Page 1

Attraktiv

­utbildningsmeny

Allt du behöver veta för att välja rätt gymnasie­ utbildning!

0491-885 00 • www.oscarsgymnasiet.se


GY11

En gymnasieskola som passar alla Gymnasieskolan består av 18 nationella program, yrkesprogram och högskoleförberedande program. Utöver dessa program kommer introduktionsprogram att finnas för de elever som inte uppnår behörighet till nationella gymnasieprogram.

2


OSCARGYMNASIETS HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM ÄR:

• Ekonomiprogrammet, EK • Estetiska programmet, ES • Naturvetenskapsprogrammet, NA • Samhällsvetenskapsprogrammet, SA • Teknikprogrammet, TE OSCARSGYMNASIETS YRKESPROGRAM ÄR:

• Barn- och fritidsprogrammet, BF (Lärling) • Bygg- och anläggningsprogrammet, BA (Lärling) • El- och energiprogrammet, EE • Fordons- och transportprogrammet, FT • Handels- och administrationsprogrammet, HA (Lärling) • Hantverksprogrammet, HV (Lärling) • Hotell- och turismprogrammet, HT (Lärling) • Industritekniska programmet, IN • Restaurang- och livsmedelsprogrammet, RL • VVS- och fastighetsprogrammet, VF • Vård- och omsorgsprogrammet, VO POÄNG

Alla program omfattar 2500 gymnasiepoäng. Dessa poäng är uppdelade på gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningskurser, programfördjupningar, individuellt val och gymnasiearbete. Samtliga ämnen är indelade i kurser. Betyg sätts när kursen är avslutad. BETYG

Betygsskalan är A, B, C, D, E, F. För att uppnå godkänd nivå måste man minst ha betyget E. Betyget A är det högsta betyget. TVÅ EXAMINA

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE, APL

APL ska förekomma på alla yrkesprogram. APL är en viktig del i utbildningen som knyter ihop teori och praktik. Den är vanligtvis 15 veckor och du är då på en arbetsplats under handledning. INDIVIDUELLT VAL – YRKESPROGRAM

Som Individuellt val kommer du att kunna välja kurser som breddar din behörighet om du vill söka vidare till högskola eller yrkeshögskola. Du väljer i så fall kurser i svenska, engelska och/eller matematik. Som individuellt val kan du också välja kurser som fördjupar eller breddar ditt yrkesprogram. Kurser inom idrott och estetik (musik, bild) är kurser som alltid erbjuds. Du har också möjlighet att själv ­påverka kursutbudet om du har egna idéer. INDIVIDUELLT VAL – HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Som individuellt val kommer du att kunna välja kurser som breddar din behörighet till högskola. Det kan vara kurser inom ämnet engelska, matematik, naturkunskap, historia eller samhällskunskap. Som individuellt val kan du också välja kurser som fördjupar eller breddar ditt gymnasieprogram. Kurser inom moderna språk (tyska, franska, spanska), idrott och estetik är kurser som alltid erbjuds. Du har också möjlighet att själv påverka kursutbudet om du har egna idéer. LÄRLING

Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst 50 procent av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram.

Kravet för en fullständig utbildning är att eleven ska ha 2500 poäng betygsatta kurser varav 2250 måste vara godkända. Eleven ska dessutom ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. En yrkesexamen ger behörighet till yrkeshögskolan. För att få en yrkes­examen ska eleven ha godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ytterligare ett krav är att eleven har godkända betyg på kurser omfattande 400 poäng inom de programgemensamma ämnena. För att få en högskoleförberedande examen ska eleven ha godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1.

3


BEHÖRIGHET & ANTAGNING

Allt om behörighet och antagning DU ÄR BEHÖRIG till ett nationellt program till och

med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Det innebär att du senast kan söka till hösten det år du fyller 19 år. Då måste årskurs 9 ha slutförts. BEHÖRIGHET TILL YRKESPROGRAM:

• Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska och fem andra ämnen. BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM:

• Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska och nio andra ämnen. • Godkända betyg i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörighet till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet. • Godkända betyg i biologi, fysik och kemi till Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. ANSÖKAN

• Ansökan görs via Internet. • Du får bara lämna en ansökan, oavsett hur många utbildningar du söker. Detta gäller även om du söker utbildningar på annan ort. • I början av april kan du logga in på: dexter.oskarshamn.se och se resultatet av den preliminära antagningen. • Möjlighet till om- och nyval finns för gymnasieprogram från mitten av april till början av maj. • När antagningen är klar den 1 juli får alla sökande ett personligt meddelande – även den som inte blivit antagen. • Har du inte fått något meddelande senast andra veckan i juli bör du kontakta antagningskansliet. • När skolorna börjat i augusti kan det finnas platser lediga på en del utbildningar. Då kan den som är behörig och inte blivit antagen tidigare söka någon av dessa platser. Den som blivit antagen till ett lägre val kan bli erbjuden plats till det högre valet om man har valt att stå som reserv. Antagningskansliet meddelar den sökande som står i tur. Var därför noga med att du kryssar i rätt svar på svarstalongen och anger rätt adress och telefonnummer.

4

SAMVERKAN MELLAN KOMMUNER

Oskarshamns kommun har skrivit ett samverkansavtal med Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar Gymnasieförbund, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Mönsterås, Nybro, Olofström, Ronneby, Tingsryd, Vimmerby, Västervik och Växjö. Det innebär att du som är folkbokförd i någon av kommunerna kan söka gymnasieutbildning i Oskarshamn på samma villkor som i din hemkommun. På samma sätt kan ungdomar från Oskarshamns kommun söka utbildning i nyss nämnda kommuner. Din studieoch yrkesvägledare kan förklara hur du berörs av samverkansavtalen. FRISÖK

Från och med höstterminen 2008 gäller frisök i hela landet. Det innebär att du kan söka utbildning var som helst i landet. Mer information om reglerna kring frisök och vad som gäller angående inackorderingstillägg och ersättning för dagliga resor får du av din studie- och yrkesvägledare. URVALET

Urvalet bestäms efter meritvärdet. Meritvärdet är summan av betygsvärdet för de 16 bästa betygen i slutbetyget från grundskolan. Språk ger extrapoäng och om du läst pråk i grundskolan kan du få betyg i 17 ämnen. Du kan få max 340 poäng i meritvärde. Betygspoängen A 20, B 17,5, C 15, D 12,5, E 10, F 0. Den sökande kan få tillgodoräkna sig poäng för särskilda kunskaper eller erfarenheter av betydelse för den sökta utbildningen. Meritvärdet får i sådana fall höjas med högst 10. Ett begränsat antal platser ska finnas för elever som på grund av särskilda skäl (exempelvis medicinska eller sociala) bör få företräde framför övriga sökande. Behörighetskravet gäller även de som söker och tas in via den fria kvoten.


GYMNASIECHEFEN HAR ORDET

Möjligheternas skola – ett självklart val! Oscarsgymnasiet erbjuder dig möjlighet till utbildning med hög kvalitet i en inspirerande och stimulerande miljö. Därmed är förutsättningarna mycket goda för att du ska hitta den utbildning, som ger bästa möjliga grund inför framtiden. OAVSETT OM DU tänker studera vidare vid hög­

skolan för att infria drömmen om toppjobbet eller planerar att satsa på ett jobb direkt efter gymnasie­ tiden så är det här rätt skola för dig. Oscarsgymnasiet är en av de allra största mötes­platserna i regionen. Pulsen är hög och mångfalden stor. Flera olika skolföreningar ger möjlighet till utveckling av specifika intressen. Därför är det garanterat att studietiden vid Oscarsgymnasiet blir spännande och att den kommer att bjuda på många extraordinära upplevelser. Detta tillsammans med värdefull kunskap och möjligheten att skaffa vänner för livet innebär att Oscarsgymnasiet förhoppningsvis är ett självklart val för dig. SKOLAN HAR ETT brett urval av utbildningar

som ger dig rätt förutsättningar inför din framtid. Bläddra i katalogen och hitta just det du söker. Välj ett ­program som väcker ditt intresse och din nyfiken-

het. Ett program som ger dig bästa möjliga förut­ sättningar inför framtiden. GÖR ETT INDIVIDUELLT val inom våra yrkes­

program eller högskoleförberedande program. Du har möjlighet att välja kurser som ger dig meritpoäng, särskild behörighet till högskolan och/eller allmän ­behörighet till högskolan om du valt ett yrkesprogram. Välkommen till Oscars när det är Öppet Hus och ta del av skolans goda stämning och valmöjligheter. Senare under läsåret är du också välkommen att ­besöka de program som du är extra nyfiken på. Gå in på skolans hemsida i dag, ­ www.oscarsgymnasiet.se. Där får du mer ­information om våra program och kan ta del av nyheter som ­kontinuerligt läggs ut. Vi ser fram emot att just du blir en av oss på Oscars! Peter Backhof, gymnasiechef

