Page 1


21/01/56

ความพร้อมของไทยเมือ่ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีบทบาทข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : มุมมองโอกาสและผลกระทบต่อภาคการเกษตรไทยในการเข้าสู่อาเซียน

นายอภิชาต จงสกุล 16 มกราคม 2556 1

ประชาคมอาเซียนกับภาคเกษตร ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประชาคม การเมือง ความมันคง ่ (APSC)

ประชาคม เศรษฐกิจ (AEC)

ประชาคม สังคม วัฒนธรรม (ASCC)

การขจัดความยากจน ตลาดและฐานการผลิตเดียว ความมันคงด้ ่ านอาหาร ความร่วมมือด้านอาหาร เกษตร และป่ าไม้

2

1


21/01/56

การเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ AEC (เชิงรับ) มาตรการ ป้องกัน

มาตรการ เชิงรับ มาตรการ ปกป้อง พิเศษ

มาตรการ ปราบปราม

การเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ AEC (เชิงรุก) ประสิทธิภาพ การผลิต

มาตรการ เชิงรุก ภาพลักษณ์ สินค้า

คุณภาพ ผลผลิต

2


21/01/56

แนวทางการปรับตัวของภาคส่ วนต่ างๆ

เกษตรกร

ผู้ประกอบการ

สถาบันเกษตรกร

ภาครัฐ

การเตรียมความพร้อมของกระทรวงเกษตรฯ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นสพ.ยุคล ลิ้ มแหลมทอง) เมือ่ วันที่ 5 พ.ย. 55 สรุปได้ดงั นี้  การพัฒนาเกษตรกรเป็ น Smart Farmer โดยมี Smart Officer เป็ นเพือ่ นคู่คิด  การใช้ประโยชน์จากข้อ มู ล ด้านต่ างๆ โดยเชื่อ มโยงส่ ว นกลางกับ ส่วนภูมิภาค  การจัดทา Zoning สินค้าเกษตรในระดับจังหวัด  Green Economy และ Zero Waste Agriculture  การพัฒนาให้การเกษตรไทยเป็ นผูน้ าในอาเซียน

3


21/01/56

การสนับสนุ นและ เยียวยาเกษตรกร

7

การสนับสนุนและเยียวยาเกษตรกร กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) • ตั้งขึ้ นตาม มติ ครม. 20 ก.ค. 2547 • วัตถุประสงค์ เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต แปรรูป และสร้างมู ลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร • หลักการ ช่วยเหลือเยียวยาโดยการสนับสนุ นปั จจัย การผลิต เทคโนโลยี งานวิจัย/พัฒนา การฝึ กอบรม และปรับโครงสร้างการผลิต • ผลงานทีผ่ ่านมา สนับสนุ นโครงการปรับโครงสร้าง การผลิตสินค้าสาคัญ14 โครงการ เป็ นเงิน 544.31 ล้านบาท เช่น ข้าว โคเนื้ อ โคนม สุกร ชา กาแฟ ปาล์มน้ ามัน • ล่าสุด อยู่ระหว่างการพิจารณา โครงการข้าวอินทรีย ์ ข้าวคุณภาพตราสัญลักษณ์ Q การพัฒนาโรงฆ่าโคเนื้ อ การเพิม่ ประสิทธิภาพการเลี้ ยงปลากะพงขาว – โคนม ผักปลอดสารพิษวังน้ าเขียว รวม 340 ล้านบาท

กองทุนรวมเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) •

จัดตั้งขึ้ นตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย กองทุนรวมเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 • ดาเนินการให้ความช่ วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็ นระบบ ครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิด  ช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการตลาด เพือ่ รักษา ระดับราคา หรือยกระดับราคาสินค้าเกษตร  พัฒนาโครงสร้างการผลิตและการปรับปรุง คุณภาพสินค้าเกษตร เพือ่ เพิม่ รายได้ แก่เกษตรกร  ช่วยเหลือเกษตรกรในด้านสินเชื่อ และการดาเนินงานของกองทุนทีด่ ิน  การจ่ ายเงินกองทุนเพือ่ การดาเนินการดังกล่าว จะจ่ ายในลักษณะหมุนเวียนหรือจ่ ายขาดก็ได้

4


21/01/56

Smart Farmer / Smart Officer

Smart Officer

Smart Officer คืออะไร?

5


21/01/56

คุณสมบัติ ของ

Smart Officer

มีความรักเกษตกรเหมือนญาติ

คุณสมบัติ ของ Smart Officer

มีความรู้ทางวิชาการนโยบาย และการบริหารจัดการ / โครงการ

ใช้ เทคโนโลยีมาช่ วยเหลือเกษตรกร สร้ างความเข้ มแข็งแก่ เกษตรกรและองค์ กรเกษตรกร มุ่งนาเกษตรกรสู่ Green Economy และ Zero waste agriculture มีความภาคภูมิใจในองค์ กรและความเป็ นราชการ

Smart Officer มาจากไหน?

เจ้ าหน้ าที่ท่เี ป็ น

Smart Officer อยู่แล้ ว

(Existing Smart Officer )

เจ้ าหน้ าที่ท่จี ะพัฒนาเป็ น

Smart Officer

6


21/01/56

แนวทางการขับเคลื่อน Smart Officer  มีการตัง้ ศูนย์ ข้อมูลการเกษตร One Stop Service  มีการอบรมให้ ความรู้ แก่ เจ้ าหน้ าที่  มีการปรั บปรุ งระบบการทางาน การให้ บริการ  ปรั บปรุ งศูนย์ ปฏิบัตกิ ารในภูมิภาค  การขับเคลื่อนการทางานจะดาเนินการผ่ านคณะกรรมการ

Smart Farmer

Smart Farmer คืออะไร?

