No me sap greu (Baltasar Bibiloni), per a cor i piano

Page 1

BALTASAR

BIBILONI NO ME SAP GREU per a cor i piano sobre una melodia i un poema de Guillem d’Efak

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) No me sap greu [Música impresa] : per a cor mixt i piano / Música de Baltasar Bibiloni i Llabrés (n. 1936). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2013 - 1 partitura (12 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: desembre 2013 ISMN: 979-0-69208-419-9 Dipòsit legal: B-29011-2013 Copyright de la música: © 2013 Baltasar Bibiloni&Guillem d’Efak Copyright de l'edició: © 2013 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel/ 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


NO ME SAP GREU

{

Poema i melodia: Guillem d'Efak Arranjanment per a cor i piano: Baltasar Bibiloni

Allegro

˙ ™ ˙˙ Œ ˙

b3 & b b4 ˙ ™ ˙ Œ ˙˙

{

ff

? bb 43 ˙™ b

bb U b & Ϫ Ϫ ? bb U b Ϫ

8

° bb ™ & b ™ 13

¢

b &b b ‹ ? bb b

{

˙™

˙™ ˙™ œ œ œ ˙™ Œ ‰ Œ

p

Œ œ œ . . p

™™ œ œ œ mf

™™

No

œ œ

mf

me

˙

˙™

p

b & b b ™™

˙ b ˙˙ œ œ ˙ Œ ˙ ˙˙ ™™

No, no,

Œ œ œ . . ˙™

No, no,

˙™

˙™

˙™

no,

no, no,

œ œ œ ˙™

me sap greu,

no, li sap

œ œ. œ. œ œ œ

no,

no, no,

no, li sap

œ œ œ

n˙ ™

Œ Œ œ ˙™

greu

˙

greu

œ

œ œ œ

œ œ œ nœ œ œ œJ œJ œ œ œ no

que te pas

- se - gis del

me sap greu que te pas - se - gis del

Œ œœ œœ Œ œœ œœ Œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ ˙™ ˙™

˙ b ˙˙ œ Œ ˙

œ Œ œ œ Œ œ œ

œ œ. œ. œ œ œ

no me sap greu

œ œ œ b ™ & b b ™ œ œ œ Œ œœ œœ œ œ mf ? bb ™™ œ ˙™ b ˙ ˙™ No

œ ˙™

œ Œ Œ ˙™ œ ˙™ œ ‰ œ œ œ ˙™ Œ œ™ œ œ

œ œ œj œj ˙

sap greu, mf

˙ ™ ˙˙ Œ ˙

˙ ™ ˙˙ Œ ˙

œ œ nœ ˙˙ ™™ œ œ nœ

Œ œœ œœ œ œ ˙™ ˙™

© 2013 Baltasar Bibiloni&Guillem d'Efak. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


