Page 1

GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA

ŠKOLSKI KURIKULUM GIMNAZIJE PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA VIROVITICA za školsku godinu 2011./12.

Virovitica, rujan 2011.


Sadrţaj

I. Uvod…………………………………………………………………….……….1 II. Osnovni podaci o školi.………………………………………..…....................2 III. Misija i vizija škole, cilj i namjena školskog kurikuluma…....................... 3 IV. Planovi i programi aktivnosti za postizanje ciljeva………………………...3 1. Dosadašnji rezultati poboljšanja rada škole………………….........................................3 2. Planirani opći ishodi………………………………………………………………………3 3. Školski razvojni plan……………………………………………………………………..4 4. Nastavni plan i program gimnazije.…………………………………………………..…6 5. Odgojno-obrazovna podruĉja ……………..…………………………………………….7 6. Izborna nastava, fakultativna, dodatna i dopunska nastava………………………….10 7. Izvannastavne aktivnosti………………….…….………………………………………13 Recitatorska druţina……………………………………………………………………...13 Dramska druţina………………………………………………………………………….13 Školski pjevaĉki zbor……………………………………………………………………..13 GLOBE druţina………………………………………………………………………….14 Školsko športsko društvo………………………………………………………………..14 Likovna druţina………………………………………………………………………….15 Vjeronauĉna druţina…………………………………………………………………….16 8. Natjecanja uĉenika srednjih škola……………..………………………………………22 9. Školske priredbe, kazališne predstave preventivni program……….…………….….22 10. Struĉne i razredne ekskurzije..……………………………………….……………... 23 Plan ekskurzija……………………………………………………………………….…23 Terenska nastava: Risnjak………………………………………………………….….24 Terenska nastava: Krapina i paleontološki muzej……………………………………24 Terenska nastava: Javorica, Rupnica,Lisiĉine………………………………………..25 Izvanuĉioniĉna nastava: Grabrovnica, muzej i rodna kuća P. Preradovića…….….26 Projektna izvanuĉioniĉna nastava: Tehniĉki muzej u Munchenu……………….….27 11. Školski projekti………………………………………………………………………… 28 Projekt prekograniĉne suradnje Gimnazije i Sveuĉilišta u Kaposvaru (IPA)………28 EKO škola ………………………………………………………………..........................31 Inicijativa ¨Škole :Partneri budućnosti¨-PASCH projekt…..…………………………32 Struĉna ekskurzija jeziĉnog usmjerenje i ĉlanova PASCH projekta u Munchen……33 Obiljeţavanje Europskog dana jezika………………………………………………….34 Europski parlament mladih…………………………………………………………….35 Dani Vukovara…………………………………………………………………………..36 Školski nagradni natjeĉaj ………………………………………………………………..37 Godišnjak škole…………………………………………………………... ……………..38 V. Naĉin vrednovanja i korištenja rezultata….……………………………………………39


UVOD

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, Gimnazija Petra Preradovića donosi svoj Školski kurikulum . Školski kurikulum utvrĊuje dugoroĉni i kratkoroĉni plan i program rada škole prema odgojno-obrazovnim podruĉjima općeg obveznog i srednjoškolskog školovanja. Jezgrovni kurikulum se odnosi na sve uĉenike i obvezan je pa su ga nastavnici planirali u svojim nastavnim programima koji su u školi. Diferencijalni (razlikovni) kurikulum sadrţi izborne predmete. Školski kurikulum prije svega donosi plan fakultativne nastave, dodatne i dopunske nastave, izvannastavnih aktivnosti, projekte, ekskurzije i ostale planirane djelatnosti. Sadrţaj školskog kurikuluma obuhvaća analizu dosadašnjeg stanja , te plan i program ponuĊenog za ovu školsku godinu: naziv aktivnosti ili projekta, cilj, namjena, naĉin ostvarenja, vremenik aktivnosti, troškovnik, naĉin vrednovanja rezultata i naĉin korištenja ostvarenih rezultata. Školski kurikulum prema Zakonu donosi Školski odbor u rujnu tekuće školske godine na prijedlog Nastavniĉkog vijeća. I ove godine ostvarit ćemo ga sredstvima koja su nam na raspolaganju, osim projekta prekograniĉne suradnje za koji su sredstva osigurana (IPA), te predanošću nastavnika svom pozivu. Školski je kurikulum otvoren dogradnji i izmjenama.

1


II. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI Naziv škole: Gimnazija Petra Preradovića Adresa škole: 33 000 Virovitica, Trg bana Josipa Jelaĉića 16 Virovitiĉko-podravska ţupanija Šifra ustanove: 10-089-501 Temeljem rješenja Ministarstva prosvjete od 17. studenog 1992. godine Gimnazija Petra Preradovića Virovitica izvodi nastavni plan i program 1. opće gimnazije, šifra 320104 2. jeziĉne gimnazije, šifra 320204 3. prirodoslovno-matematiĉke gimnazije, šifra 320304. Gimnazijsko školovanje traje 4 godine, a završava poloţenom maturom. Gimnazija je i ove godine upisala 5 prvih razrednih odjela: 3 opće , 1 jeziĉne i 1 prirodoslovno - matematiĉke gimnazije pa sada imamo 18 razrednih odjela. Broj razrednih odjela po godinama: Program 1.razred Opća gimnazija 3 Jeziĉna gimnazija 1 Prirodoslovno-matematiĉka 1 gimnazija Ukupno odjela: 18 5 Ukupno uĉenika: 477 126

2.razred 3 1 1

3.razred 2 1 1

4.razred 2 1 1

5 126

4 117

4 108

Struĉna zastupljenost nastave i ostali djelatnici škole: U Gimnaziji je ove školske godine zaposlen 42 djelatnik: - ravnateljica škole - psihologinja - knjiţniĉar - nastavnika – 33 Nastava je struĉno zastupljena. Nedostaje nam pedagog škole. Ĉekamo suglasnost Ministarstva za prijem. - 2 radnika u upravno-administrativnim poslovima: tajnik škole raĉunopolagateljica - 4 radnika na pomoćnim tehniĉkim poslovima

2


III.MISIJA I VIZIJA ŠKOLE, CILJ I NAMJENA ŠKOLSKOG KURIKULUMA NAŠA MISIJA je odgajati i obrazovati uĉenike za dalje školovanje i za ţivot ( u smislu odgoja za cjeloţivotno uĉenje) NAŠA VIZIJA je postati najbolja škola u široj društvenoj sredini koja odgaja i obrazuje uĉenika za dalje škololovanje. NAŠ CILJ je -prepoznatljivost škole kao vaţne odgojno-obrazovne ustanove koja u svom okruţju pruţa svestran intelektualan, osobni, društveni i fiziĉki razvoj uĉenika kao pripremi za dalje školovanje i za cjeloţivotno uĉenje NAMJENA ŠKOLSKOG KURIKULUMA Uĉenici: uspješnost uĉenika u nastavi, na nacionalnim ispitima, maturi, natjecanjima i upisima na fakultete; prepoznavanjem kompetencija uĉenika motivirati ih za dalji razvoj kroz nastavu i izvannastavne aktivnosti Nastavnici: razvijanje kreativnosti nastavnika, sklonosti timskom radu, motiviranje za stalno struĉno usavršavanje Škola: razvijanje pozitivnih stavova, kritiĉkog mišljenja, uzajamnog poštovanja i samopoštovanja; stvaranje ugodnog ozraĉja u školi; prepoznatljivost škole pri upisima uĉenika Roditelji: razvijanje suradniĉkih odnosa škole i roditelja Društveno okruţenje: otvorenost suradnji

IV. PLANOVI I PROGRAMI, AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE CILJA 1.Dosadašnji rezultati na poboljšanju rada škole Školski tim za kvalitetu proanalizirao je ostvarenje dosadašnjih mjera za poboljšanje rada škole i došao do zakljuĉaka da su urodile plodom. Ostvarili smo sve planirano Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada škole. U Godišnjaku škole saţeto smo prikazali rad škole, dobili s ga svi uĉenici i suradnici škole. Nastavniĉki kadar je kompletno s visokom struĉnom spremom pa je nastava posve struĉno zastupljena. Uz donaciju Goethe Instituta opremili smo još jednu uĉionicu interaktivnom ploĉom. Ove godine zapoĉinje projekt prekograniĉne suradnje Sveuĉilišta u Kaposvaru i naše gimnazije (IPA Cross-border Co-operation Programme) 2. Planirani opći ishodi: - uspješan završetak školske godine - uspjehe na natjecanjima uĉenika srednjih škola - uspješno poloţenu maturu i upise na fakultete - ostvarenje svih aktivnosti planiranih kurikulumom - ostvariti oĉekivana postignuća planirana u Nacionalnom okvirnom kurikulumu. 3


ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN za šk.god. 2011./2012. PRIORITETNO PODRUĈJE UNAPRJEĐENJA

CILJEVI 1.1.Pobošljšati kvalitetu rada svih predmeta i svih nastavnika da bi ostvarili: - uspješan završetak školske godine -uspješno poloţenu maturu - uspješnost na natjecanjima uĉenika

1. Pouĉavanje i uĉenje

1.2.Motivirati uĉenike za uĉenje pruţajući podršku i pomoć nadarenim i slabijim uĉenicima

METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA

NUŢNI RESURSI

1.1. U programe unijeti oĉekivana postignuća, jasnije definirati kriterije ocjenjivanja - plan pisanih provjera usvojiti i ponovo objaviti na webu škole - osuvremeniti nastavu razliĉitim i suvremenim oblicima i metodama rada i uĉiniti je zanimljivijom - više individualizirati pristup uĉenicima - praćenje rada (prisustvo na nastavi)

1.1. Nastavnici, uĉenici i struĉni suradnici

1.2. Pripreme za maturu

1.2.Nastavnici, struĉni suradnik

Pripreme za natjecanja Dodatna i dopunska

Nastavnici

DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI

OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI

1.1. Poĉetak 1.1.Nastavnici, struĉna polugodišta i poĉetak vijeća i ravnat. nove školske goddine Poĉetak polugodišta i poĉetak nove šk.godine Nastavniĉko vijeće, ravnateljica Pratiti nastavni proces do kraja nastavne g.i sljedeće godine

MJERLJIVI POKAZATELjiOSTV ARIVANJA CILJEVA 1.1.Uspjeh na kraju nast. godine Usporedba s uspjehom na polugodištu

Nastavnici,ravnateljica Uspjeh na kraju nast. i str. suradnici godine i na maturi Anketa uĉenika i nastavnika

Ravnateljica, struĉni suradnik, ĉlanovi ŠSV

Nastavnici (meĊusobno)

1.2.Pripreme za maturu : srijedom do mature

Do kraja nastavne godine

1.2.Nastavnici , ravnateljica

Nastavnici , ravnateljica, str. suradnik

1.2.Uspjeh na maturi Uspjeh na natjecanjima Uspjeh u redovnoj nastavi i meĊusobna usporedba ocjena. Smanjenje izostanaka uĉenika ( usporedba s polugodištem i prethodnom godinom


2.1. Redovito praćenje i vrednovanje uĉeniĉkih postignuće( znanja, vještina i kompetencija),u nastavi, na maturi , natjecanjima i ostalim aktivnosti

2.Praćenje i vrednovanje

2.2. Osvijestiti uĉenike da budu odgovorni, poštuju svoja prava i obveze

2.1. Plan pisanih provjera usvojiti i ponovo objaviti na webu škole - raditi na kvaliteti i jasnoći kriterija ocjenjivanja pisanih provjera - provedba jedinstvenog testa znanja u svim paralelnim razredima iz odabranih predmeta - nastaviti tradiciju pohvaljivanja i nagraĊivanja uspjeha uĉenika (na kraju školovanja i sudionike drţavnih natjecanja)

21. Nastavnici, NV, struĉni suradnici Školska struĉna vijeća

2.2. Uskladiti kriterije opravdavanja izostanaka i kašnjenja na nastavu - nagradni natjeĉaj za razred s najmanje izostanka - na SR provesti primjerene radionice - podsjećati na školske pravilnike i Etiĉki kodeks uĉenika

2.1. Sijeĉanj 2011. i na poĉetku svake godine

2.1. Nastavnici, NV Školska struĉna vijeća

Rezultati uĉenika na Školsko struĉno vijeće, natjecanjima odnosno predmetni nastavnici,razrednici Uspjeh na maturi

Školska struĉna vijeća

Sijećanj 2011.

Školska struĉna vijeća

Sredinom drugog polugodišta

Školsko struĉno vijeće, NV

NV, ravnateljica (knjige osigurava škola)

Kraj nastavne godine

Ravnateljica , NV

2.2. Razrednici

Sijeĉanj 2011.

