Avemaria de Robines (Baltasar Bibiloni)

Page 1

BALTASAR

BIBILONI

AVEMARIA DE ROBINES per a cor i piano sobre una melodia de Guillem d’Efak i un poema de Llorenç Moyà

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Avemaria de Robines [Música impresa] : per a cor mixt i piano / Música de Baltasar Bibiloni i Llabrés (n. 1936). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2013 - 1 partitura (12 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: maig 2013 ISMN: 979-0-69208-410-5 Dipòsit legal: B-14143-2013 Copyright de la música: © 2013 Baltasar Bibiloni&Guillem d’Efak Copyright de l'edició: © 2013 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel/ 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


AVEMARIA DE ROBINES Poema: Llorenç Moyà

Melodia: Guillem d'Efak Arranjament per a cor i piano: Baltasar Bibiloni

° ##C &

# & #C

h = 54

¢

## & C ‹ ? ##C

{

mf

# & #C œ˙

6

lo

œ˙ œ œ U ˙˙ u U œ ˙˙ nœ˙ u ˙

Ó Ó

U œ œ ˙˙ u U œ ˙ #˙ u

Ó

## œ˙ & C

° ## ˙ &

œ nœ w

˙™

œ

Oh mf

goig,

a-

Oh mf

˙™

goig,

œ

Oh mf

goig,

˙™

œ

goig,

a-

mf

Œ œ Œ œ Œ œ

Œ œ U Oh w ˙ œ œ œ œ ˙œ œ œœ Œ Ó

˙˙ ™™

œœ #˙˙ ˙

ta

˙

˙

œ œ w

˙

œ œ œœœ

p U œ ? œ Œ #œ œ Œ

Œ

Œ œ œ

œ œ œJ œJ œ™ œj œ

# ˙ &# ‹ lo ? ## #˙ ¢

-

sa

˙

del

bé_i del mal:

œ œ w

ta

-

-

sa

del

bé_i del mal:

ta

-

j j œ œ œ œ™ œj œ œ lla la ro sa del j œ œj œ œ ™ œ œ œ J lla la ro

-

-

sa

del

bé_i del mal:

ta

-

lla la ro

-

{

bé_i del mal:

a-

# &#˙

lo

del

Œ

œ

-

lo

sa

˙™

a-

˙

˙ ˙

œ œ w

# & # Œ œ œ œœ Œ Œ œ œœ nœœœ œ œ #œ ? ## #œ Œ Œ œ ˙ ˙ #œ ˙ œ ˙

˙ ˙

-

lla la ro

-

œ œœ ˙ JJ

Œ œœ Œ w w œ w œ œ œœœœœ œ œ Œ Œ œ œ œ

Œ

sa del

sa del

#œ œ

sa del

œ œ œœœ

œ Œ œ

Œ

Œ ##œœ

© 2013 Baltasar Bibiloni&Guillem d'Efak. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


° ## ˙™ &

˙™ œ œ

11

brot

## & ˙™ brot

## ˙™ & ‹ brot ? ## #˙ ™ ¢

{

brot

œ w

més

˙

alt,

es

œ œ œ ˙

més

alt, més

alt,

œ œ œ ˙

més

alt, és

alt

-

alt, més

alt

es

-

mit - ja_el

es

-

es

-

mit - ja_el

˙

meu.

# &#˙

meu.

## w & ‹ meu.

? ## ™ ˙ ¢

{

meu.

San

San

mit - ja_el

œ ˙

Oh, San

-

-

a,

˙

j j œ œ œ œ™ œj œ œ ˙

-

-

a,

Ma

Ma

j œ œj œ œ ™ œ œ œ ˙ J

ta Ma - ri

-

œ œ œJ ˙ J

ta Ma - ri

# & # Œ œœœœ#œœ Œ Œ nœ œœ Œ œ œ œ œ Œ Œ œ ? ## œ Œ Œ œ œ œ œ

-

œ œ

teu i

˙

˙

#œ œ

a

que_és

teu i

-

a que_és

-

-

œ œ

œ œ teu i

re de

œ œ

Déu,

œ œ #w

re de

Déu,

œ œ n˙

Ma

-

re de

Déu,

a,

Ma

-

re de

Déu,

˙

œœ œ

w

a,

˙

-

a que_és

teu i

œ ˙

di

ta Ma - ri

ta Ma - ri

œ n˙

œ œ

œ œ œœ #˙ œ œ #œœœ Œ Œ nœ œ#œœœ œ œ œ œ Œ Œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ

j œ œJ œ œ™ œj ˙ -

a que_és

-

di

-

˙ San

di

nœ œ ˙™

Œ Œ Œ Œ œ œ œ œœœ œ œ œœœ œ œ œœ ? ## #œ Œ Œ œ #œ Œ Œ œ #œ Œ nœ #œ nœ œ #œ œ #œ

16

-

œ œ œ œ

˙

## & Œ

° ## & w

di

œ #˙ ™ œ œ œ

œ #œ œ œ nœ #˙

més

mit - ja_el

œ ˙

œ œ

˙

w

Œ Œ Œ œ œ œnœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #w œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ ˙™ œ ˙™ œ œ œ œ Œ

