MG391 Petita suite catalana (David Esterri), per a acordió diatònic, piano i contrabaix

Page 1

DAVID

ESTERRI Petita suite catalana per a acordió diatònic, piano i contrabaix

Edicions la mà de guidoDAVID

ESTERRI Petita suite catalana Preludi Valls Ball de bastons Interludi i balada Sardana Giga Passacarrer

pàg 3 pàg 4 pàg 7 pàg 10 pàg 12 pàg 16 pàg 19

acordió diatònic piano contrabaix


ISBD(PM) Petita suite catalana –Preludi, Valls, Ball de bastons, Interludi i balada, Sardana, Giga, Passacarrer– [Música impresa] : per a acordió diatònic, piano i contrabaix / Música de David Esterri (n.1970). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2005- 1 partitura + 2 particel·les (28 + 16 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: juny 2012 ISMN: M-69208-391-7 Dipòsit legal: B-10.721-2012 Copyright de la música: © 2012 David Esterri Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Petita suite catalana a Carles Belda

Preludi

# & # 43

Tranquil

Acordió

? # # 43

Contrabaix

&

##

# & # ˙.

12

# & # ˙. ˙.

? ## ∑

12

23

&

23

## # œ œ œ ##

? ##

23

œ œ œ

˙ # œœ ˙˙ .. œ #œ

&

œ #˙ Œ ˙ # ˙. ˙. ˙. ˙.

œ œ œ ˙˙ .. œ œ œ œ ˙ œ œ œ˙ œ œ ˙ . œ ˙ . œ . ˙˙ ..

˙˙ ..

œ œ œ

œ ˙

œ œ œ #˙. œ ˙ # ˙. ˙˙ ..

# ˙˙ ..

˙.

#˙.

œœ œ ˙

œ œ œ ˙.

œ œ #œ ˙.

œ œ ˙.

˙˙ .. ˙.

œ œ #˙ ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ ..

˙˙ ..

œ œ œ ˙. p

p

œœ œ œ œ œ œ œœœ

˙˙ ..

˙˙ ..

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ . œ œ g ˙˙˙ .. gg œœ œ œ gg # ˙˙˙ ... gg . ggg gg ggg ggg g gg ggg œ ggg œœ ˙˙ .. ˙˙ .. ˙˙ # œ ˙ . ? gg œœ œ œ gggg ˙˙ ... g œ œ #œ g˙ ˙ #œ ˙ # œ ˙.

. gg ˙˙˙ .. gg ggg ? # # gggg œœ gœ œ œ &

# & # 43 œ œ œ ˙ . p ˙. ˙. ? # # 43 œ œ œ ˙ .

Piano

12

David Esterri

œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

œ ggg œœ # œ n œ ggg ggg ggg ˙˙ .. g˙.

˙. gg œœœ œ n œ gg ˙˙ .. gg gg ggg ggg gg ggg œœ g œ œ œ gggg ˙˙ .. ˙. œœ œ

˙.

˙.

˙.

# ˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

˙˙ .. ˙.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

© 2012 David Esterri. Edició autoritzada per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

˙˙ . .

˙.

U

˙.

U

˙˙ .. ˙.

U

œ œ œ #˙. U

œ œ œ #˙.


Valls De fet, com un vals

Acordió

Piano

6 &8

6 & 8 ‰ œœœ œœœ ‰ # œœ ‰ œœœ œœœ ‰ # œœ œ œ > > f ?6 œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ 8 œ œ

% ? 6 œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ .. œ 8 œ œ f pizz.

Contrabaix

7

7

7

% .. ‰ œ œ # œ œ n œj ‰ œ œ # œ œ n œj ‰ œ œ œ œ œj . œ . œ œ . f % .. ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ # œœ > > > .. œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰

œœ. œ œœ. œ œ. œ. œ œ

j‰ ‰ œœœ n # œœœ œœœ œœœ œœœ n n œœœ. œœœ. œœœ. œœœ. . . . . . œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ ‰‰ œ œ œ œ œ J

. . . . . . ? b œœ œœ œœ œœ œœ œœ

. & œ

b œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ ‰‰ J

œ Nœ œ ˙.

12

&

? bœ bœ nœ bœ ? bœ

12

œ bœ œ

œ œ J bœ œ bœ ‰ bœ

œ œ b Jœ

œœœ . œ. œ

œœœ . œ. œ

œ œ b œ n œ œ œJ œ b œ œ œ

‰ œ ‰ œ

j œœœ ‰ ‰ œœœ .. . . > b œ. œ ‰ ‰ œ .. J >œ  b œ. œ ‰ ‰ œJ J

bœ.

‰ œ ‰ œ

j œ œ ‰ œ. œ . . j œœœ ... # œœœ ‰ ‰ .

œ

j œ. ‰ ‰

..

.. œ b œ .. œ

œ œ #œ

œ

œ bœ œ

œ J

œ

œ œ #œ œ. œ bœ œ

j œ. ‰ ‰

œ.

‰ œ ‰ œ.

‰ œ

œ

b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œœ œ

˙.

12

‰ œ

G7 œ. # œ œ œ œ b œ. œ œ œ œ œ. ‰ ‰ œ . .. b œ . J >

& # œ. # œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ. # œ œ œ œ œ œ. œ. . . & # œœ œœ œœ n œ. œ. œ. . . . ? b œœ œœ œœ

œ

David Esterri

œ J

‰ bœ

© 2012 David Esterri. Edició autoritzada per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

œ Nœ œ

bœ nœ bœ œ bœ

œ J

œ


Petita suite

. & bœ

œ œ bœ

17

œ #œ œ ˙.

œ.

17

&

? bœ œ bœ

œ bœ bœ œ œ bœ œbœ bœ œ

? bœ

17

22

&

œ

? œ

œ œ #œ

? œ

œ œ bœ J

‰ œ ‰

œ

& ‰ œœ œ

œ œ #œ ˙.

