Page 1

ทำเนียบข้าราชการใหม่

รุ่นที่ 10

ชอบกด like ใช่กด love


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ติ๊ก

ค้นหาเพื่อน

1. ชื่อ-สกุล : นางสาวกัลยา เมืองพระฝาง ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 21/03/23 สังกัด : สำนักงานแผนและโครงการพิเศษ สป.กษ. ที่อยู่ : 1290 หมู่ 9 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65120 โทรศัพท์สำนักงาน : โทรศัพท์มือถือ : 0857367949 Email Address : kanlaya_mu@opsmoac.go.th

ติ๊ก

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

หยก

ค้นหาเพื่อน

2. ชื่อ-สกุล : นางสาวณิชาภา วงษ์สมบูรณ์ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 06/06/2523

หยก

สังกัด : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรรมยั่งยืน สป.กษ. ที่อยู่ : 274 หมู่ 6 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์สำนักงาน : โทรศัพท์มือถือ : 0818827520 Email Address : nichapa329@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

คอง

ค้นหาเพื่อน

3. ชื่อ-สกุล : นางธนพรรณ อยู่ภู่ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี/เกิด : 13/03/2521

คอง

สังกัด : สำนักการเกษตรต่างประเทศ สป.กษ. ที่อยู่ : 28 หมู่ 3 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-281-5838 โทรศัพท์มือถือ : 089-798-9921 Email Address : kong-msu65@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ก้อย

ค้นหาเพื่อน

4. ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญจวรรณ เมืองใจ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด :10/10/2528

ก้อย

สังกัด : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร สป.กษ. ที่อยู่ : 120/111 หมู่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์สำนักงาน : 034-811193-94 โทรศัพท์มือถือ : 081-594-0902 Email Address : octobersonata_koy@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

เต้

ค้นหาเพื่อน

5. ชื่อ-สกุล : นางสาวพรรษวดี พงษ์ศิริ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 13/06/2522 สังกัด : สำนักพัฒนาระบบบริหาร สป.กษ. ที่อยู่ : 134/71 หมู่ 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-280-5113 โทรศัพท์มือถือ : 086-895-3789 Email Address : tae_punsa@yahoo.com

เต้

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

โจม

ค้นหาเพื่อน

6. ชื่อ-สกุล : นายสาโรชย์ สีทาเชื้อ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 01/09/2520

โจม

สังกัด : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร สป.กษ. ที่อยู่ : 26 หมู่ 2 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 โทรศัพท์สำนักงาน : 034-811193-4 โทรศัพท์มือถือ : 081-494-5913 Email Address : kingpai_sa@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

โสม

ค้นหาเพื่อน

7. ชื่อ-สกุล : นางสาวโสมสุทธา ภัสสรปกรณ์กิจ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 14 กันยายน 2516

โสม

สังกัด : สำนักตรวจราชการ สป.กษ. ที่อยู่ : 32/1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-282-6863 โทรศัพท์มือถือ : 081-736-6337 Email Address : festival001uk@gmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

จักร

ค้นหาเพื่อน

8. ชื่อ-สกุล : สิบเอกอนันต์ จอสูงเนิน ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 16 กันยายน 2523 Email Address :

จักร

สังกัด : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ. ที่อยู่ : 1234/2 หมู่ 4 ตำบล ชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-281-2923 ต่อ 174 โทรศัพท์มือถือ : 087-204-7608

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

แจ็คกี้

ค้นหาเพื่อน

9. ชื่อ-สกุล : นายพิชัย เขื่อนคำ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 12 มีนาคม 2514

แจ็คกี้

สังกัด : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาญจบุรี สป.กษ. ที่อยู่ : 1636/21 ถนนคูเมือง ตำบลธาตุเชิงชุบ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์สำนักงาน : 034-516-894 โทรศัพท์มือถือ : 080-628-3109 Email Address : khuankham.pc@gmail.comh

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

อุ๊

ค้นหาเพื่อน

10. ชื่อ-สกุล : นางสาวอำพร ขอขันกลาง ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 25 ตุลาคม 2524

