El tio Pep (cor femení)

Page 1

ALBERT J.

ALCARAZ EL TIO PEP per a veus blanques

Edicions la mà de guidoALBERT J.

ALCARAZ EL TIO PEP per a veus blanques


ISBD(PM) El tio Pep (de: 5 cançons valencianes) [Música impresa] : per a veus blanques / Música de Albert J. Alcaraz (n. 1978). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2012 - 1 partitura (16 p.) - 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments

Primera edició: juny 2012 ISMN: 979-0-69208-393-1 Dipòsit legal: B- 21.114-2012 Copyright de la música: © 2012 Albert J. Alcaraz Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37- E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 www.lamadeguido.com / e-mail: info@lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


EL TIO PEP (de 5 Cançons valencianes) (Valencia Folk Song) per a veus blanques

Musica: Albert Alcaraz Allegro molto. Alla danza

Alto 1

Alto 2

### 3  . & 4

### 3 P & 4 ˙˙ ˙

### F œ. œ. &

A2

&

###

Ti un

˙˙ ˙

-

dum

### œ . œ. & 9

S2

A2

&

###

Ti un

˙˙ ˙

-

dum

### œ . œ. & 13

S2

A2

&

###

Ti un

˙˙ ˙

dum

œœ œ

Dum

5

S2

.

-

o cle

œ.

Ti un

dum

dum

œœ œ

˙˙ ˙

Ti un

dum

dum

˙˙ ˙

j œœ œœ J

. n œœ .

œœ œ

˙˙ ˙

o cle

Pep, Pep

dum

-

Ti un

dum

j œ œ Jo Pep,

cle

Pep

œœ œ

-

-

j œœ œœ J

o cle

o cle

œœ..

Ti un

dum

dum

˙˙ ˙

œœ ..

Pep, Pep

Ti un

dum

dum

œœ œ

j œ œ J o cle

dum

œœ . .

˙˙ ˙

Pep, Pep

œœ œ

dum

-

-

j œœ œœ J o

- cle

œœ œ

dum

-

˙˙ ˙

dum

-

˙˙ ˙

Ti un

j œœ œœ J

œœ œ

dum

Pep Pep

œœ œ

.

˙˙ ˙

dum

dum

œœ ..

Pep, Pep

œœ œ

œœ œ

dum

Pep, Pep

j œœ œœ J

o cle

˙˙ ˙

dum

j œ œ J

.

dum

Ti un

˙˙ ˙

Pep, Pep

œœ œ

dum

Pep, Pep

˙˙ ˙

œœ œ

dum

˙˙ ˙

© 2012 Albert Alcaraz. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

o cle

˙˙ ..

œœ œ

dum

-

j œ œ J

dum

n œœ ..

Pep, Pep

dum ...

œœ..

j œœ œœ J

o cle

œœ œ

Ti un

dum

dum

-

j œœ œœ J

o cle

Pep, Pep

œœ œ

dum


### œ . œ. &

j œœ œœ J

17

S2

A2

& 21

S2

A2

&

A2

###

dum

o cle

-

˙˙ ˙

&

###

dum

&

###

Ti un

Ti un

dum

dum

œœ œ

dum

œ -

o cle

dum

# # # ˙˙.. &

A2

&

###

˙˙ ˙

### œ & œ

S2

A2

&

###

Mu Mu

˙˙ ˙

-

Pep Pep

is

se'n going

dum

dum

œœ œ

# # # œœ &

˙˙ ˙

œœ >

œœ

dum

dum

œœ

A2

&

###

Mu Mu

˙˙ ˙

dum

-

ro ro

què em what

œœ œ

œœ œ

Œ

F

va a to

-

œœ Ti un

Pep Pep

dum

dum

œœ œ

-

Mu Mu

˙˙ ˙ œœ

Ti un

dum

˙˙ ˙

dum

œœ

˙˙ ..

o cle

Pep Pep.

dum

dum

œœ œ

-

œœ œ

-

j œœ J

œœ œ

˙˙ ˙

œœ > Pep

œœ

Pep

is

dum

dum

ta - rà bring me,

˙˙ ˙

dum

dum

4

œœ

o cle

œœ œ

œœ œ

dum

œœ œœ œœ >Pep, Ti - o

un - cle

Pep.

