Breu desConcert (Llorenç Balsach)

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Breu desConcert per a orquestra de corda

Edicions la mà de guidoLLORENÇ

BALSACH Breu desConcert per a orquestra de corda (pensat per a escoles/conservatoris de música)


ISBD(PM) Breu desConcert [Música impresa] : per a orquestra de corda / Música de Llorenç Balsach Peig (n.1953). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2013 - 1 partitura (12 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Nota de l’editor: Aquesta obra, escrita l’any 2013, està pensada i dedicada a l’orquestra Stradivari de grau intermig del Conservatori de Sabadell i al seu director José Manuel Villareal. Es pot veure el concert del dia de l’estrena a: http://www.youtube.com/watch?v=n95BDJgxm78

Per l’obtenció de les particel·les posar-se en contacte amb l’editorial Primera edició: agost 2013 ISMN: 979-0-69208-411-2 Dipòsit legal: B-18175-2012 Copyright de la música: © 2013 Llorenç Balsach Peig Copyright de l'edició: © 2013 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Breu desConcert a José Manuel Villarreal i l'orquestra Stradivari del Conservatori de Sabadell (grau intermig)

q = 74

° c &

œœj ‰ œœj ‰ œœj ‰ œœj ‰ œœj ‰ œœj ‰ œœj ‰ œœj ‰ 2 Œ 4 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ mf œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 2 Œ c ∑ 4 & mf

&c

Violins III i/o Violes

mf

&c &c

∑ ∑

0

0

œœj œœ

¢

?c

f

∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏

œœj ‰ œœ

c c

≥ ˙ g œœj ‰ œœj ‰ œœj ‰ œœj ‰ 1 ∑ 4 #˙≥ liss. ¿ ¿ ≈ ‰ liss. ¿ n ¿R ≈ ‰ 4 g R œœ œœ œœ œœ 4 a.._ o o.._a ≥ ˙ (gliss veu) g lis s n ¿ arco ≥ . 1 s. ¿ .¿ s i b œ . . l 4 ¿ g œ R ≈‰ . œ ∑ ≈ ‰ œ. œ. œ. œ. œ 4 4 #˙ R a.._ o o.._a mf (gliss veu) ≥ arco ≥ ¿ r ˙ gliss n¿ 1 4 . .¿ s ∑ ≈ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 4 4 #˙ glis ¿ R ≈‰ mf a.._ o o.._a ≥ (gliss veu) . s j œj œj œj arco ˙ gliss. ¿ ≥ g lis ¿ ¿ œ 1 4 ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ 4 ∑ 4 #˙ n¿ R ≈ ‰ R ≈‰ œ œ œ œ a.._ o o.._a arco

(qualsevol notes) (gliss veu)

∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏

j j ? c ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ œœ mf

c

ff

∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏

œœj ‰ œœ

∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏

œœj ‰ œœ

∏∏∏∏∏∏

œœj ‰ œœ

∏∏∏∏∏∏

œœj ‰ œœ

f

œ œ œ œ œ œ œ œ

∏∏∏∏∏∏

° c & 4

¢

pizz

∏∏∏∏∏∏

Contrabaixos

?c

∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏

Violoncels

0

0

∏∏∏∏∏∏

j j j j ? c ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ mf

j‰ c œ> ff

pizz

œ. œ. œ. œ. œ. bœ. œ. œ. 2 pizz 4‰ jŒ mf œ ff > j j j j ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ ‰ œœœ 42 j ‰ Œ œ œ œ œ >œ ff 2 j‰ Œ 4 œ œ œ œ œ œ œ œ >œ 0/I

