Page 1

Ă…rsrapport og ĂĽrsregnskap for 2008


NEAS og Nordmøres framtid Vi i NEAS har viktige oppga-

I årets Årsberetning presenterer vi de ulike aktivitetene vi i

ver: Vi produserer og selger

NEAS er stolte av å støtte: Nordic Light – fotofestivalen fotogra-

ren energi, bygger og vedli-

fene elsker, KBK – et fotballag som satser på høyere divisjoner,

keholder det regionale linje-

Operaen i Kristiansund- som har fått lokalbefolkningen til å bli

nettet,

Nordmøre

glad i opera, Toppidrettsveka – sportsarrangementet med

med kabel- og radiobasert

forsyner

entusiasme og skyhøye ambisjoner, Tahitifestivalen – hvor barn

bredbånd, leverer IP-telefoni

får møte sine store idoler, KVBK – cupmesterne Nordmøre er

og tilbyr kabel-TV til stadig

ekstra stolte av, NEAS Barnedag i Braatthallen og på Tingvoll

flere innbyggere. Du kan

og Respons – vårt bidrag til små klubber og foreninger. Vårt

gjerne si det sånn at oppga-

bidrag til både store og små aktører er viktig for barn og unges

ven er å levere morgenda-

mulighet til utvikling og læring. Det handler definitivt om å ta

gens tjenester på den mest effektive måten – i dag. Det hand-

vare på Nordmøres framtid.

ler om Nordmøres framtid. Hege Bjørvik Å være den lokale leverandøren betyr også at det meste av

Kommunikasjonskonsulent, NEAS

verdiene vi skaper kommer til nytte lokalt. Eierkommunene høster utbytte, vi yter økonomiske bidrag til ny infrastruktur og vi har utpekt barn og unges aktiviteter og tilbud som vårt viktigste støtteområde. Det handler også om Nordmøres framtid.

Forsidebildet viser Sander og Ole sammen med Marit Bjørgen på NEAS Sommerskiskole under Toppidrettsveka 2008 i Aure. NEAS er opptatt av at det legges til rette for positive aktiviteter for barn og ungdom. (Foto: Ole Jonny Rugset)

NEAS er hovedsponsor for barn og unge:

2


Våre fire verdier som vi skal leve etter NEAS har valgt seg fire verdier som vi skal leve etter i det daglige og når vi gjør valg og prioriteringer: Lokal tilhørighet og engasjement, Ansvarlighet og troverdighet, Kundeorientert og Opptatt av miljø. Verdiene skal sikre at ansatte, selskapet, og eierne har samme forståelse av hva som skal ligge i bunnen for alt vi foretar

Innhold: Styrets beretning

4-13

Fakta om NEAS

14-15

Resultatregnskap Balanse

17 18-19

oss. Kontantstrømanalyse Ansvarlighet og troverdighet kan også oppfattes som traust og

Noter

20 21-36

kjedelig og stå i motsetning til drivende og innovativ. Det mener ikke vi – vi må være begge deler. Vi har tatt slagordet; du kan stole på en du kjenner. Dette betyr at kundene våre skal ha tillit til oss. Vi skal alltid handle med kundenes beste for øyet. I denne årsberetningen er vi stolte av å presentere en del av de

Nøkkeltall Virksomhetsområdene

37 38-41

Verdiskapningsregnskap

42

Revisjonsberetning

43

aktivitetene vi får være med å støtte. Barn og unge på Nordmøre er den primære målgruppen vår. Når vi støtter en klubb, begivenhet, institusjon - låner vi litt av deres idé og engasjement. Vi blir av våre kunder assosiert med våre støttespillere – med Toppidrettsveka i Aure, Operaen – Barnas Festuke, KBK, KVBK, Tahiti-festivalen og Nordic Light. Vi blir litt dem, og de blir litt oss. Det er godt å se bredden og stort engasjement som alle aktivitetene representerer. Vi må i denne sammheng velge å presentere et knippe, men vi oppforder alle til å engasjere seg!

Knut Hansen adm. direktør

3


Toppidrettsveka Toppidrettsveka samler skieliten fra hele Norge samt de beste nasjoner i verden til 4 konkurranser. Toppidrettsveka startet som et arrangement under Aureveka i 2005, men ble raskt stort nok til å stå på egne ben. NEAS er hovedsponsor til Toppidrettsveka. Kjente idrettstjerner som bl.a. Petter Northug jr. og Bjørn Dæhlie, kastet glans over Toppidrettsveka i Aure. (Foto: Ole Jonny Rugset)

Styrets beretning Innledning Nordmøre Energiverk AS hadde i 2008 et resultat etter skatt på NOK 35 669 312 og en balanse pr 31.12.2008 på NOK 1 081 181 977. Resultatet for virksomheten er godt og det er særlig kraftproduksjonen som bidrar. Reduksjonen av renten på slutten av året bidro til at det ble lavere avkastning på nettvirksomheten. Innen bredbånd er det stor tilvekst av kunder og høy aktivitet, men området bidrar fortsatt ikke positivt økonomisk. Innen varme satses det ressurser, men den første leveransen vil ikke starte før i 2009. Dannelse av NEAS Selskapet ble stiftet 8. november 1990 og var operativt fra 1. januar 1991 og er en sammenslutning av tidligere Nordmøre Interkommunale Kraftlag, Aure og Stemshaug Kraftlag, Averøya Kraftlag, Freiøya Kraftlag, Kristiansund Elektrisitetsverk, Smøla Kraftlag, Tingvoll kommunale Kraftlag og Tustna Kraftlag. Visjon og forretningsidé Våre kunder er ulike og har ulike behov innen energi og kommunikasjon. Vi opplever i økende grad at hver kunde krever å bli behandlet ut fra sine forutsetninger og behov. Dette krever kunnskap om kundene og det krever innsikt i produktene. Det være seg TV, internett, telefoni, eller ulike former for energi. Det er det utgangspunktet vi tar i vår visjon. "NEAS skal gjennom kunnskapsrike medarbeidere og fokus på kunden være en ledende aktør innenfor våre satsningsområder". Visjonen bygger på selskapets formålsparagraf som er nedfelt i vedtektene – "Selskapet er dannet med formål å

4

planlegge, utbygge og drive produksjon av energi, regional- og distribusjonsnett for energi og salg/kjøp av energi, samt virksomheter som står i sammenheng med dette". Rammebetingelser Regjeringen la 23.mai 2008 frem lov som regulerer eierskap til vannkraft i Norge. Kjernen i loven er; nye konsesjoner for erverv av eiendomsrett til vannfall kan kun gis til offentlige eiere, Erverv av hjemfalte vannfall og kraftverk begrenses til offentlige aktører, og salg av mer enn 1/3 av offentlige eide vannfall og kraftverk til private forbys. Ordningen medfører at eierne av NEAS gis fortsatt ubegrenset rett til å eie produksjonsanleggene, og at den usikkerheten som har vært rundt hjemfall de siste årene nå er avsluttet. Dagens nettregulering ble etablert i forbindelse med innføringen av energiloven i 1992. Da var det effektivisering av energibransjen som var hovedutfordringene. Nå snart 20 år etter har Norge lykkes med mye, men dagsorden er vesentlig endret. Det er bred enighet om at klimautfordringene må løses, og det er en økende forståelse for at fornybar energi spiller en viktig rolle i løsningen. I november 2008 ba Stortinget Regjeringen legge frem en stortingsmelding med en gjennomgang av nettpolitikken i vårsesjonen 2009. Forslaget ble vedlagt protokollen. Stortinget vedtok i tillegg enstemmig å be Regjeringen om at det i forbindelse med en varslet gjennomgang av energiloven, foretas en gjennomgang av nettpolitikken - herunder investeringsinsentiver, sammenhengen mellom nett og produksjon og tilknytning av elektrisitet fra ny fornybar


energiproduksjon. I tillegg skal eventuelle justeringer av gjeldende lov og regelverk gjennomføres. Dette er for bransjen et gjennombrudd for arbeidet for å få rammevilkår for utvikling av overføringsnett som er mer i tråd med de energipolitiske mål og ambisjoner for øvrig. Ikke minst er det et viktig gjennombrudd for den politiske oppmerksomheten og interesse for kraftnett og tilhørende rammevilkår. NEAS har sammen med andre i bransjen og Energibedriftens Landsforening etablert grønnboks.no. Dette er bokstavlig talt en boks som må fylles med innhold. Rammen til arbeidet er de utfordringene og de mulighetene som bransjen har innen; miljøspørsmålet, rekruttering og omdømme. Norge er i en særstilling i verden i med sin høye andel produksjon av fornybar energi. Våre vannkraftverk lar seg lett regulere og fungerer godt sammen med vindkraft. Det krever annen produksjon når den ikke leverer energi. Innen rekruttering har bransjen behov for nye arbeidstagere. I 2008 har det vært stor etterspørsel etter fagfolk og det har ført til at også vi har mistet dyktige personer. Grønnboks.no gir en mulighet til å aktivt markedsføre energibedriftenes fortrinn og muligheter. I siste del av 2008 begynte endringene i verdensøkonomien å gjøre seg gjeldene også for NEAS. Det som først merkes er rentene – valuta og kraftpris. Rentene gir lavere avkastning på nettet, men gjør også at kapitalkostnadene går ned. NEAS er eksponert i valuta siden all kraft selges og kjøpes i euro, men eksponeringen begrenses betydelig siden en alltid sikrer mot norske kroner. Kraftprisen har en sammenheng med oljeprisen som er kraftig redusert i 2008. Fra et nivå på 120 dollar til 50 dollar pr fat. Fremover ser vi at antall byggeoppdrag reduseres og at det er mindre aktivitet. For NEAS vil aktiviteten

på mellomlang sikt dreies fra nyanlegg til mer vedlikehold. Men virkningen av de store endringene rundt oss har ikke nådd oss med full tyngde. Forretningsutvikling NEAS har fire heleide forretningsområder (energi nett, kraftomsetning, kraftproduksjon og bredbånd/TV/telefoni) og flere tilknyttede selskaper som alle driver med energi. Unntaket er at selskapet har engasjert seg i et næringsutviklingsselskap – Bølgen Invest AS. Ut fra denne basen av aktivitet arbeides det med å bygge nettverk av bedrifter med to mål for øyet. Kunne tilby kundene et helhetlig produkt samtidig som eierne ønsker å bygge opp kompetanse i og rundt selskapet. I februar 2008 kjøpte NEAS 70% av aksjene i West Elektro Holding AS. Bakgrunnen er at NEAS vil styrke entreprenøraktiviteten med utgangspunkt i Kristiansund og byens baseaktivitet. Videre ønsker styret å utnytte synergier mellom selskapene. WestElektro har 50 ansatte og en omsetning på 80 millioner kroner og skal drives og utvikles videre som eget selskap. Styret i NEAS har i forbindelse med strategiarbeidet høsten 2007, startet arbeidet med å utrede muligheten for å engasjere seg innen fjernvarme. I april 2008 søkte selskapet NVE om konsesjon på et fjernvarmeanlegg i Kristiansund. Det er tre andre søkere med ulike varmekilder og nettløsninger. Det er for NVE krevende å behandle konkurrerende konsesjonssøknader, men det forventes en avgjørelse tidlig i 2009. Utover søknaden til Kristiansund, bygges det opp to varmeanlegg som vil starte i 2009; til Thon hotellet på Innlandet i Kristiansund, og på Straumsnes i Tingvoll. I desember 2006 engasjerte NEAS seg i CleanPower AS som er et teknologiselskap som leverer generatorer/tur-

Rulleskieliten samlet i Aure. Nederst: Trond Einar Elden – en populær instruktør på NEAS Sommerskiskole. (Foto: Ole Jonny Rugset)

5


NEAS Sommerskiskole Sommerskiskolen er en del av Toppidrettsveka. Sommerskiskolen ledes av Bård Jørgen Elden som har med seg instruktører som Marit Bjørgen, Tor Arne Hetland, Eldar Rønning, Øystein Pettersen og Trond Einar Elden. NEAS er generalsponsor for NEAS Sommerskiskole.