œœ œ

dum

P

dum

Œ

œ

El 'The

œœ œ

dum

œ Ti un

œ -

o cle

œœ œ

dum

˙˙ ˙ œœ

˙˙ ˙ œœ

dum

œ

ro ro,

œœ œ

˙˙ ˙

œ œ œ

dum

-

˙˙ ˙ Œ

dum

œ

˙˙ .

cle

œœ œ

dum

El 'The

œœ .. por he'll

-

dum

œœ œ

dum

˙˙ ˙

j œ J

œ

dum

œœ œ

dum

37

-

˙˙ ˙

dum

˙˙ ˙

œœ

dum

S2

˙˙ ˙

œœ œœ œœ ro ro,

dum

dum

œœ..

dum

33

dum

˙˙ ˙

œœ œ

œ

œœ œ

dum

Ti un

j œœ n œœ J- o

dum

œ

Pep Pep.

Pep, Pep

œœ œ

˙ ˙˙

œ >

29

S2

˙˙ ˙

o cle

-

œœ . .

∑ œœ œ

œ ˙˙ ˙

Pep, Pep

p ### ˙˙ & ˙ 25

S2

###

Ti un

j œœ œœ J

œœ ..

dum

œœ .. se'n going

œœ œ

Œ

œ

f

de From

œœ œ

dum

n ˙˙ ˙

dum

va a to

dum

˙˙ ˙

œœ

j œœ J

dum

œœ .. Ti un

-

œœ œ

dum

j œœ J o cle


# # # œœ> &

œœ œœ œœ > Ti - o Pep,

41

S2

A2

&

###

Pep, Pep

un - cle

˙˙˙

dum

## œ & # œ

S2

Mu Mu

A2

-

## & # ˙˙ ˙

œœœ

dum

œœ

45

ro ro

S1

S2

A1

A2

&

&

œœ œ

˙˙ ˙

> œ œ œ

Pep,

Ti - o

Pep # # # >œ &

&

œœ

dum

### œ

###

œœ >

què em what

dum

49

œœ

Pep

Ti un

n˙˙ ˙

dum

-

˙˙ ..

œœœ

˙˙

o cle

j œœ J

dum

œœ .. por he'll

dum

-

œœ œ

œ J

˙.

o

Pep

Ti

-

un

œ.

-

cle

Pep

o

Pep Pep

Pep,

Ti - o

Pep,

Ti

-

Pep

un - cle

Pep

un

-

cle

˙

œ

dum

###

œ n˙

dum

˙ ˙

œ œ

dum

dum

œœ

dum

˙ ˙

œ

dum

œ œ

dum

œœ

dum

œœ œœ œœ > Ti - o Pep,

un - cle

Pep.

œœ œ

dum

œ J

un - cle

dum

˙˙ ˙

œ.

Pep,

œœ

Pep, Pep

ta - rà bring me,

dum

œ

>Pep œ œ œ

j œœ J

œœ ..

dum

˙. ˙

œ

dum

dum

˙ ˙

dum

dum

Œ

˙˙

dum

œœ

Ti un

n ˙˙ ˙

dum

j œœ J

dum

œœ ..

œœ

-

œœ œ

o cle

dum

œ

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

œ

Œ Œ

œ œ

dum

œ de From

dum

œ œ

f

dum

P Elœ

'The

P Elœ

'The

## & # Œ

Œ

53

S1

S2

A1

A2

&

###

&

###

Œ œ

Ti un

## & # œ

Ti un

Œ

-

-

œ

P P

œ

se'n

va a

Mu

-

ro,

Pep

se'n

j œ

Mu

œ

œ.

to

va a

Mu

-

Pep

is

going

to

Mu

-

Ti

-

un

-

cle

œ

El

œ

Ti

-

œ

œ

'The

un

-

cle

œ

œ

œ œ

œ

Pep, Pep

Ti un

œ

œ œ

œ

Pep, Pep

Ti un

-

-

o

o cle

œ

o cle

j œ

going

El 'The

o

œ.

