Balsach: Cinc peces per a quartet

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Cinc peces per a quartet

Edicions la mà de guidoLLORENÇ

BALSACH Cinc peces per a quartet Estudi frigi Olís d’Olímpia Cara cosa Argentina Telegrama


ISBD(PM) Cins peces per a quartet [Música impresa] : per a quartet de corda / Música de Llorenç Balsach Peig (n.1953). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2013 - 1 partitura (18 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Nota de l’editor: Aquesta peces son transcripcions per a quartet de corda d’altres peces compostes anteriorment per l’autor.

Per l’obtenció de les particel·les posar-se en contacte amb l’editorial Primera edició: desembre 2013 ISMN: 979-0-69208-414-3 Dipòsit legal: B-23498-2013 Copyright de la música: © 2013 Llorenç Balsach Peig Copyright de l'edició: © 2013 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Estudi frigi Llorenç Balsach

q. = 45

Violí I

° ™6 & ™8 œ œ œ œ œJ ú ™

6 & ™™8

Violí II

Viola

Violoncel

¢

mp

Ϫ

p

Ϫ

Ϫ Ϫ Ϫ

mf

Ϫ

ú™

™™68 œ™

Ϫ

ú™

Ϫ

ú™

B ™™68 œ ™ ?

p

p

° œœ œ œ œj ú ™ & 7

& Ϫ p

¢

B Ϫ ?

Ϫ

Ϫ

ú™

Ϫ

ú™

Ϫ

ú™

Ϫ

œ œ œ œ œ ú™ J

œ œ œ œ œ J ú™

p

ú™

Ϫ Ϫ

Ϫ

ú™

Ϫ

Ϫ

mf

Ϫ

Ϫ

ú™

Ϫ

Ϫ Ϫ

Ϫ

ú™

œ œ ú™ œ œ œ J

œ œ ú™ œ J œœ

œœœ

œ œ J

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

cresc. poco

Ϫ Ϫ

Ϫ Ϫ Ϫ

cresc. poco

œ™ œ™ œ™ ú™

cresc. poco

cresc. poco

ú™

Ϫ

Ϫ Ϫ Ϫ

© 2013 Llorenç Balsach. Edició autoritzada per a tot el món a Edicions La Mà de Guido. Sabadell

ú™ ú™ ú™

cresc.

Ϫ Ϫ

cresc.

Ϫ

cresc.

cresc.

Ϫ


° œ j & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œj ™™ œ œ œ œ œJ ú ™ 14

& œœœ œ™

¢

B ú™ ?

° & ú™ & ú™ B ú™ ¢

? ú™

Ϫ Ϫ

ú™

20

Ϫ

Ϫ

ú™

Ϫ

Ϫ Ϫ

Ϫ

œ œ œ œ œ ú™ J œ™

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

™™

Ϫ

p

ú™ ú™

pp

Ϫ

pp

Ϫ

Ϫ Ϫ Ϫ

p

pp

Ϫ

™™ œ ™

Ϫ

ú™

Ϫ

Ϫ

™™ œ ™

ú™

Ϫ

p

pp

pp

Ϫ

œ œ œ œ™

ú™

Ϫ

ú™

Ϫ Ϫ

4

œ œœœœ J

Ϫ Ϫ Ϫ

ú™ œ™

ú™

rit.

rit.

rit.

Ϫ

rit.

Ϫ

Ϫ

ú™

ú™

ú™

ú™

œ™ œ™ úú ™™

mp

ú™ úú ™™


Olis d'Olímpia h = 65

Violí I

Violí II

Viola

° 2 &4

2 &4

-œ œ ™ J

Llorenç Balsach

˙

b-œ œ ™ J f

˙

f

-œ œ™ J

˙

n-œ œ ™ J

œbœ œ œ œ 3

˙

3

œ

B 42 ‰ œj œ œ œ œ ‰ œj œœ œ œœ œ ‰ œj œ œ œ œ ‰ œj œœ œ œœ œ ‰ œj œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ f

