Salm45. Un bon auguri em surt del cor (Baltasar Bibiloni)

Page 1

BALTASAR

BIBILONI

SALM 45 Un bon auguri em surt del cor per a soprano, bariton, cor, clarinet i piano

Edicions la mĂ de guidoBALTASAR

BIBILONI

SALM 45 Un bon auguri em surt del cor soprano bariton cor mixt clarinet piano


ISBD(PM) Salm 45: Un bon auguri em surt del cor [Música impresa] : per a cor mixt / Música de Baltasar Bibiloni i Llabrés (n. 1936). - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2012 - 1 partitura (48 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Per a l’obtenció de les particel·les poseu-vos en contacte amb l’editorial Primera edició: març 2012 ISMN: M-69208-387-0 Dipòsit legal: B-10.717-2012 Copyright de la música: © 2012 Baltasar Bibiloni Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel/ 93 725 7052 Fax/ 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Al Cor de Calvià en el seu XXè. aniversari

SALM 45

{

Un bon auguri em surt del cor Allegretto brillante

˙ ### 2 ˙˙ & 4

Piano

{

° ### &

### &

11

S.

A.

T.

B.

Cl.

œ

œ ˙ œ œ œœ

3

œ

œ

¢

œ œ œœ œ œ

˙

3

œ

5

œ

œ œ œ œ œ œ

œ

6

™™ ˙

Animato

™™ ˙

f

Un

™™ ˙

f

f

Un

? ###

™™ ˙

U œœœœ œœœœ œœœœ ˙˙ 3

p

? ### ˙˙

3

U œœ œœ œ œ

œ

bon

au

œ

œ

bon

au

œ

œ

bon

au

-

gu

-

bon

au

-

gu

-

œœœœ

œœœœ

œœœœ

œœœ œ

œ œ œ™

™™ œ™

™™ œ œœœ

œ

œ

Un

### &

{

f

Un

### & ‹

### &

Pno.

œ

3

œ œ œ ˙˙˙ œœ œœ œ œ

œ œ œ ˙˙ œœ œœ œ ˙ œ

œœœ œ œœœ ### œ œœ œœœ œœœ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœœ œœœœ ˙˙ œœ ™™ œ dim. œ œ œ ? ### J œœ ™™ & œœj œœ ‰ ‰ œœj œœ ‰ ‰ œœj œœJ ‰ ? œœ œ œœ œ J J

6

Pno.

? ### 42

ff

Baltasar Bibiloni

Animato

œœ œœ

œ

˙ -

gu

-

˙ -

gu

-

˙

œ J

˙

œœ J

œ J

™™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœœœœ mf

© 2012 Baltasar Bibiloni. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


° ### & œ 16

S.

ri

A.

### & œ

### & œ ‹ ri ? ### œ ¢ ri

T.

B.

Cl.

ri

### œ œ & J

{

˙

em

surt

del

œ

˙

em

surt

A.

T.

B.

Cl.

Pno.

dim.

del

˙

njmpj j j ˙ œœ œœ

˙

j‰ Œ œ

dim.

cor.

˙

dim. cor.

˙

em

œ

surt

˙

del

˙

dim. cor.

em

surt

del

cor.

˙

De- dic al rei, mp

œ œ ? ### œ œœœ œœœ œ œ œ œœœ œ œœœ œ œ œ œ j ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ

### &

### & ‹ ? ### ¢

al

rei, al

rei, al cresc.

˙

### œ œœ ˙˙ & œœ œ ˙ ? ###

de - dic al

œ œ œ œj J J J ˙

j j j j œ œ œ œ œ™ rei

el meu po - e

-

rei, mp

œ

˙ ˙

cresc.

˙ ˙

rei,

œ‰ Œ J œœ ‰ Œ œ J j œ‰ Œ œ

œ œ œ™ al

œ

rei

al

œœ

œ ‰ œœœ œœ œœœ J

mp

˙ ˙ ˙

ma,

j j j j j œ ˙ œœ œ œ ˙ rei, al rei, de - dic al rei el meu po - e cresc. j j œ j j j œ œ œ œ œJ œJ œJ J œJ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œj ˙ J J rei, al rei,de - dic al rei,de - dic al rei el meu po - e ma, cresc. j œœ œ œ ˙ œ™ œ ˙ œ œ œ œ ˙ J J J J cresc.

œ œ ˙

### ˙ &

{

rei,

j j j œœ œœ ˙ J

mp De- dic al

De- dic al

dim.

° ### œ œ cresc. ˙ &

‰ j œj j œ œ

j‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ œ J JJ De- dic al mp ™ œ n œ j œœ Jœ œ JJ J

j j‰ Œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ J œ J dim. œœœ œ œœ œ œœœ œœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœ J‰ Œ œœ œ

22

S.

˙

˙

œ

### œœœ & œ

Pno.

œ

˙

el meu po - e

-

-

œ œœ œ œ œœœ J J J œœ œœ œœ œ ˙˙ œœ œœ œœ ‰ œ œ œ œœ œœœ ˙ œœœ ˙ ˙

4

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

œ œœ œ


S.

29 ° ### j f j j j & œ œ œ œ œ

### &

A.

T.

B.

Cl.

Pno.

¢

el meu po - e

ma,

po

### ˙ &

{

### ˙ & ˙˙

B.

Cl.

Pno.

Ϫ

ma,

Ϫ

e

-

? ### ˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

° ### j & œ œ

j œ œœœœ œ

### j & œ œ

és

à

ma,

Ϫ

ma,

Ϫ

ma,

p giusto poco stacc.

p

œ œ œ J J

j j œ œ œ

la

me - va

p la

me - va

la

me - va

œ œ œ J J

p

˙

la p

œ ‰ ‰ œ œ œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ J J J

œ ‰ #œœœ œœ œœœ ˙ œ œ

œ

-

j œ œœœœ œ

-

gil

œ

dim.

œœ ™™™ œ

Ϫ Ϫ

j œœ ‰ ‰ œ

˙˙ ˙˙

mp

p

˙ ˙

j j j j j cresc. œ œ œ œ œ œ œ œj ˙ J J

j œœ œ

˙ ˙ legato

j j j j j j j œ œ œ œ œ œ œ œj ˙ com u - na plo -ma d'es -cri - và, œ œ œJ œ œJ œ œ œj ˙ J J J J J com u - na plo - ma d'es -cri - và,

### œ œ œ œ œ œ œ œ œ & J J ‹ llen-gua és à gil com u - na plo - ma d'es -cri - và, œ œ ˙ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ # ? ## J J J J J J J J ¢ llen - gua

T.

-

llen - gua

A.

f-

˙

j j j j ˙ #œ œ œ œ œ œ ma, el meu po - e ### j f j j j j j j j ˙ & œ œ œ œ #œ œ œ œ ‹ el meu po - e -ma_el meu po - e f ˙ ˙ ? ### ˙

36

S.

### &

{

me

és

-

j ### j œ ‰ ‰ œ & œœ œœ ? ###

˙ ˙

à

-

va

gil

llen -gua_és à - gil com

j j œœ ‰ ‰ œœ œœ œ œ œ ˙ ˙

-

5

˙ ˙

plo - ma,

œœ œ

plo -ma d'es - cri

‰ œ œ œ

j j œœ ‰ ‰ œœ œ œ

j j œœ ‰ ‰ œœ œ œ œ œ œ œ ˙˙

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙


S.

42 ° ### j j j j & œœ œœ ˙

### & Ϫ

de - dic al

A.

T.

B.

{

### j j j j & œœ œœ de - dic al ### ˙ & ‹ rei # ? ## œJ œJ œ œ J J ¢ rei

T.

B.

Cl.

Pno.

al j j j de-dic al rei,j j j j j j j j j œ œ œj œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ ˙ rei,de-dic al rei, al rei, de-dic al rei, de-dic al rei, j jœœ ˙ j j j j j œ œœ œ œ œœ J J œ œ œ œ #œ J J J ˙ rei,

### j œ œ œ œ ™ & œ al

### j ‰ Œ & œœ œ Pno. ? ### j ‰ Œ œ œ 49 ° ### f˙ S. & A.

œ œ

de - dic al rei,

j œ al ### œ œ œ j & JJ Jœ ‹ de-dic al rei,de-dic al rei, de - dic al rei, de-dic al rei, al ™ j œ j j œ j j j ˙ œœ œ œ œ œ ? ### œ ˙ œ J œ œ œ JJ J J œ œ ¢ và

Cl.

œ œ œj œj ˙ JJ

j #œj œ œJ ˙ œ J

### œ &

de - dic al

œ #œ ™ J

‰ œœœ œœœ œœœ #œœœ ˙ ˙

œ œ

œ œj œj œj ˙ J el meu po - e

al

œ œ™ J

rei,

de-dic al

˙ rei

rei,

œ ‰ œœ œœœ œœœ œœ œ ˙ ˙ ˙ ˙

œœœ œ œ

ma.

el meu po - e -ma_el meu po - e

œ œ œ œ J J J J œ

œ œ œ œ ˙ œœœ J j œ œ

Ϫ Ϫ 6

œ

-

ma.

-

ma.

œ œ

rei,

œ œœ

œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ ‰

œœ œ

˙ ˙

œ œ œ œ ™™

j œ ‰ Œ j œ ‰ Œ

™™

j œ ‰ Œ

™™

™™

œ ‰ Œ J

œ œ ™™ 1. œœœ 3 œœ œ œ ™ œ œ œ œ œœ œ ™ œ œœœ œœ ˙ œ ™™ ˙ ˙ ˙

el meu po - e

œœœ ™™™

˙

1.

˙ -

de-dic al

œ œ‰ Œ J J

j j j j ˙ œ œ œ œ œ rei el meu po - e j j j œ j œœ œ œ œ œ J œ œ J J J

œ J œ œ œ j ### ˙˙ œ ™ œ œœ & œ œ œ œ œœ ™™ j ? ### œ œ œ œ œ ™ œ œœ œœ œ™ œ

{

œ

rei,

-

ma.

œœœœ 3

3


### 2. &

54

Cl.

Pno.

{

b

3

? ###

Pno.

b ˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

soprano ° b 6 Solo œ™ œ œ œj & 8 ¢ J J

œœœœ

mp

6 &b8 ‰ Œ

{

& b 68 ˙˙˙™™™

œœ ™™

Largo dolcissimo

mp

? 6 œ b8 œ

el més

œ œœœ

Ϫ

° b˙ ™ b & ¢

œœœœœ

œ œ œ™

œ

œ

œ œœœ

bœ ™

Pno.

&b

bœ ™

{

& b b˙˙˙ ?b

œ

œ

œœœ

œœ œœ

œœ ™™ œ™

ets

œ œ™ ˙˙˙™™™

Ϫ

œ ‰ J

bœœœ ™™™

b œ œ œ bœ 7

bœœ ™™ œ™

œ œ œ™

68

œ œ J

de

œ

el més

œœœ œ œ œ œœ ™™ œ œœœ

œ

Ϫ

œ œ J

tots,

de tots

œœ ™™ œ™

œœ ™™ œ™

œ œ œ œ œ œ J bœ œ

œbœbœ œ™

68

œ ‰ ‰ j œj œ œ J J

œœ ™™

˙˙˙ ™™™

bell

Cl.

3 3 œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœœ œ œœœœ U ˙ ˙ ˙ ˙

˙™ bell,

68

3

Largo dolcissimo

62

S.

