Page 1

โดย

นางสมหมาย บุญสมทบ ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3


คำนำ การจั ด ท าเอกสารประกอบการเรี ย นรู้ ชุ ด “การแกะสลั ก ผั ก และผลไม้ ” กลุ่ ม สาระ การเรี ย นรู้ ก ารงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นบ้ า นเนิ นพลั บหวาน ผู้รายงานได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง ในกรณีที่ไม่เข้าใจทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดนี้มีเนื้อหาสาระสาคัญ ได้แก่ ความรู้ ทั่วไปและพื้นฐานของการแกะสลักผักและผลไม้ การแกะสลักผักและผลไม้เป็นดอกไม้รูปแบบ ต่างๆ รวมถึงการประดับตกแต่ง การจัดวาง และการจัดแสดงผลงาน เป็นต้น ซึ่งมีจานวนทั้งหมด 10 เล่ม เอกสารแต่ละเล่มจะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ คาแนะนาสาหรับครูผู้สอน และนักเรียน แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน ใบความรู้ ใบงาน และแบบฝึกหัด การจั ด ทาเอกสารประกอบการเรี ย นรู้ ชุ ด “การแกะสลั ก ผั ก และผลไม้ ” กลุ่ ม สาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประทีป ศรีรักษา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาให้ คาแนะนา ตรวจความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไขจนสาเร็จเป็นรูปเล่มด้วยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ สมหมาย บุญสมทบ


คำชี้แจง เอกสารประกอบการเรี ย นรู้ ชุ ด “การแกะสลั ก ผั ก และผลไม้ ” กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี ได้ จั ดทาขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่ อประกอบกระบวนการจั ดการเรี ยนรู้ รายวิชา ง 21202 งานประดิษฐ์ 2 (การแกะสลักผักและผลไม้ ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน บ้านเนินพลับหวาน เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้มีทั้งหมด 10 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้ เล่มที่ 2 เรื่อง พื้นฐานการแกะสลักผักและผลไม้ เล่มที่ 3 เรื่อง การแกะสลักแครอทเป็นดอกข่า

เล่มที่ 4 เรื่อง กำรแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ เล่มที่ 5 เรื่อง เล่มที่ 6 เรื่อง เล่มที่ 7 เรื่อง เล่มที่ 8 เรื่อง เล่มที่ 9 เรื่อง เล่มที่ 10เรื่อง

การแกะสลักฟักทองเป็นดอกบานชื่น การแกะสลักฟักทองเป็นดอกผีเสื้อ การแกะสลักฟักทองเป็นดอกกุหลาบ การแกะสลักมันแกวเป็นดอกแคทลียา การแกะสลักแตงโมลายประยุกต์ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการแกะสลักผักและผลไม้

เอกสารประกอบการเรียนรู้ 1 เล่มใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน โดยเป็น การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น กระบวนการแบบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ กั น เรี ย นรู้ เอกสารชุ ด นี้ จ ะส่ ง ผลให้ กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน โดยครูผู้สอน มีหน้าที่แนะนาเมื่อนักเรียนมีปัญหาเวลาปฏิบัติงาน

สมหมาย บุญสมทบ


สำรบัญ เรื่อง คานา คาชี้แจง คาแนะนาสาหรับครู คาแนะนาสาหรับผู้เรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่  ฟักทอง  วิธีการเลือกและดูแลรักษาฟักทอง  การแกะสลักดอกรักเร่  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่  ขั้นตอนการแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่  การดูแลรักษาดอกรักเร่แกะสลัก  การใช้งานดอกรักเร่แกะสลัก  ข้อเสนอแนะ ใบงาน เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่ม แบบฝึกหัด เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน บรรณานุกรม

หน้ำ

1 2 3 4 7 7 8 8 9 10 20 20 21 22 23 25 26 29 30 31 33


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 1

คำแนะนำสำหรับครูผู้สอน ก่อนใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้แต่ละเล่ม ครูผู้สอนควรปฏิบัติดังนี้ 1. ก่ อ นใช้ เ อกสารประกอบการเรี ย นรู้ แ ต่ ล ะเล่ ม ครู ผู้ ส อนควรศึ ก ษาให้ ล ะเอี ย ด ก่อนนาไปใช้ 2. ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อที่เกี่ยวข้องให้พร้อม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะศึกษา และปฏิบัติตาม 3. ครูผู้สอนควรประเมินผลนักเรียน ทั้งก่อนเรียน และหลังเรียนเมื่อศึกษาเอกสาร จบแต่ละเล่ม 4. หากนักเรียนมีข้อสงสัย ไม่เข้าใจ ให้อธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจ


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 2

คำแนะนำสำหรับผู้เรียน ก่อนใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้แต่ละเล่ม ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้ 1. ก่อนศึกษา ผู้เรียนควรทาแบบทดสอบก่อนเรียนและเก็บคะแนนไว้เปรียบเทียบ หลังเรียน 2. ผู้เรียนต้องอ่านทาความเข้าใจให้ละเอียดทุกเรื่อง 3. ผู้เรียนศึกษาจบเล่มแล้ว ควรประเมินผลสัมฤทธิ์ของตนเองจากกิจกรรมท้ายเล่ม และทาแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้า 4. หากผู้เรียนมีข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจถ้อยคาหรือเนื้อหาใดๆในเล่ม จะต้องสอบถาม ข้อมูลให้ละเอียดเพิ่มเติมจากครูผู้สอนหรือผู้รู้ทันที


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 3

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ ด้ำนควำมรู้ 1. นักเรียนอธิบายขั้นตอนการแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ได้ 2. นักเรียนเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสมกับงาน

ด้ำนทักษะกระบวนกำร 3. นักเรียนฝึกแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ได้ถูกต้องตามขั้นตอน

ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4. นักเรียนมุ่งมั่นในการทางาน มีความตั้งใจ และรับผิดชอบในการทาหน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 4

แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 10 นาที

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุด และกาเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบ

1. การเลือกฟักทองมาใช้ในงานแกะสลักควรเลือกอย่างไร ก. ผลใหญ่เนื้อหนา ข. ผลใหญ่เนื้อบาง ค. ผลเล็กเนื้อหนา ง. ผลเล็กเนื้อบาง 2. ขั้นตอนแรกของการแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่คือข้อใด ก. ปาดฐานล่าง ข. ปาดเนื้อใต้กลีบออก ค. เกลาฟักทองเป็นรูปหลังเต่า ง. เจาะเกสรตรงกลางเป็นวงกลม 3. วัสดุอุปกรณ์ในการแกะสลักดอกรักเร่คือข้อใด ก. ฟักทอง ข. มีดบาง ค. มีดแกะสลัก ง. ถูกทุกข้อ


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 5

4. ปลายกลีบของดอกรักเร่มีลักษณะอย่างไร ก. ปลายกลีบโค้งมน ข. ปลายกลีบแหลม ค. ปลายกลีบกลม ง. ปลายกลีบหยัก 5. การแกะสลักกลีบดอกรักเร่ ควรปาดรอบนอกเกสรให้เป็นรูปตัวอักษรใด ก. O ข. V ค. U ง. W 6. ดอกรักเร่ที่แกะสลักเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้งานทันทีจะมีวิธีการเก็บอย่างไรให้ใช้ได้นานที่สุด ก. แช่น้าไว้ ข. ห่อใบตอง ค. ห่อผ้าขาวบาง ง. ล้างน้า ใส่ถุง และแช่เย็น 7. ข้อใดคือวิธีการเก็บรักษาดอกรักเร่ที่ไม่ถูกต้อง ก. คลุมด้วยผ้าขาวบางชุบน้าบิดหมาด ข. ล้างน้าเย็น ค. แช่น้าเย็น ง. แช่ตู้เย็น 8. ถ้าต้องการดอกรักเร่สีอื่นๆ สามารถใช้ผักผลไม้ชนิดใดแทนได้ ก. สีส้ม – บีทรูท ข. สีขาว – มันแกว ค. สีแดง – มะละกอ ง. สีเขียว – แตงกวา


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 6

9. การแกะสลักดอกรักเร่ให้สวยงามผู้แกะสลักต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ก. อดทน ประณีต ข. ใจร้อน สมาธิสั้น ค. กล้าแสดงออก ง. เรียบร้อย 10. ดอกรักเร่ที่แกะสลักแล้ว นาไปใช้ประโยชน์ตามข้อใด ก. นาไปจัดตกแต่งจานอาหาร ข. นาไปทาเป็นฟักทองเชื่อม ค. นาไปจัดแจกัน ง. ถูกทุกข้อ

