Page 1

29.09..2013


29.09.2013

CONTENTS

8 NEWS

รับมือพลังเอ็ม มาเต็มเกินร้อย

10 NEWS

ต้อนรับโค้ชจุ่น ผู้กอบกู้สถานการณ์!

12 NEWS

กว่างโซ้งบุกเผาเครื่องมังกรไฟ

14 INTERVIEW

เจาะลึกแคพปี้ มิดฟิลด์แดนกังหันลม

32 THE RIVAL สโมสรฟุตบอลเชียงราย ยูไนเต็ด 491 หมู่ 10 ตำ�บลบ้านดู่ อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร: 053 793014 Chiangraiunited@gmail.com www.chiangrai-united.com

ถึงคราวแก้มือขุนพลวงจักร!

48 FANS

คุณเอก กว่างโซ้งพันธ์แท้!

เชียงราย ยูไนเต็ด ประธานสโมสร มิตติ ติยะไพรัช รองประธานสโมสร วันชัย ธนาบริบูรณ์ รองประธานสโมสร/ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายการตลาด ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ผู้อำ�นวยการสโมสร ชิตวัน ชินอนุวัฒน์ ผู้จัดการทีม พ.ต.อ. รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผู้จัดการทั่วไป ฑัฌฤท สุนทราคม ฝ่ายประสานงาน สมชาย โกแสนตอ, บุญรพ จันตุมา ผู้จัดการฝ่ายสิทธิประโยชน์ ชยพล เนียมม่วง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศุภมิตร แก้วเทพ, ณัฐพงษ์ แก้วเทพ หัวหน้าโค้ช อนุรักษ์ ศรีเกิด ผู้ช่วยโค้ช ไพศาล จันทร์ประเสริฐ, อิทธิพล พิมพ์วงศ์, Holf Gomes da Silva Flugel ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น โค้ชผู้รักษา ประตู Silvio Cesar Silva de Oliveira เจ้าหน้าที่ทีม สถาพร พิมราช, ศุภวิชญ์ ทักขิณาบถ, ภัทร สิงห์สุวรรณ์ เชียงราย ยูไนเต็ด อะคาเดมี่ ผู้อำ�นวยการ Ronald Kraaibeek ผู้จัดการ สาวิน จรัสเพชรานันท์ โค้ช Wanderlay Machado da silva Junior, ศุภกิจ โชคชัย, ทวิภาค โชติโฆษิต, อมรพันธุ์ เรืองสังข์ โค้ชผู้รักษาประตู Paulo Cesar Teixeira ผู้จัดการฝ่ายอุปกรณ์ ดต.บุญสม ขันแก้ววงศ์ กว่างโซ้ง แมตช์เดย์ โปรแกรม ที่ปรึกษา ประธาน ธีระธาดา บรรณาธิการ กฤษฎา ทิมาสาร บรรณาธิการศิลปกรรม Shake & Bake + Zerotwo Sudio ออกแบบรูปเล่ม เฉลิมคุณ พิทักษ์จิตต์อรุณ, ชลธิศ ศรีพรวงศ์ ฝ่ายต่างประเทศ ปรัชญ์ มาลารัตน์ ฝ่ายภาพ อุทยาน ชมพูคีรี ฝ่ายข้อมูลสถิติ ธนิต หลักสูงเนิน แบบตัวอักษร superstorefont.com, Layiji พิมพ์และแยกสี Speedy Print ติดต่อทีมงานกว่างโซ้ง facebook.com/pages/Kwangsong/ อีเมล์ kwangsongmatchday@hotmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา ชยพล เนียมม่วง โทร. 084 501 1777, 053 793014 กว่างโซ้ง แมตช์เดย์ โปรแกรม ยินดีเปิดรับข้อเขียนและบทความเกี่ยวกับทีมเชียงราย ยูไนเต็ด ในแง่มุมต่างๆ (ต้องเป็นข้อเขียนที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง และไม่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อน เสนอต้นฉบับได้ที่ kwangsongmatchday@hotmail.com)

อนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ห้ามดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย


มิตติ ติยะไพรัช

สวัสดีแฟนๆเชียงราย ยูไนเต็ดทุกคนครับ เรากลับ มาเจอกันอีกครั้งในเกมกับอาร์มี่ ยูไนเต็ด เป็นเกมใน บ้านนัดที่สามจากท้ายในฤดูกาลนี้ของเราแล้ว ในช่วงสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา สโมสรทำการตัดสินใจครัง้ สำคัญ อีกครัง้ ให้ ”โค้ชจุน่ ” อนุรกั ษ์ ศรีเกิดเข้ามาช่วยทีมหนีตก ชัน้ ด้วยความรูแ้ ละความเข้าใจในฟุตบอลไทยอย่างแท้จริง ของโค้ชจุน่ การตัดสินใจครัง้ นีอ้ าจจะเป็นการตัดสินใจที่ ยอดเยีย่ มทีส่ ดุ ของสโมสรในปีนห้ี ลังจากโค้ชสามารถพา ทีมบุกไปชนะทีมแกร่งอย่างบีอซี ี เทโรศาสนได้ถงึ ถิน่ 4-2 เพิม่ โอกาสอยูร่ อดของเราให้มากขึน้ ไปอีก ทางสโมสรก็ ต้องขอขอบคุณโค้ชเฮงค์ วิสมันอย่างจริงใจทีไ่ ด้เข้ามาช่วย ทีมในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา และขออวยพรให้โค้ชเฮงค์ประสบ

PRESIDENT’S NOTE | 3

ความสำเร็จในงานหน้าด้วยเช่นกันครับ ในเกมแรกที่เราไปเยือนอาร์มี่ฯ ในครึ่งหลังเราโชว์ ฟอร์มได้ดีมากและเกือบจะคว้าชัยชนะได้แม้จะพลาดท่า ไปในช่วงท้ายเกมก็ตาม เกมนัดนี้ในบ้านเป็นโอกาสอัน ดีที่จะคว้าสามแต้มมาฝากแฟนๆครับ Once an orange, always an orange.


ธีรศักดิ์ โพธิ์อ้น

ผมรูว้ า่ ทุกคนยังรูส้ กึ ยินดีกบั ชัยชนะนอกบ้านนัดทีแ่ ล้วที่ เราสามารถบุกไปชนะบีอซี ี เทโรฯได้ 4-2 ต้องขอชืน่ ชมทุก คนทีม่ สี ว่ นร่วมในทีมของเราและแฟนคลับทีต่ ามไปให้กำลัง ใจอย่างล้นหลาม แต่งานของเรายังไม่จบ เพราะเรามีงาน หนักทีต่ อ้ งฟันฝ่าร่วมกันอีกในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ และเกม นัดสำคัญอีกเกมนึงในวันอาทิตย์นท้ี เ่ี ราจะเปิดบ้านรับมือ กับสโมสรอาร์ม่ี ยูไนเต็ด ผมก็อยากจะเชิญชวนแฟนคลับ มาร่วมให้กำลังใจกันให้เต็มสนาม “United Stadium” เพือ่ เป็นกำลังใจให้พวกผมต่อยอดฟอร์มการเล่นทีด่ จี าก

CAPTAIN’S NOTE | 5

นัดทีแ่ ล้ว มาสูน่ ดั นีใ้ ห้เราได้ชยั ชนะอีกนัด ตอนนีผ้ มมีหน้า ทีเ่ พิม่ มาคือเป็นผูช้ ว่ ยโค้ช แต่ไม่วา่ ผมจะอยูใ่ นฐานะไหน ผมก็พร้อมทีจ่ ะช่วยทีมของเราเกินร้อยเสมอ


SWIMMING POOL CONSTRUCTION POOL AND SPA SYSTEM SAUNA AND STEAM PRODUCTS POOL AND SPA EQUIPMENT CHEMICALS

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม บริษัท อินเตอรพูลสปา จำกัด 125 หมู 7 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม 50130 โทร. 053-338778, 053-384669 แฟกซ 053-339449

สำนักงานกรุงเทพฯ 55/171 บานกลางเมือง ซอยโยธินพัฒนา แขวง/เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230

www.interpoolspa.co.th www.saundsteamthailand.com


อนุรักษ์ ศรีเกิด

WELCOME | 7

Joshua

WE WILL STAY!!


8 | NEWS OSOTSPAFC.COM

เกินต้าน!

พลังเอ็ม เกินร้อย

บุกเผาเครือ่ งกว่างโซ้งสามเม็ด

โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลกี เสาร์ท่ี 14 กันยายน 2556 18.30 น. ยูไนเต็ด สเตเดีย้ ม 4,633 คน ศึกหนีตายของเชียงราย ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ยังต้อง ด�ำเนินต่อไปหลังจากขุนพล กว่างโซ้งไม่สามารถเก็บแต้ม นัดเหย้าได้ในเกมลีกที่พบกับ โอสถสภาฯ ส่งผลให้สโมสรยัง จมอยู่ท้ายตารางต่อไปและมี การตัดสินใจเปลี่ยนตัวหัวหน้า ผู้ฝึกสอนในที่สุด

เชียงราย ยูไนเต็ด :

0 โอสถสภา เอ็ม-150 สระบุรี :3 (0-1) คัพฟ้า บุญมาตุน่  ‘8 (0-2) Anthony Komenan ‘10 (0-3) ชนานันท์ ป้อมบุบผา '65 คัพฟ้า บุญมาตุ่น ทำ�ประตู

มีสว่ นร่วมกับการทำ�ประตู

ใบเหลือง

ใบเหลืองแดง

ใบแดง

เกมลีกในวันเสาร์เป็นการพบกันระหว่าง “กว่างโซ้ง มหาภัย” เชียงราย ยูไนเต็ด และ “พลังเอ็ม” โอสถสภา เอ็ม-150 สระบุรี เจ้าถิ่นเชียงรายฯ มี 16 แต้มจาก 24 นัด อยู่ในโซนตกชั้น มีผู้เล่นบาดเจ็บลงสนามไม่ได้ หลายรายทั้ง ”กัปตันโจ” ธีรศักดิ์ โพธิ์อ้น, เจษฎา จิตสวัสดิ์, และ นูรูล ศรียานเก็ม วันนี้เฮดโค้ชเฮงค์ วิสมันให้โอกาสไคล์ นิกซ์ท�ำเกมคู่กับเจอร์รี่ ฟาเรียสใน แดนกลาง แดนหน้าเป็นรัฐพล อัฐวงศ์กับกฤษฎี ประกอบของขึ้นเกมทางด้านขวา-ซ้าย ทางด้านทีมพลังเอ็มฯอยู่กลางตาราง มี 34 แต้ม


