Postdata-Suite (Glòria Villanueva)

Page 1

GLÒRIA

VILLANUEVA POSTDATA-SUITE per a violoncel i guitarra

Edicions la mà de guidoGLÒRIA

VILLANUEVA POSTDATA-SUITE violoncel guitarra

a Jordi i Pau Codina


ISBD(PM) Postdata-Suite [Música impresa] : per a violoncel i guitarra / Música de Glòria Villanueva (n.1953) - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2011 - 1 partitura (16 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments

Primera edició: novembre 2011 ISMN: M-69208-379-5 Dipòsit legal: B-41.420-2011 Copyright de la música: © 2011 Glòria Villanueva Copyright de l'edició: © 2011 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37- E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


Postdata-Suite A Jordi i Pau Codina Gloria Villanueva

I Guitarra

1 œ œ 2 œ #œ œ œ œ 2 # & 4 œ œ4 œ œ œ œ œ œ œ œ≈ œ3 œ2 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ ˙≈ 6 œ œ ˙ . 6 J F

VI m i p ‰ III & ≈ œ œ # œ2 jœ œ œ3 œ œ œ œ 3 ≈aœ .œ1 # œ2 œ .œ œœœ≈.b œ œ œ . œ œ ≈ œ œ œ1 œ œ #5 œ œ œ œ œ œ œ 4 2 3 4 œ. œ œ i m 4 J f

4

Gtr.

6

œ œ œ œ œ bœb œ œ œ œ & 2œ≈ œ3 œ4 œ œ œ œ≈ b œ b œ œ œ œ ‹ œ 3 œ4 # œ2 œ œ œ œ ≈œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ b œ≈ bœ œ œ . 1 1 J

7

Gtr.

p. a p. cresc.

‰ œ # œj œ œ œ œ œ ≈ œ .. # œ œ ‹ œ & ≈ # œ3 œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ j œ ≈‰ # œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ ≈ œJ . ˙ œ. R f

10

Gtr.

?

13

Vc.

C8

2

4

 ..

p

≈ œ .. œ‰ œ . œœ & ≈ œ #œ œ œ œ œ ≈‰ # œ œ œ œ œ œ. œ ˙ . R ˙ R f

13

Gtr.

C7

 .

œ œ. ‰ # œ œ œœ œ œ ≈ œ. œ ˙ R

© 2011 Glòria Villanueva. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell


?≈

16

Vc.

œ œ

œ

j œ

F

œ œ œ

œ # œ œ œ œ. œ. œ.

p p i m m ≈ œ .. p œ œi i œ œ œ œ œ ‰ 0 & ≈ #œ œ œ œ œ 4 0 0 0 œ œ 2 . 3 ˙ œ R œ f

œ œ œ œ6œ # œ œ œ # œ œ œ

16

Gtr.

œ #œ

? œ œ.

19

Vc.

œ

œ

j œ

œ œ #œ

œ

œ œ

œœ0 œ œ # œ1 2 # œ œ1 œ0 2 4 3

5

œ

œ ..

œ

3 j j 4 œ ‰ ‰ # œœ ‰ œœ ‰ œ 1 #œ œ œ œ 3 4 2 3 # œ 0œ # œ œ2 # œ œ #œ #œ 3

Gtr.

œ i œ œ & p #œ œ m œ m a ˙ œ

19

œ

22

Vc.

i

p

p

œ

j œ

#œ œ

j œ & ‰œ # œœ ‰ œœ œ # œœ œ 3

22

Gtr.

. œ œ ? œ

25

Vc.

œ

œœ œœ

# œœœ œ

œ œ. œ

C7

œ

‰ ..

œ œ R F

œ #œ œ œ

2 ≈ 3 œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ≈ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ˙ ˙

C5

œ bœ œ œ œ.

œ

bœ œ

Œ

C1 4œ œ œ œ œ œ œ C3 œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœœ & ≈ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ≈ b b2 œœœ œœœ œœœ 3 œœœ œœœ œœœ œœœ ≈ b œ œ œ œ œ œ œ œ b œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œ œ œ ˙ ˙

25

Gtr.

3

4


? ≈ œ #œ œ

29

Vc.

ΠIV

œœ # œ b & b œ 2 œœœ œœœ œœœ # œ œ # œœœ

29

Gtr.