Violoncel

? 42 ‰ œ œœ œ œœ œ‰ œ œœ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œœ œ‰ œ œœ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œœ œ ‰ œ ¢ J J J J J J mf

° & œ œœ 9

Els lligats discontinus són d'expressió, no d'arc, que els deixem al criteri de l'intèrpret

j œ œ™

& œbœ œ œ œ œ œj œ ™ 3

˙ ˙

j œ œ™ j œ œ™

˙

˙

-œ œ ™ J

b-œ œ ™ J

B œœ œ œœ œ ‰ œj œ œ œ œ ‰ œj œœ œ œœ œ ‰ œj œ œ œ œ ‰ œj œœ œ œœ œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ 3

? œœ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œœ œ ‰ œ œœ œ ¢ J J J J J ° ˙ & 17

& <b>˙

-œ œ™ J

n-œ œ ™ J

˙ ˙

œbœ œ œ œ 3

3

œ œj œ ™

œbœ œ œ œ 3

j œ œ™

œ œj œ ™

˙ ˙

3 3 j j j j B œ œ ‰ œ œœ œ œœ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œœ œ œœ œ ‰ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œœ œ bœ œ œ f ? œœ œ ‰ œ œœ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ™ ¢ J J J J 3 3

f

5

3


° j œ & œ™ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ 24

p

3

œ œ

œ œ ˙

˙

œ

3 3 3 j & œ œ™ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ ˙ p mf # œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ B j œ œ œ œ œ™ ˙ œ œ ˙ ˙ 3 3 p 3 3 ? ˙ œ œ œ œbœ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ nœ ˙ ¢ œ œ œ ˙

œ

° & ∑

& ∑

B

Œœ

mf

˙

˙

˙

mf

mf

˙

˙

˙

˙

° ™bœnœ œ nœ œbœœ œ œ œ & ™ 52

b˙ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ #œ ˙

& ™™

f

p

f

˙ œ œ ˙ œœ ˙ œœ ˙ œ œ ˙ ˙

f

p

f

œœ œ

p

˙ œ nœ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ bœ ˙ ˙

a tempo

f

p

Œ œ#œ nœ #œnœ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œœ ˙ œœ ˙

œ#œ œ œ#œ ˙

? ˙ ¢

calmo

f

f

¢

? ™™bœ œ mf

œ œ

bœ œ

˙

∑ bœ ™

œ J

mf

œ# œ œ œ œœ œ œ œ bœ f

œ œ œ œ bœ

œ

˙

B ™™ œ bœ bœ œbœ œbœ œ œ bœ bœ bœ bœ f

Œ

˙

p

37

Œ

6

œ bœbœ œ œ œbœ bœ œ bœ œ œnœ

œ bœ œ

bœ œ


° œ™ &

bœ bœ ™ J

61

bœ ˙ J

¢

œ™ œœœ

?

° œ ™ bœ bœ ™ J &

& œbœ œ œ œ œ

Ϫ

° œ ˙ & bœ & ˙ B ∑ ? ∑ ¢

œ œ œ ™ bœ œ œ œ ™

bœ bœ ™ J

œ bœ ™ J

f

mf

rit.

a tempo

bœ ˙ J

œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ bœ

? œ œ œ œ bœ œ œ œ ˙ ¢

˙

œœ œ

˙

˙ ˙ ˙

˙

∑ ∑

∑ ∑

∑ 7

œ nœ

˙

˙

˙

˙

˙

˙

pp subito

> > œ bœbœ œ œ œbœ œ bœ b ˙

œbœ n˙ œ œ ˙ ˙ œ œ œbœ ˙

˙

pp subito

pp subito

œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ ˙

œ bœ ˙ # ˙ ˙

œ J

™™ œ bœ

j bœ b˙

f

B bœ œbœ œbœ œ œ bœ bœ bœ bœ

79

œ bœ ™ J

œ#œ œ œ œ œ œ œ œ bœ

bœ ˙ J

69

bœ bœ ™ J

mf

™™ bœ ™

œ bœbœ œ œ œbœ bœ œ ™™ bœ œ œnœ

& bœ œbœ œbœ œ œ bœ bœ bœ bœ B œbœ œ œ œ œ

pp subito

h=h.