NEWS | 9

จาก 25 นัด “โค้ชหนุ่ย” เฉลิมวุฒิ สง่าพลไม่สามารถใช้ งานอภิภู สุนทรพนาเวศ เพลย์เมคเกอร์ตัวเก่งที่ติดโทษ แบนได้ แต่ขุมก�ำลังที่เหลือมาเต็มทั้งคัพฟ้า บุญมาตุ่น, แอนโธนี่ โคเมนัน, และชนานันท์ ป้อมบุบผา เริ่มเกมมาได้ยังไม่ถึงสิบนาทีดี เกมสวนกลับของ โอสถฯก็เล่นงานเชียงรายฯเข้าอย่างจัง จากจังหวะโต้กลับ เร็วขึ้นมา ณรงค์ จันทร์เสวกได้จังหวะยิงหน้าประตู ทนงศักดิ์ พันภิพัฒน์ใช้เท้าเซฟได้จังหวะแรกแต่บอลมา เข้าทางคัพฟ้า บุญมาตุ่นยิงซ�้ำเต็มๆด้วยซ้ายเข้าประตูไป ทีมเยือนบุกมาน�ำเร็ว 1-0 อีกสองนาทีต่อมา เกมโต้กลับทีมพลังเอ็มยังเล่น งานเชียงรายได้อย่างเจ็บแสบ คราวนี้เป็นณรงค์ จันทร์เสวกอีกครั้ง เปิดบอลจากขวาเข้ากรอบเขตโทษ มุรากามิ คาซูกิโหม่งสกัดไปเข้าทางแอนโธนี่ โคเมนันที่ เสาสองก่อนซัดเต็มแรงด้วยซ้ายสุดคม 2-0 อย่างรวดเร็ว นาทีที่ 16 เชียงรายฯ ได้โอกาสหวาดเสียวบ้าง กฤษฎี ประกอบพาบอลลากลุยไปสุดเส้นหลังก่อนเปิดมา หน้าประตูให้รัฐพล อัฐวงศ์ปีกจ�ำเป็นในเกมนี้วิ่งเข้ามาแป ด้วยขวาแต่ไม่เต็มเท้า บอลหลุดเสาออกไปน่าเสียดาย จบครึ่งแรกเป็นโอสถฯบุกมาน�ำสองเม็ด สู้กันต่อในครึ่งหลัง เชียงราย ยูไนเต็ดยังท�ำเกมรุก อย่างหนักหวังมีแต้มในนัดนี้ นาทีที่ 53 ไคล์ นิกซ์ถูก เกี่ยวล้มลงหน้ากรอบเขตโทษเป็นฟรีคิกหน้าประตู นันทวัฒน์ แทนโสภาอาสารับหน้าที่ยิง แต่ยังจูนไม่ติด ส่งบอลข้ามคานออกไป นาทีที่ 65 โอสถฯที่วันนี้เกมโต้กลับเด็ดขาดจริงๆ มาได้ประตูตอกย�้ำชัยในที่สุด จากจังหวะเชียงรายฯเสีย บอลหน้าประตู เป็นคัพฟ้าที่ลากพาบอลขึ้นหน้าแล้ว ป้ายต่อไปให้ชนานันท์ ป้อมบุบผาศูนย์หน้าทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ล็อกหลอกหลังเชียงรายฯ แล้วจิ้มบอลเข้าเสา สองไป โอสถฯน�ำ 3-0

จบเกมเชียงราย ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ให้โอสถสภาฯ ไป 3-0 ยังอยู่ท้ายตารางมี 16 แต้มเท่าเดิม และสองวัน ต่อมาสโมสรก็ได้ตัดสินใจให้ “โค้ชจุ่น” อนุรักษ์ ศรีเกิด เข้ามากอบกู้ทีมในช่วงท้ายฤดูกาลที่เหลือ

รายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีม เชียงราย ยูไนเต็ด

ทนงศักดิ์ พันภิพฒ ั น์ (GK) ศรัณย์ พรมแก้ว, มุรากามิ คาซูก,ิ มิทเชล แคพเพนเบิรก์ , ศุภชัย คมศิลป์ - อิศวะ สิงห์ทอง (กฤษดา เหมวิพฒ ั น์ น.80), ไคล์ แอชลีย์ นิกซ์ (รัทเจอร์ วอร์ม น.74), เจอร์ร่ี อาเรียล ฟาเรียส ฮาน รัฐพล อัฐวงศ์ (อานน สังสระน้อย น.58), นันทวัฒน์ แทนโสภา, กฤษฎี ประกอบของ

โอสถสภา เอ็ม-150 สระบุรี

ฉัตรชัย บุตรพรม (GK) – ไคร่า ไทรเวลล์, ภานุวฒ ั น์ ไฟใหล (แทงเจนี่ ชิเปา น.65), ยามาโมโตะ ฮิโรยูก,ิ เกรียงศักดิ์ ชุมพรผ่อง – ฮาชิโมโตะ ซูกรู ,ุ ณรงค์ จันทร์ เสวก, คัพฟ้า บุญมาตุน่ , เจษฎา พัว่ นะคุณมี แอนโธนี่ โคเมนัน (โกศวัต ว่องไวลิขติ น.58), ชนานันท์ ป้อมบุบผา (ศักดิด์ า ฝ่ายอินทร์ น.79)

AFTER THE MATCH

“รูปแบบการเล่นถือว่าน่าพอใจ การครองเกมส่วน ใหญ่เป็นของทางเรา แต่การโต้กลับที่เฉียบคมของโอสถฯ เป็นปัจจัยสำ�คัญของการไม่มีแต้มในวันนี้”

Henk Wisman หัวหน้าผู้ฝึกสอน เชียงราย ยูไนเต็ด ยอดจำ�หน่ายบัตร 360,640 บาท ยอดจำ�หน่ายสินค้าที่ระลึก 55,660 บาท


10 | NEWS 10 | JOSHUA

NEW CHALLENGER! เชียงรายฯตั้งโค้ชจุ่นพากว่างโซ้งกู้วิกฤติ

“กว่างโซ้งมหาภัย” เชียงราย ยูไนเต็ด เดิมพันครั้งสุดท้าย แต่งตั้ง “โค้ชจุ่น” อนุรักษ์ ศรีเกิด โค้ชหนุ่มไฟแรงจากบาง กอกกล๊าส เอฟซีเข้ามาคุมทีม ระยะสั้นจนจบฤดูกาลนี้

หลังจากผลงานของเฮงค์ วิสมันไม่เป็นไปตามเป้า ทางสโมสรจึงตัดสินใจ แต่งตั้ง “โค้ชจุ่น” อนุรักษ์ ศรีเกิดเข้ามารับตำ�แหน่งเฮดโค้ชของทีมอย่างเป็น ทางการในโปรแกรมอีก 6 นัดกับ 25 นาทีที่เหลือ และหลังจากจบฤดูกาลนี้ อดีตนักเตะทีมชาติไทยก็จะกลับไปรับงานที่บางกอกกล๊าส เอฟซีต้นสังกัดเดิม พร้อมกันนี้ โค้ชจุ่นก็ได้แต่งตั้ง”กัปตันโจ” ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้นให้เข้ามาท�ำ หน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนควบต�ำแหน่งผู้เล่นอีกด้วย ด้วยประสบการณ์การค้าแข้ง ที่โชกโชนบวกกับระยะเวลาที่อยู่กับสโมสรมานานของกัปตันโจนั้นจะช่วยทีม ได้มากมายแน่นอน!!!

เชียงราย ยูไนเต็ดขอแสดงความขอบคุณเฮงค์ วิสมัน สำ�หรับช่วงเวลา ที่ผ่านมาและขอให้โชคดีสำ�หรับเส้นทางต่อไปในอนาคต!

HENK WISMAN FACT FILE:

D.O.B. 19 MAY 1957 FROM AMSTERDAM, NETHERLANDS

PL

W

D

L

GF GA P

2013 TPL 9

1

3

5

5

YEAR

11

6


TOR CHANANTAWAT

ประเดิมสวย!

NEWS | 11

โค้ชจุน่ ลองทีมพากว่างโซ้งทุบลีเ่ จียง

เชียงราย ยูไนเต็ด :

4 LIJIANG JIAYUNHAO FC : 2 ฟุตบอลนัดกระชับมิตร พุธที่ 18 สิงหาคม 2556 18.00 น. ยูไนเต็ด สเตเดีย้ ม เชียงราย ยูไนเต็ดภายใต้ การน�ำของโค้ชจุ่นประเดิม สนามได้สวยหรู หลังจากเป็น ฝ่ายเอาชนะสโมสรลี่เจียง เจี๋ยยุนเหา ทีมน้องใหม่จากลีก จีนที่เดินทางมาอุ่นเครื่องที่ ประเทศไทย 4-2 และเป็น โชคลาภ นิลแสงกับเลโอนาร์โด เฟอร์ไรรา แบ่งกันยิง 2 ลูก คนละครึ่ง สร้างความมั่นใจ ก่อนบุกไปเยือนบีอีซี เทโรศาสนในเกมสุดสัปดาห์

(1-0) โชคลาภ นิลแสง ‘28 (2-0) โชคลาภ นิลแสง ‘33 (2-1) จาง ชัวเคอ '45+1 '63 (2-2) ซิง ซูเฟย (3-2) Leonardo Ferreira da Silva'65 (4-2) Leonardo Ferreira da Silva'69 ศุภชัย คมศิลป์, ศุภชัย คมศิลป์, นูรูล ศรียานเก็ม ทำ�ประตู

มีสว่ นร่วมกับการทำ�ประตู

ใบเหลือง

ใบเหลืองแดง

ใบแดง

รายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีม เชียงราย ยูไนเต็ด (ครึ่งแรก)

อินทรัตน์ อภิญญากุล (GK) – สุรชาติ สิงห์โหง่น, สัญญา พวงจันทร์, กฤษดา เหมวิพฒ ั น์, ศุภชัย คมศิลป์ - อิศวะ สิงห์ทอง, รัทเจอร์ วอร์ม, มิทเชล แคพเพนเบิรก์ - สัมพันธ์ ดำ�สุข, นันทวัฒน์ แทนโสภา, โชคลาภ นิลแสง

เชียงราย ยูไนเต็ด (ครึ่งหลัง)

ทนงศักดิ์ พันภิพฒ ั น์ (ธีรวัฒน์ ปิน่ ประดับ น.64) (GK) – สัญญา พวงจันทร์ (จุตเิ ทพ ทองหลิม น.74), เจษฎา จิตสวัสดิ,์ มุรากามิ คาซูก,ิ กฤษฎี ประกอบของ - ยูเลีย่ น ซูซา่ ดา ซิลวา, รัฐพล อัฐวงศ์, ไคล์ แอชลีย์ นิกซ์ - นูรลู ศรียานเก็ม , อานนท์ สังสระน้อย, เลโอนาร์โด เฟอร์ไรรา


12 | NEWS BANGKOK GLASS FC

มีเกิด!

โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลกี เสาร์ท่ี 21 กันยายน 2556 18.00 น. สนามเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี 3,159 คน เชียงราย ยูไนเต็ดภายใต้การน�ำ ของโค้ชจุ่นประเดิมสนามได้ อย่างสุดยอด บุกไปถล่มทีม แกร่งอย่างบีอีซี เทโรศาสนถึง ถิ่นมีนบุรี 4-2 จากการยิงไม่ซ�้ำ หน้า แม้จะยังอยู่ท้ายตารางแต่ โอกาสอยู่รอดสดใสขึ้นอีกเยอะ

โค้ชจุ่นพากว่างโซ้ง

ดาหน้ายิงมังกรไฟกระจุย

4-2

บีอซี ี เทโรศาสน : เชียงราย ยูไนเต็ด :

2 4

(1-0) Kyle Ashley Nix ‘7 (2-0) Leonardo Ferreira da Silva‘9 (2-0) Cleiton Silva ‘48 (2-0) Cleiton Silva‘56 (2-0) นูรลู ศรียานเก็ม ‘70 (2-0) โชคลาภ นิลแสง ‘81 กฤษฎี ประกอบของ, อานนท์ สันหมาด, กฤษฎี ประกอบของ, อิศวะ สิงห์ทอง ทำ�ประตู

มีสว่ นร่วมกับการทำ�ประตู

ใบเหลือง

ใบเหลืองแดง

ใบแดง

“กว่างโซ้งมหาภัย” เชียงราย ยูไนเต็ด ลงสนาม อย่างเป็นทางการนัดแรกภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชจุ่น” อนุรักษ์ ศรีเกิด หลังจากมีโอกาสได้ลองตัวผู้เล่นไปแล้ว ในเกมอุ่นเครื่องที่ชนะสโมสรลี่เจียง เจี๋ยยุนเหาจากจีนไป 4-2 11 คนแรกในระบบ 4-3-3 สัญญา พวงจันทร์ได้ โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกในลีก แดนกลางมียูเลี่ยน กับไคล์ นิกซ์ ส่วนแดนหน้าเป็นนูรูล,เลโอนาร์โด, และ โชคลาภลงสนามล่าตาข่าย


NEWS | 13

4-2 CRUD

ส่วนบีอีซี เทโรศาสน ของโชเซ่ อัลเวส บอร์จีสเจ้าบ้าน วันนี้จัดเต็มทุกต�ำแหน่ง มีเบลิกซ์ คาซอนก้ายืนแนวรับ รังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคกับชนาธิป สรงกระสินธ์ยืนแดน กลาง หน้าเป้ามีคลีตัน ซิลวากับลูคัส เกาโช่ เป็นทีเด็ด ในการจบสกอร์ แค่ 7 นาทีเชียงราย ยูไนเต็ดก็ออกน�ำอย่างรวดเร็ว เริ่มเกมมาได้เพียง 6 นาที เชียงราย ยูไนเต็ด ก็บุกมา น�ำอย่างรวดเร็ว ไคล์ นิกซ์ซัดฟรีคิกด้วยซ้ายจากระยะ ประมาณ 24 หลา เยื้องกรอบเขตโทษด้านซ้าย บอลโค้ง ข้ามก�ำแพงเสียบสามเหลี่ยมสุดสวยงาม เชียงรายฯบุก มาน�ำ 1-0 อีก 2 นาทีต่อมา เชียงรายฯยังฮอตต่อเนื่อง เป็นจังหวะโต้กลับเร็ว กฤษฎี ประกอบของแบ็กซ้ายใน เกมนี้เปิดบอลจากแดนไหลไปให้เลโอนาร์โดใช้ความเร็ว และความแข็งแกร่งเบียดหนีนฤบดินทร์เข้าไปยิงสวนตัว พิศาล ดอกไม้แก้วสวยงาม 2-0 แล้ว จากนั้นทั้งสองทีมยังแลกกันสนุกแต่ไม่มีสกอร์เพิ่ม จบครึ่งแรกที่ 2-0 เริ่มครึ่งหลังเป็นการตีโต้ของบีอีซีบ้าง นาทีที่ 48 อานนท์ สันหมาดจ่ายบอลเข้าเขตโทษ กองหลังเชียง รายฯปล่อยบอลตกพื้น คลีตัน ซิลวาจมูกไวจิ้มบอลระยะ 8 หลาเข้าประตูไป บีอีซีไล่มา 2-1 แล้ว อีกแค่ 8 นาทีต่อมาเจ้าบ้านก็ได้เฮกันเต็มเสียงจาก จังหวะที่พีระพัฒน์ โน้ตชัยยารับบอลจากการไหลให้ของ ชนาธิป สรงกระสินธ์แล้วกดด้วยซ้ายไม่จับ ทนงศักดิ์พุ่ง ปัดได้ แต่บอลเจ้ากรรมไปเข้าทางคลีตัน ซิลวาโขกสวน จ่อๆเข้าไป 2-2 แล้ว เชียงรายฯไม่ยอมแพ้และพลิกกลับมาน�ำได้อีกครั้ง คราวนี้เป็นลูกจ่ายลูกที่สองในเกมนี้ของกฤษฎี ประกอบ ของที่ลากลุยมาทางกราบซ้ายแล้วเปิดย้อนหลังมาให้ นูรูลจับบอลลงนิ่มๆ ก่อนกระชากไปสับไกด้วยขวาลอด ขาพิศาล ดอกไม้แก้วเข้าประตูไป 3-2 เชียงรายฯน�ำ

BEC

นาทีที่ 81 เชียงรายฯที่วันนี้ฟอร์มสุดยอดจริงๆ มาได้ประตูปิดท้าย จากจังหวะสวนกลับเร็ว อิศวะ สิงห์ทองจ่ายทะลุตัดหลังแบ็กให้โชคลาภ นิลแสงหลุด เข้าไปตะบันด้วยขวา บอลพุ่งแสกหน้าพิศาลเข้าประตู สุดสวยงาม จบเกม เชียงรายฯท�ำเซอร์ไพรซ์บุกมาชนะบีอีซีฯ ได้ถึงถิ่น 4-2 เก็บเพิ่มเป็น 19 แต้ม โอกาสอยู่รอด ยังเปิดกว้าง

รายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีม บีอีซี เทโรศาสน:

พิศาล ดอกไม้แก้ว (GK) – อภิเชษฐ์ พุฒตาล, เบลิกซ์ คาซอนก้า บูคาซา, อภิวฒ ั น์ งัว่ ลำ�หิน, พีระพัฒน์ โน๊ตชัยยา - นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม (วิชะยา เดชมิตร น.85), รังสรรค์ วิวฒ ั น์ชยั โชค, ชนาธิป สรงกระสินธ์ (อมร ธรรมนาม น.73), อานนท์ สันหมาด - คลีตนั ซิลวา, ลูคสั เกาโช่

เชียงราย ยูไนเต็ด

ทนงศักดิ์ พันภิพฒ ั น์ (GK) สัญญา พวงจันทร์ (ศรัณย์ พรมแก้ว น.64), มุรากามิ คาซูก,ิ เจษฎา จิตสวัสดิ,์ กฤษฎี ประกอบของ – ยูเลีย่ น ซูซา่ ดา ซิลวา, รัฐพล อัฐวงศ์ (อิศวะ สิงห์ทอง น.57), ไคล์ แอชลีย์ นิกซ์ (มิทเชล แคพเพนเบิรก์ น.83) - นูรลู ศรียานเก็ม , เลโอนาร์โด เฟอร์ไรรา , โชคลาภ นิล

AFTER THE MATCH

“วันนี้วางแท็คติกรับแน่นแล้วโต้กลับและทำ�ได้ 2 ประตู ในครึ่ง ตอน 2-2 คิดว่า 1 แต้มก็ถือว่าโอเคแล้ว แต่สุดท้าย จบด้วย 4-2 ยังไม่อยากเชื่อเลยครับ ต้องยกย่องหัวจิต หัวใจของน้องๆ ทุกคนด้วย”

อนุรักษ์ ศรีเกิด หัวหน้าผู้ฝึกสอน เชียงราย ยูไนเต็ด


14 | INTERVIEW กฤษฎา ทิมาสาร Tor Chanantawat

หลังจากเดินทางเข้ามาของ “โค้ชจุน่ ” อนุรกั ษ์ ศรีเกิด แม้จะเป็นแค่ชว่ งเวลาสัน้ ๆอาทิตย์เดียว แต่การเปลีย่ นแปลงนัน้ มากมายเหลือเกิน ทัง้ บรรยากาศการฝึกซ้อมทีด่ ดู ขี น้ึ ผลงานของทีม ทีพ่ ฒ ั นาขึน้ การบุกไปชนะบีอซี ี เทโรศาสนถึง ถิน่ ในสัปดาห์ทแ่ี ล้วถึง 4-2 รวมถึงชัยชนะใน เกมอุน่ เครือ่ งก่อนหน้านัน้ ด้วยสกอร์เดียวกัน ถือเป็นการการันตีได้อย่างดี นักเตะทีร่ า้ งราการ ทำประตูมานานก็สามารถกลับมาทำประตูได้ทง้ั ไคล์ นิกซ์และโชคลาภ นิลแสง เกมกับอาร์มใ่ี น วันนีไ้ ม่แน่วา่ นักเตะใหม่อย่างรัทเจอร์ วอร์มและ นายแบบของเราในเกมนี้ มิทเชล แคพเพนเบิรก์

หรือทีแ่ ฟนๆเรียกกันติดปากว่า “แคพปี”้ อาจ จะเร่งฟอร์มและทำประตูใส่กองทัพทหารก็เป็น ได้ ด้วยประสบการณ์ในลีกไทยทีเ่ รียกว่าต้องเริม่ จาก 0 แคพปีต้ อ้ งเรียนรูท้ กุ อย่างทัง้ สไตล์การ เล่น สภาพอากาศรวมไปถึงอาหารการกิน และ นัน่ ทำให้ฟอร์มการเล่นในช่วงแรกอาจจะยังไม่ เข้าทีส่ กั เท่าไหร่ การได้โค้ชทีเ่ ข้าใจฟุตบอลไทย อย่างถ่องแท้เฉกเช่นโค้ชจุน่ เข้ามาติวเข้มนัน้ อาจ จะทำให้มดิ ฟิลด์จากแดนกังหันลมรายนีเ้ รียกเอา ฟอร์มสมัยตัวเองยังเล่นอยูใ่ นลีกฮอลแลนด์ดว้ ย ก็เป็นได้ และเราจะได้รกู้ นั ในเกมวันนีค้ รับ!!!