4

° bb œ™ & b 19

que

b &b b œ

que

me pas

- se

œ

œ

œ

me

b &b b œ œ ‹ braç amb

?b ¢ bb œ

{

braç

b &b b Œ

? bb ˙ ™ b ˙™

° bb & b ˙™

Ϫ

œ œ J

œ

amb

œœœ

pas

b &b b ˙™ pe

u

- na_al

b &b b œ œ ‹ pe - rò_es ? bb ˙ ™ ¢ b

{

ma

b &b b Œ

? bb ˙ ™ b ˙™

-

œœ œ

-

œœ œ

-

œ

œ

˙™ tre,

-

œ

œ

˙

tre,

pe

œ

rò_es

-

œœ œ

œœ œ

˙™

no

al

œ

˙™

œ

˙

œ

ti -

œ œ

˙ ˙

˙™

no

-

œœœ œœœ Œ

nœ nœ

#˙ ™

œ

˙

œ œ

˙

ma - da,

-

˙™

-

al

˙ ˙

˙™

-

œ

pe - rò_es - ti

˙™ ˙™

-

- ti

-

tre,

-

tre,

œ œ œ œ œ œ

œœ œ

œ

œ

˙™ -

˙

un

-

u - na_al

al

œ

˙

œ

-

-

œ

˙

23

pe

gi_amb un

-

- se - gi_amb

œ

˙™

j œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

al

ma - da

no_ho

tor - nis

œ

fer

mai

œ

més

da

no_ho

tor - nis

fer

mai

més

Œ

nœœœ

œœ œ

Œ ˙™ ˙™

œœ œ

œœ œ

œ

Œ #œœœ n˙ ™ n˙ ™

œœœ

b˙ ™ b˙™

œ


° bb œ™ & b 27

da

-

b &b b œ ˙

œœ J

vant

œ

seu.

œ

˙™

œ

˙™

- vant

?b ¢ bb œ œ

{

seu.

˙

da -vant

b &b b œ œ ‹ al da

˙™

al da - vant

œ Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

œ Œ Œ

œ œ

meu.

meu.

bb œœœ œœœœœœœœœ œœœ œœ œ œ œ œ œ œœ ™™™ ‰ Œ b & œ ˙™ ˙™

? bb ˙ ™ b ˙™

° bb & b 33

b &b b b &b b ‹

? bb ¢ b

{

˙™ ˙™ œ œ œ ˙™ Œ œ™ œ œ

∑ ∑ ∑ ∑

mf

˙

œ

Ens mf É

-

Ens É

-

˙

œ

œ œ

˙™

œ œ

œ

di - gue - rem a - déu, rem dos au - ce - llons

œ

∑ ∑

œ

j œ‰Œ Œ œ œ™ œ œ œ œ™

˙™ ˙™ ˙™ Œ

œ œ

˙™ œ

œ

œ

œ œ

di - gue - rem a - déu, ens di - gue - rem a rem dos au - ce - llons, e - rem dos au - ce -

b œœ j & b b œ œ œ œœ œœ œœ œJ œ œ œ œ œ ‰ œœ œœ œ œ œœœ ? bb œœj œ œ œ œ œ œ ˙˙˙ ˙™ b œ ˙™

j‰ œ œ œœ œœ œœœ œ œ œ ˙˙ ˙™ ˙ œ ˙™ œ ‰


6

° bb œ & b 38

œ

œ

œ œ œ

œ

co - sa que mai "gués" pen - sa que sem -pre_es - ta - ven de fes

b & b b #˙ ™ b &b b ‹

n˙ ™

déu, llons

?b ¢ bb

{

œ

b & b b ‰ #œ œ œ œ œ ? bb œ #˙˙˙ bœ

amb la mi - ra du tan con - ten

b &b b ‹

? bb ¢ b

{

-

nœ œ œ

∑ ∑

tan Qui

œ

-

sols a - ra_et

∑ ∑

bb œJ ‰ œœ œœ ‰ œ œ œ œ b & œ œ œ ˙˙ ™™ nœœ ˙˙ ? bb ˙™ b

˙™

œ

da. ta.

Tan Qui

sols a - ra_et

sa fes

-

œ

œ

œ

∑ ∑

œ œ ‰ œœœ œœœ ‰ œ œ œ œ J ˙˙ ™™ œœœ ˙˙˙ ˙™

œ œ œ

da ta

œ

œ œ ˙™

co - sa que mai "gués" pen que - sem - pre_es - ta - ven de

˙™

43

da ta.

-

œ

œ ‰ œœ œœ ‰ œ œ œ œ œ J œ œ œœ ˙˙ ˙˙ ™™ œ ˙

° bb œ œ œ ˙ ™ & b b &b b ˙™

œ

œ œ œ ˙™

ens di - gue - rem a - déu. tans sols s'en du_els ros -se - gons.

œ bœ œ œ œ œ

œ œ œ ˙™

amb la mi - ra - da_ens di - gue - rem a - déu. du tan con - ten - ta s'en du_els ros -se - gons.