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา

อุ๊

สังกัด : กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ. ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-282-3933 โทรศัพท์มือถือ : 081-073-1630 Email Address : sirisawatbbb@hotmail.com

เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

หนุ่ม

ค้นหาเพื่อน

ๅๅ. ชื่อ-สกุล : นายไอยเรศน์ วลัยสุข ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี/เกิด : 8 มีนาคม 2522

หนุ่ม

สังกัด : สำนักพัฒนาระบบบริหาร สป.กษ. ที่อยู่ : 41 หมู่ 2 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-629-9653 ต่อ 308 โทรศัพท์มือถือ : 085-769-2230 Email Address : waraisook@gmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ออด

ค้นหาเพื่อน

ๅ2. ชื่อ-สกุล : นางกัญญรัตน์ นรดิษฐ์ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี/เกิด : 14 พฤษภาคม 2522

ออด

สังกัด : สำนักงานประมง จังหวัดพิจิตร กรมประมง ที่อยู่ : 1130 หมู่ 10 ตำบล เหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์สำนักงาน : 056-611-126 โทรศัพท์มือถือ : 081-472-9527 Email Address : aod_aod.aod@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ฟาง

ค้นหาเพื่อน

ๅ3. ชื่อ-สกุล : นางสาวกานต์พิชชา ลมงาม ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี/เกิด : 25 มกราคม 2529

ฟาง

สังกัด : กลุ่มบริหารพัสดุ กองคลัง กรมประมง ที่อยู่ : หมู่ 14 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140 โทรศัพท์สำนักงาน : โทรศัพท์มือถือ : 080-696-3451 Email Address : fang_fok@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

เพิร์ล

ค้นหาเพื่อน

14. นางสาวพิมพิศา พิริยางกูร ตำแหน่ง : นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 9 พฤษภาคม 2527

เพิร์ล

สังกัด : กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ที่อยู่ : 55/421 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-561-2140 โทรศัพท์มือถือ : 083-270-1802 Email Address : pim_pearl@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

นาง

ค้นหาเพื่อน

15. ภูมิมารินทร์ พรหมรักษ์ ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 17 ธันวาคม 2518

นาง

สังกัด : สำนักงานประมง จังหวัดปทุมธานี กรมประมง ที่อยู่ : 207 หมู่ เคหะนคร 2 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-581-6373 โทรศัพท์มือถือ : 089-234-3665 Email Address : pummarin18@gmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

เป้

ค้นหาเพื่อน

17. นางสาวลัดดาวรรณ พลหงษ์ ตำแหน่ง : นนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี/เกิด : 23 มกราคม 2525

เป้

สังกัด : กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ที่อยู่ : 546/132 หมู่ 4 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-940-6130-45 ต่อ 4210, 4211 โทรศัพท์มือถือ : 080-780-6483, 089-677-6637 Email Address : laddawan.pe@gmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

วัลย์

ค้นหาเพื่อน

18. นางสาววิลัยวัลย์ คณะพรม ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 29 มีนาคม 2526

วัลย์

สังกัด : กองคลัง กรมประมง ที่อยู่ : หมู่ 6 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-579-8686 โทรศัพท์มือถือ : 089-982-1375 Email Address : kanaprom@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

โย

ค้นหาเพื่อน

19. นายณัฐพงศ์ สายคีรินท์ ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี/เกิด : 30 พฤษภาคม 2527

โย

สังกัด : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดปัตตานี กรมวิชาการฯ ที่อยู่ : 44 หมู่ 5 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94190 โทรศัพท์สำนักงาน : 073-356-248 โทรศัพท์มือถือ : 086-961-8093 Email Address : nutthapong-012@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

นัท

20. ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐพร ใหญ่สง่า ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ธุรกิจเกษตร) วัน/เดือน/ปี/เกิด : 17 พฤศจิกายน 2524 สังกัด : สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฏร์ธานี สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการฯ ที่อยู่ : 21/4 หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์สำนักงาน : 077-211-459 โทรศัพท์มือถือ : 089-183-0333 Email Address : nuttaporn17@gmail.com