œ œ œ

œ >

œ

o cle

o cle

œ

œ

Pep Pep

is

œ

Pep, Pep

is

œ

œ

Pep, Pep

is

5

œ.

se'n going

œ.

se'n going

j œ

va a to

j œ

va a to

œ œ œ

Mu Mu

œ

Mu Mu

-

-

ro

˙

ro ro,

œ.

ro ro,

˙

ro ro,

j œ


&

###

&

###

&

###

57

S1

S2

A1

A2

&

###

œ œ ˙

Ti un

˙

Ti un

&

###

61

S1

S2

A1

A2

œ

œ

&

###

-

un

-

&

###

Ti,

&

###

Ti,

œ

un

-

œ

un

-

œ

Ti, un

-

o

Pep

-

cle

Pep.

Ti

-

un

-

-

œ

S2

A1

A2

œ

œ

Ti

-

o

Pep,

Ti

-

Pep

un

-

cle

Pep

un

-

- o - cle

œ

- o - cle

œ

˙. ˙.

o

va a to

Mu

Ti - o,

Ti - o

Pep

se'n

va a

Mu

-

un - cle

un - cle

Pep

going

to

Mu

œ

œ.

j œ œ

-

Ti un

'The

-

œ

F Elœ

-

Ti un

˙

ro,

El 'The

œ œ

o cle

Pep Pep

œ

œ œ

o cle

Pep Pep

œ

œ

ro

œ

F

œ

œ

ro

El 'The

œ

Ti

-

o

un

-

cle

œ

Ti

-

un

-

œ o

cle

Ti - o

Ti - o

Pep

se'n

va a

Mu

-

ro

j œ ˙

Ti

-

-

-

œ

un - cle

un - cle

Pep

going

to

Mu

-

ro,

un

-

-

-

cle

œ

œ.

œ œ œ œ

Ti - o un - cle

Ti - o un - cle

Pep Pep

œ

Œ

Ti

-

&

###

Pep,

Pep.

un

-

cle

Pep

un

-

&

###

Pep

œ

œ œ œ

œ

Œ Œ

va a to

f f

Mu Mu

Œ

Œ

o

œ

j œ œ

se'n going

-

Pep.

Œ

œ

F Elœ

œ

F

œ.

œ œ œ œ

Ti

Pep

Pep Pep

ro,

j œ œ

Pep,

˙.

o

-

œ.

&

Pep.

Mu

se'n going

œ

is

Œ

œ

cle

œ œ œ

œ œ œ œ

Pep

###

˙.

j œ œ

œ.

-

cle

œ

'The

œ

Pep

Œ

œ

Pep Pep

œ >

Œ

œ

Pep Pep

Pep

œ

œ

Pep,

## & # ˙.

Pep.

œ

Œ

Œ

o

65

S1

œ

Œ

cle

œ

-

Ti

œ

Ti

-

-

˙.

un

œ

-

œ

œ

-

Œ

˙

o

Pep

cle

Pep

œ

œ

˙

˙

ro ro,

f

œ

œ

què em

From

Mu

-

ro

what

Œ

Œ

ro

what

he'll

de

œ

-

Mu

-

ro

què em

por

From

Mu

-

ro

what

he'll

From

Mu

œ

6

œ

>œ

œ ro

por

-

- o - cle

-

què em

Mu

-

Mu

ro

de

œ

de

œ œ

œ

-

Ti un

o

œ œ

œ œ

-

Œ

œ

f

œ

ta

de From

-

bring

-

œ

ta bring

œ

rà me,

-

œ

rà me,

œ


&

### œ

&

### œ

69

S1

S2

A1

A2

&

por

S2

-

-

-

-

-

-

-

-

por

he'll

A1

A2

&

###

&

###

œ

S1

& &

###

S2

&

###

A1

&

###

A2

œ J

-

o

un

œ.

