Trio (Josep Soler), per a viola, violoncel i piano

Page 1

JOSEP

SOLER TRIO

per a viola, violoncel i piano

Edicions la mĂ de guidoJOSEP

SOLER TRIO viola violoncel piano


ISBD(PM) Trio per a viola, violoncel i piano [Música impresa] : versió per a viola, violoncel i piano del 2n Trio per a vlí, vcel i pno / Música de Josep Soler (1935). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2012 - 1 partitura + 2 particel·les (28 p. + 8 p.); 29 cm. “Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Nota de l’editor: Aquesta obra, originalment, va ser composta per a violí, violoncel i piano: 2n Trio (MG037). La versió que avui presentem és per a viola, violoncel i piano, en un arranjament fet pel mateix Josep Soler

Primera edició: setembre 2012 ISMN: M-69208-396-2 Dipòsit legal: B-21.117-2012 Copyright de la música: © 2012 Josep Soler Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel: 93 725 7052 / Fax: 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Trio per a Viola, Violoncel i Piano Tranquillo

B c

sempre molto rubato

Viola

sempre molto espress.

? c

Sord.

Violoncel

œ

&c Piano

p dolce, mà intenso

Tranquillo

nœ.

œ

œ J

B ?

Ó

∑ nœ #œ ‰ J p

3

Sord.

nœ #œ nœ J nœ œ

Ó

Œ

œ bœ ˙

? b b ww B nœ.

j #œ nœ bœ œ bœ.

b n œœ bœ bœ

j bœ œ bœ œ bœ

bœ œ nœ nœ

p

œœ .. œ.

nœ nw J π dolciss.

j n œœ œ nœ n b œœœ nœ J

œ

nœ nœ nœ

Œ

3

nœ.

#bœœœ n œ n œ n n bœœœ n œ b œ œ n œ œ Œ nœ 3

3

nœ.

j bœ n˙ n˙

niente

3

œ #œ œ nœ

Ó Œ

œ bœ nœ œ 3

p dolce

œ # œ n nb œœœ nb œb œ˙n œ b˙ π

b œœ b œ œ J 3

∑ ∑

7

& ? œœ nœ

b n ww w bw bw

nw nw

nœ œ

‰ b œj n œ . p dolce

& bw

?

3 p dolce 3 Œ b œ b œ n œ œ b œn œb œœ ‰ nœ œ œ œ œ J π n Jœ

sempre molto espress.

3

7

˙

3

sempre molto rubato

?c

Josep Soler

Œ

n œ n ## œœœ # œ œ #œ œ nœ p intenso 3 dolce dolciss. 3 3 3 b b œœ œ œ bœ nœ n œ b œ n œ n œ b œ n œ n œ n œ œ n# œœ œ œ ‰ b œ œ # œ œ‰ n œ n œ # œ bn n œœ œ# œ J œ 3 n œ Œ 3 3 bœ œ 3 ‰ bœ œ πJ ∑

Ó

© 2012 Josep Soler. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


10

B

?

nœ œ bœ & n œ # œ n œ #n œœ n œ œ nœ 10

? n # œœ

nœ nœ

3

b bb œœœ

œœ

3 j nœ œ Nœ #œ œ nœ œ

nœ J

œ

p

3

œ J

œ nœ

œ #œ 3

Œ

n b ˙˙ ..

b ˙˙ .. n˙.

N œœ bœ

b n œœœœ

œ

bœ 3

12

B ‰ ?

p

bœ J

œ

œ œ

œ nœ J

œ

œ.

#œ œ œ œ

3

nœ Nœ Nœ

#œ nœ nœ n˙

&

j nœ n œœ œ # b œ n œ œ nœ 

b œ œ œ N # ˙˙

15

?

∑ 3

? b œœ # n œœœ

n œœ n nn ˙˙œ #œ #˙ #˙

b œ œ b œ bn œœœ

Ó 

3

bœ #œ

œ œb œ œ œN b œœ #œ

‰ n Jœ 34 # œ p dolce

j b n œœ n n œœ J

bœ n œ œ # œ b œ œ œ #œ 3

3

-4-

œœ b œ n œ n œœ n #œ

3 4 Œ

œ œ nœ œ #œ. b n œœ .. nœ

N b œœ nœ

3

nœ bœ œ JN œ # œ œ N n œœ b œ

3

n b œœ

3

n œ œ œ b œn œ œ œ b œ œ œ & nœ #œ nœ 

nœ bœ bœ b˙ p

n ## œœœ

3

3

œ N # œœ

3

B

15

Ó 3

12

œ

3

?

3

œ #œ J nœ

c œ bœ

c

34

c

34

c


18

B c

∑ bœ. j œ nœ œ

? c nœ nœ œ bœ bœ. 18

&c

?c 21

B

Ó

#œ 3

? bœ nœ p dolce

bœ.

? 24

?