#œ 

œœ R

‰ ..

œœ # # œœœ n n œœœ # # œœœ 1 ≈ œœ œ # œ œ # œœœ 24 n œœœ œ œ œ VII

≈ œœ ‹# œœœ # N œœœ œ œ œ œ œ œ4 œ 04

œœ œœ1 œ

accel.

?

Vc.

œ # œ œ ? #œ œ. F

#œ #œ #œ œ #œ œ

? œ #œ.

38

Gtr.

n œ. #œ 2 n œœ .. 2 # œœ 3 #œ œ œ œ > C2

poco rit.

œ œ œ #œ œ œ œ œ

C2

38

Vc.

IV

# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ ≈ # œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & #œ œ œ #œ œ œ # œœ œ # œœ œ œœ œ œœ œ .# œ œ œ œ œ œ #œ # œ œ œ œ #œ.

35

Gtr.

œ œ

#œ ,

VII

œœ œœ b œœ 43 œœ œœ œœ œœ # . œ œ œ œ œ œ # œœ œœ # œ 2 b œ œ œ œ & œœ œœ œœ œœ œœ . ‹ œ œ œ œ # œ > > > œ> > œ œ œ œ œ

35

Vc.

œ # œ n œ- œ- œ .

III a tempo

allarg.

32

Gtr.

≈ #œ œ œ bœ

32

&

# œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ # #œ #œ œ C2

œ # œœœ œœœ œœœ

C4

œœ #œ œ 5

œœ # œ œœ

9

œ œ œ œ œ œ # 3œ œ œ œ œ œ 3 œ œ 2 œ œ œ 2 œ

j #œ 1

9


?

41

Vc.

œ 4# œ 3 œ œ œ œ œ0~ .œ0 œ1 œ4 3 ≈ 2 œ3 iœ1 œ aœ   œ œ   ≈ œ œ œ ~~~~ # œ & # œp p m ≈ ≈ ~ m ~~~~ 3 œ ~ 9

C7

harm. 12

harm. 12

6

6

41

Gtr.

∑ 6

0

B

44

Vc.

œ œ œ1 œ œ

œœ œ œœ

œ œ œ œ œ œ œ ? œœ

50

Vc.

œ ..œ

œ ≈œ ˙ B

œ b-œ œ-œ œ

œœ œ œœ

# œ œ0 3

3

j œ

œ œœ œ œ

U

harm. 12

.   attaca u

harm. 12

harm. 7

4

II

œ œ œ œ œœ œ œ

& ≈ œ3 2i m4 a œ ≈ œ ˙p ˙ P

44

Gtr.

e = 88

. J

harm. 12

B

?

j œ

6

5

6

œ œ œœ œ

œ œ œœ œ œ œ b œ # œ nœ ≈ œ œ ≈ œ œœ 3œ œ œ œœ œœ ˙ ˙ œ C3

œ œ œ . œ b œ . œœ

?

b ≈œœ œ œ . œ œ œœ œ œ

œ œ œœ œ œ œœ œ . # œ œ b ≈23 œœœœ œœ ≈# œœœœ œœ ≈ 4œœœ œœ ≈œœ2œœœœ œ pœ œ œ ≈œ œ ≈ ≈ 41 b œ b œ œ œ b œ œ 0 3 & œ œ œ œ œ 2 2 ˙ œ ˙ 3 œ œ œ3 œ 3 ˙ œ œ p C5

Gtr.

C3

C3

50

œ œ œ #œ œ œ œ œœœœœ ?b ≈ œ œ . œ œ œ œ œ œ . œ . œ œ b œ œ œ œ œœ œ # œ œ œ. œ. œ n œ .. .. 3

56

Vc.

3

C5

œœ ≈ b & œ

56

Gtr.

3

C3 C1 œ ≈ 2 œœ œ ≈ # œœ œœ œœ ≈ œ œ œœ ≈ œœ œœ œœ ≈ b œ œ œ œœœ œ œ n œ œ œ 4 b œ œœ œœœ œœœ œ # œ œ œ œ œ œ3 œ œ œ œ ˙ 3 œœœœ C6

6


?b

60

Vc.

Vc.

