FOKUS: Vekst

Page 1

FOKUS:

V–ke ts –B i be l –Bønn

–Tilbedelse – Fellesskap–Tid

Vekst

–Tål m o dgi –teh

kkaT–gnirmykeB–gnagtoM

10 samlinger

rundt en åpen bibel for smågrupper, par og familier

Kari Elise & Runar J. Liodden

FOKUS: Vekst

Johannessen Liodden

FOKUS: Vekst

Copyright © Kreativt Fokus 2023

Tekst: Runar Johannessen Liodden

Foto, design og sats: Kari Elise Liodden

Trykk: Dardedze Holografija, Latvia

Papir: Arctic Volume 150 g

1. opplag 2023

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet

Gjengitt med tillatelse

ISBN 978-82-690793-2-6

Kreativt Fokus

Doktorveien 38, 3340 Åmot

E–post: post@bibelkort.no

Nettbutikk: www.bibelkort.no

Innholdsfortegnelse: Forord ........................................................8 En uhøytidelig bruksanvisning ................10 Tips og viktige momenter ........................14 Vekst ........................................................18 Bibelen....................................................30 Bønn .......................................................42 Tilbedelse ................................................54 Fellesskap ................................................66 Tid ...........................................................78 Tålmodighet ............................................90 Motgang .................................................102 Bekymringer ...........................................114 Takk .......................................................126 5

Bloom where you are planted

Forord

Et frø bærer i seg kimen til nytt liv. Men hva er frøet avhengig av for å spire?

Først må det gjøres et aktivt valg for at veksten i det hele tatt kan starte: Frøet må sås i jorda. Videre er veksten avhengig av en rekke faktorer som temperatur, sollys, vann og gjødsel. På samme måte er også vi mennesker skapt for å vokse og modnes. Hva slags såkorn trenger vi å så i oss selv, familien, menigheten og lokalsamfunnet? Hvilke kilder til vekst spiller en avgjørende rolle for at utviklingen kan fortsette?

Vi håper og ber om at samlingene i denne boka kan skape grobunn for fornyelse og til å vokse videre som kristne. Gud velsigne dere!

Om boka

FOKUS: Vekst er en ressurs med 10 samlinger for smågrupper, par og familier med tenåringer. Boka tar for seg kilder til vekst og områder hvor vi kan utvikle oss som kristne. De ulike delene i hvert kapittel vil utfylle og styrke hverandre og inviterer til fellesskap, bibellesning, ettertanke, samtale og bønn.

Dette er den andre boka i en serie på tre ressursbøker. FOKUS: Relasjoner ble utgitt i 2021. Den siste boka vil hete FOKUS: Tjeneste og er planlagt utgitt i 2025. Vi anbefaler å bruke de tre bøkene i nevnte rekkefølge. Tips og viktige momenter og En uhøytidelig bruksanvisning (s.10–17) vil stå i alle de tre bøkene. Slik vil det være mulig å få med seg innledningsstoffet uavhengig av hvilken bok gruppa velger å starte med. Bøkene er praktiske verktøy som er ment å utruste helt vanlige folk til å skape rom for å dele tro og liv i familien, med venner, i menigheten, i smågruppa og i andre sosiale sammenhenger.

8

Om oss

Runar J. Liodden er daglig leder i Acta – barn og unge i Normisjon og har skrevet tekstene i boka. Han har tidligere jobbet som prest i Modum menighet i 22 år. Runar er medforfatter til konfirmantopplegget Delta (IKO) og Foreldreboka (Bibelleseringen) som handler om trosopplæring på hjemmebane. Han er også menighetsveileder i regi av NaMu (Naturlig Menighetsutvikling).

Kari Elise Liodden driver foretaket Kreativt Fokus som er utgiver av boka. Hun står for foto og design og har også vært en viktig sparringspartner med tekstene. Tidligere har hun gitt ut flere bøker og kortserier med bibeltekster illustrert med egne fotografier og malerier.

Bøker, bibelkort og malerier kan sees og bestilles i nettbutikken: www.bibelkort.no.

Tusen takk

Vi vil rette en stor takk til Mari Finholt Engedal og Leif Gunnar Engedal som har lest manus og gitt verdifulle innspill i prosessen mot ferdig bok.

Takk til Kristelig Studieforbund (K-stud) for at de har godkjent boka som et studieopplegg. Grupper og kurs som benytter boka kan søke om statsstøtte. Les mer på www.k-stud.no.

9

Vekst

Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus.

2 Pet 3,18

Vekst

I hvert gitte øyeblikk har vi to alternativer: å gå frem i vekst eller tilbake i trygghet.

