Page 1

11.08.2013


11.08.2013

CONTENTS

5 CAPTAIN’S NOTE

ปลุกใจก่อนเริ่มเกมไปกับกัปตันโจ

8 NEWS

3 แต้มแรกในบ้านเมื่อนกใหญ่(ไม่)พิฆาต!

10 NEWS

ประสบการณ์สำ�คัญของกว่างน้อยใน Superjuniors Football Championship!

14 INTERVIEW

ศรัณย์ พรมแก้ว กับความหลากหลายในสนาม สโมสรฟุตบอลเชียงราย ยูไนเต็ด 491 หมู่ 10 ตำ�บลบ้านดู่ อำ�เภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ / โทรสาร: 053 793014 Chiangraiunited@gmail.com www.chiangrai-united.com

32 THE RIVAL

ถึงเวลาเอาคืนวัวชนแดนใต้!

36 ACADEMY

ตามติดไปกับผลงานแข้งกว่างจิ๋ว

เชียงราย ยูไนเต็ด ประธานสโมสร มิตติ ติยะไพรัช รองประธานสโมสร วันชัย ธนาบริบูรณ์ รองประธานสโมสร/ผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายการตลาด ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ผู้อำ�นวยการสโมสร ชิตวัน ชินอนุวัฒน์ ผู้จัดการทีม พ.ต.อ. รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม ผู้จัดการทั่วไป ฑัฌฤท สุนทราคม ฝ่ายประสานงาน สมชาย โกแสนตอ, บุญรพ จันตุมา ผู้จัดการฝ่ายสิทธิประโยชน์ ชยพล เนียมม่วง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศุภมิตร แก้วเทพ, ณัฐพงษ์ แก้วเทพ หัวหน้าโค้ช Henk Wisman ผู้ช่วยโค้ช ไพศาล จันทร์ประเสริฐ, อิทธิพล พิมพ์วงศ์, Holf Gomes da Silva Flugel โค้ชผู้รักษาประตู Silvio Cesar Silva de Oliveira เจ้าหน้าที่ทีม สถาพร พิมราช, ศุภวิชญ์ ทักขิณาบถ, ภัทร สิงห์สุวรรณ์ เชียงราย ยูไนเต็ด อะคาเดมี่ ผู้อำ�นวยการ Ronald Kraaibeek ผู้จัดการ สาวิน จรัสเพชรานันท์ โค้ช Wanderlay Machado da silva Junior, ศุภกิจ โชคชัย, ทวิภาค โชติโฆษิต, อมรพันธุ์ เรืองสังข์ โค้ชผู้รักษาประตู Paulo Cesar Teixeira ผู้จัดการฝ่ายอุปกรณ์ ดต.บุญสม ขันแก้ววงศ์ กว่างโซ้ง แมตช์เดย์ โปรแกรม ที่ปรึกษา ประธาน ธีระธาดา บรรณาธิการ กฤษฎา ทิมาสาร บรรณาธิการศิลปกรรม Shake & Bake + Zerotwo Sudio ออกแบบรูปเล่ม เฉลิมคุณ พิทักษ์จิตต์อรุณ, ชลธิศ ศรีพรวงศ์ ฝ่ายต่างประเทศ ปรัชญ์ มาลารัตน์ ฝ่ายภาพ อุทยาน ชมพูคีรี ฝ่ายข้อมูลสถิติ ธนิต หลักสูงเนิน แบบตัวอักษร superstorefont.com, Layiji พิมพ์และแยกสี Speedy Print ติดต่อทีมงานกว่างโซ้ง facebook.com/pages/Kwangsong/ อีเมล์ kwangsongmatchday@hotmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา ชยพล เนียมม่วง โทร. 084 501 1777, 053 793014 กว่างโซ้ง แมตช์เดย์ โปรแกรม ยินดีเปิดรับข้อเขียนและบทความเกี่ยวกับทีมเชียงราย ยูไนเต็ด ในแง่มุมต่างๆ (ต้องเป็นข้อเขียนที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง และไม่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาก่อน เสนอต้นฉบับได้ที่ kwangsongmatchday@hotmail.com)

อนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ห้ามดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย


มิตติ ติยะไพรัช

สวัสดีแฟนๆกว่างโซ้งทุกคนอีกครัง้ ครับ เป็นนัดทีส่ อง ของเดือนแล้วสำหรับเดือนนีท้ เ่ี ราจะได้พบกันแบบจุ ใจถึง 4 นัดทีส่ นามยูไนเต็ด สเตีย้ มของพวกเรา ในทีส่ ดุ สามแต้มแรกในสนามของเราก็มาเกิดขึน้ ในเกม ทีแ่ ล้วนีเ่ อง บรรยากาศและเสียงเชียร์ในเกมกับชัยนาทฯ นัน้ สุดยอดมากๆ เป็นชัยชนะทีพ่ วกเรารอคอยกันมานาน แถมผลการแข่งขันของทีมในโซนเดียวกันกับเรายังเป็นใจ อีกด้วย ทำให้ในทีส่ ดุ เราขยับอันดับขึน้ มาจากโซนตกชัน้ เรียบร้อยแล้ว แน่นอนว่าเกมกับสงขลา ยูไนเต็ดวันนีพ้ วก เราทุกคนก็มงุ่ หวังไปทีช่ ยั ชนะอีกเช่นกัน ถือว่าเป็นการ แก้ตวั หลังจากเราบุกไปแพ้ทมี จากแดนใต้ทมี นีใ้ นช่วงท้าย

PRESIDENT’S NOTE | 3

เกมเมือ่ ตอนต้นฤดูกาล อย่าลืมว่าเสียงเชียร์แฟนบอลและ บรรยากาศกดดันผูม้ าเยือนก็เป็นอีกส่วนทีจ่ ะช่วยให้เรา ไปสูเ่ ป้าหมายนัน้ ได้ครับ ขอให้สนุกกับเกมในวันนีก้ นั ทุก คนครับ Once an orange, always an orange.


ธีรศักดิ์ โพธิ์อ้น

หลังจากเราได้ชยั ชนะปลดล็อคนัดแรกในบ้านได้แล้วเมือ่ นัดทีผ่ า่ นมากับชัยนาท มันสามารถสร้างรอยยิม้ และความ สุขให้กบั ทุกๆคนทัง้ จังหวัดเชียงราย นัดนีก้ เ็ ช่นกัน จะ เป็นการต่อยอดและทำอันดับให้ดขี น้ึ กว่าเดิม เราจะต้อง เอาชนะสงขลา ยูไนเต็ดในบ้านเราให้ได้สถานเดียวเท่านัน้ ผมพูดอยูเ่ สมอว่าผมเชือ่ ในการทำงานหนักของทีมและ ผลลัพธ์ทด่ี จี ะตามมาเอง อยากให้ทกุ คนจงเชือ่ มัน่ และ ศรัทธาในทีมของเราต่อไป มันถึงเวลาแล้วทีพ่ ลังศรัทธา

CAPTAIN’S NOTE | 5

สีสม้ เหล่านัน้ จะกลับมาสู่ “UNITED STADIUM” อีกครัง้ เพราะมันเป็นสิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ สำหรับทีมของเรา ณ ช่วง เวลานี้ ไม่มใี ครเดินเดียวดาย ถ้าหัวใจคุณเป็นสีสม้


SWIMMING POOL CONSTRUCTION POOL AND SPA SYSTEM SAUNA AND STEAM PRODUCTS POOL AND SPA EQUIPMENT CHEMICALS

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม บริษัท อินเตอรพูลสปา จำกัด 125 หมู 7 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม 50130 โทร. 053-338778, 053-384669 แฟกซ 053-339449

สำนักงานกรุงเทพฯ 55/171 บานกลางเมือง ซอยโยธินพัฒนา แขวง/เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230

www.interpoolspa.co.th www.saundsteamthailand.com


Henk Wisman

WELCOME | 7

“THE FUTURE IS ORANGE”


