Page 1

GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA

ŠKOLSKI KURIKULUM GIMNAZIJE PETRA PRERADOVIĆA

školska godina 2016./2017.

Virovitica, rujan 2016.


SADRŽAJ…

I. UVOD………………………………………………………..…………….……………………………………………..... II. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI……………............................................................................. III. MISIJA I VIZIJA ŠKOLE, CILJ I NAMJENA ŠKOLSKOG KURIKULUMA…….......................... IV. PLANOVI I PROGRAMI AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE CILJEVA……................................. 1. Dosadašnji rezultati poboljšanja rada škole…………………......................................... 2. Planirani opći ishodi…………………………..……..……………………………………..…................. 3. Školski razvojni plan……………………………………………………………………….………………....... 4. Nastavni plan i program gimnazije…..………………………………………………………………..... 5. Odgojno-obrazovna područja …………….……………………………………………………………..... 6. Izborna nastava, fakultativna, dodatna i dopunska nastava……….………...…………..... 7. Izvannastavne aktivnosti…………...……………………………………………….…………………........ Recitatorska družina……………………............................................................... Nadareni fizičari…………………..……………………………………………....………………....... GLOBE družina ………………………….….………………………………...............………....... Vjeronaučna družina „Kapljice ………………………………………………........………....... Likovna grupa……………………..………………………………………..…………...…………...... Školsko sportsko društvo…………………………………………….…………...……………...... Literarno-novinarska grupa……………………………………………………..……………...... Školski pjevački zbor………………………………………………...…………….……………....... Sportska natjecanja………..…………………………………………..............……………....... Dramska družina……………………………………………………………...…………………........ 8. Natjecanja učenika srednjih škola…………..………………………………………………………..... 9. Školske priredbe, kazališne predstave preventivni program……………...……..……..... Zdravstveni odgoj……..………………………………………………………………..………........ Građanski odgoj i obrazovanje …………..………………………………………………........ 10. Struče ekskurzije, projektna izvanučionična nastava – plan.................................... Upoznajmo susjede: Ljubljana – Bled – Bohinj…………..……………………………….....… Rim – Assisi – Firenza…………..…………………………………………………........................... Interliber i izložba A. Giacomettia …………..…………………………………………………....... Školski nagradni natječaj …………..………………………………………………….................... Glavni gradovi Europske unije …………..…………………………………………………............. Lisičine, Rupnica, Jankovac, Ružica grad………………………………………………………...... NP Krka………………….…………………………………………...…………………........................... NP Plitvice …………………….………………………………………...…………………......................

4 6 7 7 7 7 8 11 12 15 25 25 25 26 27 29 30 30 31 31 32 33 33 34 35 36 38 39 40

41 42 42 43 Aquatika – slatkovodni akvarij ............................................................................. 44 Posjet Virkomu ………………………………………………………......……...………………….... 45 Stručni posjet virovitičkoj tvornici šećera...................................................... 45 Izvanučionična nastava: Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja................ 46 Preventivni program: posjet Zajednici Cenacolo i dječjem domu V.Nazor .... 47 Stručna ekskurzija: Sarajevo.......................................................................... 48 2


