Gran Suite per a viola i cobla (David Esterri)

Page 1

DAVID

ESTERRI Gran Suite per a viola i cobla

Edicions la mĂ de guidoDAVID

ESTERRI Gran Suite per a viola i cobla Preludi pàg 3 Vals pàg 9 Ball de bastons pàg 27 Interludi pàg 41 Sardana pàg 45 Giga pàg 58 Passacarrer pàg 73


ISBD(PM) Gran Suite –Preludi, Vals, Ball de bastons, Interludi, Sardana, Giga, Passacarrer– [Música impresa] : per a viola i cobla / Música de David Esterri (n.1970). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2013- 1 partitura (92p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Per l’obtenció de les particel·les posar-se en contacte amb l’editorial Primera edició: desembre 2013 ISMN: 979-0-69208-415-0 Dipòsit legal: B-26234-2013 Copyright de la música: © 2013 David Esterri Copyright de l'edició: © 2013 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Gran suite per a viola i cobla A la Núria Garcia

Viola

Α

1.Preludi

Tranquil q = 99

1 1

David Esterri

Flabiol

œ œœ ∀ 1 œ − œΙ œ œ œ œ œ œ − Ι œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ œ − Ιœ ˙ ∀ ˙ % 1 Ε

Tible 1

%

Tible 2

Tenora 1

Tenora 2

Trompeta 1

Trompeta 2

Trombó

Fiscorn 1

Fiscorn 2

Contrabaix

∑ µ˙

œ− œ Ι

ι ∀ 1 œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ − Ιœ ˙ ∀ ˙ 1 œ − œ œ œ œ œ œ œ œ − œΙ œ œ Ε ∀ 1 ϖ % 1 ϖ ϖ ϖ ϖ ϖ ϖ Ε ∀ 1 ϖ ˙ ˙ ˙− % ∀ 1 ˙ œ œ ˙ œ ˙− œ œ ˙ ˙ ˙ Ε ∀ 1 % ∀ 1 ˙ ˙ ˙ ϖ ϖ ˙ ˙ ϖ œ µœ ˙ ˙ Ε

µ˙

œ− œ Ι

∀ 1 % ∀ 1 ϖ Ε ∀ 1 % ∀ 1 ˙ Ε > > > >

1 1

˙

ϖ

ϖ

œ œ ˙

˙

˙

œ αœ ˙

˙

˙

ϖ

ϖ

˙

˙−

œ ˙−

˙

ϖ

œ œ ˙

˙

˙

œ œ ˙

˙−

œ− œ

œ œ œ œ

œœ ˙ ˙

ϖ

˙

ϖ

ϖ

ϖ

œ

˙ α˙

ϖ

ι

ϖ

ϖ

˙ ˙

˙

˙

ϖ

Ε œ œ− œ ˙ ∀˙ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ ˙ Ι 1 Ι Ι 1 Ε ˙ − œ ˙ α˙ 1 ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ϖ 1 Ε 1 ˙ 1 Ε

œ œ œ œ

µ˙

œ− œ

ι

œ− œ Ι

˙− ˙−

© 2013 David Esterri. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

œ œ


4

Vla.

∀ % ˙

9

%

∀ ˙

%

ϖ

∀ % ∀ ˙

∀ % ∀ ϖ ∀ % ∀ ϖ

9

Ÿ}}}}}}}} œ ∀œ œ ∀œ œ œ ∀œ ϖ œ œ œ

˙ œ œ

˙

ϖ

˙

˙

ϖ

œ œ œ œ œ œ ∀œ ∀œ œ ∀œ ϖ œ œ

˙

œ œ

œ œ œ ∀œ œ ∀œ œ ∀œ ϖ œ œ ϖ

˙

œ œ

ϖ

ϖ

˙

˙

œ œ ϖ

œ œ œ

>

œ œ œ œ œ − œ œ œ œ œ œ œ œ − œΙ œ œ Ι Ε

œ œ œ œ œ œ ∀œ ∀œ œ ∀œ ϖ

∀ % ∀ ˙ >

˙

œ œ ∀œ œ ∀œ œ αœ ϖ

˙

˙

˙−

˙

˙

ϖ

œ œ ˙ ο

œ œ ϖ

ο ϖ

œ αœ ˙

˙

˙

˙

ϖ

˙

˙

˙

ο

œ

>

œ œ œ ∀œ œ œ œ αœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ο

œ œ ˙

˙

˙

œ œ ˙

˙

>

œ œ œ ∀œ œ œ œ αœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ο

œ œ ˙

˙

˙

œ œ ˙

˙

9

Cb.

