Page 1

การเตรียมพร้ อมก่ อนการเจรจาการค้ าระหว่ างประเทศ

ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ International Institute for Trade and Development (ITD)


27/06/55

การเตรี ยมพร้ อมก่ อนการเจรจาการค้ าระหว่ างประเทศ

ดร.วัชรั ศมิ์ ลีละวัฒน์ International Institute for Trade and Development (ITD)

National Development Strategies

Preparing for international negotiations Ideally, preparing for international negotiations should come after the establishment of national development strategies. But this is often not the case. Usually, the speed of international negotiations proceed at the a faster pace than domestic political change.

1


27/06/55

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 1. ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเป็ นธรรมในสังคม 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสูส่ งั คมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ ยืน

3. ยุทธศาสตร์ ความเข้ มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ พลังงาน 4. ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณ ุ ภาพและยัง่ ยืน 5. ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่ คงทาง เศรษฐกิจและสังคม 6. ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ ความเข้ มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของ อาหารและพลังงาน ให้ ความสาคัญกับ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นฐานการผลิตภาคเกษตรให้ เข้ มแข็งและยัง่ ยืน การเพิม่ ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ควบคุมและกากับดูแลให้มีการนาเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้ มาตรฐาน

การสร้ างมูลค่าเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต

2


27/06/55

การสร้ างความมัน่ คงในอาชีพและรายได้ ให้ แก่เกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยทีไ่ ด้รับผลกระทบจากการ นาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มตี ้นทุนต่าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิด การค้าเสรี

การสร้ างความมัน่ คงด้ านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ ครัวเรื อนและชุมชน การสร้ างความมัน่ คงด้ านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ประเทศและความเข้ มแข็งภาคเกษตร การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้ างความมัน่ คงด้ าน อาหารและพลังงาน

มาตรา ๑๙๐ ของรั ฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริ ย์ทรงไว้ ซงึ่ พระราชอานาจในการทาหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรื อกับองค์การระหว่างประเทศ หนังสือสัญญาใดมีบทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย หรื อเขตพื ้นที่นอกอาณาเขต ซึง่ ประเทศไทยมีสทิ ธิอธิปไตยหรือมีเขตอานาจตามหนังสือสัญญาหรื อตามกฎหมาย ระหว่างประเทศ หรื อจะต้ องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้ การเป็ นไปตามหนังสือสัญญา หรื อมีผลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรื อสังคมของประเทศอย่างกว้ างขวาง หรื อ มีผลผูกพันด้ านการค้ า การลงทุน หรื องบประมาณของประเทศอย่างมีนยั สาคัญ ต้ อง ได้ รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี ้ รัฐสภาจะต้ องพิจารณาให้ แล้ วเสร็ จภายในหก สิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับเรื่ องดังกล่าว

3


27/06/55

ก่อนการดาเนินการเพื่อทาหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรื อ องค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรี ต้องให้ ข้อมูลและ จัดให้ มีการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน และต้ องชี ้แจงต่อรัฐสภา เกี่ยวกับหนังสือสัญญานัน้ ในการนี ้ ให้ คณะรัฐมนตรี เสนอกรอบการ เจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้ วย เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ ว ก่อนที่จะแสดงเจตนา ให้ มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี ต้องให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึง รายละเอียดของหนังสือสัญญานัน้ และในกรณีที่การปฏิบตั ิตาม หนังสือสัญญาดังกล่าวก่อให้ เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรื อ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คณะรัฐมนตรี ต้องดาเนินการ แก้ ไขหรื อเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบนันอย่ ้ างรวดเร็ วเหมาะสม และเป็ น ธรรม

ให้ มีกฎหมายว่าด้ วยการกาหนดขั ้นตอนและวิธีการจัดทา หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจหรื อสังคม ของประเทศอย่างกว้ างขวาง หรื อมีผลผูกพันด้ านการค้ า หรื อการลงทุน อย่างมีนยั สาคัญ รวมทั ้งการแก้ ไขหรื อเยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบจาก การปฏิบตั ติ ามหนังสือสัญญาดังกล่าวโดยคานึงถึงความเป็ นธรรม ระหว่างผู้ที่ได้ ประโยชน์กบั ผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากการปฏิบตั ติ าม หนังสือสัญญานั ้นและประชาชนทัว่ ไป ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้ เป็ นอานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่ จะวินจิ ฉัยชี ้ขาด โดยให้ นาบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใช้ บังคับกับการเสนอเรื่ องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม

4


27/06/55

Preparing for Negotiations

1. Gathering knowledge and data from stakeholders 2. Assess foreseeable economic and social impacts 3. Determine the needs for remedy measures and assistance mechanism

1

Gathering knowledge and data from stakeholders

Intergovernmental coordination Collaboration among all related government agencies is needed.