pizz

‰ œj c ff > 0

∏∏∏∏∏

0

Violins II

Llorenç Balsach

∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏

Violins I

∏∏∏∏∏

pizz

1 j j4 4 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ff >œ >œ


œj ‰ œœ œ

pizz

œj ‰ œœ œ

œj ‰ œœ œ ∑

arco œj ‰ œ œ#œ ˙ œœ œ mf arco ˙ œ œœ

& &

mf

mf

∑ œœj ‰ œ œ

˙™

0

∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏

IV

IV

IV

IV

o œ œo

o œ œ o œo œ o

? w ¢

w

II

0

f

0

˙ 0

˙ ˙ 0

˙ ˙

œ #œ bœ œ bœ #œ œ œ œ #œ b˙ ™ o mf o œo œ œo o œo œ œ div ≥ ≤ w w w w o p o œo iss. œ gliss.œo gli o ss. œo ss. gli s. l œ g lis g œ I

w

œœj ‰ œœ

œœj ‰ œœ

œœj ‰ œœ

∑ pizz j j n œ œ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œ œ pizz &

˙

0

≤ Y ≤ Y ≤ b YY ≤ bY bY≤

mf

mf pizz

œ œ œ

III

0

0

œœj ‰ œœ

œo œo œo œo ?

w

œœj ‰ œœj ‰ œœj ‰ œœj ‰ 4 œœ œœ œœ œœ 4 arco œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 4 4 mf œ. œ. œ. œ. œ. bœ. œ. œ. 4 4 mf j j œj œj œ œ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ 44 œ œ œ œ

œœj ‰ œœ

œœj œœ

∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏

mf

œ

IV

∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏

B w w w w ? bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ b˙ ™

o œo œ œo

III

∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏

° o o œo & œ œ o o œo œ & œ 19

III

0

j j œj œ œ ? ‰ œ‰ œ. œ. #œ. œ. bœ. œ œ œ ‰ œ ‰ . . œ œ œ J œ œ œ mf f arco . œ. œ. œbœ œ ? pizz œ ‰ . . . œ. ¢ œœœœœœœœ J f f o o ss.o œ 14 8va? g li œ o o œ ° & Y ˙ œ gliss. d'harmònics o ˙ o o œo œ œo & Y ˙ œ o gliss. d'harmònics ˙ o o œo œœ œo œB & Y ˙˙ œœ œ <b> Y ˙˙ o o o œo œ œo ? <b>Y ˙ œ & o gliss. d'harmònics œ ˙ ˙o œo œo o œ ? <b>Y ˙ ¢ pizz

mf arco

III

0

œœ

arco

≥ ≥ œ#œ œnœ >œ œ œ#œ œbœ œ > ≥ œ#œ œ œ œ œn>œ œ œ œ œ œb>œ≥ ≥ ≥ œ œ#œ œ#œ œn>œ œ bœ œ œ œ œ œn œœ œb>œ >œ≥ >œ≥ nœ œ œ ˙ œ mf >œ≥ œ ˙ w œ

II

∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏

9

∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏

° &

4

Entre rascant la corda i harmònics, mà esq: sense apretar la corda

4 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ


° 4Œ &4

eteri i misteriós 5 amb l'arc al revés (passant la fusta)(tots excepte quartet) amb la boca: arco sul ponticello (col legno) col legno bufant-xiulant-ssst

O #O bO O O #O bO O O O bO #O j‰ œ p amb l'arc al revés (passant la fusta) pp > col legno arco sul ponticello, excepte 1r violí que toca normal 4 Œ pizz j ‰ ‰ œj Œ &4 œ> > p O #O bO O bO #O O O bO #O O O pp f el 1r. violí II toca normal col legno pizz arco sul ponticello > n œ 4 &4 ‰ jŒ J ‰ Œ O O O O O O O O O O O O pp œ el 1r. violí/viola toca normal f> col legno p arco sul ponticello O O O ? 44 ‰ Œ Œ ‰ j O O O j O O O O >œp O O œ> pp f el 1r. violoncel toca normal col legno ?4 ∑ ∑ ∑ ¢ 4 œj ‰ Œ Œ ‰ œj > pp f> 28 ° & œœœœœœœœ œ œœœœœœœ œ œœœœœœœ œœœœœœœœ œ ˙ f & œ œ œ œ œ œ œ œbœ#œ œ œ œ œ œ œ bœ#œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œ œ œ w 23

‰ œj Œ f >

f

p o r t.