MITCHELL KAPPANBERG


16 | INTERVIEW

เริม่ เข้าเส้นทางลูกหนังมา ตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ครับ?

“ตอนนัน้ สัก 5-6 ขวบได้ ผมเริม่ รัก ฟุตบอลแล้วก็ได้เริม่ ต้นฟุตบอลอาชีพ กับทีมเยาวชนของ ASC WATERWIJK ในบ้านเกิดเป็นทีมแรกทีน่ น่ั ”

ผ่านการเล่นในตำแหน่งไหนมา บ้าง คิดว่าชอบลงเล่นในส่วน ไหนมากทีส่ ดุ ? “ผ่านมาหมดเลยแทบจะทุกตำาแหน่ง

ทัง้ ฝัง่ ซ้าย ฝัง่ ขวา ไม่วา่ จะเป็นแบ็ก หรือยืนปีก แต่ทชี อบมากและเหมาะ กับตัวเองทีส่ ดุ ต้องเป็นมิดฟิลด์ คุณ จะรับรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเองก็ตอ่ เมือ่ ลงเล่นไป แล้วครองเกมในสนามได้จาก 9 ใน 10 แมตช์ทล่ี งเล่น ณ ตอนนัน้ ” “ผมชอบรูปแบบการเล่น 4-3-3 ตามรูปแบบยอดนิยมของฟุตบอล ฮอลแลนด์และฟุตบอลในสมัยนี้ และ ลงเล่นตรงกลางสนามอย่างทีไ่ ด้พดู ไป”

สไตล์การเล่นของแคพปีเ้ ป็น อย่างไร?

“ผมมีทศั นคติของผูช้ นะในผืนหญ้า นัน่ คือสิง่ ทีผ่ มพกลงสนามในทุกๆ ครัง้ นำามารวมกับสไตล์การเล่นทีเ่ น้น เทคนิคเป็นหลัก เพือ่ ให้แน่ใจว่าทุกครัง้ ทีล่ งสนาม จะต้องได้ชยั ชนะกลับมา”

คุณเคยให้สมั ภาษณ์กอ่ นหน้านี่ ว่าไม่รอู้ ะไรเกีย่ วกับฟุตบอลไทย เลยก่อนจะย้ายมาเล่นทีน่ ่ี แล้ว


INTERVIEW | 17

อะไรคือเหตุผลทีท่ ำให้ตดั สิน ใจมาเล่นในต่างแดนครับ?

“ใช่ครับ ณ เวลานัน้ ผมไม่รอู้ ะไรเกีย่ ว กับฟุตบอลไทยเลย แต่ดว้ ยความท้า ทายใหม่ๆ ผมเลยตัดสินใจมาเล่นที่ นี่ ด้วยความสัตย์จริง ฟุตบอลไทยมี เสน่หแ์ ละน่าสนใจมากๆ”

แล้วใครเป็นคนติดต่อให้ยา้ ยมา เล่นทีน่ ?่ี “ผมมาเล่นทีน่ เ่ี พราะเฮงค์ วิสมัน และโรนัลด์ (ผูอ้ าำ นวยการเชียงราย ยูไนเต็ด อคาเดมี)่ เอ่ยปากชักชวน ให้ผมมาช่วยเชียงรายฯ ทำาอันดับให้ ดีขน้ึ ”

ตอนนีก้ เ็ ป็นเวลาร่วมๆสาม เดือนแล้วทีค่ ณ ุ ได้มาเล่นทีไ่ ทย มุมมองของคุณในตอนนีท้ ม่ี ตี อ่ ลีกไทยเปลีย่ นแปลงไปมากแค่ ไหน?

“ไทยพรีเมียร์ลกี ถือเป็นลีกทีม่ กี ารต่อสู้ ขับเคีย่ วกันในระดับสูงกว่าทีผ่ มเคย คิดไว้มาก ในสนามมีการเคลือ่ นไหว ตลอดเวลา แม้แต่ในเกมช่วง 20 หรือ 10 นาทีสดุ ท้าย อาจจะมีขน้ึ ๆลงๆบ้าง แต่โดยภาพรวมแล้ว ระดับการเล่น ถือว่ายอดเยีย่ ม”

สไตล์การเล่นของฟุตบอล ทีฮ่ อลแลนด์บา้ นเกิดกับทีน่ ่ี เหมือนหรือแตกต่างกันยังไง บ้างครับ?

“มันต่างกันก็ตรงทีใ่ นฮอลแลนด์ เราค่อนข้างจะยึดมัน่ กับระบบและ ตำาแหน่งทีเ่ ราได้รบั มอบหมายมา ให้เล่น แล้วก็เรือ่ งทีผ่ เู้ ล่นแต่ละคน สามารถรักษาระดับการเล่นได้ตลอด 90 นาทีเต็ม ส่วนในไทยแม้จะระดับ

“ผมมีทัศนคติของ ผู้ชนะในผืนหญ้า นั่นคือสิ่งที่ผมพก ลงสนามในทุกๆครั้ง นำมารวมกับสไตล์ การเล่นที่เน้นเทคนิค เป็นหลัก เพื่อให้แน่ใจ ว่าทุกครั้งที่ลงสนาม จะต้องได้ชัยชนะ กลับมา”

การเล่นจะมีการผันผวนไปบ้างในช่วง ท้ายเกม แต่สง่ิ ทีต่ า่ งจากทีฮ่ อลแลนด์ก็ คือเวลาทีไ่ ด้ลงในสนาม เราจะเล่นกัน ด้วยความคิดทีจ่ ะร่วมกันสร้างผลงาน ในสนามให้ได้มากทีส่ ดุ ครับ”

อย่างทีเ่ รารูก้ นั ฮอลแลนด์ถอื เป็นประเทศทีส่ ร้างนักเตะชัน้ เยีย่ มออกมามากมายในทุกๆ ปี แคพปีค้ ดิ ว่าสมาคมฟุตบอล ของคุณมีสว่ นช่วยในการ พัฒนาตรงนีด้ ว้ ยมัย้ ?


18 | INTERVIEW

“จริงๆแล้วผมคิดว่าไม่นะครับ เพราะ หลักๆแล้วมันเกิดขึน้ มาจากความมุง่ มัน่ ของสโมสรแต่ละสโมสรมากกกว่า ส่วนตัวนักเตะก็เช่นกัน พวกเรามีสทิ ธ์ ทีจ่ ะเลือก และมีทางเลือกของตัวเอง อย่างบางทีกเ็ ลือกทีจ่ ะอยูก่ บั ทีมเดิมต่อ ก็เพือ่ ทีเ่ ราจะพัฒนาตัวเองให้ได้เต็มที่ แต่บางเคสก็อาจจะมีอะไรทีม่ นั ดีกว่า ถ้าเลือกทีจ่ ะย้ายทีมออกไป“

ในความคิดของคุณ สโมสรทีม ไหนในฮอลแลนด์มรี ะบบอะคา-

“พวกเรามีสิทธ์ที่ จะเลือกและมีทาง เลือกของตัวเอง บางทีก็เลือกที่จะ อยู่ต่อเพื่อพัฒนา ตัวเองแต่บางทีมัน ก็ดีกว่าถ้าจะต้อง ย้ายออกไป“

เดมีท่ ย่ี อดเยีย่ มทีส่ ดุ ครับ ใช่ทมี อาแจ็กซ์ฯหรือเปล่า? “ใช่ครับ อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดมั เป็น สโมสรทีม่ อี ะคาเดมีท่ ย่ี อดเยีย่ มทีส่ ดุ ”

ตอนนี้ใครเป็นดาวรุ่งที่น่า จับตามองที่สุดของฮอลแลนด์ ในเวลานี้? “Zakaria Bakkali ครับ ดาวรุง่ วัย 17 จากเบลเยีย่ ม ตอนนีเ้ ล่นให้พเี อสวี ไอนด์โฮเฟ่นอยู”่


INTERVIEW | 19

เคยร่วมงานกับผู้เล่นเจ๋งๆคน ไหนมาบ้างครับ?

“ก็มี Hedwiges Maduro ทีต่ อนนี้ เล่นให้เซบีญา่ อยู่ นอกนัน้ ก็มี Stein Huysegems, Jeremain Lens ปีกทีม ชาติฮอลแลนด์แล้วก็มี Yannis Anastasiou ศูนย์หน้าทีมชาติกรีซ” “ส่วนนักเตะทีเ่ ก่งทีส่ ดุ ทีเ่ คยแข่งด้วย... อืม...ผมยกให้ Christian Eriksen ที่ พึง่ ย้ายมาเล่นให้สเปอร์สละกัน”

แล้วในไทยลีกเวลานี้ คิดว่าใคร เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดครับ? “ผมต้องบอกก่อนเลยครับว่าผมเองก็ พึง่ มาเล่นอยูน่ ไ่ี ด้แค่ 3 เดือนเท่านัน้ ผมยังให้ความเห็นไม่ได้หรอกครับว่า เป็นใคร”

แล้วถ้าเป็นโค้ชที่เก่งที่สุดที่เคย ร่วมงานด้วยคือใครครับ? “หลุยส์ ฟาน กัล ยอดโค้ชมาก ประสบการณ์ทต่ี อนนีค้ มุ ทีมชาติ ฮอลแลนด์อยู”่

จุดอ่อนจุดแข็งในการเล่น ฟุตบอลของตัวเอง?

“จุดแข็งของผมคือเทคนิคการจ่าย บอลและการเปิดครอส ส่วนจุดทีต่ อ้ ง ปรับปรุงคือลูกโหม่งครับ”

สภาพอากาศร้อนชื้นแบบประ เทศในเขตเส้นศูนย์สูตรอย่าง ที่ไทยถือว่ามีผลกับการเล่น ฟุตบอลของคุณมากมั้ย?

