Slowly... in mist (Josep Maria Guix), tres haikus per a violí, violoncel i piano

Page 1

JOSEP MARIA

GUIX Slowly... in mist tres haikus per a violí, violoncel i piano

Edicions la mà de guido


ISBD(PM) Slowly in mist [Música impresa] : per a violí, violoncel i piano / Música de Josep Maria Guix i Aguilar (n. 1967). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2012 - 1 partitura + 2 particel.les (20 p. + 16 p.) - 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: desembre 2012 ISMN: 979-0-69208-405-1 Dipòsit legal: B- 32.914-2012 Copyright de la música: © 2012 Josep Maria Guix i Aguilar Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37- E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 www.lamadeguido.com / e-mail: info@lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


mizuumi no torori to kasumu yo nari keri the lake is slowly lost in mist... evening falls y没gure ya kasumu naka yori muj么-gane from evening mist the bell of life passing asa-giri ni awatadashi ki no shizuku kana in morning mist a frenzy of drops from the tree Issa Kobayashi


Slowly… in Mist (Tres haikus per a trio amb piano) Nota de programa: Lentament, el llac s’esvaeix en la boira... Cau la tarda. Boira del capvesre. La campana evoca la vida passada. Boira matinera. Una festa de gotes provinents de l’arbre. Un haiku copsa la bellesa de l'instant, fusiona imatge i sentiment davant d'allò que ens envolta, atrapa subtilment l'essència del món. Cal que sigui breu perquè conté una veritat extremadament concentrada. Els poemes d'Issa Kobayashi (1763-1828) transcrits anteriorment són el punt de partença d'aquesta música, també breu, refinada i evocadora. La boira esdevé l'eix vertebrador i unitari del conjunt. En la composició, la boira desdibuixa els contorns melòdics, difumina l'harmonia, modula els colors i esmicola el ritme. De la boira sorgeix -i en ella també s'hi endinsa- el so, i alhora els nostres pensaments. Cadascun dels poemes fa referència a un moviment. La introducció, tranquil·la, evoca un nocturn i està carregada d'espiritualitat: el temps es detura. La campana, al seu torn, desperta reminiscències inconnexes mentre rebobina moments ja viscuts. A trenc d'alba retornen la fresca, el temps present i el plaer del joc, mitjançant un scherzo fugisser. Josep Maria Guix

Nota de programa: Lentamente, el lago desaparece en la niebla… Cae la tarde. Suena la campana, transcurre la vida. Niebla del atardecer. Niebla matutina, un frenesí de gotas el árbol desprende. El haiku capta la belleza del instante, aúna imagen y sentimiento ante lo que nos rodea, atrapa sutilmente la esencia del mundo. Debe ser breve puesto que alberga una verdad concentrada en grado sumo. Los poemas de Issa Kobayashi (1763-1828) transcritos más arriba son el punto de partida de esta música, también breve, refinada, evocadora…


Un nexo otorga unidad al conjunto: la niebla. Una niebla cuya presencia en la composición desdibuja contornos melódicos, difumina armonías, modula colores, pulveriza el ritmo. De la niebla surge y en la niebla se sumerge el sonido, y con él, nuestros pensamientos. En la obra, cada poema hace alusión a un movimiento. La introducción, tranquila, evoca un nocturno y está cargada de espiritualidad: el tiempo se detiene. La campana despierta reminiscencias inconexas, rebobina momentos vividos. Con la mañana reaparece el frescor, el presente, el placer del juego, un scherzo fugaz. Josep Maria Guix

Program note: the lake is slowly lost in mist... evening falls from evening mist the bell of life passing in morning mist a frenzy of drops from the tree The haiku captures the beauty of the moment, uniting image and feeling to describe what we see, subtly trapping the essence of the world. Of necessity it must be brief, as it conveys truth concentrated to the highest degree. The poems by Issa Kobayashi (1763-1828) written above, are the starting point for this music, similarly brief, refined and evocative. A linking device gives unity to the whole: the mist. A mist whose presence in the composition blurs melodic contours, diffuses harmonies, modulates colours, crushes the rhythm. The sound emerges from out of the mist and the mist submerges itself within the sound, and within our thoughts. In the work, each poem alludes to one movement. The peaceful introduction evokes nocturne and is charged with spirituality: time stands still. The bell awakens random reminiscences, rewinds lived-through moments. With the morning the freshness returns, the present, the pleasure of the game, a fleeting scherzo. Josep Maria Guix


Per al Trio Kandinsky, amb agra誰ment i afecte.


the lake is slowly lost in mist evening falls

I

ISSA

q = 90

 44 w sul III

w

 44 w

w

damped, noise only, no pitch

Violin

o

damped, noise only, no pitch

Cello

sul III o

Piano

Vc.

w

w

w

w p

w

w

w

w

w 

w

w

w

Wind Chimes effect (rubato and soft, with little dynamic changes)

3

Vc.