œœ œ ‰ ‰

œ b œ b œ n œ œJ

œ

& ‰ œ œ œ #œ œ

27

œ

‰ bœ

œ

œ

‰ œ ‰

œ.

œ bœnœ œ

bœ.

bœ bœ J œ ‰

˙ . D.S. al Coda œ œœ œ œ œ

D.S. al Coda

27

b œ b œn œ œ Jœ

rit.

22

27

œ œbœ J

bœ œ #œ

bœ ‰ bœ œ œ

bœ.

22

&

bœ œ œ

œ

b˙.

N œ œb b œœ . œ œ

b˙.

˙.

‰ œ # œœ >

‰ œ

œœ œ # œ b œ œ J

‰ bœ

j n œ. ‰ œ œ œ # œ œ

œ

œ

‰ œœ œ

œœ œ

œ

œ

b œœ n œ œ œ œ # œ n œ bœ œ œ bœ œ

œ ‰ œ

‰ bœ

j n œ. ‰ œ œ œ œ œ

‰ œ # œœ > œ

œ

‰ 5

‰ œœ œ œ œ

œœ œ ‰ ‰

‰ œœ œ >

j œ. œ

œ

œ

œ

rit.

œœœ ‰ œœœ

D.S. al Coda

rit.

j œ. ‰ œ. œ.

œœœ ...

j œœ ‰ ‰ # œ.

œ.

j œ. ‰ ‰

œ.

j œ. ‰ ‰


Petita suite

& # œ. # œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ. # œ œ œ œ œ œ. œ. . .

G7 œ. # œ œ œ œ b œ. œ œ œ œ œ. ‰ ‰ œ . J >

31

31

& # œœ œœ n œ. œ. . . ? b œœ œœ

œœœ . œ. œ

. . . ? b œœ œœ œœ

31

œœ. œ œ. œ

œœ. œ œ. œ

?œ ?œ

35

‰ œ # œœ >

œœ œ ‰ ‰

œœœ . œ. œ

œœ. œ œ. œ

j‰ ‰ œœœ . œ. œ ‰ ‰ J

b œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ ‰ ‰ J

j n œ. ‰ œ œ œ # œ œ

& ‰ œ œ œ #œ œ & ‰ œœ œ

n # œœ. œ b œ. œ

œ. œ. œ. œ œ œ

35

35

œœ. œ œ. œ

œ

œ

‰ œœ œ

œœ œ

œ

œ

n n œœœ. b œ. œ

œœœ . œ. œ

œœœ . œ. œ

œœœ. œ. œ

b œ. œ. œ. œ œ œ

œœœ . œ. œ

œ. œ. œ. œ œ œ

j n œ. ‰ œ œ œ œ œ

‰ œ # œœ > œ

œ

‰ œœ œ œ œ

œœ œ ‰ ‰

j œœœ ‰ ‰ œœœ .. . >. b œ. œ ‰ ‰ œ .. œ J >  b œ. œ œ ‰ ‰ J J

œœœ. œ. œ

‰ œœ œ >

j œ. œ

œ

œ

j œ. ‰ œ. œ.

œœœ ...

j œœ ‰ ‰ # œ.

œ.

j œ. ‰ ‰

œ.

j œ. ‰ ‰

œ. œ. œ. œ œ b œ b œ G7 C # œ # œ œ #œ œ œ œ bœ œ œ œ j œ œ j œ œ œ œ b œ b œ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œJ. ‰ ‰ Œ . & #œ œ #œ œ #œ œ bœ . .

39

39

&

b œ. œ. œ. ? œ. œ. # œ.

œ. b œ.

# œ. b œ. b œ. œ.

. œ. . b œ . b œ . . ? œ œ #œ

39

. . œ. b œ. œ. œ œJ ‰ ‰ œ . . b œ. œ. œ. # œ b œ J‰‰ . b œ. œ. œ. # œ. b œ J‰‰ 6

œœ. b œœ. œ œ. œœ œ . œ. .œ . œ œ. b œ. . œ œ. œ. . . œ b œ œ.

j j ‰ ‰ œœ ‰ ‰ œ. œ. j b œ. œ œ ‰‰œ ‰‰ J .

j œœ ‰ ‰ Œ . œ.

j œ ‰ ‰ Œ. œ. j œ. ‰ ‰ œj ‰ ‰ œ. ‰ ‰ Œ . J .


Ball de bastons Aire sardanístic

Acordió

Piano

Contrabaix

9

9

9

& &

2 &4

j j œœœ ‰ œœœ ‰ f ? 2 r r r œj ‰ œj ‰ 4 œ #œ œ 2 &4

?2 4

r r r œ #œ œ

?

r r r œ #œ œ

&

j j œœ ‰ œœ ‰ œ œ

j œœœ ‰ Œ

j œ ‰Œ

œ œœ

r r r œ #œ œ r r r œ #œ œ

j œœ ‰ œ

r r r œ #œ œ

r r r œ #œ œ

?

