Cara cosa. Olis d'olimpia (Llorenç Balsach), per a cor mixt

Page 1

LLORENÇ

BALSACH Cara cosa Olis d’olimpia per a cor mixt

Edicions la mà de guidoLLORENÇ

BALSACH Cara cosa Olis d’olimpia per a cor mixt


ISBD(PM) Cara cosa. Olis d’olimpia [Música impresa] : per a cor mixt / Música de Llorenç Balsach Peig (n.1953) / Text: (Cara cosa) Anònim segle XV (Olis d’olimpia) J. Sala Sanahuja (n.1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2012 - 1 partitura (16 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: 1991 Segona edició: novembre 2012 ISMN: 979-0-69208-401-3 Dipòsit legal: B-32.057-2012 Copyright de la música: © 1991 Llorenç Balsach Peig Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Cara cosa A

3 & 4 œ bœ œ #œ F e - lla és 3 & 4 œ b˙ F e - lla V 43 n œ œ œ F e - lla és ?3 œ ˙ 4 F e - lla

Soprano

Contralto

Tenor

Baix

7

& œ bœ bœ

sa lo mal

&œ

sa

sa

sa

13

&

Llorenç Balsach

q = 110

œ

˙

mal

˙

ca - ra

nos don

œ

n˙ ˙

nos don

no

œ bœ no

œ œ œ b˙

œ

œ

œ bœ

com

ro

˙

gen - til

com ro

œ ˙

Fa'm

es - pe - rar, no em

.. n œ n˙ ..

Fa'm es

œ

Fa'm

œ œ

.. œ ˙

-

-

es

Fa'm es

Œ

bœ ˙

po - rem.

˙

bœ ˙

no

po - rem.

no re - po -

#œ ˙

œ -

œ ˙

sa, no

-

-

re - po

œ bœ nœ

sa, mes no

sa, no

-

re - po

-

re - po

-

bœ b˙

nœ ˙

-

no

œ

œ

˙

pe - rar,

Tal

vo - lem.

Œ bœ œ

Tal la

Tal

˙

la

la

vo - lem.

œ œ œ

vo - lem.

œ ˙

vo - lem.

vol

œ œ ˙

o

C

˙

par - lar,

-

œ

pe - rar,

o - bli - dar

#œ œ nœ

o

œ ˙

œ ˙

gen - til

œ

pe - rar,

œ œœ la

vol par - lar,

œ ˙

nœ œ bœ œ œ nœ b˙ b œ (œ ) b œ œ œ co-sa

mes

B .. n œ bœ œ œ bœ œ œ #œ #œ n˙ œ œ œ nœ œ

po - rem.

ca - ra

com ro

œ

ca - ra

ro - sa,

gen - til

œ ˙

œ ˙

com

gen - til

˙

œ œ#œ œ n˙

bli - dar

mai

œ

nos don

(# œ)

? œ

és

œ

mal

& b œ(#œ) b ˙ mai

b˙.

que nos don

œ

gen - til

Œ œ œ œ œ œ bœ bœ

œ ˙

œ œ bœ œ œ

ca - ra co -sa,

œ œ œ ˙

mal que

ma (-)i

V œ

œ œ nœ bœ

œ

œ ˙

bli - dar

œ ˙

-

bli - dar

œ ˙π

œ ˙-

œ ˙-

nos don

œ

gen - til

nos don (*)

nœ œ

f œe - lla ˙.

és

p (boca chiusa)

© 2012 Llorenç Balsach. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

nos don

˙

ca - ra

˙.

o -

œ

˙.

œ bœ


20

& œ ˙-

œ ˙-

œ ˙-

&

nos don

V

œ

com ro

? ˙.

nos don

-

œ bœ nœ

sa, mes no

˙.

re - po

˙.

œ ˙-

nos don

nos don

-

œ

sa

˙.

bœ œ

don

mal que

nos don

˙

œ

˙.

˙.

F œe -

&

V

œ bœ

œ bœ nœ

bœ œ

?

gen - til

com ro

œ ˙-

œ ˙-

nos don

33

Fine

& œ

˙

& œ

˙

V

˙

nos don

nos don

œ

nos don

œ ˙-

nos don

re - po

œ ˙-

nos don

˙.