 44 ˙ bœ 4 œ . &4

j ‰Œ  œ 3 4 ˙.

4 4

w

43 ˙ .

44

œ

˙ ∑

&

43  43 

œ J

Œ

Wind Chimes effect

œ

π

œ

œ œ œ œ œ œ #œ

5:4

5:4

3

r #œ

œ

44

œ œ

P # œœ

44

(Keep pedal depressed. Always very resonant)

w ?

?

w

Always play single notes with una corda (misty background). Chords should be played without una corda (foreground).

13

œ ? 44 b œ

j œ

w

soft and slow dynamic changes (misty background)

13

 44 w

simile

w

˙ œ ? # ˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œJ œj œ Œ ‰ 3 3 3 π una corda P ?  ˙ œ

Vln.

w simile

()

Pno.

π

o

w legato modo ord.

w

w

9

Pno.

?4 4

w

w

bowed (inside the piano, with violin bowhair, in the middle of the string, trying to achieve a low regular sound)

soft and slow dynamic changes (misty background)

9

Vln.

& 44

q = 90

w p

Josep Maria Guix

w

Œ

˙.

modo ord.

Molto SP sempre

j œ P # œœ ‰ œœ J r π œ œ œ œ

o

3

w π

(as a kind of tanpura, with soft dynamic and colour changes)

˙˙ ˙˙ ˙

œ #œ J 3

j œ

œ.

© 2012 Josep Maria Guix. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

œ œ

j #œ

˙.

Œ


16

Vln.

Vc.

˙

œ J

? w

Molto SP o

Œ

&

43

w

3 4 ˙.

w

# # œœœ œœ œ œ Œ  œ œ œ & # œœ œœœ œ œ P P r œ œ œ œ œ œ #œ œ ? b œœ . œ # œ œ œ π π3 5:4 5:4 16

3 4

Wind Chimes effect

Pno.

Vln.

Vc.

& 44

43

w

? 44 w

˙.

43 ˙ .

bœ œœ .. œ œ œ Wind Chimes effect 3 4 &4 4 œ œ œ #œ #œ œ œ œ π P œ œ œ œ œ r œ ? 44 # œœ .. b œ œ b œ œ n œ œ œ œ 43 œ œ œ œ œ 3 3 19

Pno.

N

24

& 44 œ j bœ œ F ? 44 w 3

Vln.

Vc.

3

42

˙

j‰ Œ œ

P œœœ 42 œ j œ

œœ

Molto SP

SP

˙

42

42

w

sul I # (Owtremolo ) w

3 #œ 4

Molto SP

o

œ

3

sul II

Wind Chimes effect 3 b œ œ œœ # œ 4 œ œ œ œ r & 4 œ œ #œ œ œ œ œ œ 3 π #œ P 3 # œ œ bœ bœ œ ? 44 # œœ #œ. œ bœ œ b œ j #œ œ œ

6

˙

4 4

42

SP

44 44 44

œ 3 œJ # œ œ œ 2 œ œ 4 4 œ œ œ . 4 œJ J 4 3

Ow π #O w

Ow O

œ œ

43

O

#O w

œ.

4 4

42 ˙

N

O

4 4

43 ˙ . ∑

44

œ

42 ˙

œ œ 43 r œ

j œ

N

43 # ˙ . o

24

Pno.

œ œ J œ.

Molto SP

19

˙

P

43 43

˙

œ

œ ˙.

&

43


Vln.

O & 43 œJ ‰ 

o

Vc.

sul I ? 3 ˙œ . ‰ Œ Œ 4 J

b˙. 3 ˙. &4 P 3 ˙. & 4 b ˙˙ .. 28

Pno.

