Issuu on Google+

JOSEP

VILA Kyrie de la Sanctus Missae

per a cor mixt

Edicions la mĂ  de guido


JOSEP

VILA Kyrie de la Sanctus Missae

per a cor mixt

a Josep Prats i a la Coral Cantiga

Edicions la mĂ  de guido


ISBD(PM) Kyrie –de la Sanctus missae– [Música impresa] : per a cor mixt / Música de Josep Vila i Casañas (n. 1966). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2012 - 1 partitura (12 p.) - 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: novembre 2012 ISMN: 979-0-69208-404-4 Dipòsit legal: B- 32.913-2012 Copyright de la música: © 2012 Josep Vila i Casañas Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37- E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 www.lamadeguido.com / e-mail: info@lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Kyrie De la "Sanctus Missae" Al mestre Josep Prats i a la Coral Cantiga de Barcelona en el seu 50è aniversari

Josep Vila i Casañas q c 48

Soprano 1

Alto 1

Tenor 1

Basso I

Soprano 2

Alto 2

Tenor 2

Basso 2

b & b bbbb 44 b & b bbbb 44 bb 4 V b b bb 4 ? bb b b 44 bb

î

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

p

b & b bbbb 44

Ky - ri - e,

Ï. Ï Ï · ·

bb 4 & b b bb 4 b 4 V b bbbb 4

·

p

? b b b 44 bbb Ï. Ï ú. Ky - ri - e

wÏ . Ï ú . p Ky -ri - e,

Ï. Ï Ï Ï Ï Ï ·

Ky - ri - e, Ky - ri -e,

w

Ky - ri -e e - le - i - son.

ú.

·

· ·

·

·

·

·

·

·

·

j Ï ÏÏ ÏÏ

e - lei - son,

Ï Ï

·

·

Ï.

p Ï nÏ . Ï Ï Ï Ï

e-

p Ï Ï Ï. ÏÏ Ï

Ky - ri - e, Ky - ri -e,

ÏÏ .. ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ

w w

Ky - ri -e e - le - i - son,

© 2012 Josep Vila. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

ú .. ú

Ï Ï Ï Ï

e-


4 6

S1

A1

T1

b & b bbbb

Î

·

p j Ï Ï. Ï Ï Ï Ï.

bb & b b bb Î .

E - le - i - son.

b . V b bbbb Ï . Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Ky - ri - e e - le - i - son.

B1

S2

A2

T2

? bbb Ï bbb b & b bbbb

ú

p

·

-

j Ïú

ri - e e - lei

j Ï Ï. Ï Ï Ï Ï. E - le - i - son.

Î

ú ú

Ky

Ï.

-

Ky

-

j Ïú

bbb b fÏ b & b . Ï Ï Ï nÏ

T2

Ky

·

son.

Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ä J J

f ? bbb bbb Ï

Ky - ri - e

·

Ï

lei - son.

-

ri - e e - lei

ri - e

-

Ï

son,

Ï. Ï Ï Ï Ï

Ï.

Ï e

-

le

son.

e - le - i

4son, e

-

Ky - ri - e

Ï.

-

ri - e,

Ky

Ï.

-

-

ri - e,

Ky

-

Ï.

j Ïú

Ï. ÏÏ Ï Ï Ï · · · ·

son.

j Ï Ï ri - e

Ï Ï J ri - e

·

Ky - ri - e

Ï

Ï.

e

Ï

-

e

F -

e - lei - son, e -

ú -

le

-

le

-

Ï.

son.

j Ï ú j Ï ú

i - son.

i - son.

Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

espress.

p cresc. Ï Ï. Ï Ï Ï . ºÏ Ï Ï

e - lei - son, e -

f Ï nÏ Î ä J

Ï

p . Ï Ï fÏj Ï Ïj Ï Ï Ï Ï º Ï Ï Ï. Ï J J î

Ï JÏ Ïj Ï

Ï j J Ï Ï

Chris - te cresc.