˙.

œ b˙

˙.

˙

˙.

˙.

œ ˙˙

˙˙ . .

˙˙ . .

nos

don

nos

don

nos

œ

don

nos don

nos

don

˙

sa, mes no

œ ˙

nos don

? œ

-

(*) Amb l'ajuda de baritons si és necessari

-

œ

és

œ ˙p nos don

œ

lla

œ

œ œ

&

27

sa mal que

œ ˙-

nos don

œ

˙

˙

œ

ca - ra

œ ˙-

nos don

Segueix de B a C de A a C (sense rep.) de A a B

nos don

˙.

i Fine

don

ella és cara cosa, gentil com rosa, mes no reposa lo mal que nos don Fa'm esperar, no em vol parlar, oblidar mai no porem. Tal la volem.

˙.

(Anònim segle XV)

4

Al cor de cambra del Palau de la Música.


Olis d'Olimpia Soprano

Tenor

8

h = 65

2 &4

Alto

Baix

2 &4

œ œ. J

˙

bœ œ. J f

f bri - llants

Llorenç Balsach

œ œ. J

œ

bri-llants

bri - llants

nœ œ. J

Œ

˙

bri-llants

j j 2 ‰ ‰ œœ œ œœ œ ‰ œj œœ œ œ œ œ V4 œ œ œ œ œ

j j œœ œ ‰ œ œœ œ œœ œ ‰ œ œœ œ

? 2 ‰ œ œœ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œœ œ ‰ œ œœ œ 4 J J J F

œœ œ ‰ œ J

œœ œ œœ œ ‰ œ œœ œ J

j œ œ.

˙

j œ œ.

˙

Frau-quen gra - no - tes

rau - quen gra-no-tes

rau -quen gra - no - tes

rau - quen gra-no-tes

˙

œ bœ œ œ œ œ œj œ .

˙

3

3

&

rau-quen gra - no - tes

j œ œ.

& œ bœ œ œ œ œ œ œ œ i és de di - a és de

rau-quen gra - no - tes

di - a

di - a 3

3

i és de di - a és de

rau - quen gra-no-tes

rau -quen gra -

rau - quen gra-no-tes

di - a

j V œœ œ ‰ œ œœ œ œœ œ

di - a

? œœ œ ‰ œ J

‰ œ œœ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œ œ ‰ œ œœ œ œœ œ ‰ œ J J J J

no - tes

no - tes

&

&

15

rau - quen gra - no - tes

œœ œ œœ œ

rau - quen gra - no - tes

œ œ. J

˙

bœ œ. J

j j ‰ œj œœ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œœ œ ‰ œj œœ œ œœ œ ‰ œ rau -quen gra - no - tes

rau -quen gra - no - tes

bri-llants

bri-llants

di - a

rau -quen gra -

œ œ. J

˙

nœ œ. J

˙

rau - quen gra - no-tes

rau - quen gra - no - tes

rau - quen gra - no-tes

bri-llants

rau -

rau - quen gra - no - tes

rau -

œ bœ œ œ œ œ œj œ . 3

3

i és de di - a és de

di - a

œ bœ œ œ œ œ

3

3

bri-llants

i és de di - a és de

V œœ œ œœ œ

‰ œj œœ œ

j j j œœ œ ‰ œ œœ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œœ œ

? œœ œ œœ œ

‰ œ œœ œ J

œœ œ ‰ œ J

quen gra-no-tes

quen gra-no-tes

rau-quen gra - no - tes

rau-quen gra - no - tes

rau - quen gra-no-tes

rau -quen gra - no - tes

rau - quen gra - no - tes

œœ œ œœ œ ‰ œ œœ œ œœ œ ‰ œ J J

rau - quen gra-no-tes

rau -quen gra - no - tes

© 1991 Llorenç Balsach. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

œœ œ œœ œ

rau - quen gra - no - tes


j & œ œ.

˙

j œ œ.

di

˙

& œj œ .

˙

j œ œ.