32

Vln.

Vc.

w

?

w

32

Pno.

&

r bœ

Vc.

w

4 w 4

w

w

sul III

4 4 4 4

π

3

œ r b œ œ b œ œ œœ œ J œ

œ

œ œ œ

j œ

3

# ˙O . 43 .

O

b˙ œ œ ˙ & œœ œ œ 3 P ? œ # œœ # œœ œ

42

œ.

42

43 Œ

3

p œ

œ

r bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ K

3

œ œ 3

œ π

O.

&

44

44

43 œ # œœ ˙˙ œ 43 ˙ .

una corda

7

w

44 44

#œ F # ˙O ..

P

π

modo ord. N espress.

œ œ

eco lontano

œ œ

> r œ

r bœ œ r œ œ . œ œ œ

œ

œ

3

˙ 42

36

Pno.

œ œœ J

42 œJ ‰ Œ

& j‰ Œ œ ? # wO

Wind Chimes effect

o

&

36

Vln.

œ

44 w

p w

damped, noise only, no pitch o

28

œ œ ˙.

# (wOw)

O

# wO

. b œœ .. œ

bœ œ J œ. œ

œ

sul I

tremolo sul II

P j œ

# ˙˙ ˙

œ # œj œ 3

O.

44

?

42 42

œ bœ œ œ œœ œ œ 3 P œ œ #œ œ

42

modo ord. senza una corda

œ

sul II

44

j œ

44 # # wO π j œ 44 w ‰ Œ

O

3

42


40

Vln.

Vc.

& 42 ˙O

44

?2 ˙ 4

4 4

40

Pno.

2 &4 Π?2 Π4

eco lontano

p

j œ

œ

Vc.

w

œ p

j œœ

˙˙ ˙˙

œ

‰ 3 π

#œ œ œ #œ

bœ bœ

f

j œ ‰ Œ w

3

w

œ

œ œj ˙

œ

sul III

4 4

œ

& 44 Π? 44

w

œ ‰ Jœ 44

una corda

45

Vln.

œ

F

3

œ ˙ J

w

43 ˙

j 4 œ ‰ 4

3 4 ˙.

4 4

o

modo ord. senza una corda

3 4 ˙. ˙˙ .. p 3 4 ˙.

w

Ow

w

w

4 4

π

45

Pno.

& 44

? 44

O &w

Oœ J ‰ Œ

49

Vln.

Osul II

? (Ow) w

tremolo

Vc.

sul III

o

O

O w

O w

O

O w

O

∑ O w

O

∑ j‰ Œ œ

o

&

?

8

attacca

49

Pno.

4 4


from evening mist the bell of life passing

II

√  w N tremolo espress. ~~~~~~~ ~ ~ . ˙ 4 3 5 J 4 ∑ &4 ∑ 4  4 ‰Œ  Œ 4 π P f Molto SP SP SP SP Molto SP i ndo ~  tremolo lis~s~a~~~ G ~ ~ ? 4 b w~ 3 J ‰Œ Œ & 5 Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 4 4 4 ˙ ˙ . 4 ˙ œj ‰ Œ ∑  π π f o f ISSA

SP

h = 55

Vln.

Vc.

4 &4 ∑ ƒ damped ? 4 ( ) 4 bw ◊ >  √ 10 ˙. 5 &4 π h = 55

Pno.

Vln.

Vc.

& 45 10

Pno.

 45

N

Molto SP ando s i l G s

3 4

3 4

5 4

5 4

(Press the string lightly with the finger while playing the key. Both, indicated harmonic and fundamental, should sound)

˙

4 4

f

w

bw

bw 44 w

b˙. ˙ ˙. ˙

44 # ww w

b ˙˙˙ ... ˙˙˙ 5 b &4 simile

Vc.

20

Pno.

∑  ƒ damped ? ( .) ˙. ◊ >

SP

modo ord.

˙.