Multi-stakeholder consultation Voices of private sectors---those who would be directly affected and indirectly affected—must be heard

5


27/06/55

Inter-governmental coordination  Set up a credible, transparent and efficient coordination process

This is to ensure consistency among all governmental agencies involved in agricultural negotiations. It is crucial to check on rules/regulations and the interests of different ministries. This is to come up with a consent from all parties on the country‟s negotiation stance. The main objective is to establish national positions regarding all agricultural related issues. “Working groups”  Established under Commerce Ministry to coordinate trade negotiations  The working groups could be sector-based.

Benefits from effective inter-governmental consultations

 To create a range of government positions  To create an information base on measures affecting trade in agriculture  To identify and analyze the effects of specific measures on the achievement of economic or social policy objectives  To avoid duplication in domestic stakeholder and intragovernmental consultations  To contribute to an ongoing assessment of the impact of agriculural trade liberalization

6


27/06/55

Multi-stakeholder consultation

Coordination effort must be expanded to include all key external stakeholders, which are private sectors and civil society. Be prepared for a broad variety of conflicting interests when conducting multi-stakeholder consultation.  Protection of domestic markets  Consumer protection

Stakeholders will provide initial input and receive initial feedback, then comment on negotiating alternatives, and receive feedback on the negotiations as they progress. Aim of multi-stakeholder consultation  To bring together stakeholders with different views so that individual groups are exposed to the full range of factors that the government must take into account and balance in the negotiating process  To better clarify economic and political consequences as well as regulatory issues  To address possible misconceptions and misunderstanding in the public policy debate over liberalization

7


27/06/55

Sample List of Exporters and Other Domestic Stakeholders

GATS Sector Environmental services

Exporters Small & large national firms who sell by each mode TNC subsidiaries (Mode 3) Government agencies Non-profit organizations

Other Stakeholders  Environmental services association  Trade unions  Environmental NGOs  Producers in other sectors which consume these services  Consumer groups

„Then‟ and „Now‟ Interests in multi-stakeholder consultations has increased  as trade policy making has become more complex  as civil society has become more engaged in trade negotiation process

Adapting to changing circumstances has been a challenge for many old school trade policy hands

8


27/06/55

Seattle 1999 was a turning point  A major challenge to the WTO—forced a focus on the legitimacy and transparency of operations Created a need to respond to pressures from domestic constituencies and NGOs BUT, it was not just about „responses‟— also about proactive choice leading to more effective policymaking

9


27/06/55

Trade policymaking „Then‟  Technocratic, insulated from the mainstream of political dialogue Elites operating behind closed doors An „old boy‟s club‟ Focused mainly on market access, specifically reducing tariffs

Trade policymaking „Then‟  Mainly involved officials in trade and finance departments Negotiations took place in Geneva under the auspices of the GATT, which had only 23 contracting parties when founded.

10


27/06/55

Trade policymaking „Now‟  Trade policy is domestic policy  Increasingly focused on „behind the border‟ issues

Trade policy is exceedingly complex and can‟t be just left to experts Trade policy is an integral part of overall development strategy  Environmental issues  Labor issues  Gender equality

Trade policymaking „Now‟  Trade policymaking involves officials in many departments and across different orders of government. Trade policy is a blend of multilateral and regional initiatives.