r r r œ #œ œ

j œœ ‰ œ

j œœ ‰ Œ œ

bœ œ œ J ‰ J ‰ J ‰Œ bœ œ œ J ‰ J ‰ J ‰Œ

j œœœ ‰ Œ

j j j œ ‰œ ‰ œ ‰ Œ j j j œ ‰œ ‰ œ ‰ Œ

r r r œ #œ œ

j œœ ‰ œ

j j j œ ‰œ ‰ œ‰Œ

œ œœ œ

œ œ

j j j œœœ ‰ œœœ ‰ b b œœœ ‰ Œ

r r r œ #œ œ r r r œ #œ œ

œ ‰ œ ‰ bœ ‰ Œ J J J œ ‰ œ ‰ bœ ‰ Œ J J J

j j œœœ ‰ œœœ ‰

r r r œ #œ œ r r r œ #œ œ

j j œœ ‰ œœ ‰ œ œ

j œœœ ‰ Œ

j j j œ ‰œ ‰ œ ‰Œ

r r r œ #œ œ

j j j œ ‰œ ‰ œ ‰Œ

r r r œ #œ œ

j œœ ‰ œ

r r r œ #œ œ r r r œ #œ œ

j œœ ‰ œ

j j j œ ‰ œ ‰ œ‰Œ

r r r œ #œ œ

r r r œ œ #œ r r r œ œ #œ

j œœ ‰ œ

r r r œ #œ œ

j œœ ‰ œ

j œœ ‰ Œ œ

j j j œ ‰œ ‰ œ‰Œ

Œ œ œœ œ œ

j œœ ‰ Œ œ

œ ‰œ ‰ œ ‰Œ J J J œ ‰œ ‰ œ ‰Œ J J J

j j j œ ‰œ ‰ œ ‰ Œ

j j j œ ‰œ ‰ œ‰Œ

œ œœ œ œ œœ

j N œœ ‰ œ

j œœœ ‰ Œ

j j j œ ‰œ ‰ œ ‰ Œ

j œœ ‰ œ

j œœ ‰ Œ œ

j j j œ ‰ œ ‰ œ‰Œ

œ œ œ œ œ ‰ œj

œ . œœ œ œ œ œ

j œœ ‰ Œ œ

j j j œ ‰œ ‰ œ‰Œ

œ. œ œ œ œ œ œ

j ‰ b œ b œœ

œ œœ œ œ Œ

j œœ ‰ Œ œ

j j j œ ‰ œ ‰ œ‰Œ

? 17

j j j œ ‰œ ‰ œ ‰Œ f

j j j œ ‰ œ ‰ œ‰Œ

17

17

r r r œ #œ œ

œ. œ œ œ f j j œœ ‰ œœ ‰ œ œ

?

&

David Esterri

r r r œ œ #œ r r r œ œ #œ

© 2012 David Esterri. Edició autoritzada per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

j j œœ ‰ œœ ‰ œ œ

j œœ ‰ ‰ œ œ œ

œ ‰ œ ‰ j‰ Œ J J œ œ ‰ œ ‰ j‰ Œ J J œ


Petita suite

25

&

œ

&œ

25

# œœ b ? ‰ Jœ ‰ ?

&

œ ‰ J &

œ

œ ‰J

& # œœ b n œœ ? œ bœ

œ

&œ

œ

43

b œœœ

?œœ ?

43

œ

œ

œ œ

œœœ

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰

Œ

œœ

Œ

œ

œ ‰J

?

œ ‰J

bœ œ

œ œ. œ bœ œ œ œ J

p œœœ

œ b œœ

œœ

œ ∑

œ

œ

b œœœ

∑ 8

œ œ

œ

# b œœ n œœ #œ nœ

œ

# œœ b n œœ œ bœ

œ bœ œ œ œ œ

œœ ∑

œ ‰J

∑ œœœ

œœ œ œ œ œ

œ œ œ œ bœ J

œ bœ

œœœ

œ ‰J

œ œœ œœ

Œ

œ

œ

œ œ œ bœ.

œœ b œœ œ œ

œ

œœ

œ

œ

b œœ œœ

bœ œ

œ œ œ œ bœ œ J

œ bœ

œ

b œœ # œœ

œpizz. œ

œ bœ œ. œp

œ ‰J

œ ‰J

œ

œœ œœ œ œ ‰& œœ # œœ J ‰ ∑

œ œ bœ.

œ

œ J

œ

œœ œœ

34

43

Œ ‰ œ

œœ œ

œœ œœœœ œ

œ

34

&

œœ œœ #œ œ œ b œœ J ‰ ‰ ‰ J‰

25

34

œ J

œ

œœœ œœœ

œœ

œ

œœœ

œœ


Petita suite

œ œœ œ œ

œ œ &

52

52

& œœœ ?

œ

?

52

œ

œœœ œœœ

61

?

œ œ

70

&

œœœ œœœ

œ

œ œ

œœœ

œ

œ

œœœ œœœ

œ œ

œœœ

œœœ

œ œ œ œ

œ œ

œ

? bœ

œ

œ

œ œ

œœœ

# œœ b n œœ œ 9

œ

œ

œœœ œœœ

∑ œœœ

‰ b Jœœ ‰ # n œœJ

œœœ

Œ

œ œ œ œ œœ œ

j œ j j ‰ b œ ‰ œ ‰ # # œœ ‰ œœ ‰ œ #œ ‰ œ & # œœ J J J œ b œœ œœ # b œœ n œœ ? b œ # œœ

œœœ

70

70

œ

œ

œœœ œœœ

œ œ œ œ

œ œ œ Œ

œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ

61

œ

œœœ

œœœœ œ œ &

?

œ

61

& œœœ

œ

œ œœ œ œ œ œ œ

œœœ œœœ

œ

œœ œ œ œ œ

f

j ‰ œj ‰ b œœ f œœ # œœ œ

œ

œœœ

Œ

œ œ

œ

œ

f

œ

œ œ œ œ œ œ œ J‰ Œ

œœ œœ œœ œœ # # œœ ‰ J ‰ J ‰ J‰ J J ‰ Œ

# œœ b n œœ œ

œœ œ

œ œ

œ

j œ‰ Œ œ

j œ ‰ Œ


Interludi i balada

# 4 œ & 4 p # 4 œ & 4 p ?# 4 Œ 4

Oníric

Acordió

Piano

5

5

& &

œ œ œ œ #˙.

˙

œ œ œ œ #˙.

œœœ-

œœœ- œœœ-

œœœ-

œœœ-

? # 4 Œ œ- œ- œ- œ- œ4 p

Contrabaix

5

˙

# #

œ Nœ œ bœ

˙.

Œ

Œ

˙

œ Nœ œ bœ

˙.