Α

9


5

œ œœ ˙

œ− œ ˙ ∀˙ Ι

∀ % ∀

∀ % ∀

Œ

Œ

˙

Α

17

Vla.

17

% % %

∀ ∀ ∀

∀ % ∀

17

∀ % ∀ ˙− >

˙

œ œ %

œ œ œ œ œ ∀œ ∀œ ∀œ œ œ œ œ

Œ ∀œ œ ∀œ œ ∀œ

Ó

Ο

ϖ

ϖ ο

ϖ=

œ œ œ œ ∀ ϖ=

ϖ

œ œ œ œ

˙−

˙

ϖ

ϖ

˙− œ

œ œ œ œ

œ œ œ ∀œ œ œ œ ∀œ

ϖ=

œ

œ œ œ œ

œ œ œ ∀œ œ œ œ ∀œ

ϖ=

ϖ

˙

>

ϖ

>

˙−

œ

˙ α˙

ϖ

˙−

>

˙−

œ

˙ α˙

ϖ

˙−

17

Cb.

˙

Œ

œ− œ ˙ Ι

µ˙


6

œ œ œ œ ∀œ œ œ œ

25

Vla.

%

25

% % %

∀ ∀ ∀

∀ % ∀ ∀ % ∀

>

ϖ=

> >

25

Cb.

∑ ∑

ϖ=

ο

Α

œ œ ∀œ œ œ œœ œ∀œ œ

∀œ œ œ œ œ ∀œ œ œ ∀œ œ Ε

∀ % ∀ ϖ ο= ∀ % ∀ ϖ ο= ο

˙

25

>

˙

∀œ œ œ œ œ ∀œ œ œ ∀œ œ

ϖ

ϖ

∀œ œ œ œ œ ∀œ œ œ ∀œ œ

∀ϖ ο ϖ

ϖ

œ ∀œ ∀œ œ œ œ ∀œ œ œ ∀œ

ο

ο

ϖ

∀œ œ œ œ œ ∀œ œ œ ∀œ œ

œ ∀œ ∀œ œ œ œ ∀œ œ ˙

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

∀ϖ

ϖ

∀ϖ

ϖ

∀ ϖ=

∀ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ο = ϖ ο = ϖ

∑ ϖ

∑ ϖ


7 rit. Ÿ}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} ∀ œ œ œ œ ∀œ œ œ œ œ œ ∀œ œ œ µœ œœ œ ∀œ œ œ ˙ ϖ ϖ ϖ ϖ

Α

33

Vla.

33

% % %

∀ ∀ ∀

∀ % ∀ ∀ % ∀

œ ∀œ œ ˙

∀œ œ œ ˙

œ œœ

œ ∀œ œ ˙

œ∀œ∀œ ˙ ∀œ œ œ ˙

Œ ∀œ µ˙

œ œ ∀˙

œ œœ

œ∀œ∀˙−

Œ ∀œ µ˙

œ œ ∀˙

∀ϖ

∀ % ∀ ∀ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

%

> > >

ϖ

>

ϖ

33

Cb.

∀∀ ϖ

33

Ó

œ œ ∀ œ œ œ œ œ œ œ ∀ œ œ ∀ œ œ œ œ ∀ œ Ÿ} œ ˙ œ ∀œ

˙

˙

Œ œ œ œ œ ∀œ ˙ Œ œ œ œ œ ∀œ ˙

˙

œ œΜœ ∀˙

œ œ œ ∀œ œ ∀œ œ œ Ó œ œ œ ∀œ œ œ œ

∀œ œ ˙

˙

Μœ œ œ ˙

œ ∀œ Ó ∀œ œ ∀ œ ∀ œ œ œ∀ œ ∀ œ œ œ ∀ œ œ œ

œ ∀œ ∀˙

˙

œœ œ ˙

œ œ ∀ œ œ œ∀ œ ∀ œ œ ∀ œ œ ∀ œ œ œ œ ∀ œ Ó

∀œ œ ˙

Ó

œ œ œ ∀œ œ ∀œ œ œ ∀œ œ œ ∀œ œ œ œ Ó

œ ∀œ ∀˙

ϖ

˙

˙

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

˙

˙

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ


8

a tempo

Α

41

Vla.