œ bœ J

œ

p b b œœ ..

intenso

& Œ ? nœ œ œ

œ b œ n œ .n œ 3

3

3

pintenso

Ó

n œ n # œœ œ œ œ n œ # œ n œ n œœ œ œ J J nœ J

œ œ

nœ N n œœ

b œœ b n œœ n œ n n œœ b b œ # œ œ #œ nœ #œ nœ nœ ‰ n œb œ # œ nœ nœ 3 3 n n œœ œ

bœ bœ

b b œœ

#œ œ bœ.

nœ J

œ nœ

œ

œ

œ

bœ 3

3 j b œ œ n œ bn œœ n n œœ # œ œ N œœ

‰ #œ n˙ #œ #œ nœ œ n˙ n ˙ quasi arpa π Œ

3

‰ œ bœ

Ó

bœ bœ ‰ n Jœ # œ # Jœ # œ œ 3 p dolce 3

p 3dolce

"

bw π 3 bœ nœ œ bœ bw bœ œ # œ n œ n b ww bw 

3

-5-

# n œœ

œ

dolciss. 3

Ó

3 n œ œ n œ n œ n œj œ b œ œ # n œœ # n œœ # œ # n œœ 3

n˙ n˙

bœ œ n n œœ œ b œœ J

nœ J

3

(sul ut)

24

Œ

nœ #œ nœ ‰ J #œ p intenso

nw

Œ

3

B

Œ

Ó

Œ nœ œ #œ œ #œ œ #œ bœ nœ nœ p 3 3 n œœ œ # œ N œœ Œ # œœ œ

&

Œ

Ó

œ #œ J œ œ #œ œ nœ nœ

21

Œ


27

B œ œ œ 3

bœ œ œ #œ œ

? nœ.

#œ œ. J

27

œ J

bœ.

j #œ n˙

œ.

œ bœ nœ

œ.

3

j bœ bœ nœ œ #œ œ

3

nœ.

p dolce

3 b œ b œ # œœœ. œ œ# œ b œœ b œœ œ Aœ b œœœ A œ #œ nœ œ nœ œ œ n œ b œ bœ œ bœ œ nœ nœ N œ # n œœ b œ b œ œœn b œœ b œ b n œœb œ b œ œ b œ b œ œ. 3 3 3J 3 3 3 3 3 3

? Ó 30

#œ J

œ

œ

&

B

œ

œ

3

nœ. 

rit.

? nœ œ œ 3

nœ œ b˙

bœ œ nœ œ J ‰

Tpo.

3

œ

˙ ˙

j œ

molto

cresc.

dolciss.

b b œœ S

œœ f

j nœ nœ

Œ

bœ 3

nœ Nœ # bb œœœ n œ œ # œ bœ b n œœ n œ œ # œ œ b œ n œ & œ nœ #œ bœ nœ n œœ J 3 S 3 3 3 3 3 œ n œœ n œ 3 œ ‰ # œœœ b œ n œ b œ ≈ ≈ 3 n œ b œ b œ œœ # œ œ # œ œ ? n nœœ œ b œœ œ # œ n Œ œ j bœ nœ n œ n œ b œ n œœ 2 1 1 2 #œ nœ bœ n˙ 4 J 3 #œ nœ 3 n˙ S 32 30

3

B

?

3

Tpo.

rit.

Œ.

œ œ & nœ 32

#œ ? n # œœ

bœ. f

œ nœ. œ # œ œœ n œœ. . #œ

bœ nœ nœ #œ œ

œ

œ

nœ #œ

œ

œ bb œœ œ œb œ # œ œ n œœ

j n œ n œœ œ # œ œ b n œœ b b œœœœ œ b œ n œ œ # œ n œ b œ b œœ œ n œ b œ nœ œ ≈ .J b œ . 3 3 3 3 3 . bœ -6S 3

3

bœ œ œ nœ

3

b œœ œ 

3

j œ #œ nœ bœ œ ≈ 

n œœ œ 


34

B

?

34

3

bœ œ œ nœ bœ bœ p dolce

Œ

3

bœ œ œ nœ . 3 p dolce rit.

Tpo.

bn œœ bœ œ b œ œœ b œ bn œœ

b œœ b œ n n œœ

∑ rit.

& # œœ #n œœ . n œ n œ n b œœ

rit.

Tpo.

rit.

œ n n œœ b œœ b œœ

3

3 bœ œ nœ bœ b œ n œ b œ b œ ?n œ b œ n œ œ nœ b œ n œœ œœ . # œ œ n œ b œ œ n œ b œ n œ œ bœ œ œ. J nœ #œ nœ œ 3 N œ #œ œ J

nœ bœ œ œ J 3

Œ

Ó

Œ

Ó

3

j B œ bœ œ œ nœ bœ œ. 37

37

&

? Ó 40

nœ p

nœ 

œ

œ #œ J

œ #œ œ nœ J

& bœ ? # bn œœœ nœ

nœ # N œœœ #œ

œ #œ

3

œ.

œ

œ

œ b œœ

b œœ œ

3

nœ œ

œ J

œ œ bœ.