นัท

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

โบว์

21. ชื่อ-สกุล : นางสาวนภัสสร เลียบวัน ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 25 กุมภาพันธ์ 2530 สังกัด : สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร

โบว์

ที่อยู่ : 98/102 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-940-5468 โทรศัพท์มือถือ : 081-437-9087 Email Address : micael_th@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ปุ้ย

ค้นหาเพื่อน

22. ชื่อ-สกุล : นางสาวนวลมณี พรหมนิล

ปุ้ย

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 19 มกราคม 2526 สังกัด : ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรการเกษตรชัย จังหวัดชัยภูมิ ที่อยู่ : 131 หมู่ 10 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 โทรศัพท์สำนักงาน : โทรศัพท์มือถือ : 081-709-2635 Email Address : mammothfly1@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

หน่อยแน่

ค้นหาเพื่อน

23. ชื่อ-สกุล : นางสาวยุลดา หาญชนะ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี/เกิด : 15 สิงหาคม 2532 สังกัด : กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ที่อยู่ : 9 หมู่ 2 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-579-0579 โทรศัพท์มือถือ : 087-655-4591 Email Address : yulada_15@hotmail.com

หน่อยแน่

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

โบว์

24. ชื่อ-สกุล : นางริสา รัตนชัย

โบว์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 12 มีนาคม 2520 สังกัด : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช ที่อยู่ : 39/34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-940-7290 โทรศัพท์มือถือ : 081-372-1051 Email Address : risabio@hotmail.com

กรมวิชาการเกษตร

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

เอก

ค้นหาเพื่อน

25. ชื่อ-สกุล : นายศรายุธ สุขเพ็ญ

เอก

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 4 พฤศจิกายน 2518 สังกัด : กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ที่อยู่ : 123/343 หมู่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-561-4887 โทรศัพท์มือถือ : 081-849-1187 Email Address : ssarayoot@gmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

กอล์ฟ

26. ชื่อ-สกุล : นายสาธิต มุนินทร์

กอล์ฟ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี/เกิด : 25 กันยายน 2530 สังกัด : กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ที่อยู่ : 28 หมู่ 2 ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-579-8512 โทรศัพท์มือถือ : 089-997-7633 Email Address : cristano_golf@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

สาว

27. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุรีย์รัตน์ รักเหลือ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด :27 พฤศจิกายน 2528 สังกัด : สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

สาว

ที่อยู่ : 11205/27 แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-940-5980 โทรศัพท์มือถือ : 086-170-6433 Email Address : saw_small@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

เอ๋

28. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวรรณี ศรีทองอินทร์ ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 31 มีนาคม 2525 สังกัด : สวพ. 5 ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี กรมวิชาการเกษตร ที่อยู่ : 60/25 หมู่ 7 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์สำนักงาน : 034-552-035 โทรศัพท์มือถือ : 085-832-6917 Email Address : suwannee747@gmail.com

เอ๋

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

เงาะ

29. ชื่อ-สกุล : นางสาวกิตติมา จินตนสนธิ

เงาะ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 15 มิถุนายน 2523 สังกัด : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สศก. ที่อยู่ : 126/34 หมู่ 8 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-940-7033 โทรศัพท์มือถือ : 086-403-6700 Email Address : bally_mak@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

เชษฐ์

ค้นหาเพื่อน

30. ชื่อ-สกุล : นายชัย จีนท่าไม้

เชษฐ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 19 กรกฎาคม 2522 สังกัด : สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก. ที่อยู่ : 35/3 หมู่ 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-940-6983 โทรศัพท์มือถือ : 081-556-6598 Email Address : pichai.jent@gmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