œbœ ˙ œ œ ˙ 43 œ œ œ f

œ bœ ˙ # ˙ ˙ ∑

3 4 ˙ ˙ œ f

∑ 43 ˙™ f

∑ 43 ˙™ f


° œ œ œ œ ˙™ & œœœ & #˙ ™ B

b˙ ™

? ˙™ ¢

œ #œ nœ ˙ ™ b˙

n˙ ™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

#œ œ œ n œ œ œ #œ œ œ œ œ n ˙ ™

˙™

˙™

94

˙™

œ ˙ #œ #˙ ™ ˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

mf

˙™

° œ œ œ œ ˙™ & œ œ

˙™

œÓ

œÓ

œÓ

œ ˙™

˙™

œ Ó nœ Ó

œÓ

œ # œ œ nœ ˙™ œ # œ p

˙™

103

p

& ˙™ B

¢

?

p

˙™

˙

p

œ ˙™

mf

˙™

b˙ ™

˙™

˙™

œ Ó nœœ Ó

œÓ

mf

mf

mf

b˙ ™

œ™ œ ™ œ ™ œ™ œ Ó œ™ œ ™ œ ™ œ™ œ Ó ∑

œ ™ œœ™™ œœ™™ œ ™ œ Ó

° œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ #œ ™ œ™ œ œ œ œ œ ™ ™ œ œ Ó Ó œ™ œ™ & œ œ 113

& œ Ó œ Ó œ™ œ ™ œ ™ œ™ bœ œ œ œ œ nœ#œ œ œ œ bœnœ œ œ œ nœ#œ œ œ œ œ™ œ ™ mf

B ∑

mf

œ Ó

œœ Ó

? œœ Ó œ Ó œ ™ œœ™™ œœ™™ œ ™ œ Ó ¢

œœ Ó 8

œ Ó œ Ó

Ϫ Ϫ

œœ ™™ œœ™™

œœ ™™ œ ™ œœ™™ œ ™


° & ˙™ 122

& ˙™

B œÓ

? œÓ ¢ ° & ˙™ 132

& ˙™

¢

˙™ ˙™

œœ Ó œœ Ó

° & ˙™ 141

& ˙™

œ™ œ™ ˙™

˙™

œœ Ó œœ Ó

œ ™ œœ ™™ ˙˙ ™™ œ ™ œœ™™ ˙˙™™

™ #œ œ #œ œ #œ ™ n˙ ™

œ œ ™ œ™

mp

˙™

mp

œÓ

mp

œÓ

mp

˙™ ˙™

œœ Ó œœ Ó

˙™

˙

˙™

˙™

˙™

˙™

˙™

œœ Ó œœ Ó

œ œ #œ œ ™ #œ ™ ˙ ™ ˙™

˙™

˙™

˙™ œ #œ œ œ™ #œ ™

œ #œ œ œ™ œ™

œ œ #œ œ ™ #œ ™ ˙ ™

œ œ ™ œ™

˙™

˙™

˙™ œ #œ œ œ™ #œ ™

B œ #œ œ œ™ œ™

? ˙ ¢

˙™

#œ œ œ nœ ™ œ™ ˙ ™

B œ #œ œ # œ ™ œ™ ? ˙

œ™ œ™ ˙™

œ œ ™ œ™

œ #œ œ œ™ #œ ™

mf

œ œ #œ œ ™ #œ ™

mf

œ™ œ™ œ ™ œ™

mf

mf

#œ œ œ œ ™ #œ ™ œ œ ™ œ™

h.=h

2˙ œ™ # œ ™ 4 œ # œ œ

˙™

nœ œ œ œ ™ #œ ™

œ #œ œ œ™ œ™ ˙

˙™

˙™ ˙™

œ œ ˙

œ œ

2 œ œ #œ œ ™ #œ ™ 4 ˙

œ œ n˙

œ œ

Ϫ Ϫ

œ œ ˙

œ œ

p

p

œ ™ œ™ 9

˙™ ˙™

2 4˙ p

2 4˙ p

œ œ ˙

œ œ


° & ˙

œ œ ˙

œ œ ˙

œ œ ˙

& ˙

œ œ ˙

œ œ ˙

œ œ b˙˙ œœ bœ n˙˙ > (p)

