__MAIN_TEXT__

Page 1

ALBERT J.

ALCARAZ EL TIO PEP per a veus blanques

Edicions la mà de guido


ALBERT J.

ALCARAZ EL TIO PEP per a veus blanques


ISBD(PM) El tio Pep (de: 5 cançons valencianes) [Música impresa] : per a veus blanques / Música de Albert J. Alcaraz (n. 1978). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2012 - 1 partitura (16 p.) - 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments

Primera edició: juny 2012 ISMN: 979-0-69208-393-1 Dipòsit legal: B- 21.114-2012 Copyright de la música: © 2012 Albert J. Alcaraz Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37- E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 www.lamadeguido.com / e-mail: info@lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


EL TIO PEP (de 5 Cançons valencianes) (Valencia Folk Song) per a veus blanques

Musica: Albert Alcaraz Allegro molto. Alla danza

Alto 1

Alto 2

### 3  . & 4

### 3 P & 4 ˙˙ ˙

### F œ. œ. &

A2

&

###

Ti un

˙˙ ˙

-

dum

### œ . œ. & 9

S2

A2

&

###

Ti un

˙˙ ˙

-

dum

### œ . œ. & 13

S2

A2

&

###

Ti un

˙˙ ˙

dum

œœ œ

Dum

5

S2

.

-

o cle

œ.

Ti un

dum

dum

œœ œ

˙˙ ˙

Ti un

dum

dum

˙˙ ˙

j œœ œœ J

. n œœ .

œœ œ

˙˙ ˙

o cle

Pep, Pep

dum

-

Ti un

dum

j œ œ Jo Pep,

cle

Pep

œœ œ

-

-

j œœ œœ J

o cle

o cle

œœ..

Ti un

dum

dum

˙˙ ˙

œœ ..

Pep, Pep

Ti un

dum

dum

œœ œ

j œ œ J o cle

dum

œœ . .

˙˙ ˙

Pep, Pep

œœ œ

dum

-

-

j œœ œœ J o

- cle

œœ œ

dum

-

˙˙ ˙

dum

-

˙˙ ˙

Ti un

j œœ œœ J

œœ œ

dum

Pep Pep

œœ œ

.

˙˙ ˙

dum

dum

œœ ..

Pep, Pep

œœ œ

œœ œ

dum

Pep, Pep

j œœ œœ J

o cle

˙˙ ˙

dum

j œ œ J

.

dum

Ti un

˙˙ ˙

Pep, Pep

œœ œ

dum

Pep, Pep

˙˙ ˙

œœ œ

dum

˙˙ ˙

© 2012 Albert Alcaraz. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

o cle

˙˙ ..

œœ œ

dum

-

j œ œ J

dum

n œœ ..

Pep, Pep

dum ...

œœ..

j œœ œœ J

o cle

œœ œ

Ti un

dum

dum

-

j œœ œœ J

o cle

Pep, Pep

œœ œ

dum


### œ . œ. &

j œœ œœ J

17

S2

A2

& 21

S2

A2

&

A2

###

dum

o cle

-

˙˙ ˙

&

###

dum

&

###

Ti un

Ti un

dum

dum

œœ œ

dum

œ -

o cle

dum

# # # ˙˙.. &

A2

&

###

˙˙ ˙

### œ & œ

S2

A2

&

###

Mu Mu

˙˙ ˙

-

Pep Pep

is

se'n going

dum

dum

œœ œ

# # # œœ &

˙˙ ˙

œœ >

œœ

dum

dum

œœ

A2

&

###

Mu Mu

˙˙ ˙

dum

-

ro ro

què em what

œœ œ

œœ œ

Œ

F

va a to

-

œœ Ti un

Pep Pep

dum

dum

œœ œ

-

Mu Mu

˙˙ ˙ œœ

Ti un

dum

˙˙ ˙

dum

œœ

˙˙ ..

o cle

Pep Pep.

dum

dum

œœ œ

-

œœ œ

-

j œœ J

œœ œ

˙˙ ˙

œœ > Pep

œœ

Pep

is

dum

dum

ta - rà bring me,

˙˙ ˙

dum

dum

4

œœ

o cle

œœ œ

œœ œ

dum

œœ œœ œœ >Pep, Ti - o

un - cle

Pep.