41

% % % %

∀ ∀ ∀ ∀∀

∑ ∑

∑ œ− œ ∀œ œ Ι ι

∀œ− œ œ œ œ − œΙ ∀ œ œ

∀ % ∀ ˙

˙

∀ ∀œ % ∀ œ − œΙ œ

41

% > > > >

41

Cb.

∀∀

˙

˙

∀ œ − œΙ œ œ

˙

˙ ˙

˙

˙

ϖ ˙

˙ ϖ

˙

œ ∀œ

ϖ

˙

œ ∀œ

ϖ

∀œ œ œ œ œ

Ÿ}}}}}}} ∀œ œ œ œ œ ˙ Ó Τ ˙

˙

˙

∀œ− œ œ œ

˙

˙

∀ϖ

∀ϖ

∀˙

Ó

˙

˙

ϖ

ϖ

˙

Ó

ϖ

ϖ

˙

Ó

ϖ

ϖ

ϖ

ϖ

∀ϖ

∀ϖ

∀Τ˙

ϖ

ϖ

Τ ˙

ι

œ − œΙ ∀ œ œ ˙

œ− œ ∀œ œ Ι ˙

˙

œ− œ ∀œ œ Ι

˙

ϖ

œ ∀œ

˙

˙

˙

rit.

˙

∀ œ − œΙ œ œ

ϖ

˙ ϖ ˙

œ ∀œ

ϖ

˙

œ ∀œ

ϖ

˙

œ ∀œ

ϖ

˙

˙

˙

ϖ

ϖ ϖ

ϖ

ϖ ϖ

Τ Τ Τ

Τ

Ó

˙

Ó

˙

Ó

Τ

Τ

˙

Τ

˙

Ó Ó Ó Ó


2. Vals Andante q = 90

David Esterri

Viola

Α αα 32 Œ

Flabiol

2 %α 3 Œ

Tible 1

2 %α 3 Œ

Tible 2

2 %α 3 Œ

˙ 2 3 œ Ε 2 3 Œ ˙− Ε

œœ ˙

œ œ œ œ ˙

œ œ ˙ œ œ

Œ

%

2 3 Œ

Trompeta 2

%

2 3 Œ

˙

˙

˙

œœ

˙

˙

˙

Fiscorn 1

Fiscorn 2

˙−

Ο > α 2 Œ Œ ˙ α 3 Ο > α 2 Œ œ Œ Œ α 3 Ε pizz.

Contrabaix

Œ

˙

Trompeta 1

> α 2 Œ Œ α 3

Œ

%

Ο ˙

Ο

œ ˙ œ œ œ

Tenora 2

Œ

œœœœ

œ œ œ œ ˙

%

Trombó

Œ

œœ œ œ œ ˙

Tenora 1

> α 2 Œ Œ α 3

˙−

˙

Œ Œ

˙

Œ

Œ

Œ

œ ˙ Œ œ Œ

Œ

˙

Œ Œ

˙

Œ œœœœ Ο Œ œœ œ œ Ο Œ Œ

˙

˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ œ œ Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ


10

Α αα

9

Vla.

9

œ œ œ œ

%α Ó %α

%

%

9

% %

Ε

Œ

œœ ˙

˙−

Ε

œœœœ

œœ œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

˙

Œ

˙−

˙

œ

œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

˙

Œ

˙− ∑

œ œ œ

Œ œœœœ

œ œ œ

Œ œœœœ

˙

˙

˙

˙

œ œ

˙

˙

˙

˙

> α Œ ˙ α

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

Œ

œ Œ œ

Œ Œ

˙

> α Œ ˙ α

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ œ œ Œ ˙

> α α œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

9

> α Œ α

Cb.