&

b ww wπ w w-

f

˙ .. 43 ˙˙ .

b ww bw

43

Molto SP

ndo lissa

5 4 b ˙˙ .. ˙˙ -

4 bw 4 bw -

o

ww

5 4

5 4

5 4

simile (Always very resonant)

˙ œ 3 J‰ 4

simile

44 Ow

Ow

Ow

O O ? 43 ˙ Jœ ‰

b˙. ˙ 45 b ˙˙ .. ˙˙

44 ww w

bw b ww

w ww

43

43

o

˙˙ .. ˙.

w ww

f

˙. œ ‰ 5 J 4

w

j O˙ œO ‰ 45

w b b ww

4 w 4 #w w-

4 4

5 4 b ˙˙˙ ... ˙˙˙ -

˙. ˙

w

w

o

43 ˙O ..

f

4 bw 4 P

w

˙ œ J‰ 5 4

wO

ST   ~ ~~ ? G~~~~ 5 Œ  ~ 4 b n    sul IV p π F Molto SP nat. harm. gliss.

4 4

5 4

lontano, serenamente

45

π f o Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 44 j ‰ 45 ˙ ˙. œ SP

&

3 4

P

b ˙O .. ˙O 44 wO π sempre

20

Vln.

4 4

5 4

˙. ˙

4 4

simile

O˙ .. O˙

˙ .. ˙ ˙. ˙ ˙ ˙

44 w w w

b www

www

?

SP

Œ

43

44

b œ œ # œ œ b œ n œ œ œ # œ œ b œsimile n œ ~~~~~G~lissan 3 j ‰ Œ Œ 4 Œ 4 ~~~~d~o~~4~~  sul III 6 6 F o f Molto SP

5 4

4 4

3 4

45

44

43

9

4 4 4 4 &

44


24

Vln.

Vc.

& 44 ?4 4

√ espress. w N π

w

f

www modo ord. π 4 & 4 b b www 24

Pno.

4 4

29

Vln.

Vc.

29

Pno.

˙ f

˙ b www

simile

˙

P

&

43

4 4

5 4 # ˙˙- ..

˙˙

4 bw 4 b ww -

˙.

b wb ww

˙

˙

54 b ˙˙˙ ...

˙ ˙˙

54 b b ˙˙˙ ...

˙˙˙

43 b ˙ .

44 ˙ b˙ P

45 b ˙ . ˙

b˙.  43 b ˙˙ ..

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

45 b ˙˙˙ ... ˙˙˙ -

43 ˙˙˙ ...

44 b w w-

45 ˙˙ .. b ˙-

& 43 35

& 43

45

b ˙˙˙ ... ˙˙˙ -

43

. 43 ˙˙˙ ..

44

w

44 ww b w10

˙. ˙˙ ..

b ˙˙ b ˙-

45 ˙ . ˙ f

Vc.

45

˙.

π

˙b ˙˙

b˙. ˙. P

& 43

˙.

j‰ Œ œ ˙.

˙.

Vln.

o

˙.

˙. ˙

˙.

F

bw P

4 b ww 4 w -

˙.

˙.

˙

˙

45

. 43 ˙˙ .

bw w-

b˙.

f

˙˙ ... ˙

˙. œ J ‰ Œ 44 45

45 ˙˙˙ ... b ˙˙-

o

˙

45

˙. 34 ˙˙ ..

˙˙

œ J ‰ Œ

f

˙

43 ˙ . P

w

w

44

5 4 b˙. π

5 b ˙- . 4 b ˙.

w

b wwwb &

35

Pno.

ww b w-

&

˙.

N legato espress.

b www -

√ w simile

&

45

?

44 ˙ ˙

œ 44 J ‰ Œ 

43

44 ˙

43

F

44

43

44

43

43 ∑

44

b ˙ . œ 43 ˙ .

44 44

44 w

43 ∑

44 w w

43 ∑ ? 44


Ÿi ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 ˙ œ‰Œ ∑ ∑ &4 w 43 43ˆ81 J π f o Molto SP SP SP Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j ?4 w 3 j 31 œ ‰ Œ & #˙ w 4 4 œ ‰ Œ Œ 4ˆ 8 o π f o SP

45

Vln.

Vc.

Molto SP

45

Pno.

4 ∑ 4 f damped ? 4 b( ) 4 b w> 52

Vln.

& 44

Vc.

& 44

w

Pno.

& 44 4 &4

58

Vln.

Vc.

Pno.

π

? 44 b b Ow π 4 4

3 4

b www

4 b b www &4

∑ w

f

o

b wbw

bw j b b ww œ w-

4 & 4 bO bw

58

w

π

simile

wb ww

52

3 4

N espress.