Stručna ekskurzija: London ........................................................................... Stručna ekskurzija: Prirodoslovni muzej u Beču............................................. Stručna ekskurzija: Tehnički muzej u Zagrebu i NE Krško................................ Stručna ekskurzija: Mljet – Dubrovnik – Sarajevo ......................................... Izvanučionična nastava: Grabrovnica............................................................ Terenska nastava: Memorijalni centar Vukovar............................................. 11. Školski projekti ……………………………………………………………...…………………................... EKO škola ……………………………………………………………...………………….................. PASCH projekt ……………………………………………………………...…………………........... EDJ: Koliko jezika znaš, toliko vrijediš ........................................................... Jedinstveni ispiti znanja iz hrvatskoga jezika ................................................ Hrvatski olimpijski dan: razredno prvenstvo u krosu .................................... Kampanja „Za manje otpada“ ....................................................................... Plastičnim čepovima do skupih lijekova ........................................................ Škole za Afriku……………………………………………………………...……………….….......... Kako čitati grafove? ……………………………………………………………...……………...….. Informatika u matematici ……………………………………………………………...……...…. Zeleni dan……………………………………………………………...………………….................. Jedinstveni ispit iz kemije ……………………………………………………………...…………… Svjetski dan poezije – velike književne obljetnice .......................................... „Koraci sjećanja“ ……………………………………………………………...…………………........ Postali smo srednjoškolci ……………………………………………………………...…………... Obilježavanje značajnih datuma hrvatske povijesti ....................................... Maturalne svečanosti……………………………………………………………...…………………. Obilježavanje dana ružičastih majica …………………………………………………………… Međunarodni dan glazbe ……………………………………………………………...…………... Arheološki susreti ……………………………………………………………...…………………...... Dan sjećanja na žrtvu Vukovara ……………………………………………………………...…. Virovitica u Domovinskom ratu ……………………………………………………………....... Dan fakultativnih nastava ……………………………………………………………...……….... 12. Projektni tjedan (Tjedan darovitih učenika, Dan škole).............................................. Rokovi matematičari ……………………………………………………………...………………….. Svjetski dan prava potrošača……………………………………………………………...………. Klokan bez granica……………………………………………………………...…………………...... Međurazredna natjecanja u malom nogometu (mladići) ............................... Dan škole: Zajedno do cilja u utrci prijateljstva.............................................. ESF projekt ……………………………………………………………...…………………................ Projekt e-Škole……………………………………………………………...…………………............ Godišnjak škole ……………………………………………………………...………………….......... V. Način vrednovanja i korištenja rezultata……………………………………………………….............

3

49 50 50 51 52 53 54 55 56 56 57 57 58 59 60 61 61 62 62 63 63 64 65 65 66 68 69 70 71 71 72 73 73 74 74 75 75 76 77 77


UVOD Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, Gimnazija Petra Preradovića donosi svoj Školski kurikulum. Kurikulum podrazumijeva opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, sadržajne elemente, te kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa. Nacionalni okvirni kurikulum temeljni je dokument koji na nacionalnoj razini donosi vrijednosti, opće ciljeve i načela odgoja i obrazovanja, koncepciju učenja i poučavanja, određuje odgojnoobrazovna postignuća na određenim stupnjevima učenikova razvoja, odnosno postignuća za određene odgojno-obrazovne cikluse i odgojno-obrazovna područja, utvrđuje načine i kriterije vrjednovanja i ocjenjivanja. Načela, koja čine vrijednosna uporišta za izradbu i ostvarenje nacionalnoga kurikuluma, jesu: * visoka kvaliteta odgoja i obrazovanje za sve * jednakost obrazovnih mogućnosti za sve * obveznost općeg obrazovanja * horizontalna i vertikalna prohodnost * uključenost svih učenika u odgojno-obrazovni sustav * znanstvena utemeljenost * poštivanje ljudskih prava i prava djece * kompetentnost i profesionalna etika * demokratičnost * samostalnost škole * pedagoški i školski pluralizam * europska dimenzija obrazovanja * interkulturalizam

Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program rada škole prema odgojno-obrazovnim područjima općeg obveznog i srednjoškolskog školovanja. Jezgrovni kurikulum se odnosi na sve učenike i obvezan je pa su ga nastavnici planirali u svojim nastavnim programima koji su u školi. Diferencijalni (razlikovni) kurikulum sadrži izborne predmete. Školski kurikulum prije svega donosi plan fakultativne nastave, dodatne i dopunske nastave, izvannastavnih aktivnosti, projekte, ekskurzije i ostale planirane djelatnosti. Sadržaj školskog kurikuluma obuhvaća analizu dosadašnjeg stanja te plan i program ponuđenog ove školske godine: naziv aktivnosti ili projekta, cilj, namjena, način ostvarenja, vremenik aktivnosti, troškovnik, način vrednovanja rezultata i način korištenja ostvarenih rezultata. 4


Vodeći se općim odgojno-obrazovnim ciljevima nacionalnog kurikuluma, postavili smo ciljeve razvoja škole tijekom sljedećih godina, koji su nam bili vodilja za odabir aktivnosti u školskoj godini 2016./2017. -

Motivirati i osposobiti učenike za cjeloživotno obrazovanje Poticati razvoj svih područja darovitosti Osposobiti učenike za samostalno učenje Uspješno pripremiti učenike i provesti ispite državne mature u školskoj godini 2016./2017. Više promovirati školske aktivnosti u medijima Razvijati suradničko učenje Osposobiti učenike za poštivanje različitosti i snošljivost; nenasilno rješavati sukobe Razvijati svijest o očuvanju povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske

Školski kurikulum prema Zakonu donosi Školski odbor u rujnu tekuće školske godine, na prijedlog Nastavničkog vijeća. I ove godine ostvarit ćemo ga sredstvima koja su nam na raspolaganju te predanošću nastavnika svom pozivu. Školski je kurikulum otvoren dogradnji i izmjenama.