4


° ## & ˙ 21

## &

San

˙

San

¢

## & ˙ ‹ San ? ## ˙

{

San

-

-

-

œ œ œ™

ta Ma - ri

nœ œ œ™ ta Ma - ri

œ œ œ™

ta Ma - ri

j j œ œ ˙™

Œ

a,

Ma

-

j œ˙

œ

-

ta Ma - ri

Œ

-

œ œ ˙ -

j j œ Œ Œ œ œ ˙™

j œ˙

-

a,

Ma

-

re de Déu.

ΠΠ-

re de Déu

œ Œ Œ œ œ ˙™ JJ

j œ˙

a,

Ma

-

re de Déu.

#œ Œ Œ œ œ ˙™ JJ

a,

Ma

-

# œœ œœ œ œ œ œ˙ Œ Œ Œ œœ Œ Œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ nœ œœ œ œ œœ œ ˙ ? ## œ Œ Œ œ œ Œ Œ #œ #œ Œ Œ œ œœ œ ˙ œ #œ #œ œ œ œ

26

# &#

œ™ œj ˙

pa - ga

˙

¢

? ## ˙

{

# &# ? ##

-

œ™ œj ˙ œ™ œ ˙ J

pa - ga

## & ˙ ‹ pa

l'a

l'a

-

œ™ œ ˙ J

- ga

pa - ga

l'a

l'a

-

-

cresc.

œ œ w

Œ

mor s'en - cen,

mf

œ

j œ œJ œ œ™

per - què per pa

cresc.

œ œ w

Œ

mor s'en - cen, cresc.

mf

mor s'en - cen,

per

œ œ ˙ #˙ cresc. œ œ w

œ

j j œ œ œ ˙

-

œ œJ œ ˙ J

-

mf

per - què per pa

˙ ˙

mf

mor s'en - cen,

per

Œ

re de Déu.

## & Œ

° ## & ˙

Œ

p dolce

œ ˙

L'a - mor p dolce

s'a -

L'a - mor p dolce

s'a -

œ ˙

œ

L'a - mor

s'a -

p dolce

œ ˙

œ

L'a - mor

s'a -

œ ˙

j œ ˙

ga

˙

-

ga

què per pa

-

ga

què per pa

-

œ œœ ˙ JJ

œ

mf

-

œ

˙

ga

œ œ#œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ ‰ œœ ˙#˙˙ ˙˙˙ œœ ™™™ j œ œ™ œ j œ ™ œ œ 5


° ## ˙ & 31

duu_u

## & ˙

duu_u

## & ˙ ‹ duu_u ? ## ˙ ¢

{

duu_u

-

-

œ

œ

na

tum

œ

œ

na

-

-

tum

œ

œ

na

tum

œ

œ

na

tum

-

-

-

-

œ #œ J

ba

-

j œ œ

ba

-

j œ ˙

j j œ Œ Œ œ œ ˙™

Œ

Œ Œ œj œj œ ˙™

Œ

p

dim.

ga dim.

de

ga

de

j œ ˙

j œ dim.œ ˙ #œ J

sol i - xent. p

sol i - xent.

œ Œ Œ œJ œJ ˙ ™

Œ

#œ Œ Œ #œ œ ˙™ J J

Œ

p

Ϫ

-

ba

œœœ œ # œ œ œ œ œ Œ Œ œœœ p ˙ œœ j˙ # # Œ Œ #œœ œ

ba

ga dim.

-

## œ œ œ œ œ œ œ œ œ˙ & ˙ ˙ #œœ ™™ ? ## œœ ™™ j˙ œ

de

œ ˙ J

ga

de

sol i - xent. p

sol i - xent.