จิ๊

ค้นหาเพื่อน

31. ชื่อ-สกุล : นางสาวดวงชีวัน คล่องเลี้ยงชีพ

จิ๊

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี/เกิด : 15 มกราคม 2521 สังกัด : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สศก. ที่อยู่ : 495 หมู่ 13 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-579-3608 โทรศัพท์มือถือ : 088-189-0248 Email Address : ji.chem@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

โอ๊ต

32. ชื่อ-สกุล : นายธนพงศ์ เพชรทอง

โอ๊ต

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี/เกิด : 29 กรกฎาคม 2526 สังกัด : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สศก. ที่อยู่ : 500/152 หมู่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-940-5409 โทรศัพท์มือถือ : 086-950-0018 Email Address : tanapong29@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

ทราย

33. ชื่อ-สกุล : นางสาวธัญนันท์ กันทะวงศ์

ทราย

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 3 มกราคม 2526 สังกัด : สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก. ที่อยู่ : 25 หมู่ 2 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์สำนักงาน : โทรศัพท์มือถือ : 086-654-9702 Email Address : tunyanun_k@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ภรณ์

ค้นหาเพื่อน

34. ชื่อ-สกุล : นางสาวนพัฐกรณ์ พึ่งสมศักดิ์

ภรณ์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี/เกิด : 9 กรกฎาคม 2527 สังกัด : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 6 สศก. ที่อยู่ : 19/1 หมู่ 6 ตำบลยี่ลัน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110 โทรศัพท์สำนักงาน : 038-351398 โทรศัพท์มือถือ : : 082-554-6339 Email Address : shizuka.pm@gmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

น้อง

ค้นหาเพื่อน

35. ชื่อ-สกุล : นางสาวนรากร จำเริญสุข

น้อง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี/เกิด : 15 มีนาคม 2525 สังกัด : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 6 สศก. ที่อยู่ : 14 หมู่ 3 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทรศัพท์สำนักงาน : 038-351398 โทรศัพท์มือถือ : 086-790-2657 Email Address : nara_keng123@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

หน่อย

ค้นหาเพื่อน

36. ชื่อ-สกุล : นางสาวนราภรณ์ อังคณาวิสูตร

หน่อย

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 7 สิงหาคม 2525 สังกัด : สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก. ที่อยู่ : 363/703 แขวงคลองถนน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-940-6984 โทรศัพท์มือถือ : : 084-024-6171 Email Address : nara_104_@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

อ้อย

ค้นหาเพื่อน

37. ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญจา น้อยผล

อ้อย

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี/เกิด : 17 กุมภาพันธ์ 2523 สังกัด : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สศก. ที่อยู่ : 39/2 หมู่ 5 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-940-6640 โทรศัพท์มือถือ : 081-008-2773 Email Address : benja_ooy@hotmail.co.th

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ติ๊ก

ค้นหาเพื่อน

38. ชื่อ-สกุล : นางสาวรัชดาภรณ์ สีใต้

ติ๊ก

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี/เกิด : 4 กุมภาพันธ์ 2531 สังกัด : สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก. ที่อยู่ : 32 หมู่ 8 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-940-6487 ต่อ 133 โทรศัพท์มือถือ : 080-475-3478 Email Address : watpnonw1@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

แอ้

ค้นหาเพื่อน

39. ชื่อ-สกุล : นายราชัน บูรณาพล

แอ้

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี/เกิด : 9 ธันวาคม 2519 สังกัด : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 7 สศก. ที่อยู่ : 236 หมู่ 3 ตำบลลำพาน อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์สำนักงาน : 056-405-007 โทรศัพท์มือถือ : 085-783-5033 Email Address : rachan1931@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

มารูโกะ

40. ชื่อ-สกุล : นางสาวลภัสรดา บัวไหล ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี/เกิด : 26 พฤศจิกายน 2524 สังกัด : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สศก. ที่อยู่ : 117 หมู่ 9 ตำบลเขือนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-940-6641 โทรศัพท์มือถือ : 081-706-9121 Email Address : wawa_jubjub@hotmail.com