5


OSNOVNI PODACI O ŠKOLI Naziv škole: Gimnazija Petra Preradovića Adresa škole: 33 000 Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 16 Virovitičko-podravska županija Šifra ustanove: 10-089-501 Temeljem rješenja Ministarstva prosvjete od 17. studenog 1992. godine Gimnazija Petra Preradovića Virovitica izvodi nastavni plan i program 1. opće gimnazije, šifra 320104 2. jezične gimnazije, šifra 320204 3. prirodoslovno-matematičke gimnazije, šifra 320304. Gimnazijsko školovanje traje 4 godine, a završava položenom državnom maturom. Gimnazija je ove godine upisala 4 prva razredna odjela: 2 opće , 1 jezične i 1 prirodoslovno matematičke gimnazije, stoga imamo 16 razrednih odjela. Broj razrednih odjela po godinama: Program Opća gimnazija Jezična gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Ukupno odjela: 16 Ukupno učenika: 424

1.razred

2.razred

3.razred

4.razred

2 1 1

2 1 1

2 1 1

2 1 1

4 98

4 99

4 114

4 108

Stručna zastupljenost nastave i ostali djelatnici škole: U Gimnaziji je ove školske godine zaposleno 48 djelatnika: - ravnateljica škole - pedagoginja - psihologinja - knjižničar - nastavnika – 38 ( 5 nastavnika normu ostvaruje u Gimnaziji i još jednoj školi) Nastava je stručno zastupljena. - 2 radnika u upravno-administrativnim poslovima: tajnica škole (zamjena za bolovanje) računopolagateljica - 4 radnika na pomoćnim tehničkim poslovima

6


MISIJA I VIZIJA ŠKOLE, CILJ I NAMJENA ŠKOLSKOG KURIKULUMA NAŠA VIZIJA: Zajedno i kvalitetno = zadovoljni i uspješni NAŠA MISIJA : omogućiti učenicima da kvalitetnim radom i zajedničkom suradnjom steknu potrebne kompetencije za nastavak školovanja, za život i uključivanje u svijet rada. NAŠ CILJ : prepoznatljivost škole kao važne odgojno-obrazovne ustanove koja u svom okružju pruža svestran intelektualan, osobni, društveni i fizički razvoj učenika kao pripremu za daljnje školovanje te za cjeloživotno učenje NAMJENA ŠKOLSKOG KURIKULUMA Učenici: uspješnost učenika u nastavi, na nacionalnim ispitima, državnoj maturi, natjecanjima i upisima na fakultete; prepoznavanjem kompetencija učenika motivirati ih za daljnji razvoj kroz nastavu i izvannastavne aktivnosti Nastavnici: razvijanje kreativnosti nastavnika, sklonosti timskom radu, motiviranje za permanentno stručno usavršavanje Škola: razvijanje pozitivnih stavova, kritičkog mišljenja, uzajamnog poštovanja i samopoštovanja; stvaranje ugodnog ozračja u školi; prepoznatljivost škole pri upisima učenika Roditelji: razvijanje suradničkih odnosa škole i roditelja Društveno okruženje: otvorenost suradnji

