Souvenir de Barcelone (Jaume Bosch) per a guitarra

Page 1

JAUME

BOSCH (1826-1895)

Souvenir de Barcelona per a guitarra EDICIÓ FACSÍMIL

Edicions la mà de guido


Primera edició: desembre 2013 ISMN: 979-0-69208-426-6 Dipòsit legal: B-29017-2013 Edició (facsimil): la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel/ 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell
.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com
MG426F


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.