Desert, per a quartet de corda (Carlos Perón Cano)

Page 1

CARLOS

PERÓN CANO Desert per a quartet de corda

Edicions la mà de guidoCARLOS

PERĂ“N CANO Desert per a quartet de corda


ISBD(PM) Desert [Música impresa] : per a quartet de corda / Música de Carlos Perón Cano (n. 1976). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2013 - 1 partitura (12 p.) - 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Per a l’obtenció de les particel·les poseu-vos en contacte amb l’editorial

Primera edició: abril 2013 ISMN: 979-0-69208-407-5 Dipòsit legal: B-14144-2013 Copyright de la música: © 2013 Carlos Perón Cano Copyright de l'edició: © 2013 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37- E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 www.lamadeguido.com / e-mail: info@lamadeguido.com www.carlosperoncano.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


*** Desert *** (2012) para cuarteto de cuerda Carlos Perón Cano (*1976) q = 50 ca. molto calmo e lontano

5 &4 

Sordina

Violin I

5 & 4 Πww p Sordina

Violin II

B 45 b ww p

‰ œœ ˙˙ J p

œœ

Sordina

Viola

Violoncello

7

Vln. I

Vln. II

?5 4

& 45  5 & 4 Œ ww

Sordina

‰ œœ ˙˙ J

B 45 b ww

Vc.

? 45

5 &4 

j œ ˙ ‰ œœ ˙ J

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

w 5 & 4 Œ wœ

3 4 ˙˙ ..

5 4 Πww

˙. 43 ˙ .

w 45 b w

3 4 .

5 4

c ˙˙ ..

Œ 45 

c ˙˙ ..

Œ 45 Œ œww

c . ˙. ˙

w B 45 b wœ ? 45

5 4 

œ c ˙. œ ˙.

Vla.

13

3 ˙. 4 ˙.

œœ ∑

Π45

5 4 

3 ˙. 4 ˙.

w 5 4 Œ wœ

43  .

œœ ∑

j œ ˙ ‰ œœ ˙ J

w Œ 45 b wœ

3 ˙. 4 ˙.

3 ˙˙ .. 4

‰ œœ ˙˙ J

œœ

Œ

5 4 

c ˙˙ ..

Œ

5 4 Πww

c ˙˙ ..

Œ

w 45 b w

c ˙. ˙. p

Œ

5 4

˙. 43 ˙ .

45 

3 ˙. 4 ˙.

w 5 4 Œ œw

3 ˙˙ .. 4

j œ ˙ ‰ œœ ˙ J

5 ww 4 bœ

43  .

j œ ˙ ‰ œœ ˙ J

c ˙˙ ..

Œ

5 4 

c ˙˙ ..

Œ

˙. c ˙.

Œ

w 5 4 Œ wœ œ

c ˙˙ .. œ

Œ

œœ ∑

‰ œœ ˙˙ J

œœ

5 ww 4 bœ 45

c ˙˙ ..

45

45

© 2013 Carlos Perón Cano. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

3 4 ˙˙ ..

5 4

˙. 43 ˙ .

45

3 4 .

5 4

Π45

c ˙˙ ..

Π45

œœ ˙. c ˙.

Π45

c ˙ .. ˙ œ

Π45

j œ ˙ ‰ œœ ˙ bœ J

œœ ∑

5 4

c ˙˙ ..

5 ww 4 bœ œ

3 ˙. 4 ˙.

3 ˙. 4 ˙.

5 4

3 ˙. 4 ˙.

5 4

3 ˙˙ .. 4

5 4

43  .

45


j œ ‰ œœ ˙˙ bœ J

& 45 

19

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

w 5 & 4 Œ wœ œ

?5 4

5 &4 

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Vln. II

Vla.

Vc.

j œ ˙ ‰ œœ ˙ P œJ

w 5 & 4 Œ wœ P œ w B 45 b wœ œ P ? 45 ∑

5 &4  w 5 & 4 Œ œw œ

œœ

Œ 45 Œ wwœ œ

j œ ˙ ‰ œœ ˙ œ J

w 5 4 Œ wœ œ

c ˙˙ ..

Œ

˙. c ˙.

Œ

. c ˙˙ . œ œ

j œ ˙ ‰ œœ ˙ œ J

œœ

Œ

3 ˙. 4 ˙.

w 5 4 Œ wœ œ

œ œ ˙˙ P œ ˙˙ œ P

œ œ œ œ

∑ ∑ 4

j œ ‰ œœ ˙˙ bœ J

5 ww 4 bœ œ 5 4

Œ

5 4 

c ˙˙ ..