Razrednici i školska psihologinja

Do kraja nastevne godine (ostvarenje poĉetkom sljedeće godine)

NV i ravnateljica

NV

Razrednici

Razrednici i šk. suradnik

Tijekom godine Razrednici Stalno

2.1. Opći uspjeh uĉenika

2.2.Broj izostanaka na kraju školske godine Uspordba s prvim polugodištem i prethodnom godinom Usporedba broja odgojnih mjera: s prethodnom godinama - anketa uĉenika


4. NASTAVNI PLANOVI GIMNAZIJSKIH USMJERENJA OPĆA GIMNAZIJA Predmet/razred Hrvatski jezik Strani jezik – prvi Strani jezik – drugi Latinski jezik Glazbena umjetnost Likovna umjetnost Psihologija Logika Filozofija Sociologija Povijest Zemljopis Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Izborna nastava Vjeronauk – Etika UKUPNO:

I. 4 3 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 32

II. 4 3 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 33

III. 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 33

JEZIĈNA GIMNAZIJA IV. 4 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 33

I. 4 4 4 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 32

II. 4 4 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 33

III. 4 5 4 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 1 33

IV. 4 5 4 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 32

PRIRODOSLOVNOMATEMATIĈKA GIMNAZIJA I. II. III. IV. 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 6 6 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 33 33 33 33


5. ODGOJNO-OBRAZOVNA PODRUĈJA GIMNAZIJSKOG ŠKOLOVANJA Jeziĉno-komunikacijsko Podruĉje Odgojno-obrazovni ciljevi Oĉekivana uĉeniĉka postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava Diferencijalni(razlikovni) kurikulum

Školski kurikulum

Matematiĉko podruĉje Odgojno-obrazovni ciljevi Oĉekivana uĉeniĉka postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava

Diferencijalni(razlikovni) kurikulum

Školski kurikulum

Hrvatski jezik, strani jezici, latinski jezik OdreĊeni NOK-om OdreĊeni NOK-om OdreĊen nastavnim planom i programom gimnazija – isti za sva tri usmjerenja: Nastavni planovi i programi izraĊeni u skladu s NOK-om i predani u školu Opća gimnazija – izborni predmeti: hrvatski jezik : II.,III. i IV. razredima talijanski jezik: II. i III. razredi Jeziĉna gimnazija : u III. i IV. r. pojaĉan program stranih jezika Prirodoslovno-matematiĉka:umjesto drugog stranog jezika pojaĉan program matematike i informatike Fakultativna nastava iz talijanskog jezika za jez.gimn. i ostale Dodatna nastava tijekom školske godine kao priprema za maturu Izvannastavne aktivnosti (za sve uĉenike): recitatori, dramska druţina Natjecanja uĉenika (pripreme i sudjelovanje) iz hrvatskoga, engleskog, njemaĉkog i latinskoga jezika i LiDraNa Školski projekti za sve uĉenike: PASCH projekt (njemaĉki jezik) Obiljeţavanje europskog dana jezika Obiljeţavanje Dana hrvatskoga jezika Struĉne ekskurzije : posjet kazališnoj predstavi (HNK, Zagreb) -posjet Grabrovnici Kazališne predstave za sve uĉenika: 3 predstave u Kazalištu Vtc

Matematika OdreĊeni NOK-om OdreĊeni NOK-om OdreĊen nastavnim planom i programom gimnazija po usmjerenjima Nastavni planovi i programi izraĊeni u skladu s NOK-om i predani u školu Prirodoslovno -matematiĉka gimnazija: ima pojaĉan program matematike (i informatike) umjesto drugog stranog jezika Opća gimnazija – matematika kao izborni predmet u III. i IV. razredima Dopunska nastava: matematika u prvim razredima i prema potrebama uĉenika Natjecanja uĉenika (pripreme i sudjelovanje) uĉenika na natjecanju iz matematike uĉenika srednjih škola i uĉenika matematiĉkih usmjerenja ¨Klokan bez granica¨- pripremanje i sudjelovanje uĉenika na meĊunarodnom natjecanju Ekipno natjecanje iz matematike (Festival matematike) 7


Prirodoslovno podruĉje Odgojno-obrazovni ciljevi Oĉekivana uĉeniĉka postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava Diferencijalni(razlikovni) kurikulum Školski kurikulum

Fizika,kemija,biologija, geografija OdreĊeni NOK-om za gimnazije OdreĊeni NOK-om OdreĊen nastavnim planom i programom gimnazija i Usmjerenja: nastavni planovi i programi u školi Prema propisanim nastavnim planovima i programima Usmjerenja Natjecanja uĉenika (pripreme i sudjelovanje) uĉenika na natjecanjima iz fizike, kemije, biologije i geografije Projekti: Projekt prekograniĉne suradnje sa Sveuĉilištem u Kaposvaru GLOBe program Eko škola (suradnja sa svim predmetima) Struĉne ekskurzije: Terenska nastava : Nacionalni park Risnjak Paleontološki muzej Krapina

Društveno-humanistiĉko podruĉje Odgojno-obrazovni ciljevi Oĉekivana uĉeniĉka postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava Diferencijalni(razlikovni) kurikulum Školski kurikulum

Povijest, geografija, psihologija, sociologija, filozofija, logika, vjeronauk, etika i dr. integrirano u predmete OdreĊeni NOK-om OdreĊeni NOK-om OdreĊen nastavnim planom i programom gimnazija za odreĊene predmete: nastavni planovi i programi izraĊeni i predani –u školi Prema propisanom planu i programu Vjeronauk ili etiku svi uĉenici slušaju prema osobnom izboru Natjecanja uĉenika (pripreme i sudjelovanje) iz predmeta: povijest, geografija,filozofija, logika, vjeronauk Natjecanje uĉenika u sam. istraţ. radovima iz povijesti Školski projekti za sve uĉenike: Obiljeţavanje Dana sjećanja na Vukovar Struĉne ekskurzije: Terenska nastava : Nacionalni park Risnjak Paleontološki muzej Krapina Projekti vjeronauĉne druţine Predavanja i radionice u suradnji s Gongom

Teh. i informatiĉko podruĉje Odgojno-obrazovni ciljevi Oĉekivana uĉeniĉka postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava

Informatika OdreĊeni NOK-om za gimnazije OdreĊeni NOK-om OdreĊen nastavnim planom i programom gimnazija po usmjerenjima Nastavni planovi i programi izraĊeni i predani u školu Prirodoslovno-matematiĉka gimnazija: pojaĉan program informatike umjesto drugog stranog jezika Opća gimnazija i jeziĉna prema propisanom planu i programu Izborna nastava- opća gimnazija u II. razredima Natjecanja uĉenika (pripreme i sudjelovanje) uĉenika na natjecanju iz informatike uĉenika sr.škola Sudjelovanje u školskim projektima kao tehniĉka podrška 8

Diferencijalni(razlikovni) kurikulum Školski kurikulum


Umjetniĉko podruĉje Odgojno-obrazovni ciljevi Oĉekivana uĉeniĉka postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava

Diferencijalni(razlikovni) kurikulum

Školski kurikulum

Tjelesno i zdravstveno podruĉje Odgojno-obrazovni ciljevi Oĉekivana uĉeniĉka postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava Diferencijalni(razlikovni) kurikulum Školski kurikulum

Likovna umjetnost, glazbena umjetnost, filmska i medijska kultura, dramska kultura i umjetnost, umjetnost pokreta i plesa OdreĊeni NOK-om OdreĊeni NOK-om OdreĊen nastavnim planom i programom gimnazija: program likovne i glazbene umjetnosti, u dijelu programa hrvatskoga jezika i TZK-a Nastavni planovi i programi izraĊeni i predani Prema planu i programu opća i jeziĉna gimnazija ima lik. i glazb. umjetnost sve 4 godine Prirodoslovno-matematiĉka ima lik. i glazb.- prve dvije godine Izborna nastava hrvatskoga jezika ima sadrţaje iz filmske i medijske kulture i dramske kulture TZK-a ima sadrţaje pokreta i plesa Fakultativna nastava iz likovne umjetnosti za uĉenike III. i IV. razreda prirodoslovno-matematiĉke gimnazije Izvannastavne aktivnosti (za sve uĉenike): recitatori, dramska druţina, pjevaĉki zbor Pripreme i sudjelovanje na susretima LiDraNo (hrv.j.) Školske priredbe prigodom Dana škole…(nastupi izloţbe uĉeniĉkih radova) Školski projekti za sve uĉenike: Projekti likovne druţine Struĉne ekskurzije : Posjet kazališnoj predstavi u HNK-u u Zagrebu (hrvatski jezik) Kazališne predstave za sve uĉenika: 3 predstave Kazalištu Virovitica Posjete likovnim izloţbama u Virovitici

Tjelesna i zdravstvena kultura OdreĊeni NOK-om OdreĊeni NOK-om OdreĊen nastavnim planom i programom gimnazija Nastavni planovi i programi izraĊeni i predani IzraĊuje se individualno za uĉenike s nekim posebnim potrebama Izvannastavne aktivnosti : pripreme za športska natjecanja Športska natjecanja uĉenika srednjih škola: sudjelovanje: rukomet (Ţ,M), košarka(Ţ,M), nogomet, stolno tenis(Ţ,M), odbojka(Ţ,M) Školski projekti za sve uĉenike:Školsko športsko društvo: Sudjelovanje na meĊunarodnoj utrci „Virovitica 123..“ Obiljeţavanje Olimpijskog dana

9


6. IZBORNA, FAKULTATIVNA, DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA IZBORNA NASTAVA Vjeronauk i etika – uĉenici u svim razrednim odjelima biraju jedan od predmeta Izborna nastava u općoj gimnaziji Izborna nastava ostvaruje se kao dio redovnog nastavnog plana i programa opće gimnazije. Uĉenici biraju program koji ţeli od ponuĊenih programa. Nastavni planovi i programi dio su školske dokumentacije za ovu godinu. Nastojali smo ponuditi predmeti koji trebaju za maturu i talijanski kao treći jezik.

Planirana izborna nastava opće gimnazije ove godine po razredima: Razredi Drugi razredi Treći razredi Ĉetvrti razredi

Predmeti Informatika Talijanski jezik Hrvatski jezik Talijanski jezik Matematika Hrvatski jezik Hrvatski jezik Matematika

Nastavnici Tomislav Šipek Hrvoje Turĉinović Sanja Srnak Hrvoje Turĉinović Branka InĊić Maja Bašnec Sanja Srnak Azra Plic

FAKULTATIVNA NASTAVA Organizira se poslije redovne nastave redovito 1 sat tjedno tijekom godine . Talijanski jezik za poĉetnike – prof. H. Tuĉinović Program Ciljevi

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima

Fakultativna nastava: Talijanski jezik++++ Osposobiti uĉenike za samostalnu govornu i pisanu komunikaciju na talijanskom jeziku u razliĉitim situacijama svakodnevnog ţivota te za samostalno uĉenje talijanskog jezika i primjenu steĉenog znanja. Upoznati uĉenike s kulturnim nasljeĊem, civilizacijskim postignućima i aktualnim temama u Italiji Nositelj: Hrvoje Turĉinović, prof Ciljana skupina: uĉenici jeziĉne gimnazije Tijekom školske godine 2011./2012.; 1 sat tjedno; ponedjeljak 8. sat nastave 1.Uvod u jezik, upoznavanje s planom i programom te elementima i kriterijima ocjenjivanja …………………………..…2 sata 2.Upoznavanje i predstavljanje Chi sei? Come ti chiami? Chi è? Come si chiama? Chi sono? Ciao! Buongiorno!........................................................3 sata 3. usvojiti nazive dana u tjednu i mjeseci u godinu, znati ih proĉitati, reći i napisati;postavljati jednostavna pitanja te odgovoriti na njih,usvojiti oblike brojeva (0 - 20), znati ih proĉitati, reći i napisati;znati reći i napisati datum……………………6 sati 4. usvojiti nove leksiĉke i jeziĉne strukture iz tekstova koje opisuju jednostavne uĉenikove aktivnosti u slobodno vrijeme; znati pitati i dati jednostavne informacije vezene uz temu tekstova (škola, školske aktivnosti, slobodno vrijeme); rješavanje zadataka ĉitanja ……………………………12 sati