œœ œ

dum

P

dum

Œ

œ

El 'The

œœ œ

dum

œ Ti un

œ -

o cle

œœ œ

dum

˙˙ ˙ œœ

˙˙ ˙ œœ

dum

œ

ro ro,

œœ œ

˙˙ ˙

œ œ œ

dum

-

˙˙ ˙ Œ

dum

œ

˙˙ .

cle

œœ œ

dum

El 'The

œœ .. por he'll

-

dum

œœ œ

dum

˙˙ ˙

j œ J

œ

dum

œœ œ

dum

37

-

˙˙ ˙

dum

˙˙ ˙

œœ

dum

S2

˙˙ ˙

œœ œœ œœ ro ro,

dum

dum

œœ..

dum

33

dum

˙˙ ˙

œœ œ

œ

œœ œ

dum

Ti un

j œœ n œœ J- o

dum

œ

Pep Pep.

Pep, Pep

œœ œ

˙ ˙˙

œ >

29

S2

˙˙ ˙

o cle

-

œœ . .

∑ œœ œ

œ ˙˙ ˙

Pep, Pep

p ### ˙˙ & ˙ 25

S2

###

Ti un

j œœ œœ J

œœ ..

dum

œœ .. se'n going

œœ œ

Œ

œ

f

de From

œœ œ

dum

n ˙˙ ˙

dum

va a to

dum

˙˙ ˙

œœ

j œœ J

dum

œœ .. Ti un

-

œœ œ

dum

j œœ J o cle


# # # œœ> &

œœ œœ œœ > Ti - o Pep,

41

S2

A2

&

###

Pep, Pep

un - cle

˙˙˙

dum

## œ & # œ

S2

Mu Mu

A2

-

## & # ˙˙ ˙

œœœ

dum

œœ

45

ro ro

S1

S2

A1

A2

&

&

œœ œ

˙˙ ˙

> œ œ œ

Pep,

Ti - o

Pep # # # >œ &

&

œœ

dum

### œ

###

œœ >

què em what

dum

49

œœ

Pep

Ti un

n˙˙ ˙

dum

-

˙˙ ..

œœœ

˙˙

o cle

j œœ J

dum

œœ .. por he'll

dum

-

œœ œ

œ J

˙.

o

Pep

Ti

-

un

œ.

-

cle

Pep

o

Pep Pep

Pep,

Ti - o

Pep,

Ti

-

Pep

un - cle

Pep

un

-

cle

˙

œ

dum

###

œ n˙

dum

˙ ˙

œ œ

dum

dum

œœ

dum

˙ ˙

œ

dum

œ œ

dum

œœ

dum

œœ œœ œœ > Ti - o Pep,

un - cle

Pep.

œœ œ

dum

œ J

un - cle

dum

˙˙ ˙

œ.

Pep,

œœ

Pep, Pep

ta - rà bring me,

dum

œ

>Pep œ œ œ

j œœ J

œœ ..

dum

˙. ˙

œ

dum

dum

˙ ˙

dum

dum

Œ

˙˙

dum

œœ

Ti un

n ˙˙ ˙

dum

j œœ J

dum

œœ ..

œœ

-

œœ œ

o cle

dum

œ

Œ

Œ

œ

Œ

Œ

œ

Œ Œ

œ œ

dum

œ de From

dum

œ œ

f

dum

P Elœ

'The

P Elœ

'The

## & # Œ

Œ

53

S1

S2

A1

A2

&

###

&

###

Œ œ

Ti un

## & # œ

Ti un

Œ

-

-

œ

P P

œ

se'n

va a

Mu

-

ro,

Pep

se'n

j œ

Mu

œ

œ.

to

va a

Mu

-

Pep

is

going

to

Mu

-

Ti

-

un

-

cle

œ

El

œ

Ti

-

œ

œ

'The

un

-

cle

œ

œ

œ œ

œ

Pep, Pep

Ti un

œ

œ œ

œ

Pep, Pep

Ti un

-

-

o

o cle

œ

o cle

j œ

going

El 'The

o

œ.