Œ

˙. c ˙.

Œ

w 5 4 Œ wœ œ

Œ

5 ˙ 4 ˙

U

5 4 ˙ b˙

U

c ˙˙ ..

Π45

c ˙˙ ..

Π45

œœ ˙. c ˙.

Π45

j œ ˙ ‰ œœ ˙ œ J

œœ

ww 45 b œ œ

45

Π5 4

. c ˙˙ . œœ

˙. c ˙.

˙. c ˙œ . œ P

Œ

45 

3 4 .

ww 45 b œ œ 45

˙. 43 ˙ .

œœ 3 ˙˙ .. 4 ∑

3 ˙. 4 ˙.

˙. c ˙.

œœ

Π5 4

5 4 

˙˙ .. 43

j œ ‰ œœ ˙˙ bœ J

w Œ 45 b wœ œ

3 ˙. 4 ˙.

43  .

w B 45 b wœ œ ? 45

c ˙˙ ..

. c ˙˙ . œœ

31

Vln. I

Œ 45 

œœ ˙. c ˙.

w B 45 b wœ œ

25

c ˙˙ ..

3 ˙. 4 ˙.

5 4

3 ˙. 4 ˙.

5 4

˙˙ .. 43

45

43  .

45

U

˙˙ ..

c œœ ˙˙

œ œ

3 ˙. 4 ˙.

5 4

˙˙ ..

c œ ˙ œ ˙

œ œ

3 4 b˙. ˙.

5 4

5 4

45

c

c

U

3 4

5 4

43

45


& 45 

37

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

w 5 & 4 Œ wœ Pœ w B 45 b wœ œ P ?5 ∑ 4

5 &4 

43

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

w 5 & 4 Œ wœ œ

Vln. II

Vla.

Vc.

œœ

˙. 43 ˙ .

45 

3 ˙. 4 ˙.

w 5 4 Œ wœ œ

3 ˙˙ .. 4 3 4 .

j œ ˙ ‰ œœ ˙ œ J

5 &4 

j œ ˙ ‰ œœ ˙ œ J

? 45

j œ ˙ ‰ œœ ˙ bœ J

45

3 ˙. 4 ˙.

5 4 

3 ˙. 4 ˙.

w 5 4 Œ œw œ

j œ ˙ ‰ œœ ˙ œ J

3 ˙˙ .. 4 43  .

45

c ˙˙ ..

Œ

˙. c ˙.

Œ

w 5 4 Œ wœ œ

Œ

5

œœ

5 ww 4 bœ œ

3 ˙. 4 ˙.

5 4 

3 ˙. 4 ˙.

w 5 4 Œ wœ œ

j œ ˙ ‰ œœ ˙ bœ J

ww 45 b œ œ

45

˙. c ˙.

Œ

c ˙˙ ..

Œ

˙. c ˙.

Œ

. c ˙˙ . œ œ

j œ ˙ ‰ œœ ˙ œ J

5 4

43  .

œœ

5 ww 4 bœ œ

Œ

45 

œœ 3 ˙˙ .. 4

w Œ 45 b wœ œ

Œ

c ˙˙ ..

. c ˙˙ . œœ P

Œ 45 Œ wwœ œ

˙. c ˙œ . œ

œœ

5 4

c ˙˙ ..

w B 45 b wœ œ

œœ

5 ww 4 bœ œ

Œ 45 

? 45

w 5 & 4 Œ wœ œ

j œ ‰ œœ ˙˙ bœ J

˙. c ˙.

œœ ˙. c ˙.

w B 45 b wœ œ

49

Vln. I

j œ ‰ œœ ˙˙ bœ PJ

Œ

3 ˙. 4 ˙.

5 4

3 ˙˙ .. 4

5 4

3 4 .

5 4

Π45

c ˙˙ ..

Π45

œœ ˙. c ˙.

Π45

Œ

˙. c ˙œ . œ

≤ Œ ‰ œ œ œJ P

45

c ˙˙ ..

œ P˙

˙. 43 ˙ .

5 ˙. 4

U ˙

U

‰ j 45 œ œ œ ˙.