5. usvojiti najĉešće oblike glagola na –are; usvojiti pravila tvorbe prezenta glagola na –are; znati konstruirati potvrdne, upitne i nijeĉne reĉenice s prezentom tih glagola ……………………………………………………6 sati usvojiti i proširit leksiĉke i jeziĉne strukture vezane za školu, školske predmete, raspored sati; rješavanja zadataka ĉitanja s razumijevanjem……………6 sati usvojiti leksiĉke i jeziĉne strukture vezane za stanovanje u stambenoj zgradi, odnose meĊu susjedima, raznošenje pošte; znati dati osnovne informacije o sustanarima /susjedima;……….6 sati

Materijali potrebni za izvoĊenje programa

Stiamo insieme 1, udţbenik, radna biljeţnica, priruĉnik za nastavnike Stiamo insieme 1 i 2, CD, ploĉa, kreda, CD i DVD player, laptop i projektor

Oblici i metode rada

Nastavne metode i metodiĉki oblici rada se izmjenjuju tijekom sata. Metode su: metoda razgovora, usmeno izlaganje, metoda demonstracije, Metodiĉki oblici rada su: rad u parovima, frontalni, individualni, rad u grupama

Oĉekivani rezultati

Uĉenici trebaju usvojiti osnove jeziĉne strukture vezane za situacije predstavljanja i upoznavanja; znati predstaviti sebe te neku treću osobu na talijanskom jeziku; znati razumjeti pitanja, odgovoriti na njih te znati postaviti pitanja drugoj osobi; znati se uljudno obratiti nekoj osobi

Sustav procjenjivanja: a) Kriteriji b) Instrumenti

Evaluacija

odliĉan (5) uĉenik se izraţava sigurno i slobodo, ima bpravilno upotrijebljen vokabular, izgovor, intonaciju , te gramatiĉke strukture;vrlo dobar (4);izraţava se korektno, povremeno griješi u izboru izraza, sposoban je ispraviti se, pogrješke ne zadiru u smisao izreĉenog ; dobar (3) ima skroman fond rijeĉi, teškoće u izgovoru i izboru izraza, griješi u gramatiĉkim pravilima; dovoljan (2)izraţava se na najjednostavniji naĉin uz ozbiljnije greške u izgovoru, vokabular je oskudan pravila loše upotrijebljena Evaluacija učeničkih postignuda de se obavljati u skladu za zainteresiranošdu učenika za primjenu tal. jezika u jednostavnim konverzacijama i sukladno redovitosti pohađanja fakultativne nastave

DODATNA NASTAVA I DOPUNSKA NASTAVA Dopunska nastava organizirana je za uĉenike prvih razreda iz matematike tijekom cijele godine. Prema potrebama uĉenika organizirat ćemo dodatnu i dopunsku nastavu i iz drugih predmeta koliko je moguće u sklopu godišnjeg zaduţenja nastavnika kako bismo pomogli slabijim uĉenicima u savladavanju gradiva, kao i naprednim uĉenicima za pripreme za natjecanja uĉenika srednjih škola. Cilj dodatne nastave: proširivanje znanja uĉenika; povezivanje steĉenih znanja s novim sadrţajima Cilj dopunske nastave: pomoći uĉenicima u savladavanju gradiva

11


Program

Dopunska nastava iz matematike za prvi razred (prof. A. Plic)

Ciljevi:

Ostvarivanje zadataka i ciljeva postavljenih nacionalnim obrazovnim kurikulumom za matematiĉko podruĉje u ĉetvrtom ciklusu obrazovanja za gimnazije.

Zadaće

Ciljana skupina i nositelji

Ponoviti i uvjeţbati gradivo prvog razreda kao osnovu za razumijevanje i praćenje gimnazijskog programa u višim razredima i kao priprema osnova za drţavnu maturu. Osposobiti uĉenike da što bolje i što uspješnije savladaju zadani program. Ponavljanje, uvjeţbavanje zadataka Uĉenici koji ţele nauĉiti ono što nisu uspjeli na redovnoj nastavi i uĉenici koji ţele proširiti svoje znanje

Vrijeme ostvarenja

Nositelj: Prof. Azra Plic Tijekom šk.god.: 1 sat tjedno; srijedom 8 sat

Plan i program po koracima

1. Cijeli i racionalni brojevi – svojstva i raĉunske operacije (2 sata) 2. Realni brojevi - svojstva i raĉunske operacije (2 sata) 3. Potencije - raĉunske operacije, raĉunske operacije s polinomima, kvadrat i kub binoma, razlika kvadrata, rastavljanje na faktore(4 sata) 4. Algebarski izrazi i razlomci - raĉunske operacije s algebarskim razlomcima (4 sata) 5. Problemi prvog stupnja (1 sat) 6. Linearne jednadţbe i nejednadţbe – tablica za rješavanje nejednadţbi i njeno razumjevanje (2 sata) 7. Koordinatni sustav u ravnini, jednadţba pravca, sustavi linearnih jednadţbi s dvije nepoznanice (4 sata) 8. Sukladnost i sliĉnost, primjene sliĉnosti i konstrukcije (7 sati) 9. Korijeni i raĉunske operacije s korijenima (7 sati) 10. Kruţnica i krug, mnogokuti (2 sata)

Materijali potrebni za izvoĊenje programa Oblici i metode rada Oĉekivani rezultati

Udţbenik,zbirka zadataka, grafoskop, prozirnice, pribor za crtanje, prijenosno raĉunalo, projektor

Sustav procjenjivanja c) Kriteriji d) Instrumenti

Kontrolni

Evaluacija

Usporediti uspjeh u redovnoj nastavi na poĉetku godine, polugodištu i na kraju godine

Frontalni, grupni i individualni Postići bolji uspjeh u redovnoj nastavi ispiti, na kraju svakog polugodišta provjeriti pismenim putem što smo postigli Sustavno praćenje napredovanja uĉenika tijekom godine bez ocjenjivanja

12


7. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI RECITATORSKA DRUŢINA Cilj : obogaćenje sposobnosti govornog izraţavanja, recitiranja i govorenja Namjena: sudjelovanje na školskim priredbama i na LiDraNu Nositelji: voditeljica Vera Ţuţić , uĉenici- recitatori Naĉin ostvarenja: sastanci vezani uz sadrţaj rada, izbor tekstova i uvjeţbavanje (35 sati) Naĉin korištenja i vrednovanja rezultata: uspjeh na školskim priredbama i na LiDraNu Sadrţaj rada i vremenik aktivnosti: 1.Osnivanje druţine, dogovori, zadaće……………..……………………………………rujan 2.Sudjelovanje u izvanuĉioniĉnoj nastavi u Grabrovnici o P. Preradoviću………….. listopad 3. Izbor tekstova i uvjeţbavanje…………………….……………. od listopada do kraja godine 4. Sudjelovanje na školskim priredbama………………………………..prosinac, oţujak, lipanj 5.Sudjelovanje na LiDRaNu………………………….……………………………..od sijeĉnja

DRAMSKA DRUŢINA Cilj : obogaćenje sposobnosti govornog izraţavanja i glume Namjena: sudjelovanje na školskim priredbama i na LiDraNu Nositelji: voditeljica Maja Bašnec, uĉenici Naĉin ostvarenja: sastanci vezani uz sadrţaj rada, izbor tekstova i uvjeţbavanje (35 sati) Naĉin korištenja i vrednovanja rezultata: uspjeh na školskim priredbama i na LiDraNu Sadrţaj rada i vremenik aktivnosti 1.Okupljanje i formiranje druţine; prijedlozi rada, dogovori, izbor ……………….rujan i listopad 2.Uvjeţbavanje i sudjelovanje na priredbi za Boţić i završetak polugodišta………studeni i prosinac 4.Odabir prigodnih tekstova za školski susret LIDRANO………………………… studeni i prosinac 5.Uvjeţbavanje teksta i kreativne radionice……………………………………….. studeni i prosinac

ŠKOLSKI PJEVAĈKI ZBOR Cilj : razvoj pjevaĉkih sposobnosti uĉenika pojedinaĉno i zborno, motivacija za zborno pjevanje Namjena: sudjelovanje na školskim priredbama i po potrebi u široj zajednici grada Nositelji: voditeljica Vanja Stamenić, uĉenici Naĉin ostvarenja: sastanci vezani uz sadrţaj rada, izbor pjesama i uvjeţbavanje (35 sati) Naĉin korištenja i vrednovanja rezultata: uspjeh na školskim priredbama Sadrţaj rada i vremenik aktivnosti : 1.Upoznavanje sa sadrţajima rada pjevaĉkog zbora……….………………………..rujan 2.Podjela po glasovnim mogućnostima u 1. i 2. glas…………………………………… ….….rujan 3.Rad na interpretaciji skladbi………..……………………………………………..……tijekom godine 4. Generalne probe za nastupe……………………………………………………………..prije nastupa 5. Nastupi za Božić, Dan škole, završnu priredbu………………………...............tijekom godine

13


GLOBE DRUŢINA Cilj : razvoj svijesti o potrebi oĉuvanja i zaštite lokalnog i globalnog okoliša Namjena: osposobljavanje uĉenika za mjerenja i opaţanja, omogućavanje suradnje sa znanstvenicima; nadopunjavanje nastavnog programa prirodoslovnih predmeta Nositelji: Zvonko Ternjej i uĉenici Naĉin ostvarenja: svakodnevna atmosferska mjerenja temperature zraka i tla Materijal: meteorološka kućica i instrumenti, pribor, umreţeno raĉunalo Naĉin korištenja i vrednovanja rezultata: rezultate mjerenja šaljemo u Središnji Globe server u Miami na Floridi gdje se skupljaju podaci iz cijelog svijeta pa su i nama dostupni; redovito dobivamo izvješća o našim podacima Sadrţaj rada i vremenik aktivnosti: 1. Formiranje druţine………………………………………………………………………rujan 2. Svakodnevno prikupljanje atmosferskih podataka: minimalna, maksimalna i trenutaĉna temperatura zraka, voluman kiše ili visina snijega, temperature tla na tri dubine, tlak zraka…………………………………………………….….tijekom godine 3. Jednom tjedno odreĊivanje kemijske analize vode……………………………tijekom godine 4. Redovito okupljanje druţine i slanje prikupljenih podataka………………….. tijekom godine 5. Pripremanje istraţivaĉkog projekta za susrete GLOBE škola ……….…….…… od listopada 6. Sudjelovanje na regionalnom susretu i natjecanju GLOBE škola…………. …….. ..po pozivu 7.Izrada panoa, obiljeţavanje znaĉajnih ekološkim datuma…………… …………tijekom godine 8.Ostvarivanje suradnje s drugim GLOBE školama i medijima………..………....tijekom godine

ŠKOLSKO ŠPORTSKO DRUŠTVO «GIMNAZIJA» Cilj i namjena: ukljuĉivanjem što većeg broja uĉenika u školska natjecanja pridonijeti njihovu fiziĉkom zdravlju, razvoju sportskog duha i sportskog ponašanja. Voditelj Darko MeĊimorec + profesori TZK-a Natjecanja uĉenika: Planom rada ŠŠD-a za školsku 2011./ 2012. godinu predviĊeno je da se natjeĉemo u svim športovima koji su predloţeni od Školskog športskog saveza Virovitiĉko-podravske ţupanije. Uĉenice: košarka, rukomet, odbojka, cross , stolni tenis i atletika. Uĉenici: nogomet, košarka, rukomet, stolni tenis, atletika, cross ,odbojka i atletika Škola će osigurati i materijalne pretpostavke vezane uz standard natjecanja. Sudjelovat će na športskim manifestacijama Grada: MeĊunarodna trka i sl. Obiljeţit će Olimpijski dan: trka oko parka u bijelim majicama s transparentom Olimpijski dan svaki sat nastave 14. IX. 2011. Ostvariti suradnju sa športskim klubovima i ukljuĉiti njihove trenere kao vanjske suradnike u rad ŠŠD-a. Vremenik : treniranje kontinuirano, a natjecanja prema vremeniku Športskog saveza. Vrednovanje rezultata: uspjesi na natjecanjima

14


Izvannastavna aktivnost

LIKOVNA GRUPA: foto klub,strip klub, likovni klub

Ciljevi:

Omogućiti razvoj kreativnosti uĉenika Osposobljavati uĉenike za cjeloţivotno uĉenje Osmišljavanje slobodnog vremena uĉenika za kreativan i koristan rad za uĉenje na novi naĉin Otvoriti školu javnosti, zainteresirati roditelje za suradnju Razvijati timski i istraţivaĉki rad uĉenika SuraĊivati sa institucijama u gradu Motivirati uĉenike za rad Formirati grupe i timove Dogovoriti zaduţenja Pratiti rad grupa i timova Izraditi plakate, likovnu knjiţicu sa radovima Dogovoriti suradnju sa Gradskom knjiţnicom, Muzejom Uĉenici svih razrednih odjela prema iskazanom interesu