& œ œ œ œ œ œ œ œbœ#œ œ œ œ œ œ œ bœ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ n˙ nœ f corda o divisi w ? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ doble w

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w ¢ f

° & œ #˙ 31

f

& œ ˙™ p o r t. p o r t.

& œ ˙ ? w w ? w ¢

nœ mf

œ

˙ œ

˙

œœœ œ œ œ œœœœ

œœ

œœœ œ œ œ œœœœ

˙ œœ

˙

F

œœœ œ œ œ

œœ

œœœ œ œ œ

œ

œœœ œœœ œ œ œ œœœœ œœœœ œœœœ œœ mf œ F œœœœœ œœœœœœ œœœœœœ œœœœœœ œ œœ œœ F œœ œ mf œ


° & ˙

6

33

div

˙˙

œœœœ

œœœœ œœœœ œœœœ

œœ œœ œœ œœ & œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œf œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ div œ œ œ œ & ˙ ˙ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œœœ œ œ œ œ div œœ œœ œœ œœœœ ? œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œœœœœœœœ f œœ œœ œœ œœ œœœœœœœœ ? œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœ œ œ œ œ ¢ œœ f ° & 35

&

- - - -‚ ‚ ‚ ‚ Œ VVVV peus fusta popopopo Œ -‚ ‚ ‚ ‚ VVVV - - - -‚ ‚ ‚ ‚ Œ

mf

Ó

col legno 70% + pizz 30%

œ œ œ œ œ#œ œbœ œ œ œ

mf col legno 70% + pizz 30%

œœœœœœœœ œœœœœœœœ

œ#œ œbœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ

œœœœœœœœ œœœœœœœœ VVVV œ œ œ œ œ œ œ œ mf œœœ œœœ ? VVVV- - - - ‚ ‚ ‚ ‚ Œ col legno 70% + pizz 30% œ œ œ œ œœœœœœœ œœœ œœœ mf œ ? VVVV- - - - ‚ ‚ ‚ ‚ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ col legno &

col legno 70% + pizz 30%

mf

° & bœ œ œ# œ œ j‰ œ bœ œ œ & œ j‰ bœ œ œ œ œ œ œ & œ œ œ œ j‰ œ œ œ œ œ œœœ œ‰ ? œ œ J œ œœ ? œ œ œ œ œ œ œ œ j‰ œ ¢ 39

Œ

j‰ œ Œ j‰ œ Œ j‰ œ Œ œJ ‰

Œ Œ Œ Œ

Œ œj ‰ Œ

œœ ‰ Œ Ó j ¿ piu mf o pizz tutti Œ j‰ Œ œœœœœ ¿ œ o piu mf Œ j ‰ Œ pizz tutti ¿ œœœœœœ o piu mf pizz tutti Œ ¿J ‰ Œ œœœœœ œ o j ‰ Œ j ‰ pizz œ ¿ Œ œœœœœœ j‰ œ j‰ œ j‰ œ œ‰ J

Œ

veu

o

œœ

pizz tutti

piu mf

œœ œœ œœ œœ


œ#œ nœ œ œ

&

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œj ‰ œ œ b œ œ œ œ œ œ œœ

œœ

œj ‰ œœ œ

œj ‰ œœ œ ∑

œj ‰ œœ œ

7

∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏

° œ#œ œbœ œ œ œ & 43

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œbœ œ œ œ œ œœ

∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏

∑ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œj œj œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? œœ œœ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? œœœœœœœœ œœœœœœœœ œ œœœœœœ œœœœœœœ ¢ œ f . ss li g 47 ¿ gliss. ¿ j j j j arco veu ° œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ 1 ∑ 4Ó œ œ R ≈ ‰ œ gliss. Œ 4 & œœ œœ œœ œœ 4 œ œ œ œ arco ¿ gliss. ¿ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 1 ∑ 4 Ó gliss. veu ˙ 4 4 & R ≈ ‰ Y gliss. mf arco

° & 51

& & ? ¢

?