5


OSCARSKÅREN

Oscarskåren viktig trivselfaktor

Föreningens främsta uppgifter är att främja ungdomsdemokrati och elevinflytande. Oscarskåren, en förening uteslutande av elever, är onekligen en viktig trivselfaktor på Oscarsgymnasiet. ELEVKÅREN BILDADES 2011 på initiativ av

e­ leverna i samband med att det gamla elevrådet skulle ­förändras. Varje år, på vårterminen, arrangeras ett årsmöte där en ny styrelse väljs. Det är en liten grupp som har många idéer och tankar om hur Oscarsgymnasiet ska bli en ännu bättre plats för dig som elev. Du tillbringar ju faktiskt en stor del av din tid på skolan. Alla elever som vill vara med att utveckla skolan kan gå med i Oscarskåren. Och medlemskapet är förstås gratis. OSCARSKÅRENS VERKSAMHET GRUNDAR sig på

fyra pelare: social-, kulturell-, ekonomisk- och facklig verksamhet. Den sociala verksamheten går i sin helhet ut på att låta elever umgås på olika sätt eller att arrangera evenemang som för människor tillsammans, att skapa en bra skolanda. Att fixa rabattkort på populära ställen i stan är ett exempel på ekonomisk verksamhet. Kulturell verksamhet består till stor del av att arrangera konserter, utställningar eller andra typer av evenemang.

6

Den viktigaste delen är den fackliga. Den är ganska bred och handlar till stor del om att ta tillvara på elevernas intressen gentemot skolledning och lärare. OSCARSKÅRENS AMBITION ÄR att utbildningen

på Oscarsgymnasiet ska vara av högsta kvalitet och att lärarna visar respekt och är rättvisa mot elev­erna. Dessutom strävar kåren efter att skapa en arbetsmiljö som är så bra som möjligt, både psykiskt och fysiskt. Ju fler elever som engagerar sig i Oscarskåren desto bättre resultat. Det behövs alla sorters kompetenser i elevkåren. Du som kan sy, programmerar dataspel, lirar hockey eller spelar golf, du som sjunger eller målar och även du som kanske inte riktigt vet vad du vill eller vad du är bra på. Men framför allt du som vill påverka din skoltid och ha roligt är välkommen. VÄLKOMMEN ATT ENGAGERA dig i Oscarskåren

och din skola!


LOGOS & KULTURGRUPPEN

Logos sprider trivsel Konserter, andakter och månadsträffar – och en kontinuerlig leverans av goda saker i det tysta. Den kristna föreningen Logos hjälper onekligen till att sprida god trivsel på Oscarsgymnasiet, tillsammans med kulturgruppen. LOGOS ÄR EN förening som engagerar 30-talet

elever vid skolan. Den gemensamma nämnaren för medlemmarna är att de delar kristna värderingar. Den ekumeniska föreningen är synnerligen aktiv. Logos arrangerar veckoandakter och med jämna mellanrum konserter i aulan. Ibland levererar Logos lite mer spektakulära saker. Som exempelvis under Alla Hjärtans Dag. Till detta ska läggas att föreningens medlemmar hela tiden verkar för det goda – i det tysta. Det finns plats för fler föreningar på skolan. Har

du funderingar på att starta upp en ny verksamhet – kontakta receptionen så får du lite hjälp på vägen. VAR MED OCH påverka kulturen. Film, teater, musik

och böcker. Den som gillar kultur finner sitt lystmäte på Oscarsgymnasiet. Varje termin arrangeras olika kulturarrangemang på skolan. Och det bästa är att du som medlem i Kulturgruppen får vara med och påverka kultursatsningarna. Gruppen ser till att Oscarsgymnasiets elever får uppleva film, teater, dans och musik – som många uppskattar.

7


SAS

SAS – Oscars ­coverband Det allra senaste, eller hyllade klassiker. Det spelar ingen roll för när SAS står på scenen är det alltid fullt ös. SAS (SÖDERTORN ALL STARS) är en elevförening

för alla med musikintresse utöver det vanliga. SAS-­ traditionen är stark. År efter år har Oscarsgymnasiets rockband förgyllt tillvaron med den ena konserten bättre än den andra. Därför är intagningarna tuffa i början av höstterminen, när de elever som tog studenten på försommaren ska ersättas. DEN MUSIKALISKA KOMPETENSEN ska vara hög,

viljan till vidareutveckling stor och så är det förstås ett krav med hög närvaro i skolan. Skolans rockband repar i snitt två gånger i veckan.

8

SIN BELÖNING FÅR bandet i samband med termins-

avslutningarna och Kulturnatten. Då arrangeras konserter som alltid bjuder på hög stämning, förstklassig sång- och musikunderhållning och så förstås en fantastisk inramning. Konserterna är helt elevernas verk. ­Ungdomarna väljer låtar, arrangerar och repar in dem, hittar rätt koreografi, sköter ljus och ljud, marknadsför och allt annat som tillhör en riktig show. ATT VARA MED i Södertorn All Stars, SAS, är inte

bara kul – det ger också en ovärderlig erfarenhet.


OSCARS IF

Värdefull investering Kost och träning har betydelse för studieresultaten. Oscars IF, Oscarsgymnasiets egen idrottsförening, har ambitionen att stimulera eleverna till mer träning och till ett sundare liv. INTE NOG MED att träningen ger mer välmående

elever. Idrott i olika sammanhang förbättrar också sammanhållningen vid skolan. Oscars IF arrangerar eftermiddagsaktiviteter måndag till torsdag mellan klockan 15.30 och 17.00. Aktiviteterna varierar naturligtvis beroende på efterfrågan men några bra exempel är rugby, fotboll, basket och innebandy. Men många prioriterar en timma på gymmet före gruppaktiviteter. Idrottsföreningen ­planerar och arrangerar även flera olika turneringar under kvällstid som exempelvis volleyboll-, innebandyoch rugbyturneringar.

OSCARS IF VILL också stimulera elever att delta

i Skol-DM eller Skol-SM. Därför sponsrar ­föreningen både med anmälningsavgift och resa till dylika ­arrangemang. Allt detta får du tillgång till som medlem i Oscars-IF. Det kostar 50 kronor för ett helt läsår. VILL DU VETA mer om Oscars IF och om vilka

olika aktiviteter som finns på programmet den här ­terminen? Kontakta styrelsen eller din idrottslärare för mer information eller om du aktivt vill vara med och arbeta i föreningen.

9


UNG FÖRETAGSAMHET

Studenten blir en lysande affär? Marknadsför, sälj studentprylar och tjäna en extra hacka inför sommarlovet. Eller kanske passar det bättre att tjäna en extra slant genom att tvätta bilar? Inom Ung Företagsamhet får eleverna chansen att testa sina entreprenörs­ vingar genom att driva företag. MÅNGA AV OSCARSGYMNASIETS program ger

elever möjlighet att arbeta med Ung Företagsamhet (UF). På Ekonomiprogrammet ges alla elever denna möjlighet. TOTALT FÅR 30 procent av eleverna chansen

att prova UF. En mycket positiv siffra som visar att skol­ledningen är väl medveten om hur viktigt entreprenör­skap är för regionen. Vid UF-mässan som arrangerades i Oskarshamn våren 2015 utsågs Oscarsgymnasiet till länets bästa UF-skola.