7


21/01/56

คุณสมบัติ ของ Smart Farmer มีความรู้ในเรื่องที่ทาอยู่ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คุณสมบัติ ของ Smart Farmer

มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้ าและความปลอดภัย ของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม / สังคม มีความภูมิใจในความเป็ นเกษตรกร มีการบริหารจัดการผลิตและการตลาด

Smart Farmer มาจากไหน?  เกษตกรที่เป็ น Smart Farmer อยู่แล้ ว (Existing Smart Farmer )

 เกษตกรเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็ น Smart Farmer

8


21/01/56

แนวทางการขับเคลื่อน Smart Farmer  สร้ างความเข้ าใจกับหน่ วยงานในสังกัด กษ.  ให้ จังหวัดจทาทาแผนพัฒนาการเกษตรร่ วมกัน  มีเครื อข่ ายภาคีการทางานร่ วมกัน  พัฒนา Smart Farmer

ตามวิถกึ ารดาเนินชีวติ ของเกษตรกร  ปรั บระบบส่ งเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหม่  ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง Smart Farmer หลังการได้ รับการพัฒนา  หลักการสร้ างกลไกขับเคลื่อน Smart Farmer สู่การปฏิบัติ  พัฒนา Smart Officer เพื่อขับเคลื่อน Smart Farmer

18

9


21/01/56

โดย

ดร. วิษณุ วงศ์สนิ ศิรกิ ลุ 16 และ 18 มกราคม 2556

 อะไรคือประชาคมอาเซียน  ผลกระทบของการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน  ผลที่คาดหลังเกิดประชาคมอาเซียน  การเตรี ยมความพร้อมเพื่อเผชิญหน้า - ข้อเสนอเพื่อสร้างความพร้อมในระดับบุคคล - ข้อเสนอเพื่อสร้างความพร้อมในระดับองค์กร  ซักถาม - อภิปราย

1


21/01/56

จุดกาเนิดอาเซียน  สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations; ASEAN) เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1967  วัตถุประสงค์หลักคือ เรื่ องของการเมืองและความมัน่ คง (ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์)  ปี 1992 ประชุมสุ ดยอดที่สิงค์โปร (ครั้งที่ 4) มีการจัดตั้ง ARF (ASEAN Regional Forum กลไกด้านความมัน่ คงของภูมิภาค) และมีการก่อตั้ง AFTA (ASEAN Free Trade Area)

การค้ าเสรี o Free-trade area (FTA) ยกเลิกภาษีและโควต้าระหว่างประเทศสมาชิก แต่ยงั คงภาษี

และโควต้า กับ กลุ่ มประเทศนอกสมาชิ ก ซึ่ ง แล้วแต่แ ต่ล ะประเทศสมาชิ ก จะท า ข้อตกลง o Custom union เหมือน FTA หากแต่แต่ละประเทศสมาชิกต้องปฏิบตั ิต่อประเทศที่ ไม่เป็ นสมาชิกเหมือนกัน o Common market เป็ นการรวมตัวกันของหลายประเทศในภูมิภาคเดี ยวกัน ใน ลักษณะของประชาคม มีขอ้ ตกลงทางการค้าร่ วมกัน รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายอย่าง เสรี ของแรงงานและทุนระหว่างประเทศสมาชิก o Economic union เหมือน common market แต่มีขอ้ ตกลงที่จะใช้เงินสกุลเดียวกัน มี นโยบายการเงินการคลังร่ วมกัน

2


21/01/56

ประชาคมอาเซียน o ในปี ค.ศ. 2003 ที่ บ าหลี อาเซี ยนมี เ ป้ าหมายจะจั ด ตั้ ง “ประชาคมอาเซี ยน” เพื่อให้เป็ นตลาดร่ วมอาเซี ยนในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) o ในปี ค.ศ. 2007 จัดทากฎบัตรอาเซี ยน (ASEAN charter) มีผล บังคับใช้ต้ งั แต่ปลายปี ค.ศ. 2008 (15 ธ.ค. 2551) เพื่อเป็ น องค์ ก รระหว่ า งประเทศ และการรั บ รองจากองค์ ก าร สหประชาชาติ (อย่างเช่น ADB, World Bank)

ประชาคมอาเซียน o เร่ ง ให้เ กิ ด ตลาดร่ ว ม  ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community) ในปี ค.ศ. 2015 และเป็ น

ประชาคมอาเซี ยน (ASEAN Community) ในปี ค.ศ. 2015 เช่นกัน

3


21/01/56

ประชาคมอาเซียน o AC ในปี ค.ศ. 2015 มี ไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์ อินโดนีเซี ย และ ฟิ ลิปปิ นส์ (ในช่วงแรก แต่ปัจจุบนั เข้าร่ วมหมดทั้ง 10 ประเทศ) o AC ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก (pillar)

 ประชาคมการเมือง-ความมัน่ คงอาเซี ยน (ASEAN Political-Security Community; APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community; AEC) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community; ASCC)

ประชาคมการเมือง-ความมัน่ คงอาเซียน (APSC) o วัตถุประสงค์ คือ ต้องการให้ประเทศสมาชิกในภูมิภาคอยูก่ นั อย่างสันติภายใต้หลัก