Tor Arne Hetland, populær skistjerne, inspirerer ungdommen til fysisk trening. (Foto: Ole Jonny Rugset) Deilig med et kjølig bad under NEAS Sommerskiskole. (Foto: Ole Jonny Rugset)

biner til småkraftprodusenter. Selskapet ferdigstilte i 2007 en peltonmaskin som ble montert på Åsgård i Aure kommune. I 2008 ble prototypen til en rørturbin ferdig. Maskinen ble testet i selskapets testrigg. For å kvalitetssikre arbeidet er prototypen gjennomgått og en ny testing planlegges i løpet av første halvår 2009. Energuide AS hvor NEAS har en eierandel på 49 % hadde sitt første driftsår i 2007. Selskapet skal levere tjenester til energianlegg i driftsfase og tidligfase. Selskapet har fokusert på vind-, hav- og småkraft, men har også engasjert seg på andre nærliggende områder. Energuide AS har pr 31.12.08 fem ansatte og var representert på Hitra, Smøla og i Kristiansund. Det fjerde selskapet som NEAS arbeider opp mot er Orkidenett AS, som eies av SuCom AS og Svorka Aksess AS. I 2007 ble NEAS invitert med som eier, og det har vært arbeidet for å finne en løsning på dette. Avtaler er laget slik at dette gjennomføres første kvartal 2009. Målet er at SuCom AS, Svorka Aksess AS og NEAS Bredbånd AS gjennom felles eierskap i Orkidenett AS kan bli leverandør av tjenester i et større geografisk område, samtidig som det trekkes veksler på de underliggende selskap. Organisasjon NEAS hadde ved årsskiftet 127 ansatte og er et vertikalintegrert selskap. Denne løsningen er valgt for at selskapet skal utnytte fordelen med å dele fellesressurser, samtidig må systemer og rutiner sikre at driften følger konkurranselovgivingen. Organisasjonen er i 2008 justert slik at den er tilpasset behov og endringer. I 2007 søkte selskapet etter seks lærlinger men fikk ansatt bare en. I løpet an 2008 er dette bedret betraktelig og vi har i dag 7 lærlinger innen montasje, produksjon, tele og kontorfag. Videre arbeides

det med å etablere fellesordninger for lærlinger fra NEAS og WestElektro. En ordning som støtter opp rundt den faglige og personlige utviklingen til de lærlinger som rekrutteres. For personer med høyere utdanning er NEAS tilknyttet KOM Trainee som er en felles ordning for 19 bedrifter på Nordmøre. Bedriftene rekrutterer 7 personer pr år og alle trainee'ene arbeider i tre ulike bedrifter i løpet av to år. Ordningen har gitt NEAS god tilgang på dyktige unge mennesker, og gir en dynamikk i organisasjonen som er god. Når NEAS driver med rekrutteringsarbeid, utnyttes de mulighetene som tilknytningen til grønnboks.no gir. Nettstedet gir en mulighet til aktivit å markedsføre energidriftens fortrinn og muligheter. NEAS er en del av et nettverk av bedrifter som West Elektro, Energuide og andre. Organisasjonen bygger på fire verdier; Lokal tilhørighet og engasjement, Ansvarlighet og troverdighet, Kundeorientert og Opptatt av miljø. Selskapets styrende organer Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen. På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Selskapets virksomhet er ledet av et styre på 7 medlemmer, hvorav 2 medlemmer er valgt av og blant de ansatte. Etter generalforsamlingen 10. april 2008 ble styrets sammensetning: Medlemmer: Varamedlemmer: Dagfinn Ripnes, leder Maritta Ohrstrand Rune Malmo, nestleder Jens Peter Nupen Anna Therese Flatmo Berit Flåmo Kristin Sørheim Jarle Haga Iver Nordseth Ingunn O. Golmen Lisbeth Strøm Hultgreen Einar Georg Torske Arvid Ivar Johannessen Ole Erlend Gaupseth Styret har holdt 8 møter og behandlet 83 protokollerte saker.


Resultatregnskap NEAS avla konsernregnskap i 2004 for første gang. Konsernregnskapet omfatter Nordmøre Energiverk AS og datterselskapene NEAS Bredbånd AS og West Elektro Holding AS Budsjettert resultat for NEAS Bredbånd for 2008 var på NOK 589 879 før skatt og resultatet ble på NOK 781 246, noe som er NOK 191 367 bedre enn budsjettert. Resultatet for konsernet West Elektro Holding AS ble på NOK 9 848 787 før skatt. Årets inntjening for konsernet NEAS vurderes som tilfredsstillende og ga et resultat etter skatt på NOK 33 846 225. Skattekostnad for konsernet utgjør NOK 16 568 491. For 2008 utgjør grunnrenteinntekten NOK 29 262 607 som avregnes mot selskapets negative fremførbare grunnrenteinntekt. Det svares dermed ikke skatt av inntekten. I samsvar med Regnskapsloven § 3-3 bekrefter styret at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Resultat av finansposter er på NOK -15 652 157 mot NOK -13 839 818 i 2007. Selskapet har hatt en økning i annen finansinntekt på NOK 4 757 017 som skyldes økning i utbytte fra TrønderEnergi AS og utbytte fra West Elektro Holding AS samt agiogevinst.. Annen finanskostnad er økt med NOK 1 888 501, delvis grunnet økt agiotap samt økning i renter på mer/ mindreinntekt Det ble produsert totalt 169,6 GWh i 2008, som er ca. 91% av normalåret . Det var budsjettert med en årsproduksjon på 185,3 GWh. Årsaken til den forholdsvis lave produksjonen er lave tilsig ved Grøa og Ulvund kraftverk, med ca. 92% av normaltilsiget for begge vassdrag. I tillegg kommer produksjonsstans ved Grøa kraftverk som skyldes utskifting av høyspentkabler samt prøvedrift av

grindrensker ved Ulvund kraftverk. Samlet tap for de to kraftverkene er på ca. 9 GWh. (Tap ved Grøa blir dekket av forsikring.) Driftsresultatet for 2008 ble NOK 48 880 296. DISPONERINGER Overskudd etter skatt for NEAS NOK 35 669 312 Overskuddet foreslås anvendt slik: Utbytte NOK 25 000 000 Annen egenkapital NOK 10 669 312 Forslaget om utbytte er i samsvar med selskapets utbyttepolitikk. Ved utgangen av 2008 har konsernet en egenkapitalandel på 43,79 %. Selskapets frie egenkapital utgjør på konsernnivå NOK 126 732 041. Balanse og kapitalstruktur Konsernets totalkapital utgjorde NOK 1 115 177 186 og egenkapitalen NOK 488 336 576 som gir en egenkapitalandel på 43,79 %. Rentebærende gjeld var NOK 462 585 353. Kortsiktig gjeld utgjør 13 % av totalkapitalen. Låneporteføljen har en kombinasjon av flytende og fast rentebinding. Selskapets renteintensivitet er tilpasset til et hensiktsmessig sikringsnivå ved bruk av renteswaper og sertifikater. I morselskapet bidrar operasjonelle aktiviteter med en kontantstrøm på NOK 36,708 mill. Negativ kontantstrøm knyttet til investeringer utgjorde NOK 73,730 mill mens finansaktiviteten har gitt en positiv kontantstrøm på NOK 9,310 mill. Det har i 2008 vært en netto endring i likvider på NOK -27,712 mill. Operativ risiko Nordmøre Energiverk har en risikoeksponering i den operative driften gjennom skader/tap på eiendeler – primært på kraftverk og transmisjonsanlegg. Videre har sel-

Morsomt å få treffe skistjerner på NEAS Sommerskiskole: Tor Arne Hetland, Eldar Rønning og Øystein Pettersen. (Foto: Ole Jonny Rugset)

Stor fart på rulleski under NEAS Sommerskiskole. (Foto: Ole Jonny Rugset)

7


Kristiansund Ballklubb Via KBK´s regionsprosjekt er vi barn og unges hovedsponsor. Regionprosjektet startet i 2007 og har fokus på trening for unge mellom 12-17 år. Det arrangeres også gratis treningskurs for alle som vil det.

skapet risiko for å tape produksjon ved vanntap og for skade på tredjemanns liv og eiendom. Det er inngått forsikringsavtaler som dekker de vesentligste risiki i selskapet. Markedsrisiko Selskapets hovedvirksomhet er produksjon og sluttbrukersalg. Produsert volum avhenger i stor grad av nedbørssituasjonen fra år til år, og prisene i markedet varierer tilsvarende sterkt. Selv om produksjon og pris ofte er negativt korrelert, dvs. at mye vann og høy produksjon medfører lav pris og motsatt, kan dette gi store utslag i selskapets resultat. Resultatet på sluttsalg vil også variere i takt med markedsprisene i større eller mindre grad avhengig av selskapets eksponering. Det er utarbeidet en egen risikohåndbok for selskapet som regulerer risikoeksponeringen. Finansiell risiko Selskapet har vurdert den finansielle markedsrisikoen for områdene renter, valuta, likviditet, kreditt, marked og operativ risiko. De nødvendige tiltak er truffet. Renterisiko Nordmøre Energiverk AS har et langsiktig syn på selskapets renterisiko hvor man prøver å minimere selskapets langsiktige rentekostnad. Finansielle instrumenter som brukes til å styre eksponeringen er renteswapper, FRAkontrakter og sertifikater. En gjennomsnittlig renteendring på 1 % vil endre resultatet med ca 4,5 mill kroner.

Det lyser innsatsvilje av KBKs lagkaptein Christian Michelsen. (Foto: Tidens Krav)

8

Valutarisiko Nordmøre Energiverk bruker det norske markedet som finansieringskilde. Terminhandel av kraft i euro er sikret i norske kroner.

Likviditetsrisiko Nordmøre Energiverk påtar seg likviditetsrisiko ved at løpetiden på finansielle forpliktelser ikke samsvarer med kontantstrømmen som driften genererer. Selskapet har en beredskapskapital som kan genereres på kort varsel. Kredittrisiko Nordmøre Energiverk har som strategi å begrense kredittrisikoen gjennom å inngå avtaler med anerkjente og solide motparter. Kontrakter cleares i størst mulig grad gjennom Nord Pool som medfører minimal motpartsrisiko.

Organisering Fordeling av ansatte pr. 31.12.2008 Virksomhet: Antall ansatte Årsverk Administrasjon og støttefunksj. 16 11,36 Nettdivisjonen (inkl.5 lærlinger) 81 75,20 Energi- og markedsdivisjonen 30 25,60 (inkl.2 lærlinger) SUM 127 112,16 I 2007 var det til sammenligning 119 ansatte og 108,49 årsverk. Opplæring Bedriften har en offensiv satsing for å oppnå kompetanseheving blant sine ansatte. Hvert år foretar avdelingene opplæringsplanlegging for å sikre de ansattes faglige utvikling. Samtidig ivaretas opplæringsbehov knyttet til forskrifter og utfordringer innen HMS. Bedriftens opplæringsplaner har som siktemål å medvirke til god kundeservice, kvalitetsmessig utførelse av


arbeidet og tilfredsstillende drift innen forretningsområdene. Likestilling Bedriftens lønnssystemer er basert på objektive kriterier og kjønnsnøytralitet. Bedriften sysselsatte 93 menn og 34 kvinner, pr. 31.12.2008. Tilsvarende tall i 2007 var 86 menn og 33 kvinner. Kvinneandelen i 2008 var 26,8 % (mot 27,7 % i 2007). Arbeidsmiljø Verne- og miljøarbeid Selskapet har egen stilling med arbeidsoppgaver innen HMS. Alle ansatte har siden 1992 vært innmeldt som medlemmer i Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste (KFBH). Arbeidsmiljøutvalget har i 2008 holdt 4 møter. I 2008 ble det rapportert 7 ulykker og 7 nesten-ulykker. HMS-arbeidet i NEAS ligger på et høyt nivå sett i forhold til mange andre bedrifter. Fraværsstatistikken viser et sykefravær på 6,23 % (mot 8,37 % i 2007). Selv om sykefraværet har utviklet seg i positiv retning har bedriften iverksatt flere tiltak for å oppnå en ytterligere forbedring. Alle ansatte har vært involvert i en Dialogkonferanse der sykefravær og HMS var ett av hovedtemaene. Alle avdelinger har også blitt ufordret til å jobbe aktivt med å fastsette HMS-mål for 2009. Arbeidsmiljøutvalget følger kontinuerlig utviklingen innen fraværsområdet.

Miljø Selve hovedproduktet, elektrisitet, forurenser ikke det ytre miljøet, men virksomheten med å produsere og transportere produktet frem til sluttbruker har miljømessige konsekvenser og representerer dessuten berøringsfare. Aktiviteten drives og holdes innenfor de krav som myndighetene stiller og selvpålagt internkontrollsystem NEAS har vært godkjent som Miljøfyrtårnbedrift siden november 2006. Noe som blant annet forplikter virksomheten i forhold til arbeidsmiljø, innkjøp, avfallshåndtering, energi, transport og forurensing. Miljørapport blir årlig sendt inn til stiftelsen Miljøfyrtårn.

Nettvirksomheten Investeringer Regionalnettet I første kvartal 2008 er ny 22 kV jordslutningsspole montert i Nordheim transformatorstasjon. Spolen ble satt i drift i juni. Våre fjordspenn (4 stk) som faller inn under luftfartstilsynets krav til merking av luftfartshinder er nå merket. For spennet over Trangfjorden, mellom Tingvoll og Surnadal kommune, er det montert og satt i drift radarvarslingsanlegg. Året 2008 har også vært preget av planlegging av nytt regionalnett i Kristiansund som vil konsesjonssøkes i 2009.