œ œ œ

œ >

œ

o cle

o cle

œ

œ

Pep Pep

is

œ

Pep, Pep

is

œ

œ

Pep, Pep

is

5

œ.

se'n going

œ.

se'n going

j œ

va a to

j œ

va a to

œ œ œ

Mu Mu

œ

Mu Mu

-

-

ro

˙

ro ro,

œ.

ro ro,

˙

ro ro,

j œ


&

###

&

###

&

###

57

S1

S2

A1

A2

&

###

œ œ ˙

Ti un

˙

Ti un

&

###

61

S1

S2

A1

A2

œ

œ

&

###

-

un

-

&

###

Ti,

&

###

Ti,

œ

un

-

œ

un

-

œ

Ti, un

-

o

Pep

-

cle

Pep.

Ti

-

un

-

-

œ

S2

A1

A2

œ

œ

Ti

-

o

Pep,

Ti

-

Pep

un

-

cle

Pep

un

-

- o - cle

œ

- o - cle

œ

˙. ˙.

o

va a to

Mu

Ti - o,

Ti - o

Pep

se'n

va a

Mu

-

un - cle

un - cle

Pep

going

to

Mu

œ

œ.

j œ œ

-

Ti un

'The

-

œ

F Elœ

-

Ti un

˙

ro,

El 'The

œ œ

o cle

Pep Pep

œ

œ œ

o cle

Pep Pep

œ

œ

ro

œ

F

œ

œ

ro

El 'The

œ

Ti

-

o

un

-

cle

œ

Ti

-

un

-

œ o

cle

Ti - o

Ti - o

Pep

se'n

va a

Mu

-

ro

j œ ˙

Ti

-

-

-

œ

un - cle

un - cle

Pep

going

to

Mu

-

ro,

un

-

-

-

cle

œ

œ.

œ œ œ œ

Ti - o un - cle

Ti - o un - cle

Pep Pep

œ

Œ

Ti

-

&

###

Pep,

Pep.

un

-

cle

Pep

un

-

&

###

Pep

œ

œ œ œ

œ

Œ Œ

va a to

f f

Mu Mu

Œ

Œ

o

œ

j œ œ

se'n going

-

Pep.

Œ

œ

F Elœ

œ

F

œ.

œ œ œ œ

Ti

Pep

Pep Pep

ro,

j œ œ

Pep,

˙.

o

-

œ.

&

Pep.

Mu

se'n going

œ

is

Œ

œ

cle

œ œ œ

œ œ œ œ

Pep

###

˙.

j œ œ

œ.

-

cle

œ

'The

œ

Pep

Œ

œ

Pep Pep

œ >

Œ

œ

Pep Pep

Pep

œ

œ

Pep,

## & # ˙.

Pep.

œ

Œ

Œ

o

65

S1

œ

Œ

cle

œ

-

Ti

œ

Ti

-

-

˙.

un

œ

-

œ

œ

-

Œ

˙

o

Pep

cle

Pep

œ

œ

˙

˙

ro ro,

f

œ

œ

què em

From

Mu

-

ro

what

Œ

Œ

ro

what

he'll

de

œ

-

Mu

-

ro

què em

por

From

Mu

-

ro

what

he'll

From

Mu

œ

6

œ

œ ro

por

-

- o - cle

-

què em

Mu

-

Mu

ro

de

œ

de

œ œ

œ

-

Ti un

o

œ œ

œ œ

-

Œ

œ

f

œ

ta

de From

-

bring

-

œ

ta bring

œ

rà me,

-

œ

rà me,

œ


&

### œ

&

### œ

69

S1

S2

A1

A2

&

por

S2

-

-

-

-

-

-

-

-

por

he'll

A1

A2

&

###

&

###

œ

S1

& &

###

S2

&

###

A1

&

###

A2

œ J

-

o

un

œ.