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja projekta:

Materijali potrebni za izvoĊenje programa

Oblici i metode rada: Oĉekivani rezultati:

Sustav procjenjivanja: a) kriteriji b) instrumenti

Evaluacija:

Školska godina 2011/2012 rujan 2011. – formirati klubove unutar likovne grupe listopad, studeni 2011. – foto klub prosinac 2011.; sijeĉanj 2012 – strip klub veljaĉa, oţujak 2012-.Dan škole travanj, svibanj, lipanj 2012. : Prezentacija rada kluba Digitalni fotoaparat Prijenosno raĉunalo Projektor Fotokopirni stroj Sredstva za izradu fotografija i kaširanje Ostali troškovi: papir, kopiranje, pozivnice Nastavne metode se izmjenjuju tijekom rada: usmeno izlaganje, razgovor, metoda demonstriranja, metoda rada sa likovnim primjerom, te samostalni rad uĉenika Obogaćivanje znanja i informiranosti uĉenika naše škole o Domovinskom ratu Razvijanje patriotskog duha u pripremanju i realizaciji projekta Izvrsno: ukljuĉenost 30 uĉenika, posjećenost prezentacija prosjeĉno 50 tak osoba; pobuĊen interes sugraĊana za rad Vrlo dobro: ukljuĉenost 20 uĉenika, posjećenost prezentacija prosjeĉno 30 osoba; Dobro: ukljuĉenost 15 uĉenika, tiskanje samo izloţbenog kataloga Anketiranje uĉenika, dojmovi posjetioca izloţbe, objavljivanje ĉlanka u tiskanim medijima

15


VJERONAUĈNA DRUŢINA Cilj: otkrivati vrijednost i ljepotu zajedništva,vrijednosti koje ga unaprjeĊuju, jedinstvenost osobe Namjena: sudjelovanje u projektima vjeronauĉne druţine Nositelji: Mario Voronjecki, uĉenici: Naĉin vrednovanja rezultata: na kraju šk.g. kritiĉka analiza i vrednovanje ostvarenog Naĉin korištenja rezultata: poboljšanje kvalitete meĊusobnog suţivota i prihvaćanja razliĉitosti Program (projekt) Ciljevi: - opdi

- specifični

Zadaće

Ciljana skupina i nositelji

Vrijeme ostvarivanja Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvoĊenje programa

Biciklijada vjeronauĉne druţine „Kapljice“ 2011. g.  okupiti dosadašnje članove vjeronaučne družine na početku školske godine  analizirati dosadašnja događanja u vjeronaučnoj družini i osvrnuti se na bududa  opustiti se i zabaviti kroz zajednički boravak u prirodi i vožnju biciklima  detaljno analizirati dosadašnji rad i probleme s kojima smo se susreli tijekom prošle školske godine i porazgovarati o mogudim rješenjima  kroz euharistijsko slavlje razvijati kristološko i ekleziološko usmjerenje vjeronaučne družine  poraditi na razvijanju svijesti o kršdanskom zajedništvu i međusobnoj bratskoj ljubavi i uvažavanju provodedi timske zadatke tijekom biciklijade  razvijati identitet svakog člana družine, svake kapljice, kao svjedoka vjere u svojoj okolini, školi, obitelji…  pripremiti se za prihvadanje novih članova u vjeronaučnu družinu - pripremiti vjeronaučne materijale za kvalitetno događanje na biciklijadi (vjeroučitelj) - podijeliti zaduženja za kvalitetnu organizacije euharistijskog slavlja - podijeliti zaduženja za nabavu hrane, pida i ostalih potrepština za kvalitetno provođenje vremena na biciklijadi - dogovoriti i organizirati prostor cjelokupnog događanja biciklijade - učenici Gimnazije Petra Preradovida - učenici vjeronaučne družine „Kapljice“ iz Gimnazije Petra Preradovida u Virovitici Rujan (subota) 2011. g. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

korak – dogovor i iznošenje osobnih ideja vezanih za biciklijadu družine korak – podjela organizacijskih zaduženja pojedinim članovima družine korak – okupljanje i vožnja prema mjestu događanja korak – izvedba programa korak – povratak kudi (vožnja biciklima) korak – razmjena doživljaja i dojmova nakon biciklijade vjeronaučne družine 7. korak - oblikovanje priloga za web stranicu i „KapljiceTV“ Lista potrebnih materijala definirat će se nakon osmišljavanja konkretne provedbe projekta

Oblici i metode rada

 timski rad  rad u skupinama

Oĉekivani rezultati

 zainteresiranost učenika vjeronaučne družine za projekt  izrada i provedba zadanog programa te pozitivne reakcije sudionika

16


Program (projekt) Ciljevi: - opdi

- specifični

Zadaće

Ciljana skupina

Boţić s gimnazijalcima 2011. g.  okupiti gimnazijalce grada Virovitice (Gimnazija Petra Preradovida Virovitica i Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici) u zajednički projekt  osmisliti program projekta i način njegovog prezentiranja u školama  građanima grada Virovitice darovati jedinstveni dar kreacijom gimnazijalaca  timskim radom gimnazijalaca osmisliti prigodni božidni program povezujudi biblijske, meditativne i scenske elemente na temu „Božid u Bibliji“  oblikovati poučne tekstove, istražiti biblijske tekstove i osmisliti scenska događanja  osmisliti kostime i izraditi sve potrebne materijale i opremu  izraditi plan i način prezentiranja projekta u javnosti (građanstvu) - organizirati zajednički tim odabranih učenika gimnazija za osmišljavanje bitnih elemenata projekta - nakon definiranja konačnog izgleda božidnog događanja proširiti broj učenika ovisno o potrebama projekta - odrediti vrijeme održavanja događanja, organizirati i urediti prostor - osmisliti i izraditi plakate za prezentiranje događanja u javnosti -

i nositelji

Vrijeme ostvarivanja Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvoĊenje programa Oblici i metode rada

Oĉekivani rezultati

-

učenici Gimnazije Petra Preradovida u Virovitici i učenici Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici građani grada Virovitice učenici vjeronaučne družine „Kapljice“ iz Gimnazije Petra Preradovida u Virovitici

Predboţićno vrijeme 2011. g. 8. korak - prezentirati ideju projekta u gimnazijama grada Virovitice 9. korak - osnovati radni tim za osmišljavanje božidnog događanja 10. korak - proširiti radnu skupinu učenika ovisno o potrebama projekta 11. korak - uvježbati konačnu verziju cjelokupnog događanja na zadanu temu 12. korak - osmisliti predstavljanje projekta u javnosti i dogovoriti i osmisliti izgled prostora događanja 13. korak - izvedba programa 14. korak - analiza reakcija i odjeka projekta u javnosti i među učenicima škola Lista potrebnih materijala definirat će se nakon osmišljavanja konkretne provedbe projekta  timski rad  rad u skupinama  scenski prikaz  zainteresiranost učenika gimnazija za projekt  izrada i provedba programa, scenskog prikaza  zainteresiranost roditelja, građanstva i učenika škola za projekt

17


Program (projekt) Ciljevi: - opdi

- specifični

Zadaće

Ciljana skupina

Jednodnevni izlet vjeronauĉne druţine „Kapljice“ 2012. g.  okupiti članove vjeronaučne družine na jednodnevnom izletu  intelektualni i vjerski rast kroz zanimljive i korisne sadržaje jednodnevnog izleta  opustiti se, zabaviti i izgrađivati zajedništvo u vjeronaučnoj družini  nastaviti razvijati ekleziološko i kristološko usmjerenje vjeronaučne družine i svih njezinih članova započeto biciklijadom na početku školske godine  razvijati svijesti o kršdanskom zajedništvu, međusobnoj bratskoj ljubavi i uvažavanju među svim članovima vjeronaučne družine  razvijati identitet svakog člana družine, svake kapljice, kao svjedoka vjere u svojoj okolini, školi, obitelji…  učvrstiti zajedništvo među članovima vjeronaučne družine kroz korisne i zabavne sadržaje jednodnevnog izleta - pripremiti članove vjeronaučne družine za jednodnevni izlet (vjeroučitelj) - organizirati potreban prijevoz i izraditi potrebnu dokumentaciju - podijeliti posebna zaduženja pojedinim članovima vjeronaučne družine na jednodnevnom izletu družine - ostvariti opuštenu i kršdanski „obojenu“ atmosferu tijekom jednodnevnog izleta vjeronaučne družine - učenici, članovi vjeronaučne družine „Kapljice“ Gimnazije P. Preradovida u Virovitici

i nositelji

- učenici vjeronaučne družine „Kapljice“ iz Gimnazije Petra Preradovida u Virovitici Vrijeme ostvarivanja Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvoĊenje programa Oblici i metode rada Oĉekivani rezultati

- travanj ili svibanj (subota) 2011. g. 15. korak – dogovor i iznošenje osobnih ideja vezanih za jednodnevni izlet družine 16. korak – podjela organizacijskih zaduženja pojedinim članovima družine i izrada programa jednodnevnog izleta 17. korak – izvedba programa jednodnevnog izleta 18. korak – razmjena doživljaja i dojmova nakon jednodnevnog izleta vjeronaučne družine 19. korak - oblikovanje priloga za web stranicu i „KapljiceTV“ o događanjima na jednodnevnom izletu vjeronaučne družine Lista potrebnih materijala definirat će se nakon osmišljavanja konkretne provedbe projekta  timski rad  zainteresiranost učenika vjeronaučne družine za projekt  izrada i provedba zadanog programa te pozitivne reakcije sudionika

Sustav procjenjivanja a) kriteriji b) Instrume nti Evaluacija

18


Program (projekt) Ciljevi: - opdi

- specifični

Zadaće

Ciljana skupina

Kriţni put mladih Poţeške biskupije 2012. g.  sudjelovati na biskupijskom događanju  izgrađivati zajedništvo i produbljivati svijest o pripadnosti mjesnoj Crkvi  obogatiti svoj korizmeni hod prema blagdanu Uskrsa  produbiti duhovni doživljaj korizme kroz križni put prilagođen mladima  promišljati događaj Kristove muke i njezinog značenja za život svake osobe  u zajedničkom hodu i susretima s vršnjacima izgrađivati osjedaj bratske ljubavi i međusobnog služenja  doživjeti značenje i važnost žrtve u osobnom vjerničkom životu svake mlade osobe  kroz međusobne susrete s vršnjacima iz različitih krajeva biskupije istaknuti važnost eklezijalne pripadnosti mjesnoj Crkvi na čelu s mjesnim biskupom  susresti se s mjesnim biskupom u završnom euharistijskom slavlju - na primjeren i zanimljiv način prezentirati smisao i važnost biskupijskog križnog puta za mlade u našoj biskupiji - organizirati potreban prijevoz i izraditi potrebnu dokumentaciju - pratiti mlade na biskupijskom križnom putu i pružiti ili organizirati svu potrebnu pomod -

učenici Gimnazije Petra Preradovida u Virovitici

-

profesor vjeronauka i učenici vjeronaučne družine „Kapljice“ iz Gimnazije Petra Preradovida u Virovitici

i nositelji

Vrijeme ostvarivanja Plan i program po koracima

Materijali za izvoĊenje programa Oblici i metode rada Oĉekivani rezultati

17. – 18. oţujka 2012. g. 20. korak - prezentirati križni put mladih Požeške biskupije na zanimljiv i primjeren način 21. korak – organizirati prijevoz i izraditi svu potrebnu dokumentaciju 22. korak – zajedničko sudjelovanje na biskupijskom križnom putu 23. korak – analizirati i osluhnuti dojmove sudionika biskupijskog križnog puta mladih Lista potrebnih materijala :nakon osmišljavanja konkretne provedbe projekta  timski rad  zainteresiranost učenika za odlazak na biskupijski križni put mladih  primjereno ponašanje i vedro raspoloženje svih sudionika biskupijskog križnog puta mladih  duhovni rast i rast u vjeri svih sudionika biskupijskog križnog puta mladih

Sustav procjenjivanja Evaluacija

19


Program (projekt) Ciljevi: - opdi

- specifični

Zadaće

Ciljana skupina

Foto radionica za ĉlanove vjeronauĉne druţine „Kapljice“ 2012. g.  osposobiti članove vjeronaučne družine za rukovanje foto i video opremom koje vjeronaučna družina ima na raspolaganju  izgrađivati suradničke odnose i unaprjeđivati koordinaciju među članovima družine prilikom korištenja foto i video opreme  kroz suradnju s foto studijem „In Foto – Foto Vinko“ upoznati učenike s cjelovitim procesom stvaranja i nastajanja fotografije  naučiti kvalitetno foto i video pratiti određena događanja u našoj sredini  organizirati foto izložbu fotografija nastalih tijekom radionice - potaknuti članove vjeronaučne družine na sudjelovanje u foto radionici - dogovoriti suradnju s foto studijem „In foto – Foto Vinko“ i zajednički osmisliti program rada u radionicama - provesti dogovoren program - analizirati rad i korisnost radionice -

učenici vjeronaučne družine „Kapljice“ iz Gimnazije Petra Preradovida

i nositelji

-

osoblje foto studija „In foto – Foto Vinko“, profesor vjeronauka i učenici vjeronaučne družine „Kapljice“ iz Gimnazije Petra Preradovida u Virovitici

Vrijeme ostvarivanja

-

ožujak 2012.

Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvoĊenje programa Oblici i metode rada Oĉekivani rezultati

24. korak - prezentirati ideju projekta članovima vjeronaučne družine 25. korak – dogovoriti suradnju i osmisliti program s djelatnicima foto studija „In foto – Foto Vinko“ 26. korak – ostvariti program projekta 27. korak – analizirati uspješnost ostvarivanja i korisnost sadržaja radionice 28. korak – organizirati foto izložbu s fotografijama iz radionice Lista potrebnih materijala definirat će se nakon osmišljavanja konkretne provedbe projekta  timski rad  rad u skupinama  zainteresiranost učenika, članova vjeronaučne družine za projekt  usvajanje određenih znanja i vještina demonstriranih kroz sadržaj radionice  zanimljiva foto izložba s fotografijama sudionika radionice

Sustav procjenjivanja c) kriteriji d) Instru menti Evaluacija

20


Program (projekt) Ciljevi: - opdi

- specifični

Zadaće

Ciljana skupina

Hodoĉašće srednjoškolaca i mladih u Voćin 2012. g.  izgrađivati zajedništvo i produbljivati svijest o pripadnosti mjesnoj Crkvi  kroz hodočašde mladih u Vodin produbiti svoju vjeru i duhovnost prema Majci Božjoj  produbiti i izgraditi svoju duhovnost prema Blaženoj Djevici Mariji  kroz upoznavanje povijesnih i kulturnih zbivanja oko Marijinog svetišta u Vodinu produbiti svoje vjersko znanje i poznavanje povijesne zbilje tog dijela naše biskupije  u susretima s vršnjacima izgrađivati osjedaj bratske ljubavi i međusobnog služenja  doživjeti značenje i važnost hodočašda u osobnom vjerničkom životu  kroz susret u marijanskom svetištu naše biskupije učvrstiti svijest o pripadnosti mjesnoj Crkvi na čelu s mjesnim biskupom  susresti se s mjesnim biskupom u svečanom euharistijskom slavlju - na primjeren način prezentirati važnost sudjelovanja na biskupijskom hodočašdu srednjoškolaca i mladih u Vodin - organizirati potreban prijevoz i izraditi potrebnu dokumentaciju - pratiti mlade na biskupijskom hodočašdu - osluhnuti i analizirati dojmove koje su učenici naše škole doživjeli kao hodočasnici -

učenici Gimnazije Petra Preradovida u Virovitici

-

profesor vjeronauka i učenici vjeronaučne družine „Kapljice“ iz Gimnazije Petra Preradovida u Virovitici

i nositelji

Vrijeme ostvarivanja Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvoĊenje programa Oblici i metode rada Oĉekivani rezultati

12. svibnja 2012. g. 29. korak – kroz prezentaciju potaknuti želju kod učenika za sudjelovanjem na hodočašdu srednjoškolaca i mladih naše biskupije u Vodin 30. korak – organizirati prijevoz i izraditi svu potrebnu dokumentaciju 31. korak – zajedničko sudjelovanje na hodočašdu srednjoškolaca i mladih u Vodin 32. korak – analizirati i osluhnuti dojmove sudionika biskupijskog križnog puta mladih Lista potrebnih materijala definirat će se nakon osmišljavanja konkretne provedbe projekta  rad u skupini  zainteresiranost učenika za odlazak na hodočašde srednjoškolaca i mladih u Vodin  primjereno ponašanje i vedro raspoloženje svih sudionika biskupijskog hodočašda u Vodin  rast u vjeri i izgrađivanje štovanja Blažene Djevice Marije u osobnom vjerskom životu svakog sudionika hodočašda

Sustav procjenjivanja Evaluacija

21


8. NATJECANJA UĈENIKA SREDNJIH ŠKOLA Cilj i namjena natjecanja uĉenika je pokazati usvojena znanja i vještine, razvoj natjecateljskog duha i vjere u svoje mogućnosti. Profesori tijekom godine pripremaju uĉenike. Uĉenici će sudjelovati u svim natjecanjima vezanim uz gimnazijski program prema vremeniku i uputama Agencije za odgoj i obrazovanje – Katalog natjecanja i smotri uĉenika i uĉenica osnovnih i srednjih škola RH u 2011./12.g.: hrvatski jezik, LiDraNo, engleski jezik, njemaĉki jezik, latinski jezik, povijest, geografija, matematika, biologija, informatika, filozofija, logika, vjeronauk i, naravno u športskim natjecanjima. Osim redovnih natjecanja prema Katalogu, provest će se i natjecanje iz matematike „Klokan bez granica“ kao i skupno natjecanje uĉenika iz matematike (festival matematike). Procjenu i evaluaciju donijet ćemo na osnovi uspjeha uĉenika na svim razinama natjecanja.

9. ŠKOLSKE PRIREDBE I DRUGE MANIFESTACIJE U ŠKOLI Cilj i namjena ovih aktivnosti je izgradnja pripadnosti školi i zajedništva, prezentacija rada škole , izvannastavnih druţina , nagraĊivanje uĉenika za uspjehe na natjecanjima 1. Obiljeţavanje Europskog dana jezika 2. Obiljeţavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje i ostalih ekoloških datum 3. Priredbe za Boţić i završetak polugodišta, ispraćaj maturanata, završna školska priredba 4. ¨Maškare u školi¨, uĉenici 6. Obiljeţavanje Dana škole , 19.oţujka – priredba i izloţba 7. Sudjelovanje na manifestaciji ¨Zbogom školo do jeseni¨; uĉenici 8. Maturalne zabave , uĉenici s razrednicima i roditeljima KAZALIŠNE PREDSTAVE , IZLOŢBE Svi uĉenici Gimnazije gledat će tri predstave u Kazalištu Virovitica. Uĉenici ĉetvrtih razreda idu u HNK u Zagreb- predstava i vrijeme prema repertoaru Cilj i namjena je izgraĊivati kazališnu publiku, razumijevanje kazališne umjetnosti i povezivanje knjiţevnosti kao umjetnosti sa scenskom umjetnosti. Uĉenici će posjetiti izloţbe u Gradskom muzeju u Virovitici. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM Cilj: promicanje pozitivnih vrijednosti i spoznajnih sposobnosti uĉenika, roditelja i djelatnika u izgradnji sposobnosti uĉenika za zdrav i uspješan razvoj i otpornost na negativne utjecaje Namjena: upoznavanje uĉenika sa štetnosti zloporabe sredstava ovisnosti, problemom trgovanja ljudima, zaštitom od razliĉitih oblika nasilja i; usmjeravanje uĉenika prema oblicima nenasilnog rješavanja sukoba, tolerancije, poštovanja osobnosti, ravnopravnosti spolova, poštovanja ljudskih prava i razvijanja uljuĊenog ponašanja; poticanje vještina rješavanja problema i donošenja odluka ; prepoznavanje i pomoć uĉenicima s teškoćama u uĉenju, ponašanju i dr. Naĉin i vrijeme ostvarenja: u redovnoj nastavi kroz nastavne sadrţaje i satove razrednika, u natjecanja u znanju i športskim aktivnostima, kroz rad Vijeća uĉenika i roditelja i u suradnji s Institucijama i ustanovama lokalne zajednice, putem predavanja i radionica tijekom cijele godine. Sadrţaji: Problem ovisnosti, suzbijanje trgovanja ljudima, opasnosti u prometu (PU), ljudska prava, uĉeniĉke obveze,zdravstvena problematika… Detaljan plan i program rada: u Godišnjem planu i programu škole

22


9. STRUĈNE I RAZREDNE EKSKURZIJE, IZVANUĈIONIĈNA NASTAV Struĉne ekskurzije vezane su uz nastavne planove i programe, planirane su i kao razredne ekskurzije, a neke kao izvanuĉioniĉna nastava, a maturalnu planiramo zajedniĉku za III. razrede u nenastavno vrijeme. Detaljni plan i program voditelji posebno izraĊuju. Nastavniĉko vijeće daje suglasnost za provedbu ekskurzija na prijedlog povjerenstva. Povjerenstva za provoĊenje ekskurzija i izbor agencije razrednih ekskurzija ĉine razrednici, predsjednici razrednog odjela i predstavnici roditelja u Vijeću roditelja. Razred Odredište i sadrţaj Ciljevi Voditelji Vrijeme Vrsta eksk. Nagradni jednodnevni izlet II.c razred Svi prvi razredi - struĉna , izvanuĉioniĉna nastava Prvi razredirazredna ekskurzija Drugi razredi Struĉna kao izvanuĉioniĉna nastava i razr. II.a i II.c

Kopaĉki rit

Razrednica Azra Plic

Travanj 2012.

Terenska nastava iz biologije i kemije – Javorica,Rupnica,arboretum Lisiĉine Kulturne znamenitosti Budimpešta

Prof. biologije Listopad 2011. i kemije

Razrednici

Proljeće 2012.

Paleontološki muzej u Krapini

Geografsko i povijesno znaĉenje krapinskog nalazišta

Prof. povijesti i geografije

Travanj 2012.

Nacionalni park Risnjak

Prouĉavanje eko sustava i biljnih zajednica Interaktivni pristup fizici Upoznavanje prirodnih, povijesnih i kulturnih znamenitosti Krka Nastava na izvornom lokalitetu Knjiţnica Upoznavanje s kaz. kućom, razvoj kulturnog gledatelja Ciljevi – obrazovni ciljevi definirat će se prema odredištu, a odgojni : razvoj kulture u svakom smislu Razvoj interesa za ĉitanje i posjeta izloţbama Interkulturalno uĉenje

D. Brlas i A. Plic J. Viljevac , S. Polašek Razrednici

Rujan 2011.

Prof. hrvatskoga jezika Prof. hrvatskoga jezika Razrednici trećih razreda

Listopad 2011.

Razrednici

Studeni Subota

Prof. njemaĉkog jezika H. Turĉinović

Oţujak/travanj 2012.,nenast.dani

M. Voronjecki

Travanj 2012.

Budumpešte

I. i II.d

Munchen- Tehniĉki muzej

II. razredirazredna eks.

Krk

Svi treći razredi

Grabrovnica Muzej i rodna kuća P. Preradovića HNK-a u Zagrebu - kaz. predstava

Svi ĉetvrti razredi- struĉna

Uz obrazovne ciljeve naglasiti odgojni cilj:nagraĊivanje Upoznati prirodne ljepote svoje ţupanije

Treći razredi - maturalna ekskurzija

Tijekom IX. i X. mj. dogovor s uĉenicima i roditeljima

Uĉenici po ţelji

Interliber, Zagreb

Ĉlanovi PASCH tima Predstavnici Eko škole

Munchen; dvorci Bavarske

Vjeronauĉna druţina

Posjet Poţeškoj biskupiji

Jankovac Park prirode

Upoznavanje prirodnih bogatstava naše ţupanije

23

Proljeće 2012. Proljeće 2012.

Studeni/prosinac 2011. Lipanj ili kolovoz

Travanj/svibanj, 2012.