3

mp

Ets

Cl.

˙

˙

j œ œ™

˙

œ ### 2. œ œ œ œœ œ œ b œ œ œ œ & œœœ œœœ œ œœ œ 3

59

S.

œ œœœœ œ

j œ els

œœœœœœ

Ϫ


° b ¢& œ 65

S.

ho

Cl.

Pno.

-

œ œ œ œ œ œ œ™

& b œœœ ™™™

œœœ ™™™

{

œœ ™™ œ™

° œ ¢& b

{

-

ci - a,

œ œœœœœœ

& b Ϫ

Ϫ

œ™ & b ˙˙™™

Pno.

?b

œ œ œ

œœ

œœœ ™™™ œ ™

œ œ™

Ϫ

° b œ œ œ œ œ œ™ J J ¢& 72

S.

els teus lla -

Cl.

Pno.

&b œ œ œ

{

vis:

œœœ ™™™

œœ™™

œœœœ

œ œœ

œœœœ™

-

ci

j œ œ œj J

œœ j‰ ‰ œ ˙™

-

a

˙™ œ™

œœœœœ œœ ™™ œ™

œœ™ œ œ œ™ œœ 8

Ϫ

b œœ œœ œœ™™ J

˙™

t'ha be - ne - ït

œœ ™™ œ™ œ

œœœ ‰ ‰ J

œ œ bœ bœ œ œ œj J

œ œœœ œ J ‰ ‰ œœ œ

Déu

œœ ™™ œ™

œ œ J

™ œœ‰ ‰ œ J J j ˙™ œœœ ‰ ‰ ˙˙ ™™ œ

œ ‰ ‰ œ™ J

œ J ‰ ‰

ex - ha- len

œœœ ™™™

ex - ha - len grà

œ œ œ œ œ œ œ ™ J J œ

œ œ œ œ œj œ ™ b & œ™ œ™ œœ ™™ œœ ™™ ? b

œ œ œ œ œ œ œ™

™ œ ‰ ‰ œj œ œ œ J J J

œ œ™ J

j ‰ œj œ œJ

j œ ‰

œ œ œ œ œ œ™ œ

?b œ œ œ œ œ œ œ™

grà

Cl.

mes

& b Ϫ

68

S.

˙™

j œ œ™

œ œ œ nœ œ œ œœ

nœœ

œœ n œ œœ œ

œ

j œ œ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ J


° b j ‰ ‰ j œ œ œ™ œ J J ¢& œ 76

S.

t'ha be - ne - ït

Cl.

{

&b

Pno.

œœ œœ œœ #œ

&b

# œœ

? œœ b

j œœ œ œœ œœ™ œœ

œœ œœ ™™ J

° œ ™ ¢& b J ‰ ‰ Œ 80

S.

Pno.

{

&b &b ?b

° 2 j ¢& b 4 œ 85

S.

Cl.

Pno.

Allegro

-

? b 42

‰ ‰ ‰

-

j œ œ œ œj œ œœœ œœœ ™™ œœ œœ œœ ™ œ œœ œœ J

œœ œ œ œ J J

el més bell,

œ J

œ™ œ ™

œ™ œ œ œj ˙™ JJ

lontano

Ets

˙™ pre

-

-

j œ œ œ œœœ œœœœ œ œœ œ œœœœ œ œ

el més

j œœ œœ œ œ œ œ œœ™ œ œ œ J

œ J

42

˙™ bell.

j ‰ ‰ œ œj œ™ œ Œ™

 

œ œœœ œ

pp

42 42

 

œ

42

f . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ . j œ J J œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œœœ œœ  Œ Œ Œ œ œJ ‰ Œ œ œ œ œ œ œœ mf cresc. œ   ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

pp cresc.

& b 42 œj ˙˙˙ & b 42 ˙˙˙

{

œœ

per sem

Ϫ

o œ™ pp œ™ ™ œ œ J ‰ ‰ Œ™ ‰ œœ œ œ œ ™ j ™ œ œ œ œœ ™™ œœ ™ œ œ œ œ œ ™ œ ‰ ‰  œ™ œ™ œ™ œJ œ œœœœ j‰ ‰  œœ ™ œ™ œ

pre.

Cl.

nœ œ J

œ ‰ œ œ™ J J

9


° &b

&b

90

S.

A.

T.

B.

&b ‹ ? ¢ b

Ce - nyeix - te l'es - pa - sa, va - lent, f marcato

j j ‰ œ œ œ œj œj œ œj ˙

Œ Œ

Œ

Ce - nyeix - te l'es - pa - sa, va - lent,

j j j ‰ œ œ œ œ œJ œ œJ #˙

marcato f

j marcato j j ‰ œ œ œ œ œJ œ œj ˙

Œ

f

f Ce - nyeix - te l'es - pa - sa, va - lent, marcato

œ nœ ˙ œ œ œ œ œ ‰J J J J J

œ. œ. œ. . Ce - nyeix - te l'es - pa - sa, va .œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ j œ  œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ Œ ‰ Cl. &b . . œ œ œ œ œ œj œ j œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ &b Œ œ JJ J J J œJ Pno. œœj œ nœœj œ œ œ œ ?b œJ œJ œ œJ J œ J ˙ ˙ œ™ ˙ ˙ œ™ 96 ° j j j œ œ œ b ‰ œ œ œ œ œ J S. & œ J ˙

{

T.

Cl.

Pno.

¢

&b œ ‹ ?b œ

ce - nyeix - te l'es - pa - sa, va - lent,

œ œ œ œ œ œ œ ˙ ‰ J J J J J

œœœ œ œ # œ &b œ 6 œœœœ œ # œ œ J &b 6 œœœœ œ # œ ?b œ J

{

œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ ‰ œj

ce - nyeix - te l'es - pa - sa, va - lent,

&b œ

A.

B.

j j j ‰ œ œ œ œj œ œ œj ˙ ce - nyeix - te l'es - pa - sa, va - lent, j j j j ‰ œ œ œ œ œJ œ œ n˙

lent,

6

ce - nyeix - te l'es - pa - sa, va - lent,

œ œ œ œ œ œ œ œ J J J

œœ œœ œœ J œ œ œ œ œj œ œJ œJ œ œJ œ œ

œ œ nœ œ œ œ nœ

ves-

‰ œj

œ

ves-

œ

‰ œ J

ves-

œ

‰ œJ

ves -

œ œ œ œ nœ œ œ œ

6 œ œ œ œ nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œœ nœ œ œ J œ œJ œJ 6 nœ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œj œ œ J œ œ œ nœ œ J 6

10


° b j & œ œ œj ˙ 101

S.

teix - te d'ho - nor,

teix - te d'ho - nor,

T.

B.

Pno.

& b œJ œ œJ ˙ ‹ teix-te d'ho - nor, ? œJ œ œJ ˙ ¢ b

{

&b ?

b

œœ J œœ J

° ## ˙^ &

d'ho - nor

œ œ

T.

Cl.

Pno.

i

i

œ œ

d'ho - nor

œœ œœ ˙˙˙ J ˙ œœ œœ ˙ J ˙

tat. ## ^ & ˙

A.

B.

œ œ

i

i

œ œ œ œœœœœœœœ œ œ œ œ œ b & J J œ œœ

107

S.

œ œ

d'ho - nor

teix - te d'ho - nor,

Cl.

œ œ

œ œ

d'ho - nor

& b œj œ œj ˙

A.

œ œ

œ œ

¢

tat. ## ˙^ & ‹ tat. ^ ? ## ˙

œœ œœ œ œ œœ œœ

œœ œœ œ œ œ œ œ œ

tat.

## œ œœ œ œ œ œ œ & œ œ œœ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œœ ## œJ œœ œœœ œœœœ œœœœ ‰ ‰ œœœ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ & J J J J J œ œ œ ? ## œ ‰ ‰ œj œ ‰ ‰ œj œ ‰ ‰ œj J œ J œ J œ

{

11

˙^

˙^

##

ma

^ ˙

-

jes

-

##

ma

˙^

-

jes

˙^

-

##

ma

˙^

-

jes

˙^

-

ma

-

jes

-

f

œœœ œœœ œœœ

œ

^ ˙

œ œœœ

œ œœœ

œ

œœ œ œ œ    

œœœ

œ ## œ œ œ œ

œœ œ œ œ œ œ

## œœ

œœœ œ œ œ

œ

## ##

œ œ œ ˙ J J

Amb ma - jes - tat,

j j œ œ œ ˙

Amb ma - jes - tat,

œ œ œ ˙ J J œ œ œ ˙ J J

Amb ma - jes - tat,

Amb ma - jes - tat,

j ‰Œ œœœœœœœ œ œœœœœœœ ˙ ˙˙ ˙ œœœœœœœ ˙ œœœœœœœ

œœœ œœœ œœœ J J ˙ ˙


S.

113 ° ## œj œ œj ˙ &

amb ma - jes - tat,

A.

# & # œj œ œj ˙

B.

Pno.

{

amb ma - jes - tat,

## ˙˙ & ˙

œœœ œœœ J

? ## ˙ ˙

˙ ˙

j j œ œ œ œ œ

œœœ ˙˙˙ J

œœ œœ

˙ ˙

˙ ˙ j j œœ œ ˙

## j j & œ œ œ #œ œ gui -a_el teu

T.

B.

{

## ˙ & ˙˙

Pno.

car - ro

car - ro

## œ œ œ œ œ & J J ‹ gui-a_el teu car - ro ? ## nœJ œ œJ #œ œ ¢ gui -a_el teu

? ##

n˙ n˙

car - ro

œœ œœ

j j œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ J J

œ

œ œ œ #œ J J

œ

gui -a_el teu car - ro,

˙

gui -a_el teu car - ro,

˙

˙ œœ œœ œœ J

œ

œœ œ J

˙ ˙

œœ œœ œJ œ

gui -a_el teu car - ro,

œœ ˙˙ œJ ˙ ˙ ˙

˙ ˙ j j œ œ œœ œ

˙

j j œœ œ ˙

j œ œj œ œ œ

˙

œœ œ ˙ J J

œ œœ œ œ JJ

˙

a

a

Ϫ

fa - vor

fa - vor

a

fa - vor

a

fa - vor

œ ˙ J

j j j j œ œ œ œ œ ##œœ œœ œœ œœ œœœ œœ #˙ #˙

˙

˙

amb ma - jes - tat triom - fant,

œ œ œ œ J J

gui -a_el teu car - ro,

amb ma - jes - tat triom - fant,

j œ œ ° ## j œ œ œ & gui -a_el teu

A.

˙

œ œ œ œ œ J J

121

S.

j j œ œ œ œ œ

˙

amb ma - jes - tat triom - fant,

## œ œ œ ˙ & J J ‹ amb ma - jes - tat,

? ## œJ œ œJ ˙ ¢

˙

amb ma - jes - tat triom - fant,

amb ma - jes - tat,

T.

j œ œ œ œ œ J

˙ ˙

j œœœœœœ ˙ ˙

12

de la

ve - ri - tat,

œœ œJ

#˙ #˙ œœ œ J J

la ve - ri -

j j œœ œ

de la

ve - ri - tat

la ve - ri -

de la

ve - ri - tat

la ve - ri -

de la

ve - ri - tat

la ve - ri -

œ œœ œ œ JJ j œœœ ˙˙˙

œœœœ œJ œ

œœœ œœœ J

Œ œ œ œœ ˙ œ œœ ˙

˙

œœ œ J J œœ œ J J

œœœ œœœ œ œœ œ ˙˙ œ ˙ J Œ œ ˙ ˙

˙ ˙


° ## ˙ &

meno

129

S.