œ

rit. molto

œ b œ bn œœ

Œ n œ # œ n œ b œ # œœ b œ b œ œ œ b œ n œ œ b œœœ b b œœ œ œ œ œ œJ n œ nœ nœ 3 p œ

œ bœ œ œ œ bœ bœ nœ #œ J 3

rit. molto

n œ œbn œœ œ b œ J

3

40

nœ nœ œ nœ J

p dolce

3

?

bœ.

p

bœ nœ #œ. J J

? nœ.

B

nœ bœ

3

p

n œœœ œ

3 3

n œœ b œ n œ b œ n n# œœœ # Œ ## œœ nœ #œ nœ p J 3

Œ

œ bœ œ bœ

3

œ

œ

œ J

(sul re)

3

bœ œ œ œ (Solo)

3

bœ œ œ œ œ J

molto espress.

3

3

Ó

Ó

-7-

œ


43

B

∑ .j b œ # n œœ n œœ S

molto rubato 

? œ 43

f

3

3

j # œ # œœ

3

3 j nœ œ œ œ œ

3

bœ œ œ J œ nœ.

nœ œ

3

poco a poco dim.

bœ.

œ

bœ nœ J

3

&

?

46

B

U ∑

∑ nœ nœ œ bœ nœ f 3

? #œ. p

n œ œ b œ œ # œ œ n œ3 U œ œ bœ nœ nœ nœ J f

(sul re)

3

3 j œ b œ œ # œ n œ b œ nn œœ n œ # œ # œ n œ œ œ œ œ J f

&

U ∑

?

U ∑

46

49

B

Molto tranquillo

? nœ

3

j #œ œ #œ

Œ.

Ó

(sempre sul do)

œ

dim.

3

œ

&

?

Œ

49 Molto tranquillo

p

nœ. nœ π nœ

œ nœ nœ

œ

b œ b n œœ œ n œ j œ # œ œ # œ nœœ œ n œ œ œ #œ œ œ -8-

b˙ b n ˙˙ ˙ n˙

3 j nœ bœ nœ π


52

B bœ. ?

bœ œ bœ j nœ œ

œ J

œ

bœ.

œ

52

&

?

3

Œ

œ J n˙

3

p

B n ww ?

Œ

œ bœ

œ

#œ œ nœ 3

55

3

3

nœ nœ

‰ #œ œ œ 3 b œ b œœ n œ n œ #œ # œ ‰ J œ #œ n œ

j ‰ œ bœ

3

p

œ #œ œ nœ nœ J

Œ

Œ

# œœ n œ 3

dolce 55

3

3

intenso

Œ

nœ nœ œ bœ

œ

#œ bœ nœ

œ b œ œœ

nœ nœ œ œ œ bœ œ

3

3

œ

nœ œ #œ œ

Œ

Ó

3

Œ Ó

bœ nœ nœ œœ b œ n œ b œ œ

œ b œœ

œ œ œ

œ

#œ œ

3

œ #œ #œ œ 3

dolce

nœ nœ b˙

Œ

3 . b œ. ‰ b œ b œ. b œ ‰ Œ . 3 p dolce

pizz.

Œ

Ó

3

&

?

59

B

œ nœ œ a tpo.

Œ

Œ

. ‰ # œ. n œ

Œ

dim.

?

# œ. œ. 3

‰ Œ

arco

nœ ƒ

nœ œ #œ nœ #œ œ f

a tpo.

59

& Π?

Ó

bœ b œ nœ f nœ S

6

œ #œ

nœ nœ

#œ #œ 6

œœ

œ nœ œ

œ œ #œ œ œ œ # œœ œ œœœœ ≈ 3

6

f

bœ -9-

6

bœ nœ bœ

#œ nœ #œ nœ b œ bœ nœ œ œ nœ 6

œ œ

3

œ œ

œ œ 6

œ #œ bœ bœ bœ nœ bœ


61

B

45

?

45

#œ & #œ 61

F

poco

?

bœ b b œœ

j œ ‰ Ó œ nœ nœ nœ bœ œ 3

œœ b œ n œ nœ

63

? 45

& 45 b œœ . n œ œœœ J j b œ . n œ . ? 45 n œ # œ J 65

B

Œ.

?

j bœ nœ

dolce

bœ n œœ

b˙. ? b b ˙˙ .. n ˙. n˙.

F

rit.

œ nœ

œ

n n b œœœ

c

œœ b œ n ˙ #œ

3

U Ó

45

j nœ œ

n œœ n œœ

#w

bw S

3

Ó

U ∑

œœ

œ bœ nœ. œ #œ b œ. j3 J 3 A œœ b b œœ b œ œ œ œ n œ œ b œb œbn œœ b œ c nœ bœ œ ≈ œ 3 J 6

U ∑

c

n œ n œ c n b œœ

5

U b œœ œ

3

Tpo.

# n œœ bœ b œ bœ J ≈ ‰ œ bœ œ nœ œ œ 3

n œœ œ œb # œœ 

Tpo.

rit.

3

n b œœ

3

45

œ bœ œ bœ ˙

3

j œ #œ n œœ

3

65

& b˙.

Nœ #œ œ n œœœ b ‰ # œ œ b n œœœ

B 45

63

dim.

