Balada d'en Jordi Roca (Baltasar Bibiloni)

Page 1

BALTASAR

BIBILONI

BALADA D’EN JORDI ROCA per a cor i piano sobre un poema i una melodia de Guillem d’Efak

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Balada d’en Jordi Roca [Música impresa] : per a cor mixt i piano / Música de Baltasar Bibiloni i Llabrés (n. 1936). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2013 - 1 partitura (12 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: maig 2013 ISMN: 979-0-69208-409-9 Dipòsit legal: B-7764-2013 Copyright de la música: © 2013 Baltasar Bibiloni&Guillem d’Efak Copyright de l'edició: © 2013 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel/ 93 725 7052 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


BALADA D'EN JORDI ROCA

{

b & b bb 42

8

œ

™™

™™

pp

? bb b ™™ œ œ œ œ œ b ˙

j œœ œœ œJ œ

‰ œj œ

‰ j œ œ

Ϫ

mp

Ϫ

De - mà

™™

™™

œœ ™™ œ™ œœ ™™ œ

cresc.

Œ

œœœœœ œ ™ œ œ ™ œ˙ œ œ ˙

‰œ œ J œ ‰J ˙

De - mà

mf

De - mà

œ œ œR œJ œJ JR

en a- ques - tes

j œœ ‰ ‰ œ ™™ œœ ™™™ œJ œœ ™ œ mp œ œ œ œ œj ‰ œ ™ œ œ œ™ œ™

j œœ œœ œJ œ

Ϫ

mp

Ϫ

˙

mp

p

dim.

De - mà,

1er recitat Durant tot el recitat es repeteixen aquests dos compassos

b & b bb ™™ œ™ œœ ™™

j œ ˙˙œ nœ ˙˙œ œnœ œœ n œœœ ™™ ‰

œ œJ ‰ œ œ œ j ‰ ˙ œ œ œ œœ

œ œœ œj ‰

j œ™ œ nœœ ™™

j œœ œœœ ™™™ œ

bb & b b ™™ ‹

{

f

bb & b b ™™

? bb b ™™ ¢ b

j œ œ œœœ ™™™

q = 60

? bb b 42 b

° bb ™ &b b ™

Poema i melodia: Guillem d'Efak Arranjament per a cor i piano: Baltasar Bibiloni

© 2013 Baltasar Bibiloni. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

‰ ‰


° bb b Œ & b 14

b & b bb ‰ œj œ

Ϫ

‰ ‰ j j j nœ ™ œœ œ

‰ ‰

Ϫ

‰ ‰ œœ œ J J J ai las, ai, œ ˙ J

de - mà, de - mà,

de - mà

b & b bb ‰ œJ œ ‹ de - mà œ ? b b J œJ œ ¢ bb

{

Ϫ

‰ œ œ j j j ‰ ‰ j œj œj nœ nœ nœ nœ

Ϫ

ai las, ai,

ai las, ai,

ho -res

ai

b œœ ™™ & b bb ‰ œœ ™™ n œ™ œ™ ? bb b œ™ œœ ™ b œ

las

‰ ‰ nœ ™ œœ ™™ ‰ œ™

las

Ϫ

las,

‰ œJ œJ œJ ja se - ré

las,

‰ œj œj œj ‰ œ œ œj J J

n œœœœ ™™™™

œn œ œ ™

‰ ‰

ja

se - ré

‰ œ™ œœ ™™ œ™

‰  œ œ ‰  j™ œ nœ œ œ nœ ™ nœ œ

bb & b b œ œ œ œ œ œ ™ ‹ de - mà

? bb ˙ ¢ bb

{

b & b bb ‰ œœ œœn œœ œ œ œ ? bb ˙ bb ˙

de - mà

de

-

‰  œ œ œœ œ œ œ ‰  œ ™ œ J J de - mà de œ œ ˙ œ™ J œ œ œR œJ œJ J œJ œ JR de - mà

Ϫ Ϫ

Ϫ

mort,

de

-

nœ ™

m'hau - ran

4

‰ œ J

Ϫ Ϫ

mà.