œœ œ b˙˙

œœ bœ

œ œ ˙

œ œ ˙

œ œ ˙ œ œ ˙ > (p) œ œ ˙ œ œ ˙ >

œ œ ˙

œ œ

151

B

˙

? ˙ ¢

œ œ ˙

œ nœ œ bœ ˙

mf

œ œ ˙

œ bœ n˙

œ œ ˙

(p)

œ œ

° & ˙

˙

˙

& ˙˙

˙˙

˙˙

‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

163

B ¢

˙

? ˙

˙

˙

˙

˙

Œ

cresc

mf

‰ œj

Œ

f

cresc

œœœœ œœœœ

f

œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ cresc

mf

cresc ° & œœœœ œœœœ œœœœ ˙

˙

˙

˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b˙˙ œ œ

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙

˙

˙

˙

? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ ¢

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

172

B

˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b˙

10


Cara cosa

Violí I

mf

ú™

mf

Viola

¢

B 43 # œ œ œ mf

mf

° œ œbœ œ œ œ ú & 7

B œ œ œ ¢

? œ ú

° #œ ú & 14

œ

? 43 œ ú

& œ ú

œ ú œ œ

œ ú

¢

? bœ ú

œ

œ œœ ú

œ

œ

œ nœ ú

œ

œ #œ ú

œ ú

œ œ nœ

œ

™™ # œ # ú ™™

#œ œ œ

Œ bœ œ

œ œ œ

bœ ú

œ ú

ú

œ

™™ œ ú

Œ œ œ œ œ #ú

œ # œ œ nœ # ú

#œ ú

œ ú

œ #œ

#œ ú

pp

f

œ

#œ œ

ú™

œ úœ

ú™

p

11

#œ œ œ#œ œ bœ bú

ú

œ

# œ nœ

œ #ú

#œ ú

C % (a Coda) ∑ ∑ œ ú-

nœ ú

#œ ú

œ ú

B ™™ # œ # œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ # œ # œ n ú

& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ nú B bœ ú

Œ œ œ œ œ œ œbœ

Els lligats discontinus són d'expressió, no d'arc, que els deixem al criteri de l'intèrpret

3 &4 œ ú

Violí II

Violoncel

Llorenç Balsach

A q = 110 ° 3œ & 4 œ œ # œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ ú

œ ú-

œ ú-

œ ú-

œ

ú™

œ nœ

œ

ú™

œ œ nœ ú™


° & 22

¢

& œ ú-

œ ú-

B

œ

œ

? ú™

œ œ

ú™

∑ ú™ #ú

œ

ú™ ∑

&

¢

?