8 | NEWS 8 | TOR CHANANTAWAT

ปลดล็อคแล้วโว้ย!!! ยิง่ ควงโชคลาภซัลโวนกใหญ่ พากว่างโซ้งหลุดโซนแดงสุดสะใจ

โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลกี เสาร์ท่ี 3 สิงหาคม 2556 18.30 น. ยูไนเต็ด สเตเดีย้ ม 5,363 คน อัดอัน้ กันมานานสำ�หรับชัยชนะ เกมลีกนัดแรกในบ้าน ในทีส่ ดุ สาวกกว่างโซ้งก็ถงึ เวลาเฮเต็ม เสียงได้เสียทีหลังจากเป็นบ้าน เฉือนชนะนกใหญ่ไป 2-1 โดย เป็น”ยิง่ ” นันทวัฒน์ นายแบบ แมตช์เดย์เล่มนีก้ บั โชคลาภ นิล แสงควงคูก่ นั ยิงจ่ายพาเชียงรายฯ เก็บสามแต้มแรกพร้อมถีบตัวออก มาจากโซนตกชัน้ เรียบร้อย สะใจ กองเชียร์สดุ ๆ

เชียงราย ยูไนเต็ด : ชัยนาท เอฟซีี :

2 1

(1-0) นันทวัฒน์ แทนโสภา ‘18 (1-1) Mbengono Andoa Yannick‘30 (2-1) โชคลาภ นิลแสง ‘60 โชคลาภ นิลแสง, นันทวัฒน์ แทนโสภา, กฤษกร เกิดผล ทำ�ประตู

มีสว่ นร่วมกับการทำ�ประตู

ใบเหลือง

ใบเหลืองแดง

ใบแดง

ฟุตบอลลีกนัดที่ 19 ของเชียงราย ยูไนเต็ดวันนีเ้ ป็นเกม แรกของซีรสี เ์ กมในบ้านสีน่ ดั ในเดือนสิงหาคม เฮงค์ วิสมัน นายใหญ่กว่างโซ้งวันนีจ้ ดั ทัพเต็มสูบหวังสามแต้ม เท่านัน้ “ชาลี” มุรากามิ คาซูกจิ บั คูก่ บั เจษฎา จิตสวัสดิท์ ่ี เรียกความฟิตทันลงสนามพอดี แดนกลางส่งสองนักเตะ ใหม่แดนกันหังอย่างมิทเชล แคพเพนเบิรก์ และรัทเจอร์ วอร์มลงพร้อมเพรียงทำ�เกมร่วมกับนันทวัฒน์ แทนโสภา และโชคลาภ นิลแสงในแดนหน้า


NEWS | 9 |  9 ด้าน”นกใหญ่พฆิ าต” ชัยนาท เอฟซี ทีว่ นั นีน้ �ำ ทัพมา โดย”โค้ชง้วน” สุรชัย จตุรภัทรพงศ์ ส่งนักเตะใหม่อย่าง เอ็มเบนโกโน ยานนิคและโนโตะ มาซาฮิโตะลงล่าตาข่าย พร้อมด้วยตัวเก่าสุดเก๋าอย่างสุมญ ั ญา ปุรสิ ายลงในแดน กลางมี “ดัมมี”่ ภูวดล สุวรรณชาติรออยูข่ า้ งสนามพร้อม เป็นซุปเปอร์ซบั บรรยากาศในเกมเป็นไปอย่างคึกคัก และก็เป็นเจ้า บ้านทีท่ �ำ ให้บรรยากาศคึกคักมากขึน้ ไปอีก นาทีท่ี 18 โชคลาภ นิลแสง รับบอลจากการตัดเกมของเพือ่ นร่วม ทีมทางฝัง่ ขวา เปิดครอสไปกลางประตู “ยิง่ ” นันทวัฒน์ แทนโสภาเทกตัวขึน้ โหม่งเหน่งๆ บอลกดลงพืน้ เข้าประตู ไปสวยงามสุดๆ หมดปัญญากฤษกร เกิดผล ผูร้ กั ษา ประตูชยั นาทจะรับได้ เจ้าบ้านนำ�แล้ว 1-0 กว่างโซ้งยังไม่หนำ�หวังทำ�ประตูเพิม่ นาทีท่ี 25 น่าจะได้ประตูเพิม่ สุดๆ จากจังหวะทีเ่ จอร์รเ่ี ล่นฟรีคกิ เร็ว ป้ายสัน้ ไปให้แคพเพนเบิรก์ จ่ายทะลุดว้ ยซ้ายข้างถนัดให้ โชคลาภหลุดไปซัดเต็มๆ แต่คราวนีก้ ฤษกรยังปัดไว้ได้ หวุดหวิด หลังจากบุกเพลินๆ ทีเด็ดนักเตะใหม่ของชัยนาทก็ แผลงฤทธิจ์ นได้ นาทีท่ี 29 กฤษกร เกิดผลออกมาคว้า ลูกเตะมุมแล้วจ่ายเร็วจังหวะเดียวไปให้เอ็มเบนโกโน ยานนิคอาศัยความเร็วหลุดไปยิงดีดจังหวะเดียวสุด สวยงามผ่านมืออินทรัตน์ อภิญญากุล ประตูมอื สองทีล่ ง มาเฝ้าเสาแทนทะนงศักดิท์ ม่ี อี าการบาดเจ็บ 1-1 เสมอ กันแล้ว ครึง่ หลังเกมยังแลกกันสนุก และก็เป็นเชียงรายฯ ทีไ่ ม่ท�ำ ให้แฟนๆผิดหวัง จากจังหวะชุลมุนแย่งบอลกันเลย กลางสนามมาเล็กน้อย นันทวัฒน์สบช่องเปิดออกขวาไป ให้โชคลาภ พักบอลหนึง่ จังหวะแล้วซัดด้วยซ้ายเบียดตัว กฤษกรเข้าประตูไป เชียงรายฯออกนำ�อีกครัง้ 2-1 ด้วย ความสะใจของแฟนๆ ท่ามกลางการประท้วงของผูเ้ ล่น ชัยนาททีค่ ดิ ว่าล้�ำ หน้าแต่กไ็ ม่เป็นผล ท้ายเกมนาทีท่ี 83 แฟนๆกว่างโซ้งได้เสียวสันหลัง แว๊บกันทีเดียวหลังจากจังหวะวางยาวของชัยนาท สุรเชษฐ์ งามทิพย์ปา้ ยต่อไปให้ภวู ดล สุวรรณชาติตวั สำ�รองได้เอีย้ วตัววอลเลย์โล่งๆด้วยขวา แต่จงั หวะไม่ดี หลุดกรอบไปเฉียดฉิว จบเกมเป็นกว่างโซ้งได้เฮเต็มเสียงเสียที เก็บ 3 แต้มมีเพิม่ เป็น 14 คะแนนขึน้ มาอยูท่ ่ี 15 แล้ว ส่วน ชัยนาทหล่นมาอยูท่ ่ี 12

รายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีม เชียงราย ยูไนเต็ด

อินทรัตน์ อภิญญากุล (GK) – รัฐพล อัฐวงศ์, มุรากามิ คาซูก,ิ เจษฎา จิตสวัสดิ,์ ศุภชัย คมศิลป์ - ธีระศักดิ์ โพธิ์ อ้น, มิทเชล แคพเพนเบิรก์ (ยูเลีย่ น ซูซา่ ดา ซิลวา น.46), เจอร์ร่ี อาเรียล ฟาเรียส ฮาน - รัทเจอร์ วอร์ม (นูรลู ศรียาน เก็ม น.68), นันทวัฒน์ แทนโสภา, โชคลาภ นิลแสง ( สุรชาติ สิงห์โหง่น น.71)

สุพรรณบุรี เอฟซี

กฤษกร เกิดผล (GK) - ทนงศักดิ์ ประจักกะตา, วาเลรี่ เฮีย๊ ก, ณภัทร ทับเกตุแก้ว (ภูวดล สุวรรณชาติ น.80), สุรเชษฐ์ งามทิพย์ - รัชพล นาวันโน, สุมญ ั ญา ปุรสิ าย (เคนดัลล์ จักดีโอซิงห์ น.52), โนโตะ มาซาฮิโตะ, ปริญญา อูต่ ะเภา (ณธฤษภ์ ธรรมรสโสภณ น.56) - สมเจตร สัตบุษ, เอ็มเบนโกโน ยานนิค ยอดจำ�หน่ายบัตร 425,040 บาท ยอดจำ�หน่ายสินค้าที่ระลึก 126,840 บาท


10 | NEWS 10 |

ไปอีกระดับ!!!

