__MAIN_TEXT__

Page 1

FRANCESC

ALIÓ Pròleg Cançó de l'estrella de sis melodies per a cant i piano (1887) EDICIÓ FACSIMIL

Edicions la mà de guido


Primera edició: desembre 2013 ISMN: 979-0-69208-422-8 Dipòsit legal: B-29013-2013 Edició (facsimil): la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel/ 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


MG422F

Profile for La mà de guido

Pròleg, Cançó de l'estrella (Francesc Alió) per a veu i piano  

MG422f Pròleg, Cançó de l'estrella (Francesc Alió) per a veu i piano. de sis melodies per a cant i piano (1887)

Pròleg, Cançó de l'estrella (Francesc Alió) per a veu i piano  

MG422f Pròleg, Cançó de l'estrella (Francesc Alió) per a veu i piano. de sis melodies per a cant i piano (1887)

Advertisement