ประชาธิ ปไตย ใช้รูปแบบสันติวิธีในการแก้ปัญหา และสร้างความมัน่ คงรอบด้าน เพื่อความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันของภูมิภาค โดยไม่แทรกแซงในกิ จการภายใน ของแต่ละประเทศ  แนวคิดในการพัฒนาการเมืองของแต่ละประเทศไปสู่ หลักการประชาธิ ปไตย อย่างแท้จริ ง และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารประเทศ  แนวคิดในด้านการสร้างความเสมอภาค เสรี ภาพ และการเคารพและปกป้ อง สิ ทธิมนุษยชน  แนวคิดในการเพิ่มศักยภาพการแก้ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ และข้อพิพาทต่างๆภายในภูมิภาค ฯลฯ

4


21/01/56

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) o สร้ างเขตการผลิตเดียวหรื อตลาดเดียว คือ มีการเคลื่อนย้ายสิ นค้าและบริ การอย่างเสรี การ ลงทุนอย่างเสรี รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงาน และเงินทุน ก็ตอ้ งเป็ นไปอย่างเสรี o เพิม่ การแข่ งขันทางการค้ าให้ กบั ภูมิภาค ด้วยการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการคุม้ ครอง ผูบ้ ริ โภค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดูแลเรื่ อง intellectual property rights นโยบายภาษี รวมถึงเรื่ อง e-commerce o การสร้ างความเท่ าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้กบั ASEAN SMEs พวก ICT และลดระดับความยากจน o สร้ างจุดยืนในเวทีการค้ าโลก

เพิ่มผลผลิตให้กบั ตลาดโลก พยายามรวมตัวให้เป็ นหนึ่ งเดียวกับตลาดโลก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) o ในเบื้องต้นเฉพาะแรงงานที่มีฝีมือ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม การ

สารวจ สถาปั ตยกรรม และบัญชี (กลุ่มอาชีพใน Hospitality Industry) o แต่ก็มีการสร้างอุปสรรคในการโยกย้ายเพื่อปกป้ องวิชาชีพ o การเคลื่อนย้ายเงินทุนชัดเจนมากขึ้นในเรื่ องของการโยกย้ายอย่างเสรี o ASEAN Stock Exchange Board o กองทุนการเงินลักษณะคล้าย IMF

5


21/01/56

ส่วนประกอบของ AEC ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, 2554

เขตการค้าเสรีอาเซียน ลงนามปี 2535 เริ่มปี 2536 ASEAN Free Trade Area (AFTA)

ASEAN Economic Community

กรอบความตกลงด้านการค้าบริการ เริม่ ปี 2538 ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน เริ่มปี 2541 ASEAN Investment Area (AIA)

สาขาการค้าบริการภายใต้ AEC Blueprint : คอมพิ วเตอร์ โทรคมนาคม ธุรกิ จ ท่องเที่ยว สุขภาพ

: โลจิ สติ กส์

วิ ชาชีพ, ก่อสร้าง จัดจาหน่ าย การศึกษา สิ่ งแวดล้อม, ขนส่งและอื่นๆ ทัง้ หมด

ททที่

ไม่มีข้อจำกัดกำรให้ บริกำร ข้ ำมพรมแดน  ทยอยให้ ตำ่ งชำติถือหุ้นได้ ถึง 70%  ให้ คนต่ำงชำติเข้ำมำทำงำน ได้ มำกขึ ้น

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์, 2554

AEC

ไม่มีข้อจำกัดกำรให้ บริ กำรข้ ำมพรมแดน  ทยอยให้ ต่ำงชำติถือหุ้นได้ ถึง 70%  ให้ คนต่ำงชำติเข้ ำมำทำงำนได้ มำกขึ ้น

AEC

ไม่มีข้อจำกัดกำรให้ บริ กำรข้ ำมพรมแดน  ทยอยให้ ต่ำงชำติถือหุ้นได้ ถึง 70%  ให้ คนต่ำงชำติเข้ ำมำทำงำนได้ มำกขึ ้น 2008

2010

AEC 2013

2015

6


21/01/56

ประชาคมสั งคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) o จุดมุ่งหมาย คือ ทาให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้อยูร่ ่ วมกันในสังคม ที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดี มีความมัน่ คงทางสังคม

เช่น การยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การยกระดับความเป็ นอยู่ ของผูด้ อ้ ยโอกาส การส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านสาธารณสุ ข การพัฒนาสิ ทธิ มนุษยชนให้มีความเสมอภาค การพัฒนาสิ่ งแวดล้อม แบบยัง่ ยืน

“One Vision, One Identity, One Community”

ASEAN +3, +6, +8….

7


21/01/56

 ประชาคมอาเซียนจะเกิดขึน้ หรือไม่?  รวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียนแล้วดียงั ไง?  ไทยจะได้ – เสียอย่างไรจากประชาคมอาเซียน? เกีย่ วอะไรกับเรา?

