Tres peces breus per a flauta (Joan Carles Martínez)

Page 1

JOAN CARLES

MARTÍNEZ Tres peces breus per a flauta travessera

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Tres peces breus per a flauta travessera [Música impresa] : per a flauta travessera / Música de Joan Carles Martínez i Prat (n.1959). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2013 - 1 partitura (12 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Nota de l’editor: Composta el 1992. Revisió de l’any 2013.

Per l’obtenció de les particel·les posar-se en contacte amb l’editorial Primera edició: octubre 2013 ISMN: 979-0-69208-415-0 Dipòsit legal: B-23499-2013 Copyright de la música: © 2013 Joan Carles Martínez Copyright de l'edició: © 2013 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


-IJoan Carles Martínez Prat Lento q = 60

=œ ∀ œ− œ 3 ΘÔ ΘÔ ‰ − ‰ − ∀ œ %3 Θ ε Ε

Flauta

Ÿ}}}}}}}}}} œ œ α œ œ, œ }}}}}} Θ ∀œ Œ ˙ ∋œ ( œ ‰ ι α œ, ˙ ο ο

Molto vibrato lento

accel. œ∋+ ( œ ∀ œ œ ∀ œ œ + }}}} œ α œ œ œ µœ α œ œ ∀œ α œ œ µ œ 4 3 œ œ œ œ ∀ œ − œ α œ µ œ œ % 3 3 œ œ ∀œ œ œ ∀œ œ

4

cresc.

=œ œ 6 œ− Ÿ}}}}}}}} œ− œ− œ − , œ œ , % 33 Θ Θ ‰ ‰ − Θ ∀ œ œ ∀ œ œ Œ µ ˙ ∋ œ ( œ ≈ Θ Θ ≈ ‰ Ιœ α œ ε sub ε sff π a tempo

% œ, α œ µ œ

10

ο

œ αœ

œ

œ αœ

œ, µ œ α œ (Como eco)

ο

œ

, œ α œ α œ œ µ œ, œ , œ ∀ œ µ œ α œ µ œ œ α œ αœ % αœ µœ 6 6 ο ο (Simile)

11

Molto vibrato lento

}}}}}}}}} ϖ poco rit.

µ œ, α œ α œ µ œ œ, µ œ œ α œ ,

Ÿ}}}}}}}}}} Ÿ}}}}}}}}}} , œ œ αœ œ αœ œ œ ∋αœ( µœ ∋ œ ( % œ œ µœ œ ∀œ ∀œ 6 cresc. π pc.rubato

12

6

© 2013 Joan Carles Martínez. Edició autoritzada per a tot el món a Edicions La Mà de Guido. Sabadell


Ÿ}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} œ, œ œ œ ι œ ∀ œ œ ∋ α œ ( µ œ − ∋α œ ( 2 ∀ œ œ œ ∋µœ ( œ œ α œ µ œ ∋ ( œ œ œ %œ œ œ œ 3 Θ Ι Ι Ο Ε ε accel.

13

, œ ∀œ œ 2 % 3 α œ œ œ œ œ ∀œ ε a tempo

Giss

14

αœ

Ε

a tempo + , − ten ∀ œ œ , , œ œ œ − œ œ œ sensa tempo accel. α œ ∀ œ 15 œ ∀œ œ− pc.ten œ œ œ 2 3 ∀œ % α œ α œ œ œ œ œ ∀œ 3 3 ƒ cresc molto ο

Œ=Œ

% 33

17

21

3 %3

25

œ

legato

Ε

œ ∀œ −

œ, œ Ι

œ µœ − Ο

œ, œ Ι

Ε

œ ∀œ −

œ, œ œ Ι

œ− αœ Ι

œ αœ œ œ αœ œ α œ µ œ α œ œ œ œ α œ − α œ œ µ œ − œΙ 2 œ œ 3 Ι cresc. ε Ο pc.ten ,− œ αœ− , − µœ œ − αœ α œ ∀ œ œ + œ œ œ œ ∀œ œ µœ α œ α œ œ Ι 0 3 Ι Ι Ι 3 3 sff sempre ε

4

3 3 2 3


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG415


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.