PLANOVI I PROGRAMI, AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE CILJA 1.Dosadašnji rezultati na poboljšanju rada škole Školski tim za kvalitetu proanalizirao je ostvarenje dosadašnjih mjera za poboljšanje rada škole i došao do zaključaka da su urodile plodom. Ostvarili smo sve planirano Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada škole. U Godišnjaku škole sažeto smo prikazali rad škole; dobili su ga svi učenici i suradnici škole u digitalnom obliku. Prošle godine smo četvrti put obilježili Tjedan darovitih učenika u sklopu kojega smo proslavili i Dan škole. Zamjenom uloga između učenika, nastavnika, ravnateljice i stručne službe nastojali smo poboljšati međusobno razumijevanje i komunikaciju. Vrednovanjem projekta učenici su izrazili zadovoljstvo ovakvim načinom rada i želju za nastavkom sličnih aktivnosti i ove godine, stoga smo odlučiti i ove godine obilježiti Tjedan darovitih učenika (11.3. – 17.3.2017.) u ponešto drugačijem obliku. Umjesto nastave, ove godine će učenici i nastavnici provesti zajednički dan na virovitičkim ribnjacima. Dan će biti ispunjen sportskim natjecanjima i zajedničkim druženjem učenika i profesora. Na osnovi analize i mišljenja Tima te rezultata provedenog samovrednovanja škole od strane učenika, donesen je razvojni plan za ovu školsku godinu. 2. Planirani opći ishodi: - uspješan završetak školske godine - uspjeh na natjecanjima učenika srednjih škola - uspješno položena matura i upisi na fakultete - ostvarenje svih aktivnosti planiranih kurikulumom - ostvariti očekivana postignuća planirana u Nacionalnom okvirnom kurikulumu

7


ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN za školsku godinu 2016./2017. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA

1. Poučavanje i učenje

CILJEVI

METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA

1.1.Podići kvalitetu rada svih nastavnika koja će rezultirati: -uspješno položenom državnom maturom -visokim postotkom upisa na željene fakultete (70%) - uspjehom na natjecanjima učenika

jasno definirati očekivana postignuća i kriterije ocjenjivanja - osuvremeniti nastavu različitim oblicima i metodama rada - više individualizirati pristup učenicima - evaluacijsko praćenje nastave od strane stručnih službi škole

1.2. Razvoj nastavničkih kompetencija: nastavnik koji ima viziju; otvoren za nove ideje; stručno i metodički osposobljen, motiviran za korištenje suvremenih metoda rada

- individualno stručno usavršavanje -korištenje e-dnevnika -stručno usavršavanje u školi teme: Emocije u odgojnoobrazovnom sustavu

NUŽNI RESURSI

DATUM DO KOJEGA ĆE OSOBE ODGOVORNE ZA MJERLJIVI POKAZATELjI SE CILJ OSTVARITI PROVEDBU AKTIVNOSTI OSTVARIVANJA CILJEVA Uspjeh na kraju nastavne godine

Nastavnici, učenici i stručni suradnici

kolovoz, 2017. nastavnici stručna vijeća ravnateljica stručni suradnici

Nastavnici iz svih predmeta (međusobno) Pedagoginja, psihologinja, ravnateljica

Pristup internetu Psihologinja

8

Upisi na fakultete Anketa među učenicima i nastavnicima

Nastavnici Stručna literatura

Uspjeh na državnoj maturi

Tijekom cijele školske godine

nastavnici stručna vijeća ravnateljica stručni suradnici

Broj pročitanih stručnih knjiga Sudjelovanje na seminarima i primjena naučenog


1.3. Podizanje učeničke motivacije za stjecanjem znanja, razvoj talenata i životnih vještina

Pripreme za maturu Pripreme za natjecanja Dodatna i dopunska nastava Fakultativna nastava Probna državna matura(MAT, ENG) *Predavanja i radionice ped.psih. tematike na ŠSV *obilježavanje Tjedna darovitih učenika *aktivno sudjelovanje učenika u svim školskim projektima - jasno definirati kriterije ocjenjivanja pisanih provjera

2. Praćenje i vrednovanje

2.1. Redovito praćenje i vrednovanje učeničkih postignuće (znanja, vještina i kompetencija), u nastavi, na maturi , natjecanjima i ostalim aktivnostima

- provedba jedinstvenog testa znanja u svim razredima iz hrvatskoga jezika - jedinstveni test iz kemije (1.i 3.razredi) - nastaviti tradiciju pohvaljivanja i nagrađivanja uspjeha učenika (na kraju školovanja i sudionike državnih natjecanja)

Pripreme za maturu: do ožujka 2017. Nastavnici Nastavnici,

Do sredine travnja

stručni suradnici

Do kraja nastavne godine

Ravnateljica

Uspjeh na maturi Uspjeh na natjecanjima Uspjeh u nastavi Motivacija učenika za rad

Stručni suradnici Smanjenje izostanaka učenika ( usporedba s prethodnim godinama)

Kraj ožujka 2017. Anketa za učenike

Nastavnici, stručni suradnici nastavnici hrv.jezika

Na početku nast.godine

Predmetni nastavnici Razrednici

Opći uspjeh učenika

Listopad, studeni 2016. Ožujak, 2017.