¿

∏∏∏∏∏∏

¢

?

gliss.

∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏

œ. œ. œ. œ. œ. bœ. œ. œ. 1 ∑ 4 Œ gliss. r ≈‰ . ¿ s s i 4 4 & l g veu ¿ ˙ mf g lis ˙ s. j j j j . ¿ s arco glis œ œ œ œ ¿ ? ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ 41 ∑ 44 ˙ gliss. veu R ≈ ‰ œœ œœ œœ œœ ˙

1 4 j œj œ œ œ œ œ œ œ œ >œ > o œ g l i . ≤ ˙™ gliss ¿ ss. ≥ veu ¿ ≈‰ œ R œ p f ≥ œo ≤ r ¿ ¿ ≈‰ ˙™ veu œ p œ f ≤ ≥ o r ≈‰ œ ˙ gliss. œ ˙™ pœ f ≤ ≥ o œ b¿gveu liss. œ liss. g ˙ ˙≥ ™ ”po f “œ ≤ arco œ Ó™ ˙™ 0

0

0

0

0

0

0

0

III

0

f

p

4 4 ˙o ˙o o ˙ o ˙ ˙o

˙o

˙o

Œ ææ œ f Ó #˙ææ f #˙ Œ ˙ææ™ Ó

˙o ˙o ˙o f

æ wæ

f

ææ ˙ #œ œ ææ ææ f ˙ æ æ æ æ æ œæ œ ææ w w ææ w & æ wæ

g lis s . veu

¿ gliss. veu r ¿ ≈‰

w ææ œ bœ ææ ææ

I

œ ææ #ææœ

ææ w w o œo o o œ œ œ & gliss. harm.

æ wæ


° &

8 57

œ bæœ ææ æ

˙ & ææ ææ w & w o o œ & œ

? ¢ wææ -¿ 62 ° & -¿ & -¿ & -¿ & -¿ ¢&

nœ bœ ææ ææ

œ #œ œ bæœ ææ ææ ææ æ #˙ ˙ ææ ææ æ wæ w o œo o o œ œ œ

#˙ ææ

œo œo

-¿

ææ -¿ w

-¿

-¿

-¿

-¿

-¿

-¿

-¿

-¿

Œ Œ

f

Œ

f

Œ

?

Œ

?

f f

œ œ n œ b œ # œ nœ æ æ æ æ æ ææ æ æ æ æ æ no preocupar-se de l'afinació però que sigui deciditb œ n œ œ æœ æœ #æœ ææ ææ ææ æ æ œ n œ # œ # œ æ æ œ #œ ææ ææ ææ ææ æ æ o œo # œo o œo œ œo œ o oœ œ œo # œo œo œo

acostant-se al ponticello

œo

U Œ U Œ U Œ U Œ U Œ

-¿ -¿ - ¿ ¿ mf

mf

mf

mf

&

cordes darrera -¿ les el pont ¿ -¿ -¿

-¿ -¿ - ¿ ¿ -¿ -¿ - ¿ ¿ -¿ -¿ - ¿ ¿ mf

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

f

° & œœœœœœœœœœœœœœœœ 64

& bœ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ & bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ?

œ ææ œ ææ œ ææ œo

wo w

cantant fort

veu: "fiii.."

w

w

w w

w w

œœœœœœœœœœœœœœœœ w ? œœœœœœœœœœœœœœœœ w ¢

wo w w

w w

w w

veu: "fiii.."

w w w w veu: "fiii.." w w veu: w "fiii.." veu: "fiii.."

cantant la nota indicada a la tesitura més alta i còmodecatĂ leg complet a: la mĂ de guido www.lamadeguido.com

MG411


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.