˙

œ bœ œ œ œ j œ œ œ. f i és de di - a és de di - a

˙

22

di - a

di - a

j V ‰ œ œœ œ

œ ? bœ œ œ œ œ œ œ. J f

˙

3

i és de di - a és de

di - a

œ

œ

œ

œ

˙

es - tanys

& ˙

es - tanys

V ˙

#œ œ œ

plo - ro - sos

œ œ œ plo - ro - sos 3

œ

˙

es - tanys

Œ

&

Œ

œ œ #œ

V

bœ ˙

? ˙

œ

˙

rèp

-

tils

˙

œ

p es p esœ p es

œ

œ

rèp

˙

œ

˙

es - tanys

œ

˙

es - tanys

œ

˙

- tanys

- tanys

- tanys

œ

es - tanys

es - tanys

œ œ œ

plo - ro - sos

œ œ œ

plo - ro - sos

œ

œ œ bœ

˙ ˙

plo - ro - sos

˙

œ œ œ

œ bœ œ

œ

F

rèp

plo - ro - sos

˙

-

-

-

œ

es - tanys

-

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

es - tanys

˙

˙

œ

œ

es - tanys

˙

es - tanys

Œ œ

˙

tils

Œ œ #œ

nœ #œ nœ

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

f -

œ

- tanys

œ

plo - ro - sos

& œ

36

p es

˙

œ

#œ œ œ

plo - ro - sos

a

3

gra - no - tes

& ˙

-

di

a

3

3

29

-

œ

en - tre

l'am - bre

tils

F rèp

-

6

-

tils

de

œ

œ

l'ai - re

˙


43

& œ

p es

& œ

p es

V œ p

œ

˙

œ

œ

œ

˙

˙

- tanys

- tanys

es - tanys

p es

- tanys

Œ

œ

˙

œ

.. b œ

f

57

&

V œ ? bœ

cou

-

œ

tas - ses

de

œ

œ

-

œ

ca

cou

-

-

œ

F ne

re

cou

-

ne - gres

re

œ

de

ca

œ.

gres

tas

ne - gres

7

cou

-

tas

-

œ #œ œ œ

re

-

ne

de

ca

- gres

˙

- fè

œ bœ bœ bœ œ œ bœ

œ bœ œ œ

ca

œ

ses de ca - fè

-

œ

cou

bœ œ

ne

bœ J

tas -

- gres

œ

bœ bœ. J ses

f ne - gres

˙

tas - ses de

bœ œ œ nœ

˙

-

ne - gres

-

œ J

-

œ

ca

œ œ œ

œ bœ bœ bœ œ œ bœ

bœ.

œ

œ

ne - gres

tas - ses

re

bœ bœ bœ œ œ bœ bœ

œ

tas - ses de

bœ œ œ

pins

ses de ca - fè

ca

œ bœ œ œ

- gres

tas - ses de

-

de

- gres

Fne

ses de ca - fè

-

tas

œ

f ne

& œ œ œ œ œ

˙

œ

œ

œ

.. œ

?

ne - gres

de

˙

f

˙

˙

V ˙

f

œ

œ

˙

..

pins

œ

f ne -gres

ne - gres

es - tanys

& ˙

f

œ

pins

˙

de

.. b œ œ œ n œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

& b˙

50

œ

pins

œ

es - tanys

œ

de

˙

es - tanys

˙

œ

es - tanys

œ

œ

œ

cou

-

-

re

œ œ œ re


&

& bœ

64

F ne

tas - ses de

bœ bœ. J gres

-

? œ #œ œ œ f

ne - gres

tas

& ˙

ne

& œ œ œ

-

? ˙

re

ne

-

tas

-

-

- gres

ses

ses de ca

ne-gres

..

fne

- gres

de

ca

œ

- fè

cou

-

- vi

-

-

-

œ

a

˙

o

-

-

-

tas - ses tas - ses

˙

lis

œ

-

d'o

lis

-

d'o

-

-

œ

cou -

œ bœ bœ bœ œ œ ca

˙

˙

hi

p subito

re

> œ

-

˙

re

-

-

lim

o

-

o

-

> p subito bœ b˙ p subito

˙

-

˙

b˙ o

-

-

œ

œ

pia

˙

-

˙

-

-

-

-

-

-

-

-

˙ ˙

pia

V b˙

lis

?

lis

8

- fè

de ca - fè cou -

p subito

cou

lim

œ

tas - ses tas - ses

bœ œ œ

ca -

de

œ œ œ œ bœ œ œ œ

de ca - fè cou - re

œ bœ

bœ J

ses de ca - fè

- fè

bœ bœ bœ œ œ bœ ca

-

ses

œ bœ œ œ

˙

-

-

tas

tas - ses de

Fne-gres ne-gres

bœ J

bœ bœ. J

œ.