˙

Œ Œ

˙

Œ ˙

œ Œ Œ œ Œ Œ

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

Œ ˙

Œ ˙

œ Œ Œ

œ Œ Œ


11

Α αα

18

Vla.

18

œ œ œ

Œ œœ œœ

%

Ó

18

% %

œ ∑

%

˙

œœ ˙

œœ œ œ œ ˙

œ

œ œ œ

˙

œ œ œ

˙

œ

˙

œœ ˙

œœ œ œ œ ˙

œ

œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

˙

Œ

œ œ œ

Œ œœ œœ

˙

˙

˙

˙

œ œ

˙

˙

˙

Œ œ œœœ

> α Œ ˙ α

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

Œ Œ

œ œ œ œ

> α Œ ˙ α

Œ ˙

Œ ˙

Œ

> α α œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

18

Œ

œ œ œ

> α Œ α

Cb.

Œ Œ

œ œ

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

˙

œ Œ ˙ Œ œ

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ


12

Α αα

œ œ œ

Œ œœ œœ

27

Vla.

27

œ

%α Ó

œœ ˙

˙−

œœ œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

˙

˙

˙

œ

œ œ œ

˙−

˙−

œ

œ

œ œ œ

˙

Œ

˙−

˙

Œ

%

%

%

œ œ œ

Œ œœ œœ

%

œ œ œ

˙

˙

˙

˙

œœ

˙

Œ œ œœœ

˙

27

> α Œ α > α Œ α

˙

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙ ˙

> α Œ ˙ α

Œ ˙

Œ

> α œ Œ Œ α

œ Œ Œ

œ Œ Œ

27

Cb.

˙

Œ Œ Œ

˙ ˙

œ Œ Œ

Œ

œ Œ œ

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙ ˙

Œ Œ

˙ ˙

Œ œ œ Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ


13

B bb 

36

Vla.

&œ

F

˙

œ œ œ &b

36

œœ œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

˙

œ

Œ

œ œ œ ˙

Œ

œœœœ

p

&b

&b

&

&

&

œ œ œ

&

œ œ œ

Œ œœœœ p

˙

˙

˙

˙

œ œ

˙

˙

˙

36

? bb Œ

? bb Œ ˙ ? b Œ ˙ b ? b œ Œ Œ b

36

Cb.

œœ ˙

Œ Œ

p ˙

p Œ ˙ p

œ Œ Œ p

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

Œ

œ Œ œ

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

Œ œœœœ p Œ Œ

˙

˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ œ œ Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ


14

α %α Ó

45

Vla.

45

˙

œ œ œ

œœ ˙

œœ œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

˙

œ

Œ

œ œ œ ˙

Œ

œœœœ

%

%

œ œ œ

Œ œœœœ

œ œ œ

Œ œœœœ

˙

˙

˙

˙

œ œ

˙

˙

˙

˙

45

% %

> α Œ α

Œ

˙

Œ

˙

Œ

˙

Œ

Œ ˙

Œ ˙

Œ œ œ Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

> α Œ Œ α œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

Œ

Œ

˙

Œ

Œ ˙

Œ

˙

Œ

> α Œ ˙ α

Œ

˙

Œ

Œ

Œ

œ Œ œ

Œ

> α Œ ˙ α

45

Cb.

œ

Œ

˙


15

α %α Ó

54

Vla.

54

œ

œ œ œ

œœ ˙

œœ œ œ œ ˙

œ œ œ œ

œ œ œ œ

˙

Œ

˙

Œ œœœœ

%

%

œ œ œ

œ œ œ

Œ œœœœ

˙

˙

˙

˙

œ œ

˙

˙

˙

Œ œ œœœ

54

% %

> α Œ α

> α Œ ˙ α

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

Œ Œ

œ œ œ œ

> α Œ ˙ α

Œ ˙

Œ ˙

Œ

> α α œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

54

Cb.

˙

Œ Œ

œ œ

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

˙

œ Œ ˙ Œ œ

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ


16

α %α Ó

63

Vla.