ตั้งใจทำนะคะ


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 7

ใบควำมรู้ เรื่อง กำรแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ ฟักทอง

ที่มำของภำพ : http://www.the-than.com และ http://www.myveget.com

ฟักทอง เป็นผักที่มีสีสวย มีหลายขนาด เป็นอาหารได้ทั้งคาวและหวาน และเป็นผักที่เหมาะ กับการแกะสลัก เนื่องจากเนื้อฟักทองนั้นเหนียวแน่น เนื้อไม่แข็งมาก แกะสลักแล้วอยู่ทรงได้นาน ที่ ส าคั ญ มี สี เ หลื อ งทองที่ ส วยสด และยั ง มี ร าคาที่ ไ ม่ แ พงมากนั ก จึ ง เหมาะส าหรั บ น ามาฝึ ก หั ด การแกะสลักอยู่เสมอ การเลือกฟักทองควรเลือกผลหนักๆ เนื้อสีเหลือง มีอมเขียวใกล้เปลือกเล็กน้อย ยิ่งถ้ามีมันเป็นจุดๆเกาะตรงสีเขียวใกล้เปลือก แสดงว่าเป็นฟักทองแก่ ฟักทองผลเล็กนิยมนามาแกะ เป็นภาชนะใส่อาหาร หรือแจกันทรงเตี้ย ผลใหญ่เนื้อหนา หั่นเป็นเสี้ยวเล็กใหญ่ต ามต้องการนามา แกะเป็นดอกไม้ ใบไม้ ตัวสัตว์ ตามต้องการ นอกจากนี้ข้อแนะนาอีกประการในการเลือกฟักทอง คื อ ไม่ ค วรน าฟั ก ทองที่ ผ ลยั ง อ่ อ นอยู่ ห รื อ ฟั ก ทองลู ก เล็ ก ที่ มี น้ าหนั ก เบา เนื้ อ บาง มาแกะสลั ก เพราะผลงานจะอยู่ได้ไม่ทน และกลีบดอกมีความหนาน้อย ทาให้ผลงานไม่สวยงาม


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 8

วิธีกำรเลือกและดูแลรักษำฟักทอง 1. เลือกฟักทองผลที่แก่จัด ผลใหญ่ เนื้อหนา ผิวเปลือกขรุขระ สีเหลืองอมเขียว จะได้ฟักทอง เนื้อเหนียว 2. เลือกฟักทองให้สด เวลาแกะสลักเนื้อจะได้แน่น 3. ก่ อ นจะน าไปใช้ ล้ า งน้ าให้ ห มดยาง ไม่ ค วรแช่ น้ าเพราะฟั ก ทองจะเปื่ อ ย ท าให้ ป ลาย กลีบดอกขาว

กำรแกะสลักดอกรักเร่ การแกะสลั ก ดอกรั ก เร่ เป็ น การแกะสลั ก ที่ มี ล วดลายซั บ ซ้ อ นและเป็ น การแก ะสลั ก ที่ เลียนแบบธรรมชาติ คือ ดอกรักเร่ ลักษณะกลีบของดอกรักเร่จะมีลักษณะกลีบโค้งปลายแหลม มีร่องกลีบที่ช่วงกลางดอกที่เด่นชัด กลีบดอกมีการซ้อนสับระหว่างกลีบกันหลายชั้น การแกะสลัก ดอกรักเร่ อาจดัดแปลงรูปแบบเพิ่มเติมจากธรรมชาติได้อีกหลายรูปแบบ

ที่มำ http://www.magnoliathailand.com และ http://www.thaigoodview.com


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 9

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 1.มีดต่างๆ ได้แก่ มีดแกะสลัก มีดปลายแหลม และมีดปอก

2.เขียง

3.กะละมัง

4.ฟักทอง เตรียมวัสดุพร้อม แล้ว… ลงมือทากันเลย

ที่มำของภำพที่ 1-4 : สมหมำย บุญสมทบ (2554)