มารูโกะ

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

บุ๋ม

ค้นหาเพื่อน

41. ชื่อ-สกุล : นางสาววชิราภรณ์ แสงหิรัญ

บุ๋ม

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 27 พฤษภาคม 2522 สังกัด : สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก. ที่อยู่ : 405/1 หมู่ 2 ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-940-6984 โทรศัพท์มือถือ : 080-086-4576 Email Address : boomoae@gmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

หนึ่ง

42. ชื่อ-สกุล : นายวิชสุนันท์ แสนรัมย์

หนึ่ง

ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 7 เมษายน 2527 สังกัด : สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก. ที่อยู่ : 28 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-579-2815 โทรศัพท์มือถือ : 086-539-7427 Email Address : witsunan_1@hotmail.comhh

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

ออย

43. ชื่อ-สกุล : นางสาวศิวพร สอนสุภาพ

ออย

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี/เกิด : 29 มกราคม 2525 สังกัด : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สศก. ที่อยู่ : 292 หมู่ 13 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-579-0617 ต่อ 210 โทรศัพท์มือถือ : 087-219-1789 Email Address : oliveoil-858@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ชัย

ค้นหาเพื่อน

44. ชื่อ-สกุล : นายศุภาชัย ภาวีอัครกุล

ชัย

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 2 มิถุนายน 2526 สังกัด : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สศก. ที่อยู่ : 253/229 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์สำนักงาน : โทรศัพท์มือถือ : 084-471-4718 Email Address : suphachai_pk@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ปุ๋ม

ค้นหาเพื่อน

45. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุชาดา อังกาบกิ่งแก้ว

ปุ๋ม

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 23 กรกฎาคม 2519 สังกัด : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สศก. ที่อยู่ : 56 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-940-7033 โทรศัพท์มือถือ : 089-143-4797 Email Address : nongpump@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

เก๋

ค้นหาเพื่อน

46. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุณัฏฐนันท์ ธีระวณิชตระกูล

เก๋

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 25 มกราคม 2527 สังกัด : สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก. ที่อยู่ : 66 หมู่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-579-2815 โทรศัพท์มือถือ : 091-8800532 Email Address : gae_mkt@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

โจ๊ก

ค้นหาเพื่อน

47. ชื่อ-สกุล : นายสุรชัย ช่ำชอง

โจ๊ก

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี/เกิด : 6 กันยายน 2521 สังกัด : สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก. ที่อยู่ : 46/2 หมู่ 6 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-940-6487 ต่อ 126 โทรศัพท์มือถือ : 088-252-6036 Email Address : chamchong_s@yahoo.co.th

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

อีฟ

ค้นหาเพื่อน

48. ชื่อ-สกุล : นางสาวหทัยรัตน์ ชัยพิชิต ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 18 กันยายน 2524 สังกัด : สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก. ที่อยู่ : 101/196 ลุมพินีเพลส อาคาร D ถ. พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-579-2815 โทรศัพท์มือถือ : 087-510-9527 Email Address : hatairat_ch@hotmail.com

อีฟ

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ก้อย

ค้นหาเพื่อน

49. ชื่อ-สกุล : นางสาวอันติมา แสงสุพรรณ

ก้อย

ตำแหน่ง : เศรษฐกรปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 4 มิถุนายน 2531 สังกัด : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สศก. ที่อยู่ : 251/253 ซอย 50 ม. สัมมากร แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-579-2982 โทรศัพท์มือถือ : 081-622-3121 Email Address : untima.s@gmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

โอ๋

50. ชื่อ-สกุล : นางสาวจรรจิรา เจริญทวีชัย ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 28 พฤษภาคม 2522 สังกัด : สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี กรมพัฒนาที่ดิน ที่อยู่ : 101/288 หมู่ 10 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์สำนักงาน : 038-389106-7 โทรศัพท์มือถือ : 081-845-3611 Email Address : jangi@windowslive.com, s.yoyo@hotmail.com

