FOKUS: Relasjoner

Page 1

FOKUS: – Gu d – J e n e d sus Dø

llige ånd

–J

eg

Tvil – Fam ro – i lie –T

n he e D

Relasjoner er enn –V

– Tilgiv e l s e

10 samlinger rundt en åpen bibel for smågrupper, par og familier

Kari Elise & Runar J. LioddenFOKUS: Relasjoner Kari Elise Liodden & Runar Johannessen Liodden


FOKUS: Relasjoner Copyright © Kreativt Fokus 2021 Tekst: Runar Johannessen Liodden Foto, design og sats: Kari Elise Liodden Trykk: Dardedze Holografija, Latvia Papir: Arctic Volume 150 g 1. opplag 2021 Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet Gjengitt med tillatelse ISBN 978-82-690793-1-9

Kreativt Fokus Doktorveien 38, 3340 Åmot E–post: post@bibelkort.no Nettbutikk: www.bibelkort.no


Innholdsfortegnelse: Forord ........................................................8 En uhøytidelig bruksanvisning ................10 Tips og viktige momenter ........................14 Gud ..........................................................18 Jesus .........................................................30 Den hellige ånd .......................................42 Jeg ............................................................54 Tro ...........................................................66 Tvil ..........................................................78 Familie .....................................................90 Venner ...................................................102 Tilgivelse ................................................114 Døden ....................................................126

5No man is an island...


Forord «No man is an island» – intet menneske er en øy! Alle hører vi sammen i et større fellesskap: i familie og slekt, nabolag og vennegjeng, syforening og sangkor, menighet og fotballag, lokalsamfunn og nasjon. Gud har skapt oss til å leve i relasjoner: gi og ta imot, hjelpe til og bli hjulpet, trøste og bli trøstet. Den viktigste relasjonen vår er til Gud. Han har skapt oss og opprettholder livet i oss og rundt oss. I dagens norske kultur blir ofte forholdet til Gud henvist til den private sfæren. Mange snakker ikke engang med sine aller nærmeste om hva de tror på. Er vi på en gudstjeneste eller et kristent møte, er det sjelden muligheter til å stille spørsmål underveis. Vi trenger å skape et større rom for å dele tro og tvil, sette ord på ting vi lurer på og dele erfaringer fra livet. Presten Harald Kaasa Hammer har treffende sagt: «Tro alene blir det bare tvil av!». Vi trenger hverandre, og nettopp det er bakgrunnen for at vi har laget denne boka!

Om boka FOKUS: Relasjoner er en bok med 10 samlinger for smågrupper, par og familier med tenåringer. Den tar for seg viktige relasjoner og sentrale sider ved dem. De ulike delene i hvert kapittel vil utfylle og styrke hverandre og inviterer til fellesskap, bibellesning, ettertanke, samtale og bønn. Dette er den første boka i en serie på tre ressursbøker. De andre planlagte bøkene vil få titlene: FOKUS: Vekst og FOKUS: Tjeneste. Disse vil være frittstående, men hvis gruppa ønsker å bruke alle tre, anbefaler vi den nevnte rekkefølgen. Bøkene er praktiske verktøy som er ment å utruste helt vanlige folk til å skape rom for å dele tro og liv i familien, med venner, i menigheten, i smågruppa og i andre sosiale sammenhenger. 8


Om oss Runar Johannessen Liodden er prest i Modum menighet og har skrevet tekstene i boka. Han er også medforfatter til konfirmantopplegget Delta (IKO) og Foreldreboka (Bibelleseringen) som handler om trosopplæring på hjemmebane. Kari Elise Liodden står for foto og design og driver firmaet Kreativt Fokus, som er utgiver av boka. Hun har også vært en viktig sparringspartner med tekstene. Tidligere har hun gitt ut flere bøker med bibeltekster illustrert med egne fotografier og laget ulike serier med bibelkort. Disse selges både i nettbutikken hennes, www.bibelkort.no, og hos de fleste kristne bokhandlere i landet.