10

En minst sagt prestigefylld utmärkelse! UF innebär att olika elevgrupper får starta och driva ett eget företag där de utvecklar och säljer riktiga produkter eller tjänster. Inom ramen för Ung Företagsamhet finns även möjlighet att vara med på mässor och andra aktiviteter, samt delta i olika tävlingar. ALLT DETTA GÖR att eleverna har möjlighet att

s­ kaffa sig kontakter med näringslivet och kunskaper som ger en extra fördel efter avslutade studier.


BIBLIOTEK

Viktig oas för ­kunskapstörstande Biblioteket är en ­oas för kunskaps­ törstande ­elever som vill det där lilla extra. BIBLIOTEKET ÄR EN pedagogisk resurs som jobbar

utifrån skolans mål och läroplaner för att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. Det är öppet hela skoldagen och här finns ett 70-tal studieplatser, tyst läsrum, datorer, tusentals böcker och två bibliotekarier. På bibliotek Oscar får eleverna hjälp och stöd i skolarbetet. Biblioteket arbetar för att främja elevernas läslust och läsförståelse, med informationssökning, källkritik och boktips. Alla elever ska ha samma möjlighet till lärande och biblioteket erbjuder inläst litteratur, såväl fakta som skönlitterärt, alternativa verktyg samt tekniska hjälpmedel.

11


EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

Tekniker är guld värda Stora möjligheter till jobb. Behovet av tekniker inom tillverkning, drift- och underhållsteknik samt vatten- och miljöteknik är mycket stort i större delen av landet. DET ÄR FRÄMST industrin och kommunerna som

är i ett skriande behov av välutbildade tekniker. Tekniker som har kompetens att sköta de allt mer avancerade anläggningar inom både tillverkningsoch processindustri, inom kraft- och värme samt vatten- och miljöområdet. Eleverna inom Energiteknik inriktar sig främst på service och underhåll. Det är efterfrågat från processoch tillverkningsindustrier i närområdet. Utbildningen stöds av OKG, Södra Cell och SAFT genom att utbildningen är certifierad inom teknikcollege.

12

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET har moderna

lokaler med sofistikerad utrustning med exempelvis eget gaseldat kraftverk och flera datorövervakade processanläggningar. Eleverna jobbar redan från årskurs ett skarpt med att bland annat analysera mätvärden från anläggningar, processer och system. Den praktiskt inriktade utbildningen ger också kunskap i att bedriva service inom mekanik, inom elområdet samt inom hydrauliska och ­pneumatiska system. Centralt i undervisningen är också ett ­kontinuerligt arbete med olika miljöfrågor.


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska 5 ..........................................................100 Historia 1a:1 .........................................................50 Idrott och hälsa 1 ............................................100 Matematik 1a ....................................................100 Naturkunskap 1a:1 ...........................................50 Religionskunskap 1 .........................................50 Samhällskunskap 1a:1 ....................................50 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 ........................100 Programgemensamma ämnen, 400 p Datorteknik 1a .................................................100 Elektromekanik ..............................................100 Energiteknik 1 ..................................................100 Mekatronik 1 .....................................................100 Inriktningar, 400 p Energiteknik Förnybar energi ..............................................100 Energiteknik 2 .................................................100 Praktisk ellära .................................................100 Avhjälpande underhåll 1 ............................100 Programfördjupningar, 800 – 900 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Elkraftteknik ....................................................100 Engelska 6 ..........................................................100 Förnybar energi ..............................................100 Kraft och värmeteknik 1 ........................... 200 Mät- och reglerteknik ..................................100 Underhåll hydraulik & pneumatik .......100 Underhåll elteknik ........................................100 Vatten- och miljöteknik ............................ 200 Vatten- och processkemi ...........................100

FRAMTIDEN Bristen på tekniker inom energi­ teknik innebär att det är lätt att få jobb som service- och underhållstekniker eller arbeta inom tillverkning. För den som vill läsa vidare finns drift- och ingenjörsutbildningar på Nova Högskole­centrum i Energiteknik för att arbeta som kontrollrums­ personal inom processindustrin. Med rätt val av kurser finns ­också möjlighet att läsa ­vidare vid högskola för att till ­exempel bli laboratoriepersonal.

”Det var några ­kompisar som fick mig att titta ­närmare på ­programmet. Och det var tur. ­Utbildningen är bred och ­spännande. Dessutom är jobbmöjligheterna bra. Det behövs alltid med­ arbetare som övervakar processer.” Adam Thelaus

Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

Teknikcollegecertifierad utbildning

KONTAKT Programledare: Mikael Pehrman, 0491-76 45 17 SYV: Annika Karlsson, 0491-76 45 13 Rektor: Mikael Hedqvist, 0491-76 45 03

13


EKONOMIPROGRAMMET

Utbildning med stor spännvidd En språngbräda och ett kunskapsförsprång till högre utbildningar inom ekonomi, eget företag eller jobb direkt. Välj mellan inriktningarna ekonomi och juridik. UTBILDNINGEN VID EKONOMIPROGRAMMET

ger nästan obegränsade valmöjligheter. Eleverna får välja mellan två inriktningar, ekonomi eller juridik. Den som väljer ekonomi under studietiden får för­ djupade kunskaper i redovisning, kalkylering och marknadsföring – men också i ledarskap och organisation. Studierna ger också kunskap i att de ­ekonomiska sambanden i världen är komplexa, att en förändring inom ett område påverkar ett annat område.

14

GIVETVIS ÄGNAS OCKSÅ mycket tid åt hur det

går till att starta och driva ett företag och vilka fällor som ska undvikas. Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 1 250 p Engelska 5..............................................................................................100 Engelska 6.............................................................................................100 Historia 1b.............................................................................................100 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1b...................................................................................100 Matematik 2b..................................................................................100 Naturkunskap 1b......................................................................100 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1b............................................................100 Samhällskunskap 2...............................................................100 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2......................................100 Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3......................................100 Programgemensamma ämnen, 350 p Företagsekonomi 1.................................................................100 Moderna språk..............................................................................100 Privatjuridik.....................................................................................100 Psykologi 1............................................................................................... 50 Inriktningar, 300 p Ekonomi Entreprenörskap och företagande............100 Företagsekonomi 2................................................................100 Matematik 3b..................................................................................100 Juridik Affärsjuridik.....................................................................................100 Filosofi 1....................................................................................................... 50 Rätten och samhället........................................................100 Psykologi 2a.......................................................................................... 50 Programfördjupningar, 300 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Ledarskap och organisation..................................100 Marknadsföring..........................................................................100 Redovisning 2..................................................................................100 Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

FRAMTIDEN Ekonomiprogrammet är högskoleförberedande och ger bra möjligheter för fortsatta studier vid högskola och universitet. Några exempel är ­data-, ekonomi-, informations-, kultur-, ­samhällseller juridikutbildningar. Dessutom finns ­möjligheten att direkt efter skolan börja arbeta som gymnasieekonom.

”Valet av program var självklart. Siffror och juridik är spännande. För mig blir det högskole­ studier direkt efter gymnasie­tiden. Sedan får vi se om jag blir ekonom eller jurist.” Diellza Durmishi

KONTAKT Programledare: Peter Callenryd, 0491-885 11 SYV: Maria Bohlin, 0491-76 45 40 Rektor: Niclas Hammar, 0491-76 45 01

15


ESTETISKA PROGRAMMET

Gott liv med musiken En utbildning för dig som vill gå ett högskoleförberedande program och som gillar musik. På Estetiska programmet får du chansen att utveckla din kreativitet och förmåga till att uttrycka dig. Du kan också läsa språk och mer matematik samt naturkunskap om du vill. MUSIK AV ALLA de slag ljuder från övningsrum

och lektionssalar på det Estetiska programmet. Eleverna musicerar i grupp, sjunger i kör, får enskild undervisning av pedagoger som är experter inom olika områden. Programmet ger en bred grund att stå på oavsett om du tänkt dig en framtid inom musik eller ej. ES förbereder dig för musikhögskolestudier såväl som andra högskolestudier. KÄNNER DU ATT du är nästa Avicii? Då har vi

utbildningen för dig. ES-programmets inriktning musik på Oscars erbjuder ytterligare en profil med fokus på just show-dj. Under din utbildning kommer du att få möta branschens ledande utövare samt lära

16

dig att mixa och skapa egen musik i en miljö med den senaste tekniken. ES-PROGRAMMET STIMULERAR din skaparlust

och kreativitet, utvecklar den sociala kompetensen och samarbetsförmågan. Man jobbar lösnings­fokuserat och lär sig se möjligheter (och inte hinder.) Egenskaper som du har stor nytta av i ditt ­kommande arbets­ liv. Under de tre gymnasieåren arrangeras många offentliga konserter, vilket bidrar till en god sammanhållning och gemenskap. Eleverna erbjuds många tillfällen att uppträda inför publik under studieåren. SÅ TA KLIVET ut i livet med ES som språngbräda!


