Nit (Xavier Sans)

Page 1

XAVIER

SANS NIT poema de Joan Brossa per a cor femení

Edicions la mà de guidoXAVIER

SANS NIT poema de Joan Brossa per a cor femení

al Cor Voxalba en el seu XXè aniversari

a l’Elisenda Carrasco


ISBD(PM) Nit. [Música impresa] : per a cor femení / Música de: Xavier Sans Fortuny (n.1962). Poema de: Joan Brossa (1919-1998) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2012 - 1 partitura (16 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra“

Primera edició: gener 2012 ISMN: 979069208-382-5 Dipòsit legal: B-6761-2012 Copyright de la música: © 2012 Xavier Sans Fortuny Copyright del text: © 2012 Fundació Joan Brossa Copyright de l'edició: © 2012 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37 - E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Largo

b &b c

NIT Poema de Joan Brossa

50

Xavier Sans

b &b c

b &b c

b &b c

p

b &b 

Œ

7

p

b &b w

En

-

b &b ˙

p

En

-

-

-

-

œ

en -

œ œ. ˙

llà

en

b &b ˙ b &b œ b &b œ b &b œ

per

-

-

llà

-

œ. œ ˙

œ

œ.

j œ œ

llà

que per - ce

en

pai

que

-

œ œ. œ œ

œ

˙

per

-

ce

-

œ œ. œ. ce -

œ ˙

-

-

œ.

bem

ce -

j œ œ

de

-

j œ

- bem

œ.

-

en

-

œ

llà

de l'es

œ œ

œ.

œ

w -

j œ œ.

-

-

pai

j j œ œ œ

per

œ ˙

de

-

œ

˙.

œ œ

˙.

œ

ce - bem

œ

que

œ

per -

œ œ. œ ce -

-

-

œ

- ce

j œ œ.

- bem

© 2010 Xavier Sans. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

-

mul

-

-

œ J

œ ˙

œ. bri

˙

œ

bri-lla

pai

-

de

œ J

œ

l'es -

l'es - pai

bri - lla

œ J

œ œ.

˙

œ

j œ œ

œ. œ œ

pai

j œ œ.

˙

pai

-

de

- llà

-

œ

œ

˙

œ

-

-

-

˙

l'es pai

œ œ œ

que

per

œ œ ˙.

-

œœ ˙ l'es

- llà

œ

de

l'es

de

˙

en -

en

œ

-

j œ œ.

llà

llà

œœ.

en -

œ

-

˙

œ

en -

œ œ. œ ˙

˙.

3

œ

˙.

poco a poco crescendo

en -

- llà

œ

que

-

j œ ˙

œ œ œ

- bem

j j œ œ œ.

-

- llà

-

œ

l'es

-

- llà

de

˙.

l'es - pai

llà

en

j œ œ.

˙

œ œ.

bem

per

œ

-

œ ˙.

-

œ

- llà

w

llà

-

œ

-

j œ. œ ˙

œ œ. œ.

-

en -

˙.

œ. œ

˙

-

- llà

3

que

en

œ

-

j œ œ

-

-

œ œœ ˙ -

en -

œ

œ.

œ œ œ

j œ œ.

-

œ. œ œ

- llà

˙

-

en

j œ œ.

en - llà

œ

œ ˙

˙

- llà

œ œ œ œ.

llà

12

˙

˙

-

j œ œ

llà

b &b œ œ ˙

-

˙

-

œ.

b &b œ

b &b œ

œ

Œ

En

En

b & b c Œ ‰ œj ˙ En

p

p Œ ‰ j œ ˙.

lla

œ

˙.

bem

bri

j œ œ. bri

-

œ

lla

3

œ œ œ

mul- ti -


b & b œJ œ .

˙

œ

tud

in

16

ti

b &b œ

mul

-

-

b &b œ

œ. œ œ ti

œ mul

-

b & b œ. œ œ lla

b & b œ.

b œ œ.

&b

b œ

&b

b ˙

&b

b w

&b

b

blants

œ

ti

-

œ œ

tud

j œ œ

œ J

nom

-

œ œ. J tud

œ

-

œ

blants

-

nom

al

-

-

œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

˙

-

de mons

nom - bra

œ nos

ble

j œ

œ

nos - tre

-

˙

œ J

-

œ

-

-

-

-

œ

al

œ

nos - tre

j œ ˙

-4-

œ

˙

œ

sem - blants

œ

œ.

de mons

sem - blants

œ

œ

sem -

œ

˙ nos -

œ.