Tusen takk Vi vil rette en stor takk til K-stud (Kristelig studieforbund) for prosjekttilskuddet til FOKUS: Relasjoner. Boka er godkjent av K-stud slik at det kan søkes om økonomisk støtte for grupper som bruker dette opplegget. Se mer info her: www.k-stud.no. Tusen takk til Mari Finholt Engedal, Leif Gunnar Engedal og Mette Kornmo Strøm Andersen som har lest manus og gitt verdifulle innspill i prosessen mot ferdig bok. Vi er også takknemlige for smågruppene som har gjennomgått enkeltsamlinger og gitt oss nyttige tilbakemeldinger. Vi håper og ber om at samlingene i denne boka vil gi ny innsikt og styrke relasjonene til Gud og hverandre. Gud velsigne dere! 9


En uhøytidelig bruksanvisning Hvert kapittel i boka tar sikte på å skape en samling på mellom to og tre timer. Enhver gruppe står fritt til å tilpasse opplegget til hva som fungerer for fellesskapet. Hvis man ikke kjenner seg helt ferdige med kapitlet, kan gruppa vurdere å fortsette med samme tema på neste samling. Det er ikke lagt opp til at man trenger å forberede seg. Så her er det bare å møte opp med denne boka, en penn og en bibel.

Presentasjon av de ulike delene: 1. Siden sist – en kort delerunde I starten av samlingen kan hver enkelt dele noe fra hverdagen sin. En slik runde kan erfaringsmessig ta lang tid. En måte å begrense tidsbruken på, er å ta en «tommel opp- og tommel ned-runde». Her kan den enkelte dele en positiv og en negativ ting som har skjedd siden sist. En i gruppa kan gjerne be en fri bønn før man fortsetter på opplegget. Vær oppmerksom på at noen av ulike årsaker ikke er fortrolig med en slik delerunde. Det er helt greit å melde pass når det er sin tur. Ingen skal føle seg tvunget til å si noe. Hvis det viser seg at det ikke er hensiktsmessig for en gruppe å ha en slik runde, kan man la ordet flyte fritt i en form for sosial start på samlingen. En kan også gjerne begynne direkte på neste post i programmet. 10


2. Refleksjon over bibelvers og bilde I starten av hvert kapittel er det et utvalgt bibelvers og et bilde. Bruk gjerne litt tid på å reflektere over dette, og del inntrykkene med hverandre. Det visuelle kan i mange tilfeller gi en ekstra dybde og dimensjon til ordene. 3. Bibelteksten Vi har ikke trykket selve teksten i boka fordi vi ønsker å stimulere til å bruke Bibelen aktivt. Bibelen finnes i flere ulike oversettelser, og ved å slå opp i sin egen bibel får man den utgaven man selv er vant til. Les bibelteksten høyt i gruppa. Deretter leser hver enkelt i stillhet igjennom teksten i sin egen bibel og reflekterer over den. Til slutt i denne bolken er det fint å ha en samtale rundt det vi har lest. 4. Ord til ettertanke Dette er en andakt som en eller flere leser høyt i gruppa. 5. Spørsmål til samtale Til hver samling er det laget spørsmål som er relevante til temaet og som er koblet til bibelteksten og til hverdagen. Gjennom dette får vi muligheten til å sette ord på våre egne tanker, erfaringer og refleksjoner. Velg ut de spørsmålene dere opplever mest aktuelle og legg gjerne til egne. Se an hvor mange spørsmål dere har tid til og hva som skaper interesse. 11


