Fantasia nadalenca (Gloria Villanueva)

Page 1

GLÒRIA

VILLANUEVA FANTASIA NADALENCA per a orquestra

Edicions la mà de guidoGLÒRIA

VILLANUEVA FANTASIA NADALENCA per a orquestra


ISBD(PM) Fantasia Nadalenca [Música impresa] : per a orquestra / Música de Glòria Villanueva (n.1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2013 - 1 partitura (24 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments

Per a l’obtenció de les particel·les poseu-vos en contacte amb l’editorial

Primera edició: agost 2013 ISMN: 979-0-69208-412-9 Dipòsit legal: B-21166-2013 Copyright de la música: © 2013 Glòria Villanueva Copyright de l'edició: © 2013 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37- E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


FANTASIA NADALENCA q = 63 ‰

β

∀∀ % ∀ β

>∀ β

∀ % ∀ β

∀ β

Andantino

Flauti

%

Oboi

%

Clarinetti in B

Fagotti

Trombe (F)

Gloria Villanueva

Triangle

ã

β

Tambourine

ã

β

Glockenspiel

Timpani

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

Contrabasso

% >

β

β

∀ % β

αœ Ι

∀ % β

Œ

Α∀ β

Œ

>∀ β

>∀ β

µ˙−

α ˙˙ −−

π µ˙− π

œ œ ˙− Œ Œ

α ˙˙

œ œ ∀œ − œ œ Ι ∀œ ∀ϖ

˙

∀˙

œœ Ι ‰ Μ œœ œœ œœ œœ ∀ œœ œœ œ œ ∀œ œ ∀˙ ˙ œœ Ι ‰ ∀œ œ œ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ

˙˙

œ ∀œ œ ∀œ œ œ ι œœ œ

ι ∀œ œ œ œ

œ œ

∀ œ œ œœ œœ ∀ ∀ œœ œœ

œ œ

© 2013 Glòria Villanueva. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


4

∀∀ % ∀

>∀

7

∀ % ∀

57

7

Fl.

%

Ob.

%

Cl. B

Fag.

Tr.

e =120

7

Ó

Œ ‰

57

57

57 œ, œ, œ Ε 57 ‰ 3

œ

œ

œ

œ

œ

œ Ο

œ

œ

œ

œ Ι π

œ Ι

œ

œ

Trgl.

ã

5 ‰ 7

Tamb.

ã

5 7

57

57

7

Glk.

Timpani

% > 7

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

% %

∀ ∀

ι œ

ι œ

˙

˙

˙

˙

œ, − œ, œ, − œ, ∀ œ − œ

œ

∀œ −

œ

œ

œ−

Α∀

œ œ œ œ

>∀

œœ œœ ∀ œœ œœ ∀∀ œ

>∀

ι œ œ

œ

œ Œ

e =120

3 ι − œ œ œ œ œ œ œœ ∀ œ − ∀ œ œœ, − œ, œ, , ˙ , œ, Ε œ œ ∀œ œ ∑

57 ‰

œ

pizz.

œ

57 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ− − − œ− œ− − − − − − − − − =− − − − − − − − − − Ο 57 ˙?− 57 œ˙ − 57

˙−

œ

œ

œ

œ

œ


5

11

Fl.

%

Ob.

%

Cl. B

Fag.

Tr.

∀∀ % ∀ œ œ œ œ

ι œ œ− œ œ œ œ œ

>∀ ‰ œ œ œ ∀ % ∀

11

11

%

Cb.

% %

œ π

> 11

Vc.

αœ−

ã

Vla.

ι œ ˙œ −−

Tamb.

Vln. II

œ œ ∀ œι œ − œ

œ µœ µœ ; ;

‰ ‰ œ ‰ œ ‰ Ι Ι

Vln. I

ι œ

œ−

ã

Timpani

œ œ ∀ œι œ œ œ−

œ œ ∀œ œ œ œ

11

Trgl.

Glk.

Œ− œ œ œ − œ œ ‰

œ œ œ

œ œ ∀œ

∑ ∀ ‰ œ œ ‰ œι ‰ ∀

œœœœœœ

œœœœœœ

Α ∀ œ−

œ−

œ−

œ−

œ œ œ œ œ− > ∀ œ− >∀

=

œ œ Ι

œ Ι

œ

œ Ι

œ

œ Ι

œ

œ œ Ι

œ Ι

Ÿ}}}}}}}}}}} œ œ œ− Ι

œ ‰ œ œ ‰ œ

œ ‰ ∀œ

œ ‰ œ

‰ œ ‰ ∀œ œ œ

rit.

Œ−

‰ µœ αœ ; ;

arco

rit.