3

p dolce mà intenso ‰ j nœ œ œ. bœ J

nœ 

F

#œ 

3

œ

cresc.

w b ww w S

cresc.

∑ poco p S # w Œ b nn œœœ b œ n n ww #w -10-

n œœ #œ

∑ 3

Œ nœ nœ nw #œ #œ nw 


69

B œ

b˙. S S (sul do) ˙. ˙. ˙. S

? œœ 69

&

72

B

&

?

U ∑

U ∑

p dolce ‰ œj # œ # œœ n œœ Più mosso

‰ nœ

b œœ n œ

b œ n œ b n œœ œ nœ

75

≈ p dolce

?

3

bœ œbœbœ œ nœ n˙ & nœ nœ ˙ F bœ ? n œ œ b œœœ # œ n œ n ˙˙ n˙ œ J 3

3

pizz.

j b œ. n œ. p dolce

Tpo.

Ó Ó

3

nœ nœ œ œ #œ nœ œ bœ

B

3

œ.

œ J

n œ.

Œ

arco

3

Œ

-11-

3

nœ œ #n œœ œ n n œœ b œ b bb œœœ n œ œœ bœ nœ bbn œœœ 

bœ bœ n œ œ b œœ œ b œ œ n œ œ b œœœ # œ œ 3

3

3

pizz.

Œ

œ #œ œ F

≈ nœ bœ nœ œ nœ #œ nœ #œ F

≈ œ # œ œ b œ œ# œ b œ n œ b n œœ .. Œ p dolce intenso bœ. œ. n # œœ n œ Œ

3

#œ nœ Œ

j b œ n œœ

j n œœ n œœ J j b œœœ # œ œ bb œœ . b œ b œAn œœ œ b œœ œ œ

Tpo.

œ

j nœ. n œ b œ˙ œ œ b œ b œ œ b œ .. b œ n Nœ N œ œ bœ nœ 3

p j œ nœ #œ bœ #œ nœ

n œœ # œ b œ n œ n n œœœ . # n œœN Œ

Più mosso

? Nœ b œœ

75

U ∑

Poco più mosso

rit.

f U œ Œ ‰ n œ # œ b ˙˙˙ ˙ # ˙ b˙. #˙ b˙. u S

F ? Œ nœ nœ

72

Poco più mosso

rit.

j n œœ J j # œ n œ nœ J

3

# œ n œJ

j œ

S

3

# œœ

œœ # œ n ‰œ J Jœ j œœ n œj ‰ # œœ œ #œ ‰ nœ bœ nœ 3

3


78

B

45

c

?

45

c

78

45 n œ .

& nœ œ nœ bœ nœ œ bœ œ #œ p j ? n œœ b œ œ ‰ n œ œ œ b œ œ # Jœ n n œœ b œ b œ b œ œœ b œ b œœ # œœ J legato 3

3

80

? c

80

& c b b œœ bœ ? c b n œœ

c

b œœ œ œ

c

3 54 # œ œ bœœ œ œ b œ # œœ n b œ n œ œ œ #œ #œ nœ œ 3

3

B c

j œ œ b œ bb œœ n œ œ b œ bœ

Ó

œ

≈ œ nœ p

Œ

pizz.

œ bœ œ œœ b # œœ n œ n œ n œ œ bn œ˙˙ b œ œ # ≈ œ bœ nœ œ bœ bœ J œ F F 3 3 n œœ n œ b œ n œ n œ # œ n b œœ œœ n œœ j b bn œœœ n œœ # n œœœ b œ b œ n œ nœ œ nœ bœ œ nœ J n œœ 

3

82

B ≈ ? bœ 82

œ

œ bœ nœ œ J

œ œ #œ

pizz.

œ

p dolce

& ≈ b œj n œ. π j ? ≈ œ n œ.

œ bœ nœ

bœ nœ œ bœ œ

Ó

Œ

Ó

˚j ˚ ˚j ˚j ‰ n œœ j œj b œ n œ b n œ. œ. . œ. ˚j ˚j ˚ œ b œ b œ. b n œœ ‰ b œœj # œœ b œœ. b nœ . . .

Œ

p . n œ ˚j ≈ n œ œ # œ œ n œ œ œ b œ œ bœ #œ bœ n œ # n œœ J . j . n œ. b œ. n œ n bn œœœ b œœ J ‰ . n œ. -12-

. œ. œ. b œ . bœ œ. ≈

p dolce

bœ œ

œ p dolce

. œ œ b œœ b œ ‰

Œ œ

nœ ≈ n # œœ n nn œœœ n œœ J

3

j bœ

. œœ œ.


84

B

?

Ó

Œ

b œ. œ. # œ. p dolce

. . œ #œ œ #œ œ bœ ≈ b œ n œ œ œ œ n œ # œ n œ œ n œ b œ b œ œ bœ nœ b œ & nœ œ nœ #œ œ œ nœ bœ nœ #œ œ nœ n œ #œ b œ J ‰ JF n # œœ # œœ n #œœœ n œ b œ œ œ ≈ n b œœ n œœ bb œœ n œ # œ n œ n œœ œ # b œœ œ œ # œ ? #œ n ≈ œ # œœ n œ ‰ n # b œœœ œ J f 84

86

B

?