ASEAN10 : 590 ลานคน ( 9% ของประชากรโลก ) ้ GDP 1,499 พันลาน ้ US$ ( 2% ของ GDP โลก ) EAFTA (ASEAN +3) : ประชากร 2,068 ลานคน ( 31% ของ ้ ประชากรโลก ) GDP 9,901 พันลาน ้ US$ (18% ของ GDP โลก ) CEPEA(ASEAN +6) :ประชากร 3,284 ลานคน (50% ของ ้ ประชากรโลก ) GDP 12,250 พันลาน ้ US$ (22% ของ GDP โลก ) 16

8


21/01/56

สิ่งที่น่าสนใจหลังเกิดประชาคมอาเซียน (AC)  ความสาคัญของ IT และการสื่อสาร โลกเล็กลง เหตุการณ์ต่างๆอยูใ่ นสายตาชาวโลก การสือ่ สารสมัยใหม่เปลีย่ นชีวติ และสังคม  Global Politics เศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีการพึง่ พากันมากขึน้ ตลาดการค้า การเงินขยายตัว เศรษฐกิจแบบปิ ดจะหมดไป และยากต่อการควบคุมเศรษฐกิจตน

สิ่งที่น่าสนใจหลังเกิดประชาคมอาเซียน (AC)  การถ่ายโอนแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมจะมีมากขึน้  การตระหนักถึงปญั หาของคนจะไปในทิศทางเดียวกัน (ปญั หามลพิษ โรคภัยไข้เจ็บ ฯลฯ)  แต่ละประเทศอาจไม่สามารถจัดการปญั หาได้ตามลาพัง

 การจัดการภัยธรรมชาติจะมีความร่วมมือกันมากยิง่ ขึน้  แต่ละประเทศในอาเซียนผลิตอาหารป้อนประเทศใหญ่  surplus ระบบเศรษฐกิจถูกบิดรูป อาจใช้เวลาในการคืนสมดุล

9


21/01/56

ข้อดีของไทยต่อการเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน  ลดและยกเลิกมาตรการทางภาษี (สินค้าอ่อนไหวและสินค้า

อ่อนไหวมาก) มูลค่าการค้าของไทยกับอาเซียนมีจานวน 2.37 ล้านล้านบาท ในปี 2553  สินค้าอ่อนไหวของไทยภายใต้กรอบ AEC  ไม้ตด ั ดอก/

กาแฟ/ มันฝรัง/่ เนื้อมะพร้าว

ข้อดีของไทยต่อการเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน ราคานาเข้าสินค้าวัตถุดบิ และสินค้าขัน้ กลางต่ าลง  ลดต้นทุน สร้างโอกาสการลงทุน (ทุนเคลื่อนย้ายเสรี) Knowledge Spillovers (สร้างพันธมิตรทางการค้า)

10


21/01/56

ข้อด้อยที่อาจเป็ นผลลบของไทยต่ อการเป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน การแข่งขันทีส่ งู ขึน้ เรือ่ งของแรงงาน ปญั หาสมองไหล

ความท้ าทายต่ อการเป็ นประชาคมอาเซียน ?? ข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิก ?? กาแพงกีดขวางทีไ่ ม่ใช่กาแพงภาษี ?? ความแตกต่างทีต่ อ้ งการจุดร่วม ?? มายาคติ

11


21/01/56

ข้ อเสนอเพื่อการเตรี ยมพร้ อมระดับบุคคล  ทาความเข้าใจประชาคมอาเซียนให้ถูกต้อง  เปิดใจรับวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกในอาเซียน  ปรับตัวในเรือ่ งของภาษาเพื่อการสื่อสาร  Thailand is the only country in Southeast Asia, which never came under colonial control.

 อย่าหยุดทีจ่ ะพัฒนาตนเอง ต้องเปิดสมองเพื่อรับรูข้ ่าวสาร การไม่พฒ ั นาตนเอง = การเดินถอยหลัง

ข้ อเสนอเพื่อการเตรี ยมพร้ อมระดับองค์ กร  พัฒนาคน พัฒนาสินค้า และยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ อย่าง

ต่อเนื่อง  สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า  สร้างเครือข่าย สร้างความร่วมมือในอาเซียน  สร้างตลาด รวมถึงแหล่งวัตถุดบิ ใหม่ (CLMV)

12


21/01/56

ข้ อเสนอเพื่อการเตรี ยมพร้ อมระดับองค์ กร  สร้างและพัฒนางานวิจยั (R&D)

ลดต้นทุนการผลิต และเพิม่ ผลผลิตต่อพืน้ ที่  สร้างนวัตกรรม ั หาทางการเกษตร  บริหารจัดการปญ  สร้างความตระหนักรูใ้ นสิทธิ และเรือ่ งของกฎหมาย กฎระเบียบ ต่างๆ รวมไปถึงเผยแพร่ความรูส้ ่สู งั คม 

เรา รูว้ า่ อะไรคือประชาคมอาเซียน (What) เรา รูว้ า่ ทาไมต้องมีประชาคมอาเซียน (Why) เรา รูว้ า่ ประชาคมอาเซียนจะเกิดขึน้ เมือ่ ไหร่ (When)

แต่.... เรา ไม่รวู้ า่ จะอยูอ่ ย่างไรในประชาคมอาเซียน (How)

13


การเจรจาสินค้ าเกษตรภายใต้ WTO

ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ International Institute for Trade and Development (ITD)

Thailand & the Trading Community

WTO Regional Bilateral

1


Outline 

Agricultural trade in Thailand – Statistics – Policies

Tariff and non-tariff barriers on agricultural trade

Agricultural negotiations under WTO framework

Agricultural trade in Thailand

Agriculture contribute about 10% to Thailand‘s GDP. It has declined from nearly 14% in 1990. The contribution accounts for about 34% of employment. In 2010, agricultural exports represents about 12% of total exports of goods and 4% of imports. This reflects the faster growth in manufacturing and services trade.