œœ œœ œœ œ ∀ œ œ œ œ =œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ =œ œ œ

ι œ œ

ι œ œ

ι œ œ

ι œ

αœ œ œ œ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ α œ œ œ œ œ = = œ

∀œ

œ œ Ι

œ ∀œ Ι

œ Ι

œ

œ Ι

ι œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ι Ι

œ œ ∀œ œ œ Ι

œ œ œ œ œ Ι

ι œ œ

ι œ œ−

αœ

œ−

αœ−

œ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ œ Ι Ι

∀ œ, œ, œ, œ

œ Ι

œ−

œ µ œ→ α œ→


6

œ œ ∀ α œ − µ œ œ α œ œΙ α œ − œ α œ − œ − œ α œ µ œ α œ −µ œ œ œ ∀ œΙ Ι % 16

Fl.

Ob.

Cl. B

Fag.

%

più tranquillo

∀∀ ι % ∀ œ − ≈ ‰ Œ−

∀œ Œ Ι

Œ− ∑

œ ∀œ œ œ −

Œ−

œ − œ ∀œ œ œ − ∑

Œ− ∀ œ œ µ œœ −− Ι

αœ−

αœ−

α œ ∀œ Ι

∀ % ∀ œ αœ

ι ι œ œ œ αœ œ œ œ αœ

ι œ œ− œ− œ µœ− œ−

− µ œœ −

α œœ − −

ι ι ι ι α œœ ∀ ‹ œœ ∀ œœ œœ œœ œœ œœ œœ µ œœ ‰

Trgl.

ã

Tamb.

ã

16

Timpani

% > 16

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

% %

∀ ∀

αœœ

αœ œ œœœœ αœ αœ œ œ œ− αœ œ− œµœ−

più tranquillo

œ

ι ι œ α œ ∀œ œ − œ ∀œ œ œ −

Α ∀ αœ

ι ι œ œ œ αœ

œ > ∀ αœ

ι ι œ œ œ αœ œ œ œ αœ Ι Ι

ι œ αœ− αœ− ι œ œ− œ− œ µœ− œ− Ι

> ∀ αœ

œ œ œ αœ Ι Ι

œ µœ− œ− Ι

αœ−

µœ−

− µ œœ −

αœ− αœ− αœ− αœ−

27ˆ31

27ˆ31

27ˆ31

œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ 27ˆ31 Ι Ι π ∑

27ˆ31

27ˆ31

27ˆ31

œ œ − œ œ 27ˆ31 œ µœ œ œ−αœ e = 80

ο œ œ−œ œ œœ −µ œ œ œ − α œ ο µ œœ −− œœ −− ι ι ι α œ ∀ œι œ œ œ œ ∀ œ œ µ œ − ο ι ι ι ι œ œ œ œ œ œ œ œ αœ− œ− œ− œ ∀œ ∀œ œ œ œ œ œ œ − Ι Ι Ι Ι ο

ι − œœ α œ − œ − œ œ α œ µ œι α œ −µ œ α œ ∀ œι œ − œ ∀ œ œ œ − αœ − µ œαœαœ œ αœ œ Œ−

27ˆ31

œ µ œ œ ‰ µ œ œ ‰ œ œ 2ˆ1 73 ο

œ œ− αœ− Ι

16

Glk.

ο

œ œ œ αœ Ι Ι

œ− œ−

œ−

e = 80œ −

> ∀ αœ 16

Tr.

*œ −

œ ∀œ ∀œ œ œ œ œ œ œ − Ι Ι Ι Ι

dolciss.

27ˆ31 27ˆ1 3 27ˆ31 27ˆ31


7

œ ∀ 2ˆ1 Ι α œΙ µ œ œ − Ι % 73 23

Fl.

Ob.

Cl. B

Fag.

∀ 2 1 œ µ œ α œΙ œ − % 7ˆ3 Ι Ι

β ≈− œ œ ≈− œ œ ≈− œ œ ≈− œ œ ˙

2ˆ31 œ ‰ ‰ œ ‰ Œ 7 Ι Ι

œ ‰

œ ‰

β

œ ‰

α œ˙ œ

œ αœ α˙ µ ˙˙ ∑

27ˆ31

− œ œ œŸ}} − œ œ œŸ}} − œ œ œŸ}− œ œ œŸ}} − œœ β œ œŸ}}

%

∀ 2ˆ1 73

β

>

27ˆ31

β

µœ− œ œ œ− ∀ % 27ˆ31 Ι

œ β α œ œ ∀œ œ α ˙ Ι

%

œ β ˙˙ Ι

23

Cb.

œ µœ

23

Vc.

œ

∀ % ∀ 27ˆ31

ã

Vla.

Tamb.

Vln. II

˙˙

œ β α œ œ ∀ œ œ µ ˙˙ Ι

œ µœ

β µœ ‰

ã

Vln. I

cantabile

œ

> ∀ 2ˆ1 73

Trgl.

Timpani

œ

œ− β ‰ œ− œ ‰ œ− œ ‰ µœ− œ ‰ œ− œ ‰ œ− µœ œ− œ œ ‰ µœ− œ ‰ œ− œ

23

Glk.

Μœ œ

∀∀ % ∀ 27ˆ31

23

Tr.