กว่างน้อยเสริมกระดูกลับแข้งเยาวชน ญีป่ นุ่ รายการ Superjuniors

“บิ๊กฮั่น” มิตติ ติยะไพรัช ประธานสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ดยังเดินหน้า พัฒนาเชียงราย อะคาเดมี่ไม่หยุดยั้ง ล่าสุดส่งชุดเยาวชน 13 ปีเข้าร่วม ทัวร์นาเมนต์ SUPERJUNIORS FOOTBALL CHAMPIONSHIP ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยแข่งขันกับทีมเยาวชนจากญี่ปุ่นพร้อมด้วยทีม เยาวชนไทยจากอีกสามสโมสรดัง โดยทีมเยาวชน 13 ปี ของเชียงราย ยูไนเต็ด ชุดนี้คุมทีมโดย ดาร์ราจ โอเลียรี่ ผู้ฝึกสอนชาวไอร์แลนด์ที่เป็น 1 ในผู้ฝึกสอนของเชียงราย ยูไนเต็ด อะคาเดมี่ สำ�หรับการแข่งขันฟุตบอลรายการ SUPERJUNIORS FOOTBALL CHAMPIONSHIP ครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขั้นทั้งหมด 8 ทีมโดยมีตัวแทนจากไทย 4 ทีมและตัวแทนจากญี่ปุ่น 4 ทีม ใช้สนาม แข่งขัน 3 สนาม รูปแบบการแข่งขันจะเป็นตัวแทนจากไทยแต่ละทีมลงแข่ง กับตัวแทนจากญี่ปุ่นทุกทีมในระบบลีก เพื่อวัดคะแนนเข้าสู่รอบชิงที่ 1, 3, 5, และ 7 ตามลำ�ดับ ทางด้านผลการแข่งขัน แม้กว่างโซ้งน้อยจะไม่สามารถเก็บชัยชนะใน นัดชิงที่ 7 ได้แต่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำ�หรับเชียงราย อะคาเดมี่ที่เพิ่งก่อ ตั้งมาได้ไม่นาน และสโมสรหวังว่าในอนาคตกว่างน้อยเหล่านี้จะเข้ามาเป็น กำ�ลังสำ�คัญในทีมชุดใหญ่ต่อไป


NEWS | 11 |  11

Tournament Details Objectives: 1.เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านฟุตบอลและเสริมสร้างโอกาส ในการศึกษาวิธีการเล่นกับทีมจากต่างประเทศผ่าน ประสบการณ์การแข่งขันในเกมระดับนานาชาติ

2.กระตุ้นให้ผู้เล่นได้มีโอกาสไปค้าแข้งในต่างแดน เสริม สร้างการแลกเปลี่ยนผู้เล่นในระดับนานาชาติ

Date

Administrative Support

Venue

BANGKOK GLASS FC

LEO STADIUM (BANGKOK GLASS FC)

CHONBURI FOOTBALL CLUB

CHONBURI STADIUM (CHONBURI FC)

SCG MUANGTHONG UNITED

SCG STADIUM (SCG MUANGTHONG UNITED)

Participation Team CEREZO OZAKA (J-League Academy)

BANGKOK GLASS FC

VISSEL KOBE (J-League Academy)

CHONBURI FC

TOKUSHIMA VORTIS (J-League Academy)

SCG MUANGTHONG UNITED

SELECTED J-LEAGUE

CHIANGRAI UNITED

เงื่อนไขการเข้าแข่งขัน อายุต�่ำกว่า 13 ปี เกิดหลังจากปี 2000 เป็นต้นไป

Duration Of Play การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มจะแข่งขันครึ่งละ 30 นาที ส่วนในรอบประกบคู่จะแข่งขันครึ่งละ 35 นาที


12 |  NEWS 12 |

KWANGSONG Schedule & Result รอบแบ่งกลุ่ม

4 AUGUST 2013, 15.30

CHONBURI FC

5 AUGUST 2013, 10.30

CHONBURI FC

6 AUGUST 2013, 10.30

LEO STADIUM

6 AUGUST 2013, 15.30

LEO STADIUM

Summary


NEWS | 13 |  13

Final Stage LEO STADIUM

รอบชิงที่ 7  09.00

1-3

(First Half  1 - 1) รอบชิงที่ 5  10.30

5-2 รอบชิงที่ 3  12.00

0-2 รอบชิงที่ 1  13.30

4-1 BIG HUN'S QUOTE “ทัวร์นาเมนต์นี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ผู้เล่นเยาวชนเราจะได้ ลงสัมผัสเกมระดับนานาชาติกับทีมชั้นนำ�จากญี่ปุ่น ผมเชื่อว่าเด็กๆจะได้ประสบการณ์อย่างมากแน่นอนจาก ทัวร์นาเมนต์นี้ ส่วนความคาดหวังก็ไม่ได้หวังไว้สูงมากนัก เพราะอะคาเดมี่ของเราเพิ่งก่อตั้งเป็นปีแรก เด็กๆ ก็เพิ่งจะได้รวมตัวกัน แต่ถ้าหากเด็กชุดนี้ได้รับการพัฒนา อย่างถูกวิธี อีก ประมาณ 5 ปี จะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของ เชียงราย ยูไนเต็ด ได้อย่างแน่นอนครับ”


14 | JUNIOR SHOOT


JUNIOR SHOOT | 15


16 | INTERVIEW

กฤษฎา ทิมาสาร Bliss Studio

SARAN PROMKAEW

WHEN VERSATILIT


TY NEEDED

INTERVIEW | 17

ในสนามฟุตบอล ผูเ้ ล่นทัง้ 11 คนต่างก็ มีตำแหน่งแตกต่างกันไป บ้างก็ทำเกม รุก บ้างก็คอยป้องกันเกมรุกของคูแ่ ข่ง ในขณะเดียวกัน ผูเ้ ล่นบางคนอาจจะ เหมาะกับการเล่นเพียงตำาแหน่งเดียว เป็ น ดาวซั ล โวที่มีห น้ า คอยจบสกอร์ อย่างเดียวหรือไม่ก็เป็นมิดฟิลด์ท่เี ติม เกมทางริมเส้นเท่านัน้ แต่ในทางกลับ กัน จะดีแค่ไหนถ้าในแต่ละตำแหน่ง เหล่านั้นสามารถทดแทนได้ด้วยผู้เล่น คนเดียว? ศรัณย์ พรมแก้ว แบ็กขวา สารพัดประโยชน์มากประสบการณ์คอื คำตอบนัน้ ของเชียงราย ยูไนเต็ด ด้วย การผ่านร้อนผ่านหนาวในสนามหญ้าสี เขียวทัง้ จริงและเทียมมาร่วมสิบปี ด้วย ตำาแหน่งที่ได้เคยรับมอบหมายตั้งแต่ ในเกมรุกจนถึงในเกมรับ ทำให้นกั เตะหมายเลข 8 ของสโมสรสามารถ สร้างประโยชน์ให้ทีมได้แน่นอนยามที่ ตำแหน่งใดขาดคนขึน้ มา วันนีเ้ ราจะ พาแฟนๆไปพบกับเกร็ดคำถามเบาๆใน วันสบายๆไปกับศรัณย์ พรมแก้วเป็น น้ำย่อยก่อนเกมกับสงขลาจะเริม่ ครับ!


18 | INTERVIEW


INTERVIEW | 19

เริม่ กันเรือ่ งเบาๆกันก่อนครับ รันมีงานอดิเรกอะไรบ้าง ได้ขา่ ว ว่าชอบไก่ชน? “ชอบไก่ชนมาก ชอบเป็นชีวติ จิตใจ เลยครับ”

แล้วถ้าเป็นเรือ่ งฟุตบอลล่ะ บอกได้ไหมว่าสไตล์การเล่นของ ตัวเองเป็นอย่างไร? “ได้ทง้ั เกมรุกและรับ หนักในเกมครับ เลยได้ใบเหลืองเยอะ (หัวเราะ)”

รันเล่นได้หลายตำแหน่งมาก ตอนเด็กเริม่ จากตำแหน่งไหน ก่อนครับ? “เริม่ ทีก่ องหลังมาก่อนครับ”

แล้วตำแหน่งอะไรบ้างครับจน มาถึงแบ็กชวา?