โอ๋

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

วรรณ

51. ชื่อ-สกุล : นางสาวจิรวรรณ ไชยแดง

วรรณ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี/เกิด : 1 เมษายน 2519 สังกัด : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน ที่อยู่ : 72 หมู่ 2 ตำบล ตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-941-2142 โทรศัพท์มือถือ : D 083-697-4823, G 082-261-9527 Email Address : new_sky@windowslive.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ก้อย

ค้นหาเพื่อน

52. ชื่อ-สกุล : นางณัฐธิดา เจริญศิลป์

ก้อย

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน วัน/เดือน/ปี/เกิด : 10 ธันวาคม 2525 สังกัด : สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี กรมพัฒนาที่ดิน ที่อยู่ : 200/73 หมู่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์สำนักงาน : 036-658-355 โทรศัพท์มือถือ : 081-673-3239 Email Address : nuttida_1025@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

เสก

ค้นหาเพื่อน

53. ชื่อ-สกุล : นายธนภัทร งามดี

เสก

ตำแหน่ง : เวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 12 เมษายน 2520 สังกัด : สำนักงานวิศวกรรมเพื่อพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ที่อยู่ : 3603/95 แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-579-8537 โทรศัพท์มือถือ : 086-386-1954 Email Address : thanaphat.ngd@gmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

จอย

54. ชื่อ-สกุล : นางสาวบุษบา อนุจรพันธ์

จอย

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 7 สิงหาคม 2522 สังกัด : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน ที่อยู่ : 130 หมู่ 13 ตำบล นางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 571000 โทรศัพท์สำนักงาน : โทรศัพท์มือถือ : 089-125-1061, 081-998-3074 Email Address : b_1617@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

กอล์ฟ

55. ชื่อ-สกุล : นายภาคภูมิ รัตนไสววงศ์

กอล์ฟ

ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 19 กันยายน 2528 สังกัด : กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มวินัย กรมพัฒนาที่ดิน ที่อยู่ :163/2 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-941-1760 ต่อ 1300 โทรศัพท์มือถือ : 086-112-6789 Email Address : golf-pp@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

แมน

ค้นหาเพื่อน

56. ชื่อ-สกุล : นายภาสกร กาวิชัย

แมน

ตำแหน่ง : นักสำรวจดินปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 18 เมษายน 2528 สังกัด : สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน ที่อยู่ : 61 หมู่ 1 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-943-1760 ต่อ 1348 โทรศัพท์มือถือ : 086-656-5128 Email Address : mantissa21@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

เต่า

ค้นหาเพื่อน

57. ชื่อ-สกุล : นายเมธา ศรีทองคำ

เต่า

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 5 พฤศจิกายน 2526 สังกัด : สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม กรมพัฒนาที่ดิน ที่อยู่ : 120 หมู่ 10 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์สำนักงาน : 042-503-588 โทรศัพท์มือถือ : 083-889-3957 Email Address : metaaui@gmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

โอ๊ด

58. ชื่อ-สกุล : นายภาสกร กาวิชัย

โอ๊ด

ตำแหน่ง : นักสำรวจดินปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 9 สิงหาคม 2527 สังกัด : สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน ที่อยู่ : 157 หมู่ 3 ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-562-5100 ต่อ 1351 โทรศัพท์มือถือ : 086-667-9716 Email Address : wipawanldd@gmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

โบว์

59. ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภาวัลย์ ฉิมเนียม

โบว์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 4 พฤศจิกายน 2524 สังกัด : สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม กรมพัฒนาที่ดิน ที่อยู่ : 347/1 หมู่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์สำนักงาน : 073-297025 โทรศัพท์มือถือ : 089-732-7500 Email Address : bobo_chin@hotmail.comz

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

ต่อ

60. ชื่อ-สกุล : นายสยามเขต เลาเหล็กพลี

ต่อ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 1 มีนาคม 2522 สังกัด : สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม กรมพัฒนาที่ดิน ที่อยู่ : 13 หมู่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์สำนักงาน : 042-503-588 โทรศัพท์มือถือ : 080-034-8472 Email Address : sayhamkate.l@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