Školsko stručno vijeće hrvatskog jezika, nastavnici kemije

Rezultati učenika na natjecanjima

ravnateljica (knjige osigurava škola)

9

Kraj nastavne godine

Uspjeh na maturi Nastavničko vijeće Ravnateljica


2.2. Uskladiti kriterije opravdavanja izostanaka i kašnjenja na nastavu - nagradni natječaj za razred s najmanje izostanka 2.2. Razvoj učeničke - na SR provesti primjerene odgovornosti za radionice poštivanje vlastitih i - podsjećati na školske tuđih prava i izvršavanje pravilnike i Etički kodeks obveza učenika -pojačati ulogu vijeća učenika -aktivno sudjelovanje učenika u svim školskim projektima

3. Školsko ozračje

-Unaprijediti odnose među učenicima -Unaprijediti odnose između učenika i nastavnika -Unaprijediti kvalitetu komunikacije između zaposlenika škole

-zajednički provesti dan u druženju i sportskim natjecanjima na ribnjacima -radionica o komunikaciji u 1.razredima -predavanje na NV Stres u razredu, Emocionalna pedagogija,

. Razrednici Stručni suradnici

Razrednici

Do kraja nastavne godine (ostvarenje početkom sljedeće godine)

Broj izostanaka na kraju školske godine Usporedba s prethodnim godinama

NV, Ravnateljica

Nastavničko vijeće Tijekom godine Stalno

Usporedba broja odgojnih mjera: s prethodnim godinama Anketa za učenike

Vijeće učenika

Nastavnici Stručna služba Ravnateljica Učenici

Ožujak, 2017.

Listopad, 2016.

Siječanj, 2017.

10

Nastavnici, učenici, stručna služba, ravnateljica

Psihologinja, Pedagoginja

Ankete, razgovor Poboljšana komunikacija i međusobno razumijevanje


NASTAVNI PLANOVI GIMNAZIJSKIH USMJERENJA OPĆA GIMNAZIJA Predmet/razred Hrvatski jezik Strani jezik – prvi Strani jezik – drugi Latinski jezik Glazbena umjetnost Likovna umjetnost Psihologija Logika Filozofija Sociologija Povijest Zemljopis Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Izborna nastava Vjeronauk – Etika UKUPNO:

I. 4 3 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 32

II. 4 3 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 33

III. 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 33

JEZIČNA GIMNAZIJA IV. 4 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 33

I. 4 4 4 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 32

11

II. 4 4 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 33

III. 4 5 4 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 1 33

IV. 4 5 4 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 32

PRIRODOSLOVNOMATEMATIČKA GIMNAZIJA I. II. III. IV. 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 6 6 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 33 33 33 33


ODGOJNO-OBRAZOVNA PODRUČJA GIMNAZIJSKOG ŠKOLOVANJA Jezično-komunikacijsko Područje Odgojno-obrazovni ciljevi Očekivana učenička postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava Diferencijalni(razlikovni) kurikulum

Školski kurikulum

Matematičko područje Odgojno-obrazovni ciljevi Očekivana učenička postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava Diferencijalni(razlikovni) kurikulum