Œ œœœ œœœ ˙˙˙ ™™™

‰ œœœœœ

œ ‰ œœ œœ ‰ œ œ œ œ œ J œ œ œœ ˙˙ ˙˙™™ œ ˙

œœœ ˙˙˙


° bb œ Œ Œ & b

b &b b œ Œ Œ

49

mf b &b b œ œ œ œ ‹ A - ra_el foc es

?b œ œ œ œ ¢ bb mf

{

Pen - sa quant jo

Œ Œ

Ϫ

œ

œ

œ

œ

œ œ

es quant p

tà na - pa jo t'he_es - ti -

es quant

tà na - pa jo t'he_es - ti -

j ˙™ œ œ ˙™ J

° bb œ & b

Œ

b &b b œ

Œ

˙™

gat, mat,

œ

˙™

œ

œ

pe - rò pen - sa

la quant

pe - rò pen - sa

la quant

œ

˙™

œ

œ

jœ œ œ œœœœ œœœœœœ œ œ œ J œœœœœ œ œ œ œœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ J œ œ ‰

? bb œ Œ Œ bœ

54

7

gat, mat,

œ

œ œ

- tà_a - pa - gat t'he_es - ti - mat,

Ϫ

˙™

œ

A - ra_el foc es - tà_a - pa - gat Pen - sa quant jo t'he_es - ti - mat,

b &b b

Œ Œ

b &b b œ œ œ ‹ cen - dra_és ca

œ

˙

˙™

la amb

cen tot

-

la amb

cen tot

-

˙™

˙™

œ œ œ

˙™

˙™

˙

dra l'a

-

és mor

ca que_em pre -

dra l'a

-

és mor

ca que_em pre -

˙™

œ œ J J

j œ œj

˙

œ œ œ

œ

œ

œ

m'es - ti -

len ma

-

ta, ves,

creu - me en tot

no si - guis do l'a - mor que_em pre

-

cen - dra_és ca tu m'es - ti -

len ma

-

ta, ves,

creu - me en tot

no si - guis do l'a - mor que_em pre

-

? bb œ ¢ b tu

{

p

bb œj b &

œ œ

œ œ œ

˙™

jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ ? bb œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b J

œ œ œ

œ

œ

œ

j œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ J


8

° bb ˙™ & b

˙™

59

-

-

ta, ves,

˙™

pen i_en

-

len ga

-

-

-

ta, ves,

˙™

pen i_en

-

ga

-

-

ta ves

pen i_en

-

b & b b ˙™

bb ˙ ™ b & ‹ len

?b ¢ b b n˙ ™

len ga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

° bb œ & b 62

jo mor

b &b b œ

jo mor

b &b b œ ‹ jo

Ϫ t'he_es que

-

Ϫ

t'he_es que

Ϫ

j œ

t'he_es que

-

jo mor

t'he_es que

-

œ

j œ

ti t'he

-

mor

? bb œ ¢ b

ti t'he

-

j œ

œ ti

œ œ

˙™

bb nœj œ œ b & œ œ œ œ œ œ n œ œ ? bb J œ b

{

œ

-

len ga

{

œ

ti t'he

t'he

b &b b j œ œ œ œ œ œ ? bb œj œ œ œ œ œ b

œ

ta ves

œ œ

pen i_en

bœ œ œ œ bœ œ œ œ

œ

sa tot

quant l'a -

sa tot

quant l'a -

sa tot

quant l'a -

œ

œ

œ

-

œ

œ

œ

sa tot

quant l'a -

j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ

˙™

mat. dat.

˙™

mat. dat.

˙™

mat. dat.

˙™

Œ

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

™™

Œ

Œ

™™

œ

œ

œ

mat. dat.