π

SP

wbw ∑

Ow b b www ww -

legato modo ord.

31 4ˆ 8

&

3 4 Oj ‰ Œ Œ œ

&

3 4

?

44 b bb www b ww4 w 4

j Oœ

œœœ J

-. 43 ˙˙˙ .. π -. 43 b ˙˙ .

˙˙˙ ...

4 4

Oœ ‰ Œ J

44

45

45

j Oœ ‰ Œ  o

4 4

o

45

j œ b œœ

4 4

œ œ J

˙˙ . ˙ ..

˙˙ ˙

?

44

44

&

44

attacca

wO

j Oœ ‰ Œ 

b˙ œ œ œ

œ bœ œ œ œ œ J J

œ b œj ˙ œ

π

11

˙- . b˙.

œ œ J

O˙ ..

45

o

˙˙ ..

wO

b ˙- . ˙.

œœ œ J

j 4 Oœ 4

˙O ..

b ˙˙ .. ˙.

π 3ˆ 1 b b ˙˙˙ ... 48

j Oœ

˙O ..

O˙ ..

O 43 œJ ‰ Œ Œ & 44 b b wO o π 43

˙O .. π

bO. 43 b ˙ . π ∑ 43

π 4 bO 4 bw

o

wO

?

N

o

3

P

3

π

∑ ∑


in morning mist a frenzy of drops from the tree

III

ISSA

q = 100

Vln.

& 43

44

43

Vc.

?3 4

4 4

3 4

q = 100

Pno.

3 4 

leggiero

π

3 &4 

bœ bœ œ bœ

4 4

bœ œ œ 4 œ 4

œ

p

3

œ ˙ J

œ

r bœ

œ

˙.

3 4 3 4

(Keep pedal depressed till the end of the composition)

4

Vln.

& 43

44

Vc.

? 43

44 

4

Pno.

3 4  3 &4 

π

bœ bœ œ

Vc.

3 &4

Pno.

? 43 8

 43  & 43 

Œ

>œ

œ œr

P

p

∑ bœ bœ œ œ 

π

4 œ 4 F

pizz.

p

œ ˙

Œ

Œ

arco

>]

finger tap (without bowing)

44 

> 44 ˙ P œœ œ 44 

œ Oœ

π

‰ Œ 3 F œ œœ J 3

Π12

Oœ ‰ Œ J o

∑ p

p b œr ˙

œ

Œ

b b Ow π

œ

pizz.

œœ œ 4 œ 4 

8

Vln.

4 4

j œ

œ >œ J

œ

3

bœ œ J 3 π

œ bœ œ

Ow Œ 

p œ œ ‰ J

pizz.

P

˙

j œ

43

˙

3 4

3 4

O 3 ˙ 4

œ

π

˙.

j œ

j œ œ

43

Oœ J ‰ 42 o

43

42

43

42

43

42


12

Vln.

Vc.

& 42

44 

?2 4

arco gettato

12

Pno.

2 4 Œ 2 &4 Œ

œœœ

π

&

4 4

œ œœ

4 4 ˙ F

4 #œ #œ 4

Vc.

2 &4

16

Pno.

2 &4 Œ

   

F

p

œœ œ

# ˙

 œ œ J > 3 π P

F

Vc.

?2 4

P>

2 4

o

b ˙

P

4 4 ˙     F  b >œ 44 >œ P F arco gettato

F

  

      

?

#˙ π

p > #œ

b b O˙ .. π

b ˙O

p œ

 o

#œ œ

π

2 4 2 4

O 3 J‰Œ Œ 4

modo ord.

‰ œ 3 p

13

r œ

arco gettato

b œ     

44 Œ

bœ bœ #œ œ œ bœ 2  bœ 4 π π  b œ œœ 4 Œ bœ bœ œ œ 2 &4  4 œ 20

Pno.

π

col legno battuto

&

3 j 4 œO ‰ Œ Œ

O

3

∑ ∑

O

œ # œ œj # œ œ p > j Œ #œ œ P

44 # œ P œ #œ # œ # œ œ œ 44 

42

œ # >œ œ œ 43 . J œ ˙ p 3 p P p > 3 j . œ œ 3 ‰œ œ  4 ‰j j œ œ ˙ π modo ord. sul I

20

Vln.

wO Pœ œ

r œ

9:8

& 42

O   ˙ π

      

O 34 J ‰ Œ Œ o

modo ord.

