L'Aventura (Glòria Villanueva)

Page 1

GLÒRIA

VILLANUEVA L’AVENTURA per a soprano i guitarra

Edicions la mà de guidoGLÒRIA

VILLANUEVA L’AVENTURA soprano guitarra


ISBD(PM) L’aventura (Sensation) [Música impresa] : per a soprano i guitarra / Música de Glòria Villanueva (n.1953) / Text de Rimbaud/Palau-Fabre - Sabadell [Barcelona] : La mà de guido, 2011 - 1 partitura (12 p.); 29 cm.

“Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessita fotocopiar o escanejar fragments

Primera edició: desembre 2011 ISMN: M-69208-378-8 Dipòsit legal: B-41.419-2011 Copyright de la música: © 2011 Glòria Villanueva Copyright de l'edició: © 2011 la mà de guido Gravats musicals i edició: la mà de guido Les Planes 37- E-08201 Sabadell - Tel. 93 725 7052 Fax 93 198 0450 e-mail: info@lamadeguido.com / www.lamadeguido.com Imprès a la mà de guido - Sabadell


"L'Aventura" (Sensation) Soprano

Guitarra

4

S

4

Guit

7

S

7

b 3 &bb 4 Œ ˙.

Guit

9

S

9

Guit

bb C ˙ . b &

œœ gg œ 4 œ gg 3 œ gg p

œ. œ. œ

Più animato

pi - co - té

j´i - rai dans les

œœ C3 b œ œ œ Œ 3œ œ ˙. ˙. 4

par les blés,

œœ # œ4 œ 3 # œœ œœ œ œ œ œ nœ œ œ #œ 2 C2

b b # n# œœœ4 b & œ 2 C9

3

# œœœ #œ

C

n œœ 3 œ ∑

œ œ ˙

∑ n n œœœ 000

œ b œœ 2

C1

sen - tiers,

C

2œ œ œ œ œ œœ œ œœ n œ œ œœ œœ œœ œ n œœ œ4 œœœ ‰˙ œœ œœ œœ ‰ œ œœ œ 1 œ 4 nœ. 2 3 ˙ J 2

bb b &

b &bb

œœ gg œœ gg œ gg

Par les soirs bleus d´é - té,

U bb b C C5 Œ œœ 2 ˙˙ & n œ3 ˙ 4w

b &bb

œ Aœ œ œ œ nœ

bb 3 ‰ n œ œ œ œ œ b ˙ . b & 4 J C8

Text: Rimbaud / Palau-Fabre Música: Glòria Villanueva

œœ œ

C7

n n # œœœ4 # œœ 3 œœ # œœœ4 œ œ # nœ 2œ nœ2 Œ

n b n œœœ n œœ œœ œ œ bœ nœ C8

C4

‰ . # œr n œ

‰ # œœœ œœœ œœœ n˙

© 2011 Glòria Villanueva. Edició autoritzada en exclusiva per a tot el món a Edicions la mà de guido. Sabadell

fou - ler

œ˙ ˙˙ ˙

C1 2 4 3

# œœœ 3 œœœ #œ

œ nœ œ

l´her - be

me -

œ nœ œ


bb b & œ nœ œ

11

S

nu - e:

Meno mosso

bb b n ˙˙ œ3 1œ 0œ 1œ #2œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ 1 n œi aœ m2œ œi œa 1œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ 3 0 3 1 nœ & n n ˙˙ n n ˙˙ n ˙ nœ œ p 6

6

6

6

11

Guit

3

b &bb

13

S

6

6

rê - veur p p i m a i m p

6

5

b & b b #˙

4 4œ n œ bb b ≈ 1 œ œ œ 3 œ œœ œ œœœ & œœ # 3œ n œ œ œ œ 3 œ œ ˙ 2 œ pœ

rai

15

Guit

œ œ nœ

15

S

b &bb ˙

la fraî - cheur

C3

4

18

œ

œ.

3

4

‰ j œ nœ œ œ œ jœ ‰ œœœ œœ œœ œœ œœœ ˙.

je l´ais - se - rai le

œ n n œœœ œœ

j #œ nœ œ ma

j´en sen - ti-

3

à mes pieds,

43 ˙Œ .

1

4

34 œ # œ œ ˙

œ vent baig - ner j 18 4œ C3 j b b ‰ œ œ œ œ 3 ‰ œœ œ # ˙˙ b Guit & n œœ ˙˙ œ n œœ 2 ˙ 4œ 1 S

œ #œ œ œ

bb b 1#pœ œi3 naœ œm iœ aœ œ œ œ œ œ œ # œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ 3 œ4 n 0œ n œ œ œ ≈ œ œ œ # 4œ nœ œ˙œ œ œ & ˙ n˙ ˙ 6

13

Guit

‰ n œj n œ

Œ

tê - te

2 4 3

œ nu

-

˙

e!

2 ‰ 3j œ œ œ œ œ 4 ˙

C3


bb b &

b n ˙˙˙ 4 & b b 23 œœœ n 1œ œ

n œœœ œ 2 œ œ 1 œ œ

21

Guit

b œ &bb ‰

24

S

Je'n

1 4 3

œ œ œ J

par - le - rai

bb b ‰ 3 j 2œ œ 4œ œ & œ ˙. b & b b n˙.

œ J

b 4 & b b 3 ˙˙˙ n ˙˙ .1 2

œ

bb b œ n œ œ &

ra dans l´â

-

œ #œ

l´a - mour

Œ

C8

30

œ œœ œœ œ

œ

in - fi

œ œ œ œ.

me;

et

3

3

3

je´n

-

3

j´i - rai loin,

C1 3

4

5

3

œ

œ

œ œ n œ2 4 œ œ3 1œ 6

C3

ni

2

j œ œ œ

me

œ œ œœ œœ

bien

œ

pen - sa - rai

j C1 œœ 4 œœ œ 3œ

œ J

œ œ b 2 œ œ œ & b b ‰ 0œ 1œ n œm œp œ œ œ œ œ œ œ m i p

30

Guit

Mais

œœ n œœœ ˙˙˙ ˙.

œœ

‰ n œj œ

2 j 3 ‰ œ œ œ 4œ œ3 ‰ ˙. 1˙

Œ ˙.

27

S

˙. pas,

rien.

Guit

3

2

27

S

œ4 œ œœœ œœ œ

0

24

Guit

~~~~~

S

21

mon - te -

n œœœ

˙. loin,

œ œ 3

œ

1

0

0

œ nœ 1

2

3

œ 3

1

œ nœ 3

3

œ

2


.....segueix(en) una o més pàgines de música.....

.....sigue(n) una o más páginas de música.....

Comandes / pedidos / orders: (en PDF o quadern imprès) www.lamadeguido.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.