6. Tar du utfordringen? Den kristne tro skal ikke bare prates om, men også leves ut i hverdagen. Vi vil derfor utfordre til å gjøre én konkret handling før neste samling. Når gruppa samles igjen, er det spennende å høre om noen har gjennomført utfordringen og hva de erfarte. 7. Bønn & velsignelse Det er fint å gi rom for både frie og skrevne bønner mot slutten av samlingen. Vår erfaring er at noen kvier seg for å be høyt. Et tips kan være å bruke den såkalte «popkorn-metoden». Den foregår slik at den enkelte begrenser seg til å be kun én eller to setninger om gangen og så lar andre komme til. Flere har erfart at det er lettere å be høyt når de slipper å komme med lange, ordrike bønner. Like fullt skal det respekteres hvis noen foretrekker å be inni seg. Gud hører de stille bønnene like godt! Bønn er ikke enveiskommunikasjon. Gud taler også til oss og kan minne oss på ting gjennom bibeltekster, sangstrofer, bilder/syn, idéer, innsikt, etc. Del gjerne dette med hverandre hvis det er til oppmuntring eller veiledning for andre i gruppa. I de smågruppene vi har ledet de siste årene, har vi avsluttet samlingene med at hver enkelt har trukket et bibelkort som vi har lest høyt for hverandre. Vi har ofte opplevd at ordene har truffet godt til de som trakk det, eller at det har passet bra til samlingens tema og det vi har snakket om. Bibelkortene, som Kari Elise har laget, kan om ønskelig bestilles her: www.bibelkort.no. De består av en glasskrukke med 100 ulike kort med fotografier og bibeltekster (Se eksempler på kort i reell størrelse på neste side.) Det er fint å avslutte med Herrens bønn og Velsignelsen. Disse bønnene bruker flertallspronomener (vår/oss) og er som skapt for fellesskap. 12


8. Til fordypning I den siste delen av kapitlene gir vi tips til bibeltekster, sanger og bøker som kan være med på å utdype temaene. Dette kan tas med som elementer inn i samlingene ved at man for eksempel lytter til eller synger en av de anbefalte sangene. Utover dette er tipsene godt egnet til personlig fordypning. Det finnes et mangfold av gode kristne bøker og sanger. Våre anbefalinger representerer på ingen måte bredden i dette, men vi har tatt med et utvalg av det vi har opplevd oppbyggelig for vår egen del. Sangene vi har anbefalt kan søkes opp enkeltvis på musikkstrømme­ tjenesten Spotify, eller man kan gå inn på spillelistene vi har satt opp til hvert kapittel: Søk opp Runar Liodden på Spotify og åpne f.eks spille­lista «Fokus: Relasjoner - Familie». Denne lista kan så kopieres over til privat bruker, og egne favoritter kan legges til. 9. Notater Etter hvert kapittel er det notatsider hvor man kan skrive ned spørsmål, bønner, tanker og innsikter. 13Tro


For vi vandrer i tro, uten å se. 2 Kor 5,7Tro Tro er å ta det første skrittet, selv når du ikke ser hele trappa. — Martin Luther King jr.

Bønn for samlingen Kjære Gud, vi legger denne samlingen i dine hender. Gjør oss lydhøre for deg og hverandre. Styrk vår tro på deg! Amen.

Reflektér rundt bildet og bibelverset på forrige side

Bibelteksten Les Matteus 14,22–33. 1) Hva legger du spesielt merke til i teksten? 2) Hvilke tanker og følelser skaper disse bibelversene hos deg? 3) Hva forteller teksten om tro? 4) Hvordan utfordrer eller oppmuntrer disse ordene deg? 70