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J

™™

Œ

œ

œ œ

™™ ™™

™™


° bb & b

b &b b

65

b &b b œ œ œ ‹ No me sap ∑

{

˙™

No, no, p

no,

No, no,

no,

Œ œ œ . . ˙™

71

que

œ œ œ™ J

me pas - se

b &b b œ œ œ œ que me

me sap greu,

? bb œ œ œ ˙ ¢ b

{

braç amb

u - na_al

-

-

no

œ

un

œ

tre,

œ

tre,

greu

˙

greu

œ

œ œ œ

œ œ œ

que te pas

- se - gis del

me sap greu que te pas - se - gis del

œ œ nœ ˙˙ ™™ œ œ nœ

˙™ ˙™

- gi_amb un

œ

no, li sap

Œ œœ œœ Œ œœ œœ Œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ

j œ œ

pas - se - gi_amb

b &b b œ œ œ ˙ ‹ braç amb u - na_al

no, no,

˙™

9

œ œ œ nœ œ œ œJ œJ œ œ œ

œ œ œj œj ˙

œ œ œ b & b b œ œ œ Œ œœ œœ œ œ mf ? bb œ ˙™ b ˙ ˙™

no, li sap

œ œ. œ. œ œ œ

no me sap greu

No

° bb œ™ & b

no, no,

œ œ œ ˙™

greu,

mf

œ œ. œ. œ œ œ

˙™

Œ œ œ . .

mf

?b ¢ bb

p

˙™ al

˙

al

-

-

˙™

˙™

tre,

pe

˙™

œ ˙™ tre,

pe

œ œ œ œ ˙ pe -rò_es - ti - ma - da,

˙

nœ ˙

pe

-

rò_es

Œ œœ œœ œ œ ˙™ ˙™ ˙™

-

-

˙™

œ œ œ œ ˙

œ ˙™

˙™

pe -rò_es - ti - ma - da

- ti - ma

-

da

œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœœ b œ œ œ œ œ Œ Œ Œ œ œ & b b Œ œœœ œœœ œ œ œ ˙™ ? bb ˙ ™ ˙ ˙ ™ n œ ˙ b ˙™ œ ˙™ ™ ˙ ˙ n œ ˙ ˙™ ˙™