-

cle

Ti

-

œ J o

un

œ.

-

cle

Ti

-

un

-

o

cle

-

>œ

œ -

ro

què em

Mu

-

ro

what

œ

por

-

œ

ta

he'll

bring

œ

œ

por he'll

-

-

ro

Ti - o

Pep,

-

ro

œ

un - cle

Pep

ra

Ti - o

Pep,

me,

un - cle

Pep.

-

f -

ta bring

F

œ œ œ

œ

œ

Ti - o un - cle

˙. Pep

œ

œ

Pep

œ

#œ. Ti

un

Pep,

Ti - o

Pep,

un - cle

Pep

-

œ J

Pep

o

Pep,

-

cle

Pep

Ti

-

œ

œ

œ œ œ

Ti - o

Pep,

j œ œ

un - cle

Pep

o

Pep,

Ti - o

Pep.

cle

Pep

un - cle

Pep

-

Ti un

œ œ œ

o

un

œ

Ti

-

o

Pep,

Ti

-

un

-

cle

Pep

un

-

Œ

œ

Pep

F

œ.

œ

cle

Œ

œ

#˙.

Œ

œ

Pep Pep

œ

œ.

œ

he'll

por

œ J

-

œ.

ta

-

-

-

-

-

-

-

œ

œ.

què em

por

what

he'll

œ

què em what

œ.

por he'll

œ J

œ -

œ œ œ

˙

o cle

Pep, Pep

Œ

Œ

-

j œ

ta

j œ

bring

-

œ

Ti un

Œ

o

Pep

cle

Pep

œ

de From

Œ

Mu

-

ro

Mu

ro

what

œ

de

œ

-

Mu

From

Mu

œ œ œ Ti - o

œ

Pep.

-

ro

Ti - o

Pep,

-

ro

œ

un - cle

Pep

Ti - o

Pep,

me,

un - cle

Pep

œ

œ

œ

From

un - cle

-

f

-

œ œ

f deœ f

Œ

œ

ta - rà bring me,

7

œ

me,

bring

-

rà me,

œ

œ J

Pep

Mu

œ œ

-

œ

Mu

Ti un

Pep, Pep.

de

me,

œ.

œ œ œ

From

œ

œ

Pep,

œ œ œ

F Pep,

cle

œ

Œ

œ

Pep.

j œ #˙. o F Pep

Mu

Œ

Ti - o un - cle

ta - rà bring me,

Ti

-

j œ

-

˙

### œ

j œ

ta

œ.

œ

œ J

œ œ œ

me,

bring

por he'll

œ

-

77

-

œ.

### œ & &

œ.

what

-

bring

Mu

què em

œ

ta

œ.

què em what

###

-

he'll

73

S1

œ J

Mu

### œ & ###

œ.

œ œ œ

œ œ œ

Ti - o un - cle

Pep, Pep.

-

œ

ro

œ œ

-

ro

what

què em

œ

œ. Ti

-

œ

un

#œ.

-

Ti

-

œ J

un

-

cle

Pep,

œ œ œ

què em

nœ nœ

œ.

Ti

-

un

-

œ

Ti un

-

œ J o

cle

o

j œ o

cle

o cle


### œ &

œ œ œ

81

S1

S2

A1

A2

A1

A2

Pep,

Ti

-

un - cle

Pep

un

œ.

-

Ti - o

Pep,

&

###

Pep, Pep

un - cle

Pep

&

###

Pep, Pep

### œ &

œ œ œ œ œ œ

œ

Ti - o un - cle

œ

Ti un

Œ

&

###

&

###

&

###

&

###

&

###

S2

&

###

A1

&

###

A2

Œ

Œ

P P

œ

-

na

tar

-

ta

-

old

car

-

ria

-

œ

na,

œ

tar

-

œ

ta

-

ge

car

-

ria

-

œ

na,

œ

tar

-

œ

ta

-

ge

car

-

ria

-

na

œ

tar

-

œ œ

ta

old

car

-

ria

Ti un

-

-

-

œ

-

Ti

-

o

Pep

-

cle

Pep.