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 1 150 p Engelska 5..............................................................................................100 Engelska 6.............................................................................................100 Historia 1b.............................................................................................100 Historia 2b – kultur...............................................................100 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1b...................................................................................100 Naturkunskap 1b......................................................................100 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1b............................................................100 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2......................................100 Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3......................................100 Programgemensamma ämnen, 150 p Estetisk kommunikation 1........................................100 Konstarterna och samhället.................................... 50 Inriktningar, 500 p Musik Ensemble med körsång................................................. 200 Ensemble 2...........................................................................................100 Gehörs- och musiklära 1................................................100 Instrument eller sång.......................................................100 Programfördjupningar, 400 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Bruksspel och ackompanjemang..................100 Estetisk kommunikation 2 inriktning scen och musik........................................100 Entreprenörskap.......................................................................100 Ensembleledning......................................................................100 Gehörs- och musiklära 2...............................................100 Instrument eller sång 2..................................................100 Matematik 2.......................................................................................100 Musikproduktion 1................................................................100 Musikproduktion 2................................................................100 Rytmik.........................................................................................................100 Språk 3.........................................................................................................100 Språk 4........................................................................................................100 Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

FRAMTIDEN Efter studenten kan du självklart gå vidare med musikstudier på annan ort. Men du kan lika gärna välja att läsa vidare inom andra områden. Några exempel på utbildningar du kan söka är: lärare, psykolog, jurist, sjuksköterska. Listan kan göras hur lång som helst och valmöjligheterna är nästan obegränsade.

”En kreativ miljö och duktiga lärare är en ­garanti för utveckling på alla plan. Studier vid det Estetiska ­programmet ger så mycket! Efter gymnasie­tiden ska jag fortsätta att studera ­musik vid en folkhög­ skola. Sedan får vi se om ­musiken blir ett yrke eller en ­hobby.” Kajsa Junefjäll

KONTAKT Programledare: Christina Lindwall, 0491-885 75, 885 77 Johan Eveborn, 0491-885 69 SYV: Anders Håkansson, 0491-76 45 15 Rektor: Magnus Rydhage, 0491-76 45 09

17


FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET

Yrkesförare är heta på arbetsmarknaden En utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden och ger körkort på köpet, under förutsättning att aktuella kurser genomförs till myndigheternas belåtenhet. Dessutom ger utbildningen stora framtida valmöjligheter. TRANSPORTSEKTORN ÄR AVGÖRANDE för att

samhället ska fungera. Näringsliv och hushåll är beroende av effektiva transporter. Lastbilsförarna är viktiga länkar i den logistiken. Att arbeta som yrkesförare innebär inte bara många timmar i en lastbilshytt. Mycket handlar också om ­service. Lastning och lossning av gods betyder många kundkontakter och bemötandet av kunderna är viktigt, liksom miljö- och säkerhetstänkandet. Att framföra och jobba med truckar och lastmaskiner hör också till ­branschen och gör dig till en komplett transportarbetare.

18

UTBILDNINGEN ÄR BRED. Yrkesförare är en fram-

tida karriärväg, men inom programmet finns också ett fåtal platser för hamn- och terminalarbetare samt lastbilsmekaniker. Utbildningen ger behörighet till Yrkeshögskolan. Behörighet till högskolan kan också uppnås genom aktiva val av högskoleförberedande kurser. En väg som öppnar många dörrar, exempelvis är det möjligt att bli transport- eller trafikledare. Möjligheten till jobb direkt efter studierna är stor. Transportbranschen har ett ständigt behov av cirka 5000 nya yrkesförare varje år.


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska 5..............................................................................................100 Historia 1a:1............................................................................................ 50 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1a...................................................................................100 Naturkunskap 1a:1..................................................................... 50 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1a:1........................................................... 50 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Programgemensamma ämnen, 400 p Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden..................................... 200 Fordonsteknik – introduktion.......................... 200 Inriktningar, 400 – 500 p Godshantering Lageradministration och terminallogistik......................................................................... 200 Maskinell godshantering........................................... 200 Lastbil och mobila maskiner Maskin- och lastbilsteknik – introduktion............................................................................... 200 Reparation av lastbilar och mobila maskiner......................................................... 300 Transport Yrkestrafik 1a.................................................................................. 300 Yrkestrafik 1b................................................................................. 200 Programfördjupningar, 500 – 800 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Godstrafik............................................................................................ 200 Godstransporter – specialisering..................100 Hantering av varor och gods............................... 200 Lastbärare............................................................................................ 200 Lastbilsmonterad kran...................................................100 Maskinell godshantering........................................... 200 Tunga arbetsmaskiner................................................... 200 Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

FRAMTIDEN Möjligheterna till jobb är goda efter studietiden oavsett utbildningsgren. Eleverna kan välja mellan lastbilsförare, hamnterminalarbetare eller lastvagnsmekaniker. Den som vill studera vidare kan göra det via yrkeshögskola. Med rätt kursval finns också möjlighet att läsa vidare vid högskola.

”Jag föddes i princip i en maskin så program­valet var lätt. ­Utbildningen är fantastiskt bra och ­lärarna har ett stort ­engagemang, de vill verkligen att vi blir ­duktiga yrkeschaufförer. I fram­ tiden blir det ­timmerbil, kanske som egen ­företagare.” Philip Jansson

KONTAKT Programledare: Åke Gustafsson, 0491-76 45 00 SYV: Maria Bohlin, 0491-76 45 40 Rektor: Niclas Hammar, 0491-76 45 01

19


INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET

Modern teknik och högt i tak Lär dig använda modern teknik. Designa egna produkter. Känn på hur det är att driva ett företag. INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET HAR

o­ nekligen många fördelar och dessutom väntar en positiv arbetsmarknad efter studenten. Under ­utbildningen får eleverna delta i en rad olika ­projekt. Teori blandas med praktik eftersom alla ämnen i princip integreras i verkstadsarbeten, allt för att ­komma så nära verkligheten som möjligt. UNDER STUDIETIDEN FÅR eleverna tillverka

allt från skåp och filmrekvisita till egendesignade inrednings­detaljer. Inte nog med att eleverna lär sig mycket under gymnasieåren. De gör humanitär nytta

20

också. Bland annat genom att tillverka lekutrustning åt socialt utsatta barn i Estland. INOM RAMEN FÖR Ung Företagsamhet får eleverna

i årskurs tre möjlighet att starta och driva egna företag. Naturligtvis finns det stort utrymme för att utveckla kreativitet – men också för att tjäna en extra slant. 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, finns också på det industritekniska programmet. Och det är värdefullt ur kunskapssynpunkt men också för att det innebär goda möjligheter att få in foten hos lokala industriföretag.


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska 5..............................................................................................100 Historia 1a:1............................................................................................ 50 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1a...................................................................................100 Naturkunskap 1a:1 .................................................................... 50 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1a:1........................................................... 50 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Programgemensamma ämnen, 400 p Industritekniska processer 1................................100 Människan i industrin 1................................................100 Produktionskunskap 1....................................................100 Produktionsutrustning 1.............................................100 Inriktningar, 400 p Svetsteknik Kälsvets 1................................................................................................100 Produktutveckling 1............................................................100 Svets – grund...................................................................................100 Tillverkningsunderlag 1................................................100 Programfördjupningar, 800 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Engelska 6.............................................................................................100 Entreprenörskap.......................................................................100 Kälsvets 1 och 2.............................................................................100 Människan i industrin.....................................................100 Produktionsutrustning 2............................................100 Rörsvets 1...............................................................................................100 Rörsvets 2...............................................................................................100 Sammanfogning.........................................................................100 Stumsvets 1 och 2......................................................................100 Underhåll avhjälpande 2.............................................100

FRAMTIDEN Framtiden ser ljus ut för industriarbetare. Efter utbildningen har eleverna möjlighet att söka anställning som bland annat svetsare, plåtarbetare eller underhållsarbetare. Den som vill studera vidare kan göra det via yrkeshögskola. Med rätt kursval finns också möjlighet att läsa vidare vid högskola.