Œ

Œ

œ- œ- œ- œ- œ- Œ

œb œœ

œœœŒ

œœœ

œœœ

Œ

œb œœ

œ- œ- œ- œ- œ-

Œ

œ- œ- œ- œ- œ- Œ

œ#œ œœ

œ #œ œ œ ˙.

œ #U w

œ#œ œœ

œ #œ œ œ ˙.

œ

?#

# œ- œ- œ- œ- œ- Œ

# œ- œ- œ- œ- œ- Œ

# & ˙.

11

π # œœ b œœ ˙˙

?# w w

? # ˙. π

11

œœœ-

˙

Œ

œœ- œœ- œœ- œœ- œœ# # œ œœ œœ Œ

&

œœœ- œœœ-

Œ

œœœ-

- -- -? # # # œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ Œ

11

David Esterri

œ b˙.

b œœ b œœ ˙˙ w w

œ b˙.

œ bw

n œœœ

œœ- œœœœ

œœ- œœœœ Œ

œ- œ- œ- œ- œ-

w

Œ

œœœ

œœœ

œœ- œœœœ

U œœ- ˙˙œ˙ U

œ bw

w w

w

œœœ

˙.

nw nw

˙.

œœœ Œ

œœ b œœ œœ n b œœ œœ b œœ œœ n b œœ π w w

œ- œ- œ- œ- ˙-

œœ b n œœ œœ n # œœ œ œœ # œœ œœ œ b wœ b œ ˙ w w

œœœ

#U w œœœ

œœœ

œ b˙

œœœœ

œœ b œœ b œœ b œœ

nw nw

œ b˙

© 2012 David Esterri. Edició autoritzada per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

w w

#˙.

œ

n # ww

nw nw #˙. œœœœ

œ


Petita suite 18

&

18

&

#

w

# #œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ

? # nœ œ œ œ nœ œ œ œ w 18 ?#

bb

& b

21

nb bb nb bb

F n b 12 .. œ . bb 8 œ. n b 12 .. œ . bb 8 F

pizz.

œœœ œ œ

œ.

mica més de vespa œUna . œœœ 12 .. œ œ nœ 8 F √ 12 .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 8 œœœœœœ œœœœœ

œœ

nœ.

j œ œ ˙. œ œ ˙.

œ

bb

j œ œ ˙. œ œ ˙.

? b . b b nœ nœ.

j œ œ ˙.

? b . b b nœ

21

25

&

# w

# œ œ œ œ & b œœ œ œ œ ?# œ œ œ œ œ œ œ œ ?#

#œ.

w

25

25

#œ. #œ.

œ œ nœ œ œ œ nœ œ ∑

œ œ œ œ

œ œ

œ. œ.

j œ . œ ˙ ˙.

œ œ

œ

œ . J ˙

.. n n n # 44 w π Temps inicial œ œ œ œ œ b œœ œœ œœ . n n # 4 b œœ œœ œœ œ œ œ œ œb œ œ œ . n 4 œ π 2a rit. j . .. n n # 44 œ œ œ œ ˙ n œ œ œ œ ˙.

j œ œ ˙.

.. n n # 44 n

w

w œœ # œ œ œœ œœ b œœ œœ œ œ œ œ

œ œ œ œ 2a rit.

œ b œœ œ n œ œb œ œ

œ b œœ œ n œ œb œ œ

w w

w w

w w

11

œ œ nn œœ œœ œ œ ∑

œ b œœ œ n œ œb œ œ

˙

œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ

œ.

œ J ˙.

w

b # œœœ œœœ œœœ œœœ

œ.

œ œ œ œ #˙

(√) œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ & b œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œœ n œ œ n œ œ œ œ

21

œ

2a rit.

U

bw

U w

w

U

w w

U

arco

w π


Sardana

Accordió

Piano

Contrabaix

9

9

&

?

œ3 œ œ œ œœ œ œ ‰J 3 œ œ Œ œ œ œ œœ 3 œ œ œ œ œ œ œ Œ

3 œ3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? 2 œ .. ‰ œ œ. œ œ œ œ. Œ 4 J œ. œ œ œ œ. J f

œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ . &

? >˙ 9

œ œ3 œ œ œ œ œ œ œ. 2 œ ‰ Jœ œ . œ œ œ œ . & 4 J .. œ . œ œ f 3 2 j .. œ œ œ ‰ j œ œ œ &4 œ œ . œ . œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ f œ œ3 œ œ œ œ œ ? 2 œ .. œ . ‰ œ œ. œ œ œ œ. 4 J œ. œ œ œ J

David Esterri

> ˙˙

> ˙œ

˙ > ˙˙

˙œ

œ

œœ œ œ & œ.

18

œ

œ œ

Œ

œœ

pizz.

Œ

‰ œj œ . œ œ œ œ

Œ

œ

‰ œj

œ

œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ p ∑ ∑ ∑ ‰ œJ # œ œ Œ œ

Œ

œ œ. œ œ œ œ œ ‰ J

œ

œ. œ #œ œ

Œ œ œ

œœ œœ œ Œ œœ Œ ‰ Jœ œœ

œ . œ œ œ œ˙ œ œœ œ

œ . œ # œ œ # œ˙ œ

œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œ œœ œ

œ œ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ œ œœ œ

œœ œœ œœ œœ œ Œ

? œ

œ

œœ œ œœ

œ

œ œ

œ œœ

œœ œ Œ

18

Œ

arco

© 2012 David Esterri. Edició autoritzada per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

œ

& œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ #œ J ? ∑ ∑ ‰

18

œœœ

œ


Petita suite

27

&

œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #˙ &

Œ

1a

? œ

27

pizz.

Œ Œ

œœ œ

Œ

˙˙ ˙

œ

Œ

˙

œ & .. œ . œ œ œ œ . b œ œ p 35 œ & .. œ . œ œ œ œ . b œ œ p ˙˙ ? .. >˙˙ 35

œ ‰ ‰ j .. # œ ‰ Œ J œ J

? .. >˙˙ p

˙˙

35

45

&

>œ . œ œ œ ˙

45

& œœ .. œ œ œ ˙ > ?