ฝน

61. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัญญา พลวรางกูร

ฝน

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 12 ตุลาคม 2517 สังกัด : กองคลัง กรมพัฒนาที่ดิน ที่อยู่ : 166 ซอยอินทามระ 33 แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-941-1760 ต่อ 1358 โทรศัพท์มือถือ : 084-699-5279 Email Address : sukunyap.ldd@gmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

อ้อม

ค้นหาเพื่อน

62. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุชารีย์ วีระกุลพิริยะ

อ้อม

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 11 พฤศจิกายน 2525 สังกัด : สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง กรมพัฒนาที่ดิน ที่อยู่ : 5 หมู่ 11 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110 โทรศัพท์สำนักงาน : 035-862-056 โทรศัพท์มือถือ : 081-744-9748 Email Address : sucharee_aom@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

เอก

ค้นหาเพื่อน

63. ชื่อ-สกุล : นายอภิลักษณ์ อักษรพรหม

เอก

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 19 กันยายน 2525 สังกัด : สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร กรมพัฒนาที่ดิน ที่อยู่ : 33/1 หมู่ 13 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์สำนักงาน : 042-747-121 โทรศัพท์มือถือ : 086-918-6637 Email Address : eak_337@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

อาร์ท

ค้นหาเพื่อน

64. ชื่อ-สกุล : นายเอกภพ กันทับ

อาร์ท

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 11 สิงหาคม 2527 สังกัด : สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน กรมพัฒนาที่ดิน ที่อยู่ : 123 หมู่ 4 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170 โทรศัพท์สำนักงาน : 053-611853 โทรศัพท์มือถือ : 080-132-1682 Email Address : art_cattarock@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ต่าย

ค้นหาเพื่อน

65. ชื่อ-สกุล : นางสาวจุฑามาส ติยาเดชาชัย

ต่าย

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 31 กรกฎาคม 2523 สังกัด : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ กรมตรวจฯ ที่อยู่ : 172 หมู่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์สำนักงาน : 044-617091 โทรศัพท์มือถือ : 087-954-8227 Email Address : tainee_2523@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ทอส

ค้นหาเพื่อน

66. ชื่อ-สกุล : นายทนงศักดิ์ ตันกุระ

ทอส

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 3 มกราคม 2530 สังกัด : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่อยู่ : 108 หมู่ 1 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-628-5240-59 โทรศัพท์มือถือ : 080-070-6609 Email Address : tuayai_tos@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

เค

ค้นหาเพื่อน

67. ชื่อ-สกุล : นายทัดชา กว้างสวาสดิ์

เค

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 21 ตุลาคม 2526 สังกัด : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่อยู่ : 42/1 หมู่ 10 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 โทรศัพท์สำนักงาน : 042-491527 โทรศัพท์มือถือ : 084-544-1095, 083-356-6554 Email Address : arrijung@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

จิ๋ว

ค้นหาเพื่อน

68. ชื่อ-สกุล : นางสาวธนารีย์ ทองดี ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 1 พฤศจิกายน 2529 สังกัด : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่อยู่ : 49/1 หมู่ 12 ตำบลนาไม่ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์สำนักงาน : 075-378638 โทรศัพท์มือถือ : 084-846-6960 Email Address : jiwary@windowslive.com

จิ๋ว

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ปลา

ค้นหาเพื่อน

69. ชื่อ-สกุล : นางสาวปาริฉัตร ภู่ทอง

ปลา

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 24 กุมภาพันธ์ 2527 สังกัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130 โทรศัพท์สำนักงาน : โทรศัพท์มือถือ : 084-894-3288 Email Address : parthong27@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

ใหม่

71. ชื่อ-สกุล : นางสาวรุ่งทิวา ปันตา

ใหม่

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 14 เมษายน 2529 สังกัด : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่อยู่ : 8 หมู่ 10 ตำบลปงบางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทรศัพท์สำนักงาน : 032-602066 โทรศัพท์มือถือ : 081-672-6445 Email Address : peemai.rp@gmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

