Skole + DKS = Sant

Page 1

Skole + DKS = Sant


Foto: Lars Opstad/Kulturtanken

«Arbeidet med Den kulturelle skulesekken skal skje i eit godt samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på alle nivå. Det skal sikrast god forankring og tid til planlegging i skulen.» Fra prinsipper for Den kulturelle skolesekken, Stortingsmelding nr. 8 (2007-2008): ”Kulturell skulesekk for framtida”


DKS i skolen Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sikrer at alle skoleelever i Norge hvert år får flere møter med profesjonell kunst og kultur. Det formidles produksjoner innenfor film, visuell kunst, litteratur, kulturarv, scenekunst og musikk. Tilbudet er finansiert av tippemidler, med bidrag fra landets fylker og kommuner. Det er viktig at skoleledere, kulturkontakter, lærere og elever inkluderes som sentrale aktører i DKS-ordningen. Sammen skal vi videreutvikle et mangfoldig og relevant DKS-tilbud som samspiller med skolens læreplaner. Kulturtanken- Den kulturelle skolesekken Norge har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken.


Samspill med læreplaner Ved å møte profesjonelle utøvere via DKS kan elever inspireres, utfordres og motiveres til kreativ problemløsning, lære å tenke nytt i komplekse utfordringer og få kunnskap om innovasjon. DKS gir elevene opplevelser av profesjonell kunst og kultur, og kan være en ressurs for å nå skolens målsettinger, både innenfor læreplanens overordnede del og inn mot kompetansemål for fag. DKS kan bidra til dannelsesoppdraget i skolen, og det er derfor ønskelig at skoleledere, kulturkontakter og lærere inkluderes som sentrale aktører i DKS-ordningen. Kulturtanken har satt i gang tiltak og piloteringer som skal sikre bedre forankring og samspill mellom tilbudet i DKS og skolens læreplaner. DKS kan være en ressurs for skolen, og sammen kan vi videreutvikle et godt og relevant DKS-tilbud.


«Kulturelle opplevelser har en egenverdi, og elevene skal få oppleve et variert spekter av kulturuttrykk gjennom sin tid i skolen.» Opplæringens verdigrunnlag i den nye læreplanen, Punkt 1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Foto: Lars Opstad/Kulturtanken


«Opplæringssektoren har ansvaret for å leggje føre- og etterarbeid pedagogisk til rette for elevane, medan kultursektoren har ansvaret for kulturinnhaldet i Den kulturelle skulesekken og for å informere om innhaldet i god tid.» Fra prinsipper for Den kulturelle skolesekken, Stortingsmelding nr. 8 (2007-2008): ”Kulturell skulesekk for framtida”

Foto: Lars Opstad/Kulturtanken


DKS, skoleleder og lærer Skoleledere og lærere er viktige for at kunstmøtet skal oppleves som relevant for eleven. Læreren kan hjelpe elevene til å se sammenhenger med skolens andre læringsaktiviteter, tolke og evaluere opplevelsen og bidra med å knytte opplevelsen til overordnede og fagspesifikke mål i læreplanen. Dette er etterspurt av elevene. På nettsidene for DKS kan du finne beskrivelser av DKS-programmet for din skole. Der fremkommer ofte både tema og faglig relevans, noe som kan gjøre det enklere å planlegge opplevelsen i samspill med skolens øvrige læringsaktiviteter.


Foto: Lars Opstad/KulturtankenDKS og kulturkontakten Kulturkontakten er et viktig bindeledd mellom skolen og DKS. Læreren eller skolelederen som innehar vervet, har som oppgave å sørge for tilrettelegging i forkant, under og i etterkant av skolens DKS-besøk. En viktig del av kulturkontaktrollen er å koordinere DKS-tilbud med skolens øvrige planer, men oppgavene kan variere fra skole til skole. Ved langsiktig planlegging kan det gjøres enklere for lærere å sette DKSopplevelsen i kontekst med skolens faglige mål slik at den samspiller med læreplaner, og skolefaglig relevans blir mer tydelig for både lærere og elever.


Foto: Lars Opstad/Kulturtanken


DKS og elevene Et sentralt premiss for DKS-ordningen er at eleven selv opplever tilbudet som relevant, og at eleven har en rolle i utforming og gjennomføring av tilbudet. Innholdet i DKS bør også reflektere barn og unges medie- og teknologirike virkelighet. DKS er i stadig utvikling når det kommer til å involvere elever. Elevmedvirkning i DKS kan skje i planleggings-, programmeringseller produksjonsfasen i tilbudet, i møte med produksjonen og kunstnerne eller i ulike former for etterarbeid og evaluering av tilbudet. Både lærere, kunstnere og DKS-planleggere er viktige for at mål om økt elevmedvirkning i DKS skal nås. Målet sammenfaller med læreplanens fokus på demokrati og medvirkning.


«Elevene skal erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem» Opplæringens verdigrunnlag i den nye læreplanen, Punkt 1.6 Demokrati og medvirkning

Kulturtanken har igangsatt ulike tiltak og piloteringer for å øke graden av elevmedvirkning i DKS. Elevenes stemme skal komme tydeligere frem, og det er et mål at de skal kjenne eierskap til DKS-ordningen. Det er ulike satsningsområder for elevmedvirkning i DKS rundt om i landet. Informasjon om elevmedvirkning i ditt fylke/din kommune, kan du finne ved å gå inne på DKS nettsider for fylket/kommunen du har tilhørighet til.


Foto: Lars Opstad/Kulturtanken


Kulturtanken Kulturtanken- Den kulturelle skolesekken Norge har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken. Kulturtankens mandat er gitt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, men er organisert som en egen etat under Kulturdepartementet. Tilbudet skal sikre at alle elever i grunnskole og videregående opplæring får oppleve profesjonell kunst formidlet av profesjonelle utøvere.

Kulturtanken er en nasjonal koordinerende instans for utvikling av kvalitet og samarbeid i ordningen og skal bidra til at tilbudene samspiller med skolens læreplaner, og til å utvikle felles forståelse og engasjement mellom kunst-, kultur- og skolesektor.


Kulturtanken

Følg oss

Postboks 4261 Nydalen

Kulturtanken

N-0401 OSLO

Kulturtanken

Tlf.: 22 02 59 00

KulturtankenDKS

post@kulturtanken.no

Kulturtanken

www.kulturtanken.no

Kulturtanken


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.