˙ > 45 ? >˙

‰ œJ œ œ œ

‰ Jœ œ œ ‰ Jœ œ œ

3

3 œ b œ3 œ œ . ‰ œ . œ b œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ.

>˙ ˙

˙˙ ˙˙

>˙ ˙

˙˙

>˙ ˙

˙˙

>œ . œ œ œ ˙ # ˙˙˙ >

œœœœœ ˙ > œ œ œ œ œ >˙

>˙ ˙ >˙ ˙

œ ‰ ‰ œ . 2aœ ‰ Œ J J . J

1a

‰ œ. œ œ œ œ ˙ >.

f œœ œ œ œ œ b˙ > œ œœ œ œ œ b >˙

œ Œ Œ ‰ j œœ œ œ. œ F œœŒ ∑ ∑ ˙˙˙ œœ >> p œœ œœ œœ œœ œ Œ ∑ J‰ œœœœœ œœ >> œœ œ œ œ œ œ œ >œ >œ Œ ∑ J‰ p 13

2a

>. ‰ œ œœ œ ˙ f

3 œ b œ3 œ œ . ‰ œ . œ b œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ.

>˙ ˙

Œ

# œœœ œœœ œœœ œœœ # œœœ # œœœ ‰ J J ‰ ‰ œJ .. J ‰ Œ 3

œ œ œ œœ œœ œœ ‰ Jœœ œœ œœ ‰ Jœ œ œ

arco

2a

1a

27

? œœœ

‰ j .. Œ œ

œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ

f

˙ ‰

#œ œ œ #œ nœ œ

œœ œœ œœ œœ œ J œœ œ J

‰ ‰

œ #œ œ #œ œ

Œ

# # œœœ œœœ œœœ J‰

œ œœ J ‰


Petita suite

& œ

54

& ‰

54

œ #œ œ œ #œ nœ œ

n n œœ œœ ? œ œ ? œ œ

œœ œ J

œ & œ. J f 60 œœœ œ œ œ & ‰ f œœ œœ œœ ? œœ œ ‰ J

œœ

? œ œ œj ‰ f

60

&

Œ

œœ œ J

œ

Œ

œ œ œ ‰ J

j œ bœ œ œ ‰ j œ œ œ œ œ œ. œ F œœ œœ œ œ # œ œ œ œ b œ œ œ œ œj ‰ ∑ p œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ ‰ # œ œ œ ‰ # œ œ œ ‰ œ œ œJ ‰ œ œ œJ ‰ J J J j œœœ‰

œ

œ

œœ œ J

œ œ

˙ ‰

& œ #œ œ #œ . œ f ? œ #œ œ #œ œ.

œ œ œ #œ

? œ #œ œ #œ œ. f

œ œ œ #œ

œ œ œ #œ

ƒ ‰ œj œ # œœ > ƒ > n >œ >œ ‰ # œJ œ

œ œ > >œœ

>œ >œ J‰ J‰

j œ‰ #œ > # >œœ ‰ J

∑ 14

>œ œ ‰ Œ #œ J # œ π >œ œ‰ ˙ J ˙

Œ

œ #œ œ #œ

œ

Œ

œ œœ ‰ J

œ

œ- œ-

# # œœœ œœœ œœœ

œœ œœ œœ œ œ œ

œœ Œ

œœœ

œœœ

#œ œ œ #œ nœ œ

œ >œœ

œ J

j ‰ œ œ œJ ‰ œ œ œJ œ œ œ‰ œ œ œ‰ œ œ œ J J p > >œ # >œ œ ‰ J

œ. œ œ œ

œ

#œ œ œ #œ nœ œ

# # œœœ œœœ œœœ n n œœœ œœœ J‰

œ J

œ #œ œ #œ

œ œ #œ.

68

68

#œ œ œ #œ nœ œ

œœ œ‰ œ œ J

60

œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ‰ œ œ J

œ J

54

68

œ. œ œ œ ˙

œ

Œ # # œœ

œœ Œ

˙

œ

œ œ #œ ˙

Œ

œ #œ œ


Petita suite

77

&

& Œ # œœ

77

? ?

77

˙

&

Œ # # œœ

œ Œ œ

Œ œœ

œ #œ Œ

˙

œ

œ

œœ

Œ

œ

˙

œ & ‰ Nœœ œ œ Œ f ? ‰ œ œ Œ œ Nœœ ? n >˙

˙ œ œ #œ ˙

87

87

Œ

œ

˙

87

œœ Œ

∑ j œ # œœ ..

‰ œ œœ J œ œœœœ ˙

Œ

œœ Œ

˙

œ

œ œ œ œ pizz.

˙ &˙

97

? œ œ

Œ

œ œ

#œ Œ

15

˙

œ

œ œœ œ ƒ

Œ

œ œ- # œf

œ. œ œ œ œ

Œ

œ. œ œ œ œ. œ œ œ

œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ

œ œ bœ œ œ œ œ œ ‰ j œ œ œ œ œ . Jœ œ œ ˙ œ p œ œ . œ œ œ œœ œ œœ œ ∑ Œ œ œ . œj j‰ Œ Œ œ. œ œ œ œ ˙ œ p # œ œ . n œ œ œœ # œœ J œ œ œ œ œ œ œ #œ Œ ∑ Œ J‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ #œ

? œ œœ œ œœ œ œ

97

œœ Œ

œ. œ œ œ ˙ œ. œ œ œ ˙

œ Œ & œ. œ œ œ

97

Œ # œœ

œ œœ ˙

ƒ œ œœ œ œ ƒ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ

Œ

œ. œ œ œ œ

Œ # œœ

j œ. œœ # œœ ..