”Gick en sommarkurs på Teknikcollege och blev hopplöst förälskad i ­svetsning. Så gymnasie­ valet var enkelt. Trivs som fisken i vattnet med utbildning och lärare. Förhoppningsvis leder det till ett jobb som undervattenssvetsare.” Linnéa Olsson

Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

Teknikcollegecertifierad utbildning

KONTAKT Programledare: Helena Gren, 0491-885 59 SYV: Annika Karlsson, 0491-76 45 13 Rektor: Mikael Hedqvist, 0491-76 45 03

21


LÄRLINGSUTBILDNING

22


Rätt val för praktiska elever Söker du en praktiskt anpassad utbildning? Då är gymnasial lärlingsutbildning rätt. En utbildning med mer praktik är svår att hitta. UTBILDNINGEN SYFTAR TILL att ge eleverna en

grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning få fördjupade kunskaper inom aktuellt yrkesområde. VID OSCARSGYMNASIET TAR fem yrkesprogram

emot lärlingar: • Barn- och fritidsprogrammet • Bygg- och anläggningsprogrammet • Handels- och administrationsprogrammet • Hantverksprogrammet • Hotell- och turismprogammet Utbildningsformen innebär att eleverna gör den

”Bästa möjliga inkörs­ port till arbetslivet. Och visar du framfötterna under praktiken är det i princip detsamma som att få ett jobb direkt efter gymnasiet. Att praktik och teori varvas är o ­ ckså positivt. Då får man mer ­energi för skolarbetet!” Martin Hermansson

största delen av sin utbildning i en verksamhet. Där får de lära sig allt de behöver för att eventuellt få en anställning efter gymnasietiden eller kanske för att starta ett eget företag. Den resterande delen av tiden läser eleverna aktuella gymnasiegemensamma ämnen på gymnasiet tillsammans med lärlingar från andra program. LÄRLINGSUTBILDNINGEN GER FLERA val­

möjlig­heter. Det går att söka jobb direkt efter skolan eller söka till en yrkeshögskola. Genom att studera fler gymnasiegemensamma ämnen kan man nå behörighet till högskolan.

KONTAKT Programledare: Åsa Haraldsson, 0491-76 45 07 SYV: Anders Håkansson, 0491-76 45 15 Rektor: Magnus Rydhage, 0491-76 45 09

23


NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Bra utbildning för framtida vägval Gillar du matematik och naturvetenskap och vill ha alla vägar öppna inför kommande högskolestudier? Då är NA bästa möjliga val. U ­ tbildningen är dessutom spännande och rymmer massor av guldkorn. Välj mellan ­inriktningarna Naturvetenskap samt Naturvetenskap och samhälle. ALL TEKNIK HAR sin grund i naturvetenskapen,

oavsett om det handlar om att utveckla en ny musiktjänst eller en ny metod för att behandla cancer. På NA får du arbeta undersökande och laborativt, vilket ger kunskaper på djupet och rätt verktyg för att lösa framtidens utmaningar. NATURVETENSKAP, MATEMATIK OCH teknik

har stor betydelse för kritiskt tänkande och samhälls­

utveckling. På NA får du analysera, värdera och ta ställning till de processer och regler som styr hur universum och allt levande på jorden fungerar. Efter utbildningen har välutbildade naturvetare en given plats i vårt samhälle. På NA kan eleverna få full meritpoäng tack vare möjligheten att läsa ­moderna språk. Framtidsmöjligheterna till ett ­attraktivt yrke är goda. En naturvetenskaplig ­utbildning är en ­dörröppnare!

Teknikcollegecertifierad utbildning

24


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 1 150 p Engelska 5..............................................................................................100 Engelska 6.............................................................................................100 Historia 1b.............................................................................................100 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1c....................................................................................100 Matematik 2c...................................................................................100 Matematik 3c...................................................................................100 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1b............................................................100 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2......................................100 Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3......................................100 Programgemensamma ämnen, 450 p Biologi 1......................................................................................................100 Fysik 1........................................................................................................... 150 Kemi 1............................................................................................................100 Moderna språk..............................................................................100 Inriktningar, 300 – 400 p Naturvetenskap Biologi 2.....................................................................................................100 Fysik 2..........................................................................................................100 Kemi 2...........................................................................................................100 Matematik 4......................................................................................100 Naturvetenskap och samhälle Geografi 1................................................................................................100 Samhällskunskap 2...............................................................100 Biologi 2.....................................................................................................100 Ett naturvetenskapligt ämne: Fysik 2 eller Kemi 2................................................................100 Programfördjupningar, 200 – 300 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Internationella relationer.........................................100 Matematik 4......................................................................................100 Matematik 5......................................................................................100 Matematik – specialisering.....................................100 Miljö och energikunskap.............................................100 Moderna språk.............................................................. 100+100 Naturvetenskaplig – specialisering..........100 Politik och hållbar utveckling............................100 Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

FRAMTIDEN Naturvetenskapsprogrammet ger behörighet till alla högre utbildningar och ger därför eleverna obegränsad valfrihet. Med programmet som avstamp är det möjligt att bli allt från läkare till civilekonom eller jurist.

”Ett självklart val eftersom jag gillar kemi, fysik och biologi. U ­ tbildningen är bästa tänkbara för mig. Den betyder val­ frihet. Alla dörrar till drömjobb är öppna. Just nu siktar jag på att bli astronom – men ambitionen kan ju förändras under resans gång.” Jannice Bygden

KONTAKT Programledare: Stefan Johannesson, 0491-76 45 18 AnnHelen Skeppner, 0491-885 66 SYV: Annika Karlsson, 0491-76 45 13 Rektor: Mikael Hedqvist, 0491-76 45 03

25


RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET

Självklart val för serviceinriktade Coeur de filet provencale eller bruna bönor med fläsk, kvittar lika. Här får eleverna lära sig att laga både gourmetmat och äkta genuin svensk husmanskost. PROGRAMMET ÄR EN självklarhet för den som är

intresserad av mat och servering. Ambitionen är att utbilda servicekunniga yrkesmänniskor, att på bästa sätt förbereda eleverna för att anpassa sig i en yrkesroll som är under ständig förändring. Eleverna får lära sig allt från att laga husmanskost i storkök till läckra à la carte-rätter i restaurangkök. På serveringssidan handlar det om allt från tallriks­ servering till fatservering – men också om ­flambering och tranchering. Ett fåtal platser finns också till ­lärlingsutbildningen inom bageri.

26

STUDIETIDEN SKA ÄVEN ge kunskaper i

arbetsmiljö, försäljning, service, hygien, näringslära, specialkoster och alkoholservering. En viktig del är att entreprenörskap ska genom­ syra gymnasieåren. Det handlar om att odla elevernas kreativitet, uppmana till idéskapande, planera, genomföra och utvärdera projekt. Men den viktigaste kunskapen kanske trots allt är att eleverna lär sig möta människor på rätt sätt, att bli serviceinriktade.