œ

re

tas - ses de

ne - gres ne - gres

tas

bœ œ œ . bœ œ œ œ .

œ bœ. J

œ œ œ œ œ

re

ca - fè

-

gres

œ .. b œ œ œ n œ

-

bœ b˙ J

cou

tas

cou

œ J

-

ne

œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ

78

& ˙

gres

re

ha

-

ne - gres

cou

œ

- fè

bœ bœ. J

œ #œ œ œ

re

V bœ

de

ses de ca - fè

-

œ.

& œ

ses

-

œ œ œ œ

71

-

tas

ca

œ J bœ.

.. b œ .

œ bœ bœ bœ œ œ bœ bœ

ne - gres

V œ.


& ˙

hi

ha

& ˙

˙

œ

85

o

-

-

œ

œ

-

vi

-

-

a

-

-

˙

-

o

˙

-

œ

lis

œ

-

-

d'o

-

˙

lis

d'o

-

˙

-

-

lim

-

-

lim

œ

-

œ

pia

˙

-

pia

V

?

h = h.

92

& ˙ & ˙ V ?

34

34

As

-

tha

-

-

tha -

- rot - tha

3 œ œ œ 4 ˙ œ

3 ˙˙ .. 4

f As

As -

f As

-

rot As - tha

œ # œ˙ . œ b ˙˙ ..

-

-

-

-

-

-

-

rot do - na'ns la

tram

-

-

pa

do - na'ns rot

tram la

tram

-

pa pa

œœ œ œ œ ˙ . #œ nœ ˙.

bn ˙˙ .

tha -

la

-

œ ˙˙ . # œ - rot

˙˙ .

˙ .. ˙

F As

-

#œ œ œ ˙. As

# ˙˙ .

As

-

&

&

99

˙. V ˙.

˙˙ ..

- rot As - tha - rot i

? nœ œ œ ˙. -

-

-

˙˙ .. la te - va

tha gal

-

tha

-

#œ œ œ œ œ n˙. b ˙. ˙. -

-

-

F

˙˙ rot ta

b ˙˙ .. rot

9

Œ

p p

œ˙ . œ œ

# œ˙ œ œœ

pas - seu pas

- seu

a

pas pas - seu pas

- seu - seu

a

pas -

- seu

œ. #œ œ ˙ -

tha -

-

˙˙. .

veu

-

a

veu veu

-

a

veu

-

#œ œ œ ˙ œ

˙˙ ..


&

&

106

œ Ó

re

V ˙˙. .

(tutti)

re

gra

? ˙˙ .. re

F

(tutti)

re

F

gra

œ Ó -

-

-

-

-

-

n œœ

œ

Ó

no

œœ-

no

-

tes

Ó

œ-

-

tes

&

&

113

V œœ

no

? œœ-

Ó

-

tes

Ó

œ-

-

tes

no

120

&

œ

Ó

la

la la tram

-

& nœ #œ œ œ œ #œ. la

V œ. rau

la la

-

? œ. rau

-

tram

-

-

œ

œœ ..

cants

œœ ..

œ.

gra

œœ ..

œœ ..

œ.

œ-

cants

gra

-

Ó

œ

œ-

Ó

gra

-

la la la la la

Ó

Ó

œ

Ó

œ-

Ó

-

-

-

-

-

pa

˙.

-

˙.

˙.

pa

-

-

no

œœ-

no

10

-

Ó

-

Ó -

-

Ó

˙. œœ

œœ

fons la la la la

gra

Ó -

œ.

la la la la la

œ-

tram

œœ ..

bœ œ œ œ œ nœ #œ œ œ œ bœ nœ œ œ œ

œ.

pa

œœ ..

la la la la la

œœ ..

˙.

œ.

-

fons la la la la

œœ ..

œ.

gra

Ó

fons la la la la

œ.

tram

œ.