œœœœ

œ‰Œ J

œ œœ ˙

˙

‰ Jœ œ œ œ . œ

œœ œœ œœ

œ. ‰ œ. ‰ œj ‰ Œ .. J J .

j ‰ j‰ # œ. œ # œœ .

j œ ‰ Œ .. œ.

œ. ‰ j ‰ j‰ Œ J œ œ. . .œ J ‰ œ. ‰ Jœ. ‰ Œ J

.. ..


Giga Viu

# 5 & 8

Acordió

Piano

# 5 & 8

?# 5 8

‰ œœ .. œœ œœ œœ ‰ œœ .. œœ œœ œœ ‰ œœ .. œœ œœ œœ ‰ œœ .. œœ œœ œœ œ. . œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. f .œ . . . œ. œ. . . . œ. œ. . . . œ. œ. . . . œ. œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ JJ JJ JJ JJ

slap ? # 5 œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ 8 JJ JJ JJ JJ JJ JJ JJ JJ f

Contrabaix

# j . j & .. œ. œ œ œ œJ œ. f 9 # & .. ‰ œœœ ... œœœ œœœ œœœ . . . . ? # .. œ. . œ. . œ. œ. J J 9

9

David Esterri

j j j . j j œ. œ œ œ œJ. œ. Jœ œ œ œ œ. œ. œj œ œ œ œj j œj œ œ œ. œj œ. œ œ œ œJ. œ. J . . œ. . œ J .

‰ œœ ... œœ œœ œœ ‰ œœ .. œœ œœ œœ ‰ œœ .. œœ œœ œœ ‰ œœ .. œœ œœ œœ ‰ œœ ... œœ œœ œœ œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. . œ. . œ. œ. œ. . . . . œ. œ. . . . . œ. œ. . . . . œ. œ. . œ. . œ. œ. œ œ œ œ œ œ J J J J J J J J J J

? # .. œ . œ . œ œ œ . œ . œ œJ œ . œ . œ œ œ . œ . œ œ œ . œ . œ œ œ . œ . œ Jœ J J J J J J J J J J

15

&

# œ. œ œ œ . j j œ œ. œ œ œ œ œj j j œ œ œ œ. œ. J J J J . . œ. œ. #

œ. œ œ œ œ. œ. œJ. œ œ œ œ. œ. œj œ œ j j J J J J J . œ œ. œ.

‰ œœ .. œœ œœ œœ ‰ œœ .. œœ œœ œœ ‰ œœ ... œœ œœ œœ ‰ œœ .. œœ œœ œœ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. . ? # œ . œ. . œ. œ. œ. . œ. . œ. œj œ. . œ . œj œ. œ. . œ. . œ. œj œ. . J J J . J . . . J

15

&

œœ ... œ. œ. .

œœ œ.

œœ ‰ œœœ ... œœœ œœœ œœœ œ. . . . . j œ. j œ. œJ. . œ. . œ. œ J . œ œœ.

? # œ . œ . œ œ œ . œ . œ œj œ . œ . œj œ œ . œ . œ œj œ . œ . œj œ œ . œ . œ œj J J J J J J J

15

© 2012 David Esterri. Edició autoritzada per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


Petita suite

. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ œ œ . j . j # j . . . j œj œ œ œ. œj œ œ œ œ œ œ œ J . & œ œœ œ J J J œ œJ J J œ œ J J J . . œ J œ. . œ J . .

21

#

‰ œœ ... œœ œœ œ. œ. œ.

œœ ‰ œœ .. œœ œœ œœ ‰ œ. œ. . œ. œ. œ. ? # œ. . œ . œj œ. œ. . œ. . œ. œj œ. . J . . . J

21

&

œœ ... œœ œ. œ. œ. .

‰ œœ .. œœ œœ œœ .. ‰ œœ .. œœ œœ œœ ‰ œœ ... œœ œœ œœ œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. . . œ. . œ. . . . . œ. œ. . œ. . œ. œ. œ . œ. . œ œ J J J J J J

œœ œœ œ. œ. j œ. Jœ.

? # œ . œ . œj œ œ . œ . œ œj œ . œ . œj œ œ . œ . œ œ .. œ . œ . œ œ œ . œ . œ Jœ J J J J J J J J

21

# œ. œ œ œ . j j œ œ. œ     J J J . p 27 j # & ‰ œœœ ... œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ Œ . . . . . ? # œ. . œ. . œ. œ. œ. ‰ Œ JJ J 27

&

                 J J J J J J J J J J J J J œ œ œ œ œ œ J œ œJ‰ ‰ J œ œJ‰ ∑ ∑ p

? # œ. œ. œ œ œ                              JJ J JJ J J J J J J J J J J J J p

27

#

                            J J J J J J J J J J J J J JJ 33 . œ œ œ. œ. j . j # œ. œ . . œ œ œ & J œ œ œ J J œ. ‰ Œ ‰ J œ J J œ. ‰ Œ ‰ œJ œ œ œ 33

&

œ. ? # œœ ..

œ. œ. J J

œ. J

˙

˙

    J JJ œ. œ œ œ œ J

œ. ˙ J

œ. J

? #                                 J J J J J J J J J J J J J JJ J JJ

33

17


Petita suite

#

j & J    J J ˙ œ Ÿ~~~~~~~~ 39 j # j œ & œ. œ œ œ œ. œ. ˙ . . œ. œ. œ. œ. œ. œ ?# J Jœ J œ. J J J J 39

D7

. j œ œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. œJ œ œ œ œ. œ. œj œ œ j j œ. œ J J J J J J J . œ œ. œ. f ‰ œœ ... œœ œœ œœ ‰ œœ .. œœ œœ œœ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. f œ. . œ . œj œ. œ. . œ. . œ. œj œ. . J . . . J

œœ ... œœ œ. œ. œ. .

œ ‰ œœ .. œœ œœ œœ œœ. œ. . œ. œ. œ. . j œ. œJ. œ . œ. . œ. œj J . œœ œ.