Chris - te

3

3

e - lei - son.

e - le - i - son,

P Ïcresc. . Ï Ï fÏ

e - le - i - son, e - lei - son, e - lei - son, e -

pÏ cresc. Chris - te fe - lei - son, e - lei - son. ºÏ Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï J J J J J J

Chris - te

Chris - te e - lei - son,

i - son.

Ky - ri - e

Ï

fÏ n Ï Ï ä J

Chris - te

Ï J

e lei - son, e - lei - son, e - lei - son, e -

Î Î

- le - i - son.

e - le - i - son.

-

p espress. Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú

j Ïú

Ï ú J

Ï ú J i - son. e - le F espress. Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï.

f

Î.

Ï Ï jÏ Ï Ï Ï J Ï J J

e - lei - son,

ä JÏ

f

e-

jÏ Ï Ï Ï Ï Ï J Ï J J

e - lei - son, e - lei - son, e -

Ï. Ï Ï Ï

cresc.

Chris - te e - son, pÏ Ï Ï Chris - te e lei cresc. Ï º Ï Ï . Ï Ï Ï Ï Ï Ï fÏ Ï Ï Ï ä Ï. Ï J J J J

Ky - ri -e e - lei

B2

-

Ky

p b b b fÏ . Ï Ï Ï Ï n Ï Ï b Ï Ï Ï ä b î b & b J J Ï. Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ky - ri -e e - lei - son, e - le - i - son. Chris - te e - lei - son, p j j b b b fÏ . Ï Ï Ï n Ï ä î b & bb AÏ Ï Ï Ï Ï. Ï ÏÏ Ï Ï Chris - te e - lei - son, Ky - ri -e e - lei - son, e - le - i - son. p Ï. bbb b fÏ . Ï Ï Ï Ï Ï ÏJ Ï A Ï Ï . ä î ÏÏ Ï Ï b J Ï V b lei - son.

A2

ri - e,

j Ï Ï

Ky - ri -e e - lei - son, e - lei

ri - e,

Ïú J

Ï ÏJ Ï n Ï Ï . ä J

Ky - ri -e e - lei - son, e - le - i

S2

Ï.

Ïú

·

Ky

j Ï bÏ Ï Ï Ï . ä J

b fÏ . Ï V b bbbb Ï Ï Ï Ï

j

Ky - ri -e e - lei - son.

ri - e,

bbb b fÏ . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï b & b J J Ï. ä

? b b b fÏ bbb

son.

·

Ky - ri-e e - lei - son.

Ky - ri -e e - lei - son, e - le - i

B1

-

Ky

Ï.

Ky - ri -e e - lei - son, e - le - i - son.

T1

Ky

·

11

A1

-

p espress. Î Ï. Ï Ï Ï ú

ri - e,

lei - son.

S1

Ï.

·

ú

·

b V b bbbb Ï . Ï Ï Ï Ï . Ï Ï ? bb b b b b ÏÏ

Ky

-

ÏÏÏ ú

espress.

Ky - ri -e e - lei - son.

Ky - ri - e e - le - i - son.

B2

Ï.

Ï. ÏÏ Ï Ï Ï

Î

lei - son.

bb & b b bb Î .

Ky

p

- lei - son, e - lei - son, e -

Ï JÏ JÏ Ï

Ï Ï J J

e - lei - son, e - lei - son, e - lei - son, e -


bb & b b bb

·

16

S1

A1

T1

B1

S2

A2

T2

B2

b b b îÏ b & bb bb V b b bb

- lei

? b b b bú bbb b b b bÏ b & bb

T1

Ï

son,

lei

-

son,

b V b bbbb ú

lei

-

lei

-

? bbb ú bbb b & b bbbb î

b V b bbbb

·

son,

¹Ï Ï ä nÏ Ï î J

tutti

Chris - te,

-

·

? bsolob bFÏ Ï Ï n ÏÏ bbb î tutti p

Chris - te e - lei - son,

B1

S2

A2

T2

B2

bb & b b bb î b & b bbbb bb V b b bb

? bbb î bbb

2 4 Ï

ÏÏ

·

-

Chris - te,

3 4 î

ÏÏ

Chris - te,

ä n Ï ÏJ

·

Chris - te,

î

-

ä Ï J

·

Ï

Chris - te,

-

Ï

-

2 4 Ï

le

-

2 4

-

Ï - i

-

·

·

-

i

-

p nÏ

Ï

-

·

-

Chris - te e - le

-

Ï i

Ï

Chris - te,

Ï

Ï Ï nÏ . Ï Ï

Ky - ri - e, Ky - ri -e,

-

ú.