œ. .œ b œ. œ. n œ. p dolce

Ó

œ. b œ. œ. n œJ œ. p dolce

n œ.

F ≈bb œœ œ # œ œj œ #œ ‰ & ≈ J J J .˚ .˚ j j j n œ nœ ? # b œœœ œ # œ n œ n œ ‰ J F 86

88

Œ Œ

bœ J

n œ.

Œ

≈ bn œœ œ n œ œ # œ J nœ ≈ F intenso ˚j n œj n b b œœœ n # œœ b n œœJ .. J J

Œ

j n œ. p

b œ.

œ. œ

Ó

bœ œ #œ

j ≈ n bœœœ n œ œ # œ b b œœ bœ J J 

?

2 1

4 5 1

nœ œ nœ nœ & #œ œ .b œ n œ œœ # œ ‰ œ 2

4 5

4

3

3

3

? n n œœ # n œœ n n œœœ œœ .. # # œœ œ b œ nœ bœ œ nœ nœ nœ bœ. legato

Œ n œj # œ œ b œ œ p 3

1

2

1

2

F nœ ≈ #œ.b œ n œ #œ n œ n œ#œ π ≈ j. N j ‰ J #œ b n œœœ .. # b œœœ J j ‰ n b œœ b b N œœœ n N œœœ œ nœ œ bœ œ bœ nœ nœ œ œ bœ ‰ Œ J intenso

n n # œœœ # œœœ π

Œ

≈ ‰ jn # n œœœ n œ nœ n b œœ

B

88

n œ.

b œ.

-13-

4


90

B

?

. b œ. œ. b œ ≈ Œ p

Ó

. ≈ b œ n œ b œ. n œ. œJ p. .

Œ

#œ œ n œ œ #œ & n n œœ F 90

B

?

&Œ

bœ bœ J 3 

?Œ ˙ œ ˙ quasi arpa 3

94

Œ

œ œ

j b œ œ bnb œœœ

#œ œ nœ 

œ nœ nœ nœ

n bœœœ œ

c

34

c

34 œ nœ œ bœ b˙ 3 b b œœ 4 bœ

? c

senza sord.

j ? c n œ . b œœœ œœ . J . . J

34

cresc.

p

nœ nœ nœ # œ b œ. n œ. . . p dolce

Ó

B c

& c ≈ #œ œ nœ

dolce

senza sord.

94

. œ. n œ # œ

? n b œœ œ b œ b œ N n œœ b œ

92

Œ

≈ nœ ‰ Œ b œ œ b # œœ œ n œ n œ n œ œ j œ b œœ n œ #œ #œ bœ nœ œ nœ F j b œ b œœ b œ n œ b œ b n nœœœ j b œ ‰ nœ #œ œ J b œ œ n œœ n œœœ b b œœ nœ œ ≈ nœ #œ nœ nœ nœ π

92

Ó

œ b b b œœœ bœ œ ƒ nœ ƒ nœ

c 3

3 œœ b œ n œ # b œœ n # œœœœ n n œœ b œ n b n œœ nœ

S

bS œ. ≈ œœ .. J

S œ œ nœ

S

c

Œ Œ

3 j nœ bœ bœ œ œ œ œ bœ bœ bœ nœ b œ b œœ n œ n œœ b n œ b œ b œ œ œ œ b œœ œ œ œ bœ bœ bœ nœ nœ n œœ Nœ bœ œ bœ nœ ƒ 3 5 b b œœ b œ n œ œ n œœ b œ œ œ ≈ 5 b n œœ # œ n œ b œ b b œœœ b œ #œ n œ œ œ #œ J œ nœ œbœ œ bœ n œ œ # nœ # œ # œœ b œ nn œœ 3 J -14S S


rit.

96

B

?

#œ & # œ # N œœœ 96

œ n œœ

dim.

Molto lento

œ ‰ ? # œ œ œ # œ n œa œ œn œ œ œ # œ n œ œ b œ œ . # œ œ n œ bn œœ b œœ . œ ‰ Œ # n œœ . 6 J J 6 99

B n˙.

œ

bw

· ? w

·w

99

&

?

102

B

n˙. S

Œ

Ó.

Œ

p dolce b bb ˙˙˙ ...

n˙. p n˙. &

œ

Πw w

œ

œ

3

∑ ∑

poco

b n ˙˙ .. ˙˙ .. S poco

œ J œ #œ œ

·w

Œ

bœ œ œ œ. 3

(sul re)

rit.

b bn œœœ

dim.

Molto lento

π dolciss.

n ·w ∏

Sord. arco

Sord. arco

#œ Nœ

bœ bœ J F

œ œ nœ œ #œ œ œ œ nœ œ #œ œ J # œœ œ 3

N b œœœ œ œ œ b œ ≈ œ œ 5

œ

œ

#œ.

n œœ

œ

œ

B

dolciss.