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 10

ขั้นตอนกำรแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 1.ตัดฟักทองให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยม ขนาดพอประมาณ 1

2.เกลาเป็นหลังเต่า หรือทรงครึ่งวงกลม 2


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 11

3.เมื่อเกลาเสร็จ 3

4. ทาเกสร โดยเริ่มจากกรีดวงกลม ขนาดประมาณ 1/3 ของความกว้างฐาน 4


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 12

5.เอียงมีด 45 องศา เซาะเนื้อออกห่างประมาณ 0.5 ซม. 5

6.เกลาเกสรให้กลม 6


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 13

7.เมื่อเกลาเสร็จ 7

8.แบ่งส่วนลายรอบเกสรออกเป็น 10-12 ส่วน 8


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 14

9.สลักกลีบแหลมปลายเรียบ ลักษณะปลายกลีบคล้ายตัว V เรียงชิดกัน 9

10. เซาะเนื้อระหว่างกลีบออก 10


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 15

11.เมื่อเซาะเนื้อระหว่างกลีบออกแล้ว เป็นชั้นที่ 1 11

12. เซาะร่องกลางกลีบออก 12


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 16

13. ทากลีบชั้นที่ 2 โดยแกะสับหว่างกับชั้นที่ 1 เซาะเนื้อใต้กลีบออก 13

14.แกะสับหว่างกันไปเรื่อยๆจนเต็ม 14


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 17

15. สลักกลีบดอกให้มีลักษณะปลายแหลมคล้ายตัว V โดยแกะกลีบสับหว่างกับเกสรเป็นชั้นที่ 1 15

16.เซาะเนื้อใต้กลีบออก 16


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 18

17.เซาะร่องกลางกลีบออก 17

18.แกะกลีบสับหว่างกับชั้นที่ 1 18


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 19

19. เซาะเนื้อใต้ดอกออก 19

20. ผลงานสาเร็จ 20

ที่มำของภำพที่ 1-20 : สมหมำย บุญสมทบ (2554)


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 20

กำรดูแลรักษำดอกรักเร่แกะสลัก เมื่อแกะสลักเสร็จแล้วล้างน้าเย็นจัด รีบนาขึ้นคลุมด้วยผ้าขาวบางชุบน้าบิดให้หมาด หรือใส่ กล่องพลาสติกปิดฝา แช่ตู้เย็นชั้นผัก เก็บได้นานประมาณ 2-3 วัน

กำรใช้งำนดอกรักเร่แกะสลัก สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้หลายลักษณะดังนี้ (ควรคานึงถึงขนาดของการนาไปใช้ด้วย) 1. การจัดผักเครื่องจิ้ม 2. การจัดจานอาหาร 3. การจัดทดแทนดอกไม้สด 4. การเชื่อม เพื่อการตกแต่ง

ที่มำ http://pakareke.blogspot.com และ http://www.foodietaste.com


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 21

ข้อเสนอแนะ 1.

นักเรียนสามารถใช้ผักผลไม้ชนิดอื่นแทนฟักทองได้ เช่น แครอท หัวผักกาด เผือก บีทรูท มันแกว เป็นต้น

2.

เมื่อนักเรียนฝึกจนชานาญแล้ว สามารถนาทักษะการแกะสลักดอกรักเร่ไปแกะลงบนผลไม้ ที่มีขนาดใหญ่ได้ เช่น แตงโม มะละกอ หรือแคนตาลูป เป็นต้น โดยสามารถแกะเป็นดอก เดี่ยวหรือซ้อนดอกก็ได้

กำรแกะสลักดอกรักเร่บนแตงโม (ดอกเดี่ยว)

กำรแกะสลักดอกรักเร่บนแตงโม (ซ้อนดอก)

ที่มำของภำพ : สมหมำย บุญสมทบ (2554)

การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ เมื่อเราปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว เราต้องเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นที่ เพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อย และสามารถนามาใช้ครั้งต่อไปได้สะดวก โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 1. หลังจากใช้วัสดุอุปกรณ์ในการแกะสลักแล้วควรเก็บทุกครั้ง 2. ก่อนเก็บวัสดุอุปกรณ์ควรล้างทาความสะอาดแล้วใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง ถ้าเป็นมีดชนิดต่างๆ ควรเช็ดด้วยน้ามันก่อนเก็บ 3. เมื่อทาความสะอาดวัสดุอุปกรณ์แล้ว เก็บใส่ซอง ใส่กล่อง และเก็บในตู้ให้เป็นระเบียบ 4.