Školski kurikulum

Hrvatski jezik, strani jezici, latinski jezik Određeni NOK-om Određeni NOK-om Određen nastavnim planom i programom gimnazija – isti za sva tri usmjerenja: Nastavni planovi i programi izrađeni u skladu s NOK-om i predani u školu Opća gimnazija – izborni predmeti: hrvatski jezik :III. i IV. razredi talijanski jezik: II. razredi informatika: II. razredi kemija: II.razredi engleski jezik: II., III. i IV. razredi matematika: III. i IV. razred Jezična gimnazija : u III. i IV. r. pojačan program stranih jezika, fakultativna nastava talijanskog jezika PMG: umjesto II. stranog jezika pojačan program matematike i informatike, fakultativna nastava likovne umjetnosti u IV.r Pripreme za državnu maturu Izvannastavne aktivnosti: recitatori, dramska družina Natjecanja učenika (pripreme i sudjelovanje) iz hrvatskoga, engleskog, njemačkog i latinskoga jezika Školski projekti za sve učenike: PASCH projekt (njemački jezik) Obilježavanje Europskog dana jezika, Dana hrv. Jezika, jedinstveni ispiti znanja ih hrv.jezika, Stručne ekskurzije : Zagreb, posjet Grabrovnici Kazališne predstave za sve učenika: 2 predstave u Kazalištu Vtc Matematika Određeni NOK-om Određeni NOK-om Određen nastavnim planom i programom gimnazija po usmjerenjima. Nastavni planovi i programi izrađeni u skladu s NOK-om i predani u školu Prirodoslovno-matematička gimnazija: ima pojačan program matematike (i informatike) umjesto drugog stranog jezika Opća gimnazija – matematika kao izborni predmet u III. i IV.r Fakultativna nastava iz matematike III. d razred Dopunska nastava: prema potrebama učenika Natjecanja učenika (pripreme i sudjelovanje) učenika na natjecanju iz matematike učenika srednjih škola i učenika matematičkih usmjerenja ¨Klokan bez granica¨- pripremanje i sudjelovanje učenika na međunarodnom natjecanju Ekipno natjecanje iz matematike „Rokovi matematičari“ i državno ekipno natjecanje Festival matematike u Puli 12


Prirodoslovno područje

Fizika,kemija,biologija,geografija

Odgojno-obrazovni ciljevi Očekivana učenička postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava Diferencijalni(razlikovni) kurikulum Školski kurikulum

Određeni NOK-om za gimnazije Određeni NOK-om Određen nastavnim planom i programom gimnazija i Usmjerenja: nastavni planovi i programi u školi Prema propisanim nastavnim planovima i programima Usmjerenja Natjecanja učenika (pripreme i sudjelovanje) učenika na natjecanjima iz fizike, kemije, biologije i geografije Za sve učenike trećih i četvrtih razreda fakultativne nastave kemije i fizike Projekti: GLOBe program Eko škola (suradnja sa svim predmetima) Dani otvorenih vrata PMF-a, NE Krško, Prirodoslovni muzej Beč

Društveno-humanističko područje Odgojno-obrazovni ciljevi Očekivana učenička postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava

Povijest, geografija, psihologija, sociologija, filozofija, logika, vjeronauk, etika i dr. integrirano u predmete Određeni NOK-om Određeni NOK-om Određen nastavnim planom i programom gimnazija za određene predmete: nastavni planovi i programi izrađeni i predani –u školi Prema propisanom planu i programu Vjeronauk ili etiku svi učenici slušaju prema osobnom izboru Natjecanja učenika (pripreme i sudjelovanje) iz predmeta: povijest, geografija,filozofija, logika, vjeronauk Natjecanje učenika u samostalnim istraživačkim radovima iz povijesti Projekti: Obilježavanje značajnih datuma hrvatske povijesti Projekt: Vukovar

Diferencijalni(razlikovni) kurikulum Školski kurikulum

Teh. i informatičko područje Odgojno-obrazovni ciljevi Očekivana učenička postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava Diferencijalni(razlikovni) kurikulum

Školski kurikulum

Informatika Određeni NOK-om za gimnazije Određeni NOK-om Određen nastavnim planom i programom Nastavni planovi i programi izrađeni i predani u školu Prirodoslovno-matematička gimnazija: pojačan program informatike umjesto drugog stranog jezika Opća gimnazija i jezična prema propisanom planu i programu Izborna nastava OG u II. razredima, fakultativna nastava Natjecanja učenika (pripreme i sudjelovanje) učenika na natjecanju iz informatike učenika sr.škola Sudjelovanje u školskim projektima kao tehnička podrška

13


Umjetničko područje Odgojno-obrazovni ciljevi Očekivana učenička postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava

Diferencijalni(razlikovni) kurikulum

Školski kurikulum

Tjelesno i zdravstveno područje Odgojno-obrazovni ciljevi Očekivana učenička postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava Diferencijalni(razlikovni) kurikulum Školski kurikulum