“มากเลยครับ สัมผัสต่างกันมาก เวลา “ผมชอบ “โค้ชแต๊ก” อรรถพล บุษา บุปาคมที ษปาคมต่ อนนี ที่ตอนนี ้คุมบางกอกกล๊ สไลด์บอลนีร่ เู้ ลยว่าต่างกับหญ้าจริง ค้ มุ บางกอกกล๊ าสฯ าสฯ ทีมเยือนจะลำาบากหน่อย” สโมสรเก่าผมอยูค่ รับ”

ความเคยชินในการเล่นหญ้า เทียม มีผลให้บจี เี ล่นไม่ดเี วลา ออกไปเป็นทีมเยือนมัย้ ? “มีผลพอสมควรเลย”

จุดอ่อนจุดแข็งในการเล่น ฟุตบอลของตัวเอง?

“เท้าซ้ายเลยครับ ยังไม่ดเี ท่าเท้าขวา”

ฟอร์มนัดไหนทีต่ วั เองประทับใจ มากทีส่ ดุ ? “สำาหรับผม ผมประทับใจในทุกเกม ทุกนาทีทล่ี งสนาม (ยิม้ )”

ในความคิดของรัน คิดว่า นัก เตะทีค่ ดิ ว่าเก่งทีส่ ดุ ในไทยลีก ฤดูกาลนีค้ อื ใครครับ?

“สำาหรับผม ผมยกให้ “น้าอาำ่ ” อำานาจ แก้วเขียวกองหลังตัวเก๋าของบีจเี ลย ครับ ช่วงพีคแกแน่นสุดๆ”

นักเตะในดวงใจคือใครครับ?

“นักเตะในดวงใจก็เป็นคนเดียวกับโค้ช เลยครับ โค้ชแต๊กนัน่ เอง”

แล้วใครเป็นผูจ้ ดั การทีมทีเ่ ก่ง ทีส่ ดุ ทีเ่ คยร่วมงานกันมา?

ตัง้ แต่เล่นฟุตบอลมาตลอดเนีย่ รันชอบแผนการเล่นแบบไหน?

“ตำาแหน่งนีผ้ มยกให้ “เสีย่ เหน่ง” ศุภสิน ลีลาฤทธิข์ องบีจเี ลยครับ ผม ร่วมงานกับเสีย่ เหน่งมานาน”

ตำแหน่งทีช่ อบทีส่ ดุ คือตรงไหน แล้วโค้ชทีช่ อบทีส่ ดุ นีใ่ ครครับ? ครับ?

แล้วทีเ่ ชียงรายล่ะ.. พอเรา มีโค้ชคนใหม่เข้ามา มีความ เปลีย่ นแปลงอะไรเกิดขึน้ อะไร บ้าง?

“เต็มไปหมดเลยศูนย์หน้า กลางขวา จนมาจบทีแ่ บ็กขวาตำาแหน่งเริม่ ต้นของ ตัวเอง”

“3-5-2 ครับ มันเหมาะกับวิงแบ็กที่ ชืน่ ชอบทัง้ เกมบุกและเกมรับแบบผม มากครับ”

“ตอนนีช้ อบแบ็กขวา ดูแลเกมรับ คอยเติมเกมรุกครับ”

เคยลองเล่นเป็นประตูหรือยัง ถ้ามีโอกาสอยากลองมัย้ ครับ? “ยังไม่เคยครับ ถ้าคนขาดอาจจะได้ ลองนะ (หัวเราะ)”

ในฐานะทีเ่ ล่นในสนามหญ้า เทียมตอนเล่นให้บจี มี านาน ทีเ่ ป็นสนามปราบเซียนของ หลายๆทีม อยากถามว่าเวลา เล่นแล้วต่างจากสนามหญ้าจริง มากมัย้ ?

“อย่างทีบ่ อกไป ว่าชอบไก่ชนครับ ดังนั้นถ้าไม่ได้เป็น นักฟุตบอลอาชีพ คงทำฟาร์มไก่ชน สถานเดียวเลย ครับ (หัวเราะ)”


18 | INTERVIEW 20 | INTERVIEW

“โค้ชเตโก้เราได้วธิ รี กั ษา ความฟิต ดูแลสภาพ ร่างกาย ส่วนโค้ชเฮงค์เข้ามา พัฒนาระเบียบวินยั ของทีม ให้เป๊ะมากยิง่ ขึน้ ครับ” “โค้ชเตโก้เราได้วธิ รี กั ษาความฟิต สภาพร่างกาย ส่วนโค้ชเฮงค์เข้ามา พัฒนาระเบียบวินยั ของทีมให้เป๊ะมาก ขึน้ ครับ”

ใครเป็นคนชักชวนให้ยา้ ยมา เชียงรายครับ?

“อย่างทีห่ ลายๆคนถูกชักชวน “พีป่ อ๊ ป” รังสิมนั ต์ สงเคราะห์ธรรมครับ”

ถ้ามีขอ้ เสนอชักชวนให้ไปเล่น ต่างแดน จะสนใจมัย้ ครับ? “ตอนนีค้ งต้องขอผ่านครับ น่าจะมี ปัญหาเรือ่ งภาษา”

“อย่างทีบ่ อกไปว่าชอบไก่ชน ดังนัน้ ทำาฟาร์มไก่ชนสถานเดียวเลยครับ (หัวเราะ)”

แต่งงานมีครอบครัว หรือมี แฟนหรือยังครับ?

“ตอนนีม้ แี ฟนแล้วครับ แต่ยงั ไม่ได้ แต่งงาน”

สนามทีอ่ ยากไปมากทีส่ ดุ ในต่าง ประเทศ นีส่ นามอะไรครับ? “สนาม OLD TRAFFORD ของแมนฯ ยูครับ”

นอกจากฟุตบอลแล้วเล่นกีฬา แขวนสตัด๊ แล้วรันอยากเป็นโค้ช อย่างอืน่ อีกมัย้ ถ้าไม่ได้เป็นนัก ฟุตบอล? มัย้ ครับ?

“ถ้าโอกาสมันเอือ้ อำานวยก็นา่ สนใจครับ “เล่นแต่บอลอย่างเดียวล้วนๆมาแต่เด็ก เพราะอยูใ่ นเส้นทางนีม้ านานมากแล้ว” เลยครับ ทำาให้ผมนึกไม่ออกเหมือน กันว่าจะเป็นนักกีฬาอะไรอย่างอืน่ ได้ อ่านการ์ตนู มัย้ มีการ์ตนู อะไร เลย (ยิม้ )”

เป็นแรงบันดาลใจในการเล่น ฟุตบอลมัย้ ?

“อย่างทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจของวัยรุน่ หลายๆคน กัปตันซึบาสะครับ”

ถ้าไม่ได้มาเป็นนักบอลแล้ว คิดว่าเรียนจบแล้วจะประกอบ อาชีพอะไรครับ?

อยากฝากอะไรถึงแฟนๆ เชียงรายสำหรับนัดต่อไปบ้าง ครับ?

“ฝากบอกต่อๆกันให้เข้ามาเชียร์ใน สนามเยอะๆนะครับ พวกผมจะสูเ้ ต็ม ทีต่ อบแทนเสียงเชียร์ทแ่ี ฟนๆทุกคน เข้ามาเชียร์พวกเรา”


INTERVIEW | 19 INTERVIEW | 21

FACT FILE

ศรัณย์ พรมแก้ว (ต้น, รัน)

DEFENDER MIDFIELDER FORWARDER

NO.8 (SP8)

เกิด 15 กุมภาพันธ์ 1982 อายุ 31 ปี จากจังหวัดหนองคาย สูง 1.72 M หนัก 72 KG

FAVOURITE TEAM CHIANGRAI CRUTD UNITED

MANCHESTER UNITED

SP8 CAREER LIST 2001-12 BANGKOK GLASS FC 2012-PRESENT CHIANGRAI UNITED

STATS ศรัณย์ลงเล่นให้เชียงรายไปแล้ว ทัง้ หมด 10 นัดทุกรายการในฤดูกาลนี้ เป็นตัวจริง 9 นัด สำรอง 1 นัด รวม เวลาอยู่ในสนามทั้งหมด 785 นาที แบ่งเป็นในลีก 9 นัด และในบอล ถ้วย 1 นัด ได้รับไปทั้งหมด 7 ใบเหลือง ถือว่า มากที่สุดในทีม (เป็นสองใบเหลือง 1 นัด)