œ

œ ú-

œ

œ œ

œ ú-

° #œ œ œ#œ #œ ú & 37

& bœ bú B ¢

œ

# œ nœ

? œ #ú

œ

œ œ nœ

#œ œ

ú™

œ

œ nœ

œ

œ ú-

p

B

mf

œ ú-

° & 30

œ

œ ú-

bœ ú

œ ú-

mf

#œ #ú

œ # œ œ nœ # ú

#œ ú

mf

#œ œ œ mf œ ú

œ

ú

œ ú

mf

Da Capo

Œ bœ œ

œ œ œ œ ú

12

ú

ú

œ

#œ ú

Coda Þ

° œ & œ œ # œ œ œ nœ œ

al Segno i Coda

Œ œ œ œ œ #ú

œ #œ

sense repeticions

bœ ú

œ ú-

# œ # œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ # œ # œ nú

mf

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ nú bœ ú

œ

& œ ú

ú™

œ

œ

mf

B ¢

#œ œ

? œ ú mf

mf

œ ú


° & œ œ œ 43

& œ B

¢

47

¢

? œ

œ

ú

° œ œ bœ &

B œ

ú

œ œ

œ

? œ

& œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

ú œ

ú

œ

ú œ

bú ú

Œ

œ

ú

œ

œ

ú

œ œ

œ

œ

œ

ú

œ

œ bœ

bú ú

œ

ú

œ

ú

œ

ú

ú™

ú™

œ

ú

œ

ú

œ

ú

ú™

ú™

úú ™™

úú ™™

œ œ

œ œ

13

œ œ

#ú úú

ú™

ú™


Argentina (música palindròmica*)

° œ #œ & #œ œ #˙ ™ q = 70

Violí I

mf

Violí II

& œ #œ nœ œ p

Viola

B œ #œ œ œ p

Violoncel

? œ œ œ #œ ¢ p

˙™ ˙™ ˙™

Llorenç Balsach

œ nœ œ œ œ #œ #œ ˙ #œ #œ œ œ #œ œ nœ

œ nœ ˙

œ œ œ œ œ œ œ

#œ œ ˙ #œ nœ ˙

œ œ ˙

#œ nœ ˙

œ ˙ œ #œ

œ œ ˙

Els lligats discontinus són d'expressió, no d'arc, que els deixem al criteri de l'intèrpret

° œ œ nœ & œ

˙™

œ

œ œ œ œ

œ œ ˙

œ

& œ œ œ œ

˙™

œ

œ œ œ œ

œ œ ˙

œ œ ˙

6

p

B œ bœ œ bœ b˙ ™

? œ bœ bœ œ b˙ ™ ¢ mf

° œ œ œ œ & 11

& œ

mf

œ

B nœ #œ œ œ

? œ nœ ¢ p

#œ œ

œ

œ œ œ œ bœ œ ˙

œ nœ œ œ œ bœ bœ ˙

˙™

œ œ œ œ

˙™

œ

nœ œ œ œ

˙™

œ #œ œ œ œ #œ œ ˙

˙™

œ

*cada línia és un palíndrom de notes

œ œ œ œ 14

œ œ ˙ #œ

#œ ˙

œ #œ ˙

œ ˙

bœ œ ˙ bœ œ ˙

œ œ ˙ #œ

œ ˙

#œ œ ˙ nœ œ ˙


° œ œ œ œ & 16

& œ œ œ œ p

B œ œ bœ œ ¢

˙™

œ

œ œ ˙

œ œ ˙

˙™

œ #œ œ œ œ nœ œ ˙

œ œ ˙

œ #œ œ œ œ nœ bœ ˙

œ œ ˙

˙™

? œ œ œ bœ b˙ ™ mf

œ

° œ & #œ #œ œ #˙ ™ ˙™

& œ #œ nœ œ pp

˙™

B œ #œ œ œ ¢

pp

nœ nœ œ

œ bœ œ ˙

œ nœ œ œ œ

21

pp

œ œ œ œ

œ ˙

œ nœ ˙

#œ nœ ˙

œ œ œ œ

œ œ ˙

#œ nœ ˙

œ ˙ œ #œ

œ œ ˙

pp

#œ ˙

nœ ˙

#œ #œ œ œ #œ œ

? œ œ œ #œ #˙ ™

œ

œ œ œ

° œ œ œ nœ &

˙™

œ

œ œ œ œ

œ œ ˙

œ

œ ˙

w

& œ œ œ œ

˙™

œ

œ œ œ œ

œ œ ˙

œ œ ˙

w

œ œ œ œ bœ œ ˙

bœ œ ˙

w

26

pp

B œ bœ œ bœ b˙ ™ pp

? œ bœ bœ œ b˙ ™ ¢ pp

pp

œ

œ nœ œ œ œ bœ bœ ˙ 15

bœ œ ˙

w


Telegrama (música palindròmica*)