œ J

-

- tre

œ.

œ J

al

nos -

œ œ. J

œ..

˙

œ œ. J

œ R

nos -

al

œ

˙

nos - tre

al

œ

œ

œ

al

œ

al

mons

de

- tre

tre

˙

œ.

œ

œ.

ble

al

˙ -

œ J

œ

tre

nos -

˙

œ J

mons

˙

œ

nos

œ

-

œ œ

œ r œ œ

bra

de

œ

al

de

œ.

œ J

œ.

œ

œ.

-

bra - ble

al

œ

ble

œ ˙

al

-

œ

œ

bra

in

˙

œ

œ.

in - nom - bra - ble

œ.

œ

-

sem

nom

œ œ

in

mul - ti

œ

-

tud

sem - blants

mons

˙

œ œ. J

in

&b

œ..

-

j œ œ

tud

19

œ

œ


Solo

nœ œ b &b c œ œ œ œ œ œ œ

26

accel.

Tots

gi

b &b c 

-

œ'3 œ J 8 uen. f Tren œ ' 38 œ J uen. f Tren j œ ' 38 œ

b & b 42 n œ . b 2 & b 4 œ.

uen.

b œ &b

œ ‰ J

b œ

œ ‰ J

ter - res

ter - res

œ ‰ J

ter - res

&b

b ˙

&b

b

&b

b

pant

˙

pant

˙

pant

Tots Tutti

gi -

-

œœ œ œ bœ œ

Tots Tutti

gi -

-

Tots

gi -

Più mosso

b œ. & b 42

45

ren

≈ œ bœ œ œ œ.

30

b &b œ

-

≈ œ bœ œ œ œ œ œ œ. ≈

b &b c 

&b

-

f

e = 138 œ œ œ J J

œ

œ J

œ

œ J

œ

œ J

œ

œ

mo

p bœ.

-

mo

-

j œ œ œ

i_es

œ. -

- ta - set

mi - lions

de

ter

-

-

œ J

œ J

œ.

-

œ

mi

-

œ

mi

-

mi - lions

-

-

œ œ œ œ œ 85

68 ˙ .

5 bœ œ œ œ œ 8

6 b˙. 8

lions cinc-cen - tes mil

lions cinc-cen - tes mil

lions cinc-cen - tes mil

42 Œ

œ œ

dis

dis

œ œ

en

ter

68 ˙ .

nœ œ

en

de

dis

c -

-

tàn

c ˙. tàn

c -

œ

˙.

˙.

tàn

-

-

-

œ.

llu

llu

llu

˙

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

œ UŒ J

‰ œJ œJ

œ œ œ œ 42

œ UŒ J

‰ œJ œJ

2 4 œ œ œ œ

‰ œ œ J J

42 œ œ œ œ

res

-

-

res

-

-

-

Œ

œ 42

Œ

2 bœ 4

Œ

nes

-

nes

-

nes

œ

œ.

˙

cies

œ

˙

cies

-5-

Œ Œ

œ œ

œ

œ.

set mi-lions de

Tren- ta

œ 42

-

set mi-lions de

Tren- ta

res

en dis - tàn - cies

œ

Tren- ta

œ UŒ J

-

Œ nœ œ

cies

-

-

-

-

-

-

œ.

œ œ œ œ œ 85

42 Œ

en

œ.

œ J

-

j 9 2 œ œ œ œ œ 8 bœ œ œ œ œ œ œ œ œ 4

œ. -

mi

42 Œ

i_es

ter

Nou

Nou

- ren

de

œ

-

mi - lions

œ

Nou

mo

œ J

œ œ œ œ œ 9 œ œ œœ œœœœ œ 2 8 4 J

p œ . n œ œ œ œ œ 98 œ n œ œ œ œ œ œ œ œ 42 J

i_es

- ren

2 4

accelerando e crescendo

- ren

- ta - set

Tren - ta - set

œ

-

p œ.

j œ. bœ œ nœ

œ.

9 8

subito Tempo I

œ œ œ J

Tutti

b &b c 

39

-

œ

c

set mi-lions de

˙

Adagio

ƒ

ƒ

nœ œ œ J

œ

˙

œ

˙.

œ œ

j œ œ œ

œ.