REMEMBER IT OR NOT? ศรัณย์ พรมแก้วเป็นผูเ้ ล่นคนเดียว ของเชียงรายทีถ่ กู ไล่ออกในฤดูกาล นี้ โดยได้รบั สองใบเหลืองในเกม เยือนทีเ่ จอกับอาร์ม่ี ยูไนเต็ดในนาที ที่ 78 (โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลกี 29 พฤษภาคม 2556)


FIXTURES & RESULTS TOYOTA THAI PREMIER LEAGUE 2013  1 st LEG โปรแกรมการแข่งขันของเชียงราย ยูไนเต็ด ฟุตบอล โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลกี 2556 เลกที่ 1

วัน / เวลา

คู่แข่ง

สนาม

สกอร์ คะแนน อันดับ

มีนาคม อาทิตย์ 3 / 18.30 เสาร์ 9 / 18.00 พุธ 27 / 19.00 อาทิตย์ 31 / 18.00

ทีโอที เอสซี สุพรรณบุรี เอฟซี บางกอกกล๊าส เอฟซี ชัยนาท เอฟซี

ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม กีฬากลาง จ.สุพรรณบุรี ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม เขาพลอง สเตเดี้ยม

1-3 0-1 2-2 0-0

เมษายน อาทิตย์ 7 / 18.30 พุธ 17 / 18.00 เสาร์ 20 / 18.30* เสาร์ 27 / 18.30*

ศรีสะเกษ เอฟซี สงขลา ยูไนเต็ด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด

ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม ติณสูลานนท์ ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม เอสซีจี สเตเดี้ยม

พฤษภาคม อาทิตย์ 5 / 18.30 อาทิตย์ 12 / 18.30 อาทิตย์ 19 / 18.00 เสาร์ 25 / 18.30 พุธ 29 / 19.00

อินทรีเพื่อนตำ�รวจ สมุทรสงคราม เอฟซี โอสถสภา เอ็ม150 สระบุรี บีอีซี เทโร ศาสน อาร์มี่ ยูไนเต็ด

มิถุนายน อาทิตย์ 2 / 18.30 อาทิตย์ 9 / 18.00 อาทิตย์ 23 / 18.30 เสาร์ 29 / 18.00

ชลบุรี เอฟซี ราชบุรี มิตรผล เอฟซี พัทยา ยูไนเต็ด แบงค็อก ยูไนเต็ด

โปรแกรมการแข่งขันอัพเดทเมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม 2556 *อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาแข่งให้เหมาะสมกับตารางแข่งของ AFC สอบถามข้อมูลกับฝ่ายจัดการแข่งขัน นทำ�การจองห้องพักและการเดินทาง

0 0 1 1

17 17 15 14

0-1 2-2 1-2

0 1 0

14 16 14 16

ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม อบจ. สระบุรี ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม กีฬากองทัพบก

0-0 0-0 1-0 0-3 2-3

1 1 3 0 0

15 15 14 15 15

ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม กีฬากลาง จ.ราชบุรี ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม ไทยญี่ปุ่น ดินแดง

3-4 0-0 0-0 1-2

0 1 1 0

15 15 16 16

POSTPONED

สำ�หรับการบันทึกสกอร์ ให้บนั ทึกสกอร์ของเชียงราย ยูไนเต็ด ก่อนสกอร์ของทีมคูแ่ ข่ง เปิดฤดูกาลวันอาทิตย์ท่ี 3 มีนาคม ปิดฤดูกาลวันอาทิตย์ท่ี 3 พฤศจิกายน


FIXTURES & RESULTS

TOYOTA THAI PREMIER LEAGUE 2013  2 nd LEG โปรแกรมการแข่งขันของเชียงราย ยูไนเต็ด ฟุตบอล โตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลกี 2556 เลกที่ 2

วัน / เวลา

คู่แข่ง

สนาม

สกอร์ คะแนน อันดับ

กรกฎาคม อาทิตย์ 7 / 18.00 เสาร์ 20 / 18.30

ทีโอที เอสซี สุพรรณบุรี เอฟซี

ทีโอที สเตเดี้ยม ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม

0-1 0-0

0 1

16 16

สิงหาคม เสาร์ 3 / 18.30 พุธ 7 / 18.00 อาทิตย์ 11 / 18.30 เสาร์ 17 / 18.00 พุธ 21 / 19.00 อาทิตย์ 25 / 18.30 เสาร์ 31 / 18.00

ชัยนาท เอฟซี ศรีสะเกษ เอฟซี สงขลา ยูไนเต็ด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด อินทรีเพื่อนตำ�รวจ สมุทรสงคราม เอฟซี

ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม ศรีนครลำ�ดวน ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม ไอ-โมบาย สเตเดี้ยม ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม อบจ. สมุทรสงคราม

2-1

3

15

กันยายน อาทิตย์ 8 / 18.00 เสาร์ 14 / 18.30 เสาร์ 21 / 18.00 อาทิตย์ 29 / 18.30

บางกอกกล๊าส เอฟซี โอสถสภา เอ็ม150 สระบุรี บีอีซี เทโร ศาสน อาร์มี่ ยูไนเต็ด

ลีโอ สเตเดี้ยม ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม

ตุลาคม อาทิตย์ 6 / 18.30 ชลบุรี เอฟซี อาทิตย์ 20 / 18.30 ราชบุรี มิตรผล เอฟซี อาทิตย์ 27 / 18.00 พัทยา ยูไนเต็ด

ชลบุรี สเตเดี้ยม ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม เทศบาลเมืองหนองปรือ

พฤศจิกายน อาทิตย์ 3 / 18.00

ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม

แบงค็อก ยูไนเต็ด


28 | SHOOT

ONCE


SHOOT | 29

AN

ORANGE


30 | SHOOT

ALWAYS


SHOOT | 31

AN

ORANGE


32 | THE RIVAL

REVENGE

of the

KeRo OSK122 จักรี พิชญ์พิบูล

ฟุตบอลโตโยต้า ไทยพรีเมียร์ลีก 2556 เลกที่ 1 - นัดที่ 20 เสาร์ที่ 11 สิงหาคม 18.30 น. ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม

KWANGSONG!!!

ผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมา Pl W D L

+/- Pts

34 11 11 12 40-47 44 34 9 14 11 46-54 41

2012 / 2555 1-1 2-2

หลังจากกว่างโซ้งเริม่ ต้นเดือนแห่งความรัก(แม่) ได้อย่างแจ่มแจ๋วด้วยการเปิดบ้านเก็บสามแต้มเหนือ ขัยนาท เอฟซี 2-1 พร้อมกับขยับอันดับพ้นโซนตกชัน้ เรียบร้อย เกมต่อไปก็เป็นคิวของสองทีมจากลีกสูงสุด ทีม่ าจากเหนือแดนเหนือสุดและแดนใต้สดุ โคจรมาเจอ กัน “วัวชนแดนใต้” สงขลา ยูไนเต็ด ตัวแทนหนึง่ เดียว จากภาคใต้ในไทยลีกคือคูแ่ ข่งรายต่อไปทีเ่ ชียงรายจะ ต้องเปิดบ้านต้อนรับด้วยเป้าหมายสามแต้มเพือ่ การอยู่ รอดในลีกสูงสุดไปอีกหนึง่ ฤดูกาล! ในช่วงเสริมทัพครึ่งฤดูกาลที่ผ่านมา สงขลา ยูไนเต็ดถือเป็นทีมที่มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด และ อาจจะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านแย่มากกว่าดีก็เป็น ได้ จุดเริ่มต้นมาจากการที่ ”เซอร์เด็จ” จเด็จ มีลาภ เฮดโค้ชยอดฝีมือตัดสินใจย้ายกระเป๋ากลับไปช่วยพัทยา ยูไนเต็ด สโมสรเดิมของเจ้าตัวหนีตกชั้นพร้อมกับหนีบ ขุนพลคู่ใจถึงห้ารายขึ้นเหนือไปยังถิ่นหนองปรือด้วยเช่น กัน หนึ่งในนั้นคือภานุวัฒน์ จินตะ ที่ถ้ายังจำ�กันได้ เป็น ตัวแสบที่รับบทยิงประตูชัยท้ายเกมคว้าสามแต้มมาจาก เราในนัดแรกที่เจอกันตอนเป็นทีมเยือนด้วย รวมถึง