œ q =q α œ œ ∀ œ œ µ ˙˙ Ι β

∀ 2ˆ1 µ œ − œ œ œ − 73 Ι

Α ∀ 27ˆ31 µ œœ −−

q =q

cantabile

β ‰ œ µœ œ

˙˙

> ∀ 2ˆ1 α œ − 73

˙

> ∀ 2ˆ1 73

Μœ œ

Α

β β

µ˙ µ˙

˙˙ ˙

‰ œ

œ

œ µœ

µœ œ

α ˙˙ ˙

œ µœ

µ ˙˙

˙˙

α ˙˙ œ αœ

− œ œ œŸ}} − œ œ œŸ}} − œ œŸ}}

œ

œ

œ µœ ˙ α˙

œ αœ


8

26

Fl.

Ob.

Cl. B

Fag.

% %

∀∀ % ∀

œ µœ

Μ α œœ

∀∀

˙˙

%

œ

œ

œ

œ

œœ ∀ œ

26

Trgl.

ã

Tamb.

ã 26

Glk.

Timpani

%

Vln. I

%

Vln. II

%

Vla.

Vc.

Cb.

− œœ œ œŸ}}}

œ µœ

˙˙

>∀

œ œ

α˙

œ

œ

œ

œ

Œ

animato

œ ∀œ œ ∀œ œ

∀œ œ œ

œ

œ

œ œ Ι

œœ œœ œ œ

˙˙

Μ ˙˙

∀ œœ

œœ œœ œœ œœ ∀ œœ −−

µ ˙˙

œ

=œ ∀ =œ =œ œ

œ œ œ œ œ−

œ œ œ Ó

œ Ι

‰ Œ

Ó

‰ ˙

œ

µ ˙˙

∀ ˙˙

˙ ˙

˙ œ

Ó

˙

œ

œ

œ œ Ι œ œœ œ œœ µ œœ Ι œ œ Ι

œœ œœ œœ œœ œœœœ

œ œ ∀œ œ ∀œ œ ∀œ œ œ œ œ œ œ ε Ÿ}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} œ œ− ˙ Ó œ œ œ = = = Ι ε œ = = = ∀œ ∀œ µ œ œ œ œ œ œ œœ œœ Ι Ι œ ∀œ œ ∀œ œ

∀œ œ œ

œ

∀ ˙˙

∀ ˙˙

µ ˙˙

˙

˙

animato

= ∀ =œœ µ œ=œ ˙

> ∀ œœ

div.

α˙

∀œ œ œ

œ

œŸ}− œ

∀ œ ∀ =œ µ œ = =

œ ∀œ œ ∀œ œ

˙

− œ œ œŸ}}} − œœ œŸ}}

Α∀ Α

œ

> 26

˙

µœ− ‰ œ − µ œ œ − œ œ − œ ‰ œ − µ œ œ − œ œ ∀ ˙˙

>∀ 26

Tr.

œ µœ

œ œ œ œ

pizz.

œ ‰

œ

‰ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰


9

∀ œ œ œ ∀ ˙˙ % 29

Fl.

Ob.

Solo ∀

%

∀∀∀

ι œœ

poco meno Cl. B

Fag.

%

œœ œ

> ∀ œœ −− ∀ œ− % ∀ 29

Tr.

ι œ ∀˙

Ó

Ó 3

˙

œœ ∀ ˙˙ Ι

q =q

Œ µ œ œ œ œ œι œ œ 32 α ˙ − Ι ο sùb.

Œ µ œ œ œ œ œι œ œ 32 α ˙ − Ι ο sùb.

œ œ œ œ œ œ ∀œ œ œ œ œ ˙ µ œ œ µ œ α œ µ ˙ 3

œ ˙ Ι

˙−

˙

1 œ 3

˙−

˙

1 œ 3

1 32 α ˙ − µ˙− ˙ œ 3 ο sùb. α œ − œ œ α œ α œ œ Μ ˙œ −− ∀ œ œ œ α œ œ − ˙ 32 31 ο sùb. cre ... ... scen .... ... do 32

31

Trgl.

ã

2 3

1 3

Tamb.

ã

2 3

1 3

32

31

32

31

29

29

Glk.

Timpani

% > 29

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

% %

∀ œ œ œ Ÿ}}}} ˙ Ó

Ÿ} ‰ œ− π

∀ œ œ œ ∀˙ ∀ œœ Ι

Α ∀ ˙˙ >∀ ˙

œ Ι ˙ ˙ ˙

> ∀ ‰ œ œ‰ ˙

arco

Œ Œ

œ ˙æ œ α ˙æ

Œ œ α ˙˙æ

ι q =q Ó Œ µ œ œ œ œ œ œ œΙ 32 α α?˙˙ −− Œ œ ˙ ο sùb. æ 2 α˙− Œ 3 µ œ α œ α ˙ ? œ α ˙æ ο sùb. Œ

œ α ˙˙æ

˙˙

Œ œ ˙ æ

Œ

œ ˙ æ

µ˙−

˙

˙

Ó

Ó

Ó

32

˙?˙ −−

cre ...