Terenska nastava Ciljevi:

Posjet Nacionalnom parku Risnjak

Zadaće -

Upoznavanje eko sustava i razliĉitih biljnih zajednica na terenu definirati ekosustav objasniti prouĉavanje ekosustava nabrojiti glavne biljne zajednice objasniti uzroĉno-posljediĉne veze izmeĊu prirodnih elemenata -razgledavanja i upoznavanja prirodnih posebnosti

Naĉin vrednovanja rezultata Naĉin korištenja ostvarenih rezultata

D. Brlas i Azra Plic i uĉenici 2.a i e razreda - rujan 2011. - lipanj_ planiranje i dogovori oko zadaća uĉenika - rujan-topografske karte -seminarski radovi - grafofolije - pover-point Rasprava na satu i provjera -prezentacija na Ţupanijskom vijeću

Izvanuĉioniĉna nastava

Posjet paleontološkom muzeju u Krapini

Ciljevi: -opći

Geografsko i povijesno znaĉenje krapinskog nalazišta

Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarenja Vremenik aktivnosti Materijali potrebni za izvoĊenje programa

Zadaće - definirati geološka razdoblja - objasniti nastanak i postanak zemlje - objašnjenje evolucije ĉovjeka - samostalno istraţivanje uĉenika Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarenja Vremenik aktivnosti

Materijali potrebni za izvoĊenje programa Naĉin vrednovanja rezultata Naĉin korištenja ostvarenih rezultata

- uĉenici svih 2. razreda; D. Brlas ; A. Bobanac, M. Novosel - travanj 2012. - planiranje u Školskom kurikulumu - veljaĉa: dogovori, zadaci , organizacija - travanj: ostvarenje -topografske karte -seminarski radovi - grafofolije - pover-point Rasprava na satu i provjera -prezentacija na Ţupanijskom vijeću

24


Terenska nastava iz biologije i kemije Ciljevi:

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja projekta:

Javorica, Rupnica, arboretum Lisiĉine Omogućiti razvoj kreativnosti uĉenika Upoznavanje uĉenika sa prirodnim i kulturnim znaĉajkama dijela ţupanije Razvijati timski i istraţivaĉki rad uĉenika Suradnja profesora biologije i kemije na terenu,interdisciplinarnim pristupom Motivirati uĉenike za boravak i istraţivanje u prirodi Formirati grupe i timove Dogovoriti zaduţenja Pratiti rad grupa i timova Izraditi plakate, likovnu knjiţicu sa radovima Dogovoriti suradnju sa vodiĉima u Parku prirode i naseljima - Uĉenici svih prvih razrednih odjela - Profesori biologije i kemije Školska godina 2011/2012 listopad 2011. -formiranje grupa -pripreme na satu -terenska nastava -analiza i zakljuĉci-rezultati -izrada plakata i domaća zadaća

Materijali potrebni za izvoĊenje programa Oblici i metode rada:

Pribor za terenski rad -termometar, klinomjer, mikroskop, fotoaparat,biljeţnica - korištenje struĉne literature - analiza podataka - izrada plakata - izrada powerpoint prezentacija - izrada seminarskih radova

Prijedlozi tema seminarskih radova i prezentacija: Oĉekivani rezultati:

-biološka raznolikost Parka prirode -kemijska i biološka procjena vode -geološki fenomeni Rupnice -Znaĉajke arboretuma Lisiĉine Uĉenici trebaju upoznati instrumente za terenski rad -nauĉiti ponašanje u prirodi -pratiti rad vodiĉa -biljeţiti podatke,prikazat rezultate -paţljivo koristiti instrumente i opremu

Sustav procjenjivanja: c) kriteriji d) instrumenti Evaluacija:

Procijeniti na terenu i u razredu kako uĉenici povezuju gradivo -usmeno ili pisanom provjerom ocijeniti rad na terenu,domaću zadaću,plakate,prezentacije,sastave

25


Izvanuĉioniĉna nastava Ciljevi:

Muzej – rodna kuća Petra Preradovića u Grabrovnici - upoznati graĊanski i stvaralaĉki ţivotopis Petra Preradovića - uoĉiti i objasniti njegovu ulogu u kontekstu hrvatskoga romantizma - osvijestiti vezu izmeĊu Preradovićeve lirike i ţivotne stvarnosti - upoznati zaviĉajnu kulturnu baštinu

Zadaće:

- upoznati domoljubnu, ljubavnu i refleksivnu Preradovićevu poeziju - objasniti ulogu domoljubne lirike i narodnoga jezika u kontekstu hrvatskoga narodnog i knjiţevnog preporoda - objasniti na primjeru Preradovićeve poezije da je pravi jezik zapravo domovina - povezati pjesnikov ţivotopis s njegovim stvaralaštvom - osvijestiti uvjerenje o vaţnosti jezika za nacionalni identitet - uĉvrstiti ljubav prema materinskom jeziku i ponos zbog nacionalne pripadnosti - razvijati istraţivaĉki, timski i suradniĉki rad

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja projekta:

- uĉenici 3.a,3.b,3.c i 3.d razreda - profesorice hrvatskoga jezika - poĉetak listopada 2011. - upoznati uĉenike (i roditelje) s projektom - organizirati (dogovoriti) vrijeme posjeta rodnoj kući - organizirati prijevoz uĉenika - uĉenicima podijeliti zadaće koje se tiĉu pripremnih predradnji za ostvarenje izvanuĉioniĉne nastave - boravak u Muzeju u Grabrovnici i rješavanje planiranih zadaća

Materijali potrebni za izvoĊenje programa

- papir i fotokopirni stroj – nastavni listići - fotoaparat - knjige, internet - dva autobusa - skupinski rad; individualni; ĉeoni - istraţivaĉki rad, pisanje, ĉitanje, fotografiranje - razgovor - pisanje eseja: Preradović- preporoditelj i romantiĉar - izrada prigodnoga panoa

Oblici i metode rada:

Prijedlozi tema seminarskih radova i prezentacija: Oĉekivani rezultati:

Sustav procjenjivanja: e) kriteriji f) instrumenti Evaluacija:

- uĉenici će bolje osvijestiti povezanost Preradovićeva stvaralaĉkog i graĊanskog ţivotopisa sluţeći se izvornim materijalom na izvornom lokalitetu - snaţnije će doţivjeti osobnost pjesnika ĉije ime nosi naša škola - razgovor s uĉenicima, provjeravanje znanja i analiza rezultata - esej, usmena provjera

26


Projektna izvanuĉioniĉna nastava Ciljevi:

Interaktivni sadrţaji iz prirodoslovlja u Tehniĉkom muzeju u MÜNCHENU

Zadaće:

Uĉenici prvog i drugog razreda prirodoslovno-matematiĉkog smjera pripremiti će prije izvoĊenja izvan uĉioniĉke projektne nastave sadrţaje iz mehanike i elektriciteta te će tijekom posjeta izvoditi vjeţbe koje će snimati ili fotografirati. Nakon povratka obraditi će materijale , napraviti pano , prezentaciju i izloţiti projekt drugim uĉenicima i roditeljima. Ciljana skupina za prezentaciju su svi uĉenici prvih i drugih razreda, te roditelji uĉenika koji su sudjelovali u projektu. Nosioci projekta biti će uĉenici prvog i drugog razreda prirodoslovno-matematiĉke oţujak 2012.

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja projekta:

Materijali potrebni za izvoĊenje programa Oblici i metode rada:

Prijedlozi tema seminarskih radova i prezentacija:

Oĉekivani rezultati:

Sustav procjenjivanja: g) kriteriji h) instrumenti Evaluacija:

Prouĉavanje i usvajanje fizikalnih zakonitosti te njihova primjena u interaktivnim eksperimentima postavljenim u muzeju, prouĉavanje primjene fizike i ostalih prirodnih znanosti u tehnici i tehnologiji kroz povijest

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2.

Priprema projekta rujan-listopad Obrada sadrţaja – rujan-oţujak IzvoĊenje izvan uĉioniĉke projektne nastave Analiza - travanj Prezentacija projekta - travanj Udţbenici za 1. i 2. razred iz fizike Dodatna literatura, ĉasopisi, Internet Aparatura u muzeju Individualni i grupni Istraţivanje, internetsko istraţivanje

1. Pravocrtno gibanje 2. Gibanje po kruţnici 3. Potencijalna energija 4. Mehanika fluida 5. Elektriĉno polje 6. Kondenzatori i njihova primjena 7. Elektronika Oĉekujemo da će uĉenici bolje ovladati fizikalnim zakonima da će nauĉiti samostalno istraţivati te raditi u grupi pri ĉemu će se nauĉiti odgovornosti za svoj dio posla, da će nauĉiti suraĊivati s nastvnicima i zajedniĉki ostvarivati ciljeve a) kriterij za procjenjivanje uspješnosti biti će usvojenost sadrţaja, broj pojmova, zakona i izvedenih eksperimenata b) ankete, pisani ispiti znanja Vrednovanje projekta izvesti će uĉenici na kraju putovanja usmenim izvješćivanjem i pisanim izvješćivanjem Uĉenici će projekt prezentirati drugim uĉenicima i roditeljima koji će moći ocijeniti da li su sredstva i rad uloţeni u projekt dali oĉekivane rezultate 27


10. ŠKOLSKI PROJEKTI

PROJEKT PREKOGRANIĈNE SURADNJE GIMNAZIJE PETRA PRERADOVIĆA IZ VIROVITICE (REPUBLIKE HRVATSKA) I SVEUĈILIŠTA U KAPOSVARU (REPUBLIKA MAĐARSKA) Pridruženi partner: Bjelovarsko-bilogorska županija

Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013

Project title: Natural sciences know no borders Acronym: CrossBorderScience Application Form ID: HUHR/1001/2.2.1/0006 Projektni tim škole: 1. Ivana Bešir, ravnateljica škole 2. Slobodanka Polašek, voditeljica tima za fiziku 3. Jasminka Viljevac, voditeljica tima za matematiku 4. Branka InĊić, prof. matematike 5. Azra Plic, prof. matematike 6. Ivana Salajić, prof. fizike 7. Maja Mlinarić, prof. engleskog jezika 8. Slava Drpić, raĉunovotkinja 28


Projekt: PRIRODOSLOVLJE NE POZNAJE GRANICE Planiranje i izvođenje

Program

-

-

popularizacija prirodoslovlja (pogotovo fizike i matematike) u prekograniĉnom podruĉju kroz igru i na neformalan naĉin zainteresirati veći broj uĉenika za studiranje prirodoslovlja razmjena iskustava dobre prakse u pouĉavanju prirodoslovlja u prekograniĉnom podruĉju razvijati osjećaj pripadnosti svojoj sredini razvijati dobrosusjedske odnose i poštovati razliĉitosti ukljuĉivanje uĉenika u svijet znanosti i tehnologije stvaranje pozitivnog stava o timskom i istraţivaĉkom radu razvijati suradniĉko, projektno i radioniĉko uĉenje s ciljem interaktivnog uĉenja, planiranje i izvoĊenje nastave u izvanuĉioniĉnim prostoru omogućiti razvoj kreativnosti uĉenika ukljuĉivanje uĉenika kao odgovornih sudionika u razvoju ljudskog društva organizirati druţenja mladih zastupljena dvojeziĉnost oba prekograniĉna podruĉja

-

motivirati uĉenike za istraţivaĉki rad formirati grupe i timove dogovoriti zaduţenja pratiti rad grupa i timova organizirati predavanja, radionice, prezentacije i natjecanja susretima sa znanstvenicima omogućiti uĉenicima uvid u njihov rad snimiti istraţivaĉke radove i prezentirati ih pisati izvješća evaluacija projekta

-

Ciljevi:

-

-

Zadaće

1. FIZIKA SVAKODNEVNICE Formiranje uĉeniĉkih istraţivaĉkih timova iz fizike, provoĊenje istraţivanja i prezentacija u Kaposvaru (rujan, listopad 2011.) S. Polašek, I. Salajić

Podprojekti , vremenik aktivnosti i nositelji aktivnosti

2. NATJECANJE IZ MATEMATIKE U dogovoru s projektnim partnerom formirati ekipe uĉenika za natjecanje iz matematike, pripremiti ih za natjecanje i proveti natjecanje u Kaposvaru (rujan, listopad 2011.) J. Viljevac, B. Inđić, A. Plic 3. RADIONICA DOŢIVLJAJA Sudjelovanje na Math Art Festivalu u Kaposvaru (listopad)

4.

projektni tim odabrani učenici

NABAVA OPREME ZA FIZIKALNI PRAKTIKUM (rujan do prosinac) S. Polašek, I. Salajić

5. NATJECANJE IZ FIZIKE U dogovoru s projektnim partnerom formirati ekipe uĉenika za natjecanje iz fizike, pripremiti ih i organizirati natjecanje u Virovitici (studeni-sijeĉanj) S. Polašek, I. Salajić


6.

Ciljana skupina

Vrijeme ostvarenja

-

projektni tim odabrani učenici

Uĉenici naše škole prema iskazanom interesu Predstavnici uĉenika završnih razreda osnovnih škola Predstavnici uĉenika svih razreda srednjih škola naše ţupanije Predstavnici srednjih škola iz Kaposvara Predstavnici Sveuĉilišta u Kaposvaru Roditelji uĉenika - sudionika u projektu

02. 09. 2011. do 31.08.2012.