œœ ˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ Œ œ

° ## &

# &#

## & ‹

35

¢

? ##

{

œ ## œœ œ œ œœ œ #˙˙˙˙ #œœœ œ œ & œ œ œ ˙™ nœ œ ? ## #˙ ™™ Œ ˙ #œ ™ J Œ

œœ œ œ œ œœ œ nœœ n œœ œ ˙˙˙ ™™ œœ ™ ˙™ ˙ œœ œ™ œ ˙˙ œ Œ œ œœœ œ J œ 6


° ## &

## &

## & ‹

39

¢

? ##

{

## ˙˙ & ˙˙ ? ## œ œ œ œ nœ

œ ™™ œœ ™

œ œ œ œ # œ nœ œ œœ œ j œ œ œ œ ˙ ˙ œ #œ Œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ #œ nœ Œ œ

° ## &

# &#

## & ‹

42

¢

? ##

{

œœ œ ™ œ ˙ J

˙ I

œ œ

™ œ œ ˙ si_un jorn plo

-

œ œ #˙ ™

I

si_un jorn plo

˙

œ œ œ

I

si_un jorn plo

˙

œ ˙

œ œ ˙™

-

ra

li

œ n˙

ra

li

œ œ duus con-

œ œ

duus con-

œ

œ œ ˙

#œ œ

-

o -ra

duus con-

li

œ ˙

œ œ

œœ œœ œ œ œ œ œ œ ## œ œ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœœœœ Œ Œ œœ œ œ nœ œ œœ œœ œ & # ˙ nœ #œœ #œœœ œ œ œœ œœ ? ## œ œ Œ nœ œ ˙ œ Œ œ œ Œ œ œ œ œ œ # œ nœ œ ˙ œ #œ œ œ œ I

si_un jorn plo

7

-

ra

li

duus con-

œœ œ œ œ


° ## & w 46

## &

˙

hort

..."a

˙

hort

## & w ‹ hort

..."a

-

˙ ..."a

? ## ˙ ™ ¢

{

-

-

œ ˙

hort

..."a

œ œJ œj

ra i_en l'ho

œ™ œj ˙

j j œ œœ

œ™ œj œ œ ˙

ra i_en l'ho

œ œj œ J

51

..."a

# &#

˙

..."a

¢

## & ˙ ‹ ..."a ? ## ˙

{

-

..."a

# &#Œ

-

-

-

j œ œJ œ œ™ œj ˙

ra i_en l'o

ra

j j nœ œ œ œ™ œj ˙ j œ œj œ œ ™ œ ˙ J

ra i_en l'o

-

-

ra i_en l'o

œ œ œJ ˙ J

ra i_en l'o

œœ Œ n œ œ œ

? ## œ Œ œ

-

Œ œ œ

-

ra

ra

#˙ ra

ra

ra

de

de

œ ™ œj œ œ ˙

œ œ

nos - tra

w

mort"

œ œ #w

nos - tra

mort"

œ œ n˙

-

ra

de

nos - tra

mort"

-

ra

de

nos - tra

mort"

˙

ra i_en l'ho

## & Œ œœœœ#œœ Œ Œ nœ œœ Œ œ œ ? ## œœ Œ Œ œœ œ Œ Œ œ œ œ

° ## & ˙

-

ra i_en l'ho

œ œ œJ J

-

-

˙

˙

˙

œ œ

˙

w

Œ Œ Œ œ œ œnœ œ œ œ œ œ œ #w œ œ œœ œ œ œœ œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ ˙™ œ ˙™ œ œ œ œ

Œ

j j œ Œ Œ œ œ ˙™

de

Œ

nos - tra mort."

j j œ Œ Œ œ œ ˙™ œ Œ Œ œ œ ˙™ J J

de

Œ

nos - tra mort."

de

Œ

nos - tra mort."

#œ Œ Œ œ œ ˙™ J J de

Œ

nos - tra mort."

# œœ œœ œ œ œ œ ˙˙ Œ Œ Œ Œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙˙ œ Œ Œ #œ #œ Œ Œ œ #œ #œ Óœ œ œ 8

mf

p dolce

œ ˙

œ

L'a - mor

s'a -

p dolce

œ ˙

œ

L'a - mor p dolce

s'a -

œ ˙

œ

L'a - mor

s'a -

p dolce

œ ˙

œ

L'a - mor

s'a -

 