## &

A.

tat,

˙

tat,

T.

B.

Pno.

œ œ

la ve - ri - tat

i

œ œ

œœ œ ˙ J J

œ œ

œœ œ ˙ J J

œ œ

˙ ˙

˙ ˙

° ## & ˙

˙

˙

## & ˙ ‹ mèn ? ## ˙

- ci

˙

-

- ci

mèn

- ci

139

S.

# &#

A.

mèn - ci

mèn

T.

B.

Cl.

Pno.

¢

# &# 

{

˙ ˙ 

# &# 

? ## 

f

˙

œ œ

˙

œ œ œœ œœ œ œ ˙ ˙

œ œ œ œ

Allegro con brio

j j œ œ œ œ œ ˙

a.

Se - ran ter - ri

j j œ œ œ œ œ ˙

U ˙ a.

Se - ran ter - ri

-

U ˙ a.

Se - ran ter - ri

-

bles

-

a.

Se - ran ter - ri

-

bles

U  U 

-

bles

j j œ œ œ œ œ ˙ -

bles

œ œ œ œ œ ˙ J J

U  f

œ œ J œ œJ

˙˙ ˙

˙

- ci

˙

- ci

˙

˙ -

-

œ œ œ œ œ œ œ œ J œ œ œ œ œ œJ œ œ

˙ ˙ ˙ ˙

13

˙ ˙

a,

˙

œ œ œ œ

˙

œ œ œ œ

- ci

-

a,

- ci

-

a,

˙

˙˙˙

˙

˙ ˙

p

œ œ œ œ

a,

rall.

U ˙

-

˙

la cle - mèn

œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ J J

U ˙

œ œ

la cle - mèn

i

˙ ˙

˙

la cle - mèn

i

la ve - ri - tat

## œœ œœ œœ ˙˙ & œJ œ œJ ˙ ? ##

i

la ve - ri - tat

tat,

œ œ

rall.

la cle - mèn

j j œœ œ ˙

la ve - ri - tat

# ˙ &# ‹ tat, ? ## ˙ ¢

{

j j œœ œ ˙

i

la cle-

i

la cle-

i

la cle-

i

la cle-

œ œ œ œ

˙˙ ˙

œœ Œ œ

˙ ˙

œ Œ œ

 

j j œ œj œ œJ œ œ œj ˙ J j j œ œj œ œJ œ œ œj ˙ J

les pro - e - ses del seu braç

j j œ œj œ œJ œ œ œj ˙ J les pro - e - ses del seu braç œ œ œ œJ œJ œ œ ˙ J J J J les pro - e - ses del seu braç

les pro - e - ses del seu braç f

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œœ œ œ ˙ œ œ œ œœ œ œ ˙

œœœœ œ œ œ


S.

148 ° ## œj œj œ & ˙

œ

j ## j œ œ œ & ˙

i pe - ne - trans

A.

T.

B.

Cl.

Pno.

¢

## & ‹ ? ##

° ## & 154

S.

# &#

A.

T.

B.

Cl.

Pno.

j j œœ œ ˙

i pe - ne - trans

¢

{

# &# ‹ ? ##

œ

œœ œ ˙ J J

i pe - ne - trans

   

Œ Œ Œ Œ

^ œ

te - ves

^ ^ ^ œ œ œ

les

te - ves

^ œ

^ #˙

flet

-

^ ˙

-

flet

^ ˙

^ #œ ^ œ

-

xes,

les

te - ves

flet

-

xes,

j œ‰ Œ œ œœœ^ œ ^ œ œ œ œ

 œœ^ œœœ^ œ ^œ #œ^ œ #œ ^ œ ^ œ

^j ^ œ œ œ™ œ™ ^ ˙

˙^

^ œ

-

les

^ œ

te - ves

xes.

les

œ^

^ œ

-

œ^

^ œ

flet

te - ves

œ^

flet

-

xes.

les

te - ves

flet

-

xes.

^

Ϫ Ϫ

14

˙^ ˙^

^

Ϫ Ϫ

xes.

flet

œœœœœœœ J ˙˙˙^ ˙

^ ˙

te - ves

Œ

œ ff œ#œ œ œ œ J #œ œ#œ œ œ œ # œ ‰ ff ˙ ^ ^ ##˙˙ ##˙˙˙

les

œ œœ œ œœ ## J #œ œ#œœ œ œ J œ œ & ˙˙^ ˙˙^ # # # #˙ #˙ &# ^ ? ## ‰ ^ ‰ œ™ œ™ œ™ œ™

Œ

^ œ

flet

^ œ

Œ

xes,

te - ves

^ œ

Œ

xes,

œ^ œ^ #œ^

œ

Œ ‰ œœ œœœ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ J œ œ ˙ œ œJ ˙

^ ^ ^ œ œ œ

les

^ ˙

les

i pe - ne - trans

# & # œJ ## œ & œJ ? ## œ œJ

{

œ

^ ^ ^ œ œ œ

^ ˙ ˙^ ˙^

œœœœœœœ œœœœœ œ #œœ J R ˙˙˙^ ˙˙^ # ˙˙ ˙ ‰

^

Ϫ Ϫ

^ Ϫ Ϫ


° ## œ & 159

S.

# &#

A.

T.

B.

Cl.

Pno.

S.

¢

Pno.

Œ

###

Œ

### ˙

Els

Œ

{

164 ° ### & œ

### &

¢

{

œ

cau - ran,

œ

### & ? ###

œ

œ

œ

œ

Els

œ

cau - ran,

œ

œ œ J

j œj œ ˙

-

bles cau - ran,

po - bles, els po

bles cau - ran,

Els

œ œ J

-

### ˙

j œ œ

po - bles, els po

-

bles cau - ran,

Els

po - bles, els po

-

bles cau - ran,

j œ œ

˙

œ #œ J

j œ œ

œ œ J

j j œ œ ˙ œ œ ˙ J J œ œ ˙ J J

### ‰ œ œ œ œ ‰ # œj œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ### ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Œ Œ

Œ

œ

œ

cau - ran

Œ

cau - ran,

### & œ ‹ ? ### œ ### &

œ

œ œ J

po - bles, els po

###

## & ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ ? ## ˙ ˙

T.

Cl.

## œ & ‹ ? ## œ

### ˙

# ˙ &#

A.

B.

œ

Œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ

œ

œ

Œ Œ

cau - ran

Œ Œ

Œ

cau - ran

Œ

cau - ran,

cau - ran

œœ œœ œœ œ ‰ œ™ ‰ œ œ œ œ ‰ œj œ œ ‰ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 

15

j œ œJ

als teus

j œ #œj

als teus

Œ

Œ Œ

œœ œœœœœ œ™

œ œ J J œ œ J J

als teus

als teus

j ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ # œœœ ˙ ˙ ˙ ˙ ‰


S.

169 ° ### ˙ &

˙

˙

˙

### &

A.

T.

B.

Cl.

¢

peus,

{

peus,

A.

œœœ œœœœœœ

### ˙ & ‹ mics ? ### ˙ ¢ mics

T.

B.

mics

Cl.

Pno.

{

œ œ J

j œ ˙

els

œ ˙ J j œ ˙

se ren - di - ran

œ œ J

œœ œœ

‰ œœœ œ œœ œœ œœ œœ ˙ ˙

se ren - di - ran

œ œ™

‰ ˙

œ

œ œ

œ

els

œ œ

œ

els

e - ne -

œ œ

œœœœ

els

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

del

e - ne -

œ

˙

rei.

del

rei.

˙

˙

del

˙

˙

rei.

œ œ œœ œ œœœœœœœœ œœœœœœœœ ˙ ˙

œ

rei.

del

œœ œ

œ

e - ne -

j j œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ™™ œœ œœœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ™ œ œ ˙ œ œ œœ œ ˙ ˙ œ œ ˙

˙

### œ œ œ œ œ œœ œ & œ ### & œœ œœœ œœœ œœœ œ ? ### ˙ ˙ ˙ ˙

e - ne -

œ

˙

˙

œ

œ œ

˙

mics

˙

œ œ

se ren - di - ran

˙

### j & ‰ œœ œœ œœ œ œ œ Pno. ? ### ˙ ˙ 175 ° ### S. & ˙ ˙ ### &

j œ œ

˙

peus,

œœ

j œ ˙

se ren - di - ran

### ˙ & ‹ peus, ? ### ˙ ### &

j œ œ

œœ œ

œœœ

˙ ˙

œœ œ 16

˙˙ ˙ ˙ ˙

brillante

ff

˙ ˙ ˙˙ œ

3

œ

œ œœ

œœ


{

œ œ œ ˙˙ œœ œœ œ ˙ œ

œ œ œ ˙˙ # ## œœ œœ œ ˙ œ &

181

Pno.

? ###

{

### &

˙

3

œ

œ

œœ œœ œ œ

˙

œ

5

187

Pno.

A.

Pno.

A.

Pno.

U # # œœœœ œœœœ œœœœ œœ nœœœ 3

3

rit. ### œœ ‰ ‰ œj œœ ‰ ‰ œj œœJ ‰ ? œœ œœ œœ œœ ˙˙ œ J œ & J

° ## mf & ˙

Andante amabile

¢

Que_el

## mf & ˙

{

Que_el

˙

teu

˙

teu

j j œ œœ ˙

j j œ œœ ˙

j j œ œœ ˙

j j œ œœ ˙

tro - no, oh

rei,

tro - no, oh

rei,

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

j j œ œœ ˙

de - sa - fi

de - sa - fi

œœœœ U # œ # œ ˙

-

œ œ

els

se

-

œ œ

˙

ï

ï

els

se

-

-

## ‰œ ‰ œ œ œ ‰ œœ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ & ‰ œ œ œ ‰ œœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ Andante amabile

mf

? ## ˙ ˙

° ## & ˙ 200

S.

6

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœœ œœœœ ˙˙

192

S.

œœœ œœ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœ dim. œ ™™ œ œ œ 3 œ œ j œœœœ J œœ ™™ œ œ œ œ &

¢

## &

{

gles

i_el teu

˙

œ œ

cep - tre re - ial

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

œ œ

˙

˙

˙

si - gui_un cep

j j œ œœ ˙

œ œ

˙

-

tre

just.

˙

˙

œ œ œœ œ œ œ œ ## œ œ œ œ ‰ œœ ‰œ ‰ & ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰#œœ œ œ ‰ œœ œ ‰ œœ œ #œ ? ##

gles

˙ ˙

i_el teu

˙ ˙

cep - tre re - ial

˙ ˙

si - gui_un cep

˙ ˙

˙ ˙ 17

˙ ˙

-

tre

˙ ˙

just.

˙ ˙


° ## & œ™ 208

S.

Tu

A.

## & ¢ œ™

{

Tu

## & ‰

Pno.

? ##

j œ

œ

j œ

œ

es - ti

es - ti

-

-

œ

œ

œ

œ

mes

mes

#˙ #˙

° ## & ˙

A.

¢

## &

{

# &#

Pno.