‰ ‰

œ œ œ™ œ JJ J R

mà.

nœœ ™™ œœ œj ‰ ‰ œœ ™™ ‰ ‰ œ ™ œ™ nœ ™ œ ™™ ‰ œœ ™™ ‰ nœ ™ ‰ œ™ œœ œn œ œ ™ nœ ™ œ™

en a- ques - tes ho - res

œœ ™™ œ™

Ϫ

œœ œj ‰ œ ™™ œ œ œ™ ‰ œ™

bb & b b  œ œ œ œ nœ nœ ™ de - mà

mort,

de-

‰  œ œ œ œ œ œ ™ ‰  œ œ œ œnœ

de - mà

œ œj ‰

mort,

° bb b  & b œœœœ œ œ™ 20

mort,

ja se - ré

œ œ 3œ œ ˙ JJ J ja se - ré

Ϫ

do - nat gar-

‰ ‰


3 3 ° bb b ‰ œbœ œ & b œnœ œ œ œ œ J ‰ ‰ œ

26

Ah!

Tan

b & b bb ‰ œ™ ‹ Ah! ? b b œ™ ¢ bb

{

rot.

b œ & b bb œœ

? bb b œ ™ b œ™

j ‰ ‰ œJ ˙ œ f

{

Tan

sols

pel

œ œJ œ œ ˙ J J J

teu a - mor,

Ϫ

pel teu a - mor,

œ ˙ J

œ J

tan

˙

Tan sols, tan sols pel teu a œ œ œ œœ œœœœ œœbœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ ˙ œ œ œ œ œ ˙ nœ œ œ œœ œ˙ J ‰ œœ ™™ œœ œ J 3 3 œœœ œœ ˙œ œ n ˙˙ œ œ œ œJ œ œ ‰ ‰ œ™ J 3 Ah!

tan sols, tan

bb & b b n˙ ‹ sols ? bb b ˙ ¢ b

j j œ œ n˙

œ œ œ œ J œ œ œ™ J ‰ ‰ ‰ J J J mp

32

tan

œ

j œ ˙

Tal sols

3

° bb b j œ nœ œ n˙ & b œ J J J bb & b b n˙

˙

sols pel teu a - mor,

3 3 bbb ‰ j j‰ ‰ b & œ œ œ œ œ œ œ œœ

Ah!

œ œJ œJ œ œ ˙ J J J

sols

˙ sols

œ œJ œ œ U œ™ J J J

‰ œ œœœœœ

j j j j U œ œ œ œ nœ ™

‰  j œ™ œ

pel teu a - mor,

nœ œj œj œj ˙ J ˙

U Ϫ

pel teu a - mor,

U œ™ œ œj œJ œJ J

pel teu a - mor,

de - mà de -

de

-

‰  œ™j œ mp

œ œ J

mf

de

œ

-

n œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nU b œœ ™™ œœ nœ œ œ œ œœ ‰ œ œœ & b bb nœ nœ œ œ™ œ œœ p œ œœ n ˙ U œ œJ ‰ œ ™ ? bb œ nœœ ˙ œ n œ n œ b œ œ œ œœ b b œnœ œœ œ œ mor,

tan

sols

pel teu a - mor,

5

de - mà


° bb b œ™ & b

‰ œ œR œ œœ œ œ J

37

-mà,

b & b bb

en a - ques - tes ho - res,

‰  œj œr œj œj œ

Ϫ

mà,

b & b bb œ™ ‹ -mà,

ai

-

las,

j œ ‰  œ œ œ œ œœ œ ™

œ ‰  œJ œR œJ œJ œ nœJ ‰ œ œ œbœ œ nœ ™ en a - ques - tes ho - res,

? b b œ œ œ œJ œJ œJ œJ œ ¢ bb JRR

{

œ ‰  œ œ œ œ œœ œ J

en a - ques - tes ho - res,

en a ques tes ho - res,

b & b bb ‰ œœœ ™™™ ? bb b b œ œœ œ œ

 œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ

Ϫ

ai

œ ˙ J

ai

ai las,

j  œœœ œœœnœœœ ‰ œ J œ™

œ‰ Œ J ‰ Œ

las,

j 3j œ œœJ

ja se-ré

j 3j œj œœ

ja se-rè

‰ Œ

œ œ œ™ œ ˙ J J J R las,

œ 3œ œ JJJ

ja se-ré

ja se - ré mort.

j  œbœœ œœ œœœbœœœœœœ nœœœ ™ œ ‰ Œ œœ œœ œœ œœ œ œ ™ œœœ 3 œ œœ œ œ œ œ 3 j œ œ œ œ œ œ 3

° bb b j ‰ Œ & b œ

bb j &b b œ ‰ Œ

bb & b b œJ ‰ Œ ‹ mort.

43

mort.

mort.