œ œ

œ

˙.

in - cal - cu - la

œ

Pen - so_amb es -

en dis - tàn - cies

en dis - tàn - cies

= 58

- so_amb es -

in - cal - cu - la

j œ œ œ

œ

Pen - so_amb es -

c ˙ ƒ Pen c

q

˙.

in - cal - cu - la

-

bles

œ

-

bles

-

bles

œ


51

&

bb

b &b

˙

b

i_en mi - lions de

i_en mi - lions de

˙

œ œ

b bw & b 45

œ

gats,

b & b 45  b & b 45  b 5 &b 4 

b &b c b &b c b &b c b &b c

P

morts

de

S morts

S N˙.

ja_a - pa

bœ.

p glo

S ˙.

morts

j œ Œ

-

c

gats,

j œ Œ

c Œ

p bœ.

jŒ œ

c Œ

p

glo - bus

w

gats.

∑ 

 Œ

Me

b &b c  Œ ‰ j œ œ ˙. -

di -

-

Œ

-

di

œ ˙.

-

di

to

˙

- to

-

˙.

glo

Œ

-

-

b˙. glo

j jŒ j bœ œ π œ

-

glo

-

-

˙.

45

-

bus

-

bus

45

œ b˙. -

bus

˙

ja_a

3 2 bœ

œ œ

œ.

32 œ

œ œ

œ.

3 2 bœ

œ œ

œ.

- bus

-

- bus

-

Me - di - to so

˙

-

- bus

-

pa

‰ c

j œ œ.

‰ c

j œ œ.

‰ c

morts

morts

morts

so

so

-

˙.

-

-

-6-

j œ œ.

j œ œ.

j‰Œ  bœ

˙

˙

j‰Œ  bœ

j‰Œ  bœ

‰bœ. œ œ

j œ œ.

-

-

œ

- bre

l'or - gull

˙

3

bre

bre

œ ˙.

l'or -

l'or - gull

l'or - gull

l'or

-

-

gull

- gull

c

j œ œ.

j‰Œ  bœ

so - bre

-

-

˙

˙

so

w

bre

˙

di - to

to

j œ œ.

-

-

45

œ

-

-

ja_a - pa

œ b˙. -

-

sols

j j j j‰Œ  œ œ œ œ œ. œ œ. œ bœ

j j œ. œ œ. œ ˙

œ

-

-

de

Tutti

˙

Me

Œ‰ j j œ œ œ.

˙

glo

j j j œ œ Œ œ π glo morts

Me

Œ b˙.

morts

Me

glo - bus

Tempo I

al vol - tant

‰ b œj œj ‰ ‰ œj π glo morts

c Œ

- bus

vol - tant,

5 œ bœ bœ 4

œ

3  2

bw

œ.

morts

œ

bœ œ

b˙.

˙

˙

morts

sols

b˙.

bw

glo - bus

˙.

al

P w

œ œ œ œ

œ

Œ b˙

morts

glo - bus

i_en mi - lions de

57

61

glo - bus

Œ œ œ bœ œ œ œ Œ

P œ œ nœ œ bw

œ œ

Œ

b &b ˙ &b

Solo

Œ ‰ b œj Què

˙

Què

Què

s'es -


&b

68

b

œ

Què

b &b ˙

s'es

b˙ j bœ

b & b œ.

s'es

b &b œ

œ

de

-

s'es

-

œ

-

-

œ

-

-

-

-

b & b œj b œ . b &b ˙

més

-

-

-

b &b œ

en

&b

b

&b

b

-

en

-

en

-

œ

-

-

dels

œ

œ

llà

dels

j œ œ.

llà

˙

llà

dels

œ

dels

-

-

- de -

-

œ

en

œ.

j œ

œ.

en

-

-

-

j œ

en

-

-

-

b˙.

œ

-

més

b˙.

en -

-

bœ.

llà

en

en

-

-

bw as

-

-

-

-

-

bw as

-

-

-

-

- tres

as

w

-

-

-

-

-

tres.

bw as

-

-

-

-

-

tres.

w

-

-

-

-

-

tres.

-7-

w

tres

w w w w

-

œ

-

llà

j œ

-

-

llà

en

-

-

- llà

j œ

llà

-

-

-

j œ bœ.

œ

j œ bœ

-

-

més

j œ ˙

˙

-

-

œ

en

-

-

- vé

œ

més

-

˙.

˙

j œ bœ.

as

-

-

˙

llà

j œ ˙

-

˙.

bœ.