-

cle

Ti

-

œ J o

un

œ.

-

cle

Ti

-

un

-

o

cle

-

œ -

ro

què em

Mu

-

ro

what

œ

por

-

œ

ta

he'll

bring

œ

œ

por he'll

-

-

ro

Ti - o

Pep,

-

ro

œ

un - cle

Pep

ra

Ti - o

Pep,

me,

un - cle

Pep.

-

f -

ta bring

F

œ œ œ

œ

œ

Ti - o un - cle

˙. Pep

œ

œ

Pep

œ

#œ. Ti

un

Pep,

Ti - o

Pep,

un - cle

Pep

-

œ J

Pep

o

Pep,

-

cle

Pep

Ti

-

œ

œ

œ œ œ

Ti - o

Pep,

j œ œ

un - cle

Pep

o

Pep,

Ti - o

Pep.

cle

Pep

un - cle

Pep

-

Ti un

œ œ œ

o

un

œ

Ti

-

o

Pep,

Ti

-

un

-

cle

Pep

un

-

Œ

œ

Pep

F

œ.

œ

cle

Œ

œ

#˙.

Œ

œ

Pep Pep

œ

œ.

œ

he'll

por

œ J

-

œ.

ta

-

-

-

-

-

-

-

œ

œ.

què em

por

what

he'll

œ

què em what

œ.

por he'll

œ J

œ -

œ œ œ

˙

o cle

Pep, Pep

Œ

Œ

-

j œ

ta

j œ

bring

-

œ

Ti un

Œ

o

Pep

cle

Pep

œ

de From

Œ

Mu

-

ro

Mu

ro

what

œ

de

œ

-

Mu

From

Mu

œ œ œ Ti - o

œ

Pep.

-

ro

Ti - o

Pep,

-

ro

œ

un - cle

Pep

Ti - o

Pep,

me,

un - cle

Pep

œ

œ

œ

From

un - cle

-

f

-

œ œ

f deœ f

Œ

œ

ta - rà bring me,

7

œ

me,

bring

-

rà me,

œ

œ J

Pep

Mu

œ œ

-

œ

Mu

Ti un

Pep, Pep.

de

me,

œ.

œ œ œ

From

œ

œ

Pep,

œ œ œ

F Pep,

cle

œ

Œ

œ

Pep.

j œ #˙. o F Pep

Mu

Œ

Ti - o un - cle

ta - rà bring me,

Ti

-

j œ

-

˙

### œ

j œ

ta

œ.

œ

œ J

œ œ œ

me,

bring

por he'll

œ

-

77

-

œ.

### œ & &

œ.

what

-

bring

Mu

què em

œ

ta

œ.

què em what

###

-

he'll

73

S1

œ J

Mu

### œ & ###

œ.

œ œ œ

œ œ œ

Ti - o un - cle

Pep, Pep.

-

œ

ro

œ œ

-

ro

what

què em

œ

œ. Ti

-

œ

un

#œ.

-

Ti

-

œ J

un

-

cle

Pep,

œ œ œ

què em

nœ nœ

œ.

Ti

-

un

-

œ

Ti un

-

œ J o

cle

o

j œ o

cle

o cle


### œ &

œ œ œ

81

S1

S2

A1

A2

A1

A2

Pep,

Ti

-

un - cle

Pep

un

œ.

-

Ti - o

Pep,

&

###

Pep, Pep

un - cle

Pep

&

###

Pep, Pep

### œ &

œ œ œ œ œ œ

œ

Ti - o un - cle

œ

Ti un

Œ

&

###

&

###

&

###

&

###

&

###

S2

&

###

A1

&

###

A2

Œ

Œ

P P

œ

-

na

tar

-

ta

-

old

car

-

ria

-

œ

na,

œ

tar

-

œ

ta

-

ge

car

-

ria

-

œ

na,

œ

tar

-

œ

ta

-

ge

car

-

ria

-

na

œ

tar

-

œ œ

ta

old

car

-

ria

Ti un

-

-

-

œ

-

Ti

-

o

Pep

-

cle

Pep.