œ

œ

˙.

un

-

œ >

And

œ

˙

œ

œ

-

œ

-

œ

-

œ

-

-

œ

-

-

œ

na

-

key,

na

j œ

i un

œ

bur

-

œ.

ge and

a

-

key,

na

j œ

don

i un

œ

bur

-

˙

ro

ge and

a

don

-

key,

œ. œ.

Œ œ

Œ

Ti

-

Pep

un

-

Œ Œ

Œ

œ

œ

o

Pep

cle

Pep

F œ

U And

F Uœ

And

-

-

œ

˙

ro key,

j œ

ro

Œ Œ œ

na old

tar car

œ

œ

na old

-

ro

-

Pep,

8

bur

-

o

Pep Pep.

i un

bur

cle

- o - cle

P Uœ

And

œ œ

-

And

don

-

œ

Œ

P Uœ

a

-

˙.

Œ

i un

Ti

œ

œ

na

un

Pep Pep.

Œ

ge and

Pep,

- o - cle

Œ

j œ

Pep.

œ

œ

œ.

o

˙.

Œ

œ œ œ

a

cle

œ

Œ

don

ge and

-

œ œ

-

-

j œ

œ.

œ

-

œ

œ

Pep Pep

œ

ria

-

- o - cle

-

œ

-

-

˙.

œ

-

Pep Pep

œ

-

-

˙.

o cle

-

car

Ti un

-

ta

old

˙

Ti un

˙.

œ œ

ria

ta

-

Pep

cle

-

-

-

Pep

-

-

tar

Ti

o

Ti un

tar

œ œ

un

Pep

car

na

œ

Pep

na

-

œ

œ

œ

o

cle

old

U

œ

œ

-

˙.

And

U

œ

˙

œ J œ J

œ

œ

Pep, Pep

˙

## & # Œ

89

S1

œ

Ti - o

Pep

85

S2

œ.