11


27/06/55

Models of consultations

Multi-stakeholder Model

Adaptive club Model

Club Model

Club Model Government only Closed bureaucratic system, tend to assume the legitimate of free trade goals Internal bureaucratic consultation Focused on foreign and/or trade ministers Sectoral ministries involved depending on specific issues Focused on policy coordination in the face of an increasingly complex trade agenda

12


27/06/55

Adaptive club Model Government + private sector “Controlled openness” within established rules Debates gains from trade, but does not question the merit of free trade  Business-focused  Involves foreign/trade ministers, line ministries and private sector  Advice-focused—seeks private sector expertise on trade matters

Multi-stakeholder Model  Government + private sector + civil society  Linked to broader patterns of public diplomacy  Responds to questioning of the objectives and legitimacy of free trade goals—may create „crises of expectations‟  Focused on consensus—aims to enhance the consensus in favor of trade liberalization in the face of public opposition  Mixed modes of consultation---seminar or brainstorming meeting  Include variety of civil society players

13


27/06/55

Why consult? To gather and disseminate information To identify needs To initiate or explore evidence To narrow the range of policy options available To evaluate or review policies or programs To decide on future strategies to achieve goals

Who to consult? Stakeholders are persons who: are to benefit from a proposed policy, plan or program; will be directly affected, or have interests that may be negatively affected; Possess information, resources and expertise needed for strategy development and implementation.

14


27/06/55

General principles  Inclusiveness and equity  All members of society should be allowed to participate in the policy making process.  Local ownership  Support structured participation at the community or local level, and provide support to strengthen local mechanisms so that they can effectively consult  Openness and accountability  Public servants are accountable to the general public for their decision and actions

General principles (Continued) Collaboration  The public service is responsible for promoting collaboration within government and with the wider society.

Mutual respect  The diversity among and between sectors of society will be respected.

15


27/06/55

What should be done?  Develop clearly structured proposals

 Make consultation materials concise, understandable and accessible  Facilitate the ability of stakeholders to participate  Give feedback  Monitor the effectiveness of the consultation process  Follow best policy-making practice in developing proposals---reduce red tape.

2

Assessing foreseeable economic and social impacts

Normally, the officials in a government agency do not have time and tool to conduct analytical works on economic and social impacts of trade liberalization. Most of the time, it is a need to commission a research project to a selected research institute. The first thing to be done is to develop a TOR for an assessment of economic and social impacts.

16


27/06/55

โครงสร้ างของ TOR หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา ประโยชน์ที่จะได้ รับ ระยะเวลาการศึกษา งบประมาณการศึกษา

การพิจารณาข้ อเสนอโครงการศึกษาวิจัย สิ่งสาคัญที่ต้องคานึงถึง องค์ประกอบของทีมวิจยั วิธีการวิจยั การได้ มาซึง่ ข้ อมูล ความเป็ นไปได้

กิจกรรมตลอดระยะเวลาดาเนินการ

17


27/06/55

แหล่งข้ อมูล หน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้ อง เช่น สศก. กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง ธปท. เป็ นต้ น สานักงานสถิติแห่งชาติ  Trade map database by International Trade Center (ITC)--www.trademap.org  UNCTAD Stat-----www.unctad.org Then go to „statistics‟  FAO---www.fao.org Then go to „statistics‟  IFAD (International Fund for Agricultural Development)  ICTSD (International Center of Trade and Sustainable Development)  Global Trade Alert (GTA) database  UN Comtrade database  Google

Trade Map provides users with indicators on export performance, international demand, alternative markets and the role of competitors. Trade Map covers 220 countries and territories and 5300 products of the Harmonized System. Trade data is also available at the tariff line level for more than 150 countries and on a quarterly and monthly basis for more than 90 countries.

 FAOSTAT FAOSTAT, the FAO statistical database, is an on-line multilingual database currently containing time-series records from over 210 countries and territories covering agriculture, nutrition, fisheries, forestry and food aid.

18


27/06/55

 CountrySTAT A national statistical information system for food and agriculture. CountrySTAT harmonizes and integrates data on food and agriculture coming from different sources. Through a core database, policy makers and researchers can group data across thematic areas - such as production, trade and consumption - in order to study relationships and processes.

 FAOSTAT-Agriculture Provides statistics on crops, livestock, irrigation, land use, fertilizer, pesticide consumption, and agricultural machinery.  FAOSTAT-Forestry Provides statistics on imports and exports of woods and paper.  Fishery and Aquaculture Statistics The FAO Fisheries and Aquaculture Department provides advice and objective information to Members to help promote responsible aquaculture and fisheries. To fulfil this role the Department compiles, analyses and disseminates fishery data, structured within data collections.