THE RIVAL | 33

เกรียงไกร พิมพ์รัตน์และผู้รักษาประตูอย่างชนินทร์ แซ่เอี๊ยะก็ล้วนมุ่งหน้าไปยังถิ่นโลมาทั้งสิ้น ส่วนอารอน ดาซิลวากองกลางจากแดนแซมบ้าก็ย้ายเข้าค่ายทหาร อย่างอาร์มี่ ยูไนเต็ดไปอีกราย ในขณะที่การเสริมทัพขา เข้า ดูจะไม่ได้สมดุลกับการย้ายออกสักเท่าไหร่ ในส่วน ของเฮดโค้ช นิพนธ์ บุญญามณีประธานสโมสรสงขลาฯ ตัดสินใจดึง “ครูเหน่ง” สัมพันธ์ โยธาทิพย์และฟรานซ์ ชวาร์ซวัลเดอร์ สองผู้ช่วยเฮดโค้ชขึ้นมาทำ�หน้าที่เฮดโค้ช ร่วมกัน ในขณะที่ทางด้านนักเตะย้ายเข้าก็มีเพียงแค่ โจนาธาน มาติจาส นายทวารเลือดเฟรนช์เท่านั้นที่ เป็นการเสริมทัพที่ดูเข้าตาสักหน่อย ซึ่งตรงนี้ส่วนนึงก็ เป็นความตั้งใจของทางสงขลาฯที่เลือกจะดันผู้เล่นดาวรุ่ง ของตัวเองขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่แทนการเสริมทัพด้วย ผลงานสามนัดหลังจากโค้ชจเด็จลาทีมไป ยังทรงๆชนะ 1 แพ้ 2 แต่การแพ้นัดล่าสุดเป็นการแพ้ในบ้านเป็นนัด แรกต่อเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ดหลังจากยังไม่แพ้ใครใน บ้านเลย และก็เป็นการบ้านให้โค้ชคู่ของสงขลาต้องกลับ ไปเรียกความมั่นใจลูกทีมให้เค้นฟอร์มเก่งในบ้านต่อไป

ส่วนทางเชียงรายฯ ตอนนี้ความมั่นใจเต็มเปี่ยม หลังจากสามารถเก็บสามแต้มแรกในบ้านได้แล้ว เฮงค์ วิสมันเฮดโค้ช น่าจะค้นพบทีมที่ลงตัวของเค้าแล้ว มิทเชล แคพเพนเบิร์ก, รัทเจอร์ วอร์ม,และนูรูล ศรียาน เก็มที่ได้โอกาสลงประเดิมสนามกันไปแล้วในเกมล่าสุด น่าจะมีโอกาสได้ลงสนามช่วยทีมมากขึ้นในช่วงที่เหลือ ของปีแน่นอน ส่วนสถานการณ์ผู้เล่นบาดเจ็บล่าสุด ทนงศักดิ์ พันภิพัฒน์ผู้รักษาประตูฟอร์มฮอตบาดเจ็บที่ เข่าซ้ายต้องพักราวๆ 1 เดือน แต่ยังมีอินทรัตน์ อภิญญากุลโกลมือสองลงทำ�หน้าที่แทนได้ไม่มีปัญหา ด้วยความมัน่ ใจทีก่ ลับคืนมาในทีมแล้ว บรรยากาศ ในเกมที่ผ่านมาถือว่าสุดยอด แฟนๆส่งเสียงกดดันผู้มา เยือนได้เป็นอย่างดี ด้วยทิศทางแบบนี้ การแก้ตัวจาก ความผิดพลาดท้ายในเกมกับสงขลาฯเมื่อต้นฤดูกาลก็ ไม่ใช่เรื่องยาก ยิ่งบวกด้วยแรงสนับสนุนจากแฟนๆแล้ว การบอกลาพื้นที่โซนแดงเป็นการถาวรก็ยิ่งไม่ใช่เรื่องยาก เช่นกัน!


34 | THE RIVAL

RECENT FORM & STATISTICS ผลงานในฤดูกาลนี้

Pl W D L +/- Pts # 19 2 8 9 15-25 14 16 20 7 6 7 23-25 27 8

LAST 5 GAMES ผลงานนัดแรกทีพ่ บกัน

1-0

17th April 2013

ผลงาน 5 นัดล่าสุด

1–0

Pl W D L +/5 2 1 2 6-5

HOME

AWAY

CRUTD 2 - 1 CHAINAT FC CRUTD 0- 0 SUPHANBURI FC CRUTD PHATTALUNG FC 1 - 3

3rd June 2012

THAICOM FA CUP 2013

TOT SC 1 - 0 CRUTD BANGKOK UNITED 2 - 1 CRUTD

1–1

TOP SCORERS Kyle Ashley Nix นันทวัฒน์ แทนโสภา

(3) (2) 12nd August 2012

ผลงาน 5 นัดล่าสุด

Pl W D L +/5 1 0 4 5-10

HOME

AWAY

0-2 2 - 0 CHAINAT FC BANGKOKGLASS FC 1 - 0 SONGKHLA UNITED SUPHANBURI FC 2 - 1 SONGKHLA UNITED SCG MUANGTHONG 5 - 2 SONGKHLA UNITED THAICOM FA CUP 2013 SONGKHLA UNITED SONGKHLA UNITED

2–2

SCG MUANGTHONG UNITED

UNITED

TOP SCORERS มานพ สอนแก้ว(5) Jules Yves Stephane Baga(3) Koné Seydou (2)

PERFECT TIMING สงขลา ยูไนเต็ดอยูในชวงที่ฟอรมหลังไมแกรงเทาไรนัก 5 นัดลาสุดแพถึง 4 ชนะ 1 และเสียสถิติไมแพเกมในบานนัดแรกไปเรียบรอย โดยฝเทาของทีมเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด แชมปเกา


THE RIVAL | 35

Transfer

10 OUT

To Pattaya United จเด็จ มีลาภ (Head Coach) ภานุวัฒน จินตะ วัชระ มหาวงศ เกรียงไกร พิมพรัตน ชนินทร แซเอี๊ยะ จิระ เจริญสุข เกรียงไกร ชาสังข (Released) รังสรรค รูปเหมาะ (Released) Elvis Job (Released) Aron da Silva (Army United)

หมัดซอฟอี วาจิ 34 มู(ทีฮมมัเยาวชน) โชติกวิน 22 ปานเทพ (อินทรี เพือ่ นตำรวจ) Matijas 1 Jonathan (Free Transfer)

Transfer

3IN

SUMMARY สรุปการเจอกันสองปหลัง เชียงราย ยิงได 3 เสีย 4 ไดแตม 2 2009–2011

2012

สงขลา ยูไนเต็ด

2013

ผานการเปลี่ยนชื่อทีมมาแลว 3 ครั้งดวยกัน


HEY BOYS, SUPERSTAR PLAYERS, HERE WE GO.

36 | ACADEMY NEWS สาวิน จรัสเพชรานันท์ Yuki Suzuki

สวัสดีครับแฟนๆกว่างโซ้งทุกท่าน

ก่อนอืน่ ผมต้องขออภัยทีไ่ ม่ได้อพั เดทข่าวคราวความ เคลือ่ นไหวของอะคาเดมีใ่ ห้ทกุ ท่านได้ทราบกันในกว่าง โซ้ง แมตช์เดย์ทกุ ๆฉบับ สำหรับฉบับนีจ้ ะขออัพเดท ข้อมูลล่าสุดให้แฟนๆได้รบั ทราบครับ เริม่ กันทีค่ วาม เปลีย่ นแปลงของทางทีมงานอะคาเดมีท่ เ่ี รามีการปรับ เปลีย่ นหลายต่อหลายอย่างเพือ่ ให้การทำงานของเรา ครอบคลุมในส่วนต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับทีมเยาวชนให้ มากกว่าเดิม รวมทัง้ การรายงานข่าวสารและอัพเดทให้ แฟนบอลทุกคนรับรูค้ วามเคลือ่ นไหวของเราผ่านทาง เว็บไซต์ของสโมสร ต่อจากนีส้ ว่ นของอะคาเดมีจ่ ะไปอยูใ่ นความ ดูแลของ ฝ่ายพัฒนาเยาวชน สโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด หน้าที่หลักของฝ่ายนี้ก็คือ การดูแลและ วางแผนงานเพื่อพัฒนาเยาวชนทุกภาคส่วน ทั่ว ทั้งประเทศ พูดง่ายๆคือการสร้างนักเตะให้กับ