?

dim. œ nœ #œ √ œ b œ œ 5 œ n œ œ bœ b œœ œ b œ bœ œ n œ œ œ œ œ œ œ #œ bœ n œ b n œœ œ nœ #œ œ œ #œ 5 6 J 6 π dolciss. 3 5 b œ b œ œ dim. b œ n œ ∑ œœ b œ œ

#œ œ nœ œ nœ œ & #œ œ

102

3

n ## œœœœ n œœœœ n ? J 3

-15-


104

B

œ

?

n˙.

∑ œ J

bœ.

œ

#œ p

œ

dolce

104

&

œœœ

b œ œn œ J 5

? Π107

B

œ œ œ b˙. F j b œ œ b b œœA n œœ n # ˙˙˙ n# œ œ œ # œnn œœ œ œ b# œœœ b nn œœœ π 3 J ˙ #œ 3 œ 3 nœ n˙

Ó

3

‰ nœ p 3

œ

3

nœ n˙. n˙.

œ

nœ œ bœ

œ

6

5

#œ œ nœ

œ bœ œ œ œ nœ

5

œ nœ œ #œ nœ œ

œ.

œ bœ œ.

#œ N bn œœ n n œœœ œ bœ œ œ

3

3

dolce

nœ #œ J

? #œ. 107

œ #œ œ œ 3

&

110

nœ œ œ œ.

? n˙.

3

poco

p

3

3

b œœ b œœ b œœ n b ˙˙ p dolce œœ # œ œ b ˙ œ b œœ b œœ nn ˙˙˙

∏ ? Œ # ˙˙˙ ... #˙. nw nw B

œ

3

j nœ #œ œ

n n ww S

,

b b ww S

,

3

nœ.

j #œ #œ 3

N n œœ

Aœ bœ bœ

b n b œœœ nœ

3

nœ nœ œ nœ

b # b œœœ #œ

œ

nœ #œ œ

n n œœ n b n œœœ nœ nœ

poco

bœ 

poco

110

& n œœ œ b œ œ nœ N œ b œœ

3 ‰ ? n œ œ # œ œ n n œœ n œœ b˙ nœ nœ b˙

bw b ww nw nw

j nœ nœ œ #œ œ bœ

,

3

j bœ œ nœ nœ.

,

∑ -16-

3

œ nœ œ

∑ Œ

F

‰ ≈œ œ p œ œ bb œœ b œ S bœ


nœ B ≈ n œ # œ œ n œœ poco p

œ

114

œ

bœ nœ #œ

3

œ

œ

3

#˙ F

dolce

? bw

. . . . . œ # œ œ # œœ ≈ #œ ≈ nœ œ # œ œ # œœ # # œœ p . . .

114

& Œ ? Œ

. . œ nœ œ

B bw ?

cresc.

117

? ‰. ? ≈ 121

B

? 121

&

f (sul G) n ˙˙ fn˙ S

œ

.˚ . j # œœ œjœ œ bœ J J . .

. ≈ j˚ b œœ n ≈ J .

molto tranquillo

Ó

j nœ

nœ.

3

Œ œœœ n œ p‰ J 

Ó.

∑ 3

w nnw bw w w

œ œ

j ‰ nœ œ œ bœ n œœ p

molto tranquillo 

œ bœ nœ J

dolce

œ œ

?

dim.

Ó

œ ˙ œ. œ. # œ. œ. b œ. n œ. . b ˙˙˙ ˙ S

dolce

?

œ

pizz.

&

œ bœ bœ nœ œ œ n œ b œ œ . b œj F

p. . . . Œ ≈ nœ bœ j ‰ Œ # œ n œ n n œœ J . .J

œ bœ bœ

f

dim.

3

3

b b ˙˙ n b ˙˙ p

117

≈ œ œ œ bœ œ bœ

˙

nœ œ

j n œ b n œœ

n n œœ b œœ b n œœ b œœœ p 3 -17-

Poco più mosso

Poco più mosso 3

‰ bœ œ œ b œ # œœ n œ # œœ œ œœ b œ œ œ œ b œ bœ nœ p nœ œ n œ # œ b œœ

# œœ nœ

n œ œ b œ n œ b bb œœœ #œ


124

& œ

œ bœ œ œ #œ œ nœ Nœ œ 

# œœ œ b œ n œ # œ #n œœœ œ b bœ nœ N œ 3 3

bœ # œœœ #œ

‰ b bb œœœ N bbœœœ bœ bœ

j n œ b œœ b œ n œ b œ œ bœ nœ

bœ.

3

œ nœ nœ

œ

? n œœœ # œ b œœœ œ

n˙ #œ b ˙˙œ b œ n œ n œ 3

3

3

b b œœœ

3 j #œ b œ œ bœ N œ œ N# œœ N œ # œœ b œ bn œœ œ b œ b n œœœ bn œ˙ n œ œ ≈ b œœ . œ n œ # œ œ n œ nœ b n œœ œ œ ≈ J & J J 3 3 F nœ ˚j 5 5 œ # œ n œ œ ˚ 5 bœ j b œœœ N b œœ b n bb œœœœ Nb b ˙˙˙ ?≈ # n œœ n œ œ b œ n œ œ #œ nœ #œ bœ # œ # œ b œ J 3 nœ. nœ . n œ # œ . 3 J J J 3

127

3

S ˙ b b nn ˙˙˙ b b ˙˙˙˙ nœ & b œ Œ 3 ƒ f ? ≈ œ bœ nœ œ œ bœ œ b œœ ˙ nœ ˙ S 129

F N nœ œ bœ œ œ bœ œ œ #œ nœ nœ Œ

131

3

j œ b # œœ

F b œ # œœ n œ n œ b œ .