Bønn for samlingen

Kjære Gud, vi legger denne samlingen i dine hender. Gjør oss lydhøre for deg og hverandre. Hjelp oss å vokse som kristne. Amen.

Bibelteksten

Les Johannes 15,1–8.

1) Hva legger du spesielt merke til i teksten?

Reflektér rundt bildet og bibelverset på forrige side

2) Hvilke tanker og følelser skaper disse bibelversene hos deg?

3) Hva forteller teksten om vekst?

4) Hvordan utfordrer eller oppmuntrer disse ordene deg?

22

Ord til ettertanke

Når et barn blir født, er det helt avhengig av hjelp. Etter hvert som det blir eldre, er det naturlig at det lærer å pusse tennene, kle på seg og knyte skolisser. Når barnet strever med å mestre nye oppgaver, er foreldrenes kjærlige veiledning, trøst og oppmuntring avgjørende for at det ikke gir opp. Slik er det også i relasjonen vår til Gud. Han elsker oss slik vi er, og kjærligheten hans er like sterk uavhengig av hvor mye vi mestrer eller feiler. Men som den gode himmelske Far han er, ønsker han også å se barna sine utvikle seg til å leve etter hans gode vilje.

I dagens bibeltekst bruker Jesus bildet av et vintre for å understreke hvor avhengige vi er av ham for å vokse. På samme måte som en avkappet grein ikke kan bære frukt, får heller ikke vi til utviklingen på egen hånd. Det er tilknytningen til Jesus som sikrer veksten. Vi slipper heldigvis å streve etter å få en relasjon til Jesus. Den er gitt oss som en gave vi får ta imot i tro. Etter å ha blitt «podet inn» på treet, skal vi arbeide videre som Guds medgartnere ved å fjerne døde blader, vanne, gjødsle og stelle med det som Gud lar vokse fram i oss og blant oss. Selv vår aktive rolle i samspillet er en frukt av Guds livgivende ånd: «For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje» (Fil 2,13).

Paulus oppdaget en manglende modenhet blant de kristne i Korint og deler sin innsikt med dem: «Likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til mennesker som har Ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spedbarn i Kristus. Melk ga jeg dere, ikke fast føde, for det tålte dere ikke. Ja, dere tåler det ennå ikke» (1 Kor 3,1–2). Vi er ikke ment å leve som åndelige babyer hele livet, men utvikle oss til modne kristne. Denne prosessen handler ikke først og fremst om å ta seg sammen. Nøkkelen til vekst er å ta imot Guds betingelsesløse kjærlighet. Dette tydeliggjør Paulus overfor sin medarbeider Titus: «For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er» (Tit 2,11–12).

23

Jesus peker på målet for veksten vår: «Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen» (Matt 5,48). På denne siden av døden realiserer vi aldri dette fullt ut. Likevel skal vi ikke miste målet av syne, men arbeide trofast mot det, slik Paulus modellerer: «Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus» (Fil 3,12).

Søkelyset på å vokse som kristne medfører en risiko for å bli enda mer selvsentrert. Er livet med Jesus enda et hamsterhjul i selvutviklingens navn?

Nei! Kristen vekst handler ikke om at vi skal bli supermennesker som kan alt og mestrer alt. Tvert imot vil vi innse at livet faktisk handler mindre om oss selv og mer om å være til glede for Gud og mennesker. Paulus har forstått dette og understreker: «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. […] Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv» (Rom 12,2.10).

I vekstprosessen trenger vi å være bevisst våre begrensninger. Derfor inviterer Jesus oss og sier: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett» (Matt 11,28–30). I fellesskapet med Jesus finner vi hvile fra egne og andres urealistiske krav og forventninger. Samtidig vet vi at forfallet kommer av seg selv, mens fornyelsen krever innsats og disiplin fra vår side. Alle som har en hage vet at det trengs hardt arbeid for at vi skal kunne nyte gleden av friske og frodige blomster, frukt og grønnsaker. Det må sås, vannes, lukes og gjødsles, også de dagene det ikke er lystbetont.

I vekstprosessen vår er Jesus tålmodig og gir oss aldri opp. Han utruster oss med alt vi trenger for å kunne leve et fruktbart liv nær ham og hans

livgivende kilder.

24

Spørsmål til samtale

1. Hva er du takknemlig for å ha lært så langt i livet?

2. Hva tror du er grunnen til at Gud vil vi skal vokse som hans barn?

3. På hvilke områder tror du Gud ønsker at du skal modnes?

4. Hva trenger du for å vokse som kristen det neste året?

5. Hvordan tror du Gud møter deg underveis i utviklingen din?

6. Hvilken grøft er du nærmest å falle i: Latskaps- og likegyldighetsgrøfta eller grøfta for de som er stressa og overtrente?