? #            œ . œ . œj œ œ . œ . œ œj œ . œ . œj œ œ . œ . œ œj J J J J J JJJJJ J J f

39

. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ œ œ . j j # j . . œ œ œ œ œ. œ œ & œ œœ œ J J J œ œJ J J J J J J . œ .

45

#

‰ œœœ ... œœœ œœœ . . .

œœœ ‰ œœ .. œœ œœ œœ ‰ œ. . œ. œ. œ. . ? # œ. . . j œ. œ. . . . œ. j œ. . œ J œ. œ. œ. J

45

&

œœ ... œœ œ. œ. œ. .

j j j œ œJ. œ œ. œ œ œ œJ. œ. .

œœ ‰ œœ ... œœ œœ œœ ‰ œœœ ... œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ ... œœœ œœœ œœœ œ. œ. œ. œ. œ. . . . . . . . . j œ. . . œ. . . œ. œ. . . . . œ. œ. . œ. . œ. œ. œ œ J œ J œ. J œ J J J J œ œœ.

? # œ . . j œ œ . . œ j œ . œ . œj œ œ . œ . œ œ œ . œ . œ œ œ . œ . œ œ œ œ J œ Jœ J J J J J J J

45

# œ. œ œ & J

51

œ œ. œj j œ. Jœ. œ œ œ œ . J J .

œ. œ œ J

œ œ. œj j œ. Jœ. œ œ œ œ . J J .

œ. œ œ J

œ œ. œj j ≈ Œ J . œ. œœ.

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ & œœ .. œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ ... ≈ Œ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? # œ . œ. . œ. œ. œ. . œ. . œ. œ. œ . œ. . œ. œ. œ. . œ. . œ. œ. œ . œ. . œ. œ. œ. . ≈ Œ œ. J J J J J J J J J J

51

#

? # œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ J J J J

51

œ.

œ . œ Jœ œ . œ . œ œJ J J 18

œ.

œ . œ Jœ œ . œ ≈ Œ J


Passacarrer Alegret

Acordió

Piano

Contrabaix

# 6 & # 8

# 6 & # 8 œœœ ... œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ... œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ f ? ## 6 œ . Œ . Œ œ œ œ. Œ. Œ œ œ 8 ? # # 6 œpizz. 8 . Œ. f

# & # œ œ œ

Œ œ œ

œ.

œ œ œ œ œ œ ˙.

œ. œ.

œ. Œ œ œ œ. œ œ

.. œ . f

œœœ œ œ œ

.. œ . œ.

Œ.

.. œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

Œ œ œ .. œ .

Œ.

œ.

.. ˙ . p 8 œ. ## œ œ œ œ œ œ . œ . . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ . . . & œœ œœ œ œœ . œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ . œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 8

8

? ## Œ œ # œ œ #œ

? ## Œ œ # œ œ .

Œ.

Œ.

# . & # œ œ œ œ #œ œ œ œ.

16

16

&

## ˙

? ## Œ

œ

? ## Œ œ

16

œ

œ œ .œ

œœ œ

œ œ. Œ.

œ

œ

Œ œ œ

œ.

œ. œ

œœœ œ œ œ

œ œœ

œ

Œ.

œ œœ

œ. Œ.

œ

œ

œ. œ.

Œ.

Œ.

œ

Œ

œ.

cresc.

œ.

œ

œ.œ

œ

œ.

œ œ J œ œ œ œ Œ.

œ œ œ œ œ# œ ˙ .

œ. œ œ œ œ œ œ

Œ œ œ .œ œ

Œ œ œ

œ

Œ

œ œ œ œ #œ œ ˙.

œ œ ˙ J

œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œ. œ œ œ œ œ

Œ œ œ œ.

Œ.

Œ œ œ .. œ .

Œ.

œœœ

œ.

œ œ œ œ œ œ ˙.

Œ œ œ .. œ . œ œ œ

Œ.

œ œ œ œ œ œ ˙.

œ œ

Œ œ œ œ œ

˙.

œ. Œ œ œ

œ. œ œ œ œ œ œ

David Esterri

œœ œ œ Œ.

© 2012 David Esterri. Edició autoritzada per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

œ

œ

Œ œ

œ. œ œ œ

œ

œ.

œ

œ.

œ œœ

œœ

Œ.


Petita suite

# & # œ œ œ œ œ#œ ˙. # œ œ œ & #

24

? ##

œ

œ

? ## Œ œ

œ

24

œ

œ. œ œ œ œ œ œ

œ. œ œ.

# & # œ ‹œ #œ ˙.

œ œœ

œ œ

&

## # ˙

? ## Œ

#œ œ.

œ œ.œ

? ## Œ # œ œ . œ

32

40

&

##

œ #œ œ

? ## Œ œ

œœœ œ œ œ

œ œœ Œ.

œ

Œ œ œ Œ œ œ

œ

˙. ˙.

œ

˙.

# œ œ & # œ œ # œœ œ

œ

œ œ œ

40

? ##

œ

œ œ œ

˙. œ

œ

Œ œ

Œ.

32

32

40

œ œ œ œ #œœ œ ˙ œ #œ œ #˙. f œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ ˙ œ J J œœ ˙ œœ œ#œ œ œ œ œ œ œ #œ œœ Œ œ œ .œ œ .œ œ .œ

œ œ œ œ œ#œ ˙.

24

œœ œ œœ œ

œ. Œ.

n˙. œ. œ. œ œ.

œ

œ. Œ.

Œ

œ œ nœ œ œ œ

˙.

Œ

œ

œ œ n ˙˙ .. J

œ œœ

œ

˙˙ ..

œ Œ œ œ œ. œ œ œ Œ œ œ œ.

Œ.

˙.

˙. ˙.

œœ œ œ œ

˙. ˙.

˙. ˙.

˙ ˙

œ œ

˙.

˙.