œ

œ

˙.

un

-

œ >

And

œ

˙

œ

œ

-

œ

-

œ

-

œ

-

-

œ

-

-

œ

na

-

key,

na

j œ

i un

œ

bur

-

œ.

ge and

a

-

key,

na

j œ

don

i un

œ

bur

-

˙

ro

ge and

a

don

-

key,

œ. œ.

Œ œ

Œ

Ti

-

Pep

un

-

Œ Œ

Œ

œ

œ

o

Pep

cle

Pep

F œ

U And

F Uœ

And

-

-

œ

˙

ro key,

j œ

ro

Œ Œ œ

na old

tar car

œ

œ

na old

-

ro

-

Pep,

8

bur

-

o

Pep Pep.

i un

bur

cle

- o - cle

P Uœ

And

œ œ

-

And

don

-

œ

Œ

P Uœ

a

-

˙.

Œ

i un

Ti

œ

œ

na

un

Pep Pep.

Œ

ge and

Pep,

- o - cle

Œ

j œ

Pep.

œ

œ

œ.

o

˙.

Œ

œ œ œ

a

cle

œ

Œ

don

ge and

-

œ œ

-

-

j œ

œ.

œ

-

œ

œ

Pep Pep

œ

ria

-

- o - cle

-

œ

-

-

˙.

œ

-

Pep Pep

œ

-

-

˙.

o cle

-

car

Ti un

-

ta

old

˙

Ti un

˙.

œ œ

ria

ta

-

Pep

cle

-

-

-

Pep

-

-

tar

Ti

o

Ti un

tar

œ œ

un

Pep

car

na

œ

Pep

na

-

œ

œ

œ

o

cle

old

U

œ

œ

-

˙.

And

U

œ

˙

œ J œ J

œ

œ

Pep, Pep

˙

## & # Œ

89

S1

œ

Ti - o

Pep

85

S2

œ.