Materijali potrebni za izvoĊenje programa

III. ZIMSKA ŠKOLE FIZIKE Organizirati III. zimsku školu fizike u Virovitici (sijeĉanj)

-

interaktivna ploĉa s odgovarajućim softwareom i hard diskovi raĉunalo projektor kamera fotoaparat razni otpornici, zavojnice i kondenzatori demonstracijski set za pokuse iz fizike kompleti za izvoĊenje pokusa iz mehanike ĉvrstih tijela, dinamike, elektriciteta, magnetizma i optike set geometrijska optika s laserom i magnetna optika model ljudskog oka kompleti strujnih krugova razni stalci i podloge izvori istosmjerne i izmjeniĉne struje , mjerni instrumenti za napon i jakost struje razni dinamometri razni utezi i tijela za moment tromosti komplet za valove na vodi Newtonova cijev termometri razni matematiĉki modeli rjeĉnik engleskog jezika nagrade natjecateljima

Univerzitet u Kaposvaru

74.932,95eura

Gimnazija P. Preradovića Virovitica (od toga za nabavu opreme

41.597,80eura 22.190,00eura)

Vrijednost projekta

Bjelovarsko-bilogorska ţupanija Ukupno:

Oĉekivani rezultati

Vanjski struĉnjaci u projektu Projekt Gimnazije Petra Preradovića iz Virovitice prati i sufinancira dio projekta

9.900,00eura 126.430,75eura

- povećan interes za uĉenje matematike i fizike - povećan interes uĉenika studiranje matematike, fizike i tehnike

Razvojna agencija Vidra, Virovitiĉko-podravka ţupanija Virovitiĉko-podravska ţupanija

30


PROJEKT: EKO ŠKOLA Gimnazija je prvi put dobila status meĊunarodne Eko- škole 2001. godine, a 9. lipnja ove 2011. godine smo sveĉanim podizanjem zelene zastave obiljeţili dobivanje ZLATNOG statusa, s ĉime je naše ĉlanstvo u toj ekološkoj organizaciji postalo trajno. Voditelj EKO-škole: Hrvoje Turĉinović, prof.; sponzor (kum) škole: VITREX d.o.o. PROJEKTI: - na uĉeniĉkoj razini: SVAKI UĈENIK – JEDAN CVIJET -na razrednoj razini: SVAKI RAZRED – JEDAN CVJETNJAK -na školskoj razini: ŠTEDNJA ELEKTRIĈNE ENERGIJE I ŠTEDNJA VODE U ŠKOLI I KOD KUĆE, SAKUPLJANJE PLASTIĈNIH BOCA Cilj: Razvijanje svijesti o potrebi oĉuvanja vlastite zemlje i njenog prirodnog okoliša Namjena: Oĉuvanje okoliša i štednja energije u školi i kod kuće Nositelji: Uĉenici i profesori Gimnazije Naĉin ostvarenja : Kroz sve nastavne planovi i programe škole, brigu o cvjetnjacima, ureĊenju dvorišta i biljeţenju potrošnje el. energije, radne akcije, obiljeţavanje ekoloških datuma, sakupljanje plastiĉnih boca Troškovnik: Sredstva za odrţavanje okoliša (cvijeće, zemlja) 2.000 kn Ĉlanarina u MeĊunarodnim Eko-školama 5.000 kn Osigurat ćemo sredstva sakupljanjem i predajom plastiĉnog otpada, za ĉlanarinu ćemo traţiti sponzora Naĉin korištenja i vrednovanje rezultata: - tjedno ocjenjivanje cvjetnjaka - sudjelovanje u humanitarnim akcijama - sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima eko-škole Sadrţaj i vremenik aktivnosti: mjesec Aktivnosti rujan 2011. - sakupljanje starog školskog papira, zadaćnica te deponiranje u kontejnere - sastanak Eko-odbora, donošenje i usvajanje plana i programa -osnivanje uĉeniĉkog Eko-odbora -obiljeţavanje Dana zaštite ozonskog omotaĉa 16.09. listopad 2011. - aktivnosti i izloţba povodom Dana kruha i Dana zahvalnosti za plodove zemlje - popunjavanje i ureĊivanje cvjetnjaka - ureĊivanje panoa sa programskim koracima i panoa o radu Eko-škole

- ureĊenje nove cvjetne gredice u školskom dvorištu studeni 2011.

prosinac2011. sijeĉanj 2012. veljaĉa 2012. oţujak 2012. travanj 2012.

svibanj 2012.

lipanj 2012.

- provjera dokumentacije o radu prema nastavnim planovima i programima - redovito tjedno ocjenjivanje cvjetnjaka - sudjelovanje u humanitarnim akcijama - izrada i postavljanje bocka sa sakupljanje plastiĉnih boca -obiljeţavanje svjetskog dana borbe protiv AIDS-a -popravak ili izrada novih papirka za svaki razred i postavljanje po uĉionicama - redovito tjedno ocjenjivanje cvjetnjaka -pripreme za provoĊenje Eko-kviza - sakupljanje i vraćanje plastiĉnih boca - provoĊenje i organizacija Eko-kviza - nadopunjavanje panoa novim sadrţajima -obiljeţavanje Svjetskog dana voda -Eko-kviz -obiljeţavanje Dana planeta Zemlje -tjedno ocjenjivanje cvjetnjaka - sakupljanje starog školskog papira i deponiranje u kontejner - ekskurzija predstavnika Eko-škole na Jankovac -završno ocjenjivanje cvjetnjaka i proglašavanje razreda sa najboljim rezultatima -objavljivanje rezultata o ušteĊenoj energiji i vodi te informiranje uĉenika i profesora o ostvarenim aktivnostima u toku školske godine -obiljeţavanje Svjetskog dana zaštite okoliša - analiza rada i ostvarenih rezultata

31


INICIJATIVA „ŠKOLE-PARTNERI BUDUĆNOSTI“ – PASCH-projekt Gimnazija je 26.XI. 2008. primljena u ovaj meĊunarodni projekt. Program Ciljevi:

Zadaće

Ciljana skupina i nositelji

Vrijeme ostvarenja Vremenik aktivnosti

Materijali za izvoĊenje progr. Naĉin vrednovanja rezultata Naĉin korištenja ostvarenih rezultata

Planiranje i izvoĊenje PASCH – projekt (Škole - partneri budućnosti) motivirati uĉenike za uĉenje njemaĉkoga jezika unaprijediti nastavu njemaĉkoga jezika upoznati njemaĉku kulturu i mogućnost usmjeravanja prema njemaĉkim putovima obrazovanja razvijati svijest o vrijednosti poznavanja i uĉenja njemaĉkog jezika u okvirima Europe i svijeta razvijati suradniĉko uĉenje poticati istraţivaĉki duh meĊu uĉenicima razvijati interkulturalno uĉenje, toleranciju i svijest o razliĉitostima ljudi, zemalja i obiĉaja metodiĉko-didaktiĉko usavršavati nastavnika njemaĉkog jezika formirati grupe i timove sudjelovati u projektima Goethe-Instituta pratiti aktualnosti na web-stranici PASCH-inicijative istraţivaĉki rad na internetu komunicirati s uĉenicima drugih PASCH-škola (pisati mailove i chatati na njemaĉkom jeziku) izraditi plakate pisati izvješća redovito objavljivati aktivnosti na web-stranici škole unaprijediti nastavu njemaĉkog jezika uĉenici svih razreda jeziĉne, opće i prirodoslovno-matematiĉne gimnazije koji uĉe njemaĉki kao prvi ili drugi strani jezik profesori njemaĉkog jezika: Lidija Benković (voditeljica projekta), Goran Grba Hrvoje Turĉinović Tijekom školske godine 2011./2012. formiranje PASCH-tima i organizacija deţurstva u Treffpunktu (IX) prezentacija boravka uĉenika stipendista Goethe-Instituta u Njemaĉkoj (rujan/listopad) radionica za djecu vrtićkog uzrasta povodom Dana njemaĉkog jezika i Europskog dana jezika (rujan) odlazak na koncert grupe „Lauter Leben“ i „Die Sterne“u Zagrebu (listopad) izloţba „Musik + X“ (studeni/prosinac) obiljeţavanje 3. roĊendana PASCH-projekta (studeni) komunikacija s uĉenicima PASCH-škola drugih zemalja putem emaila (tijekom cijele školske godine) projekcije njemaĉkih filmova (tijekom školske godine) izrada FB-stranice sudjelovanje nastavnika njemaĉkog jezika na didaktiĉkim i metodiĉkim seminarima (tijekom cijele školske godine) boravak uĉenika stipendista u ljetnim kampovima u Njemaĉkoj (ljetni praznici) odlazak profesora njemaĉkog jezika na studijsko putovanje u Njemaĉku (dobitnika stipendije i termin odreĊuje GI u studenom) provoĊenje ispita «Fit in Deutsch 1» i «Fit in Deutsch 2» (listopad/studeni i travanj/svibanj) posjet Münchenu i susret s uĉenicima jedne njemaĉke srednje škole (2. polugodište) mnogobrojne daljnje aktivnosti u skladu s prijedlozima i inicijativama Goethe-Instituta internet, ĉasopisi , digitalni fotoaparat, digitalna kamera, diktafon… Rasprava / evaluacija na satovima njemaĉkog jezika prezentacija na Školskom i Ţup. vijeću nastavnika stranih jezika prezentacija u Goethe-Institutu Zagreb objava na web stranici škole, FB-stranici PASCH-projekta,virovitica – online, u lokalnom glasilu „Virovitiĉki list“i ostalim novinama


Program: struĉna ekskurzija uĉenikaĉlanova PASCH projekta Ciljevi: -opći

Projekt – Munchen -promicanje i zagovaranje njemaĉke kulture i vaţnosti njemaĉkog jezika u okviru europskih integracija

-specifiĉni -kurikularno planiranje uklopiti u rad ŠSV-a -poticati kreativnost naših uĉenika prilikom razgledavanja i upoznavanja kulturnih znamenitosti grada Munchena -ukljuĉivanje uĉenika u istraţivanje tema vezanih za bavarsku kulturu uz dostupnu literaturu Namjena

-poticati uĉenike da se angaţiraju oko priprema vezanih za upoznavanje grada Munchena (muzeji, dvorci, parkovi) kroz njihovo usmjeravanje da i druge uĉenike ukljuĉe u promišljanje o vaţnosti uĉenja njemaĉkog jezika

Ciljana skupina i nositelji

-uĉenici svih razreda jeziĉne gimnazije, te neki uĉenici iz drugih razrednih odjeljenja -profesori njemaĉkog jezika: Lidija Benković, Hrvoje Turĉinović, Goran Grba - po potrebi i ostali profesori stranih jezika

Vrijeme ostvarenja Vremenik aktivnosti (koraci)

oţujak, travanj -prosinac 2011. – ukljuĉivanje uĉenika -sijeĉanj 2012. – podjela zadaća (grupni rad) -veljaĉa 2012. – naĉin ostvarenja

Sredstva i pomagala

-uĉionice stranih jezika (raĉunalo, pametna ploĉa, biljeţnica kao zapisnik) -Treffpunkt

Naĉin vrednovanja rezultata

Rasprava na satovima stranih jezika

Naĉin korištenja ostvarenih rezultata

-prezentacija na Ţupanijskom vijeću nastavnika stranih jezika -objava na web stranici Vijeća Europe, virovitice – online i u lokalnom glasilu „Virovitiĉki list“

33


Obiljeţavanje Europskog dana jezika

Radio- emisija povodom 26.rujna, Europskog dana jezika Planiranje i izvoĊenje / Interaktivna nastava: - Promicanje i zagovaranje jeziĉne raznolikosti i multikulturalnosti kao vaţnosti jezika u okviru europskih integracija

Ciljevi: -opći

- kurikularno planiranje uklopiti u rad ŠSV-a - razvijati suradniĉko i anketno uĉenje s ciljem što veće interakcije meĊu uĉenicima i suradnicima - ukljuĉivanje uĉenika kao odgovornih sudionika u nastavi -poticati uĉenike da se angaţiraju oko priprema vezanih za obiljeţavanje Europskog dana jezika kroz njihovo usmjeravanje da i druge uĉenike te javnost ukljuĉe u promišljanje o vaţnosti uĉenja stranih jezika -najprije uĉenici svih razreda jeziĉne gimnazije, te prema potrebi i pojedini uĉenici opće i prirodoslovno-matematiĉne gimnazije -profesori njemaĉkog jezika: Lidija Benković, Hrvoje Turĉinović, Goran Grba -profesori engleskog jezika: Dubravka Marendić, Dubravka Sikora, Maja Mlinarić, Ines Harmund -profesor latinskog jezika: Krunoslav Kovaĉić 26. rujna 2011. (termin u dogovoru s Radio Viroviticom) 2. tjedan rujna: dogovor i raspodjela zaduţenja za profesore 3. tjedan rujna: ukljuĉivanje uĉenika u projekt i zaduţenja 4. tjedan rujna: pripremiti uĉenike za radio emisiju s posebnim naglaskom na vaţnosti uĉenja stranih jezika u okvirima europskih integracijskih procesa zadnji tjedan rujna: objava projekta na webstranicama Europe: http://edl.ecml.at/