Î

son.

·

Chris - te.

ä n Ï Ï n ÏÏ w Ï Ï p

e - le - i - son.

·

î

son.

Ï

Ï Ï Ï. ÏÏ Ï Ky - ri - e, Ky - ri -e, p ú. Ï

· Ï

Î

p

nÏ Ï Ï Ï

Chris - te

4 ú. 4

son.

e - le - i - son. tutti

·

ä n Ï Ïj î Ï Ï

Î

ä n ÏÏ ÏÏ n ÏÏ w

î

Chris - te,

44 n ú .

a tempo

rit.

î

·

4 4

-

(tutti)

4 4

son.

Î

·

-

Ï

4 nú. 4

-

2 4

le

-

Î

·

2 4 ú

Chris - te

44 . nú

son.

4 4

-

ä n ÏÏ ÏÏ

Î

son.

·

i

j

44 n ú .

2 4

-

Chris - te e - lei - son,

î

- i

42 n ú

son.

· Ï

Ï

-

-

F nÏ Ï Ï Ï

Chris - te,

- i

-

·

î

le

le

î

î

e

son.

-

3 4 ú.

· Ï

lei

-

solo

son. -

Ï

43 ú .

Chris - te,

-

-

42 n Ï

-

j j e j - le Ï ÏÏ Ï 2 4 Ï i - son,

-

lei

-

Ï Ï ä nÏ Ï J

Ï Ï Ï n ÏÏ î

·

p nÏ

·

e

Chris - te e - lei - son.

¹ ä n Ï ÏJ î

Chris - te,

·

Ï

e Ïi - son, Ï Ï J J J

-

3 4 ú

-

e

lei

3 4

e

le

3 ú 4

-

Ï

42 Ï

son,

--

e

2 4 Ï

ú

e

-

Ï

2 ú 4

son,

-

j j Ï Ï 43 Ïú n Ï e

·

2 4 Ï

ú

-

-

2 4

ú

· -

-

ú

bb & b b bb Ï A Ï

b & b bbbb

son,

-

21

A1

- -

Chris - te

j Ï 42 ÏÏ .

Chris - te

lei

lei

S1

solo Ï äú fÏ

e le Ï 3 Ï Ï J 4 J

f Ï 42 JÏ

solo

5

Ky

Ï

Ï

Chris - te.

-

·

ri -


6

bb & b b bb

·

26

S1

A1

Î

bb & b b bb Ï . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï . bbb b pÏ . Ï Ï Ï Ï Ï b V b

Ky - ri -e e - lei - son.

Ky

p espress. Ï. Ï Ï ú Ï Ky

-

tutti

T1

B1

S2

A2

? bbb bbb

·

bb & b b bb Ï . Ï Ï Ï Ï Ï Ï . Ï

B2

? bb b b bb

Ï. bb bb F b & b b bF Ï. b & b bb bbb F Ï. b V bb Ky

T1

·

Ï bÏ . J -

-

Ï. bbb F b & bb

-

Ky - ri -e

S2

b bF b & b bb Ï . Ky

A2

b bF Ï. b V b bb Ky

T2

ri - e

Ï Ï. J Ï bÏ . J ri - e

Ï J

·

-

Ky

p

Î Ï

Ï.

Ïú

ri - e,

-

·

-

-

j Ïú

Ky

-

ri - e e - lei

Ï.

Ïú J

ri - e,

·

ky

Ï.

-

Ï

-

ri - e

le

son,

son,

ri - e,

j Ïú

Ky - ri - e

Ky - ri - e

Ï.