2


Agriculture gross production : Thailand

19,500,000

19,000,000

$ 1,000

18,500,000

18,000,000

17,500,000

17,000,000

16,500,000 2003

2004

2005

2006

2007

source: FAO Statistics division 2010

ď Ž

ď Ž

ď Ž

Thailand is a major producer of many agricultural products which include rice, cassava, pineapples, mangoes, palm oil, sugar cane, coconuts and paddy rice. Foreign investment in agriculture in Thailand is restricted by the Land Code B.E. 2497 (1954) which prohibits purchase and ownership of land by foreign persons or foreign owned enterprises. Foreigners are prohibited from rice farming, horticulture and farming of animals.

3


With a relatively open economy and a large agricultural surplus, Thailand is a major exporter of several products, particularly rice, canned chicken meat, sugar, canned pineapple, and cassava. Thailand is the principle supplier of rice to the world market, making up nearly one third of world exports although producing less than 5% of world production. In 2010, rice represented 27% of all agricultural exports; and sugar represented 11%.

Thailand is also a major exporter of processed foods such as cassava starch, preserved pineapples, and frozen products. Main destination varies with the products. For rice, Nigeria was a main destination in 2010, followed by the US, Ivory Coast, South Africa and the Philippines. For sugar, main destination is Indonesia, followed by Japan, Cambodia and the Philippines. For cassava, China is the main destination.

4


Agriculture policies

The main focus of domestic policy is on improving productivity on small farms. The main objectives are to increase employment in agriculture; to improve marketing of agricultural products; to improve irrigation and water supply management.

What to do to achieve?

  

 

Crop insurance schemes Develop a futures market Support contract farming Product development through R&D Infrastructure development: water supply and irrigation

5


Market access 

The average MFN applied tariff on import of agricultural products is 26.5%, which is much higher that the average of non-agricultural products (9%). Tariffs range from 0% for cotton up to 49.2% for tobacco. In most cases, applied MFN tariffs are lower than bound rates, which average 36.6% for agricultural products. Thailand has reserved the right to use the special agricultural safeguard (SSG) on 52 tariff lines including some dairy products, potatoes, onions, garlic, longans, coffee, tea, pepper, maize, soybeans, copra, palm oil, sugar, tobacco, and silk. However, it had never used it.

Agricultural tariff imported by GMS 120

100

80

60

40

20

0 Cambodia

Lao PDR

Myanmar

Vietnam

Bound

Thailand

China

MFN applied

Source: World Tariff Profiles 2009

6


Domestic support

The focus is on infrastructure improvement, e.g. dams, irrigation and drainage. Such supports do not benefit producers directly. Some emphasis is on research; pest and disease control; and advisory services. Several programs directly affect production and trade of rice, sugar, palm oil and maize.

For rice, the price support scheme provided producers with a guaranteed price. Farmers were given a low interest loan. The program was suspended in 2006 after stocks of nearly 5 million tons were accumulated. But it was reintroduced again in 2008. The producers are paid the difference between an insurance price and a weekly benchmark price. In October 2011, the guaranteed price system reverted to a mortgage scheme.

7


Export subsidies

ď Ž

ď Ž

No

Thailand has not used export subsidies.

Tariff barriers faced by Thailand

Source: World Tariff Profiles 2009

8


Tariff imposed by major markets Products

US

EU

Japan

China

Animal products

2.7

25.9

13.9

14.8

Fruit and vegetables

5.1

11.6

12.3

14.9

Fish and fish products

1.0

10.6

5.5

10.9

Textiles

7.9

6.6

5.5

9.7

Clothing

11.7

11.5

9.2

16.0

3.9

4.2

11.2

13.5

Leather and footwear

Thailand

25

20

15 simple MFN weighted MFN

10

Pref. tariff 5

0 EU

Japan

US

China

Malaysia

Major markets

Source: World Tariff Profiles 2009

9


Non-tariff barriers

TBT and SPS – ‗Agreement on Technical Barriers to Trade‘ –TBT – ‗Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary (SPS) measures‘

10


The primary objective of SPS and TBT is to protect consumers so as to maximize social welfare. However, the WTO recognizes that both standards may impede trade. Though the WTO provides freedom for each member to have its own standards, the WTO encourages members to adopt standards developed by international organizations on a non-discriminatory basis.

TBT TBT relates to technical standards covering all products, including food, and product specification issues such as size, shape, weight and packaging material requirements, including labeling and safe handling.

11


TBT      

Encourages use and acceptance of internationally agreed standards Sets up a code of good practice for preparation, adoption and application of standards Process of deciding on whether a product meets a standard has to be fair to foreigners Must notify to the WTO on the changes in standards and procedures Encourages mutual recognition of testing facilities Requires developed countries to provide technical assistance to developing countries

SPS SPS includes all measures to ensure the safety of food for human and prevent the spread of animal an plant pests and diseases. SPS covers food and agricultural sector and the issues relates to the level of microbial, toxic and physical contaminations.

12


SPS 

Disciplines imposed on measures used to protect human, animal and plant life from foreign pests, diseases and contaminants

Such measures can significantly impede trade

Must be non-discriminatory

Measures must now be based on scientific assessment of risks

Potential impacts of standards on GMS Developing countries and LDCs are standard takers, not standard setters. 

High cost to ensure the compliance with importing countries‘ health or safety regulations  New investment is required.