Pno.

j j j j œ œ œ œ œ

œ

œ

la jus - tí - ci - a

la jus - tí - ci - a

#˙ #˙

˙ ˙

œ

˙

‰ œj œj j ˙ œ

no

la

˙

œ

no

la

œœ œœ œœœ œœœ œ œ

œ

mal

œ

mal

-

dat;

˙ -

œœ œœ œœœ œœœ œ œ

i

i

dat;

œœ œ œœ œ œ œ œ œ

#˙ #˙

per ai - xò

Déu

per ai - xò

Déu

‰ œj œj j ˙ œ œ œ œ ‰ œ

œ œ œ ‰ œ

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

° ## j j j & œ œ œ œj œ ™

j œ œ

œ

˙

j j œ œ œj œj

œ

˙

j j j œ œ œ œj

#œ œ œ ‰ œ

œ #œ œ ‰ #œ

˙ ˙

˙ ˙

? ##

˙ ˙

## j j j j ¢& œ œ œ œ œ ™ t'ha pre - fe - rit

A.

œ

˙ ˙

218

S.

œ

‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

213

S.

j j j j œ œ œ œ œ

{

t'ha pre - fe - rit

## œ #œ œ & ‰ œ ? ## ˙ ˙

als

j œ œ

als

œœ œ œ ‰ ˙ ˙

teus

teus

com -

com -

œ œ œ ‰ œ ˙ ˙

18

panys

panys

i t'ha un -

i t'ha un -


° ## & 223

S.

A.

Pno.

S.

A.

Pno.

¢

# &#

{

˙

œ

git,

˙

¢

{

## &

fes

## ‰ &

? ## ˙ ˙

-

-

œ œœ œ

-

° ## dim. & ˙ 232

S.

p

## & ˙

fes

A.

T.

B.

Pno.

¢

# &# ‹ ? ##

{

fes

rei,

oh

˙ ˙

fes

˙

oh

œ œ œ ‰ œ

git,

? ## ˙ ˙ 228 ° ## & ˙

˙

œ

œ

## ‰ œœ œ œ &

œ

- p

 

-

mf

#

˙

˙ ˙

œ œ œ œ

Œ Œ ˙

œ

amb per - fums

de

œ œ œ ‰ œ ˙ ˙

j j œ œ

œ

j j œ œ

œ

œ

amb per- fums

de

œ

œ nœœ œ œœ œ œ ˙ ˙

amb per- fums

œ œœ œ

˙ ˙

de

j j œj œ ™ œ œ

Que_el teu tro - no,

˙

oh

˙

Que_el teu tro - no,

˙

˙

œ œ ˙ J J

œ

j j œ œ œj œ ™ œ

j j œ œ ˙

oh

Que_el

teu

˙

tro - no, oh

rei,

Que_el

teu

tro - no, oh

rei,

# ˙

mf

Œ

#

˙ ˙

œ

œ

ta.

˙ ˙

˙

Œ

ta.

#œ ‰ œœ œ

ta,

œ

#

rei,

œ

de

j j œ œ œ

œ

œ œ œ ‰ œ

œ

amb per - fums

˙

˙

ta,

j j œ œ œ

œ

œ

œ

œ œ J J de - sa œ œ J J de - sa -

## nœœœ œ œ œ # ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œœ œ œ œœ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ mp ˙ ˙ ˙ ? ## ˙ # ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 19


° # & œ 238

S.

#

& œ

A.

#

T.

B.

Pno.

rei,

¢

rei,

a

fi - ï

œ

œ

œ

œ

œ

j #œ œ

œ

˙

ï

els

se

ï

els

des - a - fi

fi

-

?# ˙ ˙

° # & Œ #

& Œ

T.

Pno.

des

œ œ

-

-

œ

ï,

ï,

des - a

-

j j j œ œ œ Œ

els

se - gles,

j œ #œj œj Œ

fi - ï

els

se - gles,

œ

j j œ œ

˙

œ

œ

˙

-

gles

˙

i_el

œ

teu

œ

cep - tre re -

se

-

gles

i_el

teu

cep - tre re -

œ

œ œ J J

# ‰ œœ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ #œœ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ & œ œ œ #œ

A.

B.

œ

j œ œ œ œ œ œ

j j œ œ œ -

{

œ

des - a - fi

& ˙ ‹ fi ?# ˙

244

S.

j j œ œ ˙

¢

& ‹

?#

{

˙

ial

˙ ˙

˙ ˙ j œj œ ™ œ

que_el teu

cep

j œj ˙ œ

que_el teu cep

-

œ œ J

tre

œ -

œ

œ

œ

œ

si - gui_un

˙ ˙

˙ ˙ j j œ œ œ

œ

œ

si -gui_un cep

-

tre

j j œ œ ˙

œ

œ

just

˙

˙

˙

˙

Ϫ

j œ

tre

just.

Tu

es -

˙

˙

˙

just

Œ

si -gui_un cep

-

tre

Œ

tre

cep

-

˙ ˙

Ϫ

œ J

cep tre Tu es œ just. œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ # œ œ œ œœ œ œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ œœ œœ œœ & ‰ œ œ œ œ ial

?# ˙ ˙

si - gui_un

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

20

˙ ˙

#˙ #˙


° #Œ ‰ j j & œ œ œ

‰ Œ

# & Œ ‰ œj j #œ œ

‰ Œ

250

S.

es - ti -mes

A.

#

T.

B.

Pno.

es - ti -mes

¢

& œ œ ‹ ti - mes ?# œ œ

{

T.

B.

‰ œr œr j j #œ œ œ

?# ˙ ˙

no la mal

j j j j œœ œœœ

œ

˙

la jus - tí- ci - a

i

no

la mal - dat;

i

no

la mal - dat;

˙ ˙

œ œ

œ

˙

œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ œœœœ œœ œœ œœœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙ ˙

˙ ˙

#˙ #˙

j j œ œ œj œj œ

# & Ϫ

‰ ‰ œj œj œj ˙

j j œj j œ œ œ ˙

per ai - xò Déu

{

t'ha pre - fe - rit

per ai - xò Déu

œ œj œj ˙ ‰ & J ‹ per ai - xò Déu œ ? # ‰ J œJ œJ ˙ ¢

no la mal

˙

œ œ

j j ‰ ‰ œ œ œj ˙

#

˙

œ œ

° # ™ & œ

dat;

‰ œj œj œj

la jus - tí - ci - a

la jus - tí- ci - a

#˙ #˙

j ‰ œj œj œ

la jus - tí - ci - a

# & ‰ œœœ œœœœœœ ‰ œœœœœœœœœ ‰ œœœ œœœœœœ

dat;

A.

œ œ œJ œJ œ J J

œ

ti - mes

257

S.

œ

‰ r r œj œj œœ œ

œ

œ œ œ œ œ™ J J J J t'ha pre - fe - rit

j œ œ

als teus

œ œ J

j œj œj œj #œ

als teus com

j#œj œj œj œ

t'ha pre - fe - rit

j j j œ œ œ œj œ™

˙ ˙

als teuscom

œ

˙

œ

˙

com -

panys

œ œ œ œ œ œ #œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œœ œ œ œ œ œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ & ‰

Pno.

˙ ?# ˙

per ai - xò

Déu

˙ ˙

t'ha pre - fe - rit

˙ ˙

˙ ˙ 21

als teus

˙ ˙

com -

panys

˙ ˙


° # & ˙

j j j œj j j j œj œ œ œœœ œœœ

# & #˙

j j j œj j j j œj œ œ œœœ œœœ

˙

263

S.

panys

A.

i t'ha un - git, i t'ha un - git,

panys

T.

B.

Pno.

# j j j j & œœœ œ ˙ ‹ i t'ha un - git, ? # œJ œJ œJ œ ˙ J ¢

{

?# ˙ ˙

° # & œ œ &

T.

Cl.

Pno.

rei,

oh

amb per - fums de

j œ œ œj œ œ

rei,

˙

amb per -fums de

j j œ œ œ œ œ

˙

oh

œ œ

rei,

amb per - fums de

œ œ œ œ œ J J

fes

-

oh

rei,

amb per - fums de

fes

-

˙

˙

œ œ #œ œ œ # œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # #œœ œ œ œ œ ‰ ‰œ ‰ ‰ ‰ ‰œ & ‰

A.

B.

œ œ

i t'ha un - git,

270

S.

i t'ha un - git, i t'ha un - git,

oh

œ œj œj œ œ

¢

#

fes

#

fes -

{

˙ ˙

j j œ œ œ œ œ ta, amb per-fums de

œ œ

j j œ œ œ œ œ

ta,

ta, amb per-fums de

j j œ œ œ œ œ

amb per -fums de

?# ˙ #

˙ ˙

-

& ˙ ‹ ta,

&

˙ ˙

œ œ œ œ œ J J 

amb per-fums de

œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ ‰œ & ‰ ˙ ˙ ? # ˙˙ ˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

œ œj œj ˙

fes - ta, de fes

-

j œ œ œj ˙

fes - ta, de fes

˙

˙

fes

-

-

˙ fes

-

-

œ

œ 

œ œ

22

j œ ‰Œ

˙

ta.

j ‰Œ œ j œ ‰Œ

˙

ta.

˙

ta.

œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœœœ œœ ˙ ˙

˙ ˙

œ œ

˙

ta.

˙˙ ˙˙

œ ‰Œ J 

f

˙ ˙˙ ˙˙

œœœœ œ œ ˙ œ œ ˙


277

Cl.

{

& &

Pno.

# Ϫ #

?#

Cl.

Pno.

Pno.

œ œ ˙ œ œ #œ œ œ # ˙˙

˙ ˙

œœœœœœ

f

{

?#

˙ ˙

{

˙ ˙

cresc.

œœ

& ˙

˙

œœœœ ˙

dim.

œœœœ

j œ ‰ œ œ

œœ œ œ œ œœ œ œ œ ˙ ˙˙

œ œ œ œ#œ œ œ œ ˙ ˙

œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

#

œ

œœ ˙ ˙ dolce

bœ œ œ œ œ œœ

œ

œ

 œœœ œ œ œ ˙˙˙ #œ

œ ‰ J œ

œ œnœ

œœœœœœœœ

dim. œ œ œ œœœœ œ. œ œ œ œ

cresc.

œœœ j œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ J œ ‰ J ‰ ‰ & œ œ œ œ œ œ œ œœ ‰ J ‰ J ‰ œ J œ #

?# ˙ ˙

&

j ‰ œœj ‰ œœ

{

#

cresc.

# ˙˙

# ˙˙ &

j œœ ‰

œ

œœ ‰ œj ‰ œ œ œœ J

j œœ ‰ œ œ œ œ

œœœ œ œ œ œœ œ œ œœœ œœ œœœœ œ œ œ œR œœœ œ œ œœ œ œ œœœœ ‰  ‰  J ‰  R f

œ .œ œ. œ. œ. œ. œ œ œ R ‰ & œ. œ. œ. œ. R &

Pno.

#˙ & n˙˙

292

Cl.

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. #˙ &

287

Cl.

Ϫ

cresc.

282

œ J

j œ ˙

œœ  œ œR ‰

œœ ‰  œ œ œ ‰  œ œ r ‰  œ œ œ œ œ œ ? œ R œ œ œ œœœ J œ 23


°? # ¢ 297

B.

Cl.

Pno.

{

&

# #

Pno.

T'im - preg - nen el ves - tit de mir - ra,

dim.

r œœœ œr ‰ Œ œ

œ

dim.

& œ œœ œœ

r œœœœ œ

B.