α ˙˙?−−

... scen ....

˙?− ∑

œ 2 α œ − œ œ α œ α œ œ œ − ∀ œ œ œ α œ œ ˙˙ 3 ο sùb. α˙− 32 sùb.

˙

1 œœ 3

˙˙

Œ ˙−

31 31

œœ 1 3 31

... do


10

36

Fl.

%

Ob.

%

Cl. B

Fag.

∀ 1 3 œ− ‰ ∀ 1 3 œ− ‰

‰ αœ αœ Ι

Œ

µœ œ

œ µœ

β

β

β

> ∀ 1 œ− ‰ 3

β

∀ % ∀ 31

β

∀∀ % ∀ 31 œ − ‰

36

Tr.

Trgl.

ã

1 3

β

Tamb.

ã

31

β

∀ % 31

>

36

36

Glk.

Timpani

1 3

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œµ œ α œ œ œœ œ œµ œ œ œ œ β αœ œ œ œœœ œ œ œ α œµ œ œ œ Ο ∑

∀ ι % 31 œœ −− œ œ ˙ ε ∀ 1 ι % 3 œ− œ ˙ 36

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

Α ∀ 31

˙

> ∀ 1 œœ −− ‰ ˙ 3

˙

˙

˙

>∀ 1 3

αœ αœ œ ˙

œ œ œ ˙

+ αœ

β

α˙− œ œ µ˙− œ αœ α˙ œ − œ α˙− œ µœ β œ µœ α˙ π Tempo Iº ˙

µ˙ ∑

µ˙− β Œα ˙−

Œ α ˙˙ −−

α˙−

˙− Œ µ˙−

β Œ

Œ α α ˙˙ −−

Œ α˙−

Œ

Œ αµ ˙˙ − œ œ Œ Œ α ˙˙ −−

α˙

µ˙

β

α˙

µ˙

β


11

∀∀ % ∀

>∀

45

∀ % ∀ 45

45

Fl.

%

Ob.

%

Cl. B

Fag.

Tr.

œq =296 œ − œ œ ˙ Ó Œ ‰Ι 3 Ι ε 32

œ œ œ œ

Œ

œ œ œ œ

˙

ι œ − œι œ œ − œ œ œ ε œ− œ œ œ− œ œ Ι œ Ι

œ ˙

˙

œ ˙

Ó Œ ‰ œι 32 œ − œι œ ˙ ε

˙ Œ Œ

œ œ ∀œ œ œ ∀œ

œ ˙˙

œ ˙

œœ

32 ∀ ˙

32

œ ˙

œ

Trgl.

ã

2 3

Tamb.

ã

2 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 3 œΙ œ Ιœ œ œΙ œ œΙ œ œ œ œ œ œ œ œΙ œ Ιœ œ œΙ œ œΙ œ œΙ œ œΙ œ œ œ œ œ œ œ ο

32

32

Œ Œ œ

45

Glk.

Timpani

% > 45

Vln. I

%

Vln. II

%

Vla.

Vc.

Cb.

32

œœ œœ œœ œœ ˙ ˙

∀ œ− ‰ Ó

œ œ > ∀ œ œ ∀œ ˙ − ∑

32

˙ ∀˙

œœ Α ∀ Œ ‰ Ι ∀œ ˙ −

>∀

q = 96

˙

Œ

32 ˙

Œ

32 ∀ ˙ 32

ε

œ− œ œ œ− œ œ Ι Ι

œ ˙

œ ˙

œ

˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ

˙

œ ˙

œ ˙

œ ˙

œ

˙

œ ˙

œ ˙ œ ˙

œ ˙ ∑

œ œ ∀œ

œ ∀˙

œ

œ

˙

œ

œ

˙

œ

˙

œ


12

∀ % Œ−

Fl.

Ob.

Cl. B

Fag.

Tr.

e =e

∀ ∀ œ− œ œ œ − œι œ ∀ œ − œι œ 31 ˙ % ∀ Ι

27

œ œ œ

œœ œ Ι œ œ œ 31 œ

27

‰ Œ

27

27

2 7

%

∀ % ∀

31

54

1 3

54

%

Vc.

Cb.

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ œœ œœ œœ œ œ Ι Ι Ι Ι

> 54

Vla.

œ

œ 31 ∀ ˙

˙

ã

Vln. II

œ œ œ − œι œ œ− Ι

54

Tamb.

Vln. I

>∀ ˙

ã

Timpani

27

Trgl.

Glk.