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.comObres per/amb Cor (Choir) MG016 Narcís Bonet (1933): Missa in Epiphania Domine. MG016 Llorenç Balsach (1953): Cara cosa, Olis d’olímpia, Tres palíndroms per a cor. MG040 Josep Lluís Guzmán (1954): Dos poemes de Miguel Hernández. MG066 Joan Carles Martínez (1959): Quatre poemes per a orquestra. per a soprano, bariton, cor i orquestra. MG076 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Paisatges llunyans, per a veus blanques. MG080 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Tres cançons de bon humor, per a veus blanques. MG109 Josep Vila (1966): Sanctus-Benedictus. MG113 Josep Vila (1966): Cançó a cau d’orella. (disc Ah131) MG114 Josep Vila (1966): Un sonet per tu. MG115 Josep Vila (1966): Les dotze van tocant (disc LMG2071). El dimoni escuat (disc LMG2030). MG116 Josep Vila (1966): El temps recollirà / M'enpaiten, això si. MG117 Josep Vila (1966): Cançó de finestra, per a cor femení. (disc AH131) MG118 Josep Vila (1966): Vós sou la meva prendeta. (disc LMG2062) MG119 Josep Vila (1966): Psalmus 56. MG123 Josep Baucells (1958): Paraules a Laura, per a cor, arpa i clarinet. MG126 Enric ferrer (1958): Cant del temps primer, per a cor, soprano solista, arpa i quartet de corda. MG138 Cristòfor Taltabull (1888-1964): Quatre petites cançons, per a cor i piano. MG155 Joaquim Homs (1906-2003): Set responsoris. MG171 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil i piano. MG172 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil, piano i cordes. MG216 David Esterri (1970): Tríptic infantil, per a cor infantil, corda i piano. MG225 Antoni Tolmos (1970): La nit bruixa, per a 4 veus, flauta, violoncel i piano. MG226 Antoni Tolmos (1970): La nostra música, per a cor i piano. MG248 Agustí Borgunyó (1894-1967): Bon missatge. MG251 Josep Baucells (1958): De puig en puig. MG254 Domènec Cols (1928): Cançó de pluja, per a cor femení. MG260 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lauda Jerusalem, per a 2 tibles, cor mixt i baix continu. MG261 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lætatus sum, per a altus, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG268 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Confitebor tibi, Domine, per a tible, alto, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG271 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Credidi, propter quo locutus sum, per a tible, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG276 Pere Tintorer (1814-1891): Serenata, per a cor d'homes MG281 David Esterri (1970): Cançó esperada per a cor i piano. MG299 Agustí Borgunyó (1894-1967): Ametllers florits. MG309 Josep Vila (1966): Adeste fideles, per a cor i orgue. MG312 Enric Morera (1865-1942): Bon caçador. MG316 Albert Alcaraz (1978): Cantos de la huerta, per a veu i cor mixt. MG317 Albert Alcaraz (1978): Xivarri song’s, per a veu i doble cor. MG320 Enric Morera (1865-1942): La sardana gran. MG324 Enric Morera (1865-1942): La cançó nostra. MG329 Josep Rodoreda (1851-1922): Virolai de la Mare de Déu de Montserrat. MG332 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 84: Què són d'amables vostres estances, per a soprano, bariton, cor i piano. MG333 Josep Rodoreda (1851-1922): El cant de la senyera. MG335 Josep M. Pladevall (1956): Los sueños dialogados, per a cor de cambra i piano. MG336 Josep M. Pladevall (1956): El poeta adolescent, per a quartet vocal o cor mixt. MG342 Baltasar Bibiloni (1936): Duo responsoria in nativitate domini: I - Hodie nobis caelorum rex, II - Hodie nobis de caelo, per a cor a 3 veus blanques i orgue. MG343 Enric Morera (1865-1942): La nostra verema. MG344 Enric Morera (1865-1942): La joia del blat. MG346 Xavier Sans (1981): Quatre poemes de Joan Brossa: Surt un home, Olles, Representació, Una vella. per a cor femení. MG344 Enric Morera (1865-1942): La cançó del futbol. MG351 Enrique García Requena (1960): Besos de Valonsadero, per a cor mixt i piano MG352 Baltasar Bibiloni (1936): Nadala, per a cor mixt i orgue MG359 Josep Vila (1966): Salve, Regina. MG362 Baltasar Bibiloni (1936): Matines de llogaret. Nit de Nadal, cel florit. MG363 David Esterri (1970): Hiparxiologi. per a cobla i cor infantil MG364 Enric Morera (1865-1942): Estiuenca. MG366 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 42: Com la cèrvola sospira per les fonts d'aigua, per a bariton, cor i piano. MG368 Antoni Tolmos (1970): El campanar de Lleida, per a cor i piano. MG370 Valentí Miserachs (1943): El castell de Tona. MG372 Gloria Villanueva (1953): Càrol: un conte de Nadal, per a cor infantil, narrador i grup instrumental MG375 Baltasar Bibiloni (1936): Madrigal trist. MG380 Enric Morera (1865-1942): Sota de l'om. MG382 Xavier Sans (1981): Nit. per a cor femení MG385 Pere Soto (1958): Salve, Regina. MG387 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 45: Un bon auguri em surt del cor, per a soprano, baríton i cor mixt MG392 Enric Morera (1865-1942): Al mar llatí. MG393 Albert Alcaraz (1978): El tio Pep, per a cor femení. MG394 Albert Alcaraz (1978): El tio Pep, per a cor d’homes. MG399 Josep Vila (1966): Laudate dominum. MG404 Josep Vila (1966): Kyrie de Sanctus missae. MG408 Baltasar Bibiloni (1936): Les illes, per a cor mixt i piano. MG409 Baltasar Bibiloni (1936): Balada d’en Jordi Roca, per a cor mixt i piano. MG410 Baltasar Bibiloni (1936): Avemaria de Robines, per a cor mixt i piano. MG418 Baltasar Bibiloni (1936): Plou i fa sol, per a cor mixt i piano.

MG419

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.