œ

44

O

π

>œ

4 4

& 42  42 Œ

O

arco gettato

16

Vln.

sul II

œO

œ 3

œ. bœ œ r bœ œ

P bœ

œ J ?

>

r bœ

o finger tap (without bowing)

2 4

43 # ] ΠΠ> F

42

43

42

3 4

2 4

Oœ J‰

o pizz.

œO œ  p

œ œ

π 3b œ œ j œœ p r bœ

π

˙


arco gettato 23

Vln.

Vc.

& & 23

Pno.

Vc.

& & 27

Pno.

      

F

π

b˙ π

43 3 4

˙.

œ J‰

3 4

3 4

SP modo ord.

œ.

‰

&

? ˙

œ

bœ œ

π

4 tremolo & 4 # ˙.  30

 44 # œ p 4 &4 Œ

bœ œ

π bœ bœ  œœœ

 

Œ

œ . œ j bœ œ π

?

3

F

b ˙

     

 œ r bœ œ œ > œ œ 4 J œ bœ œ 4 3 F p œœ bœ œ œ œ 44 

œ. œ œ bœ.

?

4 4

42

44

 œ œ œ # œ # >œ 44 œ œ œ #œ 42 π œ œ #œ #œ œ 4 œ 2 #œ #œ 4 4

O

  

r œ

&

œ œ

O.

O

π

o

gettato

sul I

j ‰ œ

F # >œ

arco

π

2 4

modo ord.

F

‰ ‰

b Oœ

3

arco

17:16

arco gettato

#>œ ‰ ˙ & 44 J F F

bœ œ œ

4  4

F>

˙

&

Molto SP

Pno.

‰ π

bœ bœ œ bœ

Π] P> subito

œ œr ˙ J π

44

finger tap (without bowing)

bw π

pizz. N

Œ

Oœ J ‰ Œ

30 pizz.

Vc.

Œ

o

Ow

π

Vln.

˙

? œ j ∏#œ œ ˙. 27

Vln.

b ˙

modo ord. Molto SP

O J ‰

o

Œ

Pœ bœ bœ  b >œ Œ F

P

œ .

œ pœ

3

?

π œ j bœ

14

SP modo ord.

col legno N battuto

    

œ π

œ ˙

&œ

p

œ

j œ

œ

P

w ˙.

j pœ œ

p 3 j œr œ ˙ œ œ


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Altres obres per a Trio MG032 Llorenç Balsach (1953): De Caldetes a Moià, per a guitarra, piano i percussió. MG037 Josep Soler (1935): Segon Trio, per a violí, violoncel i piano. MG056 Teresa Borràs (1923-2010): Scherzo op. 121 núm. 1, per a clarinet, corno di bassetto i piano. MG057 Teresa Borràs (1923-2010): Scherzo op. 121 núm. 2, per a clarinet, corno di bassetto i piano. MG092 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Danses d’Isaura, per a flauta, oboè i clarinet —o fagot—. MG180 Josep Maria Guix (1967): Petit trio per a Guinjoan, per a violí, violoncel i piano. MG230 Domènec Gonzàlez de la Rubia (1964): Trio Witchlen, per a violí, violoncel i piano. MG242 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Nocturnal, per a flauta, clarinet i piano (discAH133) MG277 Ramon Humet (1968): Imaginando Alfonsina i el Mar..., per a flauta, violoncel i piano. MG290 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Mosaic amb Bach, per a flauta, violoncel i piano. MG291 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Monòleg d'hivern, per a veu, flauta i guitarra. MG301 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Rerefons hivernal. per a oboè, clarinet en sib i fagot. (discAH183) MG340 Josep Rodereda (1851-1922): Trio sobre motius èuscars. per a flauta, oboè i piano. MG361 Josep Soler (1935): Variacions in memoriam Edwin P. Hubble, versió per a clarinet, violoncel i piano. MG391 David Esterri (1970): Suite. per a acordió diatònic, piano i contrabaix. MG396 Josep Soler (1935): Trio, per a viola, violoncel i piano. MG402 David Esterri (1970): El violí de Rothschild. per a flauta,violí i viola.

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG405


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.