œ œ œ œ œ

gra

pa

rau - cants

œœ ..

œ œ œ #œ œ

œ.

˙.

œœ ..

œ œ œ œ œ

œœ ..

œ.

œ.

rau - cants

œœ ..

rau - cants

œ œ œ #œ œ #œ.

Ó

œ.

rau - cants

Ó

Ó

œ

-

œœ

tes

œœ-

tes

-

no

œœ-

no

-

-

-

Ó -

-

œ.

-

œ.

tes

tes

˙.

bri - llant

œ.

œ.

˙.

œ.

œœ ..

˙˙ ..

œ.

œœ ..

˙˙ ..

bri - llant

Ó Ó

rau - cants

rau - cants


127

& ˙.

P tram

-

& ˙.

P tram

V œ Ó P

gra

? œP

-

-

œ #œ œ

œ. #œ.

˙. pa œœ

Œ ˙ œ œ #œ F ar - bre en œœ Ó œ. œ.

œ. #œ.

& œ. #œ. ma - las

trucs

-

n˙.

trucs

œ. #œ.

œ.

œ.

cès

˙.

œ #œ œ

ar

œ.

˙.

˙

œ. en

-

-

cès

for

bre

for

en - cès

œ. #œ.

en - cès

-

en - cès

œ #œ œ

ar - bre

œ #œ œ

œ œ #œ

F ar

for

ar

-

#œ œ œ

nal

bre

-

œ

bre

-

en - cès

bre

en

- cès

en - cès

œ

œ.

œ.

˙.

˙.

œ.

œ.

˙.

- cès

œ.

œ.

˙.

ar - bre

˙.

en

˙.

-

œ.

bre

œ.

œ. #œ.

œ.

en - cès

11

-

en - cès

œ œ #œ

˙.

œ. #œ.

œ.

˙.

˙.

-

ma

nal

en - cès

- las

xis - cles

œ. #œ.

ar - bre

ma

de

œ #œ œ

œ.

-

xis - cles

en - cès

œ.

ar

œ.

˙.

V œ #œ œ -

œ.

nal

ar - bre

ar

œ

-

-

nal

œ.

œ. #œ.

œ. #œ. for

#œ.

en - cès

bre

nœ œ œ

œ œ #œ

en - cès

xis - cles

˙.

de

-

de

en - cès

& ˙.

trucs

-

xis - cles

bre

ar

˙.

de

nal

œ. #œ.

œ

bre

#œ œ #œ

œ #œ œ

-

œ.

Ó

ar - bre

-

-

˙.

˙

en

ar

for

nal

˙.

bre

˙

- cès

-

œ.

œ #œ œ

? ˙.

for

ar

ar - bre

-

en - cès

#œ œ œ

bre

F ar

- tes

trucs

ar

& ˙.

-

- bre

˙.

˙.

œœ-

Ó

-

F ar

- tes

˙.

V ˙.

141

-

no -

134

ma - las

Ó

œœ-

-

. & nœ nœ.

pa

˙.

no -

Ó

gra

˙.