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com
Obres per/amb Cor (Choir) MG016 Narcís Bonet (1933): Missa in Epiphania Domine. MG016 Llorenç Balsach (1953): Cara cosa, Olis d’olímpia, Tres palíndroms per a cor. MG040 Josep Lluís Guzmán (1954): Dos poemes de Miguel Hernández. MG066 Joan Carles Martínez (1959): Quatre poemes per a orquestra. per a soprano, bariton, cor i orquestra. MG076 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Paisatges llunyans, per a veus blanques. MG080 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Tres cançons de bon humor, per a veus blanques. MG109 Josep Vila (1966): Sanctus-Benedictus. MG113 Josep Vila (1966): Cançó a cau d’orella. (disc Ah131) MG114 Josep Vila (1966): Un sonet per tu. MG115 Josep Vila (1966): Les dotze van tocant (disc LMG2071). El dimoni escuat (disc LMG2030). MG116 Josep Vila (1966): El temps recollirà / M'enpaiten, això si. MG117 Josep Vila (1966): Cançó de finestra, per a cor femení. (disc AH131) MG118 Josep Vila (1966): Vós sou la meva prendeta. (disc LMG2062) MG119 Josep Vila (1966): Psalmus 56. MG123 Josep Baucells (1958): Paraules a Laura, per a cor, arpa i clarinet. MG126 Enric ferrer (1958): Cant del temps primer, per a cor, soprano solista, arpa i quartet de corda. MG138 Cristòfor Taltabull (1888-1964): Quatre petites cançons, per a cor i piano. MG155 Joaquim Homs (1906-2003): Set responsoris. MG171 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil i piano. MG172 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil, piano i cordes. MG216 David Esterri (1970): Tríptic infantil, per a cor infantil, corda i piano. MG225 Antoni Tolmos (1970): La nit bruixa, per a 4 veus, flauta, violoncel i piano. MG226 Antoni Tolmos (1970): La nostra música, per a cor i piano. MG248 Agustí Borgunyó (1894-1967): Bon missatge. MG251 Josep Baucells (1958): De puig en puig. MG254 Domènec Cols (1928): Cançó de pluja, per a cor femení. MG260 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lauda Jerusalem, per a 2 tibles, cor mixt i baix continu. MG261 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lætatus sum, per a altus, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG268 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Confitebor tibi, Domine, per a tible, alto, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG271 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Credidi, propter quo locutus sum, per a tible, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG276 Pere Tintorer (1814-1891): Serenata, per a cor d'homes MG281 David Esterri (1970): Cançó esperada per a cor i piano. MG299 Agustí Borgunyó (1894-1967): Ametllers florits. MG309 Josep Vila (1966): Adeste fideles, per a cor i orgue. MG312 Enric Morera (1865-1942): Bon caçador. MG316 Albert Alcaraz (1978): Cantos de la huerta, per a veu i cor mixt. MG317 Albert Alcaraz (1978): Xivarri song’s, per a veu i doble cor. MG320 Enric Morera (1865-1942): La sardana gran. MG324 Enric Morera (1865-1942): La cançó nostra. MG329 Josep Rodoreda (1851-1922): Virolai de la Mare de Déu de Montserrat. MG332 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 84: Què són d'amables vostres estances, per a soprano, bariton, cor i piano. MG333 Josep Rodoreda (1851-1922): El cant de la senyera. MG335 Josep M. Pladevall (1956): Los sueños dialogados, per a cor de cambra i piano. MG336 Josep M. Pladevall (1956): El poeta adolescent, per a quartet vocal o cor mixt. MG342 Baltasar Bibiloni (1936): Duo responsoria in nativitate domini: I - Hodie nobis caelorum rex, II - Hodie nobis de caelo, per a cor a 3 veus blanques i orgue. MG343 Enric Morera (1865-1942): La nostra verema. MG344 Enric Morera (1865-1942): La joia del blat. MG346 Xavier Sans (1981): Quatre poemes de Joan Brossa: Surt un home, Olles, Representació, Una vella. per a cor femení. MG344 Enric Morera (1865-1942): La cançó del futbol. MG351 Enrique García Requena (1960): Besos de Valonsadero, per a cor mixt i piano MG352 Baltasar Bibiloni (1936): Nadala, per a cor mixt i orgue MG359 Josep Vila (1966): Salve, Regina. MG362 Baltasar Bibiloni (1936): Matines de llogaret. Nit de Nadal, cel florit. MG363 David Esterri (1970): Hiparxiologi. per a cobla i cor infantil MG364 Enric Morera (1865-1942): Estiuenca. MG366 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 42: Com la cèrvola sospira per les fonts d'aigua, per a bariton, cor i piano. MG368 Antoni Tolmos (1970): El campanar de Lleida, per a cor i piano. MG370 Valentí Miserachs (1943): El castell de Tona. MG372 Gloria Villanueva (1953): Càrol: un conte de Nadal, per a cor infantil, narrador i grup instrumental MG375 Baltasar Bibiloni (1936): Madrigal trist. MG380 Enric Morera (1865-1942): Sota de l'om. MG382 Xavier Sans (1981): Nit. per a cor femení MG385 Pere Soto (1958): Salve, Regina. MG387 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 45: Un bon auguri em surt del cor, per a soprano, baríton i cor mixt MG392 Enric Morera (1865-1942): Al mar llatí. MG393 Albert Alcaraz (1978): El tio Pep, per a cor femení. MG394 Albert Alcaraz (1978): El tio Pep, per a cor d’homes. MG399 Josep Vila (1966): Laudate dominum. MG404 Josep Vila (1966): Kyrie de Sanctus missae. MG408 Baltasar Bibiloni (1936): Les illes, per a cor mixt i piano. MG409 Baltasar Bibiloni (1936): Balada d’en Jordi Roca, per a cor mixt i piano.

MG410

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com