-specifiĉni

Namjena

Ciljana skupina i nositelji

Vrijeme ostvarenja Vremenik aktivnosti

Materijali potrebni za izvoĊenje programa

ĉlanci iz ĉasopisa, informacije s interneta…, popularna njemaĉka, engleska i talijanska glazba, poezija na njemaĉkom, engleskom i talijanskom jeziku, poslovice i citati o jeziku…

Naĉin vrednovanja rezultata Naĉin korištenja ostvarenih rezultata

rasprava na satovima stranih jezika -predstavljanje projekta na struĉnom skupu ŢSV, -objava na web-stranici Vijeća Europe, web-stranici škole, virovitice – online i u lokalnom glasilu „Virovitiĉki list“

34


Program

Ciljevi: opći

Školski projekt: Europski parlament mladih

okupiti najbolje učenike engleskog jezika iz Gimnazije Petra Preradovida koji pokazuju kreativnost i retoričke sposobnosti pripremiti ih kako bi na najbolji mogudi način predstavili Gimnaziju i Viroviticu pripremiti ih na izlaganje tema i rezolucija na zasjedanju Parlamenta

specifični Zadaće

organizirati sastanke sa odabranim učenicima pripremiti ih za zasjedanje Europskog parlamenta mladih

Ciljana skupina i nositelji

učenici Gimnazije koji imaju širinu znanja i to žele izraziti na demokratski način Ines Harmund

tijekom školske godine Vrijeme ostvarenja

Plan i program po koracima

okupiti zainteresirane učenike pripremiti ih za rasprave sa potrebnim znanjem o odabranim temama materijali de se definirati nakon oblikovanja cjelokupnog sadržaja

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada

timski rad rad u skupinama individualni rad

Očekivani rezultati

zainteresiranost učenika Gimnazije za projekt prolazak njihove rezolucije na zasjedanju Parlamenta

Sustav procjenjivanja kriteriji instrumenti Evaluacija

35


Program:

Školski projekt: Dani Vukovara

Ciljevi:

Obiljeţiti 20. godišnjicu herojske borbe grada Vukovara za svoj opstanak od velikosrpske agresije i uspjeh Domovinskog rata. Pribliţiti našim uĉenicima rijeĉju i slikom (dokumenti i dok. filmovi) Poticati kreativnost naših uĉenika prilikom samostalnih istraţivaĉkih radova. Istraţivanje dostupne literature i razvijanje sposobnosti javnog iznošenja tema. Razvijati osjećaj domoljublja i poštovanja prema herojskoj prošlosti. Detaljnije upoznati uĉenike s novijom hrvatskom povijesti. 1. Istraţiti razloge napada JNA na grad Vukovar 2. Opisati herojsku obranu Vukovara. 3. Objasniti ulogu kljuĉnih osoba u obrani grada Vukovara. 4. Prikazati razmjere stradanja stanovništva Vukovara. 5. Upoznati uĉenike s neslomljivim patriotskim duhom branitelja. 6. Analizirati pokušaje oslobaĊanja Vukovara. 7. Prikazati tragediju nakon pada grada Vukovara: a) sudbine ranjenika vukovarske bolnice b) sudbine zarobljenih branitelja 8. Istaknuti znaĉaj Vukovara za hrvatsku povijest danas – poruke prošlosti za budućnost. Uĉenici svih razrednih odjela, a posebno ĉetvrtih razreda. - Ana Novosel, prof., Miroslav Novosel, prof. i ukljuĉeni uĉenici studeni 2011. rujan 2011. - prikupljanje i prouĉavanje tekstualnog i video materijala listopad 2011. - izrada seminarskih radova i prezentacija studeni 2011. - prezentacija projekta

- opći

- specifiĉni

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja projekta:

Sredstva i pomagala: Oblici i metode rada:

Prijedlozi tema seminarskih radova i prezentacija:

Oĉekivani rezultati:

Sustav procjenjivanja: i) kriteriji j) instrumenti Evaluacija:

Uĉionice 2 ili 7 (s raĉunalom i pametnom ploĉom) - korištenje struĉne literature - analiza podataka - izrada plakata - izrada powerpoint prezentacija - izrada seminarskih radova 1. Poĉetak rata u Hrvatskoj 2. Ratne operacije na našem podruĉju (Otkos 10) 3. Siniša Glavašević i Radio Vukovar 4. Blago Zadro i Marko Babić 5. Dr. Vesna Bosanac, dr. Juraj Njavro i vukovarska bolnica 6. Pad Vukovara 7. Sudbina ranjenika i zarobljenika 8. Znaĉaj Vukovara za Hrvatsku 9. Sudbine vukovarskih zloĉinaca 10. Posjet naših uĉenika Vukovaru 2010. Obogaćivanje znanja i informiranosti uĉenika naše škole o Domovinskom ratu Razvijanje patriotskog duha u pripremanju i realizaciji projekta Ukljuĉenost 2 nastavnika i 20 uĉenika Esej za uĉenike – njihovo mišljenje o tematici i sadrţaju projekta. Analiziranje rezultata eseja na nastavi povijesti.

36


Program

Školski nagradni natječaj¨RAZRED S NAJMANJE IZOSTANAKA¨

Ciljevi:

- smanjiti broj izostanaka u svrhu postizanja još boljeg uspjeha - motivirati uĉenike i ovim vidom nagraĊivanja na redovitost pohaĊanja nastave i njegovati natjecateljski duh - pohvaliti javni i nagraditi uĉenike - svim razrednim odjelima kako bi pozitivnim i ponašanjem utjecali jedni na druge - redovito praćenje izostanaka, opravdavanje, izostanak - redoviti razgovori na satima razrednika - redoviti razgovori s roditeljima - uĉenici svih razrednih odjela i Vijeće uĉenika - razrednici svih razrednih odjela i struĉna suradnica psihologinja:

Namjena

Zadaće

Nositelji

Vrijeme ostvarenja

Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvoĊenje programa Oblici i metode rada

Oĉekivani rezultati Sustav procjenjivanja

Evaluacija

-tijekom cijele nastavne godine -krajem lipnja na sjednici Nastavniĉkog vijeća proglasiti razred s najmanje izostanak - nagradni izlet ostvariti u rujnu sljedeće školske godine - rujan: oglasnom knjigom objavljuje se školski natjeĉaj, razgovori na satima SR - tijekom cijele godine redovito se prate izostanci uĉenika - razredne sjednice na polugodištu: analiza i usporeĊivanje - razredne sjednice na kraju nastavne godine: analiza i usporeĊivanje - sjednica Nastavniĉkog vijeća: proglašenje razreda s najmanje izostanaka po uĉeniku, objava u Godišnjaku škole - rujan sljedeće godine: ostvarivanje nagradnog izleta: odreĊivanje odredište, planiranje i ostvarenje nagradnog izleta - nema posebnih materijala, osim plana i programa za provedbu izleta - troškove prijevoza osigurava škola, a prehrana na izletu: roditelji Uĉenika - objavljivanje školskog natjeĉaja - redoviti razgovori rad na satu razrednika i neposrednom radu s uĉenicima - timski rad razrednika i uĉenika meĊusobna suradnja, dogovori, - razgovori i mišljenja Vijeća uĉenika -ukljuĉenost svih razrednih odjela - smanjivanje izostanaka ,a time i veća uspješnost u uĉenju -tabele broja izostanaka na polugodištu i na kraju godine po razrednim odjelima i tabele uspjeha uĉenika; - usporeĊivanje rezultata na polugodištu i na kraju godine po razrednim odjelima i za cijelu školu - usporeĊivanje rezultata izostanaka ( smanjivanje) i rezultata uspjeha razrednih odjela i škole- nagraĊivanje - mišljenje Vijeća uĉenika i svih uĉenika te nastavnika i roditelja o korisnosti i uspješnosti ovakvog natjecanja

37


GODIŠNJAK ŠKOLE Godišnjak škole izašao je deset puta u kontinuitetu pa planiramo i ove godine. Sadrţavat će saţet, ali cjelovit prikaz rada škole. Svi će ga uĉenici dobiti uz svjedodţbe, kao i ĉlanovi Školskog odbora, Vijeća roditelja, Ţupanija, Grad, Ministarstvu i ostalo suradnici škole. Naĉin vrednovanja: vrjednovat će svi koji proĉitaju Godišnjak, primjedbe će se usvojiti za sljedeću godinu. Naĉin korištenja rezultata: Godišnjak je uz dopunu tablica o uspjehu uĉenika zapravo godišnje izvješće o radu škole i tako ga prikazujemo, a sigurno će koristiti budućim autorima publikacije za obiljeţavanje 100. godina Gimnazije. Program

Godišnjak škole

Ciljevi:

- prezentacija rada škole kroz nastavnu godinu - javnost rada škole - promocija škole, prepoznatljivost škole u društvenom okruţju

Namjena

-svi uĉenici dobivaju Godišnjak na kraju nastavne godine - roditelji: putem uĉenika imaju uvid u rad škole - suradnici škole: ĉlanovi Školskog odbora, Ţupanija, Grad, ustanove kulture u gradu … - ostvarivanje timskog rada ravnateljice, nastavnika i uĉenika - redovito praćenje dogaĊanja, biljeţenje i pohranjivanje podataka - motivirati što više osoba za ukljuĉivanje u rad - ureĊivanje i izdavanje, uruĉivanje uĉenicima, nastavnicima, suradnicima - ravnateljica škole Ivana Bešir - prof.: Zdenka Kos i Josip Strija kao urednici s ravnateljicom - nastavnici škole - uĉenici koji se ţele ukljuĉiti u rad - tijekom cijele godine; iz tiska izlazi krajem lipnja kako bi ga dobili uz svjedodţe svi uĉenici - rujan: dogovor i zaduţenja - tijekom cijele godine: biljeţe se podaci, vremenik dogaĊanja, novinari i školski knjiţniĉar snimaju i pohranjuju slike , nastavnici suraĊuju s tekstovima, kao i uĉenici koji ţele - svibanj: završna verzija i izbor tiskare - lipanj: priprema se, ureĊuje za tisak - kraj lipnja: izlazi iz tiska - lipanj i srpanj: uĉenici ga dobivaju uz svjedodţbe , kao i ostali suradnici Škole - raĉunala, fotoaparat i sav ostali materijal imamo u školi - tiskanje (prema ponudama i sredstvima) - timski rad – meĊusobna suradnja, dogovori - biljeţenje podataka, osvrta - snimanje dogaĊaja u školi i na izletima, pohranjivanje podataka i slika - ureĊivanje za tisak - tiskanje i podjela - uspješna prezentacija rada škole - spremnost za timski rad - ukljuĉenost najmanje 8 nastavnika i 5 uĉenika- izvrsno - uspješnost prezentacije : mišljenja uĉenika, roditelja, Nastavniĉkog vijeća, Školskog odbora, društvenog okruţja - prema dobivenim mišljenjima i anketama

Zadaće

Nositelji

Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvoĊenje programa Oblici i metode rada

Oĉekivani rezultati

Sustav procjenjivanja Evaluacija

38


V. NAĈIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA OSTVARENIH REZULTATA Na kraju školske godine Tim za kvalitetu, Nastavniĉko vijeće, Školski odbor, ali i Vijeća uĉenika i Vijeća roditelja procijenit će ostvarene rezultate ovog kurikuluma. Ostvareni rezultati bit će vidljivi i u Godišnjaku škole. Nastavniĉko će vijeće donijeti procjenu i prijedloge za sljedeću školsku godinu u suglasnosti s Nacionalnim okvirnim kurikulumom i premetnim kurikulumima .

39


Školski kurikulum Gimnazije Petra Preradovića - šk. god. 2011./2012.  
Školski kurikulum Gimnazije Petra Preradovića - šk. god. 2011./2012.  

Školski kurikulum Gimnazije Petra Preradovića - šk. god. 2011./2012.

Advertisement