3

3

n œ œ b œœ

3

3

3

j b œ b œ n œœ J

3

bb œœ œ n # œœ n n œœ b œ œ #œ J J 3

B

?

131 

bœ #œ nœ #œ œ nœ bœ nœ #œ #œ œ bœ nœ b œ œ N œœ F 3 3 n œ b œ œœ b œ n œœ b œ b œœ bœ #œ œ 3 œœ N # œ b œ nœ N n œœ # œ œ N œœ # œ œ ‰ # œ œ b œ n œ b œ n œ œ #œ nœ #œ # œ œ

& œ # œ œ # nn œœœ n œ n # œœ œ # œœ œ bb œœ nœ ? # œœ #œ

-18-

3


B

U ∑

?

U ∑

133

133

& nœ

j œ n œœ

Tpo.

U Œ

? n b œœœ

N # œœ

S

3

136

B

sempre sord.

136

&

? œ 141

π

œ œ œ bœ. 3

#˙ n˙

dolciss.

&

?

bœ J

œ bœ

œ nœ. S

œ bœ œ

bœ œ J

dolciss.

3

&

3

œ nœ nœ bœ.

œ J

3

B

œ

œ

3

œ bœ œ œ ‰ J

3

3

nœ nœ

Œ

œ

œ J

∑ ∑ nœ bœ

p

œ bœ.

œ œ #œ nœ

-19-

œ J

∑ œœ œ œ

b n œœœ b b œœœœ bœ

œ œ #œ

dolce

∏ 3 œœ œœ n œœ œœ b œ b œœ A œœ #œ œ n œ œ n œ nœ

dolciss.

˙ n bbœœœ n b ˙˙˙ n˙ bœ n˙ (n ˙ ) nœ J œ

b œœœ

œ œ bœ

3

˙ N ˙˙

œ #œ œ

3

˙ ˙

3

π

3

b˙ b˙

œ

π dolciss.

j Ó #œ nw

˙

bw n b ww w w

Œ

3

nœ #˙ J

? w b www w 141

œ

œ.

&

Œ

Œ

arco

nœ J 3

(sul A)

bw

œ

? n˙.

Tpo.

U bœ œ n b b œœœ

b b œœ b b œœ nœ ‰ nœ bœ nœ #œ

sempre sord.

3

j œœœ b b œœ ‰ œ n œœ J

Ó

œ


144

bœ.

B

bœ bœ nœ œ J

? n n ˙˙

œ nœ œ 3

bœ bœ bœ nœ

dolciss.

3

b œœ n œ b œ n œ œœ

N n œœ

œ

3

˙

3

3

œ #œ

œ

œ bœ

bœ nœ J

œ.

œ

œ

& #œ

π

nœ œ

nœ œ bœ œ #œ

3

dolciss.

144

&

?

148

&

bœ.

? #œ

nœ J

nœ.

#œ J

w

bœ. #œ œ nœ

œ J

œ

3

148

œ

∏ œ

œ

œ

?

&

w

& bœ 152

?

senza sord.

dim.

&

?

∑ -20-

&

b ww bw

senza sord.

U w

w

œ bœ J

b n ww π

dim.

œ

nœ.

bw

U w

∫œ

3

3

&

152

œ

rubato

Œ

œ

œ bœ œ œ

p mà intenso ∑

B


S

Ssimile

Agitato

156

accel.

 

& N œœ #œ ? œ nœ

3

3

‰ œ b œ ‰ œœ # œ ‰ œ ‰ n œœ n œ n œ œ œ # œ #œ #œ # œ ‰‰ œ # œ œ # œœ #œ œ #œ nœ 3 nœ 3 f ƒ J 3 3 3 3 œ ‰ bœ ‰ # œœ ‰ n œœ b œ œ b œ œ ‰ œ nœ #œ # œ n œ n œœ # œœ # œœ n b œœ n œ b œ œ nœ nœ Nœ œ n œ J 3 bœ nœ 3 J 3  

S

158

nœ œ bœ œ b œœ œ & #œ

3

poco

rit. simile

‰ œ #œ œ nœ nœ bœ bœ œ n œœ n œ # œœ # N œœ œ N# œœ 

œ œ #œ œ 3 b œœ œ b œ n œ ‰ b œ ? n œœ # œ n œ nœ #œ œ bœ nœ 3

molto rit.