KBKs regionprosjekt har blitt populært. Her samles mange unge og lovende fotballspillere fra hele regionen. Det gir inspirasjon og motivasjon. (Foto: Hege Bjørvik)

Distribusjonsnettet Aktiviteten preges fortsatt av at det er full fart i næringslivet på Nordmøre. Det investeres i nye anlegg for å forsyne ny virksomhet av forskjellig slag. I løpet av året er det satt i drift 9 nye nettstasjoner. I Kristiansund etableres

9


Kristiansund Volleyballklubb

NEAS er barn og unges hovedsponsor i KVBK. Vi har en treningsleir som heter "NEASleiren" som er for jenter fra 13-18 år i Møre og Romsdal. Her får man trening under Norges beste eliteklubbledere og elitespillere. Talentutvikling, lagspill og kamptrening er i fokus.

Volleyball er gøy!

10

(Foto: Yngve Eide)

stadig ny virksomhet på Vestbase og på Løkkemyra. Større arbeider og utvidelser er også startet i forbindelse med Atlanterhavstunnellen. Videre legges det ny høyspentkabel fra Gløsvågen inn mot flyplassen i ny vei under bygging. Også 2 stk. nye høyspentavganger i Kristiansund trafostasjon er ført inn på Vestbase øst. Ny nettstasjon og kabling til ny kunstisbane ved Atlanten stadion er ferdigstilt. På Frei er det nedlagt store ressurser i forbindelse med utbygging av Frei Sentrum og endringer og utvikling av Rensvik sentrum. På Aure er arbeidet med å skifte ut 22kV hovedlinja mellom Gylthalsen og Nordheim trafostasjon ferdigstilt. På Averøya kan det nevnes at vi har gjennomført en større omlegging av høyspentnettet i forbindelse med et nytt stort byggefelt på Grindhaugen. Ellers er forberedende arbeider startet for å kunne forsyne den nye fabrikken som er under planlegging/utbygging i Smevågen på Averøy. I alle landsonene kreves det store ressurser for å holde tritt med utbygging av hytte- og fritidsanlegg. Vedlikehold Regionalnettet Nytt pumpearrangement for kjøling av transformatorene i Nordlandet transformatorstasjon er montert og idriftsatt. Skogrydding har foregått i hele perioden. Det er gjennomført inspeksjon og tatt oljeprøver av alle sjø-oljetrykkskabler. I samarbeid med Infrateck (tidl. Hafslund entreprenør) er beredskapen i tilfelle feil på oljetrykkskabel høynet. Dette er først og fremst knyttet til anleggsvirksomheten ved Øvrevågen transformatorstasjon i forbindelse med Atlanterhavstunnellen. Relativt omfattende vedlikehold av 66 kV linja Istad Kristiansund ble igangsatt i april. (Utskifting av ca 130 traverser og ca 40 stolper).

Bygningsmessing vedlikehold av Bjerkestrand- og Rokset. Dette på grunn av vanninntregning. Fjordspennmastene over Bremsnesfjorden, Trangfjorden og Vinjefjorden er malt med varselmaling. Fra før har linene påmontert markører av godkjent type. Til sammen skal dette være tilstrekkelig for å tilfredsstille Luftfartstilsynets krav om merking av luftfartshinder. Etter krav fra Direktorater for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) er alle vern for 22 kV utganger i Bjerkestrand- og Rensvik transformatorstasjoner skiftet. Distribusjonsnettet Det er skiftet ut 20 gamle plattformbetjente nettstasjoner. Ellers er 12 gamle transformatorkiosker totalrenovert. I løpet av første halvår var vi ferdig med utskiftingen av oljefylte koblingsanlegg i kiosker i Kristiansund. Dette er et arbeide pålagt av DSB, og har gått over 6 år. Med hensyn til vedlikehold på gamle nettstasjoner i Kristiansund vil vi nå vektlegge bygningsmessig vedlikehold, da mange av kioskene er av eldre dato. Det blir også brukt store ressurser på stolpeskift på de forskjellige distribusjonsnett. En stor del av nettet begynner å oppnå voksen alder. Dette er en aktivitet som kommer til å kreve stadig større ressurser i årene som kommer. Etter krav fra DSB er det gjennomført jordplatemåling på hele 22 kV nettet og tiltak for å utbedre avvik fra forskriftene blir gjennomført Ved siden av dette pågår det kontinuerlig vedlikehold av nettstasjoner og linjenett. Nevnes kan generelt vedlikehold av nettstasjoner og linjer, skogrydding og opprustning av lavspentnett for å tilfredsstille leveringsbetingelsene.


Feil i regionalnettet I januar falt 132 kV forbindelsen til Smøla ut på grunn av jordfeil og brann i kabel og kabel-endemuffe. Etter 10 dager var kabelen reparert og vindmøllene kunne igjen starte opp. Produksjonstapet ble forholdsvis moderat ettersom det var relativt lite vind i perioden. Smøla samfunnet ble i feilperioden forsynt via 22 kV forbindelsen fra Nordheim på Tustna. 21. august falt strømforsyningen for hele Averøy på grunn av en feil på Istadlinja ved Silsetvatnet. På grunn av samtidig linjearbeid på den alternative forsyningen fra Kristiansund, ble strømmen borte i ca 70 minutter. Måling I 2008 er det utført 233 stikkprøver av målere pålagt av justervesenet. Ved bytte av måler eller ved nyanlegg installeres ny måler som er tilpasset for fjernavlesning. Skifting av målere og kontroll av målepunkt er gjennomført for store anlegg. På Smøla er det satt i drift et pilotprosjekt fra leverandøren Kamstrup. Det er montert 162 målere for automatisk målerinnsamling. (AMS)

Energivirksomheten Kraftomsetning Året 2008 var et år med kraftig stigning i prisene frem til finanskrisen snudde alt på hodet og førte til en kraftig nedgang i spotprisene på slutten av året. I september ble rekorden for den høyeste systemprisen for en enkeltmåned slått. 549,44 NOK/MWh er den nye toppnoteringen. Men så fikk finanskrisen grep om spotmarkedet, og desember ble omsatt med ca 25% rabatt ift oktober. Gjennomsnittlig systempris for 2008 var 369,38 NOK/MWh. Kun i 2006 har vi hatt høyere pris, og 2008-

prisen var 65% høyere enn 2007-prisen for hele børssystemet som helhet. Spotmarkedet her til lands opplevde uvanlig store forskjeller i prisene mellom de ulike prisområdene. Det meste av året var landet delt i tre områder. Midt-Norge fikk navnet NO2, med NO1 sør for seg og NO3 i nord. NO2 ble det dyreste området, og her var innkjøpsprisen på kraft 30% høyere enn i NO1. Grunnen til at forskjellene var uvanlig høye dette året, var i hovedsak at snøfordelingen i fjellet var veldig skjev i fordel for NO1, og at en del langvarige kabelutfall svekket overføringskapasiteten ut fra NO1. I midten av November ble NO2 og NO3 sammenslått fordi ressurssituasjonen for vinteren så relativt bra ut. På tampen av året var det meste av områdeprisforskjellene også utjevnet. Forwardprisene fulgte samme mønster som spotmarkedet, men nedgangen kom noe tidligere der,. Årsaken til den store oppgangen i første omgang, var at brenselsprisene var rekordhøye, og stadig høyere, priset. Oljeprisen var eksempelvis oppe på 143 $/fat. Årskontrakten på kraft for 2009 på Nord Pool ble omsatt til 70,05 EUR/MWh på det høyeste sommeren 2008, og denne prisen var halvert ved årets slutt. Eurokursen gjorde et byks idet vi gikk inn i september. Etter å ha pendlet mellom 7,80 og 8,20 NOK/EUR, i lengre tid, klatret den til 10 kr før året var omme. Dette var imidlertid også toppen. Denne markante økningen i valutakursen påvirket kraftprisene direkte siden de er notert i Euro på børsen. Dette bidro dermed til å dempe verdifallet på kraften noe.

KVBKs herrelag har de senere årene vært Norges beste med flere eliteseriemesterskap og NM-tiler. Det har gitt inspirasjon til nye generasjoner av volleyballspillere. Klubben har i dag et bredt tilbud til både jenter og gutter i flere aldersklasser. (Foto: Yngve Eide)

Heleide datterselskap NEAS Bredbånd AS er et heleid datterselskap. Selskapet ble stiftet i 2003. Selskapets formål er å være

11


KVBKs jentelag 2008.

(Foto: Yngve Eide)

Cupfinalen inspirerer til engasjement for alle aldersgrupper. (Foto: Yngve Eide)

12

regional tilbyder av bredbåndstilgang. Selskapet skal bygge ut og leie infrastruktur, drive tjenesteproduksjon og leveranse av bredbåndstjenester, samt konsultativ tjenesteyting knyttet til forretningsområdet. Selskapet skal kunne eie og delta i selskaper med tilsvarende formål. Selskapet har siden etableringen vist en solid vekst i antall kunder og har i dag en betydelig markedsandel innen sine satsningsområder på Nordmøre. Samtidig er det utviklet og idriftsatt nye tjenester som Digital-TV distribusjon, HDTV tilbud og bredbåndstelefonitjeneste. Bundling i totalpakker med binding mot strøm vektlegges for å skape kundelojalitet og dra nytte av NEAS merkevaren på tvers av satsningsområdene.

balansen på kort sikt. Kraftprisen forventes å følge oljeprisen i hovedsak og vil ligge på et moderat nivå i en periode. Det antas imidlertid at prisen på kraft vil stige fremover på grunn av den underliggende mangel på energi. Fremover forventes det også store svingninger i valuta. Det er vesentlig at selskapet ikke eksponeres men sikrer fortløpende. Kostnadene med sikring vil trolig gå opp. Selskapet har planer fremover om endringer i regionalnettet og bygging av fjernvarme. Hensyntatt dette må driften over tid tilpasses endringer i aktivitetsnivået i forsyningsområdet.

Utsikter fremover

Innen bredbånd har det de siste årene vært stor kundevekst. Innen TV forventes denne å avta, mens det på salg av bredbåndsprodukt og telefoni fortsatt vil være en vekst i samsvar med bygging av infrastruktur.

Driften av NEAS og selskapets økonomi påvirkes av endringer rundt selskapet. Driverne vil trolig være rentenivå, kraftpris, aktivitetsnivå og valuta. Det forventes at 2009 vil være et år med lavere rente som vil gi dårligere avkastning på nettdriften. Dette oppveies av at finanskostnaden også går ned og siden selskapets låneportefølje og nettkapital er i samme størrelsesorden balanseres dette. Rentebindingene vil forstyrre noe av denne

Det andre forholdet er samspillet mellom de bedriftene som NEAS engasjerer seg innen må utvikles slik at det genereres en merverdi. Det tenkes da både på selskapene rundt produksjon av elektrisk energi (CleanPower, Energuide, NEAS) og på miljøet rundt bredbånd (IT Partner, NEAS Bredbånd, Orkidenett) og andre. Styret ser virksomheten som robust men ut fra ovenstående kan det bli en nedgang i kommende års resultat.


Styret for Nordmøre Energiverk AS Kristiansund, den 31 desember 2007 2. april 2009.

Dagfinn Ripnes styrets leder

Rune Malmo styrets nestleder

Arvid Ivar Johannessen

Anna Therese Flatmo

Iver Nordseth

Kristin Sørheim

Styret i NEAS, bak fra venstre: Anna Therese Flatmo (styremedlem), Iver Nordseth (styremedlem), Lisbeth Strøm Hultgren (styremedlem), Arvid Ivar Johannessen (styremedlem) og Kristin Sørheim (styremedlem). Foran fra venstre: Rune Malmo (styrets nestleder), Dagfinn Ripnes (styreleder) og Knut Hansen (adm. direktør). (Foto: Hege Bjørvik)

Lisbeth Strøm Hultgreen

Knut Hansen adm. direktør

13


Fakta om NEAS Tahiti-festivalen Under Tahiti-festivalen er NEAS Barn og unges hovedsponsor for Tahiti Barnefestival. Barnedagen er lagt til den siste søndag under festivalen. De siste årene har den som har vunnet Melodi Grand Prix jr. vært artister.

EIERSKAP I ANDRE VIRKSOMHETER

TrønderEnergi AS NEAS har en eierandel i TrønderEnergi på 3,99 %. NEAS eier 307 894 B-aksjer. WestElektro I februar 2008 kjøpte NEAS 70% av aksjene i West Elektro Holding AS. Bakgrunnen er at NEAS vil styrke entreprenøraktiviteten med utgangspunk i Kristiansund og byens baseaktivitet. Videre ønsker styret å utnytte synergier mellom selskapene. WestElektro har 50 ansatte og en omsetning på 80 millioner kroner og skal drives og utvikles videre som eget selskap. Åsgård Kraft AS Selskapet ble stiftet 24.04.2007 og har som formål å drive produksjon og salg av energi. NEAS eier 51 % av aksjene. Naturgass Møre Skal forestå omsetning, distribusjon og foredling av naturgass, samt arbeide for utvikling av naturgasstilknyttet virksomhet i regionen. I 2006 var det en emisjon i selskapet og pr årsskiftet eier NEAS 624 aksjer a kr 10 000,-. NEAS eierandel er 19,17%.