˙

œœ ˙

œœ œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

Œ

˙

œ œ œ

Œ œœ œœ

%

%

%

œ œ œ

Œ œœ œœ

%

œ œ œ

˙

˙

˙

˙

œœ

˙

Œ œ œœœ

˙

63

63

> α Œ α > α Œ α

˙

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙ ˙

> α Œ ˙ α

Œ ˙

Œ

> α œ Œ Œ α

œ Œ Œ

œ Œ Œ

63

Cb.

œ

Œ Œ Œ

˙ ˙

œ Œ Œ

Œ

œ Œ œ

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙ ˙

Œ Œ

˙ ˙

Œ œ œ Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ


17

72

Vla.

α

œ œ œ %α

72

Ε

œœ

˙

∑ αœ œ αœ œ œ

∑ ˙

αœ

œ œ αœ

∑ α˙

∑ œ

œ œ αœ

%

%

%

œ œ œ

Œ α˙

Œ α˙

Œ α˙

Œ œ αœ

Œ α˙

Œ α˙

Œ α˙

%

œ œ œ

Œ ˙

Œ α˙

Œ α˙

Œ αœ αœ

Œ ˙

Œ α˙

Œ ˙

α˙

˙

˙

αœ œ

α˙

˙

α˙

72

> α Œ α

˙

> α Ó α > α Œ ˙ α

Œ œ

Ε

> α œ Œ Œ α

72

Cb.

˙

˙

œœ

Œ

Œ

˙

αœ œ αœ œ œ

α˙ −

α˙ −

˙−

αœ Œ Œ

αœ Œ Œ

Ε

αœ Œ Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

˙

αœ

œ œ αœ

α˙

œ

œ œ αœ

α˙

œ

αœ αœ œ

˙

αœ

αœ αœ œ

αœ Œ Œ

αœ Œ Œ

αœ Œ Œ

αœ Œ Œ


18

80

Vla.

80

%α %α % %

α

∑ α˙

Œ

αœ

˙

Œ œ œ αœ œ œ αœ œ ο œ Œ αœ αœ œ œ αœ œ ο œ œ αœ œ œ αœ œ Œ ο œ Œ αœ αœ œ œ αœ œ ο

αœ œ α˙

œ œ œ αœ œ ˙

αœ αœ αœ œ

œ œ αœ αœ

˙

%

Œ α˙

Œ α˙

Œ ˙

Œ α˙

Œ α˙

Œ αœ αœ

Œ α˙

Œ α˙

Œ α˙

%

Œ α˙

Œ α˙

Œ

˙

Œ α˙

Œ œ œ Œ œ œ

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

˙

˙

α˙

˙

80

> α Œ α

Œ

Œ

Œ

Œ

œ αœ

Œ

œ αœ

Œ

˙

Œ

α˙

Œ

˙

> α α˙ α

Œ

> α ˙ α

Œ

> α αœ Œ α

Œ

αœ Œ Œ

80

Cb.

Ó

αœ

Œ Œ

αœ

Œ Œ

αœ

Œ Œ œ Œ Œ

œ Œ Œ αœ Œ Œ

œ Œ Œ


19

89

Vla.

α

89

%α %α

αœ

Ó

∑ ˙

œ œ αœ œ œ œ œ

œ Œ αœ œ œ œ αœ œ

œœ ˙

αœ œ αœ œ œ

˙

∑ αœ

œ œ αœ α˙

œ

œ œ αœ

%

œ Œ œ œ αœ œ œ œ

%

Œ αœ œ

αœ œ œ

œœ

%

Œ α˙

Œ α˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ œœ

Œ α˙

Œ ˙

Œ ˙

%

Œ ˙

Œ ˙

Œ α˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ

Œ ˙

Œ

Œ α˙

> α Œ α˙ α

Œ

α˙

˙

˙

α˙

> α α

Ó

> α α

89

> α αœ Œ α

89

Cb.

Œ

Œ

˙

Œ

αœ ∑

Œ

αœ

Œ Œ

Œ

˙

œœ ˙

α˙ −

˙−

œ

Œ Œ

œ

Œ

αœ œ αœ œ œ ˙

Œ Œ

œ

αœ Œ αœ

˙

αœ α˙ Œ Œ

œ œ

αœ

Œ

˙

œ œ αœ α˙

œ αœ αœ œ

œ Œ Œ

Œ

œ Œ Œ

˙−

˙ α˙

Œ œ

˙

œ œ αœ ˙−

œ Œ Œ αœ Œ Œ


20

98

Vla.