Difficulties in gaining access to relevant and useful information on rules and regulations

13


ď Ž

Limited ability to maintain records at the field level as required by some standards

These standards are likely to be complied by large multinational companies (MNCs), not labor-intensive SMEs.

After WW II World Bank

IMF

International Trade Organization Not successful

World Trade Organization

(WTO)

GATT From 1948 to 1995

14


WTO organization chart

WTO’s Fundamental Principles Based on five principles: – Trade without discrimination – Freer trade, gradually, through negotiation – Predictability, through binding and transparency – Promoting fair competition – Encouraging development and economic reform

15


‘Then’ and ‘Now’ 

Interests in multi-stakeholder consultations has increased  

as trade policy making has become more complex as civil society has become more engaged in trade negotiation process

Adapting to changing circumstances has been a challenge for many old school trade policy hands

Seattle 1999 was a turning point 

A major challenge to the WTO—forced a focus on the legitimacy and transparency of operations Created a need to respond to pressures from domestic constituencies and NGOs BUT, it was not just about ‗responses‘— also about proactive choice leading to more effective policymaking

16


Trade policymaking ‘Then’ 

Technocratic, insulated from the mainstream of political dialogue

Elites operating behind closed doors

An ‗old boy‘s club‘

Focused mainly on market access, specifically reducing tariffs

17


Trade policymaking ‘Then’ 

Mainly involved officials in trade and finance departments Negotiations took place in Geneva under the auspices of the GATT, which had only 23 contracting parties when founded.

Trade policymaking ‘Now’ 

Trade policy is domestic policy 

Increasingly focused on ‗behind the border‘ issues

Trade policy is exceedingly complex and can‘t be just left to experts

Trade policy is an integral part of overall development strategy – Environmental issues – Labor issues – Gender equality

18


Trade policymaking ‘Now’

Trade policymaking involves officials in many departments and across different orders of government. Trade policy is a blend of multilateral and regional initiatives.

Major issues negotiated under WTO

Agriculture--GATT

Non-Agricultural Market Access (NAMA)--GATT

Services---GATS

Intellectual Property--TRIPS

19


Agricultural negotiations at the multilateral level

Uruguay Round 1986-1994

Doha Development Round 2001-???? – Cancun Ministerial meeting 2003 – Hong Kong Ministerial meeting 2005 – Geneva Ministerial meeting 2008

Uruguay Round 

Created WTO on January 1, 1995 Successor of the General Agreements on Tariffs and Trade (GATT) Agreement on Agriculture

20


Agreement on Agriculture

The negotiations have resulted in four main portions of the Agreement; – the Agreement on Agriculture itself; – the concessions and commitments Members are to undertake on market access, domestic support and export subsidies; – the Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures; – and the Ministerial Decision concerning Least-Developed and Net Food-Importing Developing countries.

Three pillars of Agricultural Negotiations

•Export Subsidies •Domestic Support  Market

Access----Tariff cuts

21


Doha Development Round Doha negotiations could improve market access for agricultural trade of developing countries in Asia and the Pacific by 

Reducing agricultural tariffs Reducing agricultural subsidies by developed countries such as the US, EU and Japan, where farm lobbies are extremely strong Reforming domestic agricultural support systems

Strategic groups: Agriculture

EU

G 20 Cuba

Egypt Ecuador

U S

Mexico

G 33

Barbados Jamaica Kenya Zambia Benin Peru Etc.

China India Nigeria Tanzania Venezuela Zimbabwe

Indonesia Philippines Peru Pakistan

Argentina Bolivia Brazil Chile Guatemala Paraguay South Africa Thailand Uruguay

Aus Canada Malaysia NZ Costa Rica Columbia Bolivia

Korea Mauritius

G 10

Japan Switz Norway Taiwan

CAIRNS

G-4 Lichtenstein Israel Iceland Bulgaria

US EU Brazil India

LDCs

22


Cairns Group Group of agricultural exporting nations lobbying for agricultural trade liberalization. It was formed in 1986 in Cairns, Australia just before the beginning of the Uruguay Round. Current membership: Argentina, Australia, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Paraguay, Philippines, South Africa, Thailand and Uruguay.

G20 The G-20 is a group of developing countries established on 20 August 2003, in the final stages of the preparations for the V Ministerial Conference of the WTO, held in Cancun, from 10 to 14 September 2003. Its focus is on agriculture, the central issue of the Doha Development Agenda.

23


G33 ď Ž

ď Ž

The G33 is a grouping of 45 WTO members, which have a priority interest in defending the interests of their agricultural sector and their farmers in terms of food security, livelihood security and rural development. The Group has pioneered the concepts of special products of developing countries (which would be provided special treatment, such as lower than formula tariff reduction rates) and SSM (which can be used by developing countries facing the threat of surges in agricultural imports).

G10 G10 includes ten countries identified by the WTO which are "vulnerable" to imports due to ongoing reform in the agricultural sector. The Group of ten (G-10) consists of Switzerland, Japand, South Korea, Taiwan, Liechtenstien, Israel, Bulgaria, Norway, Iceland and Mauritius.

24


Big Two ----US and EU

Big Three ---US, EU and Japan

 G-6 ---US, EU, Japan, India, Brazil

and Australia

 G-90 ---Group of LDCs

Export subsidies 

Export subsidies, accounting for about 13% of agricultural price distortions EU has accounted for approximately 90% of all subsidies given during the last few years. The Hong Kong Ministerial meeting confirmed the elimination of farm export subsidies by 2013.