?b

œ œ œ œ œ œ œ. R

Π..

f

C7

& b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœœœœœ

65

Œ

œ œ œ bœ œ œb œn œ œ

œœ œœ2 œœ œœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœœ œ œ œ .. œœ # œœ œœ œœ & b œœœœœœ œ œœ œ œœœœœœœ œ œœœœœœœ œ riten.

C10

65

Gtr.

a tempo

? b œ œ nœ œ œ œ œ bœ œ.

70

Vc.

Œ

C3 œœ œ œœ œ œœ 4œœ œœœ ... 4#3 œœœ n2œœ œœ n œœœœ œœœœ bb œœ œœ N œœ bb œœ- --œ nœœœ œ œ œœ œ œœ n œœ 2œ œœ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœœ œœœœ œœ

C5

60

Gtr.

œ

œœ œ œ œ

œœœœ œœœ œ

œœ œœ œœœ 3 œ œ # œœ 2 œœ œ œ œ œ œœœ œ œ

œ#œ œ.

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

nœ#œ œ œœ œ œ œ œ B nœ

mi a

 #œ œ œ 0 3 œ4 œ œ ≈3œ #œ nœ1œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ & b œ œ6œœ œ œœ œ6œœ œ œ œ6 œœ œœ 6 œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ 2 œ p œ œ 1

70

Gtr.

3

Vc.

j #œ

B b nœ

73

j œ

œ j #œ œ j œ nœ

œ ‰ J œ œ

n ˙

œ

> > > 4 3 œ4 œ œ œn œ œ œ 73 œ 3 # 2œ œ 2 œ œ œ œ n ≈ œ œ œ ≈œ œ œ œ œ œ œ œ ≈mœ #iœ aœœ œœœ œ œ ˙ ≈ b b œ œ œ œœ œœ & ˙ 2 œ ˙ ˙ ˙ œœœ C5

Gtr.

Ÿ~~~~~~ j œ œ œ Œ b

7

3


III

œ œœœœœœ œ œœ œ œ Bb œ

œœœœœ œœ œ

e = 112

78

Vc.

Gtr.

F 78 œœ b & œ

œœ œ

œœœ

œœœ

œœ œ

Bb

Vc.

œ .b œ

b œ œ œœb œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ b œœœ ?

œœ b ‰ b & œœ

C2

?b

90

Vc.

œœ

P

cre .............. scen ............. do

j œœœ ‰ b œ 1 œ b œ œœ 2

j bb œœœ 2 ‰œ b œœœ 21 œ b œ3 4 3

C1

84

Gtr.

&

&

3

#œœœœ œœœ #œ œ

œ œ œ œ œb œ b œ b œ œ œ œ

j b œ œ4j œ œ œ œœ # œ ‰ œœ b œœœ ‰ œ 2 bb œœ 3 œ œ œ œœ œ œ0 3b1 œ 2 œ œ 1

œœ œ

6ª en Re

84

œ

j œœœ ‰ b œ œœ œ œ

j œœ œ

œb œ b œ œ œ œ b œ b œ œ œ dim. C3 j j ‰ bb œœœ 24 œœœ ‰ b n œœ2 œ œ3 bœ2 œ ˙ 4 bœ 3 C2

œ b œ n œœ # ˙

n # 68

C4 r C1 ≤ a i mœ œ œ œ œ œ œ œ b œ œœœœœœœœ j œ œj n # 6 œ2 œ 1 œ œ œ œ œ œ # œ# œ 3 . œ ‰ b œ 0 2 8 & 3 4p # œœ œœ œœ # œ# œ bœœ œp œ œ œ 3 5 #œ bœ œ œ œ œ œ . œ œœœœœœœœ > > > > > > > > string.

90

Gtr.

6

# 6e = e & 8 ≈ œ œ œ œ œ b œJ œ

95

Vc.

giocoso

# 6 & 8

95

Gtr.

œ.

œœ œœ œ œ

œ nœ œ œ ? œ œ

C5

œ.

#œ œ b œœ œœ 3

2

œ.

œœ œœ œ œ 8

bœ.

œ.

#œ œ b œœ œœ

œ

œ œ œ œ # œj œ N œ &

œ.

œœ œœ œ œ

C2

œ.

# œœ œœ œ œ


98

Vc.

&

98

Gtr.

&

# #

bœ œnœ œ œ œ œ . 1 n œœœ 2 œœœ

nœ.

4

3

# œ. &

101

Gtr.

&

rall. e dim.