? bb œ‰ Œ ¢ bb J

{

cresc. j b b & b b œœ œ œ œ œ ? b b j‰ Œ bb œ

f

j œœ œœœ ™™™ œ

j œœ ™™™ œ œ œ œJ j œ œ ‰ œ œœ ‰ œ œ œ

œ™ nœœ ™™

j œ ˙˙œ nœ ˙˙œ œnœ œ œ n œœœ ™™ ‰ œ™ ˙ œœœ j‰ ˙ ‰ œ œ

6


° bb b ™ & b ™ 50

b & b bb ™™

b & b bb ™™ ‹

?b ™ ¢ b bb ™

{

™™

2n. recitat ostinato, com en el 1er.

° bb b Œ & b 56

bb &b b Œ

œœ œœ œ œ œœœœœ œ ˙

 r r r œ œœ œ

j ‰ ‰ j œj j nœ ™ œ œ œ

i fins de - mà

com t'es - ti - ma - va

{

ma - va

b & b bb ‰ œœ ™™ œ™ ? b b œ™ bb

œ™ n œœ ™™

œ œ œ™

i fins de - mà

‰ ‰

n œœœ ™™™

‰ œ™

Ϫ

Ϫ

T'es - tim

œ œ œ œJ JJ J

com t'es -ti-

‰ ‰

‰ œJ œJ œJ

Ϫ

‰ œj œj œj

j œ œ‰

‰ œ œ œj J J

Ϫ

t'es - ti - ma - ré,

œ œ 3œ œ ˙ J J J

- mà

t'es - ti - ma - ré

n œœœœ ™™™™

œn œ œ ™

7

‰œ œ J

t'es - ti - ma - ré,

i fins de - mà

bb & b b Œ  œR œR œR œ œJ ‰ ‰ œJ œJ œJ ‹ com t'es - ti - ma - va i fins de œ œ œ œ ˙ ? bb b J œJ œ ‰ J J J ¢ b

j œœ œœ ‰ ‰ œ ™ œœ ™™ œ œJ œœ ™™ œ™ mp œ œ œ œ œj ‰ œ ™ œ œ œ™ œ™

com t'es - ti - ma - va

Ϫ

T'es - tim

Ϫ

j ‰ ‰ j j œj  œr œr œr nœ nœ nœ nœ œ

‰ j œ œ

œ ˙ ‰J mf

Œ

j ™™ œ™ œ œœ ™ œœ ™ cresc. J ™™ œ œ œ œ œ ˙

T'es - tim mp

Ϫ

T'es - tim mp

‰ œj œ mp

™™

™™

j ™™ œ™ œ œœ ™ œœ ™ pp J ? bb b ™™ œ œ œ œ œ b ˙ b & b bb

™™

‰ ‰

Ϫ

t'es - ti - ma - ré,

‰ œ J i

j‰ ‰ œ™ œ œ œœ ™™ œœ ™™ œ™ œ œ œ™ ‰ œ™


° bb b  r r r & b œœ œ œ œ œ™ 62

i si hi ha

bbb œ œr œ œ œ œ ™ b & R R ‹ i si hi ha

?b ˙ ¢ b bb

{

si_hi_ha

b & b bb ‰ œœ œ ? bb b ˙ b ˙

‰ nœr œr œr œj œj œ ™ ‰ nœj™ œ œ

u-na_al-tra vi- da

b & b bb  œr r œr nœ œ™ œ œ i si hi ha

‰  œ œ œ œ œj œ ™ ‰  œ œ œœnœ nœ ™ R R RJ

œ œ œ™ œœn œœ œœ ™™

œœ œj ‰ ‰ œœ ™™ nœ ™ œ ™™ ‰ a - llà

œœ ™™ œ ™

‰ ‰

‰ nœ ™

Ϫ Ϫ

œœ ™ ‰ œ™ nœ œ™

68

a - llà t'es - pe - ra - ré.

œ œ œœ œ ˙ J J JJ J

Mai

{

b œ & b bb œœ

? b b Ϫ b b Ϫ

Ϫ

j œ ˙

,œ ˙ J

- ré. 3 mp

f

Mai

més

Mai més

Ϫ Ϫ

llà,

œ œ œ™ œ JJ J R

llà

nœœ ™™™ œ

t'es- pe -ra-

œn œ œ ™

‰ ‰

˙

no

j œ œj n˙

po - dre dir:

Ϫ

no po - dré dir:

œ ˙ J

œ J

T'es -

˙

Mai més, mai més no po œœ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ nœ œ œ œ œœ œ˙ J ‰ œœ ™™ œ J œ œœœœ ˙œ œ n ˙˙ œ œ ™ J‰ œ œ J

t'es - pe - ra - ré.