25


Export subsidies by developed countries USD 6000 (Millions)

4000 2000 0 EU

US

Swiss Norway Korea

Domestic support

Domestic support, accounting for about 31% of agricultural price distortions. The US and EU together represented over three fourths of global farm domestic support in the early 2000s. The four most subsidized products include rice, sugar, dairy products, and wheat.

26


Export Credit Million USD

300 200 100 0 EU

US

Canada

Korea

Country

Types of domestic support 

Amber Box  causes oversupply of agricultural products Blue Box  limits the production

Green Box  research and development, capacity building

27


Common Agricultural Program (CAP) in EU

CAP accounts for approximately 50% of EU‘s total annual budget. It represents the world‘s largest farm payment program. In average, one third of EU farmer‘s income come from CAP

The subsidy is based on the number of hectares that each farmer own. It does not matter how the farmer uses his land. Farmers do not have to keep their lands for production and still receive the payment. Under CAP, supports for rural development and for environmental projection is frequently poorly justified and ineffectively implemented. Therefore, poor farmers in EU should have been supported by ‗public aid‘ instead of CAP.

28


22 countries in EU would like to have a continuation of high farm subsidies. But UK, Denmark, Malta, the Netherlands and Sweden are supporters of significant CAP reforms.

Export subsidies and domestic support lead to price distortions in global market.

Subsidy/support  Supply rises  Price falls

29


Tariff Cuts 

Tariffs, accounting for about 52 % of agricultural price distortions; high incidence of specific duties; problems of tariff peaks and tariff escalation. Tariff cuts should go hand in hand with reducing domestic support and export subsidies. In agricultural negotiations, the modalities are much complicated than those of NAMA.

Table proposals on farm tariff cuts

Source: The EU, G20 and US proposals at the Hong Kong Ministerial Meeting Cited in: Asian Development Outlook 2006

30


Tariff Reduction Commitment Developed Countries

36%

Within 6 Years

Each Tariff Line at least 15%

Developing Countries

24%

Within 10 Years

Each Tariff Line at least 15%

61

Opportunities

Increase market access

Better market prices for poor farmers

Enhance the quality of products

31


Challenges 

Studies show that while export subsidies tend to decrease, domestic supports by developed countries seem to increase. Lack of efficiency means of transportation  degrade the quality of farm products  Lower the prices Limited agricultural technology

Doha Round--Cancun Ministerial Conference 2003

Why fail?? 

ประเทศพัฒนาแล้ วไม่เปิ ดเสรี ตลาดสินค้ าเกษตรและสิ่งทอตามที่สญ ั ญาไว้ ในรอบอุรุกวัย

ข้ อเสนอของ EU ไม่เป็ นประโยชน์ต่อประเทศกาลังพัฒนา

ความล่าช้ าในเรื่ อง CAP Reform ของ EU

กฎหมายการเกษตรฉบับใหม่ของ US เป็ นการเพิ่มการอุดหนุนแก่เกษตรกร

Cotton issue---Cotton Four (Benin, Burkina Faso, Chad, Mali)

ไม่พอใจกับมาตรการการอุดหนุน

เกษตรกรที่ปลูกฝ้ายของ US

32


Doha Round---Hong Kong Ministerial Conference 2005 

Some progress was made under all three pillars. Trade ministers reached the deal that sets a deadline for eliminating subsidies of agricultural exports by 2013. Most progress was made in negotiations on the export competition pillar. Aid for Trade initiative

Doha Round---Geneva Ministerial Meeting 2008 

Negotiations collapsed on July 29 over issues of agricultural trade between the US, India and China. In particular, insoluble disagreement between the US and India over the special safeguard mechanism (SSM), which is a measure designed to protect poor farmers by allowing countries to impose a special tariff on certain agricultural goods in the event of an import surge or price fall. The US, India and China could not agree on the threshold that would allow the mechanism to be used. Hidden agendas……??

33


ASEAN Economic Community: AEC

รูปแบบการรวมต ัวทางเศรษฐกิจ 

   

สหภาพเศรษฐกิจ

ตลาดร่วม

สหภาพศุลกากร

เขตการค ้าเสรี

ิ ธิพเิ ศษทางภาษี ข ้อตกลงสท

34


ลักษณะทั่วไปของการรวมตัวทางเศรษฐกิจ FTA

Customs Union

Common Market

Economic Union

Free trade among members

Yes

Yes

Yes

Yes

Common external tariff

No

Yes

Yes

Yes

Free resource mobility

No

No

Yes

Yes

Common macroeconomic policies

No

No

No

Yes

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ องค์ กรที่ก่อตัง้ ขึน้ ตามปฏิญญากรุ งเทพฯ วันที่ 8 สิงหาคม

2510 

มีประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ แบ่ งเป็ น สมาชิกเดิม 6 ประเทศ คือ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ และไทย และประเทศสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่ า และเวียดนาม หรือเรียกสัน้ ๆว่ า กลุ่ม CLMV

35


Population – 601 million Area- 4.5 million sq. km. Religions- Islam Buddhism Hindu Christianity Founding members in 1967 Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore Other members

Brunei Vietnam Lao PDR Myanmar Cambodia

• • • •

1984 1995 1997 1997 1999

ASEAN Economic Community: AEC

AEC

Single market and Production base

Goal: To create a stable prosperous and highly competitive ASEAN economic region

Free flows of goods, services, investment And skilled workers

36


AEC Free flows of skilled labor

Free flows of investment

Free flows of capital

Free flows of services

Free flows of goods

73

Background of ATIGA ASEAN Trade in Goods Agreement 

Introduced during the 21st AFTA Council meeting in the Philippines in August 2007   