œ œ œ− œ œ ∀ œ − œ œ q =1e ˙ Ι Ι Ι 3

54

% %

œ œ œ

Ÿ Ÿ œ œ œ œ 31 œ ‰ Œ Ι Ι Ι ∑

31

œ − œ œ ∀ œ − œ œ q =1e ˙ Ι Ι 3

œ − œι œ

Α∀ ˙

œ ˙

>∀ ˙

œ œ œ œ

>∀

˙

œ

œ

œ œ œ

π

œ œ œ œ

˙

œ 31 ∀ ˙

˙−

31 ˙

œ

2 7

27

27 e =e

∀ œ œ œ œ œ œ œ, œ, œ, ∀ œ ∀ œ œ ∀ œ œ œ œ œ œ − œ œ œ 27 œ scherzando

∀œ ∀œ œ œ œ, œ, œ,

œ œ œ 1 œ œœ œ Ι 3 œ œ œ 1 œœ 3 œ

œ œ

Ÿ}}} ι 1 œ œ œ œ 3 œœ œ ‰ Œ

∀ ˙− ˙−

œ

œ

∀œ œ œ œ

œ

œ œ, œ, œ, ∀ œ ∀ œ œ 27

27

‰ Œ

27

27


13

Fl.

%

∀ 2 7

β

e =e

57

Ob.

%

∀ 2 7

β

∀∀ % ∀ 27

57

β

>∀ 2 7

β

57 ‰ ∀ œ œ œ œ ∀ œ œ œ œ ‹œ œ Ο

∀ % ∀ 27

β

57

∑ ∑

61

Cl. B

Fag.

61

Tr.

a tpo.

57

Trgl.

ã

2 7

β

5 7

Tamb.

ã

27

β

%

∀ 2 7

5 ‰ œ 7 ?

β

57

>

2 7

β

57

e =e

61

61

Glk.

Timpani

∀ % 27 œι 61

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

%

∀ 2 7 ∀œ œ œ

œ ≈ Θ

œ œ œ − œ β ∀œ ι œ

Α ∀ 27 œ œ œΙ

> ∀ 2 ↑ œ œ œ œ ∀œ œ œ 7 >∀ 2 7

β

œ − ∀œ œ − œ ∀˙

∀œ œ

Œ

Ó

β œ

∀œ

β ∀œ

œ

+ ,, ∀œ œ œ œ Ε œ ∀ œœ

œ

œ œ

β

œ

œ, − œ, ∀ œ − œ œ œ œ œ œ œ œ ten.

œ

∀œ

µœ

∀ œœ

œ

œ

œ

œ

œ œ ?

57 ∀ œœ

ι œœ œœ

ι œœ

57 ∀œ

ι œ œ

ι œ

57 ∀ œ

œ œ Ι

œ Ι

Œ

a tpo.

œ ‰

57 57

∀œ ∀œ −

œ œ Ι

œ Ι


14

65

Fl.

Ob.

Cl. B

Fag.

% %

Œ−

Τ

Œ−

Τ

∀∀ % ∀ ∀œ − >∀

∀ % ∀ Œ− Œ− 65

Tr.

ι œ‰‰

65

ι ι œ ‰ ∀ œ œœ ∀ œœ œ œœ ∀ œœ œœ œœ ∀∀ œœ œœ œœ œœ ∀ œœ ∀ œ œ ∀ œœ ∀ œ œ∀ œœ ∀ œœ ∀ œœ − ∀œ − Ι ŒΕ Ι

Trgl.

ã

Tamb.

ã

‰œœ‰ œœ ? ?

65

Glk.

Timpani

% > 65

Vln. I

%

Vln. II

%

Vla.

Vc.

Cb.

∀ ∀

>∀

‰œœ ‰œœ ‰ œœ‰œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ? ? ? ? ? ?

∑ a tpo.

‰ ‰ ι µœ− œ œ− œ œ− œ œ− œ œ

‰ ‰ ι µ œ − œ œ − œ µ œœ −− œœ œœ −− œœ œ Œ ≈œ Θ ∑

Œ Œ

‰ ‰

∑ Œ−

‰œ æ

Œ ‰ œœ −−

∀œ −

∀œ −

ι µ œ ∀œ µœ−

Τ

∀ œœ

ι œœ œœ

∀œ

ι œœ

∀œ −

œ−

∀œ −

œœ Ι

‰ ∀œ −

œ−

∀œ −

Œ−

œ−

œ−

∀œ −

αœ−

œ

œ−

∀œ −

œ−

Œ−

œ−

∀œ −

œ−

œ−

œ

œ−

œ−

œ−

Œ−

Α ∀ ∀œ >∀

∀œ ∀œ −

œœ Ι Œ−

Œ−

µœ

œ œ− Ι

αœ œ− Ι œ œ− Ι


15

71

Fl.

Ob.

Cl. B

Fag.

Tr.

% %

∀ ∀

Œ−

œ œι œ

∀∀ % ∀ ∀ ˙˙ −

ι œ œ

Œ

allarg.

ι œ œ − ∀œ œ œ −

espress. a tpo.

‰ ‰

Œ−

31

‰ œ œ 34

Œ

31

34

31

34

>∀

31

34

71

∀ % ∀

31

34

71

Trgl.

ã

1 3

4 3

Tamb.

ã

1 3

4 3

71

Glk.