“แน่นอน มันมีผลมาก ผมยังต้องปรับ ตัวกับมันอยู่ แต่ตอนนีก้ ถ็ อื ว่าเริม่ ดีขน้ึ แล้ว ผมคิดว่าผมยังเล่นได้ดกี ว่านีอ้ กี ”


20 | INTERVIEW

เพื่อนสนิทที่เชียงรายฯมีใคร บ้างครับ วอร์มหรือเปล่า?

“ใช่ครับ แน่นอนว่ามาจากฮอลแลนด์ ด้วยกัน แล้วก็มนี กิ ซี่ (ไคล์ นิกซ์) แล้วก็คนอืน่ ๆด้วย”

ชีวิตในเชียงรายตอนนี้เป็นยัง ไงบ้าง ปรับตัวได้แล้วหรือยัง? “โอเคแล้วนะ ชีวติ ทีน่ ก่ี ง็ า่ ยๆ เป็น เมืองทีน่ า่ อยู”่

ถ้าไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพ ตอนนี้คิดว่าจะทำอาชีพอะไร อยู่ครับ?

“นึกไม่ออกเหมือนกัน ผมโฟกัสไปที่ ฟุตบอลเรือ่ งเดียวเลย”

ชีวิตส่วนของแคพปี้เป็น อย่างไรบ้าง มีครอบครัวแล้ว หรือยัง?

“มีภรรยาแล้วครับ Samantha มี ลูกชายทีน่ า่ รักสองคน Xavi-Jay กับ Ysch-Keano”

รู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้มาเล่นให้ เชียงราย ยูไนเต็ด แล้วอยาก ฝากข้อความอะไรให้แฟนๆ กว่างโซ้งบ้างครับ? “ครับ ผมมัน่ ใจว่าเราจะต้องได้เล่น ในไทยพรีเมียร์ลกี ต่อไปในฤดูกาล หน้า สิง่ ทีอ่ ยากขอก็ไม่มอี ะไรมากไป กว่าพลังสนับสนุนจากแฟนๆแบบที่ เคยเป็นอยูเ่ สมอ และก็ตอ้ งขอบคุณ แฟนบอลทุกคนไว้ตรงนีเ้ ลยนะครับ ขอบคุณมาก”


INTERVIEW | 21

FACT FILE

MK5 CAREER LIST

MITCHELL KAPPANBERG YOUTH CAREER ASC WATERWIJK (KAPPIE) ZWARTE SCHAPEN

MIDFIELDER

NO.5 (MK5)

5 MAY 1986 27 YEARS FROM ALMERE, NETHERLANDS 1.76 M

FAVOURITE TEAM BARCELONA FC

SPORTING FLEVOLAND FC GRONINGEN AZ ALKMAAR

SENIOR CAREER

2006-2010 AZ ALKMAAR 2007-2010 HHC HARDENBERG 2011-2013 ALMERE CITY 2013 – PRESENT CHIANGRAI UNITED

KAPPIE FAVOURITE นักเตะในดวงใจของแคพปี้คือ ลีโอเนล เมสซี่ ยอดนักเตะจากทีม ต่างดาว บาร์เซโลนา แชมป์ลาลีกา ปีล่าสุดนั่นเอง

STATS มิทเชลลงเล่นให้เชียงรายฯไป แล้วทั้งหมด 9 นัดทุกรายการใน ฤดูกาลนี้ เป็นตัวจริง 8 นัด ตัวสำรอง 1 นัด รวมเวลาอยู่ในสนามทั้งหมด 659 นาที เป็นการลงเล่นในลีกทั้งหมด 9 นัด ได้รับ 2 ใบเหลือง

REMEMBER IT OR NOT? เกมแรกของมิทเชล แคพเพนเบิร์ก ในสีเสื้อของเชียงราย ยูไนเต็ด เกิดขึ้นในเกมเปิดบ้านเสมอกับ สุพรรณบุรี เอฟซีไป 0-0 (20 JULY 2013)


FIXTURES & RESULTS TOYOTA THAI PREMIER LEAGUE 2013  1 st LEG โปรแกรมการแข่งขันของเชียงราย ยูไนเต็ด ฟุตบอล โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลกี 2556 เลกที่ 1

วัน / เวลา

คู่แข่ง

สนาม

สกอร์ คะแนน อันดับ

มีนาคม อาทิตย์ 3 / 18.30 เสาร์ 9 / 18.00 พุธ 27 / 19.00 อาทิตย์ 31 / 18.00

ทีโอที เอสซี สุพรรณบุรี เอฟซี บางกอกกล๊าส เอฟซี ชัยนาท เอฟซี

ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม กีฬากลาง จ.สุพรรณบุรี ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม เขาพลอง สเตเดี้ยม

1-3 0-1 2-2 0-0

เมษายน อาทิตย์ 7 / 18.30 พุธ 17 / 18.00 เสาร์ 20 / 18.30* เสาร์ 27 / 18.30*

ศรีสะเกษ เอฟซี สงขลา ยูไนเต็ด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด

ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม ติณสูลานนท์ ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม เอสซีจี สเตเดี้ยม

พฤษภาคม อาทิตย์ 5 / 18.30 อาทิตย์ 12 / 18.30 อาทิตย์ 19 / 18.00 เสาร์ 25 / 18.30 พุธ 29 / 19.00

อินทรีเพื่อนตำ�รวจ สมุทรสงคราม เอฟซี โอสถสภา เอ็ม150 สระบุรี บีอีซี เทโร ศาสน อาร์มี่ ยูไนเต็ด

มิถุนายน อาทิตย์ 2 / 18.30 อาทิตย์ 9 / 18.00 อาทิตย์ 23 / 18.30 เสาร์ 29 / 18.00

ชลบุรี เอฟซี ราชบุรี มิตรผล เอฟซี พัทยา ยูไนเต็ด แบงค็อก ยูไนเต็ด

โปรแกรมการแข่งขันอัพเดทเมือ่ วันที่ 22 กันยายน 2556 *อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาแข่งให้เหมาะสมกับตารางแข่งของ AFC สอบถามข้อมูลกับฝ่ายจัดการแข่งขัน ก่อนทำ�การจองห้องพักและการเดินทาง

0 0 1 1

17 17 15 14

0-1 2-2 1-2

0 1 0

14 16 14 16

ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม อบจ. สระบุรี ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม กีฬากองทัพบก

0-0 0-0 1-0 0-3 2-3

1 1 3 0 0

15 15 14 15 15

ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม กีฬากลาง จ.ราชบุรี ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม ไทยญี่ปุ่น ดินแดง

3-4 0-0 0-0 1-2

0 1 1 0

15 15 16 16

POSTPONED

สำ�หรับการบันทึกสกอร์ ให้บนั ทึกสกอร์ของเชียงราย ยูไนเต็ด ก่อนสกอร์ของทีมคูแ่ ข่ง เปิดฤดูกาลวันอาทิตย์ท่ี 3 มีนาคม ปิดฤดูกาลวันอาทิตย์ท่ี 3 พฤศจิกายน


MK5


FIXTURES & RESULTS

TOYOTA THAI PREMIER LEAGUE 2013  2 nd LEG โปรแกรมการแข่งขันของเชียงราย ยูไนเต็ด ฟุตบอล โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลกี 2556 เลกที่ 2

วัน / เวลา

คู่แข่ง

สนาม

สกอร์ คะแนน อันดับ

กรกฎาคม อาทิตย์ 7 / 18.00 เสาร์ 20 / 18.30

ทีโอที เอสซี สุพรรณบุรี เอฟซี

ทีโอที สเตเดี้ยม ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม

0-1 0-0

0 1

16 16

สิงหาคม เสาร์ 3 / 18.30 อาทิตย์ 11 / 18.30 พุธ 14 / 18.00 เสาร์ 17 / 18.00 พุธ 21 / 19.00 อาทิตย์ 25 / 18.30 เสาร์ 31 / 18.00

ชัยนาท เอฟซี สงขลา ยูไนเต็ด ศรีสะเกษ เอฟซี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด อินทรีเพื่อนตำ�รวจ สมุทรสงคราม เอฟซี

ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม ศรีนครลำ�ดวน ไอ-โมบาย สเตเดี้ยม ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม อบจ. สมุทรสงคราม

2-1 0-0

3 1 0 0

15 16 16 16 16

กันยายน อาทิตย์ 8 / 18.00 เสาร์ 14 / 18.30 เสาร์ 21 / 18.00 อาทิตย์ 29 / 18.30

บางกอกกล๊าส เอฟซี โอสถสภา เอ็ม150 สระบุรี บีอีซี เทโร ศาสน อาร์มี่ ยูไนเต็ด

ลีโอ สเตเดี้ยม ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม

ตุลาคม อาทิตย์ 6 / 18.30 ชลบุรี เอฟซี อาทิตย์ 20 / 18.30 ราชบุรี มิตรผล เอฟซี อาทิตย์ 27 / 18.00 พัทยา ยูไนเต็ด

ชลบุรี สเตเดี้ยม ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม เทศบาลเมืองหนองปรือ

พฤศจิกายน อาทิตย์ 3 / 18.00

ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม

แบงค็อก ยูไนเต็ด

POSTPONED

0-2 1-3 2-2 POSTPONED

0-2 0-3 4-2

1 -

16 17

0 0 3

17 17 17


28 | SHOOT

ONCE AN


SHOOT | 29

N ORANGE


30 | SHOOT

ALWAYS AN


SHOOT | 31

AN ORANGE


32 | THE RIVAL

ARMY KEEP FIGHTING

KeRo OSK122 Pattara S.

ฟุตบอลโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก 2556 เลกที่ 2 - นัดที่ 27 วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 18.30 น. ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม

WE KEEP SCORING!

ผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมา Pl W D L

+/- Pts

34 11 11 12 40-47 44 34 10 13 11 55-34 38

2012 / 2555 0-1 1-0 2011 / 2555 2-1 2-1

เดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้ว สำ�หรับฟุตบอล โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลกี ประจำ�ฤดูกาลนี้ สำ�หรับเกม ในวันนีถ้ อื เป็นเกมในบ้านนัดทีส่ ามนัดจากท้ายของ เชียงราย ยูไนเต็ดแล้ว สำ�หรับคูต่ อ่ กรในวันนีเ้ ป็นทีม แกร่งจากย่านเมืองหลวงอย่าง “สุภาพบุรษุ วงจักร” อาร์ม่ี ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 6 ของตาราง และถ้ายัง จำ�กันได้ เกมในนัดแรกทีไ่ ปเยือน เราบุกไปแพ้อาร์มฯ่ี 3-2 ด้วยทีเด็ดท้ายเกมอย่างเจ็บแสบ มานัดนีต้ อ้ งถึง เวลาเราแก้มอื คืนบ้างแล้ว!!!