α

α˙ %α

Œ

98

%α %α

Ó

Œ

˙

œ œ αœ œ œ œ œ

œ Œ αœ œ œ œ αœ œ Œ

%

œ Œ œ œ αœ œ œ œ Œ

%

Œ αœ œ

œœ

αœ œ œ Œ

œ œ œ Μœ œ ∑

˙ ˙ ˙

Œ Œ Œ

˙ ˙ ˙

˙

Œ

Ó

Α αœ

˙

Ÿ}}}}}}}}}}}}}}}} ˙− ˙ Œ

œœ œ œ œ

˙

Œ

Ÿ}}}}}}}}} ˙−

α˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ α˙

Œ

Œ

Œ

Œ

˙

Œ ˙

∑ Œ

Œ

α˙

˙

˙

˙

%

Œ ˙

Œ ˙

˙ Μœ œ

%

Œ

Œ

˙

Œ

Œ

98

˙

> α Œ α˙ α

Œ

˙ α˙

> α α˙ α

Œ

> α ˙ α

Œ

> α αœ Œ α

Œ

98

Cb.

αœ

αœ

Œ Œ

œ

Œ Œ

œ

Œ Œ

˙ Μœ œ œ œ œ ˙ αœ

˙

œ œ œ αœ œ

˙

αœ

œ

Œ Œ

Œ Œ

Œ Œ

œ

Œ Œ

αœ

œœ

Œ Œ


21

Α αα

107

Vla.

}}}}}}} α % ˙ Œ

107

œ œ œ œ αœ

œ αœ œ œ αœ Œ Œ

˙−

œ

Ÿ}}}}}}}}}}} ˙− œ

Œ Œ Œ Œ œ

Ó

˙

%

œ

ε

œ− œœ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ Ι Ι

œœ ˙

œœ œ œ œ

˙

œ

˙−

˙

œ

œœ œ œ œ

˙

œ

˙−

˙

œ

Ó

Œ ˙

Œ α˙

Œ ˙

Œ ˙

˙

%

Œ α˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

˙

%

Œ ˙

Œ α˙

Œ α˙

Œ ˙

˙

%

œ œ œ

˙

œ αœ œ œ αœ

˙−

œ Œ Œ

%

œ αœ œ α˙ −

˙−

˙−

˙−

˙−

˙−

˙−

˙−

˙

˙

˙

œ œ

α˙ −

˙−

µ˙−

˙−

α˙ −

˙−

˙−

˙−

αœ Œ Œ

œ œ œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ œ Œ Œ ε

107

> α α

> α α

> α α

> α αœ Œ Œ α

107

Cb.

α˙

ε Œ

œ ε Œ

˙−

˙−

ε ˙

œœ ˙

˙− ε

Œ Œ

˙−

ε ˙

ε Œ ˙ ε

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

Œ

œ Œ œ

Œ ˙

Œ ˙

Œ œ œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ


22

116

Vla.

α œ œ

œ œ œ œ œ œ œ ˙−

116

Œ

ε

œ

œ œ œ ˙

œ ˙ %α œ œ

œ

œ œ œ ˙

Œ

%

œ œ œ ˙

œ

œ œ œ ˙

Œ

%

œ œ œ ˙

œ

œ œ œ ˙

Œ

%

%

˙

˙

˙

> α Œ α

> α Œ ˙ α

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

Œ

œ

Ó ∑ Ó

œ ∑

˙

Œ Œ

˙

˙

Œ ˙

Œ ˙

> α œ Œ Œ α

œ Œ Œ

œ Œ Œ œ Œ Œ

Œ ˙

Œ Œ

˙

˙

œ

œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− ι Ι œœ

˙−

˙

œœ ˙

˙−

˙−

Œ Œ

œœ ˙

˙−

œ Œ œœœœ œ œ ε Œ œœœœ œ œ œ ε

> α Œ ˙ α 116

Œ Œ

œœœœ œ œ œ

œ œ œ ˙ %α

116

Cb.