Timpani

% > 71

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

% %

Œ−

Œ ∑

Α∀

˙−

>∀

˙−

>∀

∀˙ −

ι œ œ

œæ− Ο

œ− æ

œ− æ

Œ− ∑

ι œ œ − ∀ œ œ œ œι œ −

espress. a tpo.

œ−

agitato

œ œ 31 œ ∀ œ œ œ œ œ œ œ ∀ œ œ œ œ œ œ Ε a tpo. ∑ ∑ 31 œ Ι ‰

Œ ‰ 31 Œ

pizz.

a tpo.

ι œ œ œ−

31 Œ

œ−

∀œ −

œ−

œ−

œ−

œ−

œ−

œ−

ι ι œ œ α œ œ 31 ‰

œ−

œœ −−

œ−

œ−

œ œ œ œ 1 œ Ι Ι 3 Ι

rall.

31

Œ

34 34

ι 34 œ

ι Œ œ

œ Œ Ι

œ Œ Ι

34

‰ Œ

œ Ι

‰ Œ

34

34

pizz.

pizz.

œ Ι ‰

34

pizz.


16

77

Fl.

Ob.

Cl. B

Fag.

%

∀ 4 3 œ

∀ % 34

Œ

Œ

µ œ− œ− œ− œ− œ œ œ − œ Τœ Ó

Œ

Τ

œ

Œ

œ αœ

32 32

Œ

œ œ µ œ œ, œ, , œ, œ œ œ αœ

meno

32

>∀ 4 3

32

32

∀ % ∀ 34 Œ

œ− œ− œ− œ− ∀ œ œ œ − œ œ

Trgl.

ã

4 3

2 3 œ

Œ œ

Tamb.

ã

34

2 3

77

µ œ œ œ œ œ œ œ œ αΤœ − œ α œ 2 ?œ ?œ µ œ æœ ∀ 4 œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ µœ œ αœ œ œ æ ? ? 3 æ % 3œ 77

Glk.

Timpani

>

4 3

Vln. II

∀ % 34 Ó

Œ

∀ % 34 Ó

Œ

77

Vln. I

œ Œ µœ

∀∀ % ∀ 34

77

Tr.

œ œ œ œ

32

∑ Τ

œ − œ ∀œ

Ó

αœ− œ œ

œ− œ ∀œ

Ó

αœ− œ œ

arco

arco

Τ

Œ

œ αœ

32

˙

meno

œ

Œ œ ∑

œ æ

˙ æ ∑

µœ œ, œ, α œ œ œ œ

œ œµœ œ 32

œ, œ, œ µ œ œ

Α ∀ 34

32

Vc.

>∀ 4 3

32

Cb.

>∀ 4 3

32

Vla.


17

81

Fl.

%

Ob.

%

Cl. B

Fag.

œ α œ œ Τœ q = q 31

Τ œ œ œ α œ 31

œ œ ∀œ œ œ œ œ

œ

αœ

31

œ œ œ ∀œ

∀œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ

αœ

31

∀∀ % ∀ >∀ ∀ % ∀

Tr.

81

Trgl.

ã

Tamb.

ã 81

Glk.

Timpani

%

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

> 81

Vln. I

œ

% %

∀ ∀

œ œ ∀˙

œ

œ

œ

poco ritard.

œœ œ

risoluto

∀œ œ œ 31 œ ∀ œ ˙

81

∀œ

œ œ œ

œ œ

e =e

57

57 Œ− œ−

57 Œ ‰ œ−

œ œ µ œœ œœ 5 œœ −− œ œ œ − 7 = =

allegro sùbito

œ œ œ œ œ œ œ œ µœ œ œ œ 5 µœ− Œ− 7

Œ Τœ 31 æ

5 7

1 3

5 7

31

31 œ

Ÿ}}} œ œ œ

57 Œ − ‰ œ =œ =

œ œ œ αΤœ

œ œ œ œ œ

q =q

31 ∀ œ œ œ œ ∀ œ ˙

∀œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ

œ œ ∀ ˙˙

œ

œ œ ∀œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œœ œ

œ œ œ ∀œ

œ œ œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ

œ

œ−

risoluto

œ α œ œ Τœ 1 ∀ œ 3 Τ œ

˙ Α ∀ µ˙

œ 31 œ

>∀

13 œ

>∀

31

œ

arco

∀˙

poco ritard.

œ œ œ

œ œ Ι

œ

œ

αœ αœ

57

e =e

57 œ − œ =œ œ=

allegro sùbito

57 Œ− œ−

α œ œ œœ œœ 57 α œœ −− Œ −

œ œ µ œ œ 5 œ − œ =œ =œ 7 œ

µœ

57 œ − œ −


18

89

Fl.

%

Ob.

%

Cl. B

Fag.

Tr.