Alle barn kan bidra under Tahiti Barnefestival.

14

Energuide AS NEAS eier 49 % av Energuide AS sammen med TrønderEnergi Kraft AS og Smøla kommune. Selskapet

skal utvikle og selge tjenester til fornybare energianlegg i tidligfast og driftsfase. Selskapet er lokalisert på Hopen i Smøla kommune. CleanPower AS Selskapet ble stiftet i 2005 og NEAS gikk i 2006 inn som deleier i selskapet sammen med flere andre finansielle og industrielle aktører regionalt. CleanPower skal tilby teknologi til utbyggere av anlegg for kraftproduksjon. Neas har en eierandel på 33,97%. CleanPower Invest AS Selskapet ble stiftet i 2006 med formål om å gå inn med egenkapital i kraftprosjekt sammen med andre interessenter. NEAS eier 60 % av selskapet. Tjeldbergodden Utvikling AS er et selskap med forretningsadresse Aure. Selskapet er etablert i forlengelsen av MultiEnergi AS. Selskapet har som formål å arbeide for næringsutvikling på bred basis på Tjeldbergodden og regionen rundt. NEAS eier 4 328 aksjer i selskapet. IT Partner Møre AS NEAS har en eierandel i IT Partner Møre AS på 11,26 %. NEAS eier 1 905 aksjer a kr 100,-. Energi1Kraft AS Selskapets formål er å avregne og omsette energi, yte konsulenttjenester i den forbindelse eller drive med oppgaver som styret beslutter. Selskapet tar ingen risiko i kraftmarkedet. Energi1Kraft ble stiftet 10 februar 2000


og fikk gjennom en emisjon 22 november 2000 følgende eiere og eierandeler: Rauma Energi AS (20 %), Nesset Kraft AS (10 %), Sunndal Energi KF (12 %), Svorka Energi AS (25 %) og Nordmøre Energiverk AS (33 %). Aksjekapital kr 400 000,-. Selskapets hovedkontor er i Kristiansund og administreres og drives av Nordmøre Energiverk AS.

er fordelt på 100 andeler. NEAS har 5 andeler. Selskapet er besluttet avviklet. NEAS eierandel: 5%.

Trønderkraft AS Trønderkraft AS er et forretningsmessig drevet selskap som skal bidra til rasjonelle innkjøp av varer og tjenester for aksjonærene samt være en koordinator for standardisering, samordning og ressursutnyttelse blant aksjonærene. Trønderkraft eies av 18 energiverk i Sør Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Alle selskapene eier like store deler og NEAS eier 10 aksjer a kr 1 000,-. Selskapet drives etter selvkost. Trønderkraft har ingen ansatte, og leier alle sine tjenester. Fra 27 november 2002 har Nordmøre Energiverk vært driftsselskap for Trønderkraft. NEAS eier 5,55% av aksjene.

MEDLEMSKAP DFV (Driftsforum Vest) Forumets formål er sammen å finne løsninger som styrker og utvikle de selskapene som deltar. Selve forumet er sammensatt av de daglige lederne, og det er etablert fire faggrupper som er sammensatt av en fagansvarlig fra hvert av selskapene. Det er Nesset Kraft AS, NEAS, Rauma Energi AS, Sunndal Energi KF og AS Svorka Energiverk som deltar i arbeidet.

Nordenfjeldske Energi A/S NEAS er medeier i Nordenfjeldske Energi AS. Selskapet eies av 13 selskap fra Møre og Romsdal i sør til Troms i nord. NEAS har 55 aksjer a kr 1 000,-. Haltenkraft DA Selskapets formål er å, til beste for sine eiere, eie og forvalte eierandeler i et selskap som skal bygge og/eller drive gasskraftverk på Tjeldbergodden samt utøve enhver virksomhet som står naturlig i forbindelse med dette, herunder omsette elektrisk energi. Selskapsdeltakelsen

REN AS (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet) er en bransjeorganisasjon for effektivisering av drift og utbygging i hovedsak av fordelingsnett. NEAS eier 2 aksjer a kr 1 000,-.

Forum for Strategisk Nettutvikling FSN) FSN er en medlemsforening for ivaretakelse av medlemmenes interesser overfor Statnett og myndigheter, spesielt med henblikk på sentralnettets utstrekning og kostnadsfordeling. Energibedriftenes Landsforening (EBL) En næringspolitisk interesseorganisasjon for energibedrifter i Norge. Kommunenes Sentralforbund (KS) Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Celine imponerte et ungt publikum.

15


Heinsa Barnehage trives p책 scenen sammen med Frode.

16


Resultatregnskap Noter DRIFTSINNTEKTER Kraft-og overføringsinntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Kraftkjøp og nettleie Annen varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader

KONSERN 2008

KONSERN 2007

NEAS 2008

NEAS 2007

463 434 661 87 273 128 36 188 086 586 895 875

356 966 751 26 289 755 12 797 682 396 054 188

463 578 271 0 35 816 118 499 394 390

356 966 751 0 32 911 395 389 878 146

Ordinært resultat før skattekostnad (tall i mill. kr) 37,1

1999 28,5

2000 2,3 2 2

39,4

2001

52,4

2002 34,5

2003

32,3

2004

1,5 1,6 5

251 570 796 48 548 670 90 786 958 53 174 727 71 100 052 515 181 203

145 223 813 7 191 485 57 212 106 46 637 637 56 722 289 312 987 329

251 714 406 3 420 100 67 585 997 47 849 115 64 696 829 435 266 447

145 223 813 2 595 374 57 161 902 46 637 637 55 448 792 307 067 518

71 714 672

83 066 859

64 127 943

82 810 628

3 988 651 11 998 585 30 940 690 4 455 400 -19 408 854

2 890 095 10 741 568 19 979 296 7 363 854 -13 711 488

3 186 568 15 498 585 25 085 581 9 251 729 -15 652 157

2 759 295 10 741 568 19 977 453 7 363 228 -13 839 818

1999

52 305 818

69 355 371

48 475 786

68 970 810

2002

16 568 491 35 737 327 1 891 102

19 632 987 49 722 384 0

12 806 473 35 669 312 0

19 523 608 49 447 202 0

33 846 225

49 722 384

35 669 312

49 447 202

30,2

2005

51,9

2006

69,0

2007 48,5

2008 0

Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter ORDINÆRT RESULTAT før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Herav minoritetsinteresser Årsresultat

1,11 14

10

20

30

40

50

30 400 000 3 446 225 33 846 225

30 000 000 19 722 384 49 722 384

25 000 000 10 669 312 35 669 312

30 000 000 19 447 202 49 447 202

70

Ordinært resultat etter skatt (tall i mill. kr) 25,5 18,8

2000

28,3

2001

37,7

2003

24,8

2004

23,5 21,9

2005

39,3

2006

49,4

2007 OVERFØRINGER Utbytte Overført annen egenkapital Sum overføringer

60

35,6

2008 0

5

10 15 20 25 30 35 40 50

17


Balanse Noter EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler

Egenkapital i % av totalkapitalen 1999

59,5

2000

58,8

2001

58,0

2002

2004 2005

44,4

2006

46,4

2007

45,9

2008

45,6 20

30

40

50

60

70

18 457 440 5 354 510 23 811 950

17 247 245 6 425 402 23 672 647

31 512 039 709 113 220

23 191 512 692 182 233

30 391 913 707 993 094

23 191 512 692 182 233

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investering i datterselskap Lån til selskap i samme konsern Investering i felleskontrollert virks. Investering i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler

260 100 0 138 600 155 651 347 13 454 944 169 504 991

260 100 0 138 600 160 144 133 10 562 468 171 105 301

20 250 100 3 750 000 138 600 153 552 700 11 204 944 188 896 343

2 750 100 138 600 160 094 133 10 562 468 173 545 301

926 810 161

886 960 182

920 701 388

889 400 181

1,4

10 252 201

8 606 487

9 100 846

8 606 487

1 1,3,13

108 879 552 40 170 544 149 050 096

84 721 152 25 094 862 109 816 014

105 483 625 32 038 867 137 522 491

87 030 750 23 361 581 110 392 331

16

29 064 729

43 741 484

13 857 252

41 569 432

188 367 026

162 163 985

160 480 589

160 568 250

1 115 177 186 1 049 124 167 1 081 181 977

1 049 968 431

1,8 1,13 1,9 1,8 1

80

Sum eiendeler

18

17 247 245 6 425 402 23 672 647

668 990 721

Sum omløpsmidler 10

18 457 440 29 734 510 48 191 950

677 601 181

Bankinnskudd, kontanter og lignende

0

NEAS 2007

668 990 721

FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer

55,7

NEAS 2008

677 601 181

OMLØPSMIDLER Varer

59,7

KONSERN 2007

VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1,6,7 Driftsløsøre, inventar, verktøy 1,6,7 kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler

Sum anleggsmidler

56,8

2003

1,11 6,7

KONSERN 2008


Balanse

Lån pr. 31.12. 2008

Noter

KONSERN 2008

KONSERN 2007

NEAS 2008

NEAS 2007

EGENKAPITAL OG GJELD

2002

196,2

5,2

2003

191,5

4,5 240,4

2004

OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital

14,15 1,14

ANNEN LANGSIKTIG GJELD Sparebanken DnBNOR KLP Gjeld til annen kredittinstitusjon Sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Offentlige avgifter og skattetrekk Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

1 960 784 359 643 751 361 604 535

1 960 784 359 643 751 361 604 535

1 960 784 359 643 751 361 604 535

415,9

3,1

2006

412,3

2,4

2007

440,0

1,7

2008

450,0

1,0

0

14

126 732 041

118 900 486

130 820 290

120 150 977

488 336 576

480 505 021

492 424 825

481 755 512

14

1 891 102

0

0

0

1,5 11, 19

14 192 000 3 105 459 17 297 459

10 754 000 2 335 000 13 089 000

14 192 000 2 550 000 16 742 000

10 754 000 2 335 000 13 089 000

450 000 000 1 035 353 11 550 000 462 585 353

440 000 000 1 725 607 0 441 725 607

450 000 000 1 035 353 0 451 035 353

440 000 000 1 725 607 0 441 725 607

Sum egenkapital GJELD Minoritetsinteresser Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse Annen avsetning forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser

1 960 784 359 643 751 361 604 535

2005

50

100

150

200

250

300

350

400

500

DnB NOR ASA KLP

Balansetall (NEAS)

1,10,12 1,10,12

920,7

2008

2008 1,11

3,13

20 224 436 17 282 342 39 742 383 33 900 000 33 917 534 145 066 695

19 515 295 19 984 891 24 414 570 30 000 000 19 889 784 113 804 540

17 605 171 14 016 668 36 500 628 25 000 000 27 857 332 120 979 799

19 339 332 19 875 512 24 414 570 30 000 000 19 768 898 113 398 312

626 840 609

568 619 147

588 757 152

568 212 919

1 115 177 186 1 049 124 167 1 081 181 977

1 049 968 431

160,5

Anleggsmidler Omløpsmidler

121

EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital

3,8

0

467,8

200

400

492,4

600

800

1000

1200

Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital

19


Investeringer 2008 (tall i hele tusen)

Kontantstrømanalyse

D-Nett 26.139,998 K-Nett 17.099,484 EDB og inventar 10.743,666 Kraftverk 3.058,604 Transportmidler 2.389,349

(tall i hele tusen kroner)

Konsern 2008

Konsern 2007

NEAS 2008

NEAS 2007

59 249 -25 095 -6 503

72 015 -3 228 -4 302

55 746 -24 431 5 394

71 740 -1 377 -4 180

27 651

64 485

36 708

66 183

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN: Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditorer Endring i andre tidsavgrensningsposter A = Netto likviditetsendring fra virksomheten

R-Nett 2.111,034 Bygninger 1.192,291

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER:

Fjernstyring 47,877

Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Salg av aksjer Kjøp av aksjer

-63 188 0 0 0

-79 865 927 0 -6 499

-62 782 11 0 -10 959

-79 865 927 0 -6 499

B = Netto likviditetsendring fra investeringer

-63 188

-85 436

-73 730

-85 436

60 000 -39 140

55 000 -28 032

60 000 -50 690

55 000 -28 032

20 860

26 968

9 310

26 968

-14 677 43 741

6 017 37 725

-27 712 41 569

7 714 33 855

29 064

43 741

13 857

41 569

33 846 -30 000 53 175 3 438 -1 210

49 722 -25 000 46 638 1 007 -352

35 669 -30 000 47 849 3 438 -1 210

49 447 -25 000 46 638 1 007 -352

59 249

72 015

55 746

71 740

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING: Opptak av ny gjeld Nedbetaling av gammel gjeld C = Netto likviditetsendring fra finansiering A+B+C Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning 01.01. Likviditetsbeholdning 31.12. 1) Dette tallet fremkommer slik: Årets resultat Utbytte Ordinære avskrivninger Endring pensjonsforpliktelse Endring av utsatt skattefordel Tilført fra årets virksomhet

20


Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nordmøre Energiverk AS og datterselskapene NEAS Bredbånd AS og West Elektro Holding AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Åsgård Kraft AS er utelatt fra konsolideringen, da resultat og egenkapital i selskapet er uvesentlig for konsernet. Datterselskapene Datterselskapene og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Avgrensning mellom forbedring og vedlikehold av anlegg Arbeid på anlegg som medfører økning i anleggsmidlets levetid, større overføringskapasitet eller reduserte produksjonskostnader i forhold til anleggsmidlets standard ved anskaffelse, er aktivert. Nye anlegg blir aktivert i sin helhet. Kostnaden for å opprettholde anleggenes fremtidige inntjeningsevne er kostnadsført. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for eventuelle anleggsbidrag og avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Andre anleggsaksjer Anleggsaksjer balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Tor Henrik Eide fra NEAS overrekker Tahiti Barnepris til Idrettslaget Braatt, representert ved Tor Olsen – en av idrettslagets mange driftige ildsjeler, som hvert år legger ned et stort arbeid ved Idrettsskolen i Braatthallen.

Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. 21


Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til forventet tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner I tillegg til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen har selskapet en pensjonsordning i form av tarifffestet førtidspensjonsordning (AFP). Regnskapsføringen av AFP-forpliktelsen skjer i samsvar med regnskapsstandarden for pensjonskostnader. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor).

Tahiti-festivalen er en folkefest for alle aldersgrupper. (Foto: Ole Didriksen)

22

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser er beregnede størrelser der en blant annet neddiskonterer fremtidige pensjonsrettigheter ut fra en valgt diskoteringsrente. Etter NRS 6 skal en her benytte et estimat på en langsiktig risiko fri rente, noe som i praksis betyr at renteestimatet må knyttes opp mot obligasjonsrenten. En annen sentral forutsetning i disse beregningene er den langsiktige utvikling i lønningene (og i de løpende pensjoner). Nivået på pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene er i stor grad bestemt av hvordan estimert diskoteringsrente og lønnsutvikling forholder seg til hverandre (på lang sikt). Er renten høy i forhold til lønnsveksten, blir kostnader og forpliktelser lavere enn ellers og vica versa.

Finansielle instrumenter Selskapet benytter seg av ulike instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko. RENTERISIKO: Låneporteføljen har i dag en kombinasjon av flytende og fast rentebinding. Selskapets rentesensivitet er tilpasset til et hensiktsmessig sikringsnivå ved bruk av renteswapper og sertifikater. Nettoeffekt av inntekter og kostnader knyttet til avtalene resultatføres. ENERGIOMSETNINGEN: Finansielle instrument innen krafthandel er terminkontrakter (futures og forwards) og opsjoner. Selskapets finansielle kontrakter inngår i en handelsportefølje. Verdien av porteføljen settes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Skatter Skatter i regnskapet behandles i henhold til regnskapsstandard om skatt og bestemmelser som gjelder særskilt for energiverk. Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat etter ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt/skattefordel oppstår er ulik periodisering av det regnskapsmessige og det skattemessige resultat. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.


Betalbar skatt består av • Skatt på alminnelig inntekt, som beregnes på grunnlag av skattepliktig resultat på kraftproduksjon, omsetning av kraft, overføring av kraft, og andre aktiviteter. • Naturressursskatt • Skatt på grunnrenteinntekt Naturressursskatt Naturressursskatt beregnes for hvert enkelt kraftverk med en samlet påstemplet ytelse over 5.500 kVA ut ifra gjennomsnittlig kraftproduksjon de siste 7 år. Naturressursskatten utgjør 1,3 øre/kWh. Naturressursskatten kan utlignes mot beregnet fellesskatt på alminnelig inntekt, slik at netto virkning av denne er 0. I den grad fellesskatten ikke er tilstrekkelig til å dekke utlignet naturressursskatt, blir resterende fremført med rente for utligning senere år. Skatt på grunnrenteinntekt Skatt på grunnrenteinntekt beregnes for hvert enkelt kraftverk med en samlet påstemplet ytelse over 5.500 kVA. Grunnrenteinntekten beregnes på grunnlag av en taksert inntekt som tar utgangspunkt i timesmålt spotmarkedspris og faktisk produsert kraft i angjeldende tidsrom. For langsiktige kraftleveringsavtaler med varighet over 7 år, og som er inngått før 01.01.96, legges kontraktspris til grunn. For konsesjonskraft legges den faktiske pris til grunn. Fra den takserte inntekten fratrekkes direkte og indirekte kostnader knyttet til det enkelte kraftverk, konsesjonsavgift, eiendomsskatt og skattemessige avskrivninger. Før skattegrunnlag fremkommer blir det fratrukket en såkalt

friinntekt som beregnes som gjennomsnitt av kraftverkets driftsmidler multiplisert med en normrente. Grunnrenteskatten utgjør 30 % av beregnet grunnrenteinntekt. Det er ikke anledning til å motregne negativ grunnrenteinntekt i ett kraftverk mot positiv grunnrenteinntekt i et annet. Negativ grunnrenteinntekt kan fremføres mot fremtidig positiv grunnrenteinntekt for det enkelte kraftverk. Offentlige tilskudd Selskapet har ikke mottat offentlige tilskudd de to siste år. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres fortløpende.

Stor stemning under Tahiti-festivalen. (Foto: Ole Didriksen)

Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.

23


Note 2 - Salgsinntekter Kraftsalget er beregnet i henhold til tilgjengelige data. Basert på avlesninger i utvekslingspunkter mot Statnett/Statkraft samt i sekundærstasjoner, har man beregnet et forbruk etter nettap. Forbruket er fordelt på de forskjellige nettariffer i henhold til statistikk fra kundeinformasjonssystemet. KONSERN 2008

NEAS 2008

KONSERN 2007

NEAS 2007

VIRKSOMHETSOMRÅDER: Regionalnett

53 681 463

53 681 463

54 237 897

54 237 897

108 986 906

108 986 906

108 817 728

108 817 728

Kommunikasjonsnett

29 277 922

20 454 020

23 608 774

17 432 732

Øvrig virksomhet

84 761 786

6 084 203

6 435 407

6 435 407

Kraftomsetning

235 978 148

235 978 148

143 893 601

143 893 601

Kraftproduksjon

74 209 650

74 209 650

59 060 780

59 060 780

586 895 875

499 394 390

396 054 188

389 878 146

Distribusjonsnett

Sum Geografiske markeder: Norge

Note 3 - Mer-/ mindreinntekt av overføringsinntekter, inntektsramme og avkastning Mer-/mindreinntekt Fra 01.01.1997 ble det for nettvirksomheten innført et nytt reguleringsregime basert på såkalte inntektsrammer, og mer-/ mindreinntekt i forhold til rammen. 2008 2007 Merinntekt – Regionalnettet Mindreinntekt – Distribusjonsnettet Renter merinntekt Renter mindreinntekt

-9 431 000 19 168 000 -418 000 3 145 000

-5 439 000 18 151 000 -203 000 2 144 000

Sum

12 464 000

14 653 000

Mer-/Mindreinntekten samt renter er oppført i balansen oppført under annen kortsiktig gjeld/andre fordringer. KILE står for kvalitetsjustert inntektsramme for Ikke Levert Energi. Ordningen ble innført av NVE med virkning fra regnskapsåret 2001. Hensikten med ordningen er å gi nettselskapene insentiver til å opprettholde og forbedre leveringskvaliteten til sluttbruker.

24

KILE-beløpet blir fastlagt av NVE. Faktiske avbruddskostnader er beregnet i flg. faktiske avbrudd i løpet av året. I forbindelse med ny nettregulering fra 01.01.2007 vil det ikke eksistere en separat mer-/mindreinntektssaldo (KILE-Saldo) slik den har vært rapportert tidligere. KILErammen inkluderes i den ordinære inntektsrammen og de virkelige KILE-kostnadene avregnes mot denne.


Avkastning for nettvirksomheten Sum nettvirksomhet Avkastningsgrunnlag pr. 01.01. 2008

411 748 222

Driftsresultat 2008

Avkastningsgrunnlag pr. 31.12. 2008

424 798 975

Avkastning 2008

Gjennomsnittlig avkastningsgr.lag 2008

418 273 599

Vedtatt inntektsramme for 2008 fra NVE

+ 1% påslag for arbeidskapital Avkastningsgrunnlag 2008

18 171 736 4,30% 155 897 362

Operaen i Kristiansund Vi er barn og unges hovedsponsor for Operaen i Kristiansund med hovedvekt på Barnas Festuker. Her kan barn og unge lære hvordan man jobber foran og bak scenen.

4 182 736 422 456 334

Note 4 - Varer KONSERN 2008

NEAS 2008

NEAS 2007

9 772 037 480 164

8 620 682 480 164

8 168 810 437 677

10 252 201

9 100 846

8 606 487

Råvarer og innkjøpte halvfabrikata Innkjøpte handelsvarer

Note 5 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m.

Lønninger Refusjoner Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Aktiverte lønnskostnader

Konsernet 2008

NEAS 2008

Konsernet 2007

NEAS 2007

76 382 122 -3 152 163 10 236 724 14 302 386 10 346 032

57 246 400 -3 152 163 7 414 799 13 803 363 9 601 741

46 093 787 -1 750 412 5 914 691 8 847 870 11 932 728

46 093 787 -1 750 412 5 914 691 8 847 870 11 882 524

108 115 101 -17 328 143

84 914 140 -17 328 143

71 038 664 -13 826 558

70 988 460 -13 826 558

90 786 958

67 585 997

57 212 106

57 161 902

173

127

119

119

NEAS 2008

KONSERN 2008

Ivrige skuespillere under Barnas Festuker. (Foto: Bjørn Hansen)

Antall ansatte: Ytelser til ledende personer Lønn Daglig leder Pensjonsutgifter

963 777 219 435

Styregodtgjørelse

468 000

530 755

Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2008 utgjør: I tillegg kommer honorar for andre tjenester med:

250 000 42 230

400 250 70 980 25


Pensjonskostnader

fram til pensjonsalder for alle ytelsene. Avvik mellom fak-

Selskapsregnskap

tisk netto pensjonsforpliktelse og estimert pensjonsfor-

Årets pensjonsopptjening og verdi av fremtidige pen-

pliktelse vil bli betraktet som et estimatavvik som vil bli

sjonsforpliktelser er beregnet etter Norsk regnskapsstan-

regnskapsført etter korridormetoden, se note 1 - regn-

dard for pensjonskostnader. Selskapet har en kollektiv

skapsprinsipper. Forpliktelsen er inklusiv arbeidsgiver-

pensjonsordning som dekker alle ansatte. Ordningen er

avgift.

sikret i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtale. Ytelsene

De aktuarmessige forutsetningene er basert på følgende:

er alders-/uføre, ektefelle og barnepensjon. Ordningen gir ansatte rett til pensjon fra fylte 67 år på

Forventet avkastning av pensjonsmidler:

5,50 %

66% av lønn inntil 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden

Diskoteringsrente:

5,30 %

ved full opptjening av pensjonsrettigheter. Pensjonsytel-

Forventet årlig lønnsvekst:

4,50 %

sene samordnes med ytelsene fra folketrygden. Tjenes-

Forventet årlig G-regulering:

4,25 %

tetiden for full opptjening er 30 år. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser er beregnet

De øvrige aktuarmessige forutsetningene er basert på

av aktuar. Regnskapsmessige forpliktelser og kostnader

vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring når det

som følge av AFP inngår i beregningen. I den forsikrings-

gjelder demografiske faktorer og avgang.

tekniske beregningen er det forutsatt lineær opptjening

Fra forestillingen Robin Hood. (Foto: Bjørn Hansen)

26


Pensjonsforpliktelse 01.01.2008 Netto direkte pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2008

10 754 000 14 192 000

Endring påløpt pensjonsforpliktelse

3 438 000

Egenkapitalinnskudd 31.12.08

2 832 731

Brutto påløpte forpliktelser pr. 31.12.2008 Opptjente pensjonsmidler pr. 31.12.2008

164 650 366 -116 153 548

Estimerte netto pensjonsmidler Resultatført avvik fra «korridor» Ikke resultatført virkning av estimatendring Arbeidsgiveravgift

48 496 818 3 064 000 -38 744 429 1 375 611

Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12.08

14 192 000

Periodens netto pensjonskostnader: Årets opptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Forventet avkastning Administrasjonskostnader Endring forpliktelse «korridor»

6 958 589 8 408 880 -5 926 940 358 267 1 666 629

Brutto pensjonskostnader eksklusiv arbeidsgiveravgift Regnskapsført endring Ikke aktuarberegnede kostnader Arbeidsgiveravgift Arbeidstakers andel

11 465 405 1 666 629 27 124 1 616 963 -972 759

Netto pensjonskostnad 2008 inklusiv arbeidsgiveravgift

13 803 362

Populært med bueskyting under Barnas Festuker. (Foto: Bjørn Hansen)

Konsernet Neas Bredbånd AS har ingen ansatte fra 31.12. 2008. West Elektro AS har 46 ansatte. Alle har avtalefestet pensjon. Beløpet gjelder innbetaling til fremtidige pensjoner.