œœ œ œ œ

˙

œ

˙−

˙

œ

œœ œ œ œ

˙

œ

˙−

˙

œ

˙

˙

˙

œ œ

˙

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

Œ

œ Œ œ

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ œ œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ


23

α %α

125

Vla.

œ œ

Œ

œ

œ œ œ ˙

Œ

œ ˙ %α œ œ

œ

œ œ œ ˙

Œ

%

œ œ œ ˙

œ

œ œ œ ˙

Œ

%

œ œ œ ˙

œ

œ œ œ ˙

Œ

œ

Ó ∑ Ó

œ

Ó

œœœœ œ œ œ

œ œ œ ˙

œ ∑

˙

œ− œœ Ι

œ− œ œ œœœœœœ Ι ∑

œœ ˙

œœ œ œ œ ˙

œ

˙

œœ ˙

œ

˙

œœ œ œ œ ˙

œœ ˙

œœ œ œ œ ˙

œ

˙

œœ ˙

œœ œ œ œ ˙

œ

%

œ Œ œœœœ œ œ

%

Œ œœœœ œ œ œ

˙

˙

˙

˙

˙

˙

œ œ

125

> α Œ α

> α Œ ˙ α

> α Œ ˙ α

Œ Œ

˙

Œ ˙

> α œ Œ Œ œ Œ Œ α

125

Cb.

œ œœœœ œœ ˙−

125

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙ ˙

Œ Œ

˙ ˙

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

Œ Œ

œ œ œ œ

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

Œ Œ

œ œ

œ Œ œ œ Œ Œ


24

α % α œ − Ιœ œ

134

Vla.

134

œ %α œ œ

œ

œœœœœœ œ ∑

∑ ˙

%α œ œ œ

˙

%

œ œ œ

˙

%

œ œ œ

˙

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

œ

œ œ œ

˙

˙−

œ œ Œ œœ œœ œ Œ

˙

Œ

˙

Œ

˙

Ó

Œ

˙

œ

Ó

œ ∑

œ ‰ œι œ œ

œ ‰ œι œ œ

‰ œι œ œ œ

˙

œœ ˙

˙−

˙−

˙

œœ ˙

˙−

˙−

œœ œ œ œ ˙

œ

œœ œ œ œ ˙

œ

%

Œ œœ œœ œ œ œ

%

˙

˙

˙

Œ œ œ œ œœœ œ

˙

˙

˙

134

> α Œ α > α Œ α

˙

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙

˙

Œ Œ

˙

˙

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙ ˙

> α Œ ˙ α

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ

> α œ Œ Œ α

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

134

Cb.

˙

Œ Œ Œ

˙ ˙

œ Œ Œ


25

œ œ œ œ α œœœœœ œœœ œ %α œ œ œœœ

142

Vla.

142

∑ œ œ œ œ ˙

%α ˙

œ œ œ œ ˙−

%

˙

œ œ œ œ ˙

%

˙

œ œ œ œ ˙−

œ

œ œ œ

˙

Œ

˙−

˙

Œ

œ œ œ

˙

Œ

˙−

˙

Œ

˙− ο ˙− ο

α˙ −

˙−

˙−

˙−

Œ œœ œ œ œ œ œ

%

œœ

˙

Œ œ œ œœœ œ œ

˙

˙

˙

˙

Œ

> α Œ œ œ Œ α

˙

> α Œ œ œ Œ ˙ α > α œ Œ Œ α

142

Œ Œ

˙

Œ ˙

œ Œ Œ œ Œ Œ

Œ ∑

> α Œ α

˙

%

142

Cb.

œ

œœ ˙ ∑

∑ œ

˙

˙

œ Œ œœ œ œ œ œ

˙

˙−

œ Ο

Œ Œ

˙

Œ Œ

˙ ˙

Œ Œ

˙ ˙

Œ ˙

Œ ˙

Œ ˙

œ Œ Œ

œ Œ Œ

œ Œ Œ

Œ Œ

ο ˙

ο Œ ˙ ο

œ Œ Œ ο

Œ Œ

˙

Œ œœœœ ο Œ œœœœ ο Œ Œ

˙

˙

Œ α˙

Œ ˙

œ Œ Œ

œ Œ Œ


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


MG416

catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.