-

œ

˙

més

llà

j œ

llà

-

-

˙

œ.

j œ

-

˙

œ.

œ

-

˙

-

-

dels

en

de

-

-

-

˙

œ

-

llà

˙ œ

-

b˙.

llà

b &b œ

-

œ

b &b ˙

llà

-

74

b & b bœ

j œ œ. -

b &b ˙

-

-

-

˙.

s'es

œ.

œ

-

-

-

de

œ

-

-

œ

71

de

w

Què

b &b 

b &b w

bw

en

-

œ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

œ

llà

œ.

j œ

en

-

œ.

j œ

-

en

U ∑ U ∑ U ∑ U ∑ U ∑




Andante semplice

b &b Œ

78

69

‰ œ bœ œ œ œ J F El ter - ra_es - tà re

b &b 

‰ œj F El

Œ

b &b Œ

El

ter - ra_es - tà

œ

U - na

do

b ˙ & b 46

ne

-

b & b 46 œ b œ

-

-

-

œ

œ

œ

œ

fa_un pe - tó_a_u - na

ter - ra_es - tà

re - gat

œ-

œ-

u - na

do

œ-

œ-

œ-

œ-

˙

œ

œ-

œ-

œ

b˙.

œ

œ

U - na

b & b 46 n œ

œ

fa_un

b 6 & b 4 b˙

ne

sent

-

-

to - car_un

na.

A

œ

pe - tó_a_u - na

-

œ

ne

-

bo.

b U b & w

bo.

b U &b w bo.

&b

b U w bo.

3

-

na.

A

˙

œ

na.

U œ

Meno mosso

bri.

Tutti

p p p p

œ

so - par

so - par

-

na

u - na

œ-

do

-

œ-

na

œ

œ

œ

œ

na

˘œ

la

pa

˙

œ

œ

A

la

pa

˙

œ

œ

A

la

pa

˙

œ

œ

pa

-8-

-

-

-

-

˙

ret

ret

ret

ret

46

œ

œ œ œ.

d'a

-

llò

j œœ.

Se

més

œ 

œ œ œ.

d'a

més

œ 

œ 

œ œ œ.

d'a

œ.

j œ

j œ

ha_es - tat

ha_es - tat

69

œ

46

pe - tó_a_u - na

Solo

˘œ

46

œ 

˙



fa_un

ha_es - tat

vui

A

la

œ œ.

100

vui

˙

A

el

c œ

-

-

œ œ œ .

vui

c

A

el

c œ .

-

œ

-

vui

-

A

na.

ma - nu

. c œ -

do

 œ

Più mosso

œ

˙

˙.

b œ œ œ œ œ œ œ & b bu w 3

83

-

œ-

˙.

ne

œ-

˙

6 4

œ

pe - tó_a_u - na

œ-

re - gat

œ

fa_un

œ-

re - gat.

œ

na

œ-

subito 81

-

œ

œ-

ter - ra_es - tà

‰ œ bœ œ œ œ J F

œ

œ

œ

- gat.

‰ j œ F El

Œ

b &b 

˙.

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

hi_ha_un mi

hi_ha_un mi

hi_ha_un mi

hi_ha_un mi

-

-

-

-

d'a

45 n ˙

rall

45 ˙

rall

45 ˙

rall

45 ˙

rall

-

-

-

llò

œ.

llò

més

j œ. llò

j œ. més

˙.

pen -

˙.

pen -

˙.

pen -

˙.