27


Note 6 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler SELSKAPSREGNSKAP Anskaffelseskost 01.01.08 Tilgang kjøpte driftsmidler Tilgang egentilvirkede driftsmidler Anlegg under utførelse Avgang/Utrangering i 2008 Anskaffelseskost 31.12.08 - herav balanseførte lånekostnader Akk.av- og nedskrivninger. 01.01.08 Ordinære avskrivninger Tilbakeført akk.avskr. ved avgang Akkumulerte av-og nedskr. 31.12.08 Balanseført verdi pr. 31.12.08 Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Sum

Inventar og edb 32 064 661 11 574 673

Transport- Fjernstyring og midler telesamband 13 210 310 16 209 749 2 389 350

6 883 140 -3 117 608 47 404 866

-232 259 15 367 401

22 464 412 4 540 561 -3 117 608 23 887 365 23 517 501

9 213 589 1 000 610 -218 223 9 995 975 5 371 426

14 858 590 1 399 037

3-8 år Lineær

8-12 år Lineær

10 år Lineær

Fargerikt i gatene under «Dansens Dag». (Foto: Bjørn Hansen)

Økonomisk levetid Avskrivningsplan 28

1 232 927

94 926 092 21 113 587 9 316 068

30 429 655 64 496 437 3-20 år Lineær

103 950

47 878

Komm.nett D-nett inkl. K-nett kundeinst. målere + aggr. 75 499 403 414 627 452 48 931 000 13 058 105 6 050 559 13 795 052 12 143 203 17 586 874

Anskaffelseskost 01.01.08 Oppskrivning pr. 01.01.95 Oppskrivning pr. 31.12.98 Tilgang kjøpte driftsmidler Tilgang egentilvirkede driftsmidler Tilgang fra Kraftverk Korr. overføring fra R-nett til D-nett Anlegg under utførelse Anlegg under utførelse egentilvirket Avgang/Utrangering i 2008 Anskaffelseskost 31.12.08 herav balanseførte lånekostnader Akk.av- og nedskrivninger. 01.01.08 Ordinære avskrivninger Avskrivn. vedr. overf. R-nett/D-nett Akk. avskr. ved overf. Kraftverk-R-nett Tilbakeført akk. avskr. ved avgang Akkumulerte av-og nedskr. 31.12.08 Balanseført verdi pr. 31.12.08

Kunst

-916 091 2 581 695 3 291 321 -1 180 651 511 774 758 785 179 258 785 725 14 524 331 -558 877 -1 001 460 271 749 719 240 025 039 25-35 år Lineær

16 257 627

103 950

14 433 302 425 288

Regionalnett 307 624 348 12 115 430 1 108 276 777 068 2 714 009 916 091 585 391

103 950

driftsløsøre, inventar m.v. 61 588 669 13 964 023 0 6 931 018 -3 349 867 79 133 843 0 46 111 303 5 966 459 -3 335 831 48 741 930 30 391 913

Ingen avskr.

Kraftverk 339 410 674

Bygninger 43 432 863

2 085 756 217 110 -2 714 009

1 057 356

5 866 803

134 936

325 840 613 50 459 182 484 096 7 709 206 558 877 1 846 913

344 866 333 61 634 127 346 101 8 390 921

44 625 155

192 599 093 133 241 520

133 890 109 210 976 225

16 003 194 28 621 961

25-50 år Lineær

40 år Lineær

50 år Lineær

15 131 956 871 238

-1 846 913


Tomter

Sum Tomt, bygninger Vassdragso.a. fast eiendom reguleringer

Goodwill NKTV

Totalsum

Anskaffelseskost 01.01.08 Oppskrivning pr. 01.01.95 Oppskrivning pr. 31.12.98 Tilgang kjøpte driftsmidler Tilgang egentilvirkede driftsmidler Overføring fra R-nett til D-nett Anlegg under utførelse Anlegg under utførelse egentilvirket Avgang/Utrangering i 2008

240 000

1 180 834 739 48 931 000 25 173 535 24 096 999 30 724 255 0 10 401 752 3 291 321 -1 180 651

2 007 000

10 708 970

1 255 139 379 48 931 000 25 173 535 38 061 022 30 724 255 0 17 332 770 3 291 321 -4 530 518

Anskaffelseskost 31.12.08 - herav balanseførte lånekostnader Akk.av- og nedskrivninger. 01.01.08 Ordinære avskrivninger Avskrivn. vedr. overf. R-nett/D-nett Akk. avskr. ved overf. Kraftverk-R-nett Tilbakeført akk.avskr. ved avgang

240 000

1 322 272 950 897 273 604 861 465 40 811 764 0 0 -1 001 460

2 007 000

10 708 970

2 007 000

4 283 568 1 070 892

1 414 122 764 897 273 657 263 336 47 849 115 0 0 -4 337 291

644 671 769 677 601 181

2 007 000 0 50 år Lineær

5 354 460 5 354 510 10 år Lineær

Akkumulerte av- og nedskr. 31.12.08 Balanseført verdi pr. 31.12.08 240 000 Økonomisk levetid Avskrivningsplan Ingen avskrivning

700 775 160 713 347 604

Goodwill er vurdert til å ha en levetid på 10 år, og er knyttet til synergigevinster ved kjøp av innmaten i NordKom TV.

Note 6 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler KONSERNREGNSKAP NEAS totalt Anskaffelseskort 01.01.08 1 255 139 379 Oppskrivning pr. 01.01.95 48 931 000 Oppskrivning pr. 31.12.98 25 173 535 Tilgang kjøpte driftsmidler 38 061 022 Tilgang egentilvirkede driftsmidler 30 724 255 Overføring fra R-nett til D-nett 0 Anlegg under utførelse 17 332 770 Anlegg under utførelse egentilvirket 3 291 321 Avgang/Utrangering i 2008 -4 530 518 Anskaffelseskort 31.12.08 1 414 122 764 - herav balanseførte lånekostnader 897 273 Akk. av- og nedskrivninger. 01.01.08 657 263 336 Ordinære avskrivninger 47 849 115 Avskrivninger vedr. overf. R-nett/D-nett 0 Akk. avskr. ved overf. Kraftverk-R-nett 0 Tilbakeført akk. avskr. ved avgang -4 337 291 Akkumulerte av- og nedskr. 31.12.08 700 775 160 Balanseført verdi pr. 31.12.08 713 347 604

Driftsmidler WEH Goodwill WE/WEH 1 793 785

405 518

29 400 000

2 199 303

29 400 000

773 565 305 612

5 020 000

1 079 177 1 120 126

5 020 000 24 380 000

Konsernet totalt 1 256 933 164 48 931 000 25 173 535 67 866 540 30 724 255 0 17 332 770 3 291 321 -4 530 518 1 445 722 067 897 273 658 036 901 53 174 727 0 0 -4 337 291 706 874 337 738 847 730

Dans gir rom for utfoldelse og glede. (Foto: Bjørn Hansen)

29


Note 7: Varige driftsmidler og fast eiendom, investering, anlegg under utførelse og salg 2008 Invest. Invest. Anlegg Anlegg NEAS Konsern und. utf. und. utf. NEAS Konsern

Salg/ Salg/ utrang. utrang. NEAS Konsern

Invest.

2007 Anlegg under utførelse

Salg/ utrang.

Invest

3 593 1 523 548 15 787 16 235 241 1 928 839 40 694

Inventar, EDB Transportmidler Fjernstyring Kunst Kommunikasjonsnett Distribusjonsnett Regionalnett Kraftverk Bygninger Goodwill Vassdragsreguleringer Tomter

11 575 2 389 18 194 31 382 1 885 2 303 1 057 -

11 980 2 389 18 194 31 382 1 885 2 303 1 057 -

6 883 48 1 233 5 873 585 5 867 135 -

6 883 48 1 233 5 873 585 5 867 135 -

3 118 232 1 181 -

3 118 232 1 181 -

5 844 284 99 59 24 218 19 289 2 183 604 2 800 -

7 714 2 327 11 115 360 5 111 -

2 301 940 903 1 714 1 316 -

Sum

68 785

69 190

20 624

20 624

4 531

4 531

55 380

26 627

7 174

2006 Anlegg under utførelse

Salg/ utrang. 7 025 595

2 142

2 142

1 862

9 482

2005 Invest. Salg/ utrang. 5 268 1 202 442 45 16 838 20 705 39 090 700 1 574 -

12 850 7

85 865

15 693

2 836

Note 8 - Aksjer i datterselskap - Andre aksjer SELSKAPSREGNSKAP Firma NEAS Bredbånd AS Åsgård Kraft AS West Elektro Holding AS

Anskaffelsestidspunkt 06.05.03 24.05.06 17.04.08

Forretningskontor Kristiansund Kristiansund Kristiansund

Eierandel 100 % 51 % 70 %

Stemmeandel 100 % 51 % 70 %

Valuta Selskapets Antall aksjer Pålydende Verdi i Firma aksjekapital til sammen balansen NEAS Bredbånd AS NOK 1 000 000 5 000 1 000 000 2 490 000 Åsgård Kraft AS NOK 500 000 5 000 500 000 260 100 West Elektro Holding AS NOK 1 000 000 1 000 1 000 000 17 500 000 Firma Valuta Resultat Egenkapital NEAS Bredbånd AS NOK 2008 564 342 1 803 850 Åsgård Kraft AS NOK 2008 -146 789 140 448 West Elektro Holding AS NOK 2008 6 305 000 3 365 000 Aksjene er bokført etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Åsgård Kraft AS er utelatt fra konsolideringen, da resultat og egenkapital i selskapet er uvesentlig for konsernet.

30

Del av andre aksjer: Valuta AnskaffelsesAntall aksjer Pålydende Firma tidspunkt til sammen TrønderEnergi AS - B-aksjer NOK 30.05.05 133 494 48 487 691 TrønderEnergi AS - B-aksjer NOK 01.09.05 274 400 90 999 272 KONSERNREGNSKAP Verdi i balansen på West Elektro Holding på 17,5 mill. er omgjort til goodwill og aksjekapital. Verdi investering i datterselskap på NOK 260 100 gjelder Åsgård Kraft AS, som ikke er konsolidert.

Verdi i balansen 46 529 691 86 975 980 133 505 671


Nordic Light International Festival of Photography

Note 9 - Aksjer i felleskontrollert virksomhet SELSKAPSREGNSKAP / KONSERNREGNSKAP Firma

Valuta

Energi1 Kraft AS Clean Power AS

Resultat 2008

Egenkap. 2008

Balanse-verdi

Eier-andel

136 386 - 6 439 234

1 075 347 4 394 156

138 600 1 476 464

33,00 % 33 97 %

NOK NOK

Nordic Light startet I 2006 og har siden det samlet mang en internasjonal stjernefotograf. NEAS har vært barn og unges hovedsponsor under hele festivalens levetid. Festivalen foregår i begynnelsen av mai.

Energi 1 Kraft AS har forretningskontor i Industriveien 1, 6517 Kristiansund N. Clean Power AS har forretningskontor i Dalegaten 135, 6518 Kristiansund N. Energi1 Kraft AS og CleanPower AS er utelatt fra konsolidering da selskapet ikke har slik bestemmende innflytelse som nevnt i regnskapslovens § 1-3. Aksjene er bokført etter kostmetoden.

Note 10 - Langsiktig gjeld

KONSERN

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:

NEAS

2008

2008

2007

Sertifikatlån Pantegjeld

112 000 000 349 550 000

112 000 000 338 000 000

112 000 000 328 000 000

Sum

461 550 000

450 000 000

440 000 000

Opplysninger om obligasjonslån og lån fra kredittinstitusjoner

KONSERN

Valuta Sertifikatlån Pantegjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Avdragsprofil: NEAS

NEAS

Lånebel. i NOK 112 000 000 349 550 000 1 035 353

Lånebel. i NOK 112 000 000 338 000 000 1 035 353

462 585 353

451 035 353

7. klasse ved Veiholmen skole – lykkelige vinnere av fotokonkurransen «Klassebildet» under fotofestivalen Nordic Light. (Foto: 7. klasse Veiholmen skole) Morten Krogvold – engasjert kunstnerisk leder for fotofestivalen i Krtistiansund. (Foto: Johan Brun).