?b b ˙ ˙

Pno.

{

ar

œ

?b b ˙ ˙

# œœ

3

œœ

˙ ˙

˙ ˙

6

œ

œœ

-

œœ œ

œ œ J

3

œœ

les 6

œœ ˙ ˙

de

œœœ

œœ œœ

œ œ

vo

-

3

œœ

˙ ˙

3 œ œ œj œ œ J J J J

t'a - le - gren les

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

˙ 6

24

˙ ˙

ri

œ œ

ar

˙ ˙

œ œ

3 œœ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ œ œ œœ

œ œ

œœ

œ˙ œ œ œ œ nœœ œ œ œ ˙

œ

œ ˙ J

pes,

œœ

œœ

˙ ˙

œœ œœ œœ œ œ œ

Ϫ

308 °? b ˙ ¢ b

b &b

˙

des dels pa - laus

œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ

œœ œ

œ œœ

œ 3œ œ œ ™ J J J

œ

càs - si - es,

b #œ & b #œœœ

bb

Adagio

r œ œœœœ bb ˙

œœ °? b œ™ J R ¢ b

à - lo- es i

bb

dim.

? # œ œœ œœ

{

œ™ œ œ œ J R JJ

Solo bariton

303

B.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ bb Œ ‰ J R R R R J J J Adagio

œœ

œœ

-

œœœ œœ

6

pes.

œœ

#œ œ #œ œ œ œ œœ œ 6

œ #œ œ œ ˙ ˙

#œœœ

6


°? b œ œ œ œ œ nœ ™ RRRR ¢ b 312

B.

Pno.

{

En el teu se - gui

b & b nœœ˙ œ œ

˙ ˙

?b œ b œ œ œ

{

?b b ˙ ˙

°? b œ ™ ¢ b 324

B.

Cl.

Pno.

b &b

{

ci

œœ

tens la rei na,

 

j j j œ œ ™ œr œ œ

hi_ha prin - ce - ses en - jo - ia - des tens la rei na,

˙ ˙

œœ

œ œ 3œ œ œ œ œ J J J JJ J la

œ œ œ™ œ œ œ œ ™ œ œœ

nœœœ œ œ œœœ œœ œ œœ

˙ #œœ #˙

j™ r œJ œJ œ ™ œ œ

°? b ¢ b ˙

œ™ œ œ œ b ™ & b œ œ œœœ œ

Pno.

-

nœœœ œ œ œœ œ œœ œ œœ

318

B.

3 œ œj nœ œJ nœ œJ œJ œ J J J

œ #œ J

rei - na_a la dre ta

 

˙ ˙

˙ #œœ #˙

œ™ 3 œ œ œJ J J

œ J

ves - ti - da_amb or

d'O

œ˙ œ œ œ ˙

œœ œ ˙ œ

˙

˙

œœ

œœ

amabile

fir.

# 6 ‰ ‰ œJ œ 8 #6 8

3 j #œ nœ œ j #6 bœ b œ œ œ & œœ œœœœ œœ œœœ œ œ œ #œ œ œœ™œ œ œ œœ™œ œ 8 œœœ ™™™ œ ™ œœ œ œ œ nœ#œœ ˙ ? b œœ # 6 œ™ ˙ ˙ œ œ b ˙ 8 œ™ ˙

25

œ J

Es - col - ta,

 j œœœ‰ ‰ œ œj ‰ ‰ œ


°? # œ ™ ¢

Ϫ

330

B.

fi

Cl.

Pno.

B.

#Π&

{

Pno.

?#

Cl.

Pno.

œ œ J

j œ™ œ

334 °? # œ™ ¢

& œ œœ œœœœ ™™ œœ œœ ™™ ?# œ™ œ™ #

°? # ™ œ ¢

{

#

es - ti - gues

Ϫ

Ϫ

œ

œ œ™

Ϫ

œ™ œ œœ œœ œ œ ™ œ œœ ™™ œ™ œ™

?#

Ϫ Ϫ

œœ ™™ œ™ œ™ œ™

j œ œ

-

Ϫ

œ™ œœ œœœœ œ ™ œ œœ ™™ œ™ œ™

Ϫ

œ œ™ J

œœ œœ œœ œœœ ™™™ œ œ œ œ™ œ™

œ J o-

j œ œ™

™ œœ œœœœ œœ ™ œ œœ ™™ œ™ œ™

œœ œ J J J

œ

da,

œ J

o - bli -da_el teu

j œœœ

œ œ™

œ™ œœ œœ œœœ ™ œ œœ ™™ œ™ œ™

i la ca - sa

Ϫ Ϫ

ta,

œ

j œ

œ™ œœ œœ œœœ ™ œ œœ ™™ œ™ œ™

j j j œ ˙™ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ J J J J J

œ™ & œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ & œœ ™™ œ™

-

œ‰ ‰ ‰ ‰ J

œ‰ œ œ J J

‰ ‰ ‰ œ

Ϫ

a - ten

o - bli

po - ble

#

œ œ™ J

Ϫ Ϫ

da,

# j œœ & œ‰ J œ

{

Ϫ Ϫ

Ϫ -

j œ œ œJ J

œœ œœœœ œœ ™™

Ϫ Ϫ

Ϫ Ϫ

338

B.

lla,

# & œ œœœœ œœ ™™ œ œ ™

bli

Cl.

-

œ

i la ca - sa del teu pa

-

j œ j œ œ œ œ #œ#œ œ œ œ J œ œ œ œ J œœ ™™ œ™ œ™ 26

œœ ™™™ œ œ™

œœ ™™™ œœœ ™™™ œ

œœ œ

˙™

Ϫ

œœ œ J

œ™ #œœœ ™™™ œ™


B.

343 °? # ˙™ ¢

re;

Cl.

Pno.

B.

el rei es - tà

Pno.

B.

{

# œ™ & œœ ™™

Pno.

près

de la te - va be

?#

j œ œ œ œ˙˙ ™ œ œ œ œ œ #œœ œœ œœ #œœœ #œœœ 98 œœœ œœœ œœœ ˙œœ ™ œ œ ™ ™ J œ œ™

œ™ œœ ™™

Ϫ

˙™

Ϫ

347 °? # 6 œ™ ¢ 8

Ϫ -

œ œ œ œ ˙™ J J J J

œ

sa.

{

#6 & 8 ‰ œœœ œœœ œœœ ™™™ ? #6 8 œ™

351 °? # œ ™ ¢

{

&

#œ #

œœœ

& ‰ œœœ œœœ ?#

Ϫ

œ ™ œ J œ

Se

œ

œœ ™™™ œ œ

œ

‰ œ œ œ ™™ œœ œœ œœ ™

Ϫ

nyor

j j œ œ œ

œ œj œ

j ™ œ œ

œ œ J œ™

‰ œœ œœ œœ ™™ œ œ œ™

œ œ™

-

œ œ œ œ™ J J J fé - li

ho

œœœ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ œœ œœ ™™ œ œ œ™

œ œ™ J

Ϫ

És el teu Se - nyor,

œ

me

27

œ œ J ‰ J el

œ œ œ J J

œ J

œ

˙™ -

nat

-

-

œ œ œ œ œ œJ œ œ œ J

‰ œ œ œ™ œœ œœ œœ ™™

j œ™ œ

68

‰ œœ œœ œœ ™™ œ œ œ™

Ϫ -

68

Ϫ

#œ œj 98 ˙™

#œ ™

œ œ œ œ #6 œ J J & 8 œ œ

teu

Cl.

cor -

œœœœ J J J J œJ œJ 68

œ œœœœœœœ œ 9 œ œ œ j # œœœœ œ œ 6 œ œ œ œ œ œ œœ J 8 & œœœœ 8

lle

Cl.

œ œ œ™ J 98

œ œ œ œ™ JJ J

Ϫ

œ

œœœ ™™™

œœ™™ j œ

œœ ™™ œ™

œœ ™™


B.

355 °? # ˙™ ¢

Ϫ

œ j œ™ Jœ œ J

ge,

Cl.

Pno.

{

&

# #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œnœ œ

?# Ϫ

fé - li ho - me

nat

-

ge.

œ œœœœœœ œœœœ œœ œ œ ˙™ ˙˙ ™™™ œ ™ œœœ^ ™™ œœœ ™™ œ ™ ˙˙ ™ ™ ™ œ ™ œ ™ œ™ ™ œ™ œ™ œ™ œœ ™ œ ‰ ‰ œœ œœ œœ œœ J œœ ™™ œ™ œ™ œ™ œ™ œ ™ ˙™ œ™ œ™ ˙™ œ™

Ϫ

Ϫ

-

˙™

œœœ œ ™™ œœ ™

# & # œœ œœ œœ œœ ™™ œ œ œ œ™

˙™

Ϫ

rit. œ œ œœ Allegretto deciso # œœ œ œœ œ ™ œœ b œ œ œœœœ b b 42 œj ‰ Œ & œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ . œ . œ. . . . . . . . Allegretto deciso œœ^ œœ^ œœ^ rit. œ œ œ # b 2 ™    b b4 ‰ J & œ™ Œ œ™ f ^ ^ ^ ^ ^ ?# Œ™    bbb 42  œ œ œ œ œ™ œ œ™ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œœ^ œ^ œœ^ œœ^ œ^ œ^ œ^ 365 œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ b R R ‰   R R Œ ‰ J &b b 360

Cl.

Pno.

Pno.

{ { {

œ^ œœ b &b b

369

Pno.

^ œ

^ ? b  œ^ œ^ œ^ bb œ œ^ œœ

&

œœ^ œ

œœ^ œœ^ œ œ

œœ^ œ

œ^ œœ

œ^ œœ

œœ^ œ  R 

œœœ^ R 

œœ^ œ R 

œœ^ œ

œ^ œœ

^ ^ ^ ^ ^ ?b  œ œ œ œ bb œ

&

œœ^ œ

œœœ^ 28

œœ^ œœ^ Œ œ œ œ^ œœ R

?

^ ^ ^ ^ ^ œœœ œ œ

œœ^ œ J

œœ^ œJ

^ ‰ ?œ œ

Œ


° bb f j r j r œ Œ & b œ™ œ œ™ œ ‹ La ciu-tat de Tir f ? b œ™ œ œ™ œ œ Œ ¢ bb J R J R 372

T.

B.

Cl.

b &b b

La ciu - tat de Tir

{

œœ^ b œJ ‰ Œ b & b

Pno.

? bb ^j ‰ Œ bœ œ

œ Œ ve

amb els seus re - gals,

œ

Œ

ve

B.

œœ^ Œ œ

œœ^ Œ œ

^ Œ œ œ

^ Œ œ œ

Cl.

Pno.

b &b b

{

^ b & b b n˙˙˙ ˙ ^ ? bb œ bœ

3

˙˙^ ˙ ^ ˙ ˙

^ ˙ ˙˙

^ œ^ œ œ œ

^ œ œ

^ ˙˙ ˙ ^ ˙ ˙

^ ˙ ˙

el

œ œ el

œ

^ ˙˙ ˙

^ œœ Œ œ

3

29

œœ Œ œ ^ œ Œ œ

œ œ ˙

‰ œœœœ œ

^ œ œ

3

œœ œ

œœœ

el teu fa - vor,

els més rics del

œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ œ^ ^ œ Œ

? b nœJ œJ Œ bœJ œJ ‰ œJ œ œ ˙ ¢ bb cer- quen

j r œ œ œ œ™ œ

amb els seus re - gals,

° b j j j j j b Œ b n œ œ b œ œ‰ œ œ œ ˙ & ‹ po-ble cer-quen el teu fa - vor, po - ble

els més rics del

œ™ œ œ™ œ J R J R ˙

379

T.

j r ™œ œ œ œ œ

j œ ™ œr œj™ œr ˙

3

^ œ œ

^ œ Œ œ

^ ˙˙˙ ˙

^ ^ œ œ œ œ

˙

teu

fa

˙

-

˙

teu

Œ

fa

-

^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ^ ˙ ˙

^ ˙ ˙


° bb & b ˙ ‹ vor,

œ œ

vor,

els

386

T.