° 3œ œ™ & 8 œJ œ œ œ

b>œ ™

q. = 60

Violí I

> 3 j j & 8 œ œ œ œ œ #œ œ nœ ™ f

Violí II

sfp

Viola

sfp

B 83 œ œj œ œ œ œ™

? 83 œ œJ œ œ œ #œ ™ ¢

f

Ϫ

#œ ™ #œ ™ >

f

Violoncel

œ bœ œ bœ œ ™ J J

bœ ™ bœ ™ >

f

sfp

f

Llorenç Balsach

sfp

nœ #œ œ #œj #œ mp

œ # œj # œ œ œ #œ ™ mp

#œ ™

bœ ™

nœ ™

bœ ™

#œ ™

œ nœ œ œj œ bœ ™

mp

mp

#œ ™

Els lligats discontinus són d'expressió, no d'arc, que els deixem al criteri de l'intèrpret

° œ™ nœ ™ & 10

& bœ ™

Ϫ

mf

bœ œ nœ œ™

Ϫ

bœ ™

œ ™ bœ ™ nœ ™ œ™ bœ ™ œ™ bœ ™

mf

° bœ ™ nœ ™ nœ œ nœ œ ™ & 20

& Ϫ

¢

B nœ ™ ? #œ ™

p

œ ™ bœ ™ p

œ™ bœ p

œ ™ nœ ™ p

bœ ™ œ™

Ϫ Ϫ Ϫ

œ nœ œ nœj œ

bœ ™

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

nœ ™

Ϫ

Ϫ

œ œ nœ

bœ ™

Ϫ

œ™ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ

*el violí I, palíndrom del compàs 1 al 27, i el cello del compàs 28 al 53(57)

bœ J

Ϫ

bœ œ œ œj nœ

Ϫ

j œ œ bœ œ nœ ™

œ œ J

œ™ bœ nœ bœ nœ bœ œ J

œ #œj #œ œ œ nœ ™ œ™ mf j ? ™ nœ j œ™ œ <b> œ n œ œ œ œ ¢ œ B

<#>œ ™

mf

Ϫ

A Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

mp

Ϫ

mp mp

Ϫ

œ œ œœœ J

f


> ° & œ™ #œ ™

Ϫ

30

& ™ œ B œ™

¢

sfp

> Ϫ

sfp

œ™ > sfp ? œ™ #>œ ™ sfp

° bœ & 41

mf

& Ϫ

Ϫ

p

bœ ™

Ϫ Ϫ

p

° œ œ œ & 49

mp

& Ϫ B Ϫ mp

¢

œ nœ œ œ

Ϫ

Ϫ

? nœ œ œ

Ϫ

Ϫ

f

bœ ™ œ™

Ϫ

nœ ™

Ϫ

nœ œ œ bœ ™

bœ ™

Ϫ

bœ bœ œ bœ bœ œ J

Ϫ

bœ ™

nœ ™

œ œ bœ nœ ™ œ™

Ϫ Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

œ™ bœ œ nœ

mf

bœ ™

bœ ™

bœ ™

œ œ bœ bœ ™

Ϫ

Ϫ

Ϫ

mp

1.

bœ ™

Ϫ

j œ œ œ œ œ™

œ #œ bœ bœ œ™ nœ bœ nœ bœ œ J J J

œ bœ bœ œ œ™ J

? Ϫ

mp

Ϫ

nœ ™

Ϫ

Ϫ

p

B œ nœ œ œj bœ ¢

Ϫ

nœ ™

j œ œ bœ œ nœ ™ œ™

Ϫ

bœ bœ ™ J

bœ œ J

Ϫ Ϫ Ϫ

nœ ™

nœ bœ ™™ bœ ™ J

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

Ϫ

bœ ™

Ϫ

Ϫ

Ϫ

2.

™™ bœ ™ ™™ nœ ™

Ϫ Ϫ

™™ œ™

mp

17

Ϫ Ϫ

Ϫ

Ϫ


catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG414


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.