‰Œ

œ µœ Ι œ µœ Ι

89

%

œ œ œ œ œ œ œ αœ Ι œ œ œ œ µœ œ œ œ œ œ œ œ αœ Ι œ œ œ œ ∑

89

œ œ

µ œœ

œœ œœ Ι

œœ Ι

œ

ι œ œ

ι œ µœ

ι µœ ‰ ‰ Œ =

œ

œ œ œ œ Ι

œ œ œ µœ Ι

ι œ œ

ι œ œ

ι œ œ α œΙ ι œ µœ ∑

œ

œ Ι µ œ, − œ, œ,

œ−

ι œ œ

ι œ µ œ, − œ, œ,

αœ œ œ œ œ œ

œœ œœ µ œœ Ι Ι ι œ œ

œ œ

œœ

œœ œœ Ι

œœ Ι

ι œ œ

ι œ œ

ι œ œ

‰ Ÿ}}}} œ œ ‰ Ÿ}} œ œ

‰ Ÿ}} œ œ ‰ Ÿ} œœ

‰ Ÿ}} œ œ ‰ Ÿ}} œ œ

‰ Ÿ}} œ œ ‰ Ÿ}} œ œ

ι œ œ œ œ ι œ œ

œ

ι œ œ

ι œ µœ

ι œ œ−

œ

ι œ œ

ι œ œ

ι œ œ

ι œ œ

ι œ αœ

> ∀ µ =œ −

œ ‰ ‰ µœ Ι

œ œ Ι

œ Ι

œ œ Ι

œ µ œœ Ι

œœ œœ Ι

œœ µ œœ Ι

œœ œœ Ι

œœ Ι

> ∀ µœ−

œ ‰ ‰ µœ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Ι Ι Ι

%

α ˙˙ −−

Α ∀ α ˙˙ −−

œ µœ Ι œ

pizz.

ι œ

ι œ œ

Vln. II

µœ− =

Œ

ι œ œ

œ œ Ι

ι œ œ α œΙ

%

œ œ œ œ Ι

œ œ œ œ œ œ œ αœ Ι œ œ œ œ µœ

Vln. I

œ œ αœ

‰ Ÿ} œ œ ‰ Ÿ} œ œ ‰ Ÿ}} œ œ ‰ Ÿ} œœ

> 89

Cb.

Œ

∀ % ∀

ã

Vc.

89

Tamb.

Vla.

‰Œ

> ∀ µ œ ‰ ‰ Œ− Ι =

ã

Timpani

Œ

∀∀ % ∀

Trgl.

Glk.

ι œ αœ œ

ι œ œ

œ

œ Ι µ œ, − œ, œ, Œ

œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ µ œΙ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰ µ œΙ ‰ ‰ œΙ ‰ ‰ Ι Ι

œ−

œ œ αœ

αœ œ œ œ œ œ

œ œ

ι ι œ œ αœ œ œ œ œ Ι

œ œ Ι

œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ Ι Ι


19

95

Fl.

Ob.

Cl. B

Fag.

% %

∀ ∀

∀∀ % ∀

∀œ −

ã 95

Glk.

Timpani

%

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

% %

œœ œœ Ι

>∀

∀œ œ − œ Ο

Ó

57

57 ‰ µ œ œ œ œ œ µœ

œ−

57

Β

‰ Ÿ}} œ œ ‰ Ÿ}} œ œ Β

5 ‰ œœ œ‰‰ 7 Ι

5 7

œ ∀ œ?− ∀ œι œ Œ Ó

57

57

∀œ −

ι œ œ

Β ∀œ

Β

œ ∀œ œ Β ∀˙

Β œ ∀œ ∀œ œ œ œ ∀˙

Α ∀ ∀ µ œœ >∀

œœ Β Ι

‹œ œ− œ

legmo.

ι œ Β

Β ∀ œ ∀ œ œ œ ∀ œι œ ‹ œι ˙ ε deciso

Œ

Ο

ι α œ αœ ι q =e µœ œ 5 α œ œ œœœ Œ ‰Ι 7 ‰

> 95

Œ

œ

95

Tamb.

Β

Ó

∀œ œ −

57 ‰

∀ % ∀ ∀œ ã

> ∀ ∀ ∀ œœ

Trgl.

œ ∀œ œ Β

œ ∀œ ∀œ œ œ œ

95

Tr.

q =q

∀œ

ι œœ œœ ι œ œ

∀œ Ι ‰ ‰ Œ

ι œœ Β ˙

˙

∀ ϖæ

˙

æ ∀ϖ

œ ∀œ

ϖæ

ι ∀œ ∀œ œ œ ∀œ œ ∀œ œ Β Ι Ι ε

‰ Β ˙

arco

∀œ ∀œ

Œ−

œ αΤœ − + q = e œ µœ ≈Θ Ι 57

αœ αœ Ι αœ Ι

legmo.

57 ‰ α α œœ œœ œœ œœ œœ

57 ‰ µ œ œ œ œ œ

ϖæ

57

ϖ

57


20

ι ι œ ι œ− ι œ− ι œ œ α œ œ œ œ ι α œ ∀ αœ œ œ œ œ œ αœ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ‰ œ œ œΙ œ ‰ % ‰ 100

Fl.