B.

Cl.

Pno.

els

?b ˙ ¢ bb b &b b

œ œ 

{

˙

˙

més

^ œœ œ

^ œœ Œ œ ^ nœ Œ nœ

œ

B.

Cl.

Pno.

-

?b ˙ ¢ bb b &b b

{

fa

-

˙

teu

œ

˙

œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ

teu

Œ

Œ

rics

œœ^ Œ nœœ

nœœœ^ Œ œ

œœ^ œœ

^ Œ œ œ

^ Œ œ œ

^

œ œ

3

el

œœœ^

3

^ œœ œ

œœ^ œ

^ œ œ

^

œ œ

3

Œ Œ

 ^^^ ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ ^

œ

Œ

˙

œ

Œ

vor.

vor.

^ j‰ œ œ

Œ

^ œœ œœ

˙ ˙

˙

^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ b & b b ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ œœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœ œœ œœ œœ œœ ? bb ^ b ˙ ˙

œ

Œ

el

œ

393

T.

Œ

rics

més

^^^^ b & b b ‰ œœ œœ œœ œœ œœœœ ^ ? bb n˙ b n˙

° b &b b ˙ ‹ fa

˙

œÆ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J J J j œœ ‰ Œ œ

j œœ ‰ Œ œ

j œœ ‰ Œ œ

j‰ Œ œ œ

j‰ Œ œ œ

j‰ Œ œ œ

30


œ œ œ œ œ œ b œ bœ œ œ œ bœ bœ œ œ œ U ˙ J

398

Cl.

b &b b ˙

{

b &b b

Pno.

?b bb

œnœ ˙˙ ˙

œ œnœ ˙ œ œ œ œœ ˙

œœ œœœœ

° bb & b

bbb & ¢

405

S.

A.

Pno.

{

?b bb œ

œ

° bb bœ bœ & bJ J és

A.

Pno.

 bœj œj œJ œJ

la prin - ce - sa

En - tra

la prin - ce - sa

de

bb j j b & œ bœ ¢ œJ œ J

{

és

de

œ

?b bb œ

œ

œ

de

j j œ b œœ b˙˙ œJ J

b œœ

bro - cats d'or,

œ

œ

œ œ

bro - cats d'or,

œœ

to - ta

mp

ra - di - ant,

j j j œœ œj bœ b œœ bbœœ œœ J œJ œ J J

j œ œj b˙

b &b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Adagio

j j j j œ œ œ œ bœ bœ œj œj bœJ bœ ˙ J

En - tra mp

œ

mp con tenerezza

b &b b œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ Œ œœœœœ œ œ œœœ œ œ

413

S.

Adagio

de

Œ œ

œ

j œj œ ˙ œJ œ ˙ J

to - ta

œ

œ

31

œ

œ

œ

j j œ œ ˙

el

seu ves - tit

œ

seu ves - tit

j œœ J

bœœ ™

guar

j œœ ˙˙ J

bro - cats d'or,

œ

œœ œ

guar

Œ œ

œœ Œ

œ

œ

j bœ œj ˙

bro - cats d'or,

œ

j j œœ bœœ b˙ J J b˙

el

œ

Œ

œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

bœœ

ra - di - ant,

œ œ œ -

j œ œ œ -

œœ œœ œœ œœ œœ œ

œ

œ


° b œ œ &b b

j j œ œ bœJ bœJ ˙

418

S.

- ni - da,

A.

Pno.

Pno.

és

{

? bb bœ

œ

œ

° bb ˙ & b

œ és

b b & ¢ b œ˙ bœ œœ

{

rei,

és

œœ œœ

œ

œ

œ œJ ˙ J

œ

con - du - ï

j œ œJ

da

j œ b˙ œJ ˙

bœœ

con - du - ï

da

con - du - ï

j œœ J

b œœ

guar - ni - da_amb bro - dats

œœ œœ œœ œœ

rei,

A.

guar - ni - da_amb bro - dats

b &b b œ Œ œ

424

S.

œ

b j j j j b b & b œ œ œ œ œ œ ˙ ¢ œ b œ bœJ b œJ œJ œJ b ˙ ni - da,

j œj b˙ bœ

és

Œ

j œ ˙ œJ b ˙

con - du - ï

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ

œ

œ

bœ b˙ al

œ

œ

al

rei,

œœ b˙˙ al

œ

œœ

-

Œ

œ

da

al

bœ œ

œœ

da

al

œœ œœ œœ œœ œœ œ

œ

œ

˙ rei:

œœ ˙˙ al

rei,

-

rei:

b &b b œ Œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ ? bb bœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ 32

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ


° b &b b  432

S.

A.

T.

B.

Pno.

S.

A.

T.

B.

Pno.

b &b b 

b &b b  ‹

? bb  ¢ b

{

j j Œ ‰ œr œr œj œj œj œj œj œ œj œ œ œj œj œj œ ™ mp

mp

j j j j j j Œ ‰ r r j j j j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ™ r r j j j j j j j j Œ ‰ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œJ œJ œ œ œJ nœ ™

Un se - gui - ci de don - ze - lles a - mi -gues l'a - com - pa nya. mp

Un se - gui - ci de don - ze - lles a - mi -gues l'a - com - pa nya. mp

Œ ‰ œR œR œJ œJ œJ œJ œJ œ œJ œJ œJ œJ œJ œJ œ ™

Un se - gui - ci de don - ze - lles a - mi -gues l'a - com - pa nya.

b &b b œ Œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œœœ œ œ ?b bb œ œ œ œ œ œ

439 animando ° bb j œj œ œ & bœ œ

{

œœœ J j œ œ

Ϫ Ϫ

œ

nœœœ ™™™ œ™ œ™

œœ œ J j œ œ

j œ œ œ œJ

œœ ™™ œ™ œ™ œ™

œœ œ J j œ œ

œ œ™ J

œ

œœ nœœœ œ J j œœ œœ

œœ œ J j œ œ

j j œ œ

fes ta,

fes- ta, al - le - lu ia, en - tre cants de

fes ta, al - le - lu- ia, cants de

fes- ta, al - le - lu ia, en - tre cants de

fes ta, al - le - lu- ia,

En - tre cants de

j j j œ œj œ œj œ œj œj œj

en - tre cants de

œ œœœ œœœ œ œ œ J JJJ JJ J J

œ œ œ œ œJ œ™ JJ JJ

fes- ta, al - le - lu ia, en - tre cants de

œœœ œ œ

œœ œœ ™™ œ œ™ J œ œ™ œJ œ ™

œœ œ J œj œ

33

œœ ™™ œ™ œ™ œ™

cants de

œ œ œ œ œ œ™ JJ JJ J

œ œJ œ œJ œJ œJ œJ œ œ œ J J J

œœ œœœ™™™ œœœ œœœ œ J J J œ œj j œ œ™ œ œ œ œ™ J

En - tre cants de

œœ ™™ œ™

j j j j œj œj j œj œ œ œ œ œœ œ

fes- ta,

b œ œ œ & b b œ œJ J ‹ En - tre cants de œ ? b œ œj j œ œ ¢ bb

? bb œ ™ b ™ œ

j œ œ™

En - tre cants de

b j & b b œ œj œ œ œ

b œœœ™™™ b & b

Un se - gui - ci de don - ze - lles a - mi -gues l'a - com - pa nya.

fes ta, al - le - lu- ia,

œœ œ J j œ œ

œœ ™™ œ™ œ™ œ™

œœj œ œj œ

œœœ J œ œ J

œœ œ œ œ

œœ œ J œ œ J


° b œ œ œ œ j &b b J J J J œ œ™

j j j œj j j œ œ œ œ œ ˙

446

S.

œ

b j j j j & b b œj œ œ œ œ œ ™ fes ta, al - le - lu - ia,

A.

en - tren al pa - lau del

œ

j j j œ œ œJ œJ œJ œJ œ œ ™

fes ta, al - le - lu - ia,

T.

B.

Pno.

b œ &b b ‹ ? bb œ ¢ b

{

b &b b

œœ ™™ œ™

? b œ ™™ bb œ

œœ ™™ œ™ œ™ œ™

° bb j œj œ œ ˙ & bœ J J 452

S.

œœ œ J œj œ

b & b b œj œj œj œj ˙

al pa - lau del rei.

T.

B.

Pno.

b ˙ & b b œJ œJ œJ œJ ‹ al pa - lau del rei. ?b œœ œ œ ˙ ¢ bb J J J J

{

al pa - lau del rei.

rei,

al - le - lu - ia, al - le - lu - ia, en - tren

Ϫ Ϫ

œœ nœœœ ™™™ œJ œ™ œ™

œœ œ J j œ œ

nœœœ ™™™

j r œ™ œ œ

f

œ œ œ

j r œ™ œ œ

Al - le - lu

Al - le - lu

Œ

Œ

Œ

Œ

. Allegretto

b œ œ & b b ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ J J ˙ œ ? bb œ œ bœ œ ˙ œ

Œ

œ -

-

œ f

f

j Ϫ

œ

j Ϫ

r œ

ia,

al - le -

j Ϫ

r œ

œ

ia,

al - le -

r œ œ

Al - le - lu

œ

œ œ R

-

Al - le - lu

-

Ϫ J

œœœ J œj œ

Ϫ Ϫ

Allegretto

f

en - tren

œ œ œ œ œ j œ œ œ œ J J J J J œ J J J J

œœ œœ œ ‰ œ ‰ J J œj œ œ œ œ œ

œ

j j œ œ

œ

al - le - lu - ia, al - le - lu - ia, en - tren

œ

œœ ™™ œ™

al pa - lau del rei.

A.

œ

cants de fes - ta, al - le - lu - ia,

en - tren

œ œ nœj œ œ œj nœj œj œj œj J J J J

en - tren al pa - lau del

œ œ œJ œJ œ œ œJ œ™ J J J J œœœ J œj œ

rei,

j j œ œ œj œj œj œj ˙

cants de fes - ta, al - le - lu - ia,

j j œ œ

œ

œ

œœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ

Π34


° b œ &b b 457

S.

lu

A.

b &b b œ lu

T.

B.

Pno.

S.

b &b b œ ‹ ia,

œ -

-

B.