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 22

ใบงำน เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เวลา 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์ 1. นักเรียนอธิบายขั้นตอนการแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ได้ 2. นักเรียนเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสมกับงาน 3. นักเรียนฝึกแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ได้ถูกต้องตามขั้นตอน 4. นักเรียนมุ่งมั่นในการทางาน มีความตั้งใจ และรับผิดชอบในการทาหน้าที่การงานด้วยความ เพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย วัสดุอุปกรณ์ 1. ฟักทอง 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลัก ได้แก่ มีดบาง มีดแกะสลัก เขียง กะละมัง ถาด เป็นต้น 3. เอกสารประกอบการเรียนรู้เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 1. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 6 คน 2. สมาชิ ก กลุ่ ม ร่ ว มกั น ศึ ก ษาวิ ธี ก ารแกะสลั ก ฟั ก ทองเป็ น ดอกรั ก เร่ ตามขั้ น ตอนในเอกสาร ประกอบการเรียนรู้ เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ หน้า 10-19 3. นักเรียนแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ คนละ 1 ดอก 4. สมาชิกกลุ่มร่วมกันบันทึกข้อมูลลงในรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่ม 5. เลือกผลงานที่ดีที่สุดในกลุ่ม และส่งตัวแทนออกมานาเสนอผลงาน ข้อควรระวัง ขณะปฏิบัติงานควรมีสมาธิ ไม่เล่นหรือพูดคุยกัน และควรระมัดระวังใน การใช้อุปกรณ์ที่มีคม เช่น มีดบาง มีดแกะสลัก เพราะอาจทาให้เกิดอันตรายได้ เมื่อแกะสลักฟักทองเสร็จแล้วไม่ควรแช่น้านาน เพราะจะทาให้กลีบดอกขาวและเน่า ให้ล้างน้าเย็นผ่านๆแล้วใส่กล่องพลาสติกปิดฝา แช่ตู้เย็นชั้นผัก


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 23

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกลุ่ม เรื่อง กำรแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ กลุ่มที.่ ........................ชั้น.......................... รำยชื่อสมำชิก ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

1. วัสดุอุปกรณ์ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... 2. ขั้นตอนกำรแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... 3. ประโยชน์กำรใช้สอย ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 24

4. ปัญหำและอุปสรรคในกำรทำงำน .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. 5. กำรแก้ไขปัญหำ ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. 6. กำรเปรียบเทียบผลงำนกับกลุ่มอื่น ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. 7. แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในครั้งต่อไป ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................

สู้ๆนะครับเด็กๆ

ลงชื่อ....................................................หัวหน้ำกลุ่ม (...................................................)


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 25

แบบฝึกหัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 10 นาที

คำชี้แจง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ขั้นตอนการแกะสลักและรูปภาพให้สัมพันธ์กัน 1.

กำรสลักกลีบแหลม ปลำยเรียบ 2.

กำรเซำะเนื้อใต้ดอก

3.

กำรเกลำเกสร

4.

กำรแบ่งส่วนลำย

ชื่อ..........................................................................................................ชั้น................เลขที่.................


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 26

แบบทดสอบหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 10 นาที

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุด และกาเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบ 1. การเลือกฟักทองมาใช้ในงานแกะสลักควรเลือกอย่างไร ก. ผลใหญ่เนื้อหนา ข. ผลใหญ่เนื้อบาง ค. ผลเล็กเนื้อหนา ง. ผลเล็กเนื้อบาง 2. วัสดุอุปกรณ์ในการแกะสลักดอกรักเร่คือข้อใด ก. ฟักทอง ข. มีดบาง ค. มีดแกะสลัก ง. ถูกทุกข้อ 3. ขั้นตอนแรกของการแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่คือข้อใด ก. ปาดฐานล่าง ข. ปาดเนื้อใต้กลีบออก ค. เกลาฟักทองเป็นรูปหลังเต่า ง. เจาะเกสรตรงกลางเป็นวงกลม