สโมสรชุดใหญ่จากทีมเยาวชนของเรานั่นเอง เพื่อ ให้สโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด เติบโตไปในทิศทางที่ ยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับ ต่อกันด้วยข่าวสารทีน่ า่ สนใจเลยนะครับ เริม่ ต้นที่ ข่าวแรก ทางอะคาเดมีข่ อแสดงความยินดีกบั 6 นัก

เตะเยาวชน (3 คนจากทีมชาติรนุ่ อายุ 16 ปี และ อีก 3 คนจากอะคาเดมีข่ องสโมสร) ทีถ่ กู เรียกตัว ไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ รวมทัง้ มีชอ่ื ลงทะเบียน ในการแข่งขันไทยพรีเมียร์ลกี ประจำฤดูกาล 2013 ทุกคนถือเป็นอนาคตของสโมสร โดยทีค่ รึง่ หนึง่ เป็นลูกหลานชาวเชียงรายแท้ๆ เลยอยากฝาก แฟนบอลทุกท่านช่วยเป็นกำาลังใจให้น้องๆทุกคน ด้วยนะครับ

ส่วนเรือ่ งทีส่ องนัน้ คือความสำาเร็จของการทำางาน เพือ่ พัฒนาเยาวชนรุน่ เล็กจริงๆครับ U13 Super


ACADEMY NEWS | 37

ต่อกันด้วยการแข่งขัน KFC Seven Shoot 2013 ทีส่ โมสรเชียงราย ยูไนเต็ด ร่วมกับทาง

โรงเรียน อบจ.เชียงราย ส่งเด็กๆในรุ่นอายุ 14-15 ปี เข้าร่วมแข่งขันในนาม อบจ.เชียงราย ยูไนเต็ด ที่เริ่มแข่งกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ตอนนี้เราผ่านเข้าสู่รอบภาคแล้วครับ ด้วยการทำ

ผลงานคว้าแชมป์ทั้งในรอบสาขาและรอบจังหวัด แข่ง 7 นัด ชนะรวดท้ัง 7 นัด ยิงไป 37 ประตู โดยที่ยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียว แต่รอบ

Junior Football Tournament 20132013 คือ คือ Superjuniors Football Tournament

ทัวร์นาเม้นท์ระยะสัน้ ทีจ่ ดั ขึน้ ในประเทศไทยโดยมี ทีมเยาวชนของสโมสรจาก J-League ประเทศญีป่ นุ่ ทัง้ หมด 4 ทีม ร่วมกับทีมเยาวชนจาก Thai Premier League 4 ทีมของไทย ได้แก่ เชียงราย ยูไนเต็ด,

ชลบุรี เอฟซี, บางกอกกล๊าส เอฟซี และเอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ด ร่วมโม่แข้งกันในช่วงระหว่างวัน

ที่ 4-7 สิงหาคม 2013 ทีจ่ งั หวัดชลบุรแี ละกรุงเทพฯ ผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไร เราจะรายงานให้ ทราบต่อไปครับ ใครทีม่ เี วลาลองไปสัมผัสเกมจากเจ้า หนูสงิ ห์นกั เตะและเป็นกำาลังใจให้นอ้ งๆทุกคนนะครับ

ต่อไปก็คงจะเป็นเกมที่ยากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะ เป็นแมตช์ที่เราต้องเดินทางไปแข่งขันที่พิษณุโลกใน ช่วงวันที่ 24-25 สิงหาคม อย่าลืมเป็นกำาลังใจให้ เด็กๆของเราอีกรุ่นนะครับ

ส่วนปลายปีนจ้ี ะมีการแข่งขันฟุตบอล โค้ก คัพ 2013 ทีเ่ ชียงรายเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันรอบคัด เเลือกของโซนภาคเหนือตอนบน จากผลการแบ่ง สายเมือ่ วันที่ 29 กค. ทีผ่ า่ นมานัน้ เราอยูใ่ นสายที่ 3 ร่วมกับ ลำาพูน วอริเออร์, อุตรดิตถ์ เอฟซี และตาก เอฟซี ตัง้ แต่วนั ที่ 8-14 ธันวาคมนีค้ รับ ฉบับนีข้ อ

ลาไปก่อน สวัสดีครับ


STATS | 41

PLAYER STATISTIC 2013 หมายเลข นักเตะ

1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 27. 28. 30. 31. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

ธีรวัฒน์ ปิ่นประดับ Murakami Kazuki JAPAN กฤษฎี ประกอบของ Mitchell Kappenberg NETHERLANDS เจษฎา จิตสวัสดิ์ Rutger Worm NETHERLANDS ศรัณย์ พรมแก้ว Leonardo Ferreira BRAZIL Jerri Ariel Farias Hahn BRAZIL ธีรศักดิ์ โพธิ์อ้น นันทวัฒน์ แทนโสภา รัฐพล อัฐวงศ์ โชคลาภ นิลแสง อิศวะ สิงห์ทอง ศุภชัย คมศิลป์ ทนงศักดิ์ พันภิพัฒน์ Uilian Souza da Silva BRAZIL กฤษดา เหมวิพัฒน์ Kyle Ashley Nix AUSTRALIA อานนท์ สังสระน้อย สัญญา พวงจันทร์ กิตติธัช ปะจันทาสี อินทรัตน์ อภิญญากูล อภิรักษ์ วรวงษ์ สุรชาติ สิงห์โหง่น สัมพันธ์ ดำ�สุข ณัฐวุฒิ ดีสา นูรูล ศรียานเก็ม ราเชนทร์ โสบุญมา จุติเทพ ทองหลิม ชานุกุล ก๋ารินทร์ พิชชานนท์ จันทร์หลวง

นัดที่ลง(สำ�รอง) ประตู/คลีนชีต ใบเหลือง ใบแดง

1 15(1) 9 2 14(2) 1 9(1) 3(4) 14(4) 24 10(10) 14(3) 11(7) 10(4) 17 21 11(7) 0(3) 17 10(4) 3(1) 0(2) 2(1) 0 2(3) 2(7) 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5 0 2 0 0 9 2 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

HAPPY BIRTHDAY AND WISH ALL YOU GUYS A GREAT YEAR! เจษฎา จิตสวัสดิ ์ 5 AUG 1980  33 YEARS

จำ�นวนนาทีที่ลงเล่น

0 0 90 1 0 1406 4 0 840 1 0 135 0 0 1260 0 0 368 7 0 785 1 0 327 1 0 1252 6 0 2140 4 0 1066 2 0 1279 1 0 970 4 0 764 7 0 1501 2 0 1875 2 0 1142 0 0 29 2 0 1279 2 0 923 3 0 313 1 0 61 0 0 225 0 0 0 2 0 215 2 0 336 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Updated 5 August 2013 รวมทุกรายการ


46 |  STANDINGS Toyota Thai Premier League 2013

All

Home Game

Away Game

Team

P W D L F A GD Pts P W D L F A GD Pts P W D L F A GD Pts

1.บุรีรัมย ยูไนเต็ด 2.เอสซีจี เมืองทองฯ ยูไนเต็ด 3.ชลบุรี เอฟซี 4.สุพรรณบุรี เอฟซี 5.อารมี่ ยูไนเต็ด 6.บีอีซี เทโร ศาสน 7.โอสถสภา เอ็ม150 สระบุรี 8.สงขลา ยูไนเต็ด 9.บางกอกกลาส เอฟซี 10.อินทรีเพื่อนตำรวจ 11.ทีโอที เอสซี 12.ชัยนาท เอฟซี 13.แบงค็อก ยูไนเต็ด 14.ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 15.เชียงราย ยูไนเต็ด 16.สมุทรสงคราม เอฟซี 17.พัทยา ยูไนเต็ด 18.ศรีสะเกษ เอฟซี

19 14 19 14 19 11 19 10 19 8 19 7 19 7 20 7 19 7 20 6 19 6 19 5 19 4 19 3 19 2 19 2 19 3 3 0

5 2 5 6 4 7 7 6 5 7 6 7 5 7 8 7 1 1

0 45 14 31 47 9 3 33 15 18 44 8 3 34 21 13 38 10 3 27 14 13 36 10 7 30 23 7 28 11 5 27 26 1 28 9 5 24 23 1 28 10 7 23 25 -2 27 10 7 18 22 -4 26 9 7 21 20 1 25 11 7 17 26 -9 24 9 7 20 21 -1 22 9 10 23 37 -14 17 10 9 16 22 -6 16 10 9 15 25 -10 14 9 10 11 23 -12 13 9 15 18 41 -23 10 9 2 1 5 -4 1 2