Pep,

Pep, Pep

S1

œ

tar car

F F -

-

œ

U

-

And

œ

U

-

And

œ œ

ta ria

-

œ œ

ta ria

-


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com
Obres per/amb Cor (Choir) MG016 Narcís Bonet (1933): Missa in Epiphania Domine. MG016 Llorenç Balsach (1953): Cara cosa, Olis d’olímpia, Tres palíndroms per a cor. MG040 Josep Lluís Guzmán (1954): Dos poemes de Miguel Hernández. MG066 Joan Carles Martínez (1959): Quatre poemes per a orquestra. per a soprano, bariton, cor i orquestra. MG076 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Paisatges llunyans, per a veus blanques. MG080 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Tres cançons de bon humor, per a veus blanques. MG109 Josep Vila (1966): Sanctus-Benedictus. MG113 Josep Vila (1966): Cançó a cau d’orella. (discAh131) MG114 Josep Vila (1966): Un sonet per a tu. MG115 Josep Vila (1966): Les dotze van tocant (disc LMG2071). El dimoni escuat (disc LMG2030). MG116 Josep Vila (1966): El temps recollirà / M'enpaiten, això si. MG117 Josep Vila (1966): Cançó de finestra, per a cor femení. (discAH131) MG118 Josep Vila (1966): Vós sou la meva prendeta. (disc LMG2062) MG119 Josep Vila (1966): Psalmus 56.(discAH204) MG123 Josep Baucells (1958): Paraules a Laura, per a cor, arpa i clarinet. MG126 Enric Ferrer (1958): Cant del temps primer, per a cor, soprano solista, arpa i quartet de corda. MG138 Cristòfor Taltabull (1888-1964): Quatre petites cançons, per a cor i piano. MG155 Joaquim Homs (1906-2003): Set responsoris. MG171 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil i piano. MG172 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil, piano i cordes. MG216 David Esterri (1970): Tríptic infantil, per a cor infantil, corda i piano. MG225 Antoni Tolmos (1970): La nit bruixa, per a 4 veus, flauta, violoncel i piano. MG226 Antoni Tolmos (1970): La nostra música, per a cor i piano. MG248 Agustí Borgunyó (1894-1967): Bon missatge. MG251 Josep Baucells (1958): De puig en puig. MG254 Domènec Cols (1928): Cançó de pluja, per a cor femení. MG260 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lauda Jerusalem, per a 2 tibles, cor mixt i baix continu. MG261 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lætatus sum, per a altus, tenor, cor mixt i baix continu.(disc LMG2074) MG268 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Confitebor tibi, Domine, per a tible, alto, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG271 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Credidi, propter quo locutus sum, per a tible, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG276 Pere Tintorer (1814-1891): Serenata, per a cor d'homes MG281 David Esterri (1970): Cançó esperada, per a cor i piano. MG299 Agustí Borgunyó (1894-1967): Ametllers florits. MG309 Josep Vila (1966): Adeste Fideles, per a cor i orgue. MG312 Enric Morera (1865-1942): Bon caçador. MG316 AlbertAlcaraz (1978): Cantos de la huerta, per a veu i cor. MG317 AlbertAlcaraz (1978): Xivarri song's, per a veu i doble cor. MG320 Enric Morera (1865-1942): La sardana gran. MG324 Enric Morera (1865-1942): La cançó nostra. MG329 Josep Rodoreda (1851-1922): Virolai de la Mare de Déu de Montserrat. MG332 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 84: Què són d'amables vostres estances, per a soprano, bariton, cor i piano. MG333 Josep Rodoreda (1851-1922): El cant de la senyera. MG335 Josep M. Pladevall (1956): Los sueños dialogados, per a cor de cambra i piano. MG336 Josep M. Pladevall (1956): El poeta adolescent, per a quartet vocal o cor mixt. MG338 Josep Melcior Gomis (1791-1836): La primavera, per a cor mixt i piano. MG342 Baltasar Bibiloni (1936): Duo responsoria in nativitate domini, per 3 veus blanques i orgue. MG343 Enric Morera (1865-1942): La nostra verema. MG344 Enric Morera (1865-1942): La joia del blat. MG346 Xavier Sans (1981): Quatre poemes de Joan Brossa: Surt un home, Olles, Representació, Una vella. per a cor femení. MG344 Enric Morera (1865-1942): La cançó del futbol. MG351 Enrique García Requena (1960): Besos de Valonsadero, per a cor mixt i piano MG352 Baltasar Bibiloni (1936): Nadala, per a cor mixt i orgue MG359 Josep Vila (1966): Salve, Regina. MG362 Baltasar Bibiloni (1936): Matines de llogaret. Nit de Nadal, cel florit. MG363 David Esterri (1970): Hiparxiologi. per a cobla i cor infantil MG364 Enric Morera (1865-1942): Estiuenca. MG366 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 42: Com la cèrvola sospira per les fonts d'aigua, per a bariton, cor i piano. MG368 Antoni Tolmos (1970): El campanar de Lleida, per a cor i piano. MG370 Valentí Miserachs (1943): El castell de Tona. MG372 Gloria Villanueva (1953): Càrol: un conte de Nadal, per a cor infantil, narrador i grup instrumental MG375 Baltasar Bibiloni (1936): Madrigal trist. MG380 Enric Morera (1865-1942): Sota de l’om. MG382 Xavier Sans (1981): Nit. per a cor femení. MG385 Pere Soto (1958): Salve, Regina. MG387 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 45: Un bon auguri em surt del cor, per a Soprano, Bariton, cor mixt, clarinet i piano. MG392 Enric Morera (1865-1942): Al mar llatí.

MG393

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.