Ord til ettertanke Ingen av oss kommer utenom det å tro. Vi stiller vekkerklokka i tillit til at den vil ringe neste morgen. Vi møter opp på bussholdeplassen med en forventning om at bussen kommer. Vi stoler på at dag kommer etter natt og at etter vinter kommer vår. Det varmer når folk sier de er glad i oss. Denne tilliten skaper forutsigbarhet, trygghet og ro i hverdagen. Kristen tro er en tillit som er knyttet til den treenige Gud. Den vokser og styrkes etter hvert som vi blir kjent med Gud, Jesus og Den hellige ånd. I denne prosessen spiller bibeltekstene en avgjørende rolle. Dagens bibelfortelling beretter om da Jesus gikk på vannet og Peter gikk ut av båten for å gå han i møte. Idet Peter flyttet fokuset bort fra Jesus og over på de brusende bølgene, grep frykten tak i ham, og han sank. Frykt og bekymring tærer på troen. Men legg merke til hvor raskt Jesus reagerte i møte med disiplenes frykt. Da de ble vettskremte fordi de trodde Jesus var et gjenferd: «Men i det samme talte Jesus til dem: ‘Vær ved godt mot! Det er jeg, vær ikke redde!’» (Matt 14,27). Da Peter begynte å synke ned i vannet og fryktet for livet sitt står det: «Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham» (Matt 14,31). Selv om disiplene ble redde og Peters tro sviktet, var Jesus der for dem. Det styrket tilliten til Jesus! Troen på Gud er ingen prestasjon fra vår side, men en reaksjon på Guds ord og handlinger. Det kommer ikke an på hvor flinke og moralsk gode vi er. Gud er kilden til troen som vi får ta imot som en gave: «For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv» (Ef 2,8–9). Men uten at vi lærer Gud å kjenne, er det umulig å ha tillit til ham. Dette gjør Paulus et poeng ut av når han spør: «Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om?» (Rom 10,14). Derfor gir vi troen vår gode vekstvilkår når vi leser i Bibelen, ber, hører forkynnelse av Guds ord, leser kristne bøker, lytter til kristen musikk og deltar aktivt i en menighet. 71


Da Jesus grep tak i hånden til Peter ute på sjøen, sa han: «Du lite troende – hvorfor tvilte du?» (Matt 14,31). Jesus er ikke redd for å peke på områdene vi trenger å utvikle oss på. Det enkleste er å bli sittende trygt i båten, men Jesus utfordrer oss til å gå ut av komfortsonen, stole på ham og erfare at det bærer. Slik blir troen mer slitesterk. Men da trenger vi å holde blikket festet på «...ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus» (Hebr 12,2). Den kristne tro har gjennom flere hundre år vært nærmest enerådende i Norge. I nyere tid har vi imidlertid fått se et mangfold av religioner og livssyn i landet vårt. Å være kristne utfordrer oss til å holde fast på Bibelens Gud og følge det første budet som sier: «Du skal ikke ha andre guder enn meg» (2 Mos 20,3). Gud er ikke ment å være en av flere tapasretter på et åndelig koldtbord, hvor alle kan mikse sin egen sannhet. Tvert imot sier Jesus: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg» (Joh 14,6). Relasjonen til den treenige Gud gir oss alt vi trenger, og det forplikter oss til å være trofaste mot dem. Noen kristne bobler over av begeistring og kan fortelle om sterke opplevelser med Gud. Det er lett at vi sammenligner oss med andre og tenker at Gud er langt borte når han føles fjern. Da er det viktig å minne oss på dette løftet: “Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende” (Matt 28,20). Som kristne kan vi derfor stole på at Gud er nær, enten vi føler det eller ikke. Gode følelser og erfaringer krydrer kristenlivet, men dette må ikke være noe vi jager etter. Kjernen i den kristne tro handler ikke om å ta oss sammen for å nå et stadig høyere åndelig nivå. Det grunnleggende er å leve i en relasjon med Gud som har kommet til oss. Det er det godt å hvile i og stole på!

72


Spørsmål til samtale Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, 2. På hvilke områder i livet opp- som ble unnfanget ved Den hellige ånd, lever du at Jesus utfordrer født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, deg til å “gå på vannet”? korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, 3. Peter gikk på vannet så lenge fór opp til himmelen, han holdt blikket på Jesus. sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, Hva innebærer det for oss i skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. dag å ha fokus på Jesus? Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, 4. Flere kirkesamfunn og syndenes forlatelse, menigheter bruker en trosbekjen- legemets oppstandelse nelse i sine gudstjenester. Er det noe og det evige liv. Amen. i Den apostoliske trosbekjennelsen som det oppleves vanskelig å tro på? (Se sirkelen.) 1.