 Global Trade Alert (GTA) database www.globaltradealert.org The GTA website allows policymakers, government officials, exporters, the media, and analysts to report discriminatory measures, but also will provide data for all stakeholders on the posted government measures by implementing country, by trading partners harmed, and by sector. The up-to-date information and informed commentary provided by Global Trade Alert will help ensure that the G20 pledge not to “repeat the historic mistakes of protectionism of previous eras" is met, by maintaining confidence in the world trading system, deterring beggar-thy-neighbor acts, and preserving the contribution that exports could play in the future recovery of the world economy.

19


27/06/55

 UN Comtrade database comtrade.un.org

The United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade) was established in the early 1960s. For almost fifty years, it has provided a wealth of trade information to policy makers, the business community, research institutions and the general public. It stores standardised official annual trade statistics reported by countries and reflects international merchandise flows detailed by commodity and partner country with coverage reaching up to 99 percent of world merchandise trade.

3

Determine the needs for remedy measures and assistance mechanism

• Identify types of production that will be negatively affected by agricultural trade liberalization

• Allocate budget to technically and financially assist the producers • Determine the needs for capacity buildings for negotiators, ministries, and relevant agencies

• Formulate efficient Monitor and Evaluation mechanism

20


27/06/55

 ผลกระทบจาก FTA กรณีทม่ี ผี ลกระทบทางลบ ผลกระทบทางลบต่อไทย FTA

อาเซียน (AFTA)

สิ นค้าเกษตร / เกษตรแปรรูป

สิ นค้าอุตสาหกรรม

กาแฟ** ชา** ข้าว ปาล์มน้ ามัน อุตสาหกรรมยา ไหมดิบ มะพร้าว ข้าวโพดเลีย้ ง สัตว์ สมุนไพร

ออสเตรเลีย นิ วซีแลนด์ โคเนื้ อ** นมและผลิ ตภัณฑ์นม** สุกร อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์จากปา่ ผลิตภัณฑ์จากพืชสวน ไวน์

 ผลกระทบจาก FTA กรณีทม่ี ผี ลกระทบทางลบ ผลกระทบทางลบต่อไทย FTA จีน

อิ นเดีย

สิ นค้าเกษตร / เกษตรแปรรูป

สิ นค้าอุตสาหกรรม

ชา** กระเทียมและหอมหัวใหญ่** เครื่องหนัง** เครื่องใช้ไฟฟ้ า** ผักและผลไม้ ไม้ตดั ดอก เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก* มันสาปะหลัง ไหมดิบ ปลาน้าจืด สิง่ ทอ กระดาษ อัญมณีและเครือ่ งประดับ เฟอร์นิเจอร์ เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก* สิง่ ทอและเครือ่ งนุ่งห่ม เคมีภณ ั ฑ์ สี เครือ่ งหอม ผลิตภัณฑ์โลหะ เครือ่ งมือทาด้วย โลหะ บอยเลอร์

21


27/06/55

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิ ตภาค เกษตรเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถการ แข่งขันของประเทศ (กระทรวงเกษตรฯ) มติ คณะรัฐมนตรี

20 ก.ค. 2547

กองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิ ต และบริ การที่ได้รบั ผลกระทบจากการเปิ ด เสรีทางการค้า (กระทรวงพาณิชย์) 8 พ.ค. 2550

วัตถุประสงค์

ช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการ ช่วยเหลือเบือ้ งต้นให้แก่ ผูผ้ ลิต/ผูป้ ระกอบการ เปิ ดเสรีทางการค้า สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สินค้า อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ

รูปแบบการ ช่วยเหลือ

สนับสนุนเงินทุนทัง้ ในรูปเงินยืม/เงิน หมุนเวียน และเงินจ่ายขาด เพื่อสนับสนุน สินเชื่อปจั จัยการผลิตและเทคโนโลยี สนับสนุนงานวิจยั และพัฒนา การให้ความรู้ จัดฝึกอบรมและดูงาน

เงินทุนเพื่อสนับสนุนในด้าน การศึกษา วิจยั พัฒนา การจัดหาทีป่ รึกษาเพื่อช่วยในการ ปรับปรุงธุรกิจ การจัดฝึกอบรม

Thank you

www.itd.or.th 44

22

การเตรียมพร้อมก่อนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  

การเตรียมพร้อมก่อนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you