for

for

h. = h -

-

2 ˙ 4

p

nal

2 4 ˙

p

nal

2 4 ˙

p fons

24 ˙

p fons

- las


& œ

œ

al

˙

fons

œ

œ

al

˙

fons

œ

& œ

œ

al

fons

œ

œ

al

˙

fons

œ

V œ

al

fons

˙

œ

al

œ

fons

˙

œ

œ œ

˙

œ

œ

˙

œ

œnœ

œ bœ

148

al

fons

soprano solo

& ˙

157

Fo

-

-

-

lis

al

fons

˙

i els

o - lis

& b˙

bœ œ

œ

& ˙

œ bœ

al

˙

fons

œ

V ˙

œ œ

fons

˙

œ

œ œ

˙

œ

Ç fons

al

fons

fons

fons

al

? ˙

fons

al

fons

œ

al

˙

fons

œ

œ

al

˙

fons

œ

œ

al

˙

fons

œ

œ

al

˙

fons

œ

al

al

œ

fons

˙

œ

al

œ

fons

˙

œ

al

œ

˙

œ

œ

˙

œ

œ

˙

pia

˙

˙

˙

˙

˙

al

fons

œ bœ n ˙ d'o

-

lim

-

-

˙

œ

al

˙

fons

œ bœ

al

fons

˙

al

œ

fons

˙

œ œ

fons

˙

˙

˙

œ

˙

œ œ

˙

˙

˙

al

al

fons

al

al

fons

al

fons

fons

&

V

Œ

? œŒ œ œ‰ œj co - va al fons

la

œœ œ œœ œœ

la

co - va al fons

la

co - va al fons

la

co - va al fons

la

co - va al fons

œœ œ œœ œ co - va al fons

œœ œ œœ œ 12

al

œ œ

al

Œ ‰ j œ œ œ œ

‰ œj F

-

&

166

-

fons

œ

œ

al

œ

Œ ‰ j œ œ œ œ F co - va al fons

la

la

co - va al fons

la

la

co - va al fons

la

œœ œ œœ œ

œœ œ œœ œœ

œœ œ œœ œ


& Œ

171

& œ œ

œ

V œœ

œ

? œœ

œ

F

œœ

j œ

Œ œ

la

co - va al

œ

œœ

œ

‰ œ

œ

j œ

fons

la

œœ

œ

œœ

œœ

co - va al cresc.

fons

la

co - va al

œœ

œ

œœ

œ

œœ

cresc.

œ

œœ

œ

œœ

œ

œœ

œ

œœ

œ

œœ œœ fons

la

œœ

œ

co - va al

fons

la

œ

la

co - va al cresc.

fons

la

œ

la

œœ

co - va al

œœ

œ

fons

la

co - va al cresc.

fons

œœ

la

œœ

fons

la

œœ œœ

co - va al

fons

œœ

fons

co - va al

œœ œœ

co - va al

co - va al

œœ

œ

fons

la

co - va al

fons

la

co - va al

fons

la

co - va al

fons

la

co - va al

fons

la

& ˙

175

f co

& b ˙˙ f co

V b ˙˙

-

-

˙˙

-

f co

-

f co

-

? ˙˙

-

˙

-

-

˙˙ ˙˙

œ

-

-

-

-

-

-

-

-

˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙

-

-

-

-

œœ œœ œœ

-

˙

-

˙˙

-

˙˙

-

˙˙

œ

-

-

-

-

œ

œœ œœ œœ

-

˙˙

va

˙˙

˙˙

˙˙

-

˙˙

va

˙˙

˙˙

˙˙

˙

˙

˙

˙

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

-

-

va

va

...rauquen granotes brillants i és de dia i és de dia estanys plorosos rèptils entre l'ambre de l'aire estanys de pins negres tasses de cafè-coure hi havia olis d'olimpia Astharot dona'ns la trampa la trampa Astharot i la teva galta passeu a veure granotes raucants la trampa brillant arbre encès fornal de xiscles malastrucs i els olis d'olimpia al fons la cova al fons... J. Sala Sanahuja (de Hac de silencis) Al cor de cambra del Palau de la Música.