อาร์มี่ ยูไนเต็ด เป็นอีกทีมนึงที่ทำ�ผลงานได้ดีแม้ เงินทุนจะสู้ทีมยักษ์ใหญ่ไม่ได้ สองฤดูกาลล่าสุดสามารถ อยู่รอดในลีกสูงสุดได้ด้วยอันดับที่ 13 และ 10 ตาม ลำ�ดับ และอันดับในตารางฤดูกาลปัจจุบันอยู่อันดับที่ 6 นั้นบ่งบอกถึงพัฒนการของทีมในสุภาพบุรุษวงจักรได้เป็น อย่างดี ปัจจัยสำ�คัญอันดับแรกคือการที่สโมสรตัดสินใจ แต่งตั้งให้เฮดโค้ชเยอรมันเชื้อสายบราซิลเลี่ยนอย่าง อเล็กซ์ซานเดร “มาโน่” โพลคิ่ง อดีตผู้ช่วยของ วินฟรีด เชเฟอร์ในทีมชาติไทยเข้ามาคุมทีม มาโน่


Credit: http://photo.smmonline.net/

THE RIVAL | 33

เข้ามาพัฒนารูปแบบการเล่นและระบบของทีมให้ดีขึ้น และสามารถเค้นฟอร์มของ “คิงบียอร์น” บียอร์น ลินเดมันน์ ศูนย์หน้าจากเยอรมันคนบ้านเดียวกันได้ อย่างยอดเยี่ยมทั้งยิงทั้งจ่ายเป็นว่าเล่น พร้อมกับตัดสิน เกมให้อาร์มี่ได้หลายนัดในปีนี้ ส่วนนักเตะที่ซื้อมาใหม่ ในช่วงครึ่งฤดูกาลก็ถือว่าลงตัว อารอน ดา ซิลวากับ อัดนัน บาราคัตเข้ามายกระดับทีมได้เยอะ น่าสนใจอีก เช่นกันว่าในปีหน้า ทิศทางของอาร์มี่จะไปในเส้นทางไหน ความพร้อมของเชียงรายฯในเกมนี้ นักเตะเกือบ ทั้งหมดฟิตพร้อมลงสนาม แต่ก็จะยังไม่สามารถใช้งาน ”กัปตันโจ” ธีรศักดิ์ โพธ์อ้นที่ยังไม่หายจากอาการ บาดเจ็บดี ด้านกำ�ลังใจไม่มีปัญหา สภาพจิตใจของทีม ดีขึ้นมากหลังจากบุกไปชนะบีอีซีฯได้ถึงถิ่น บรรยากาศ ในทีมดีขึ้นและมุ่งมั่นเต็มที่ที่จะต่อยอดความหึกเหิมด้วย สามแต้มในเกมวันนี้กับอาร์มี่ ยูไนเต็ด ด้วยเป้าหมาย เพียงอย่างเดียว ณ ตอนนี้คือการมีชื่อของเชียงราย ยูไนเต็ดอยู่ในลีกสูงสุดต่อไปในฤดูกาลหน้า ขอเชิญ แฟนๆทุกคนเข้ามาร่วมให้กำ�ลังใจในสนามและฝ่าฟัน อุปสรรคนี้ไปด้วยกันครับ!!!


34 | THE RIVAL

HALF SEASON TRANSFER

RECENT FORM & STATISTICS ผลงานในฤดูกาลนี้

Pl W D L +/- Pts # 24 3 10 13 22-39 19 17

6

TRANSFER INvvธนากรณ์ แดงทอง

9

TRANSFER OUT

IN

27 12 7 8 42-31 43 8

LAST 5 GAMES ผลงานนัดแรกทีพ่ บกัน

จักรพงษ์ สมบูรณ์ (PHUKET FC) (GRAKCU LOOKTABFAH) OUT อุทยั ผิวเงิน สุวทิ ยา นำ�สินหลาก (BANGKOK CHRISTIAN COLLEGE FC) ชัยณรงค์ ทาทอง (SCG MUANGTHONG UNITED) MATTHEW MBUTA (FREE RELEASE) BAKARY DIAKITÉ (FREE RELEASE) ธาตรี สีหา (NAKHON RATCHASIMA FC) ศราวุธ ทองสวัสด (PTT RAYONG) ซีเกต หมาดปูเต๊ะ (SINGHTARUA FC)

3-2

29 MAY 2013

ผลงาน 5 นัดล่าสุด

Pl W D L +/5 1 1 2 4-7

HOME

2-4 CRUTD 0 - 3 BANGKOKGLASS FC 2 - 0 SAMUTSONGKHRAM 0 - 1 FC INSEE POLICE 0 - 0 BEC TEROSASANA

AWAY CRUTD OSOTSAPHA M-150 SARABURI

CRUTD CRUTD (POSTPONED) (THAICOM 2013) CRUTD FAแพ้จCUP ุดโทษ 1-3

TOP SCORERS Leonardo Ferreira da Silva Kyle Ashley Nix

(4) (4)

ผลงาน 5 นัดล่าสุด

Pl W D L +/5 1 3 1 4-6

HOME ARMY UNITED 0 - 0 SONGKHLA 1 - 2 UNITED RATCHABURI MITRPHOL FC 0 - 0 CHINAT FC 2 - 2 ARMY UNITED 0 - 3

(TOT SC) Aron Da Silva (SONGKHLA UNITED) Adnan Barakat (SCG MUANGTHONG UNITED) ณรัฐ มุนนิ ทร์นพมาศ (SINGHTARUA FC) เสนีย์ แก้วนาม (RATCHABURI MITRPHOL FC) อนุรกั ษ์ ชมภูพฤกษ (SAMUTSONGKHRAM FC)

AWAY BURIRAM UNITED

ARMY UNITED ARMY UNITED ARMY UNITED BANGKOK GLASS FC

TOP SCORERS Aron Da Silva (9) Björn Lindemann (9) มงคล ทศไกร (6)

สถิตกิ ารทำ�ประตู

สถิตกิ ารทำ�ประตูในเกมเยือน

42 19 ARMY UNITED มีสถิตกิ ารทำ�ประตูทม่ี าก เป็นอันดับ 5 ในลีกที่ 42 ลูก เป็นรองแค่ สีท่ มี ใหญ่เท่านัน้

ARMY UNITED มีสถิตกิ ารทำ�ประตูในเกมเยือน มากเป็นอันดับ 4 ในลีกที่ 19 ลูก

BURIRAM UNITED

BURIRAM UNITED

60 SCG MUANGTHONG UNITED 50 CHONBURI FC 48 BEC TERO SASAN 43 ARMY UNITED 42

22 SCG MUANGTHONG UNITED 22 CHONBURI FC 21 ARMY UNITED 19


THE RIVAL | 35

SUMMARY สรุปการเจอกัน.ในลีกสองปีหลัง เชียงราย ยิงได้ 5 เสีย 8

VS

PL W D L Pts

2011

0–1 1–0 2–1 2–1

จำ�นวนผูเ้ ล่นทีเ่ หลืออยู่

0

ARMY: ธาตรี สีหา

ARMY: ธาตรี สีหา

CRUTD: Leandro Assumpção da Silva, วสันต์ นาทะสัน ARMY: Rafael Anunciação de Santana CRUTD: Carlos Eduardo da Cunha ARMY: Leandro Dos Santos

vs “0” คือจำ�นวนผูเ้ ล่นทีเ่ หลืออยู่ ของทัง้ สองทีมทีเ่ คยทำ�ประตูได้ใน การพบกันในลีกสองฤดูกาลก่อน (ทัง้ หมด 8 ประตู)

“KING BJORN” บียอร์น ลินเดมันน์ เป็นนักเตะทีอ่ นั ตราย ทีส่ ดุ ของอาร์ม่ี ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ ด้วยผลงาน 9 ประตู กับ 8 แอสซิสต์ และ สามารถยิงประตู เชียงรายได้ดว้ ยใน เกมแรกทีเ่ จอกัน

Credit Hugball.Com

2012

5 1 0 4 3

REMEMBER IT OR NOT? ความพ่ายแพ้นัดแรกใน ยูไนเต็ด สเตเดี้ยมของเชียงราย ยูไนเต็ด เกิดขึ้นในฤดูกาลที่แล้วกับในเกมที่อาร์มี่ ยูไนเต็ดบุกมาชนะ 1-0 (18 AUG 2012)


36 | 36 | SCOOP

THAI LEAGUE DEVELOPMENT

อนาคตทีส่ ดใสของวงการฟุตบอลไทย!!! แม้จะยังมีปัญหาติดขัดบ้าง แต่ฟุตบอลไทยยังก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ หยุดยั้ง กว่างโซ้งแมตช์เดย์จะพาแฟนๆไปดูถึงพัฒนาการในด้านจำ�นวน คนดูที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าชื่นใจในช่วงสามฤดูกาลที่ผ่านมา พร้อมอันดับทีมที่ มีรายรับในวันแข่งสูงที่สุดประจำ�ฤดูกาลนี้ด้วย

TOTAL ATTENDANCE HIGHEST ATTENDANCE

KWANGSONG ATTENDANCE

2011

1,392,011

(306 MATCHES) เฉลีย่ 4,540 คน/MATCHES

24,712

BURIRAM PEA 3-0 CHONBURI FC (20 MARCH 2011)

63,477

(17 MATCHES) *มากเป็นอันดับ 7 ในลีก เฉลีย่ 3,732 คน/MATCHES

2012

1,475,769

(306 MATCHES) เฉลีย่ 4,823 คน/MATCHES

+6.7%

30,102

WUACHON UNITED 1-4 SCG MUANGTHONG UNITED (20 MAY 2012)

136,578

(17 MATCHES) *มากเป็นอันดับ 3 ในลีก เฉลีย่ 8,034 คน/MATCHES

2013

1,410,355

(214 MATCHES) เฉลีย่ 6,590 คน/MATCHES

+36.6%

27,088

BURIRAM UNITED 1-1 SCG MUANGTHONG UNITED (11 AUGUST 2013)

97,462

(13 MATCHES) *มากเป็นอันดับ 6 ในลีก เฉลีย่ 7,112 คน/MATCHES


SCOOP | 37 |  37

ATTENDANCE 2013

13,599

CRUTD

2-2

BURIRAM UNITED (20 APRIL 2013)

TEAM

ยอดขายบัตร ยอดขายของ TOTAL ที่ระลึก

SUPHANBURI FC

15,048,568

12,573,757

27,622,325

SCG MUANGTHONG 13,521,347 UNITED

12,774,168

26,295,515

BURIRAM UNITED

13,608,760

10,124,664

23,733,424

BANGKOK GLASS FC 9,663,940

4,060,277

13,724,217

CHONBURI FC

10,723,557

2,851,708

13,575,265

SONGKHLA UNITED

7,637,735

3,431,183

11,068,918

CRUTD

7,415,580 1,648,060 9,063,640

Updated 22 Sep 2013 Credit: Thaileagueonline.Com, Thaipremierleague.Co.Th


NEWS | 39 |  39

LATE SEASON REVIEW!!! CHIANGRAI UNITED IN

SEASON 2013

ฟุตบอลโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไกล้ จะจบลงแล้ว ผลงานของใครเป็นที่สุดในด้าน ไหนบ้างเรามาดูกันครับ!