Hvem har vært viktige for deg på din vei til tro?

5.

I vår kultur er det mange som har en forståelse av at vi selv kan bestemme hva som er sant og lage vår egenkomponerte trosmiks. Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg» (Joh 14,6). Hvordan utfordrer dette oss?

6.

Her er det fire løfter som Jesus har gitt oss: Matt 6,33, Matt 11,28, Matt 28,20 og Joh 11,25. (Slå opp i Bibelen og les tekstene.) Er det noen av disse løftene det oppleves vanskelig å stole på?

73


Tar du utfordringen? Velg ut ett av løftene fra spørsmål 6 som du ønsker å få større tillit til. Lær det utenat, og tenk over hva det innebærer. Be Jesus om hjelp til å stole på det, og se hva som skjer! Tok du utfordringen fra forrige samling? Ønsker du å dele noe om det i gruppa?

Bønn & velsignelse Kjære Gud, du kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Takk for Bibelen som hjelper oss til å bli kjent med hvem du er. Takk for alt du har gjort og alt du gjør for å vise at du virkelig er verdt å stole på. Du vet at vi ikke klarer å følge deg og holde fast ved deg på egenhånd. Hjelp oss å bruke Bibelen og andre kilder til tro, slik at tilliten til deg stadig vokser og får dypere røtter. Amen.

Takk og be Herrens bønn: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. for hverandre og det dere La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden har delt i løpet av samlingen. slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, Del gjerne ting dere blir minnet og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. om til oppmuntring for hverandre. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. Hvis dere har bibelkort: La hver enkelt trekke et Velsignelsen: Velsign oss, Gud Fader. Velsign oss, Guds Sønn. kort og lese det høyt. Velsign oss, Gud, du Hellige Ånd, og la oss være til velsignelse. Amen.

74


Til fordypning 1 Mos 18,1–15

Musikk

2 Kong 5,1–14

Trust in you – Lauren Daigle Vi tror – Ellen og John Vingren Deg å få skode – Sondre Bratland Make room – Jonathan McReynolds Stor er din trofasthet – Filadelfiakirken When you believe – Whitney Houston/Mariah Carey Alt for Jesu fot jeg legger – Arvid og Ragnhild M.B. Pettersen Kaller meg dypere – Olle-Petter Olsen, Evangeliesenteret Nærmere deg, min Gud – Sveinung Hølmebakk Trosbekännelsen (Credo) – Evelina Gard Troens trygge grunn – Vetle Jarandsen My heart’s desire – Oslo Soul Teens Voice of truth – Casting Crowns Stand in faith – Danny Gokey Oceans – Hillsong United

Matt 14,13–21 Mark 5,21–43 Hebr 11 Hebr 12,1–3

Bøker Den Gud du ikke ser – Philip Yancey Grepet av nåden – Max Lucado Hvis du vil gå på vannet, må du komme deg ut av båten – John Ortberg

75


Notater ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Husk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------

Bønner

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nettbutikk:

www.bibelkort.no

E-post: post@bibelkort.no


d - Jesus

e ånd - Jeg

Tilgivelse – D – r ød ne

lig hel

FOKUS: Relasjoner

-D e

n

en

- Gu

Kari Elise & Runar J. Liodden

lTvi

– V en

Familie

Runar J. Liodden er prest og har skrevet tekstene i boka. Kari Elise Liodden står for foto og design. Sammen har de mer enn 25 års erfaring med å lede smågrupper. ISBN 978-82-690793-1-9

ISBN 978-82-690-7931-9

9 788269

079319

www.bibelkort.no

o-

FOKUS: Relasjoner består av 10 samlinger for smågrupper, par og familier. Boka vil bidra til å skape større rom for å dele tro og tvil, sette ord på ting vi lurer på og dele erfaringer fra livet.

T r

Gud har skapt oss til å leve i relasjoner med ham og hverandre. Vi trenger fellesskap!