45

c c

5 4

c

45

c


≤ Œ ‰ c & œ œ

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

&c œ

˙

?c

5 4

5 &4 

j œ ˙ ‰ œœ ˙ bœ pJ

61

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

w 5 & 4 Œ wœ œ p w B 45 b wœ œ p ? 45 ∑

5 &4 

67

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

‰ œj 45 œ 5 4

Bc

w 5 & 4 Œ wœ œ

j œ ˙ ‰ œœ ˙ œ J

? 45

œœ

œ

c

45

c

43

45

˙.

c

5 4

c

3 4

5 4

c œœ ˙˙ P

œ œ

5 ˙ 4 b˙

U ˙.

œ œ

5 ˙ 4 ˙

U

c œœ ˙˙

U

c œœ ˙ ˙ P

3 ˙. 4 ˙.

5 4 

3 ˙. 4 ˙.

w 5 4 Œ wœ œ

˙˙ .. 43 43  .

˙. c ˙. c ˙˙ .. œœ ˙. c ˙.

w B 45 b wœ œ

U ˙

˙. 45

œ J

55

. c ˙˙ . œ œ P

j œ ˙ ‰ œœ ˙ bœ J

œœ

ww 45 b œ œ 45

Œ Œ

45

∑ 6

5 4

˙˙ .. 43

45

43  .

45

U ˙. ‰ œJ 45 œ œ

c

˙. c ˙.

Œ

w 5 4 Œ wœ œ P ww 45 b œ œ P 54 ∑

cœ ˙

U

˙

cŒ ‰

c

c

5 4

3 ˙. 4 ˙.

Œ

U

5 4

c ˙˙ ..

U ˙. ‰ œJ 45 œ œ

œ œ

3 4 ˙ .. ˙

5 4

3 ˙. 4 ˙.

Œ

5 4 

Œ

U. 3 b˙ 4 ˙.

j œ ˙ ‰ œœ ˙ œ PJ

c ˙˙ ..

j 45 ˙ . œ œ œ P 5 ∑ 4

Œ Œ ‰

c œœ ˙ ˙

˙˙ ..

˙. c ˙œ . œ p

Œ œ ˙ P

˙.

œ œ

œœ

j 45 ˙ . œ œ œ

U

˙

c

5 4

c

45

c


Vln. I

&c

45

c

43

Vln. II

&c

5 4

c

3 4

œ œ

5 ˙ 4 b˙

U ˙.

œ œ

5 ˙ 4 ˙

U

c œœ ˙˙

73

Vla.

Vc.

B c œœ ˙˙ P ?c œ œ ˙˙ P

Vln. II

Vla.

Vc.

Vln. II

Vla.

Vc.

c œœ ˙ ˙

U

Œ 45 

j œ ˙ ‰ œœ ˙ œ F J

3 ˙. & 4 ˙.

5 4 

3 ˙. & 4 ˙.

w 5 4 Œ wœ F œ 5 ww 4 bœ œ F 54 ∑

85

Vln. I

˙˙ ..

j œ ˙ 3 ˙. ‰ œœ ˙ 4 ˙. bœ PJ U 5 3 ˙. Œ 4 Œ wwœ & c ˙. 4 ˙. œ P œœ 3 ˙˙ .. ww Bc ∑ 45 b œ 4 œ P 5 ?c ∑ ∑ 4 43  .

˙. &c

79

Vln. I

˙.

˙. B 43 ˙ . ? 43  .

œœ

U. 3 b˙ 4 ˙.

œ œ

3 4 ˙ .. ˙

cœ P ˙

U

5 4  w 5 4 Œ wœ œ

j œ ˙ ‰ œœ ˙ bœ J

45

Œ

c ˙˙ ..

Œ

˙. c ˙.

Œ Œ

≤ Œ ‰ œ œ œJ P œ P˙ 

. 7

‰ œj 45 œ

5 4

c

5 4

c ˙˙ ..

Œ 45 

c ˙˙ ..

Œ 45 Œ wwœ œ

5 ˙. 4

Œ

U ˙

U

‰ j 45 œ œ œ ˙.

≤ œ œ P ≤ œ P

˙

c

c

c

j œ ˙ ‰ œœ ˙ œ J

3 4

œ

U 5 4 œ . œJ ˙ .

45

U

3 4 œœ 3 4

43

c Œ ‰ œ œ œJ

5 4

c

45 œ œ . œj b ˙

c

˙.

w Œ 45 b wœ œ

˙. c ˙œ . œ P

˙. 45

œ J

c

œœ ˙. c ˙.

ww 45 b œ œ

˙. c ˙.