Need to improve and augment the CEPT scheme and to transform it into a comprehensive agreement Tariff reduction alone is not enough to ensure the free flow of goods in the region Need to address the issues of NTBs

Signed in February 2009 at 14th Summit in Cha-Am Hua Hin, Thailand 74

37


Built on the AFTA-CEPT 

CEPT focused on tariffs, but ATIGA contains broader and more specific provisions on RO, NTMs, trade facilitation, and SPS

Emphasizes the importance of nurturing domestic economies 75

Key provisions of ATIGA

        

Creation of an ASEAN Trade Repository and the ASEAN Single Window Tariff liberalization and removal of quantitative restrictions on importation Rules of Origin Non-tariff measures Sanitary and Phytosanitary Measures Trade facilitation Standards, technical regulations and conformity assessment procedures Trade remedy measure Special treatment of rice and sugar 76

38


Creation of an ASEAN Trade Repository and the ASEAN Single Window 

ATIGA provides for the creation of an ASEAN Trade Repository that will contain all information on trade as well as custom laws and procedures of all ASEAN members.

It will promote trade by improving transparency as well as predictability in members‘ trade policy regimes.

Trade info:    

MFN tariff rates NTMs RO custom laws, rules, procedures and documentary requirements77

Tariff liberalization and removal of quantitative restrictions on importation 

Provides for the elimination of import duties on all products traded within ASEAN by 2010 for ASEAN 6.

Provides for a longer tariff elimination schedule for CLMV 

Up to 2015, with flexibility up to 2018

Priority Integration Sectors       

Textiles and clothing Agro-processing Rubber-based products Automotive Healthcare Fisheries Wood-based products

78

39


Rules of Origin

Wholly obtained goods – – – –

Fruit, flowers, vegetables, trees, seaweed, Animals and goods obtained from animals Goods obtained from hunting, fishing, farming Minerals and articles extracted from soil, water and seabed. – Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor capable to repaired 79

RO 

Not wholly obtained goods: two requirements 1. A product that has a regional value content (RVC) of 40% 2. A product that all non-ASEAN material used in the production must have undergone a change in tariff classification (CTC)

Imported sugar → Candies 80

40


Non-tariff measures 

ATIGA provides for elimination of non-tariff measures.

Countries are required to review ASEAN‘s current database on non-tariff measures with the objective of elimination of NTMs. Country

Schedule of removal of NTMs (in three times)

Brunei Darussalam, Indonesia, 1 January of 2008, 2009 and 2010 Malaysia, Thailand and Singapore

The Philippines

1 January of 2010, 2010 and 2012

Cambodia, Laos, Myanmar and 1 January of 2013, 2014 and 2015 Vietnam

81

Sanitary and Phytosanitary Measures

Recognizing members‘ need to protect the health and life of humans, animals, and plants, ATIGA lays down the framework and guidelines for the use of SPS measures.

Calls for compliance to SPS agreement already adopted by members under WTO

This is to ensure that SPS measures are not implemented to block intra-regional trade. 82

41


Trade facilitation

ATIGA provides for the development and implementation of a Work Program on trade facilitation.

Work Program expected to promote transparency, consistency and predictability in the way ASEAN members trade with each other.

There will be sharing and enforcing of consistent rules on trade including licensing, certification, registration requirements; as well as technical regulations, standards and guidelines.

It promotes the simplification of all trade related rules and procedures of ASEAN members.

83

Standards, technical regulations and conformity assessment procedures 

 

ATIGA encourages members to adopt relevant international standards in developing their respective national standards. It provides for members‘ adoption of the Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards of the Agreement on Technical Barriers to Trade under the WTO in defining national and regional standards. ATIGA instructs members to notify technical regulations. ATIGA requires members to impose and fulfill the minimum requirement necessary to meet the objective for imposing a particular technical regulation. 84

42


Trade remedy measure

The agreement retains the trade remedy measures prescribed in the various relevant agreements in WTO. It maintains members‘ rights to use the safeguard measures as well as the use of anti-dumping and countervailing duties provided in GATT. 85

Special treatment of rice and sugar

Rice and sugar are highly sensitive products in many ASEAN members. A member may request for a waiver for the implementation of the liberalization schedule for any of these two commodities. – Philippines has issued a request to waive the removal of quantitative restrictions on rice, and its replacement with low tariffs. The country is allowed to maintain quantitative restriction on rice until 2012.

There is a need for consultation among members

86

43


Protectionism in ASEAN Indonesia 

Jakarta port closure for fruit imports

Import licensing on textiles and clothing; electronic appliances; toys

SPS imposed on red onion: root must be cut before export → increase trade cost

Require imported pharmaceutical products to be registered with local pharmaceutical company

Limit exports of rattan which is used to product furniture → cost of producing furniture in other countries increase

Campaign to lower rice consumption: ―No rice day‖ program on Tuesday → effects Thailand‘s export of rice and Thai restaurants in Indonesia

Label requirements for rice

Safeguard investigation on imports of mackerel, finished casing and tubing, conveyor belts, non-alloy steel

87

ThAnK yOu…. http://www.itd.or.th

44

อาเซียน1  

อาเซียน1อาเซียน1

Advertisement