Ob.

Cl. B

Fag.

Tr.

%

∀∀ % ∀ ‰ œ œ œ œ œ

‰ µœ œ œ œ œ

>∀

∀ % ∀

µœ

œ−

µœ

αœ−

‰ µ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ µ œœ œœ œœ œœ Ι œ œ− œ œ− ‰ ‰

q =q

β

β

β

β

100

β

100

Trgl.

ã

‰ œ œ œ ‰ ‰ Ι

‰ œ œ ‰ œ œ

œ œ œ ‰ œ ‰ Ι

β

Tamb.

ã

β

β

β

100

Glk.

Timpani

%

> 100

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Cb.

%

∀ αœ

œ œ Ι

œ αœ Ι

αœ αœ Ι

œ Ι

œ

œ œ− Ι

Œ

αœ µ˙− q =q Ι β

œ œ Ι

‰ œœ œœ œœ œœ œœ

‰ α α œœ œœ œœ œœ œœ

ι ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ

Α∀

‰ µœ œ œ œ œ

‰ µœ œ αœ œ œ

%

>∀

>∀

αœ œ œ œ œ

αœ œ œ œ Ι

‰ œ œ œ œ œœ œ Œ− Œ Ι Ι ‰ ‰ Œ ∑

αœ ‰ Ι

π

Tempo Iº

αœ µ˙ β ‰ Ι β Œ

œ œ

αœ ‰ Ι µœ−

ι αœ αœ œ− œ β µœ œ Ε molto espress. β

œ Ι

µœ Ι


21

∀∀ % ∀

>∀

105

∀ % ∀

105

105

Fl.

%

Ob.

%

Cl. B

Fag.

Tr.

Trgl.

ã

Tamb.

ã

105

Glk.

Timpani

%

> 105

Vln. I

%

Vln. II

%

Vla.

Vc.

Cb.

œ αœ Ι

œœ œœ α œ

αœ Α∀ >∀ >∀

αœ ˙ Ι

œœ

‰ œ3 α œ µ œ

α ˙˙

œ œ αœ αœ ˙ ∑

˙

α˙

œ αœ

αœ œ œ œ

˙

α˙

ι œ αœ

ι œ œ œ

ι αœ

ι αœ

αœ−

œ αœ µœ Ι

α˙

α˙

αœ œ œ œ

αœ

œ

αœ œ

αœ œ αœ œ

œ œ µ œœ œœ

œœ

œœ

µœ œ

α µ œœ œœ

œœ œœ ∑

poco più mosso

œ − ∀œ ˙ ε ˙˙ ε

˙ ε ˙ ε œ

ε

∀œ ˙˙ ∀˙ ˙

˙

œ


22

110

Fl.

Ob.

Cl. B

Fag.

% %

∀ ∀

∀ œœ œœ Ι

∀ œœ −− Ε

∀∀ % ∀ >∀

Ó

∀ % ∀ Ó 110

Œ ∀ œœ œœ ∀ ˙˙

˙˙

110

Tr.

œœ

œ

œœ

œ Ι

∀œ −

œ Ι

œ−

Τ ϖ

ι œ œ−

ι œ œ−

ι œ œ−

ι œ

œ−

ι œ

œ−

ϖ τ

Tamb.

ã

Timpani

110

Vln. I

%

Vln. II

%

Vla.

Vc.

Cb.

∀ ∀

Α∀

œ

Ÿ}}} Ÿ}}} œ œ œœ œ

œ−

ι ∀œ œ −

ι œ œ− ι œ ∀œ −

œ œ− Ι

>

Τ ϖ

œ ∀œ − Ι

œ

τ

œ ∀œ − Ι

%

œ Ι

smorz.

Τ

∀ ϖϖ

ã

Glk.

œœ

œ ∀œ −

Trgl.

110

∀ œœ

ι œ œ−

Ÿ Ÿ œ œœœœ æ

Ÿ}}}}}}}}}}} œ œ

∀œ œ − Ι

œ

ι œ œ−

ι ι œ œ ‰ œ ∀œ −

∀œ ∀œ œ œ Ι

œ

Ÿ}}}}}}}}}}}}} Ÿ}}}} œ œ ˙− Τ

smorz.

œ ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∀ ϖϖ

τ

Τ

ι œ œ−

œœ ∀ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ − − Ι Ι ι ι œ ∀œ − œ œ−

∀ϖ ϖ τ

ϖ

ι œ œ−

>∀

œ œ− Ι

œ œ− Ι

œ œ− Ι

œ œ− Ι

œ Ι

>∀

˙

˙

˙

˙

˙

œ−

œ‰ Ι

Ÿ}}} Ÿ}}}}} œ œ œœ œ

∀œ œ − Ι

œ Ι ˙

œ−

Τ

ϖ

Τ

œ ∀ œ œ œ œ Τœ

catĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG 412


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.