. c ˙˙ . œ œ F

œ œ

≤ cŒ ‰ œ œ P

œ ˙

‰ j 45 œ

c 

œ œ

5 4

c .

œ

45


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Obres per a Quartet de corda (String Quartet) MG043 Enric Morera (1865-1942): Desolació. MG054 Miquel Roger (1954): Blanca Quartet. (disc AH013) MG192 Eduard Iniesta (1968): Amb el pa sota el braç. Coneixement implícit. De més verdes en maduren. Remuntant carenes. MG237 Joaquim Homs (1906-2003): Dues invencions per a cordes. MG240 Josep Soler (1935): Quartet núm. 5. MG358 David Esterri (1970): Autoexorcisme. per a violí, dues violes i violoncel MG367 David Esterri (1970): Memòria / Oblit. per a violí, viola, violoncel i contrabaix. MG308 Antoni Massana (1890-1966): Epitalami, per a orquestra de corda. MG310 Antoni Massana (1890-1966): Andantino, per a corda. MG313 Antoni Massana (1890-1966): Cançó de bressol, per a veu, orquestra de corda i piano. MG315 Esteve Palet (1981): Concertino per a violí i orquestra de corda. MG321 Glòria Villanueva (1953): Homenatge a la guitarra, per a arpa i orquestra de corda. (disc AH206) MG386 Josep Maria Pladevall (1956): Música per a cordes Obres per a Orquestra de corda (String Orchestra) MG020 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Monocromies. (disc LMG2011) MG021 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Lent expressiu. (disc LMG2011 / LMG2087) MG023 Enric Morera (1865-1942): Queixa i dansa. (disc LMG2011) MG024 Enric Morera (1865-1942): Melangia. (disc LMG2011) MG028 Enric Morera (1865-1942): Quartet en si, per a quartet o orquestra de corda. (disc LMG2011) MG029 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Suite a l’antiga. (disc LMG2087) MG038 Pere Casas (1957): Suite. MG041 Enric Morera (1865-1942): Andante Religiós. (disc LMG2011) MG045 Llorenç Balsach (1953): Quatre dibuixos per a guitarra i cordes. MG068 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Tres cants magiars, per a piano i orquestra de corda. (disc LMG2087) MG071 Felip Pedrell (1841-1922): Gallarda. MG074 Felip Pedrell (1841-1922): Courante. MG084 Enric Ferrer (1958): Simfonia. MG093 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Segon nocturn, per a clarinet i orquestra de corda. MG120 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Concertino, per a piano, cordes i percussió. MG124 Moisès Bertran (1967): Fantasia per a cordes "Hartford" MG142 Moisès Bertran (1967): Petita simfonia per a cordes. MG164 Teresa Borràs (1923-2010): Concert Op. 116, per a corn anglès i orquestra de corda. MG193 Teresa Borràs (1923-2010): Concert Op. 106, per a viola i orquestra de corda. MG197 Agustí Borgunyó (1894-1967): Minuet. MG198 Glòria Villanueva (1953): Concert en Sol m, per a guitarra i orquestra de corda. MG205 Eduard Toldrà (1895-1962): Les danses de Vilanova, per a piano i orquestra de corda. (disc LMG2087) MG211 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Dolça Bruna. MG217 Joaquim Homs (1906-2003): Soliloqui II per a cordes. MG218 Joaquim Homs (1906-2003): Polifonia per a cordes. MG237 Joaquim Homs (1906-2003): Dues invencions per a cordes. MG304 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Nana, per a corda i piano. (disc LMG2087) MG307 Josep Soler (1935): Variacions sobre el tema de L'Art de la fuga, per a corda i orgue o clavicèmbal. MG308 Antoni Massana (1890-1966): Epitalami, per a orquestra de corda. MG310 Antoni Massana (1890-1966): Andantino, per a corda. MG313 Antoni Massana (1890-1966): Cançó de bressol, per a veu, orquestra de corda i piano. MG315 Esteve Palet (1981): Concertino per a violí i orquestra de corda. MG321 Glòria Villanueva (1953): Homenatge a la guitarra, per a arpa i orquestra de corda. (disc AH206) MG386 Josep Maria Pladevall (1956): Música per a cordes

MG407

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.