œœ .. œ.

nb c nb c

.œ œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ.

IV

œ.

œœ œœ œ œ

?

j œœ œœ œ œ ˙.

# 3œœ œœ œœ œœ b # œœœ œœœ b2œ œ œ œ œ. œ. œ. ∑

pizz.

f

.œ œ. œ. œ. b œ.

œ.

œ

bb

≈ œ# œ 3 U b b & b œ œ œœ b œ ‰ œj œ œ3 œ0 3œ# œ œ  œ b œ œ œ œ œ œ 1 1 2 bœ œ œ œ œ b œ œ œ œ œp i p œ b œ œ œ allarg.

107

Gtr.

nœ œ b œœ œœ nœ. ˙.

œ œ J

C5

? œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œj œ b

107

Vc.

L´istesso tempo

œœ œ œ œ œ œ œ. œ œ

œ bœ œ œ œ œnœ œ œ œ œ

&b c œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œœ i œ b œ œ b œ œ b œ œ pœ œ œ œ œ œ œ œ 6ª en Re p > > > > > > > > (segue)

104

Gtr.

f œ.

œœ œœ œ œ

?b c

104

Vc.

#

‰ b n œœœ œ.

bb œœœ œœœ

C1

œ #œ œ œ œ J

101

Vc.

bœ.

bœ œ bœ. œ œ œ nœ œ œ œ

p i mi

9

C1

i


? bb

110

Vc.

U

? bb b œ. #œ œ b œœ œœ & œœ .. œœœœœœ ? b b

115

Vc.

&b

115

Gtr.

œ

œ

? bb b œ œ œ œ

œœ œ œœ

poco meno mosso legato

œœ œœ œ b œ œ œ œ œ n œœ œœ # œœ Œ i m i aœ 1 Œ œœœ œœœœœœœ œœœ œœ 3œ 4 0 4 œ œ œ œ p C5

œ œ œ

C4

œ

œ-

œ-

œ-

œœœ

œ

œ œ nœ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ b œ b Œ œ b œ œ œ œ œœœœœœœ Œ œ & œ œ Œ œ œ œ œ œ œœœ œ Œ bœ # œ œ œ œ œ œ

117

Gtr.

œœ œ œœ

C3

(c. a)

b Œ a Œ Œ Œ œ œ œ i œ i œ œ œ p œ m œ1 2 œ0 2 œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

117

Vc.

œ- œ- œ- œ œ œ œ ‰

113

Gtr.

4

C3

113

Vc.

jœ C3 j œ œ œ œ # œœ œ œ œœ œœ .. œ œ b œ œ œ œ œ 3 b œ œ œ œ œ œ œ œ # œœœœœ & œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ . œ œ œœ œ œ œ œ 2 œœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœ più tranquillo

110

Gtr.

C5

C3

10


? bb œ œ # œ œ œ

Vc.

68 œ . œ, œ # œ œ œ # œ œ œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ œ œ 42 œ œ

œ

119

œœ œ ‰ œ b Œ 6 ‰ b œœ œœ Œ œ œ œ œ & 8 œ œœ œ œ. œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

119

Gtr.

# nn œ œ . œ

b 2 &b 4 Œ œ

n n # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœœœœ œœ œ œ œ

122

Gtr.

œ œ œ œ # œœ œœ œ œ

#

C1

C5

œœ œ œœ

# 3œ # œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ œ & œ2 1 0 œ

130

Gtr.

œ

n œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ & b œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ nœ œ œ œ œ œ œ

126

Gtr.

# œœœ œ

œœœ œ

p p i m a m i m

poco più animato

e = 72

∑ C3

b œœ œœ

œœ œœ œœœ

œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ

œœœ œ œœ n œ œœ b b œœ œ n œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ n bœ œ œ œœ œ œ ten. œ œ œ œ œœ œ œ œœœ C3

C6

C10

harm. 12

6

œ # œ œ œ0 œ œ œ 3

œ

C5

œœ # œ œ ‰ œœ œ # œ œœ œ œœ œ 42 œ œœ œ œ œ œ J

? b b 42 œ œ œ # œ œ œ œ@ @ œ œ œ @ @

122

Vc.

C4

11

2 0

œ

œ #œ œ œ œ œ œ

œ œœ œ œ œ œ a

œp p i m


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.