˙

œ

œœ œ œœ œ

20

Œ.

œ

œ

œ

œ

Œ.

œ #œ

œœ œœ œœ ˙˙ ..

#œ œ Œ œ œ #œ œ œ œ. Œ œ œ œ.

#œ. œ œ œ œ œ #œ p # ˙˙ .. ˙˙ .. p œ .. œ œ œ œ œ œ œ œ. Œ. p

œ.

Œ œ œ

Œ.

˙. œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ. Œ.


Petita suite

# & # #œ œ œ

˙.

? ## Œ œ œ

œ. Œ.

48

48

# & # # & #

56

&

## œ . ##

# ˙˙ .. ˙.

Œ #œ #œ

? ##

63

˙.

? # # œ .œ

#œ. œ œ œ #œ œ #œ #œ. œ œ œ #œ #œ ‹œ

œ . œ # œ# œ

Œ œ #œ

œ. Œ.

œ œœ

œ

# # ˙˙˙ ... Œ

œ

Œ Œ

œ

œ

# ˙˙ .. ˙. œ.

œ

# ˙˙˙ ...

œ. Œ.

œ œ .œ

œ

œ œœ

œ œ. Œ.

œ œ œ œ œ œ ˙. œ

œ

œ

Œ œ œ 21

œ. œ

œ

œ œ J ˙ œ œœ

œ. Œ.

œ œ. œ Œ.

Œ

Œ.

Œ

f

œ

œ

œ œ .œ œ

Œ œ œ

œ œ

œ œ

œ. œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ #œ œ ˙.

œ œ

#œ. Œ.

œ œ œ œœœ œ œ œ

œ.

œ

#˙. # ˙˙ ..

œœœ œ œ œ

f

n n n ˙˙˙ ... Œ

œ.

Œ

œ œ œ œ œ œ œ. f œ œ œ œ œ œ Œ.

Œ.

œ. œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ #œ œ ˙. œ

j œ #œ #œ œ #œ

œ#œ #œ

œ. Œ.

œ œ J ˙

? ## œ . Œ .

63

Œ œ #œ

œ. œ #œœ

‹œ #˙

56

&

˙.

#œ œ œ #œ. œ œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ œ #œ

? # # # # ˙˙˙ ...

63

#œ. œ #œ œ

#˙.

œ # œœ .. œ œ œ # œ œ œ # œœ .. œ œ œ # œ œ œ # ˙˙˙ ... œ

? ## œ

56

œ. œ #œ #œ ‹œ #œ œ

œ. œ#œ œ #œ œ œ #˙.

# & # ˙.

48

œ œ œ œ œ# œ

œ œœ

. œ. Œ

œ

œ

œ

Œ œ œ


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com

Obres per a Conjunt instrumental (Chamber Ensemble) MG046 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Goya, per a clarinet, clarinet baix, fagot, violoncel, contrabaix, 2 pianos i percussió. (disc LMG2040) MG065 Jesús Rodriguez-Picó (1953): A bao a qu, per a flauta, clarinet, saxòfon, violoncel i percussió). MG070 Felip Pedrell (1841-1922): Cant del Matí, per a violí, violoncel, piano i harmonium —orgue—. MG073 Llorenç Balsach (1953): Tres converses per a 10 instruments, per a flauta, Clarinet, Fagot, Trompa, Trompeta, Trombó, Violí, Viola, Violoncel, Contrabaix. MG081 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Quintet de la nit i del dia, per a família de clarinets. MG091 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Sonades del vell record nou, per a quintet de metall. MG094 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Concert Equinoccial, per a percussió solista i quatre percussionistes. (discAH133) MG097 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Sonades de la calor del foc, per a flauta, clarinet, trompa, piano, violí, viola i violoncel. MG098 Òscar Briche (1976): Andante, per a viola (solo) i 13 instruments. MG107 Llorenç Balsach (1953): mÚSICA-mÀGICA, per a flauta, clarinet, violí, violoncel, piano i percussió. (discAH021) MG120 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Concertino, per a piano, cordes i percussió. MG144 Carles M. Eroles (1957): Abstrets, per a flauta, clarinet, violí, violoncel i piano. MG163 Anna Bofill (1944): Septet de set sous, per a flauta, clarinet, violí, violoncel, guitarra, percussió i piano. MG175 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Música de cambra núm. 1, per a flauta, percussió, piano, violí, i contrabaix. MG176 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Música de cambra núm. 2, per a clarinet, corn anglès, trompa, trombó, percussió, violí, viola i violoncel. MG187 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Complanta per Xile, per a clarinet, clarinet baix, percussió, 2 violins, viola, violoncel i contrabaix. MG205 Eduard Toldrà (1895-1962): Les danses de Vilanova, per a quartet amb piano i contrabaix (ad libitum). MG208 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Homenatge a Joan Prats, per a flauta, clarinet, trompa, trompeta, trombó, tuba, percussió, violí, viola, cello, amplificació i control electroacústic i actors. MG241 Joan Carles Blanch (1958): Fantasia temàtica, per a flauta, clarinet, violí, violoncel i piano. MG285 Josep M. Mestres Quadreny (1929): Quadre, per a flauta, oboè, clarinet, percussió, piano, violins 1rs i 2ns, viola i cello. MG288 Joan Carles Blanch (1958): Somrad Balú, per a flauta, clarinet, saxòfon tenor, percussió i piano. MG323 Antoni Tolmos (1970): Espurnes, per a 2 veus, flauta, violoncel i piano. MG365 Anna Bofill (1944): Spirals. per a flauta, clarinet, percussió, guitarra, violí i violoncel. MG371 Glòria Villanueva (1953): Càrol: un conte de Nadal, per a grup instrumental, cor infantil i narrador. (discAH223) MG372 Marc Codina (1987): Prägnanz, per a flauta, oboè, clarinet, trompa, fagot, piano, percussió, corda.

MG391

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.