3

œ

œ œJ œ œ ˙ J J J

œ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œ œ™ J J J

œœ œœbœœœ œœœ œœœ œœ œœ œ 3 3 œ œœ ‰

-

llà,

més no po - dré dir:

bbb ‰ j 3 j 3 j j ‰ ‰ b & œ œ œ œœ œ œœ œ a - llà t'es - pe - ra - ré.

a

da

3 j 3 ° bb b ‰ bœ œ & b œnœ œ œ œ œ œJ J ‰ ‰ œ

ré,

-

‰  œR œR œR œJ œJ œ œJ ‰  œ ™ œ J u-na_al-tra vi- da, vi- da a œ œ ˙ œ™ J œ œ œ œJ J œJ œ JJ J u-na_al-tra vi- da

u-na_al -tra vi

bbb ‰ œj œ œ b & ‹ t'es - pe - ra ? bb b œ ™ œ J ¢ b

a

8


° bb b j œ nœ œ n˙ & b œ J J J

U œ œJ œJ œJ œ ‰ Œ J J

74

b & b bb

t'es - tim, t'es -

t'es

b & b bb n˙ ‹ tim, ? bb ˙ ¢ bb

{

-

tim,

t'es - tim, t'es - tim,

tim,

U œ ‰ Œ J

 œ™j œ mp

mf U œ œ œ œ œ œj œJ œJ J J J J ˙ J

t'es - tim, t'es - tim...

n œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ U b n œœ ‰ Œ b n œ œ œ œ œ œ b n œ n œ œ œ & b œ œJ n˙ ? bb b nœnœ œ nœœ ˙ œbœ œ œ œ ‰ Œ b œ œ œj - dre