Pep,

Pep, Pep

S1

œ

tar car

F F -

-

œ

U

-

And

œ

U

-

And

œ œ

ta ria

-

œ œ

ta ria

-


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Obres per/amb Cor (Choir) MG016 Narcís Bonet (1933): Missa in Epiphania Domine. MG016 Llorenç Balsach (1953): Cara cosa, Olis d’olímpia, Tres palíndroms per a cor. MG040 Josep Lluís Guzmán (1954): Dos poemes de Miguel Hernández. MG066 Joan Carles Martínez (1959): Quatre poemes per a orquestra. per a soprano, bariton, cor i orquestra. MG076 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Paisatges llunyans, per a veus blanques. MG080 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Tres cançons de bon humor, per a veus blanques. MG109 Josep Vila (1966): Sanctus-Benedictus. MG113 Josep Vila (1966): Cançó a cau d’orella. (discAh131) MG114 Josep Vila (1966): Un sonet per a tu. MG115 Josep Vila (1966): Les dotze van tocant (disc LMG2071). El dimoni escuat (disc LMG2030). MG116 Josep Vila (1966): El temps recollirà / M'enpaiten, això si. MG117 Josep Vila (1966): Cançó de finestra, per a cor femení. (discAH131) MG118 Josep Vila (1966): Vós sou la meva prendeta. (disc LMG2062) MG119 Josep Vila (1966): Psalmus 56.(discAH204) MG123 Josep Baucells (1958): Paraules a Laura, per a cor, arpa i clarinet. MG126 Enric Ferrer (1958): Cant del temps primer, per a cor, soprano solista, arpa i quartet de corda. MG138 Cristòfor Taltabull (1888-1964): Quatre petites cançons, per a cor i piano. MG155 Joaquim Homs (1906-2003): Set responsoris. MG171 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil i piano. MG172 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil, piano i cordes. MG216 David Esterri (1970): Tríptic infantil, per a cor infantil, corda i piano. MG225 Antoni Tolmos (1970): La nit bruixa, per a 4 veus, flauta, violoncel i piano. MG226 Antoni Tolmos (1970): La nostra música, per a cor i piano. MG248 Agustí Borgunyó (1894-1967): Bon missatge. MG251 Josep Baucells (1958): De puig en puig. MG254 Domènec Cols (1928): Cançó de pluja, per a cor femení. MG260 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lauda Jerusalem, per a 2 tibles, cor mixt i baix continu. MG261 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lætatus sum, per a altus, tenor, cor mixt i baix continu.(disc LMG2074) MG268 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Confitebor tibi, Domine, per a tible, alto, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG271 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Credidi, propter quo locutus sum, per a tible, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG276 Pere Tintorer (1814-1891): Serenata, per a cor d'homes MG281 David Esterri (1970): Cançó esperada, per a cor i piano. MG299 Agustí Borgunyó (1894-1967): Ametllers florits. MG309 Josep Vila (1966): Adeste Fideles, per a cor i orgue. MG312 Enric Morera (1865-1942): Bon caçador. MG316 AlbertAlcaraz (1978): Cantos de la huerta, per a veu i cor. MG317 AlbertAlcaraz (1978): Xivarri song's, per a veu i doble cor. MG320 Enric Morera (1865-1942): La sardana gran. MG324 Enric Morera (1865-1942): La cançó nostra. MG329 Josep Rodoreda (1851-1922): Virolai de la Mare de Déu de Montserrat. MG332 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 84: Què són d'amables vostres estances, per a soprano, bariton, cor i piano. MG333 Josep Rodoreda (1851-1922): El cant de la senyera. MG335 Josep M. Pladevall (1956): Los sueños dialogados, per a cor de cambra i piano. MG336 Josep M. Pladevall (1956): El poeta adolescent, per a quartet vocal o cor mixt. MG338 Josep Melcior Gomis (1791-1836): La primavera, per a cor mixt i piano. MG342 Baltasar Bibiloni (1936): Duo responsoria in nativitate domini, per 3 veus blanques i orgue. MG343 Enric Morera (1865-1942): La nostra verema. MG344 Enric Morera (1865-1942): La joia del blat. MG346 Xavier Sans (1981): Quatre poemes de Joan Brossa: Surt un home, Olles, Representació, Una vella. per a cor femení. MG344 Enric Morera (1865-1942): La cançó del futbol. MG351 Enrique García Requena (1960): Besos de Valonsadero, per a cor mixt i piano MG352 Baltasar Bibiloni (1936): Nadala, per a cor mixt i orgue MG359 Josep Vila (1966): Salve, Regina. MG362 Baltasar Bibiloni (1936): Matines de llogaret. Nit de Nadal, cel florit. MG363 David Esterri (1970): Hiparxiologi. per a cobla i cor infantil MG364 Enric Morera (1865-1942): Estiuenca. MG366 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 42: Com la cèrvola sospira per les fonts d'aigua, per a bariton, cor i piano. MG368 Antoni Tolmos (1970): El campanar de Lleida, per a cor i piano. MG370 Valentí Miserachs (1943): El castell de Tona. MG372 Gloria Villanueva (1953): Càrol: un conte de Nadal, per a cor infantil, narrador i grup instrumental MG375 Baltasar Bibiloni (1936): Madrigal trist. MG380 Enric Morera (1865-1942): Sota de l’om. MG382 Xavier Sans (1981): Nit. per a cor femení. MG385 Pere Soto (1958): Salve, Regina. MG387 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 45: Un bon auguri em surt del cor, per a Soprano, Bariton, cor mixt, clarinet i piano. MG392 Enric Morera (1865-1942): Al mar llatí.

MG393

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com

Profile for La mà de guido

El tio Pep (cor femení)  

MG393 El tio Pep (cor femení). Harmonització d'Albert Alcaraz

El tio Pep (cor femení)  

MG393 El tio Pep (cor femení). Harmonització d'Albert Alcaraz

Advertisement