8 6 7 6 6 3 5 6 6 4 3 4 4 1 1 2 1 0

1 1 1 1 4 4 3 3 2 5 4 3 3 4 5 3 0 1

0 28 7 21 25 10 1 16 7 9 19 11 2 19 10 9 22 9 3 15 9 6 19 9 1 20 10 10 22 8 2 14 14 0 13 10 2 15 9 6 18 9 1 16 5 11 21 10 1 10 2 8 20 10 2 12 7 5 17 9 2 9 10 -1 13 10 2 13 8 5 15 10 3 17 13 4 15 9 5 7 12 -5 7 9 3 10 15 -5 8 10 4 7 12 -5 9 10 8 6 16 -10 3 10 1 1 2 -1 1 1

6 8 4 4 2 4 2 1 1 2 3 1 0 2 1 0 2 0

4 1 4 5 0 3 4 3 3 2 2 4 2 3 3 4 1 0

0 2 1 0 6 3 3 6 6 5 5 5 7 4 6 6 7 1

17 7 10 22 17 8 9 25 15 11 4 16 12 5 7 17 10 13 -3 6 13 12 1 15 9 14 -5 10 7 20 -13 6 8 20 -12 6 9 13 -4 8 8 16 -8 11 7 13 -6 7 6 24 -18 2 9 10 -1 9 5 10 -5 6 4 11 -7 4 12 25 -13 7 0 3 -3 0

P = แขง, W=ชนะ, D=เสมอ, L=แพ, F=ประตูได, A=ประตูเสีย, GD=ประตู+/- , Pts=คะแนนรวม ทีมแชมปอันดับ 1 ไดสิทธิ์ไปเลน เอเอฟซี แชมเปยนส ลีก รอบแบงกลุม ทีมอันดับ 16-18 ตกชั้นจาก ไทยพรีเมียรลีก

15

Top Scorer 1. Kyle Ashley Nix ( 22 ) ............................. 3 2. นันทวัฒน แทนโสภา( 13 ).............................. 2

อันดับปจจุบัน

14th 16th

15th 16th

15th

14th

15th

15th

15th

15th

15th 16th

16th

16th

16th

5/34 6/34 7/34 8/34 9/34 10/34 11/34 12/34 13/34 14/34 15/34 16/34 17/34 18/34 19/34


CHIANGRAI UNITED

OFFICIAL MATCHDAY PROGRAMME

chiangrai-united.com

มีฝม อื ..อยาเก็บเอาไวคนเดียว สนใจรวมเปนหนึ่งในทีมงาน กวางโซง แมทชเดย โปรแกรม กับเรา... อีเมลมาที่ kwangsongmatchday@hotmail.com

ยินดีเปดรับขอเขียน / บทความ / ภาพถาย เกี่ยวกับทีมเชียงราย ยูไนเต็ด ในแงมุมตางๆ (ตองเปนขอเขียนที่สรางสรรคขึ้นเองและไมเคย ตีพิมพที่อื่นมากอน) สงตนฉบับไดที่ kwangsongmatchday@hotmail.com


48 | FANS เด็กเก็บลูก ครองสิน ถีระแก้ว

KWANGSONG

FACT FILE

FACT FILE

ครองสิน ถีระแก้ว (ครูต่าย)

นายธวัชชัย ถีระแก้ว (ครูน้อย)

WHO IS SHE?

WHO IS HE?

ครู วิทยฐานะชำ�นาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.ชร.1

ครู วิทยฐานะชำ�นาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.ชร.1

POPULAR CRUTD PLAYER

POPULAR CRUTD PLAYER

“กัปตันโจ” ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น & “Chalie” Murakami Kazuki

นันทวัฒน์ แทนโสภา & Jerri Ariel Farias Hahn

MESSAGE TO THE FANS

MESSAGE TO THE FANS

DOB 23 DECEMBER 1957

“เวลามาเชียร์บอลที่สนามยูไนเต็ด สเตเดี้ยม อยากให้แฟน บอลทุกคนใส่เสื้อของสโมสรทำ�ขึ้น แสดงพลังของกอง เชียร์ให้นักเตะมีกำ�ลังใจมากขึ้น”

GOOD MOMENT@CRUTD? การได้เห็นแฟนบอลช่วยกันขนอุปกรณ์ขึ้นไปเชียร์และ เชียร์ด้วยกันจนจบเกม ไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออก ก็ไม่ทิ้งกัน เวลาไปเยือนก็จะเกาะกลุ่มกันไปโดยเฉพาะ กลุ่มรักเชียงราย เชียร์เชียงรายที่เหนียวแน่นอยู่ฝั่งหลัง ประตูเสมอ

DOB 4 AUGUST 1956

“อยากให้แฟนบอลทุกคนมาช่วยกันเชียร์ในบ้านให้เยอะๆ เอาให้สนามเต็มไปด้วยสีส้ม และไม่อยากให้สูบบุหรี่ บนอัฒจันทร์เป็นการรบกวนผู้อื่นครับ”

GOOD MOMENT@CRUTD? ทุกเวลาที่ไปเชียร์ในสนาม จะได้อารมณ์มากกว่าเชียร์ หน้าจอแก้ว


11.08.2013 18.30 :HEAD COACH Henk Wisman

ธีรวัฒน์ ปิ่นประดับ 1 Murakami Kazuki 2 กฤษฎี ประกอบของ 3 Mitchell Kappenberg 5 เจษฎา จิตสวัสดิ์ 6 Rutger Worm 7 ศรัณย์ พรมแก้ว 8 Leonardo Ferreira da Silva 9 Jerri Ariel Farias Hahn 10 ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น 11 นันทวัฒน์ แทนโสภา 13 รัฐพล อัฐวงศ์ 14 โชคลาภ นิลแสง 15 อิศวะ สิงห์ทอง 16 ศุภชัย คมศิลป์ 17 ทนงศักดิ์ พันภิพัฒน์ 19 Uilian Souza da Silva 20 กฤษดา เหมวิพัฒน์ 21 Kyle Ashley Nix 22 อานนท์ สังสระน้อย 23 สัญญา พวงจันทร์ 24 กิตติธัช ปะจันทาสี 27 อินทรัตน์ อภิญญากุล 28 อภิรักษ์ วรวงษ์ 30 สุรชาติ สิงห์โหง่น 31 สัมพันธ์ ดำ�สุข 33 ณัฐวุฒิ ดีสา 34 นูรูล ศรียานเก็ม 35 ราเชนทร์ โสบุญมา 36 จุติเทพ ทองหลิม 37 ชานุกุล ก๋ารินทร์ 38 พิชชานนท์ จันทร์หลวง 39

แมตช์ต่อไป ไทยพรีเมียร์ลีก เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (เยือน) ไอ-โมบาย สเตเดี้ยม

:HEAD COACH สัมพันธ์ โยธาทิพย์ & Franz Schwarzwälder

1 2 3 4 7 10 11 15 16 17 20 21 22 23 25 28 30 31 32 33 34 35 36 37 40

Jonathan Matijas รชานนท์ กันยาทอง อธิบดี เอติรัตน์ ซัมเซ็ม หนิมา ไชยรัตน์ หมัดศิริ พิเชษฐ์ สาดีน Jules Yves Stephane Baga Higuchi Daiki ซากีรีน ตีกาสม ซูไรมันร์ อาแวกะจิ Koné Seydou มานพ สอนแก้ว ปานเทพ โชติกวิน Saidu Sila Sani ดนเล๊าะ หมะอิ ทบ สมใจ อิรฟาน เจ๊ะแน Darko Rakočević ณัฐพล จันทสุริวงศ์ พันตรี หมัดอาดัม มูฮัมหมัดซอฟีอี วาจิ สยมภู เอียดพูล ซุลกิฟลี จิสวัสดิ์ อธิธัช จุ๋ยมณี วานิช ใจแสน

แมตช์เหย้านัดต่อไป ไทยพรีเมียร์ลีก พุธที่ 21 สิงหาคม 2556 19.00 น. เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ยูไนเต็ด สเตเดี้ยม

Kwangsong Matchday 11.08.13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you