ดาว

72. ชื่อ-สกุล : นางสาวแววดาว นิลมะเริง

ดาว

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 23 ธันวาคม 2525 สังกัด : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่อยู่ : 80 ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์สำนักงาน : 042-514062 โทรศัพท์มือถือ : 087-249-1097 Email Address : nado_dao@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

ต่าย

73. ชื่อ-สกุล : นางสาวสุจิตรา สมานทิศ

ต่าย

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 20 กรกฎาคม 2524 สังกัด : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่อยู่ : 37 หมู่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์สำนักงาน : 039-321184 โทรศัพท์มือถือ : 081-951-0470 Email Address : tayyoo_tayyoo@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

แสง

ค้นหาเพื่อน

74. ชื่อ-สกุล : นางแสงสูรย์ สอนยศ

แสง

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฎิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 10 กุมภาพพันธ์ 2524 สังกัด : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่อยู่ : 158 หมู่ 2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์สำนักงาน : 083-744-9100 โทรศัพท์มือถือ : 089-759-2224 Email Address : ssaijai@hotmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

รักษ์

75. ชื่อ-สกุล : นางสาวอนุรักษ์ สาสูงเนิน

รักษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 26 กรกฎาคม 2522 สังกัด : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่อยู่ : 77 หมู่ 5 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์สำนักงาน : 088-286-3038 โทรศัพท์มือถือ : 085-485-0755 Email Address : rakrakraksa@hotmail.co.th

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

สู้

76. ชื่อ-สกุล : นางสาวอุดมการณ์ ชุมรุม

สู้

ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 10 กุมภาพพันธ์ 2524 สังกัด : สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่อยู่ : 311 หมู่ 1 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-628-5240-59 ต่อ 4208 โทรศัพท์มือถือ : 085-499-0813 Email Address : soosoo.chumrum@gmail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

บัว

77. ชื่อ-สกุล : นางสาวนันทประภา นันทิยะกุล ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 5 มีนาคม 2526 สังกัด : กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มอกช. ที่อยู่ : 5 ถนนพระรามเก้า 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-561-2277 ต่อ 1322 โทรศัพท์มือถือ : 081-988-0102 Email Address : nantaprapa@gmail.com

บัว

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

หมิง

78. ชื่อ-สกุล : นางสาวอาริสา รัตนปิ่นศิริ

หมิง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 26 เมษายน 2527 สังกัด : กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มกอช. ที่อยู่ : 127/123 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-561-2277 ต่อ 1343 โทรศัพท์มือถือ : 089-645-6681 Email Address : awmarisa@goomail.com

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ


ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

น้ำมนต์

79. ชื่อ-สกุล : นางสาวณภิญา มุสิกะรักษ์ ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 10 กันยายน 2524 สังกัด : ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สารสนเทศ กรมการข้าว ที่อยู่ : 14 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์สำนักงาน : โทรศัพท์มือถือ : 086-960-9137 Email Address : naphiya@gmail.com

น้ำมนต์

เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

รูปภาพ

เพื่อน 77 คน ค้นหาเพื่อน สถานที่ และสิ่งต่างๆ

ค้นหาเพื่อน

ขรก. 10

78. ชื่อ-สกุล : นางสาวอาริสา รัตนปิ่นศิริ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี/เกิด : 26 เมษายน 2527 สังกัด : กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มกอช. ที่อยู่ : 127/123 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์สำนักงาน : 02-561-2277 ต่อ 1343 โทรศัพท์มือถือ : 089-645-6681 Email Address : awmarisa@goomail.com เคยทำงานที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มสถานที่ศึกษา เพิ่มเมืองที่คุณอยู่ เพ่ิมบ้านเกิดของคุณ เกี่ยวกับ

เพื่อน 77 คน

รูปภาพ

Government Officer Staff  

Government Officer Staff

Government Officer Staff  

Government Officer Staff

Advertisement