7. Hvordan kan vi finne en god balanse mellom arbeid og hvile?

8. Hvem opplever du som en godt utviklet og moden kristen? Hva kan du lære av ham eller henne?

25

Tar du utfordringen?

Be Gud om veiledning til å velge deg ut ett område i livet ditt som han ønsker at du skal utvikle deg på. Vær ærlig mot deg selv om hvor du befinner deg nå, og sett et konkret mål for veien videre. Inviter gjerne en person som står deg nær til å holde deg ansvarlig og støtte deg gjennom bønn og oppmuntring.

Bønn & velsignelse

Kjære Gud!

Takk for at vi får leve som dine elskede barn.

Takk for at du er en klok pappa som ivrer etter å se hver enkelt utvikle seg. Vis oss hva som hindrer oss i å vokse som kristne.

Gi oss vilje og utholdenhet til å stå i modningsprosesser sammen med deg og andre. La forvandlingen skje ved din næringsrike nåde. Amen.

Takk og be for hverandre og det dere har delt i løpet av samlingen. Del gjerne ting dere blir minnet om til oppmuntring for hverandre.

Herrens bønn: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.

Hvis dere har bibelkort: La hver enkelt trekke et kort og lese det høyt.

Velsignelsen: Velsign oss, Gud Fader. Velsign oss, Guds Sønn. Velsign oss, Gud, du Hellige Ånd, og la oss være til velsignelse. Amen.

26

Til fordypning

Sal 1

Jer 17,7–8

Gal 5,16–26

Ef 4,17–32

Fil 1,9–11

Fil 3,12–16

1 Tess 4,1–12

Musikk

Lord be a light – Safari

Leid milde ljos – N/A, Skruk

For så langt – Filadelfiakirken

Med Jesus vil eg fara – Kraftverket

Kom til Jesus – Ole Kristian, Marte Sameien

Vi rekker våre hender frem – Asser, Agder Vokalensemble

New name written down in glory – Charity Gayle, David Gentiles

Nærmere deg min Gud – Harald Høidahl, David André Østby

Kaller meg dypere – Evangeliesenteret, Olle–Petter Olsen

In the Hands of the Potter – Casting Crowns

Lord, I need you – Passion, Chris Tomlin

Mer helighet giv mig – Psalmprosjektet

Bare være – Anette Mortensen

Try – Jonathan McReynolds

The Well – Casting Crowns

Bøker

Gartner i eget liv – Gro T. Rykkelid

Men vi var ikke hjemme – Truls Åkerlund

Veivisere – Magnus Malm

27
Notater --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bønner

Husk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flere bøker og produkter fra Kreativt Fokus:

Bordboka Dyrebar & Elsket

100 bibeltekster illustrert med fotografier. Boka har en praktisk bordstøtte så den kan stå framme på samme måte som en bordkalender.

• FOKUS: Relasjoner – 10 samlinger for smågrupper

• Alltid hos deg – Bok med bibeltekster og fotografier

• Bursdagskalender

• 100 små bibelkort (mannakorn) i glasskrukke

• Gavepakker med små bibelkort i cellofanposer: Bokmål, nynorsk og engelsk (20, 42, 84 og 100 stk)

• Kort med bønner og velsignelser (18 ulike)

• Postkort m/bibeltekster (50 ulike)

• Håndlagde doble kort til livets merkedager

Dyrebar & Elsket 100 Bibelvers illustrert med vakre fotografier
Sal 27,1
Kari Elise Liodden Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg være redd for? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg frykte?
Job 35,14 Ordsp 4,23
Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak. Bare vent på ham!

GALLERI: Malerier & kunstkort

elsket |

Nettbutikk:

E-post: post@bibelkort.no

www.bibelkort.no

FOKUS: Vekst

Kari Elise & Runar J. Liodden

Vekst skjer i to retninger: nedover med røtter til forankring. Oppover i frihet og utfoldelse.

FOKUS: Vekst består av 10 samlinger for smågrupper, par og familier. Boka vil bidra til å skape større rom for å dele tro og tvil, sette ord på ting vi lurer på og dele erfaringer fra livet.

Runar J. Liodden har skrevet tekstene i boka. Kari Elise Liodden står for foto og design. Sammen har de mer enn 25 års erfaring med å lede smågrupper.

–Tilbedelse –Fel l e s s k a p ––diT tehgidomlåT – keB–gnagtoMirmy n g –T a k k –Vekst –Bibelen – Bønn ISBN 978-82-690-7932-6 9 788269 079326 www.bibelkort.no ISBN 978-82-690793-2-6
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.