Ky

-

Ky

-

Ï.

ri - e,

Ï e

Ï

-

ri - e

e

F

ri - e

Ï Ï J ·

Ï.

le

Ï.

-

-

ri - e

Ï bÏ . J

-

Ky - ri -e

Ï

Î

î

Ï

Î

Ï

Î

f Ï Ï Ï Ï J J

Ïä p J ú ú Ky ri e - lei - son, e - lei - son. Ï n Ï Ï fÏ Ï Ï p J J J Jä Ï ú Ï Ï J

Ï Ï Ï Ï J J

Ï p Jä ú

e - lei - son, e - lei - son.

Ï J

Ï Ï fÏ n Ï Ï ÏJ ä J J

e - lei - son, e - lei - son, e - lei - son.

ri - e

Ï Ï. J Ï bÏ . J ri - e

j jf j Ï Ï Ï Ï Ï

e - lei - son, e - lei - son.

Ï J

ri - e

Ïä J

Ï Ï fÏ n Ï Ï Ï ä J J J

e - lei - son, e - lei - son.

Ï Ï Ï Ï J J

Ïä J

e - lei - son, e - lei - son.

e - lei - son, e - lei - son, e - lei - son.

Ky

Ky

ri

ri

-

-

ú · · · ·

ri

-

-

-

e

e

-

Ï

i - son.

e - lei - son.

e

j Ï ú

i - son.

Ï J ú

le espress.

P cresc. Ï ú Pe ú

- le cresc.

i - son.

e - lei - son.

Ï -

ú

e

î

-

P ú

lei

Ky - ri - e cresc.

î

e

e

Ky

p Ï

Ky

p ú

-

-

Ky

ri

ú

Ky

-

-

ri

ú

ú ri

i -

42 42

P cresc. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 42

-

ú

lei

-

Ï

-

e

-

2 4 2 4

Ï Î î

42

ÏäÎ î J

2 4

e

-

ri

-

-

e -

p Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏJ ä Î î p ú

Ï

Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

-

Ky - ri - e

î

-

Ï Ï J

e - lei - son, e - lei - son.

j Ï Ï

poco a poco accel. fino al f p j Ï Ï Ï nÏ Ï Ï ä J J J ÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏäÎ Ky

-

son.

Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

ú

-

-

Ï ú J i - son. e - le F espress. Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï.

Ï

-

-

e

Ky - ri - e e - lei - son.

p Ï. ÏÏ Ï Ï Ï ky

Ï Ï Ï.

Ï. Ï Ï Ï Ï

ri - e e - lei

ri - e,

j Ï Ï

-

Ky

ÏÏ Ï ú Ï

e - lei - son, e - lei - son.

Ï Ï Ï f ? b b b Ï . Ï ÏJ ÏJ J J bbb Ky

B2

Ky

Ï Ï Ï f ? b b b Ï . Ï ÏJ ÏJ J J bbb Ky

B1

j

Ky - ri-e e - lei - son.

Ky

A1

Ï.

e - lei - son.

31

S1

Ky

ÏÏ Ï J

e

ky

ú

Ky - ri - e e le - son, e - lei

son.

p espress. Î Ï. Ï Ï Ï ú

ri - e,

î

·

b V b bbbb Ï .

Ï.

-

Ky - ri-e e - lei - son. espress.

Ky - ri -e e - lei - son.

T2

j Ïú

ri - e e - lei

p Ï. ÏÏ Ï Ï Ï

Ky - ri -e e - lei - son.