pen -

-

c

-

c -

-

c -

-

-

c

-


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Altres obres per/amb Cor MG016 Narcís Bonet (1933): Missa in Epiphania Domine. MG016 Llorenç Balsach (1953): Cara cosa, Olis d’olímpia, Tres palíndroms per a cor. MG040 Josep Lluís Guzmán (1954): Dos poemes de Miguel Hernández. MG066 Joan Carles Martínez (1959): Quatre poemes per a orquestra. per a soprano, bariton, cor i orquestra. MG076 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Paisatges llunyans, per a veus blanques. MG080 Ricard Lamote de Grignon (1899-1962): Tres cançons de bon humor, per a veus blanques. MG109 Josep Vila (1966): Sanctus-Benedictus. MG113 Josep Vila (1966): Cançó a cau d’orella. (discAh131) MG114 Josep Vila (1966): Un sonet per a tu. MG115 Josep Vila (1966): Les dotze van tocant (disc LMG2071). El dimoni escuat (disc LMG2030). MG116 Josep Vila (1966): El temps recollirà / M'enpaiten, això si. MG117 Josep Vila (1966): Cançó de finestra, per a cor femení. (discAH131) MG118 Josep Vila (1966): Vós sou la meva prendeta. (disc LMG2062) MG119 Josep Vila (1966): Psalmus 56. (discAH204) MG123 Josep Baucells (1958): Paraules a Laura, per a cor, arpa i clarinet. MG126 Enric Ferrer (1958): Cant del temps primer, per a soprano, cor, arpa i quartet de corda. MG138 Cristòfor Taltabull (1888-1964): Quatre petites cançons, per a cor i piano. MG155 Joaquim Homs (1906-2003): Set responsoris. MG171 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil i piano. MG172 Antoni Tolmos (1970): Tres peces per a cor infantil, piano i cordes. MG216 David Esterri (1970): Tríptic infantil, per a cor infantil, corda i piano. MG225 Antoni Tolmos (1970): La nit bruixa, per a 4 veus, flauta, violoncel i piano. MG226 Antoni Tolmos (1970): La nostra música, per a cor i piano. MG248 Agustí Borgunyó (1894-1967): Bon missatge. MG251 Josep Baucells (1958): De puig en puig. MG254 Domènec Cols (1928): Cançó de pluja, per a cor femení. MG260 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lauda Jerusalem, per a 2 tibles, cor mixt i baix continu. MG261 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Lætatus sum, per a altus, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG268 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Confitebor tibi, Domine, per a tible, alto, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG271 Francesc Valls (ca. 1671-1747): Credidi, propter quo locutus sum, per a tible, tenor, cor mixt i baix continu. (disc LMG2074) MG276 Pere Tintorer (1814-1891): Serenata, per a cor d'homes MG281 David Esterri (1970): Cançó esperada, per a cor i piano. MG299 Agustí Borgunyó (1894-1967): Ametllers florits. MG309 Josep Vila (1966): Adeste Fideles, per a cor i orgue. MG312 Enric Morera (1865-1942): Bon caçador. MG316 AlbertAlcaraz (1978): Cantos de la huerta, per a veu i cor. MG317 AlbertAlcaraz (1978): Xivarri song's, per a veu i doble cor. MG320 Enric Morera (1865-1942): La sardana gran. MG324 Enric Morera (1865-1942): La cançó nostra. MG329 Josep Rodoreda (1851-1922): Virolai. MG332 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 84: Què són d'amables vostres estances, per a soprano, bariton, cor i piano. MG333 Josep Rodoreda (1851-1922): El cant de la senyera. MG335 Josep M. Pladevall (1956): Los sueños dialogados, per a cor de cambra i piano. MG336 Josep M. Pladevall (1956): El poeta adolescent, per a quartet vocal o cor mixt. MG338 Josep Melcior Gomis (1791-1836): La primavera, per a cor mixt i piano. MG342 Baltasar Bibiloni (1936): Duo responsoria in nativitate domini, per 3 veus blanques i orgue. MG343 Enric Morera (1865-1942): La nostra verema. MG344 Enric Morera (1865-1942): La joia del blat. MG346 Xavier Sans (1981): Quatre poemes de Joan Brossa: Surt un home, Olles, Representació, Una vella. per a cor femení. MG351 Enrique García Requena (1960): Besos de Valonsadero, per a cor mixt i piano. MG352 Baltasar Bibiloni (1936): Nadala, per a cor mixt i orgue. MG359 Josep Vila (1966): Salve, Regina. MG362 Baltasar Bibiloni (1936): Matines de llogaret. Nit de Nadal, cel florit. MG364 Enric Morera (1865-1942): Estiuenca. MG366 Baltasar Bibiloni (1936): Salm 42: Com la cèrvola suspira per les fonts d’aigua, per a cor mixt, bariton i piano. MG368 Antoni Tolmos (1970): El campanar de Lleida, per a cor mixt i piano. MG370 Valentí Miserachs (1943): El castell de Tona, per a cor mixt. MG371 Antoni Glòria Villanueva (1953): Càrol: un conte de Nadal, per a cor infantil, narrador i grup instrumental. MG375 Baltasar Bibiloni (1936): Madrigal trist.

MG382

catàleg complet a: la mà de guido www.lamadeguido.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.