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska 5..............................................................................................100 Historia 1a:1............................................................................................ 50 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1a...................................................................................100 Naturkunskap 1a:1..................................................................... 50 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1a:1........................................................... 50 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Programgemensamma ämnen, 400 p Branschkunskap inom restaurang och livsmedel...........................................100 Hygien.........................................................................................................100 Livsmedels- och näringskunskap 1............100 Service och bemötande 1.............................................100 Inriktningar, 300 p Kök och servering Matlagning 1......................................................................................100 Mat och dryck i kombination..............................100 Servering 1............................................................................................100 Bagerioch konditori Bageri 1........................................................................................................100 Choklad och konfektyr..................................................100 Konditori 1............................................................................................100 Programfördjupningar, 600 – 900 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Arrangemang..................................................................................100 Bageri 1........................................................................................................100 Barteknik................................................................................................100 Drycker och ansvarsfull alkoholservering........................................................................100 Engelska 6.............................................................................................100 Entreprenörskap.......................................................................100 Matlagning 2.................................................................................... 200 Matlagning 3.................................................................................... 200 Matlagning 4.................................................................................... 200 Matsalshantverk.......................................................................100 Personlig försäljning 1......................................................100 Servering 2........................................................................................... 200 Service och bemötande 2.............................................100 Specialkoster...................................................................................100 Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

FRAMTIDEN Efter de tre gymnasieåren finns goda möjligheter att få arbete som kock, servitris eller servitör inom restaurangbranschen. Naturligtvis är unga välutbildade människor attraktiva för branschen. Den som vill studera vidare kan göra det via yrkeshögskola. Med rätt kursval finns också möjlighet att läsa vidare vid högskola.

”Jag gillar både att ­servera och att stå i ­köket. Så det är fort­ farande osäkert vilken väg jag väljer. Hur som helst är utbildningen ­toppen, inte minst för att lärarna är så bra. Dessutom får vi testa att ­jobba skarpt i olika sammanhang. ­Oerhört ­viktig ­träning för oss!” Evelina Forneheim

KONTAKT Programledare: Jörgen Johansson, 0491-76 45 31 SYV: Anders Håkansson, 0491-76 45 15 Rektor: Magnus Rydhage, 0491-76 45 09

27


SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Ta del av hela världen under gymnasietiden Studier utomlands eller ett attraktivt arbete på andra sidan Atlanten? ­Förutsättningen för en lyckad internationell framtid stavas goda språk­ kunskaper. Förutom engelska kan du välja mellan franska, spanska och tyska. GENOM SPRÅKVALET MODERNA språk (steg 3

och 4) och Engelska 7 är SA en bra väg för att nå 2,5 meritpoäng. Utbildningen ger djupgående kunskap om samhälls­förhållanden i Sverige och övriga ­världen, bland annat via olika digitala verktyg. ­Utbildningen ger även ett historiskt perspektiv för att ­förhåll­andena i dagens samhälle lättare ska förstås. På SA skapas även utrymme för kulturella upp­ levelser inom teater och film. Vidare går färdigheter i det svenska språket som en röd tråd genom studieåren. Med fokus på att ­utveckla skrivandet, läsförståelsen och talekonsten blir man som elev förberedd på högskolestudier. PROGRAMMET HAR TRE inriktningar och erbjuder

dessutom idrottsprofil:

28

• Beteendevetenskap Utbildningen ger kunskap i människors ­utveckling och sociala samspel i olika sammanhang. Förståelse skapas för människors agerande i olika situationer. På inriktningen kan du också välja en idrottsprofil, till exempel hockey och fotboll. • Medier, information och kommunikation Studierna betyder att eleverna får grundläggande mediakunskaper samtidigt som man arbetar praktiskt med foto, radio och tv. • Samhällsvetenskap Inriktningen mot samhällsvetenskap är given för alla som är intresserade av möten med andra människor och kulturer, som brinner för de viktiga frågorna i världen och vill göra skillnad!


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 1 150 p Engelska 5..............................................................................................100 Engelska 6.............................................................................................100 Historia 1b.............................................................................................100 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1b...................................................................................100 Matematik 2b..................................................................................100 Naturkunskap 1b......................................................................100 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1b............................................................100 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2......................................100 Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3......................................100 Programgemensamma ämnen, 300 p Filosofi 1....................................................................................................... 50 Moderna språk............................................................................. 200 Psykologi 1............................................................................................... 50 Inriktningar, 350 – 450 p Beteendevetenskap Kommunikation.........................................................................100 Ledarskap och organisation..................................100 Psykologi 2a.......................................................................................... 50 Samhällskunskap 2...............................................................100 Sociologi...................................................................................................100 Medier, information och kommunikation Journalistik, reklam och information 1....................................................................................100 Medieproduktion 1.................................................................100 Medier, samhälle och kommunikation 1......................................................................100 Psykologi 2a.......................................................................................... 50 Samhällsvetenskap Geografi 1................................................................................................100 Historia 2a.............................................................................................100 Religionskunskap 2.................................................................. 50 Samhällskunskap 2...............................................................100 Samhällskunskap 3...............................................................100 Programfördjupningar, 300 – 400 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Engelska 7..............................................................................................100 Fotografisk bild 1.......................................................................100 Fotografisk bild 2......................................................................100 Fotografisk bild 3......................................................................100

PROGRAMPLAN FORTS Geografi 2.............................................................................................100 Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering.....................................100 Internationella relationer.........................................100 Journalistik, reklam och information 1....................................................................................100 Ljudproduktion 1......................................................................100 Matematik 3.......................................................................................100 Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

FRAMTIDEN Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Att välja programmet innebär att väldigt många studievägar är öppna.

”Jag ser mina studier vid samhällsvetenskaps­ programmet som en bra grund att stå på i­ nför ­högskolan.” Anna Westholm

KONTAKT Programledare: Åke Nilsson, 0491-885 47 SYV: Maria Bohlin, 0491-76 45 40 Rektor: Niclas Hammar, 0491-76 45 01

29


TEKNIKPROGRAMMET

Bra grund att stå på Skapande och problemlösande arbetsformer där teoretiska kunskaper klargörs genom praktisk tillämpning och utveckling med datorns hjälp. Teknikprogrammet ger goda kunskaper i matematik, fysik, kemi, teknikvetenskap och tekniska utvecklingsprocesser. FÖRST OCH FRÄMST handlar det om ett högskole-

förberedande program. Den breda utbildningen ger eleverna en mycket bra grund för fortsatta studier. Företrädesvis används ett projektinriktat arbetssätt i många ämnen. En grundsten i undervisningen är att eleverna lär sig använda interaktiva och digitala medier för att presentera ett tekniskt innehåll. PROGRAMMET HAR TRE INRIKTNINGAR:

• Design och produktutveckling Ger kunskap och färdighet i bland annat konstruktion samt bild och form.

Teknikcollegecertifierad utbildning

30

• Informations- och medieteknik Utbildningen behandlar datorteknik, programmering och webbutveckling. • Teknikvetenskap Behandlar teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering och styrning. EFTER TRE ÅR på programmet ges eleverna

­ öjlighet att läsa till gymnasieingenjör 900 poäng m med tio veckors prakik ute på lokala företag.


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 1 100 p Engelska 5..............................................................................................100 Engelska 6.............................................................................................100 Historia 1a:1............................................................................................ 50 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1c....................................................................................100 Matematik 2c...................................................................................100 Matematik 3c...................................................................................100 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1b............................................................100 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2......................................100 Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3......................................100 Programgemensamma ämnen, 400 p Fysik 1........................................................................................................... 150 Kemi 1............................................................................................................100 Teknik 1...................................................................................................... 150 Inriktningar, 400 p Design och produktutveckling Bild och form 1a1 & 1a2.....................................................100 Cad 1 & 2....................................................................................................100 Design 1......................................................................................................100 Konstruktion 1...............................................................................100 Informations- och medieteknik Datorteknik 1a...............................................................................100 Programmering 1.......................................................................100 Webbutveckling 1.....................................................................100 Teknikvetenskap Fysik 2..........................................................................................................100 Matematik 4......................................................................................100 Teknik 2.....................................................................................................100 Programfördjupningar, 400 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Biologi 1......................................................................................................100 Entreprenörskap.......................................................................100 Fysik 2..........................................................................................................100 Kemi 2...........................................................................................................100 Matematik specialisering...........................................100 Matematik 4......................................................................................100 Matematik 5......................................................................................100 Naturvetenskaplig specialisering...............100 Produktionskunskap.........................................................100

PROGRAMPLAN FORTS Programmering 2......................................................................100 Teknik 2.....................................................................................................100 Webbserverprogrammering 1.............................100 Webbutveckling 2....................................................................100 Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

FRAMTIDEN Utbildningen ger behörighet till flertalet högskoleutbildningar, exempelvis ingenjörs- och civilingenjörsutbildningar. Programmet utgör också en bra bas för den som vill söka en yrkes­ högskoleutbildning inom data, teknik eller tillverkning.