Avdragsprofil: KONSERN

2009

2010

2011

2009

2010

2011

690 254

345 099

0

690 254

345 099

0

SELSKAPSREGNSKAP: Pantegjeld og øvrig langsiktig gjeld har en kombinasjon av flytende rente og fast rentebinding. Gjennomsnittsrente er 5,50 %. KONSERNREGNSKAP: Pantegjeld og øvrig langsiktig gjeld har en kombinasjon av flytende rente og fast rentebinding. Gjennomsnittsrente er 5,57 %.

31


Note 11 - Skatt

KONSERNREGNSKAP 2008 1 970 951 17 282 342 - 1 970 951 15 311 391 17 282 342 - 713 851 16 568 491

SELSKAPSREGNSKAP 2008 1 970 851 14 016 668 -1 970 951 12 045 717 14 016 668 -1 210 195 12 806 473

Betalbar skatt i årets skattekost fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Betalbar skatt på årets resultat

61 664 593 -2 480 996 2 539 055 61 722 652 17 282 342 17 282 342

48 475 785 -2 738 380 4 322 125 50 059 530 14 016 668 14 016 668

68 970 810 731 804 1 281 358 70 983 972 19 875 512 19 875 512

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt balanseført

17 282 342 17 282 342

14 016 668 14 016 668

19 875 512 19 875 512

Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar naturressursskatt Betalbar skatt på årets resultat Fradrag for naturressurskatt i fellesskatt til Staten Sum betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skattefordel / utsatt skatt Skattekostnad ordinært resultat

SELSKAPSREGNSKAPET: Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel / utsatt skattl.: 2008 Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler 45 606 378 Omløpsmidler 5 013 184 Regnskapsmessig verdi av pensjonsforpliktelser 14 192 000 Urealisert tap 1 107 718 Sum 65 919 280 Utsatt skattefordel, 28% 18 457 440 Sum endring utsatt skattefordel Fra og med inntektsåret 2004 beregnes det ikke naturressursskatt og grunnrenteinntekt på under 5.500 kVA. KONSERNREGNSKAPET: Spesifikasjon på grunnlag for utsatt skattefordel: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Regnskapsmessig verdi av pensjonsforpliktelser Urealisert tap Midlertidige forskjeller netto WEH Sum Utsatt skattefordel, 28% Sum endring utsatt skattefordel

2007

2007 1 950 377 19 875 512 -1 950 377

17 925 135 19 875 512 -351 904 19 523 608

Sum

45 491 082 4 832 540 10 754 000 519 530 61 597 152 17 247 245

115 296 180 644 3 438 000 588 188 4 322 128 -1 210 196 1 210 196 kraftverkene Reinset og Skar, da disse har en samlet påstemplet ytelse

2008

2007

Sum

45 606 378 5 013 184 14 192 000 1 107 718 -1 983 783 63 935 497 17 901 939

45 491 082 4 832 540 10 754 000 519 530 -211 124 61 386 028 17 188 088

115 296 180 644 3 438 000 588 188 -1 772 659 2 549 469 -713 851 713 851

I konsernregnskapet 2008 er netto utsatt skattefordel splittet opp i utsatt skattefordel NOK 18 457 440 og utsatt skatt NOK 555 501. (Inkludert i annen avsetning forpliktelser.) Grunnlag utsatt skattefordel i NEAS Bredbånd AS på NOK 10 411 er ikke med i oppstillingen ovenfor. Den utsatte skattefordelen er ikke bokført i årsregnskapet.

32


Note 12 - Pantstillelser og garantier Gjeld som er sikret ved pant og lignende Obligasjonslån Pantegjeld – DnB NOR ASA - Kredittinst. KLP Sum

KONSERN 2008

NEAS 2008

NEAS 2007

211 050 000 1 035 353 212 085 353

200 000 000 1 035 353 201 035 353

200 000 000 1 725 607 201 725 607

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Kraftverk Adm.bygg (Industriveien 1) Aksjer i datterselskap Sum

205 109 422 18 922 791 13 000 000 237 032 213

205 109 422 18 922 791

217 175 637 18 592 876

224 032 213

235 768 513

Gjeld med negativt pant Trekkfasilitet i DnB NOR ASA 250 000 000 250 000 000 250 000 000 Sum 250 000 000 250 000 000 250 000 000 Trekkfasiliteten er sikret med negativt pant – hvilket innebærer at NEAS ikke kan pantsette eiendeler i favør av andre långivere / kreditorer. Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført Garantikreditor Garantidebitor Garantibeløp Imarfinans AS Nordmøre Energiverk AS NOK 3 mill. Garantien gjelder: Imarsundprosjektet som består av veg- og bruforbindelse over Imarsundet med tilhørende bomstasjon, veg til Sandvika fergekai og et engangstilskudd til kabelferge til Solskjeløya. Prioritet: 10 mill. fra kommunene/fylket, 3 mill. fra Nordmøre Energiverk AS og deretter 2 mill. fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Note 13 - Mellomværende mellom selskap i samme konsern SELSKAPSREGNSKAP: Datterselskap, NEAS Bredbånd AS Kundefordringer Kjøp av dekoder - faktureres 2009 Lån fra Nordmøre Energiverk til NEAS Bredbånd Leverandørgjeld Sum mellomværende Datterselskap, Åsgård Kraft AS Kundefordringer Annen gjeld - kortsiktig lån Renter lån Sum mellomværende Datterselskap, West Elektro Holding AS Kundefordringer Leverandørgjeld Sum mellomværende KONSERNREGNSKAP: Mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert.

2008

2007

5 122 098 191 800 3 750 000 1 372 854 7 691 044 2008

2 059 599

-21 976 2 467 500 61 688 2 445 524 2008

Foto gir muligheter for utfoldelse og kreativitet for barn og ungdom. Morsomt bilde av 6. klasse ved Sør-Tustna skole. (Foto: 6. klasse Sør-Tustna skole)

934 987 1 124 612 2007 -8 037 2 467 500 0 2 459 463

3 991 109 926 -105 935

33


NEAS Barnedag (Braatthallen og Tingvollhallen)

Note 14 - Egenkapital

NEAS inviterer deltakere tilknyttet "Idrettsskolen" samt andre i lokalsamfunnet til en gratis dag med aktiviteter for barn og unge.

SELSKAPSREGNSKAP

Aksjekapital

Overkursfond

Annen egenkapital

Sum

Egenkapital 31.12.2007 Årets resultat Avsatt utbytte Egenkapital 31.12.2008

1 960 784

359 643 751

1 960 784

359 643 751

120 150 977 35 669 312 -25 000 000 130 820 289

481 755 512 35 669 312 -25 000 000 492 424 824

KONSERNREGNSKAP Egenkapital 31.12.2007 1 960 784 359 643 751 118 900 486 EK 01.01. West Elektro Holding AS 2 925 330 EK 01.01. West Elektro AS 1 460 000 Årets resultat 33 846 226 Utbytte fra Nordmøre Energiverk AS -25 000 000 Utbytte fra West Elektro Holding AS -5 400 000 Egenkapital 31.12.2008 1 960 784 359 643 751 126 732 042 Minoritetsinteresser: Nordmøre Energiverk AS eier 70% av aksjene i West Elektro Holding AS. 30% av resultatet i West Elektro Holding AS er avsatt som gjeld til minoritetsinteresser.

480 505 021 2 925 330 1 460 000 33 846 226 -25 000 000 -5 400 000 488 336 577

Note 15 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i Nordmøre Energiverk AS pr. 31.12.08 består av følgende: SELSKAPSREGNSKAP

Antall

%

Pålydende

Balanseført

A-aksjer B-aksjer

1 313 725 647 059

67 % 33 %

1,00 1,00

1 313 725 647 059

Sum

1 960 784

100 %

1 960 784

Eierstruktur Aksjonærene i Nordmøre Energiverk AS pr. 31.12.08 var:

Barnedagens yngste deltaker. (Foto: Hege Bjørvik)

Aksjonær

A-aksjer

B-aksjer

Antall aksjer

Eierandel

Stemmeandel

Aure kommune Averøy kommune Kristiansund kommune Smøla kommune Tingvoll kommune TrønderEnergi AS

69 680 98 490 399 320 44 890 57 620 643 725

34 320 48 510 196 680 22 110 28 380 317 059

104 000 147 000 596 000 67 000 86 000 960 784

5,3 % 7,5 % 30,4 % 3,4 % 4,4 % 49,0 %

5,3 % 7,5 % 30,4 % 3,4 % 4,4 % 49,0 %

1 313 725

647 059

1 960 784

100,0 %

100,0 %

Totalt antall aksjer

34


Vedtektsbestemmelser om stemmerett: Selskapets generalforsamling vedtok 20.04.01 nye vedtekter. Vedtektenes § 8 som omhandler "Generalforsamling. Innkalling, stemmerett og gjøremål", har ingen bestemmelse om stemmerett. Av vedtektenes § 9 som omhandler "Tilhøvet til aksjeloven" fremgår det at aksjelovens bestemmelser gjelder såfremt ikke annet er bestemt i vedtektene. Aksjeloven av 13.06.1997 har i § 5-3 som omhandler "Stemmerett. Inhabilitet" i 1.ledd, 1.punktum følgende ordlyd: "Hver aksje gir en stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene:"

Note 16 - Bundne bankinnskudd SELSKAPSREGNSKAP / KONSERNREGNSKAP Følgende midler er innestående på bundne konti pr. 31.12.08 NEAS DnB NOR, depotkonto for terminhandel NOK ved Nord Pool ASA DnB NOR, depotkonto for terminhandel EUR ved Nord Pool ASA DnB NOR, pantsatt konto for fysisk handel NOK ved Nord Pool Spot ASA DnB NOR, pantsatt konto for fysisk handel EUR ved Nord Pool Spot ASA DnB NOR, skattetrekksmidler DnB NOR depotkonto for regulerkraft Statnett SF

3 377 065 9 869 835 0 4 877 300 6 471 872 4 157 988

Sum bundne bankinnskudd

28 754 060

Sum bundne bankinnskudd for konsernet

29 670 570 Fysisk aktivitet er morro.

Note 17 - Opplysninger om konsesjonsperiode for, og antatte reserver i kraftproduksjon

(Foto: Hege Bjørvik)

SELSKAPSREGNSKAP Selskapet er offentlig eid, aksjonærene er kommuner i konsesjonsområdet samt TrønderEnergi AS. Selskapet eier 4 kraftverk, hvorav 3 ligger i Sunndal kommune, mens 1 ligger i Tingvoll kommune. Samtlige kraftverk er elvekraftverk, slik at det er minimalt med vannreserve. Siden selskapet er offentlig eid er konsesjonene uten tidsbegrensning. Det er ikke avsatt midler til dekning for fremtidige utgifter til disponering og opprydding, da forutsetningen er at kraftverkene blir oppgradert etter hvert som det er nødvendig. Dersom private eiere kommer inn i selskapet med en større eierandel vil, med dagens lovgivning, konsesjonene kunne bli tidsbegrenset.

35


Note 18 - Finansiell markedsrisiko SELSKAPSREGNSKAP Renterisiko Nordmøre Energiverk AS har et langsiktig syn på selskapets renterisiko hvor man prøver å minimere selskapets langsiktige rentekostnad. Finansielle instrumenter som brukes til å styre eksponeringen er renteswapper og FRA-kontrakter. En gjennomsnittlig renteendring på 1% vil endre resultatet med ca. 4,5 millioner kroner. Valutarisko Nordmøre Energiverk bruker det norske markedet som finanseringskilde. Terminhandel av kraft i euro er sikret til norske kroner. Likviditetsrisiko Nordmøre Energiverk påtar seg likviditetsrisiko ved at løpetiden på finansielle forpliktelser ikke samsvarer med kontantstrømmen som driften genererer. Selskapet har en beredskapskapital som kan genereres på kort varsel. Kredittrisiko Nordmøre Energiverk har som strategi å begrense kredittrisikoen gjennom å inngå avtaler med anerkjente og solide motparter. Kraftkontrakter cleares i størst mulig utstrekning gjennom Nord Pool som medfører minimal motpartsrisiko. Operativ risiko Nordmøre Energiverk har en risikoeksponering i den operative driften gjennom skader/tap på eiendeler - primært på kraftverk og transmisjonsanlegg. Videre har selskapet risiko for å tape produksjon ved vanntap og for

36

skade på tredjemanns liv og eiendom. Det er inngått forsikringsavtaler som dekker de vesentligste risiki. Markedsrisiko Selskapets hovedvirksomhet er produksjon og sluttbrukersalg. Produsert volum avhenger i stor grad av nedbørssituasjonen fra år til år, og prisene i markedet varierer tilsvarende sterkt. Selv om produksjon og pris ofte er negativt korrelert, dvs. at mye vann og høy produksjon medfører lav pris og motsatt, kan dette gi store utslag i selskapets resultat. Resultatet på sluttsalg vil også variere i takt med markedsprisene i større eller mindre grad avhengig av selskapets eksponering. Det er utarbeidet en egen risikohåndbok for selskapet som regulerer risikoeksponeringen.