TOP SCORER EVERY COMPETITION Leonardo Ferreira da Silva 5 Goals นันทวัฒน์ แทนโสภา 5 Goals Kyle Ashley Nix 5 Goals

MOST 1ST XI ธีระศักดิ์ โพธิอ์ น้ ทนงศักดิ์ พันภิพฒ ั น์ ศุภชัย คมศิลป์

30 Matches 28 Matches 24 Matches

IN TPL 2013 Leonardo Ferreira da Silva 4 Goals Kyle Ashley Nix 4 Goals

GOAL SCORING RATIO

MOST SUBSTITUTES

Leonardo Ferreira da Silva 1 Goals/132 Mins

นันทวัฒน์ แทนโสภา 10 Matches โชคลาภ นิลแสง 9 Matches Uilian Souza Da Silva 8 Matches อานนท์ สังสระน้อย 8 Matches

Kyle Ashley Nix 1 Goals/312 Mins นันทวัฒน์ แทนโสภา 1 Goals/336 Mins

*จำ�นวนนัดทีเ่ ป็นตัวจริง

CLEAN SHEET

MOST YELLOW CARDS

MOST MINUTE IN THE PITCH

ทนงศักดิ์ พันภิพฒ ั น์ 10 From 28 Matches 36%

ศุภชัย คมศิลป์ 8 Cards

ธีระศักดิ์ โพธิอ์ น้ 2710 MINS

ศรัณย์ พรมแก้ว 7 Cards

ทนงศักดิ์ พันภิพฒ ั น์ 2535 MINS

ธีระศักดิ์ โพธิอ์ น้ 6 Cards

ศุภชัย คมศิลป์ 2161 MINS

*จำ�นวนนัดทีเ่ ป็นตัวสำ�รอง UPDATED 21 SEP 2013


40 | SONG

WE SING

TOGETHER!

จากจุดเริม่ ต้นของแฟนคลับกว่างกรุง กลุม่ กองเชียร์เชียงราย ยูไนเต็ด ของคนไกลบ้านทีค่ ดิ ริเริม่ ก่อตัง้ บทเพลงสำ�หรับปลุกใจแฟนๆและนักเตะทัง้ ก่อน และหลังเกม ทำ�ให้แฟนทุกคนได้มเี พลงเพราะๆหนึง่ เพลงเอาไว้รว่ มใจกันร้อง และก็ได้ออกมาเป็นเพลง “CHIANGRAI TOGETHER” ในทีส่ ดุ

CHIANGRAI TOGETHER คำ�ร้อง กว่างกรุง เรียบเรียงทำ�นองใหม่ โดย อ.วิสาขภัทร ทองนุ้ย นักร้อง ภานุพงศ์ คงรัตน์

มาจากไหนไม่สำ�คัญ ฉันและเธอ เรามาพบเจอ สู้ไปด้วยกัน เพื่อจุดหมายให้ก้าวเดิน เผชิญไปด้วยกัน สุขทุกข์เราร่วมกัน ไม่กลัวสิ่งใด ..พร้อม..ที่จะฝ่าฟัน ฝัน..ถึงวันที่สดใส ลุกขึ้นยืน ให้กับวันที่แพ้พ่าย จะเหนื่อยเพียงใด ไม่ย่อท้อ ..ภาคภูมิใจที่ได้มาหลอมใจให้เป็นหนึ่ง ไปให้ถึงจุดที่ปรารถนา เหนื่อยยากสักเท่าไร สักวันเราต้องได้มา พวกเราชื่อว่า... เจียงฮาย....ยูไนเต็ด

TIPS

แฟนๆกว่างโซ้งทุกคนสามารถขับร้องเพลงนี้ไปด้วยกันตามลิงค์ข้างล่างนี้ครับ http://www.youtube.com/watch?v=eeNnz9w_c-c (Uploaded by Chaturong Hongkham)

“เจียงฮาย เฮาบ่าละกั๋น”


STATS | 41

PLAYER STATISTIC 2013 หมายเลข นักเตะ

1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 27. 28. 30. 31. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

ธีรวัฒน์ ปิ่นประดับ Murakami Kazuki JAPAN กฤษฎี ประกอบของ Mitchell Kappenberg NETHERLANDS เจษฎา จิตสวัสดิ์ Rutger Worm NETHERLANDS ศรัณย์ พรมแก้ว Leonardo Ferreira BRAZIL Jerri Ariel Farias Hahn BRAZIL ธีรศักดิ์ โพธิ์อ้น นันทวัฒน์ แทนโสภา รัฐพล อัฐวงศ์ โชคลาภ นิลแสง อิศวะ สิงห์ทอง ศุภชัย คมศิลป์ ทนงศักดิ์ พันภิพัฒน์ Uilian Souza da Silva BRAZIL กฤษดา เหมวิพัฒน์ Kyle Ashley Nix AUSTRALIA อานนท์ สังสระน้อย สัญญา พวงจันทร์ กิตติธัช ปะจันทาสี อินทรัตน์ อภิญญากูล อภิรักษ์ วรวงษ์ สุรชาติ สิงห์โหง่น สัมพันธ์ ดำ�สุข ณัฐวุฒิ ดีสา นูรูล ศรียานเก็ม ราเชนทร์ โสบุญมา จุติเทพ ทองหลิม ชานุกุล ก๋ารินทร์ พิชชานนท์ จันทร์หลวง

นัดที่ลง(สำ�รอง) ประตู/คลีนชีต Assist

1 23(2) 12 8(1) 21(2) 3(1) 10(2) 6(6) 21(4) 30 17(10) 20(3) 13(9) 12(7) 24 28 14(8) 0(4) 20(1) 10(8) 4(1) 0(6) 3(1) 0 2(3) 2(7) 0 6(2) 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 5 0 3 0 0 10 2 0 5 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0

ใบเหลือง ใบแดง จำ�นวนนาทีที่ลงเล่น

0 0 0 90 0 1 0 2156 3 4 0 1086 0 2 0 659 0 1 0 1920 0 0 0 499 1 7 0 901 0 4 0 661 3 2 0 1870 0 6 0 2710 5 5 0 1678 0 2 0 1746 1 2 0 1174 2 5 0 991 1 8 0 2161 0 3 0 2535 2 3 0 1453 1 0 0 39 3 3 0 1558 1 2 0 1041 0 3 0 377 0 2 0 124 0 0 0 315 0 0 0 0 0 2 0 215 0 2 0 336 0 0 0 0 1 2 0 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Updated 21 September 2013 รวมทุกรายการ


5


595.-

SEASON KIT Exclusive to

KWANGSONG SHOPS วางจำหนายแลว ที่ แคมปบานรามคำแหง 21

Opening Hours ส-อ 10.00 - 18.00 จ-ศ 17.00 - 20.00 chiangrai-unitied.com


แมตซน้ี ใครจะครอง!! รวมสนุกทายผลการแขงขัน กับกวางโซง แมตชเดย ลุนรับรางวัลพิเศษ จากสโมสร เชียงราย ยูไนเต็ด!!!

CRUTD

ARMY

ชอ่ื-นามสกลุ ทอ่ียู โทรศพัท อเีมล วนัเดอืนปเกดิ

กติกา: ปริ้นทหนานี้ออกมา ใสสกอรที่คิดลงในชองวาง ตัดชิ้นสวนสงมาที่หองจำหนายตั๋ว หมดเขตรวมสนุก จนถึงหมดเวลาพักครึ่งแรก รอประกาศผลไดในแมตชเดยฉบับตอไป!!


46 |  STANDINGS Toyota Thai Premier League 2013

All

Home Game

Away Game

Team

P W D L F A GD Pts P W D L F A GD Pts P W D L F A GD Pts

1.บุรีรัมย ยูไนเต็ด 2.เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด 3.ชลบุรี เอฟซี 4.สุพรรณบุรี เอฟซี 5.บางกอกกลาส เอฟซี 6.อารมี่ ยูไนเต็ด 7.โอสถสภา เอ็ม150 สระบุรี 8.บีอีซี เทโร ศาสน 9.อินทรีเพื่อนตำรวจ 10.ชัยนาท เอฟซี 11.แบงค็อก ยูไนเต็ด 12.สงขลา ยูไนเต็ด 13.พัทยา ยูไนเต็ด 14.ทีโอที เอสซี 15.ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 16.สมุทรสงคราม เอฟซี 17.เชียงราย ยูไนเต็ด 18.ศรีสะเกษ เอฟซี

27 19 8 0 60 19 41 65 13 11 27 18 6 3 50 27 23 60 13 10 27 15 8 4 48 29 19 53 14 10 27 12 9 6 35 23 12 45 15 8 28 12 8 8 33 27 6 44 14 9 27 12 7 8 42 31 11 43 14 7 27 9 11 7 34 31 3 38 13 5 27 10 8 9 43 41 2 38 13 4 27 8 10 9 33 29 4 34 13 4 27 8 7 12 33 36 -3 31 14 6 28 7 7 14 34 53 -19 28 15 6 27 6 9 12 24 40 -1627 13 5 28 8 1 19 35 57 -22 25 14 5 27 6 7 14 22 44 -22 25 13 3 27 5 9 13 24 32 -8 24 14 3 26 5 9 12 17 31 -14 24 12 4 26 3 10 13 22 39 -17 19 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 3 5 5 5 6 4 5 5 0 5 5 4 7 0