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 27

4. การแกะสลักกลีบดอกรักเร่ ควรปาดรอบนอกเกสรให้เป็นรูปตัวอักษรใด ก. O ข. V ค. U ง. W 5. ปลายกลีบของดอกรักเร่มีลักษณะอย่างไร ก. ปลายกลีบโค้งมน ข. ปลายกลีบแหลม ค. ปลายกลีบกลม ง. ปลายกลีบหยัก 6. ข้อใดคือวิธีการเก็บรักษาดอกรักเร่ที่ไม่ถูกต้อง ก. คลุมด้วยผ้าขาวบางชุบน้าบิดหมาด ข. ล้างน้าเย็น ค. แช่น้าเย็น ง. แช่ตู้เย็น 7. ดอกรักเร่ที่แกะสลักเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้งานทันทีจะมีวิธีการเก็บอย่างไรให้ใช้ได้นานที่สุด ก. แช่น้าไว้ ข. ห่อใบตอง ค. ห่อผ้าขาวบาง ง. ล้างน้า ใส่กล่องพลาสติก และเก็บเข้าตู้เย็น 8. ถ้าต้องการดอกรักเร่สีอื่นๆ สามารถใช้ผักผลไม้ชนิดใดแทนได้ ก. สีส้ม – บีทรูท ข. สีขาว – มันแกว ค. สีแดง – มะละกอ ง. สีเขียว – แตงกวา


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 28

9. ดอกรักเร่ที่แกะสลักแล้ว นาไปใช้ประโยชน์ตามข้อใด ก. นาไปจัดตกแต่งจานอาหาร ข. นาไปทาเป็นฟักทองเชื่อม ค. นาไปจัดแจกัน ง. ถูกทุกข้อ 10. การแกะสลักดอกรักเร่ให้สวยงามผู้แกะสลักต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ก. อดทน ประณีต ข. ใจร้อน สมาธิสั้น ค. กล้าแสดงออก ง. เรียบร้อย

ไม่ยำกเลย ใช่ไหมคะ


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 29

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง กำรแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่

แบบทดสอบก่อนเรียน 1. ก 2. ค 3. ง 4. ข 5. ข 6. ง 7. ค 8. ข 9. ก 10. ง

เก่งมำกเลยจ้ำ...

แบบทดสอบหลังเรียน 1. ก 2. ง 3. ค 4. ข 5. ข 6. ค 7. ง 8. ข 9. ง 10. ก


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 30

เฉลยแบบฝึกหัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 10 นาที

คำชี้แจง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ขั้นตอนการแกะสลักและรูปภาพให้สัมพันธ์กัน 1.

กำรสลักกลีบแหลม ปลำยเรียบ 2.

กำรเซำะเนื้อใต้ดอก

3.

กำรเกลำเกสร

4.

กำรแบ่งส่วนลำย

ชื่อ..........................................................................................................ชั้น................เลขที่.................


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 31

กระดำษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง กำรแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่

ชื่อ.................................นำมสกุล................................ชั้น.......เลขที.่ .........

ข้อ ก ข ค ง 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. รวม

คะแนน


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 32

กระดำษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง กำรแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่

ชื่อ.................................นำมสกุล................................ชั้น.......เลขที.่ .........

ข้อ ก ข ค ง 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. รวม

คะแนน


เล่มที่ 4 เรื่อง การแกะสลักฟักทองเป็นดอกรักเร่ 33

บรรณำนุกรม ณภัทร ทองแย้ม. แกะผักสลักลำย. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2551. ดารงศักดิ์ นิรันดร์. ศิลปะกำรแกะสลักผลไม้. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ชอฟ์เทค, 2550. บุรินทร์ภัทร ชูวงศ์. แกะสลักดอกไม้-ใบ เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ศรีสยามการพิมพ์, 2554. วันดี ณ สงขลา. แกะผัก สลักผลไม้. กรุงเทพฯ : โรงเรียนครัววันดี, 2551 ศรราม ดีรอด. กำรแกะสลักผลไม้เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2549. ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ. กำรแกะสลักดอกไม้จำกผักและผลไม้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2552

บทที่ 4 การแกะสลักผักและผลไม้  

การแกะสลัก

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you