bb & b b bb

-

Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú

ú

e

Ï Î î e

2 4


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Obres per/amb Cor (Choir) MG016 Narcís Bonet (1933): Missa in Epiphania Domine. Llorenç Balsach (1953): Cara cosa, Olis d’olímpia, Tres palíndroms per a cor. MG040 Josep Lluís Guzmán (1954): Dos poemes de Miguel Hernández. MG109 Josep Vila (1966): Sanctus-Benedictus. MG113 Josep Vila (1966): Cançó a cau d’orella. (discAh131) MG114 Josep Vila (1966): Un sonet per a tu. MG115 Josep Vila (1966): Les dotze van tocant (disc LMG2071). El dimoni escuat (disc LMG2030). MG116 Josep Vila (1966): El temps recollirà / M'enpaiten, això si. MG118 Josep Vila (1966): Vós sou la meva prendeta. (disc LMG2062) MG119 Josep Vila (1966): Psalmus 56.(discAH204) MG123 Josep Baucells (1958): Paraules a Laura, per a cor, arpa i clarinet. MG126 Enric Ferrer (1958): Cant del temps primer, per a cor, soprano solista, arpa i quartet de corda. MG138 Cristòfor Taltabull (1888-1964): Quatre petites cançons, per a cor i piano. MG155 Joaquim Homs (1906-2003): Set responsoris. MG225 Antoni Tolmos (1970): La nit bruixa, per a 4 veus, flauta, violoncel i piano. MG226 Antoni Tolmos (1970): La nostra música, per a cor i piano. MG248 Agustí Borgunyó (1894-1967): Bon missatge. MG251 Josep Baucells (1958): De puig en puig. MG260 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lauda Jerusalem, per a 2 tibles, cor mixt i baix continu. MG261 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lætatus sum, per a altus, tenor, cor mixt i baix continu.(disc LMG2074) MG268 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Confitebor tibi, Domine, per a tible, alto, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG271 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Credidi, propter quo locutus sum, per a tible, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG281 David Esterri (1970): Cançó esperada, per a cor i piano. MG299 Agustí Borgunyó (1894-1967): Ametllers florits. MG309 Josep Vila (1966): Adeste Fideles, per a cor i orgue. MG312 Enric Morera (1865-1942): Bon caçador. MG316 AlbertAlcaraz (1978): Cantos de la huerta, per a veu i cor. MG317 AlbertAlcaraz (1978): Xivarri song's, per a veu i doble cor. MG320 Enric Morera (1865-1942): La sardana gran. MG324 Enric Morera (1865-1942): La cançó nostra. MG329 Josep Rodoreda (1851-1922): Virolai de la Mare de Déu de Montserrat. MG332 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 84: Què són d'amables vostres estances, per a soprano, bariton, cor i piano. MG333 Josep Rodoreda (1851-1922): El cant de la senyera. MG335 Josep M. Pladevall (1956): Los sueños dialogados, per a cor de cambra i piano. MG336 Josep M. Pladevall (1956): El poeta adolescent, per a quartet vocal o cor mixt. MG338 Josep Melcior Gomis (1791-1836): La primavera, per a cor mixt i piano. MG343 Enric Morera (1865-1942): La nostra verema. MG344 Enric Morera (1865-1942): La joia del blat. MG344 Enric Morera (1865-1942): La cançó del futbol. MG351 Enrique García Requena (1960): Besos de Valonsadero, per a cor mixt i piano MG352 Baltasar Bibiloni (1936): Nadala, per a cor mixt i orgue MG359 Josep Vila (1966): Salve, Regina. MG362 Baltasar Bibiloni (1936): Matines de llogaret. Nit de Nadal, cel florit. MG364 Enric Morera (1865-1942): Estiuenca. MG366 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 42: Com la cèrvola sospira per les fonts d'aigua, per a bariton, cor i piano. MG368 Antoni Tolmos (1970): El campanar de Lleida, per a cor i piano. MG370 Valentí Miserachs (1943): El castell de Tona. MG375 Baltasar Bibiloni (1936): Madrigal trist. MG380 Enric Morera (1865-1942): Sota de l’om. MG385 Pere Soto (1958): Salve, Regina. MG387 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 45: Un bon auguri em surt del cor, per a Soprano, Bariton, cor mixt, clarinet i piano. MG392 Enric Morera (1865-1942): Al mar llatí. MG399 Josep Vila (1966): Laudate dominum. 3,50 Eur MG401 Llorenç Balsach (1953): Cara cosa, Olis d’olímpia. 3,50Eur

MG404

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com


Kyrie de Sanctus missae (Josep Vila), per a cor mixt