Note 19 - Avsetning for forpliktelser SELSKAPSREGNSKAP I forbindelse med utbygging av Grøa-vassdraget har NEAS en forpliktelse i tilknytning til fristrømsavtaler for 5 gårdsbruk. For 2008 er dette estimert til 2.550.000,- det er benyttet 6,5 % diskonteringsrente. Tidligere avsatt Beregnet forpliktelse pr. 31.12.07 Kostnadsført endring

2 335 000 2 550 000 215 000

KONSERNREGNSKAP I konsernregnskapet er det i tillegg bokført en utsatt skatt med NOK 555 459 fra konsernet West Elektro Holding AS.


Nøkkeltall Konsernet

Konsernet

NEAS

NEAS

2008

2007

2008

2007

8,10 % 6,99 %

9,46 % 10,56 %

7,77 % 7,32 %

9,41 % 10,48 %

43,79 % 128,36 %

45,80 % 118,34 %

45,55 % 119,56 %

45,88 % 117,95 %

1,2985 1,2278 7,38 %

1,4249 1,3493 12,21 %

1,3265 1,2513 7,91 %

1.4160 1,3401 12,10 %

3 446 225 1 960 784 1,76

19 722 384 1 960 784 10,06

10 669 312 1 960 784 5,44

19 447 202 1 960 784 9,92

Inntjening: Totalrentabilitet Egenkapitalrentabilitet Soliditet: Egenkapitalandel Gjeldsgrad Likviditet: Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad 2 Arbeidskapital Resultat pr. aksje Beregnet resultat Antall ordinære aksjer Beregnet resultat pr. aksje Forklaringer til nøkkeltall: Inntjening:

Totalrentabilitet:

(Resultat før ekstraordinære poster og skatt + finanskostnader) /

Egenkapitalrentabilitet:

Resultat før ekstraordinære poster etter skatt / gjennomsnittlig egenkapital

Hoppeslott er alltid populært.

Soliditet :

Egenkapitalandel:

(Foto: Hege Bjørvik)

Gjeldsgrad:

Total gjeld i % av egenkapitalen

Likviditet:

Likviditetsgrad 1:

Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 2:

Mest likvide omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld

Arbeidskapital:

Arbeidskapital i forhold til driftsinntektene

gjennomsnittlig totalkapital Egenkapital i % av totalkapitalen

Resultat pr. aksje: Resultat pr. aksje er et inntjeningsmål hvor resultatet blir målt mot den egenkapital som har vært tilgjengelig. Egenkapitalen er i dette tilfelle representert gjennom antallet aksjer. Resultat pr. aksje beregnes ved å dividere resultatet som tilfaller de ordinære aksjene med et tidsveiet gjennomsnitt av antall utestående ordinære aksjer i rapporteringsperioden. Resultatet for de ordinære aksjene er årsresultat fratrukket utbytte og andre kostnader knyttet til preferanseaksjer.

37


Virksomhetsområdene REGIONALNETT ÅRSREGNSKAP 2008 Resultatregnskap

RESULTAT

RESULTAT

2008

2007

01.01.- 31.12. 01.01.- 31.12.

DISTRIBUSJONSNETT RESULTAT 2008

ØVRIG VIRKSOMHET

RESULTAT 2007

01.01.- 31.12.

01.01.- 31.12.

KOM-

RESULTAT

RESULTAT

RESULTAT

2008

2007

2008

01.01.- 31.12. 01.01.- 31.12. 01.01.- 31.12.

Driftsinntekter Kraft-og overføringsinntekter

9 219 734

10 587 844

150 564 198

149 369 412

Annen driftsinntekt

12 385

69 042

2 872 052

3 029 328

6 084 203

6 435 407

20 454 020

Sum driftsinntekter

9 232 118

10 656 886

153 436 251

152 398 740

6 084 203

6 435 407

20 454 020

Internt salg

44 941 025

44 072 691

61 367 496

64 012 038

0

0

2 373 000

Sum driftsinntekter

54 173 143

54 729 577

214 803 747

216 410 777

6 084 203

6 435 407

22 827 020

6 309 297

8 034 147

864 585

0

103 869

104 503

1 944 644

1 945 821

970 271

713 290

570 799

3 627 061

Driftskostnader Kraftkjøp og nettleie Annen varekostnad Lønnskostnad

Klatreveggen gir trening i kroppsbeherskelse og konsentrasjon. (Foto: Hege Bjørvik)

38

6 672

778

44 826 596

38 697 422

Avskrivning

8 124 570

8 860 110

19 178 940

17 984 982

Annen driftskostnad

9 865 784

6 754 943

31 966 974

27 444 650

589 874

182 655

6 439 508

Sum driftskostnader

24 306 323

23 649 978

96 940 964

84 231 556

3 247 808

2 699 275

21 753 952

Internt kjøp

16 504 859

14 682 624

113 053 587

109 267 651

1 689 615

1 124 070

5 955 385

Sum driftskostnader

40 811 182

38 332 602

209 994 551

193 499 208

4 937 423

3 823 345

27 709 337

Driftsresultat

13 361 961

16 396 975

4 809 196

22 911 569

1 146 779

2 612 062

-4 882 318

10 717 112


NETT

KRAFTOMS. FJERNVARME

RESULTAT

RESULTAT

RESULTAT

2007

2008

2007

01.01.- 31.12. 01.01.- 31.12. 01.01.- 31.12.

229 615 898 137 948 715 17 432 732 17 432 732 1 294 225 18 726 957

6 362 250

2007

2008

74 178 441

235 978 148 143 893 601

59 060 780 463 578 271

356 966 751

74 209 650

59 060 780 499 394 390

389 878 146

35 627 337

4 060 830

3 213 565 160 037 353

148 219 856

283 273 150 179 520 937

78 270 480

62 274 345 659 431 743

538 098 001

243 527 337 136 719 914

1 013 187

469 753 251 714 406

145 223 813

47 295 002

13 084 461

10 653 723

10 309 462

1 258 495

5 515 864

8 541 469

0

2007 01.01.- 31.12.

32 911 395

2 800 384

-4 448 725

2008

01.01.- 31.12. 01.01.- 31.12. 01.01.- 31.12.

RESULTAT

35 816 118

140 977

23 175 681

RESULTAT

31 209

401 316

4 145 899

TOTALT

RESULTAT

5 944 886

404 073

19 029 782

PRODUKSJON RESULTAT

0

3 420 100

2 595 374

5 327 917

4 438 796

67 585 997

57 161 902

869 471

8 569 998

8 613 612

47 849 115

46 637 637

8 726 232

7 293 220

6 824 448

64 696 829

55 448 792

266 813 077 157 110 318

22 204 321

20 346 608 435 266 447

307 067 518

13 063 057

7 185 864

5 936 554 160 037 353

148 219 856

282 461 121 170 173 375

29 390 185

26 283 162 595 303 800

455 287 373

48 880 296

35 991 183

15 648 044

812 029

9 347 563

64 127 943

82 810 628

Klovnen har mange triks på lur. (Foto: Hege Bjørvik)

39


Virksomhetsområdenes bokførte verdi på anleggsmidler Kraftoms. fjernvarme Balanse anleggsmidler

2008

2007

Produksjon 2008

2007

Regionalnett 2008

2007

Distribusjonsnett 2008

2007

127 330

89 376

Immaterielle eiendeler - Vassdragsrettigheter - Utsatt skattefordel - Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler - Kraftstasjoner

210 976 225 217 175 637

- Regionalnett

133 241 520 137 615 382

- Fjernstyring og telesamband

1 271 707

1 687 071

- Distribusjonsnett

240 025 039 228 945 775

- Kommunikasjonsnett - Transportmidler - Inventar, verktøy, edb, kunst

3 999 812

3 199 665

188 278

288 284

246 355

275 070

1 669 885

1 534 551

311 236

311 236

4 374 400

3 133 238

18 255 668

12 959 789

26 952 075

26 766 356

205 000

205 000

- Kundeinstallasjoner K-Nett - Bygninger - Tomter

35 000

35 000

Sum varige driftsmidler Sum i henhold til note 7 (eks. goodwill) Finansielle anleggsmidler - Aksjer i datterselskap - Aksjer i felleskontrollert virksomhet - Andre aksjer og andeler - Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler

40

3 999 812

3 199 665 213 080 744 219 273 541 134 859 463 139 648 688 289 939 512 272 099 534


Kommunikasjonsnett 2008

2007

Øvrig virksomhet 2008

2007

Ufordelt 2008

18 457 440 5 354 510

TOTALT 2007

17 247 245

6 425 402

2008

2007

0

0

18 457 440

17 247 245

5 354 510

6 425 402

23 811 950

23 672 647

210 976 225 217 175 637 133 241 520 137 615 382 1 399 037

1 776 447

240 025 039 228 945 775 48 329 374

44 200 043

48 329 374

44 200 043

808 747

575 199

5 371 426

3 996 721

808 379

672 586

23 621 450

17 418 344

16 167 063

12 512 977

16 167 063

12 512 977

28 621 960

28 300 907

240 000

240 000

707 993 094 692 182 232 707 993 094 692 182 232

25 000

20 250 100

2 750 100

20 250 100

2 750 100

138 600

138 600

138 600

138 600

153 527 700 160 094 133 153 552 700 160 094 133 14 954 944

10 562 468

14 954 944

10 562 468

188 896 343 173 545 301 71 493 074

64 386 207

0

0 207 328 783 190 792 546 920 701 388 889 400 181

Respons Mindre lag og foreninger kan søke om støttemidler en gang i året og frist er 15.februar. Støtten kan være rene pengebidrag, annonsestøtte, gevinster til loddsalg og klubbdrakter. Dette er fortrinnsvis myntet på barn og unge.

41


Verdiskapningsregnskap pr. 31.12.08 KONSERN 2008

KONSERN 2007

NEAS 2008

NEAS 2007

1 Driftsinntekter (unntatt offentlige tilskuddsbeløp) NOK 642 722 930 2 – Forbruk av innkjøpte varer og tjenester NOK 371 219 518

449 013 903 209 137 587

557 112 546 319 831 335

442 837 861 203 267 979

Brutto verdiskaping i egen virksomhet – Kapitalslit (av- og nedskrivninger)

NOK 271 503 412 NOK 53 174 727

239 876 316 46 637 637

237 281 211 47 849 115

239 569 882 46 637 637

Netto verdiskaping i egen virksomhet 3 + Finansinntekter +/– Netto ekstraordinære poster

NOK 218 328 685 NOK 11 531 836

193 238 679 6 267 809

189 432 096 14 323 882

192 932 245 6 137 635

NOK 229 860 521

199 506 488

203 755 978

199 069 880

NOK 229 860 521

199 506 488

203 755 978

199 069 880

Verdier til fordeling fra egen virksomhet + Offentlige tilskudd Totale verdier til fordeling Ansatte – Brutto lønn og sosiale ytelser (herav skattetrekk NOK 28 497 142 / 22 636 520) Kapitalinnskytere – Renter til långivere – Utbytte til aksjonærer – Avgitt (mottatt) konsernbidrag

NOK 30 940 690 13% 19 979 296 10% 29 976 039 15% 19 977 453 10% NOK 30 400 000 13% 30 000 000 15% 25 000 000 12% 30 000 000 15%

Stat, fylke og kommune – Skatter og avgifter

NOK 85 769 577 37% 80 582 773 40% 79 185 634 39% 80 473 394 40%

Bedriften – Tilbakeholdt for sikring og ny verdiskaping

NOK

Verdier fordelt i alt

42

NOK 79 304 029 35% 49 222 035 25% 58 924 993 29% 49 171 831 25%

3 446 225 2%

19 722 384 10% 10 669 312 5%

19 447 202 10%

NOK 229 860 571 199 506 488 203 755 978 199 069 880 100% 100% 100% 100%


Revisjonsberetning

43


Du kan stole på en du kjenner Nordmøre Energiverk AS Telefon 71 56 55 00 www.neas.mr.no

HOLM Kristiansund

(Foto: Bjørn Hansen)

Årsberetning 2008  
Årsberetning 2008  

NEAS sin årsrapport

Advertisement