”Som tjej är det både ­roligt och spännande att tävla mot killarna, visa vem som kan mest när det gäller teknik. Har alltid varit teknik­ intresserad och tycker det är en förmån att få ­stora ­portioner ­matematik och fysik.” Daniella Lundqvist

KONTAKT Programledare: Jan Gustavsson, 0491-885 39, 073-941 13 53 Mattias Svensson, 0491-885 52 SYV: Annika Karlsson, 0491-76 45 13 Rektor: Mikael Hedqvist, 0491-76 45 03

31


VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET

VVS-montörer är heta på marknaden Redan i dag är efterfrågan stor. Och i morgon blir den ännu större. För den som gillar hantverk och teknik och vill ha ett jobb direkt efter gymnasiet är inriktning VVS och kylteknik rätt val. VVS STÅR FÖR värme, ventilation och sanitet. Att

arbeta i branschen innebär installation, service samt drift- och underhåll av tekniska system. Under utbildningstiden får eleverna exempelvis lära sig att bygga system för kyla, vatten, avlopp och värme i bostäder, industrier och offentliga lokaler. Ett växande område för VVS-montören är att installera moderna värmesystem som bergvärme, solfångare och värmeväxlare i olika byggnader.

32

ARBETET SOM VVS-MONTÖR är fritt och själv-

ständigt. Ofta står den enskilde montören för allt, från inköp av material till planering och montering. I årskurs ett läser eleverna gymnasiegemensamma ämnen och grundläggande energiämnen. År två ägnas bland annat åt VVS-ämnen såsom sanitet, gassvets och bågsvets. Under det avslutande studieåret blir det fördjupning i VVS-ämnena och 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL.


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska 5..............................................................................................100 Historia 1a:1............................................................................................ 50 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1a...................................................................................100 Naturkunskap 1a:1..................................................................... 50 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1a:1........................................................... 50 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Programgemensamma ämnen, 400 p Praktisk ellära................................................................................100 Systemuppbyggnad.............................................................100 Verktygs- och materialhantering...............100 Värmelära..............................................................................................100 Inriktningar, 400 p VVS Entreprenadteknik................................................................100 Sanitetsteknik 1...........................................................................100 VVS-svets och lödning rör.........................................100 Värmeteknik 1................................................................................100 Programfördjupningar, 800 – 900 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Injusteringsteknik..................................................................100 Kyl- och värmepumpsteknik – grund........................................................................................................100 Matematik 2a...................................................................................100 Sanitetsteknik 2..........................................................................100 VVS-teknik.......................................................................................... 200 VVS gassvetsning rör........................................................100 VVS Tig-svetsning rör......................................................100 Värmeteknik 2................................................................................100

FRAMTIDEN Goda möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Efter två år som lärling är det dags för yrkesexamensprov som ger ett attraktivt yrkesbevis. Det finns också möjlighet till förkovran på yrkeshögskola eller att komplettera för vidare högskolestudier. Därefter hägrar jobb som projektledare, teknisk säljare, civilingenjör eller energikonsult.

”Att pendla tio mil om ­dagen är inget problem. Den här utbildningen är så bra att den är värd alla uppoffringar. Är ­s­äker på att jag får jobb direkt ­efter studietiden. Och när jag blir riktigt varm i ­kläderna ska jag starta eget företag.” Oscar Lind

Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

KONTAKT Programledare: Jörgen Rosander, 0491-76 45 46 SYV: Maria Bohlin, 0491-76 45 40 Rektor: Niclas Hammar, 0491-76 45 01

33


VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

Bra valmöjligheter – ger jobb lättare! Ett yrkesprogram som ger ytterst bra framtidsutsikter på arbetsmarknaden. Välj en utgång som leder till arbete inom hälso- och sjukvård eller arbete med grupper av människor i behov av stöd. I FLERA YRKEN är det själva mötet som är yrkes-

utövningen.
Eleverna får hjälp att förstå människan som en helhet, hur hon kan fungera biologiskt, psykologiskt och socialt samt om olika livsvillkor, kulturer och religioner.
 För att kunna ge omsorg till andra måste du kunna ta vara på dig själv. Genom att lära om andra är det möjligt att själv växa som människa. TEORI OCH PRAKTIK vävs ihop på ett bra sätt i

utbildningen. Inom vård och omsorg arbetas det

34

ofta i team bestående av medarbetare från olika yrkes­grupper, något som ger eleverna värdefull erfarenhet. DET ARBETSPLATSFÖRLAGDA lärandet (APL)

om minst 15 veckor spelar en viktig roll. Den ger möjlighet att pröva kunskaper och teorier i verkligheten. Alla erfarenheter från en arbetsplats blir ofta ­grunden för ett verklighetsbaserat lärande i ­utbildningen.


PROGRAMPLAN Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska 5..............................................................................................100 Historia 1a:1............................................................................................ 50 Idrott och hälsa 1.......................................................................100 Matematik 1a...................................................................................100 Naturkunskap 1a:1..................................................................... 50 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1a:1........................................................... 50 Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.......................................100 Programgemensamma ämnen, 1 100 p Etik och människans livsvillkor.....................100 Hälsopedagogik...........................................................................100 Medicin 1.................................................................................................. 150 Psykiatri 1..............................................................................................100 Psykologi 1............................................................................................... 50 Samhällskunskap 1a:2.......................................................... 50 Specialpedagogik 1.................................................................100 Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2......................................100 Vård- och omsorgsarbete 1...................................... 200 Vård- och omsorgsarbete 2...................................... 150 Programfördjupningar, 500 p Exempel på kurser som kan erbjudas: Akutsjukvård................................................................................. 200 Engelska 6.............................................................................................100 Hemsjukvård...................................................................................100 Lindrande vård.............................................................................100 Matematik 2a...................................................................................100 Medicin 2.................................................................................................100 Naturkunskap 1a:2.................................................................100 Psykiatri 2............................................................................................ 200 Svenska 3................................................................................................100 Specialpedagogik 2.................................................................100 Vård och omsorg vid demenssjukdom.........................................................................100 Äldres hälsa och livskvalitet................................ 200

FRAMTIDEN Vård- och omsorgsprogrammet förbereder dig till exempel för arbete som undersköterska, vårdoch omsorgsassistent och personlig assistent. Vid rätt val av kurser kan du läsa vidare på högskolan till exempelvis sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, socionom eller lärare.

”Intressant, lärorikt och goda jobbprognoser. ­Ångrar inte för en ­sekund mitt gymnasieval, inte minst för att ­lärarna är grymma. Just nu ­siktar jag på att bli ­socionom men sjuk­ sköterska är absolut inte något dåligt alternativ.” Emma Andersson

KONTAKT

Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

Programledare: Ingrid Nordgren, 0491-76 45 38 Lena Nilsson, 0491-885 41 SYV: Anders Håkansson, 0491-76 45 15 Rektor: Magnus Rydhage, 0491-76 45 09

35


GYMNASIESÄRSKOLAN

Lär efter din egen förmåga PROGRAMMET FÖR FASTIGHET, anläggning och

byggnation är till för dig som är intresserad av att arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter och byggnader både ute och inne. Har du intresse av att arbeta med underhåll eller markarbeten i parkmiljö passar det här programmet också för dig. Du ska tycka om att samverka med andra människor och att arbeta med service. PROGRAMMET FÖR ADMINISTRATION,

­ andel och varuhantering är till för dig som vill h arbeta inom handel eller administration. Du kan också välja detta program om du vill arbeta på ett

36

v­ arulager. ­Programmet passar dig som tycker om att ­arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor. ARBETSMILJÖFRÅGOR ÄR VIKTIGA på båda

programmen för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska få en god hälsa. Programmen erbjuder eleverna idrott fyra dagar i veckan. Alla elever erbjuds arbetsplatsförlagt lärande (APL), om minst 22 veckor. Varje elev har en individuell studieplan. Utbildningen avslutas med ett gymnasiesärskolearbete. Vi anpassar alltid utbildningen efter din förmåga.