dir

° bb b œ™ & b 78

t'es - tim, t'es - tim per - què de - mà

mà,

mà,

bb & b b œ™ ‹ mà,

? bb œ ¢ bb J

{

b & b bb ‰

? bb bb œ

 œ J

œ œ œ œ œ R a - ques -

tes

ho

 œj

r j œ œ

j œ

œ

 œJ

œ œ R J

œ J

en

bb & b b Ϫ

en

‰ -

œ œR œJ R

en

œœ ™™ œ™

-

œ J

a - ques - tes

œ œ œ

-

a - ques -

œ J

en

œ J

ho

-

res,

 œ œœ œ

-

 j œ™ œ

t'es - tim, t'es - tim,

nœ œj œj œj ˙ J ˙

de

j j j j Uj ‰ Œ œ œ œ œ nœ

˙

-

œ œœœœœ

œ

œ

a - ques -

œ

œ œœ œ œœ p œ œœ œ™

œ

res,

res,

ho

œ

-

tes

U Ϫ

-

ho

U œ ‰ J

-

tes

œœ

Uj œ ‰

nU œ ‰ J res,

-œ J

Uj œœ œœ ‰ œ nœ

m'hau -

œœ œ œ œœ œ 9

 œœœ œ U œ œ™


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.comObres per/amb Cor (Choir) MG016 Narcís Bonet (1933): Missa in Epiphania Domine. MG016 Llorenç Balsach (1953): Cara cosa, Olis d’olímpia, Tres palíndroms per a cor. MG040 Josep Lluís Guzmán (1954): Dos poemes de Miguel Hernández. MG066 Joan Carles Martínez (1959): Quatre poemes per a orquestra. per a soprano, bariton, cor i orquestra. MG076 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Paisatges llunyans, per a veus blanques. MG080 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Tres cançons de bon humor, per a veus blanques. MG109 Josep Vila (1966): Sanctus-Benedictus. MG113 Josep Vila (1966): Cançó a cau d’orella. (disc Ah131) MG114 Josep Vila (1966): Un sonet per tu. MG115 Josep Vila (1966): Les dotze van tocant (disc LMG2071). El dimoni escuat (disc LMG2030). MG116 Josep Vila (1966): El temps recollirà / M'enpaiten, això si. MG117 Josep Vila (1966): Cançó de finestra, per a cor femení. (disc AH131) MG118 Josep Vila (1966): Vós sou la meva prendeta. (disc LMG2062) MG119 Josep Vila (1966): Psalmus 56. MG123 Josep Baucells (1958): Paraules a Laura, per a cor, arpa i clarinet. MG126 Enric ferrer (1958): Cant del temps primer, per a cor, soprano solista, arpa i quartet de corda. MG138 Cristòfor Taltabull (1888-1964): Quatre petites cançons, per a cor i piano. MG155 Joaquim Homs (1906-2003): Set responsoris. MG171 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil i piano. MG172 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil, piano i cordes. MG216 David Esterri (1970): Tríptic infantil, per a cor infantil, corda i piano. MG225 Antoni Tolmos (1970): La nit bruixa, per a 4 veus, flauta, violoncel i piano. MG226 Antoni Tolmos (1970): La nostra música, per a cor i piano. MG248 Agustí Borgunyó (1894-1967): Bon missatge. MG251 Josep Baucells (1958): De puig en puig. MG254 Domènec Cols (1928): Cançó de pluja, per a cor femení. MG260 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lauda Jerusalem, per a 2 tibles, cor mixt i baix continu. MG261 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lætatus sum, per a altus, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG268 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Confitebor tibi, Domine, per a tible, alto, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG271 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Credidi, propter quo locutus sum, per a tible, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG276 Pere Tintorer (1814-1891): Serenata, per a cor d'homes MG281 David Esterri (1970): Cançó esperada per a cor i piano. MG299 Agustí Borgunyó (1894-1967): Ametllers florits. MG309 Josep Vila (1966): Adeste fideles, per a cor i orgue. MG312 Enric Morera (1865-1942): Bon caçador. MG316 Albert Alcaraz (1978): Cantos de la huerta, per a veu i cor mixt. MG317 Albert Alcaraz (1978): Xivarri song’s, per a veu i doble cor. MG320 Enric Morera (1865-1942): La sardana gran. MG324 Enric Morera (1865-1942): La cançó nostra. MG329 Josep Rodoreda (1851-1922): Virolai de la Mare de Déu de Montserrat. MG332 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 84: Què són d'amables vostres estances, per a soprano, bariton, cor i piano. MG333 Josep Rodoreda (1851-1922): El cant de la senyera. MG335 Josep M. Pladevall (1956): Los sueños dialogados, per a cor de cambra i piano. MG336 Josep M. Pladevall (1956): El poeta adolescent, per a quartet vocal o cor mixt. MG342 Baltasar Bibiloni (1936): Duo responsoria in nativitate domini: I - Hodie nobis caelorum rex, II - Hodie nobis de caelo, per a cor a 3 veus blanques i orgue. MG343 Enric Morera (1865-1942): La nostra verema. MG344 Enric Morera (1865-1942): La joia del blat. MG346 Xavier Sans (1981): Quatre poemes de Joan Brossa: Surt un home, Olles, Representació, Una vella. per a cor femení. MG344 Enric Morera (1865-1942): La cançó del futbol. MG351 Enrique García Requena (1960): Besos de Valonsadero, per a cor mixt i piano MG352 Baltasar Bibiloni (1936): Nadala, per a cor mixt i orgue MG359 Josep Vila (1966): Salve, Regina. MG362 Baltasar Bibiloni (1936): Matines de llogaret. Nit de Nadal, cel florit. MG363 David Esterri (1970): Hiparxiologi. per a cobla i cor infantil MG364 Enric Morera (1865-1942): Estiuenca. MG366 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 42: Com la cèrvola sospira per les fonts d'aigua, per a bariton, cor i piano. MG368 Antoni Tolmos (1970): El campanar de Lleida, per a cor i piano. MG370 Valentí Miserachs (1943): El castell de Tona. MG372 Gloria Villanueva (1953): Càrol: un conte de Nadal, per a cor infantil, narrador i grup instrumental MG375 Baltasar Bibiloni (1936): Madrigal trist. MG380 Enric Morera (1865-1942): Sota de l'om. MG382 Xavier Sans (1981): Nit. per a cor femení MG385 Pere Soto (1958): Salve, Regina. MG387 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 45: Un bon auguri em surt del cor, per a soprano, baríton i cor mixt MG392 Enric Morera (1865-1942): Al mar llatí. MG393 Albert Alcaraz (1978): El tio Pep, per a cor femení. MG394 Albert Alcaraz (1978): El tio Pep, per a cor d’homes. MG399 Josep Vila (1966): Laudate dominum. MG404 Josep Vila (1966): Kyrie de Sanctus missae. MG408 Baltasar Bibiloni (1936): Les illes, per a cor mixt i piano

MG409

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.