13

œ


Obres per/amb Cor (Choir) MG016 Narcís Bonet (1933): Missa in Epiphania Domine. MG016 Llorenç Balsach (1953): Cara cosa, Olis d’olímpia, Tres palíndroms per a cor. MG040 Josep Lluís Guzmán (1954): Dos poemes de Miguel Hernández. MG066 Joan Carles Martínez (1959): Quatre poemes per a orquestra. per a soprano, bariton, cor i orquestra. MG076 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Paisatges llunyans, per a veus blanques. MG080 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Tres cançons de bon humor, per a veus blanques. MG109 Josep Vila (1966): Sanctus-Benedictus. MG113 Josep Vila (1966): Cançó a cau d’orella. (discAh131) MG114 Josep Vila (1966): Un sonet per a tu. MG115 Josep Vila (1966): Les dotze van tocant (disc LMG2071). El dimoni escuat (disc LMG2030). MG116 Josep Vila (1966): El temps recollirà / M'enpaiten, això si. MG117 Josep Vila (1966): Cançó de finestra, per a cor femení. (discAH131) MG118 Josep Vila (1966): Vós sou la meva prendeta. (disc LMG2062) MG119 Josep Vila (1966): Psalmus 56.(discAH204) MG123 Josep Baucells (1958): Paraules a Laura, per a cor, arpa i clarinet. MG126 Enric Ferrer (1958): Cant del temps primer, per a cor, soprano solista, arpa i quartet de corda. MG138 Cristòfor Taltabull (1888-1964): Quatre petites cançons, per a cor i piano. MG155 Joaquim Homs (1906-2003): Set responsoris. MG171 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil i piano. MG172 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil, piano i cordes. MG216 David Esterri (1970): Tríptic infantil, per a cor infantil, corda i piano. MG225 Antoni Tolmos (1970): La nit bruixa, per a 4 veus, flauta, violoncel i piano. MG226 Antoni Tolmos (1970): La nostra música, per a cor i piano. MG248 Agustí Borgunyó (1894-1967): Bon missatge. MG251 Josep Baucells (1958): De puig en puig. MG254 Domènec Cols (1928): Cançó de pluja, per a cor femení. MG260 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lauda Jerusalem, per a 2 tibles, cor mixt i baix continu. MG261 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lætatus sum, per a altus, tenor, cor mixt i baix continu.(disc LMG2074) MG268 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Confitebor tibi, Domine, per a tible, alto, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG271 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Credidi, propter quo locutus sum, per a tible, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG276 Pere Tintorer (1814-1891): Serenata, per a cor d'homes MG281 David Esterri (1970): Cançó esperada, per a cor i piano. MG299 Agustí Borgunyó (1894-1967): Ametllers florits. MG309 Josep Vila (1966): Adeste Fideles, per a cor i orgue. MG312 Enric Morera (1865-1942): Bon caçador. MG316 AlbertAlcaraz (1978): Cantos de la huerta, per a veu i cor. MG317 AlbertAlcaraz (1978): Xivarri song's, per a veu i doble cor. MG320 Enric Morera (1865-1942): La sardana gran. MG324 Enric Morera (1865-1942): La cançó nostra. MG329 Josep Rodoreda (1851-1922): Virolai de la Mare de Déu de Montserrat. MG332 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 84: Què són d'amables vostres estances, per a soprano, bariton, cor i piano. MG333 Josep Rodoreda (1851-1922): El cant de la senyera. MG335 Josep M. Pladevall (1956): Los sueños dialogados, per a cor de cambra i piano. MG336 Josep M. Pladevall (1956): El poeta adolescent, per a quartet vocal o cor mixt. MG338 Josep Melcior Gomis (1791-1836): La primavera, per a cor mixt i piano. MG342 Baltasar Bibiloni (1936): Duo responsoria in nativitate domini, per 3 veus blanques i orgue. MG343 Enric Morera (1865-1942): La nostra verema. MG344 Enric Morera (1865-1942): La joia del blat. MG346 Xavier Sans (1981): Quatre poemes de Joan Brossa: Surt un home, Olles, Representació, Una vella. per a cor femení. MG344 Enric Morera (1865-1942): La cançó del futbol. MG351 Enrique García Requena (1960): Besos de Valonsadero, per a cor mixt i piano MG352 Baltasar Bibiloni (1936): Nadala, per a cor mixt i orgue MG359 Josep Vila (1966): Salve, Regina. MG362 Baltasar Bibiloni (1936): Matines de llogaret. Nit de Nadal, cel florit. MG363 David Esterri (1970): Hiparxiologi. per a cobla i cor infantil MG364 Enric Morera (1865-1942): Estiuenca. MG366 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 42: Com la cèrvola sospira per les fonts d'aigua, per a bariton, cor i piano. MG368 Antoni Tolmos (1970): El campanar de Lleida, per a cor i piano. MG370 Valentí Miserachs (1943): El castell de Tona. MG372 Gloria Villanueva (1953): Càrol: un conte de Nadal, per a cor infantil, narrador i grup instrumental MG375 Baltasar Bibiloni (1936): Madrigal trist. MG380 Enric Morera (1865-1942): Sota de l’om. MG382 Xavier Sans (1981): Nit. per a cor femení. MG385 Pere Soto (1958): Salve, Regina. MG387 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 45: Un bon auguri em surt del cor, per a Soprano, Bariton, cor mixt, clarinet i piano. MG392 Enric Morera (1865-1942): Al mar llatí.

MG401

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.