Pno.

en - tren al

j Ϫ

j r œ œ œ œ œ™ œ ia,

ia,

r œ œ

œ œ

œ

œ

˙

r œ œ

pa -

lau

del

rei,

œ

en - tren al

al - le - lu

-

al - le - lu

-

pa

˙

œ

lau

del

ia,

en - tren al

pa

œ

-

lau

œ

del

ia,

en - tren al

pa

-

lau

del

œ

œ J

œ

Ϫ J

œ

œ

œ œ R

Ϫ J

rei,

œ œ R

œœ œ œ œ

œœœ œœœ œœœœ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œœœ &b b œœœœœœœœ œœ œœœ œœœ œœœœ œ œ œ œ œ œ œœ œœœœ œ œ œ œœœ ? b œœœœœœœœ œœœ bb

462 ° bb œ œj™ œr œ & b

bb œ œj™ œr b & œ al - le - lu

T.

ia,

œ

al - le - lu

A.

j Ϫ

j r œ™ œ™ œ

? bb œ ¢ b

{

œ

œ

b œ &b b Œ ‹ rei, ?b œ Œ ¢ bb

{

rei,

b &b b œ Œ ? bb œœ Œ b

Œ

œ -

-

œ

j Ϫ

œ

j Ϫ

ia,

al - le - lu

œ

ia,

Œ

œ œ R

-

al - le - lu

-

Ϫ J

j Ϫ

r œ œ

œ

œ

al - le - lu

r œ œ

al - le - lu

r œ œ

ia,

œ

œ -

-

œ

j Ϫ

œ

j Ϫ

ia,

en - tren

r œ

j Ϫ

œ

ia,

r œ

en - tren

r œ œ œ œ œ r œ™ œ

al - le - lu

œ

j Ϫ

-

ia,

al - le - lu

-

œ J

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œœ œœœœ œ œœœœœ œœ œœœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœ œ 35


° bb œ & b 467

S.

al

A.

b &b b œ al

T.

B.

b & b b œ™ ‹ ia, ? bb œ ™ ¢ b

{

b &b b

Pno.

?b bb

œ œ pa

-

˙

˙

˙

lau

del

rei.

˙

˙

˙

œ pa

-

lau

del

rei.

œ J

˙

˙

˙

pa - lau

del

rei.

˙

˙

œ J

˙

rei. œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœœ œœœ œ œœ œ œ œœœ œœœœ œœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœ ˙ ˙

ia,

{

pa - lau

del

œ œ œ œ œ œœ œ œ b œ™ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ J œœ ˙ œ œœ & b b œ ™ œJ 6 3 œ œ b œ œ œ œ  Œ œœ  Œ œœœ & b b œ Œ Œ œœ ‰ œ œ œ œ œ œ œœ Œ

471

Cl.

Pno.

? bb œ Œ bœ

Œ œ œ

Œ

œœ

œŒ œ

Œ œ œ

Œ œ œ

p œ™ œ œ œœœœœœ b œ œ œ œœœœœ œ œ &b b œ œ œ œ œ œ œ J œœœ œ œ

479

Cl.

Pno.

{

b œ & b b Œ œœ ? bb Œ œ b œ

j‰ ‰ œ œ

p

j œ œ

œœ ‰ ‰ œœ J J

j‰ ‰ j j‰ ‰ j j‰ ‰ j œ œ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ ‰ ‰ œœ œœ ‰ ‰ œœ œœ ‰ ‰ œœ J J J J J J 36


°? b ¢ bb 484

B.

Cl.

Pno.

Cl.

Pno.

{

b & b b œœj‰ Œ ? b œœJ ‰ Œ bb

°? b ¢ bb

Cl.

{

Lento #### 3 ˙˙ 4 œ ™™ œœ ™ ˙

#### 3 œœ˙ ˙ 4

#### &

{

-

res tin

-

œ œ œœ œ ™™ œœ ™ j œ œ œ œœœ ™™™ J œ œœ

? #### œ œ ˙

œ œ˙

-

res,

œ œ™ œ œ œ œ œ œœ ™™ œ œ œ œ œœ ™™ J œ™ J œœ˙

œœ ™™™ œ

 œ œ œœ œ J

˙™

els teus fills,

dels teus

œœ˙

œ œ ˙™ J J

dràs

œ œj J

˙

dels teus pa

j œœ œ ˙ œ œœ

pa

Œ

sotto voce

?b b b n˙

˙

œ œJ ˙ ™ J

En lloc

b nœ œ œ œ #### j b ˙ 43 œ ‰ Œ & b J nœ œ œ

#### &

Pno.

œ œ

œ Lento

b & b b ##n˙˙˙

œ œ#œ œ œ œ œ #˙œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ n˙

####  43 œ œ

œ œœœœœœ ˙ J

Solo bariton

°? # # ¢ # # ˙™

‰ œ œ œ œ œ œ ˙˙˙

494

B.

œ b &b b J œ œ œ œ œ œ ˙

489

B.

molto rit.

els

j œ œ œ œ œJ œœœ œœœ œœ œœ œœ ‰ œ œ œœ œœ œœœ œ œ œ œ œœ œœ œ œ

œ œ˙ 37

˙™

˙™


°? # ## ¢ # 499

B.

Pno.

{

˙™

˙™

teus

œ nœ œ

fills,

els teus

? ####

˙™

˙™

˙™

Solo soprano ° #### œ ˙™ œ œ œ & J J

Pno.

S.

B.

fills,

¢

œ œJ œJ œJ œ œ ˙ J

? #### ˙™

{

˙™

œ œ œ œ ™ ˙ J J

i_els no -me - na - ràs

B.

œ nœ œ els teus

#### ‰ œœ œ œ œ ‰ œœ nœœ œœ œœœœœœ ‰ œœ œœ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œœ œœ œ œœ œœœ œœœnœœœ œœœ & œ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

504

S.

˙™

fills,

Ϫ

go - ver nants,

en lloc dels teus pa - res

˙™

œ œ œJ œJ

œ œ œ œJ œ œ œJ J J J go

ten - dràs els teus fills,

-

ver -

els teus

#### ‰ œœ œ œ œœ œœ œ œ œ ‰ œœ œœ œ œ œ ‰ œœœœ œ œ œ ‰ œœ œœ œœ œœ œ ‰ & œ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ œ œ ? #### ˙™

509 ° #### ˙ &

œ

nants

per

fills

go

œ œ œ ? #### ¢

{

œ œœœ œ œ ˙™ œ

tot

˙

-

˙™ ˙™

˙™ ˙™

˙™

˙™

el

pa

˙

-

per tot el

pa

-

œ œ

˙ ˙

˙™

œ œ ˙™ J J

˙

ver - nants

œ

#### ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœœœœœœœœœœœœœ ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ & œœœœœ œœœœœ

Pno.

? #### ™ ˙ ˙™

n˙ ™ n˙ ™

˙™ ˙™

38

˙™ ˙™

˙ ˙

œ œ


S.

A.

T.

B.

Cl.

Pno.

S.

A.

514 ° #### ˙™ &

#### &

ís.

#### & ‹ ˙™ ? #### ¢

{

B.

### ar, & w

### w & ‹ ar, ? ### w ¢

Pno.

42

˙™

vull

Vull

#Vull # ™™c # ˙™ ™™c ### ˙™

Vull

pp

o

˙ 42 œœœ poco rit. 42 J œœœœœœ

œ ˙ per - pe -

œ ˙

pe - tu -

per

œ

-

pe - tu -

per

-

pe - tu -

œ

Vull

per

™™c ### ˙˙ ™™ ˙™

tempo

˙

-

œ

# ™™c ## ˙™

˙

per

œ

pp

œœœ

™™c ### œœ œ œ œ œ œ œ

-

pp legatissimo

˙ ˙ ˙

˙ ˙ ˙

pe - tu -

w

˙˙ ™™ ˙™

œœ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ w tu -

ar,

vull per - pe - tu -

w

œ œ œ œ

vull

˙™

per - pe -

˙

tu -

ar,

vull per - pe - tu -

vull

per - pe -

tu -

ar,

vull per - pe - tu -

tu -

ar,

vull per - pe - tu -

˙™

œ ˙ œ ˙

per œ œ œ vull œœ ### œ œœœ Œ & ˙˙ ™™ œœ ### ww œ œ ˙™ & w w ? ### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

{

œ

# ™™c ## ˙™

42 ˙˙ ˙™

dolce legatissimo

pp

42

? #### ˙ ™ ˙™

ar,

Cl.

#### œ œ œ œœœœœ œ œ œ & œ #### œœ œ œ œœœœœ œ œ œ œ & œ

518 ° ### w &

42

ís.

ar,

T.

42

# ™™c ## ˙™

pp

pe -

˙˙ ˙˙

˙ ˙ 

˙ ˙˙˙

œ œ œ œ

w

œ œ œ œ

w

Œ œœœœœ

˙˙˙˙

˙˙˙˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 39

œ w

œœœ ˙˙ ™™ ™ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ


S.

A.

T.

B.

Cl.

523 ° ### œ œ œ 1.˙ & œ

### &

### & ‹ ? ### ¢

ar

el re - cord

œœœ

™™ ˙

œœ w

el re œ - cord ˙ œ œ œ el re - cord

del teu nom,

ar

el re - cord

del teu nom,

œœœœ ˙

cord

™™ ˙

cord

œœ w

{

œ œ

w

del teu

nom.

œ œ

™™ ˙

œœ w

del teu nom,

ar

del teu

œ œ

nom.

del teu

nom.

œ œ

ff

? ### 42 œ œ

{

42 42

w

42

w

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ cresc. molto œœ œ œ 2 œ œ ™™ œ J œ œ 4 3 3 2. œœ œœ œœ 2 ˙ œ œ œ œ œœ œœ ww œ ™™ ˙˙ ˙˙ œœ œ œ œ œ 4 œ œ ww œ˙œ ˙ cord

˙ ˙˙

1.

del teu

nom.

w w

cresc.

3

œ œ œ ˙˙ œœ œœ œ ˙ œ

œ ˙ œ œ œœ

3

œ

œ

œ

42

œ œ œ ˙˙ œœ œœ œ ˙ œ

œ ˙ œ œ œ œ 5

3

œ

œ

### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœœ œœœœ ˙˙ &

œœ œœ œ œ œ œ œœ

œœœœœ

œœ ™™ œ œ

? ### œœ ™™

3

3

œœœœ œœœœ œœœœ

j œœ j œœ j œœ ? œœ œœ œœ œœ ˙˙ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ œ J œ J‰ &œ J 40

œœ J

6

534

Pno.

3

Allegretto brillante

### 2 & 4

{

Ϫ

42

w

? ### œ œ œ œ œ œ œ œ ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ

˙ ### 2 ˙˙ & 4

Pno.

œ ˙

cord

œ ### œ œ œ œ œ œ ˙ &

528

Cl.

2.

del teu nom,

ar

### ˙ ˙˙ & ˙˙ ˙

Pno.

™™ ˙

œœ w


° ### &

con spirito

539

S.

A.

T.

B.

Pno.

### & ### & ‹ ? ### ¢

{

f

42 œJ œ

j 42 œ œ

œ œ 42 J

œ œ 42 J

f

f

f

Que tots

Que tots

œ œ œ œj J ˙

œ J

els

po - bles t'a - la

j j œ œ œ œ œj ˙

els

po - bles t'a - la

Que tots

els

œ J

po - bles t'a - la

œ œ J

œ œ œ J J

Que tots

els

po - bles

t'a - la - bin

œ ### U œœ & ˙˙ ˙ U f œ œ œ œ ? ### œ œ œ 42 œ œ œ œ œ œ œ

° ### œ œ œ j ˙ & J œ

T.

B.