0 1 2 5 2 2 3 4 3 4 4 3 9 5 6 4 5 0

38 9 29 35 14 28 15 13 32 14 27 12 15 32 13 22 16 6 26 12 20 6 14 30 14 23 15 8 26 13 17 12 5 20 14 21 23 -2 17 14 14 10 4 18 14 21 15 6 22 13 24 21 3 23 13 16 11 5 20 14 17 22 -5 15 14 10 20-10 14 14 11 13 -2 14 13 11 13 -2 16 14 13 23 -10 11 13 0 0 0 0 0

8 8 5 4 3 5 4 6 4 2 1 1 3 3 2 1 2 0

6 4 6 7 5 2 6 3 4 3 2 4 1 2 4 5 3 0

0 22 10 12 30 2 22 12 10 28 2 21 17 4 21 1 13 7 6 19 6 13 21 -8 14 6 19 16 3 17 4 17 19 -2 18 5 22 18 4 21 6 19 19 0 17 8 12 21 -9 9 10 10 32 -22 5 9 8 29 -21 7 10 18 35 -17 10 9 12 24 -12 11 7 13 19 -6 10 8 6 18 -12 8 8 9 16 -7 9 0 0 0 0 0

P = แขง, W=ชนะ, D=เสมอ, L=แพ, F=ประตูได, A=ประตูเสีย, GD=ประตู+/- , Pts=คะแนนรวม ทีมแชมปอันดับ 1 ไดสิทธิ์ไปเลน เอเอฟซี แชมเปยนส ลีก รอบแบงกลุม ทีมอันดับ 17 ตกชั้นจาก ไทยพรีเมียรลีก Top Scorer 1. Leonardo Ferreira da Silva ( 22 ) 2. Kyle Ashley Nix ( 22 )

17

4 4

อันดับปจจุบัน

15th

15th

15th

15th 16th

16th

16th

16th

16th

16th

16th

16th 17th

17th

17th

12/34 13/34 14/34 15/34 16/34 17/34 18/34 19/34 20/34 21/34 22/34 23/34 24/34 25/34 26/34


CHIANGRAI UNITED

OFFICIAL MATCHDAY PROGRAMME

chiangrai-united.com

มีฝม อื ..อยาเก็บเอาไวคนเดียว สนใจรวมเปนหนึ่งในทีมงาน กวางโซง แมทชเดย โปรแกรม กับเรา... อีเมลมาที่ kwangsongmatchday@hotmail.com

ยินดีเปดรับขอเขียน / บทความ / ภาพถาย เกี่ยวกับทีมเชียงราย ยูไนเต็ด ในแงมุมตางๆ (ตองเปนขอเขียนที่สรางสรรคขึ้นเองและไมเคย ตีพิมพที่อื่นมากอน) สงตนฉบับไดที่ kwangsongmatchday@hotmail.com


48 | FANS เด็กเก็บลูก สมศาสตร์ มะโนเรือง

AEK

THE TRUE ORANGE!!!

“ผมลืมตัวกระโดดร้องเพลงดีใจไม่สนใครทั้งนั้น มีความสุขมากๆ นี่แหละชีวิตที่ผมต้องการมานาน คือการเชียร์ฟุตบอลกับทีมที่เรารัก ....ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว”

FAVOURITE CRUTD PLAYER ADU GYAMFI, วสันต์ นาทะสัน, CHITESOU LEONITN, โชคลาภ นิลแสง

GOOD MOMENT@CRUTD?

FACT FILE "เอก” สมศาสตร์ มะโนเรือง

WHO IS HE? DOB 4 NOVEMBER 1970

TURNING ORANGE “ชอบฟุตบอลทั้งดูทั้งเล่นอยู่มาตั้งแต่เด็กครับ เชียร์ ฟุตบอลต่างประเทศมาตลอด ทีมรักคือ ”หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ตอนแรกไม่ทราบว่าเชียงรายก็มีทีมฟุตบอลที่ เล่นในระดับลีกภูมิภาคหรอก พอดีตอนนั้นเป็นสมาชิกแวะ เรดิโอของคุณเจอรี่แล้วได้คุยกันผ่านห้องแช็ท ตอนนั้นรู้จาก ดีเจน๊อต,ดีเจเสกและหลายๆคนบอกว่าคุณเจอรี่และ คุณมิตติ ติยะไพรัชทำ�ทีมฟุตบอลอยู่จึงได้ติดตามเชียร์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยเฉพาะนัดชิงแชมป์เปี้ยนส์ลีกรอบ สุดท้ายที่หาทีมขึ้นดิวิชั่น1 ที่เจอนราธิวาสฯในบ้าน คนเต็ม สนามหลายพันคน กองเชียร์ส่งเสียงเชียร์กระหึ่มทั่วสนาม ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน ขนลุกตื่นเต้นมากๆ ท้ายเกมเราถูก นราธิวาสฯนำ�2-1 เหลือนาทีสุดท้าย ใจคิดว่าต้องแพ้แน่ๆ แต่ที่ไหนได้เรายิงตีเสมอในอีกไม่กี่วินาทีจะหมดเวลา”

“สำ�หรับผมประทับใจทุกนัดที่ได้เชียร์เชียงราย ยูไนเต็ดทั้งในบ้านและนอกบ้าน ดีใจได้เจอพ่อแม่พี่น้อง และเพื่อนๆ ได้เจอคนบ้าบอลเหมือนกัน ใส่เสื้อสีเดียวกัน ตราสโมสรเดียวกัน มีจุดหมายเดียวกัน ส่งเสียงเชียร์ไป พร้อมกัน โบกธงโบกผ้าพันคอร่วมกัน ยืนตากแดดตาก ฝนร่วมกัน ร้องเพลงเดียวกันจังหวะเดียวกันให้เสียงดัง กระทึ่มไปทั่วสนาม ร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วยกัน มีปัญหา คอยช่วยกันแก้ไขคอยช่วยให้กำ�ลังใจซึ่งกันและกัน เป็น ตัวอย่างที่ดีของเจ้าบ้านที่มีต่อทีมเยือน ทุกครั้งที่ผมยืน ในสนามผมรู้สึกได้เลยว่านี่คือบ้านของผม ครอบครัว ของผมที่ผมจะต้องดูแลและคอยให้กำ�ลังใจตลอดไปไม่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม”

“เพราะเลือดของผมมันเป็นสีส้มแล้ว มันก็จะเป็นสีส้มตลอดไป”

MESSAGE TO THE FANS “อยากฝากให้กับแฟนบอลเชียงรายฯทุกๆคน ไม่ว่า คุณจะเป็นใคร มาจากไหน หมู่บ้านอะไร อำ�เภออะไร ทั้งใน จังหวัดและต่างจังหวัด จะหญิงหรือชาย เด็กหรือผู้ใหญ่ คุณคือส่วนหนึ่งของสโมสร ที่เราต้องเดินไปด้วยกัน จง ภูมิใจเถิดครับว่า เชียงรายยูไนเต็ดคือทีมแห่งล้านนาที่ ยิ่งใหญ่ ที่ต้องอยู่ไขว่คว้าความสำ�เร็จมาให้ชาวเชียงราย ได้ชื่นชมยินดีในอีกไม่ช้า อยากให้ทุกคนรักกัน สามัคคี กัน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแฟนคลับต่อทีมเยือนทั้งใน สนามและนอกสนาม รวมถึงใน Social Network ด้วย เช่นกัน” “ผมเชื่อว่าถ้าเรามีความรักที่มั่นคง มีความเชื่อมั่น และศรัทธาที่ไม่เสื่อมคลายต่อสโมสรแล้ว ผมว่ามันมีค่า เหนือสิ่งอื่นใด ๆ ในโลกนี้เสียอีก”

We are united


29.09.2013 18.30 :HEAD COACH Henk Wisman

ธีรวัฒน์ ปิ่นประดับ 1 Murakami Kazuki 2 กฤษฎี ประกอบของ 3 Mitchell Kappenberg 5 เจษฎา จิตสวัสดิ์ 6 Rutger Worm 7 ศรัณย์ พรมแก้ว 8 Leonardo Ferreira da Silva 9 Jerri Ariel Farias Hahn 10 ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น 11 นันทวัฒน์ แทนโสภา 13 รัฐพล อัฐวงศ์ 14 โชคลาภ นิลแสง 15 อิศวะ สิงห์ทอง 16 ศุภชัย คมศิลป์ 17 ทนงศักดิ์ พันภิพัฒน์ 19 Uilian Souza da Silva 20 กฤษดา เหมวิพัฒน์ 21 Kyle Ashley Nix 22 อานนท์ สังสระน้อย 23 สัญญา พวงจันทร์ 24 กิตติธัช ปะจันทาสี 27 อินทรัตน์ อภิญญากุล 28 อภิรักษ์ วรวงษ์ 30 สุรชาติ สิงห์โหง่น 31 สัมพันธ์ ดำ�สุข 33 ณัฐวุฒิ ดีสา 34 นูรูล ศรียานเก็ม 35 ราเชนทร์ โสบุญมา 36 จุติเทพ ทองหลิม 37 ชานุกุล ก๋ารินทร์ 38 พิชชานนท์ จันทร์หลวง 39

แมตช์ต่อไป ไทยพรีเมียร์ลีก อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556 18.30 น. ชลบุรี เอฟซี (เยือน) ชลบุรี สเตเดี้ยม

:HEAD COACH Alexandré Pölking

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 16 17 18 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 33 35 36

อนุรักษ์ ชมภูพฤกษ์ อดิศร พรหมรักษ์ ดาวุฒิ ดินเขต Alessandro Antoniak Alves ทวิวุฒิ โพธารุ่งโรจน์ Daniel Alberto Blanco เสนีย์ แก้วนาม นิพนธ์ คำ�ทอง Björn Lindemann Daniele Invincibile Jung Myung-Oh ณัฐพล เทพอุทัย สิบเอก วีรพงษ์ มูลคำ�แสน ทศพร ศรีเรือง พุทธินันท์ วรรณศรี มรกต ไม้แก้ว มงคล ทศไกร ณรัฐ มุนินทร์นพมาศ สรณ์สิริ โปรยบำ�รุง Aron Da Silva ทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร วัฒนพงษ์ ตาบุดดา Adnan Barakat อนุวัติ น้อยชื่นพันธ์ ธนากรณ์ แดงทอง ศุภชาติ อภิชาติยานนท์ จ่าสิบเอก ชัยวัฒน์ นาคเอี่ยม

แมตช์เหย้านัดต่อไป ไทยพรีเมียร์ลีก อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 18.30 น. ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม

Kwangsong Matchday 29.09.13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you