160

3

bœ Œ

3

3

3

3

64

j ‰ bœ j c nœ œ J

6 4

Più mosso

3 j œ bœ œ œ nœ #œ nœ œ

& 64 ≈ œ # œ œ nn œœ n œ ≈ œ b œ œ œ #œ nœ #œ œ œ œ J intenso 3 j ‰ Nœ 3 b œœ œn œ b œœœ n œ ?6 œ # œ # œ # œ n œ b c œ Œ œ nœ œ #œ 4 n œœ n œ n œœ b œ n œ n œ n œ b œ œ #œ b œJ œ ‰ œ nœ n œ œ bœ œ 3 

‰ œ bœ bœ nœNœ #œ 3

‰ bœ œ bœ œ ‰ œ œ b œ œ b œ n œ n œœ b b œœ bœ J 3 3

Tpo.

œ œ nœ # œœ

n œœ b œ œ n œ œ n # œœ # œ n œJ 3

162

≈ & ‰ n œ # œœ œœ # œœ

? # œ‰

3

N # œœ n œ œ n œ

3

j œ

3 3 j b œ b œ n œœ N b œœ # œ œ nœ b œ n œ b œ œ b# œœ œ b œ 

3

-21-

3 œ œ bœ bœ œ b n œœ #œ œ #œ nœ œ S b œœ bœ bœ nœ b bb œœœ n n œ b n œ # œ nœ Nœ #œ nœ œ œœ œ 3 3 


164

b b œœ

? nœ

3

3

nœ bœ # œœ œ b œ n n œœ

b bn œœœ

Œ

3

dim.

œœ n œ b ˙ œ n n ˙œ b œ bœ

bn œ œœ #œ

3

bœ œ

œ bœ

rit.

œ nœ # œ œ & ≈ #œ # œœ f cresc. œ # n œœ ? nœ nœ œ #œ #œ Nœ

&

j n œ n ˙˙

S S 3 S ≈ œ # œ œ ≈ œ b œ b n œœ ≈ n œ n œ œ b œ œ n œ # œ n n œœ # œ # œ # œ n œ nœ bœ n n œœ nœ œ ≈ œ Aœ #œ bœ #œ J cresc. 3 cresc. j bœ ≈ # œ œœ n œ œ n œ b œœ # œ # œ n œ œ b b b œœœ n œ b œ œ # œ . N # œœ œ œ # œ bn œœ b œ & b œœ . n œ b œ ?# œœ œ b œ œ. J 3 3 3

169

170

3

rit.

Agitato

S3 bœ œ & n œœ f œ ? n œœ n œ f 3 167

U dim.3 nœ bœ œ nœ Nœ œ œ #œ. # b œœ Œ œœ Œ p œ œ n bb œœœ Œ Œ b œ #œ œ u rit.

3

bœ œ bœ œ œbœ œ œ œ œ b œ n œ nœ & œ b œ œ #œ œ nœ 5

nœ 3

œœ # n œœ N œœ N œ b b œœ # œœ 

Ï œ bœ ? #œ œ bœ

œœ

3 6

n œ # n œœ n bn œœœ # œœ n œ J œ b œœ J

bb œœ J

bœ nœ. J S

3

#œ # b b œœ n œœ

ƒ ˚ ˚ n œ b œœj b œj nœ n œ n œœ b b œœ nœ bœ n œ #œ 

j bœ n N œœœ # œ b œ nœ #œ œ bœ ® œœ b b œœ 

5 nœ œ ≈ # œ ? # œ œ bœ nœ &#œ œ bœ œ œ nœ # œ b œ œ S S œ œ # œ œ nS -22S 

n œ # œ b n œœœ nœ n œ œ

5

œ bœ nœ œ b œ b # n œœœ ≈ ® n #b œœœ 6

bœ bœ S


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Altres obres per a Trio MG032 Llorenç Balsach (1953): De Caldetes a Moià, per a guitarra, piano i percussió. MG037 Josep Soler (1935): Segon Trio, per a violí, violoncel i piano. MG056 Teresa Borràs (1923-2010): Scherzo op. 121 núm. 1, per a clarinet, corno di bassetto i piano. MG057 Teresa Borràs (1923-2010): Scherzo op. 121 núm. 2, per a clarinet, corno di bassetto i piano. MG092 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Danses d’Isaura, per a flauta, oboè i clarinet —o fagot—. MG180 Josep Maria Guix (1967): Petit trio per a Guinjoan, per a violí, violoncel i piano. MG230 Domènec Gonzàlez de la Rubia (1964): Trio Witchlen, per a violí, violoncel i piano. MG242 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Nocturnal, per a flauta, clarinet i piano (discAH133) MG277 Ramon Humet (1968): Imaginando Alfonsina i el Mar..., per a flauta, violoncel i piano. MG290 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Mosaic amb Bach, per a flauta, violoncel i piano. MG291 Jesús Rodriguez-Picó (1953): Monòleg d'hivern, per a veu, flauta i guitarra. MG301 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Rerefons hivernal. per a oboè, clarinet en sib i fagot.(discAH183) MG340 Josep Rodereda (1851-1922): Trio sobre motius èuscars. per a flauta, oboè i piano. MG361 Josep Soler (1935): Variacions in memoriam Edwin P. Hubble, versió per a clarinet, violoncel i piano.

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

MG396


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.