{

bin,

que tots

els

˙

j œ œ

j œ

bin,

que tots

els

˙

œ œ J

œ J

bin,

œ nœ nœ J

que tots

els

per sem - pre,

que tots

els

œ j œ œ

j œ œ

œ

j œ œ

œ

Ϫ

-

bin

per sem - pre

més,

po - bles t'a - la

-

Ϫ

bin

j œ œ œ

Ϫ

po - bles t'a - la

-

bin,

j œ œj ˙

œ œ J

œ ˙ J

œ œ J

œ œJ œ J

po - bles

œ ### œœ &

Pno.

j œ

Ϫ

### & œ ### & ‹ ? ### ¢

-

j œ œ

? ### ˙

t'a - la - bin

œœ œœ ˙ œ œ ˙˙

Ϫ

œ J per

œ œ J

œ J

˙ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ ˙˙ œ œ ˙ œ œœ œœœ œ œ œ œ œ n˙ œœœœœ œœœ

˙ ˙ 42 ˙

po - bles t'a - la

A.

-

œ œœ œ ˙ J J

œ J

545

S.

-

˙

per sem - pre

per

més,

per

‰ Œ ‰œ œ œ œ œ J

œœœ œœœ ‰ J

œœœœœœœœ œ œ ‰ œJ œ 41

Ϫ

sem - pre

Ϫ

j œ

t'a - la

-

bin,

t'a-

t'a - la

-

bin,

t'a-

œ œ œ ‰ Œ ‰J œ œ œ œ J sem -pre

sem - pre

œ œ œ œ œj ‰ Œ œ œ œ œ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ‰Œ œJ

œ J


S.

551 ° ### œ™ &

més,

A.

### & Ϫ

més,

T.

B.

Pno.

B.

Pno.

més,

j œ œ œ

˙

œ œ

œ ˙ J

œ œ

per sem - pre

{

bin,

més,

t'a - la

œ ˙ J

-

t'a - la

-

### œ œ œ œ œj ‰ Œ & œ œ œ œ œœ

œœ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œœ

? ### œ œ œ œ œ ‰ Œ œ œ œ œ œJ

° ### œ™ &

### & œ œ

més, t'a

T.

per sem - pre

la

més,

A.

j œ™ œ œ

### œ œ œ œ œ™ & ‹ la bin, ? ### œ œ œ œ œ ™ ¢

558

S.

j œ œ œœœ ˙

### œ œ & ‹ més, t'a ? ### #œ œ ¢

{

més, t'a

œ œ œ œ œ #œ ™ J

t'a - la

bin

bin

Ϫ

j œ œ œ

per sem - pre

més,

per sem - pre

œ

œœœ œ œ œ

œ œ

œ œ

sem - pre

més, per

sem - pre

bin, per

œ œ

sem - pre

més, per

sem - pre

bin, per

sem - pre

més, per

sem - pre

œ œ œœ

per sem - pre

per

œ

per

œ œ

œ #œ

sem - pre

#œ œ

œ œ

œ œ

œœ œœ

més,

œ œ

œ œ

œ œœ œ œ

œ œ œœœœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ

œ œ œ œ œ™ J

œœœ œ œ œ

- la

œ

œœœ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ j œj œ J J œ J

t'a - la

-

bin per sem - pre,

˙

j j œ œ œj œj

més,

t'a - la

-

bin per sem - pre,

œ œ

˙

œ œ œ œ J J J J

- la

bin

per

sem - pre

més,

t'a - la

-

bin per sem - pre,

- la

bin

per

sem - pre

més,

t'a - la

-

bin per sem - pre,

œœœ œ œ œ

œ œ

œ œ

˙

œ œJ œ œ J J J

### œœ œœ œœ œœ œ œ œ #œœ œœ œ œœ œ œ œœœœ œ œ œ & œ œ œ œ œœœ œœ œœœœ œœ œœ #œœœ #œœœ œœœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœ œœ œœ ? ### #˙ #˙

œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ

œ œ œ œ 42

œ œ œ œ

˙ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ


S.

565 ° ### œ œ &

˙

### & œ œ

sem - pre

A.

més,

B.

### œ œ & ‹ sem - pre ? ### œ œ ¢

Cl.

Pno.

### &

{

### j & œ œ

T.

B.

Cl.

Pno.

### & ‹ ? ### ¢ ### &

{

œ œ J

j œ ˙

sem

œ ˙ J

la - bin

per

œ œ J

per

bin,

que te

a-

œ œ œ œ œ œ ˙ J J J J t'a - la

-

bin,

˙

que te

a-

œ œ œ œ œ œ ˙ J J J J

-

bin,

˙

que te

œ ‰ œœœ

œ ˙ J

per

-

œ

que tots els po - bles

œ œœœœœœœœœœœ ˙ ˙

œ

œ

t'a - la

pre,

œ œ

˙

j j œœ œ œœ œ J J œœ œ J J

-

bin,

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œ œJ œ œJ

˙ ˙

˙ ˙

œ

Ϫ

j œ œ œ

Ϫ

per sem - pre

més,

per sem - pre

més,

j œ œ œ

œ

a-

que te a œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

t'a - la

œœ œœœ œœ œœœ œœ œœ œœœœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œj œJ œ œJ œJ œ œ œ™

-

œœ œ J J

t'a - la

que tots els po - bles

més,

### œ œœ œ & œœ œœ œœ œœ ? ### œ œ œ œ

la - bin

A.

˙

més,

˙

j j j j œ œ œ ˙ œ œ œ

que tots els po - bles

˙

572

S.

més,

sem - pre

° ### œ œ & J

que tots els po - bles

˙

sem - pre

T.

œ œ œ œ œ œ ˙ J J J J

œ œ

œ œ

per

œ œ

sem

-

pre, per

œ œ

sem - pre

œ

més, per

œ œ

sem - pre

œ œ

més, per

œ ˙ J la - bin per sem œ™ œ œ

-

pre, per

œ œ

sem - pre

més, per

sem - pre

més, per

#œ œ

œ œ

més, per

la - bin

### œ œ & œœœ œœ œœœœœ j ? ### œ œ œ œJ œ œ

sem

-

œ œ

œ œœœœ œ J pre, per

œ

œ œœ œ œ

œœ œ œ

sem - pre

més,

per

œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœœœ œœ œœ œœ œ œ œœ œ œœ œœ œ œ œ œ œœ ˙ ˙ œ œ œ œœ ˙ ˙ 43

sem - pre

œ J

œ œ

˙

œœœ œ œœœœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ

#˙ #˙


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Obres per/amb Cor (Choir) MG016 Narcís Bonet (1933): Missa in Epiphania Domine. MG016 Llorenç Balsach (1953): Cara cosa, Olis d’olímpia, Tres palíndroms per a cor. MG040 Josep Lluís Guzmán (1954): Dos poemes de Miguel Hernández. MG066 Joan Carles Martínez (1959): Quatre poemes per a orquestra. per a soprano, bariton, cor i orquestra. MG076 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Paisatges llunyans, per a veus blanques. MG080 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Tres cançons de bon humor, per a veus blanques. MG109 Josep Vila (1966): Sanctus-Benedictus. MG113 Josep Vila (1966): Cançó a cau d’orella. (discAh131) MG114 Josep Vila (1966): Un sonet per tu. MG115 Josep Vila (1966): Les dotze van tocant (disc LMG2071). El dimoni escuat (disc LMG2030). MG116 Josep Vila (1966): El temps recollirà / M'enpaiten, això si. MG117 Josep Vila (1966): Cançó de finestra, per a cor femení. (discAH131) MG118 Josep Vila (1966): Vós sou la meva prendeta. (disc LMG2062) MG119 Josep Vila (1966): Psalmus 56. MG123 Josep Baucells (1958): Paraules a Laura, per a cor, arpa i clarinet. MG126 Enric ferrer (1958): Cant del temps primer, per a cor, soprano solista, arpa i quartet de corda. MG138 Cristòfor Taltabull (1888-1964): Quatre petites cançons, per a cor i piano. MG155 Joaquim Homs (1906-2003): Set responsoris. MG171 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil i piano. MG172 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil, piano i cordes. MG216 David Esterri (1970): Tríptic infantil, per a cor infantil, corda i piano. MG225 Antoni Tolmos (1970): La nit bruixa, per a 4 veus, flauta, violoncel i piano. MG226 Antoni Tolmos (1970): La nostra música, per a cor i piano. MG248 Agustí Borgunyó (1894-1967): Bon missatge. MG251 Josep Baucells (1958): De puig en puig. MG254 Domènec Cols (1928): Cançó de pluja, per a cor femení. MG260 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lauda Jerusalem, per a 2 tibles, cor mixt i baix continu. MG261 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lætatus sum, per a altus, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG268 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Confitebor tibi, Domine, per a tible, alto, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG271 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Credidi, propter quo locutus sum, per a tible, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG276 Pere Tintorer (1814-1891): Serenata, per a cor d'homes MG281 David Esterri (1970): Cançó esperada per a cor i piano. MG299 Agustí Borgunyó (1894-1967): Ametllers florits. MG309 Josep Vila (1966): Adeste fideles, per a cor i orgue. MG312 Enric Morera (1865-1942): Bon caçador. MG316 AlbertAlcaraz (1978): Cantos de la huerta, per a veu i cor mixt. MG317 AlbertAlcaraz (1978): Xivarri song’s, per a veu i doble cor. MG320 Enric Morera (1865-1942): La sardana gran. MG324 Enric Morera (1865-1942): La cançó nostra. MG329 Josep Rodoreda (1851-1922): Virolai de la Mare de Déu de Montserrat. MG332 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 84: Què són d'amables vostres estances, per a soprano, bariton, cor i piano. MG333 Josep Rodoreda (1851-1922): El cant de la senyera. MG335 Josep M. Pladevall (1956): Los sueños dialogados, per a cor de cambra i piano. MG336 Josep M. Pladevall (1956): El poeta adolescent, per a quartet vocal o cor mixt. MG342 Baltasar Bibiloni (1936): Duo responsoria in nativitate domini: I - Hodie nobis caelorum rex, II - Hodie nobis de caelo, per a cor a 3 veus blanques i orgue. MG343 Enric Morera (1865-1942): La nostra verema. MG344 Enric Morera (1865-1942): La joia del blat. MG346 Xavier Sans (1981): Quatre poemes de Joan Brossa: Surt un home, Olles, Representació, Una vella. per a cor femení. MG344 Enric Morera (1865-1942): La cançó del futbol. MG351 Enrique García Requena (1960): Besos de Valonsadero, per a cor mixt i piano MG352 Baltasar Bibiloni (1936): Nadala, per a cor mixt i orgue MG359 Josep Vila (1966): Salve, Regina. MG362 Baltasar Bibiloni (1936): Matines de llogaret. Nit de Nadal, cel florit. MG363 David Esterri (1970): Hiparxiologi. per a cobla i cor infantil MG364 Enric Morera (1865-1942): Estiuenca. MG366 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 42: Com la cèrvola sospira per les fonts d'aigua, per a bariton, cor i piano. MG368 Antoni Tolmos (1970): El campanar de Lleida, per a cor i piano. MG370 Valentí Miserachs (1943): El castell de Tona. MG372 Gloria Villanueva (1953): Càrol: un conte de Nadal, per a cor infantil, narrador i grup instrumental MG375 Baltasar Bibiloni (1936): Madrigal trist. MG380 Enric Morera (1865-1942): Sota de l'om. MG382 Xavier Sans (1981): Nit. per a cor femení MG385 Pere Soto (1958): Salve, Regina.

Mg387

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.