PROGRAMPLAN FASTIGHET

PROGRAMPLAN HANDEL

Gymnasiegemensamma ämnen, 900 p Engelska 1...............................................................................................100 Estetisk verksamhet...........................................................100 Historia 1..................................................................................................... 50 Idrott och hälsa 1...................................................................... 200 Matematik 1........................................................................................100 Naturkunskap 1.............................................................................. 50 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1................................................................... 50 Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1....................................... 200

Gymnasiegemensamma ämnen, 900 p Engelska 1...............................................................................................100 Estetisk verksamhet...........................................................100 Historia 1..................................................................................................... 50 Idrott och hälsa 1...................................................................... 200 Matematik 1........................................................................................100 Naturkunskap 1.............................................................................. 50 Religionskunskap 1................................................................... 50 Samhällskunskap 1................................................................... 50 Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1....................................... 200

Programgemensamma ämnen, 400 p Bygg och anläggning 1......................................................100 Fastighetsskötsel.................................................................... 200 Service och bemötande 1.............................................100

Programgemensamma ämnen, 500 p Administration 1........................................................................100 Handel 1.....................................................................................................100 Information och kommunikation 1..........100 Inköp och logistik 1................................................................100 Service och bemötande 1.............................................100

Programfördjupningar, 900 p Entreprenörskap 1..................................................................100 Fastighetskötsel, byggnadsunderhåll...............................................................100 Fastighetsskötsel, inre miljö.................................100 Hantverkstekniker 1...........................................................100 Hem och konsumentkunskap............................100 Idrott och hälsa 2......................................................................100 Material och verktyg 1.....................................................100 Måleri 1.......................................................................................................100 Växtkunskap 1...............................................................................100 Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

”Utbildningen är jättebra, inte minst för att den ger utmärkt träning inför vuxenlivet. Efter mina ­gymnasieår ­tänker jag ­satsa på ett hantverks­ arbete.” Jonas Artursson

Programfördjupningar, 800 p Entreprenörskap 1..................................................................100 Handel 2....................................................................................................100 Hem och konsumentkunskap 1.......................100 Idrott och hälsa 2......................................................................100 Inköp och logistik 2...............................................................100 Livsmedel och näringskunskap......................100 Lokalvård 1...........................................................................................100 Plocklager..............................................................................................100 Individuellt val, 200 p Gymnasiearbete, 100 p

KONTAKT Programledare: Lise-Lotte Håkansson, 0491-885 83, 885 65 SYV: Eva-Marie Lundqvist, 0491-885 93 Rektor: Richard Berkeby, 0491-76 45 04

37


IDROTTSPROFIL

38


Seriös idrottssatsning med fokus på studier Vill du ge din idrottskarriär en riktigt bra chans? På Oscarsgymnasiet har du möjlighet att kombinera dina studier med en seriös satsning på din idrott. OSCARSGYMNASIET ERBJUDER IDROTTS­ PROFIL inom ishockey, fotboll, basket och inne­

bandy. P ­ rofilen bedrivs inom ramen för ­individuellt val för elever på Samhällsprogrammet med beteende­inriktning, Teknikprogrammet samt Vårdoch ­omsorgsprogrammet. Målsättningen är att ung­domarna ska fortsätta sin satsning inom idrotten utan att det går ut över studierna. UTBILDNINGEN INNEBÄR ATT eleverna tränar

på morgontid tre gånger i veckan. Ishockeyn har sin ­träning i Be-Ge Hockey Center och fotbollen i Elajo-

”På Oscarsgymnasiet får jag det bästa av två världar. Får lira ­hockey på skoltid tre gånger i veckan och får sam­ tidigt en bred utbildning (Samhällsvetenskaps­ programmet). Viktigt att ha en utbildning att falla tillbaka på om hockey­ karriären går i stå.”

hallen. Basket och innebandyprofilen har sin morgon­ träning i idrottshallarna på Oscars­gymnasiet. All träning leds av meriterade och ­kunniga instruktörer. INFORMATION OM ANSÖKAN till hockey­

profilen finns på IK Oskarshamns hemsida. Ansökan ­skickas till Emil Ivansson som i sin tur bjuder in till prov­träning. Ansökan till fotbolls-, basket- och innebandy­profil görs via Oscarsgymnasiets ­hemsida. ­Föreningarna bjuder därefter in till provträning. Beslut om du är tillräckligt idrottsligt meriterad för studier vid någon av våra idrottsprofiler får du i januari.

KONTAKT Ansvarig för idrottsprofilerna: Richard Gunnarsson 0491-885 32 richard.gunnarsson@skola.oskarshamn.se Ishockey: Emil Ivansson, 070-556 64 05 Fotboll: Mikael Persson, 072-552 28 78 Basket: Mattias Svensson, 070-449 65 67 Innebandy: Adam Waktel, 070-429 72 39

Joakim Nilsson

39


INTRODUKTIONSPROGRAM

40


Nya möjligheter ger framtidstro Saknar du behörighet till gymnasiet? Behöver du veta mer om arbetslivet? Eller behöver du förbättra din svenska inför kommande studier? FEM OLIKA INTRODUKTIONSPROGRAM ger

elever som inte uppnått behörighet till nationellt program nya möjligheter. Via programmen kan eleven uppnå behörighet, förberedas för arbets­ marknaden eller gå vidare till annan utbildning. På introduktionsprogrammen blir den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur. Den individuella studieplanen ska klart visa vad utbildningen ska innehålla. • Preparandutbildning Utbildningen ska ge eleven behörighet till ett högskole­förberedande- eller yrkesprogram och är anpassad för den som är studiemotiverad. En elev kan i vissa fall följa kurser på ett nationellt program samtidigt som de läser kurser som saknas för behörighet. • Programinriktat individuellt val Utbildningen är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram. Ambitionen är att elever som gör det här valet snabbt kan antas till yrkes­programmet.

”I grundskolan var det tufft, hade svårt att tillgodo­ göra mig undervisningen. På IM har jag fått en andra chans. Lärarna satsar hårt på oss. När jag har blivit godkänd i de obligatoriska ­ämnena tänker jag ­studera vidare vid ­Fordonsoch transport­ programmet.”

Utbildningen är sökbar och erbjuds under förutsättning att det finns plats på programmet. • Yrkesintroduktion Ger en ny möjlighet för ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleverna får en yrkesinriktad utbildning som innebär att de lättare kan etablera sig på arbetsmarknaden – eller läsa vidare. • Individuellt alternativ Förbereder elever till yrkesintroduktion, annan utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för elever utan behörighet till nationellt program – helt efter den enskilde elevens behov. Detta alternativ och yrkesintroduktion är även öppet för elever från grundsärskolan. • Språkintroduktion Ger ungdomar som nyss anlänt till Sverige intensivundervisning i svenska för att så fort som möjligt kunna gå vidare till något program på gymnasieskolan eller annan utbildning.

KONTAKT Programledare: Damir Borcak, 0491-885 23 SYV: Birgitta Hollertz, 0491-76 45 12 Rektor: Richard Berkeby, 0491-76 45 04

Johan Nilsson

41


PLATS FÖR EGNA ANTECKNINGAR Här har du plats för egna anteckningar och funderingar inför ditt kommande gymnasieval.

42


Produktion: Krepart AB, www.krepart.se, 0491-178 80 Fotograf: Jonas Persson. Tryck: Ribergs, Uddevalla, september 2016

43


Oscarsgymnasiet är en skola med gott rykte där elever och lärare kan känna sig trygga. Därför behöver du inte spela en roll, utan kan hela tiden vara dig själv och fokusera på dina studier. På skolan finns plats för alla. Oscarsgymnasiet erbjuder möjlighet att utveckla många intressen. Kvittar om du gillar musik, fotboll, hockey, politik, teknik eller om du snabbt vill komma ut i arbetslivet eller läsa vidare på högskolan. På Oscars finns något för alla. Vi satsar på dig, framtiden och världen! Välkommen till en bra skola. Som hela tiden bara blir bättre.

Delicious

Flickr

Twitter

/oscarsgymnasiet

0491-885 00 • www.oscarsgymnasiet.se

Facebook

MySpace

StumbleUpon

Slash Dot

Mixx

Skype

@oscarsgymnasiet

Oscarsgymnasiet  

Programkatalog 2017/2018