Likovna umjetnost, glazbena umjetnost, filmska i medijska kultura, dramska kultura i umjetnost, umjetnost pokreta i plesa Određeni NOK-om Određeni NOK-om Određen nastavnim planom i programom gimnazija: program likovne i glazbene umjetnosti, u dijelu programa hrvatskoga jezika i TZK-a Nastavni planovi i programi izrađeni i predani Prema planu i programu opća i jezična gimnazija ima likovnu i glazbenu umjetnost sve 4 godine Prirodoslovno-matematička ima likovnu i glazbenu umjetnost ima prve dvije godine, u četvrtom razredu fakultativnu nastavu iz likovne umjetnosti Izborna nastava hrvatskoga jezika ima sadržaje iz filmske i medijske kulture i dramske kulture TZK-a ima sadržaje pokreta i plesa Izvannastavne aktivnosti (za sve učenike): recitatori, dramska družina, pjevački zbor Školske priredbe prigodom Dana škole…(nastupi, izložbe učeničkih radova) Školski projekti za sve učenike: Projekti likovne družine Stručne ekskurzije: Izložba A. Giacomettia Posjete likovnim izložbama u Virovitici Tjelesna i zdravstvena kultura Određeni NOK-om Određeni NOK-om Određen nastavnim planom i programom gimnazija Nastavni planovi i programi izrađeni i predani Izrađuje se individualno za učenike s nekim posebnim potrebama Izvannastavne aktivnosti : pripreme za športska natjecanja Športska natjecanja učenika srednjih škola: sudjelovanje: rukomet (Ž,M), košarka(Ž,M), nogomet, stolno tenis(Ž,M), odbojka(Ž,M), atletika Školski projekti za sve učenike: Školsko športsko društvo Sudjelovanje na međunarodnoj utrci„Virovitica 1234...“, Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana razrednim prvenstvom u krosu, sportska natjecanja povodom Dana škole

14


IZBORNA, FAKULTATIVNA, DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA Izborna nastava Vjeronauk i etika – učenici u svim razrednim odjelima biraju jedan od predmeta

Izborna nastava u općoj gimnaziji Izborna nastava ostvaruje se kao dio redovnog nastavnog plana i programa opće gimnazije. Učenici biraju program koji želi od ponuđenih programa. Nastavni planovi i programi dio su školske dokumentacije za ovu godinu.

Planirana izborna nastava opće gimnazije ove godine: Razredi Drugi razredi

Treći razredi

Četvrti razredi

Predmeti Informatika Engleski jezik Kemija Engleski jezik Matematika Hrvatski jezik Hrvatski jezik Matematika Engleski jezik

Nastavnici Tomislav Šipek Dubravka Sikora Ivana Salajić Tomislav Matešić Azra Razlog Sanja Srnak Maja Bašnec Branka Inđić Renata Kos Badanjek

Fakultativna nastava: Kemija, Talijanski jezik, Likovna umjetnost, Hrvatski jezik , Fizika, Matematika, Informatika, Češki jezik i kultura po modelu C

DODATNA NASTAVA I DOPUNSKA NASTAVA Dopunska nastava organizirat će se prema potrebama učenika, iz predmeta za koje se ukaže potreba, a izvodit će se prema programima odgovarajućeg razreda. Prema interesima učenika organizirat ćemo i dodatnu nastavu, koliko je moguće u sklopu godišnjeg zaduženja nastavnika, kako bismo pripremili zainteresirane učenike za natjecanja učenika srednjih škola. Cilj dodatne nastave: proširivanje znanja učenika; povezivanje stečenih znanja s novim sadržajima Cilj dopunske nastave: pomoći učenicima u savladavanju gradiva

15


Dodatna nastava

Matematika

Ciljevi: -opći

-

ostvarivanje zadataka i ciljeva postavljenih nacionalnim obrazovnim kurikulumom za matematičko područje u četvrtom ciklusu obrazovanja za gimnazije

-specifični

-

povećati aktivnost učenika i njihov interes za matematiku populariziranje matematike, stjecanja novih znanja i vještina, razvijanje samostalnosti, sigurnosti i timskog rada

-

usvajanje znanja matematičkih programa, osposobljavanje učenike za primjenu usvojenog znanja u redovnoj nastavi i na natjecanjima iz matematike te pridonijeti svestranom razvitku njihove ličnosti

-

osposobiti učenike da što bolje i što uspješnije savladaju zadani program kako bi poslije postizali bolje rezultate, kako u višim razredima tako i na državnoj maturi i natjecanjima omogućiti nadarenim učenicima (onima koji imaju posebni smisao i interes za matematiku) proširivanje znanja i nastavnih sadržaja, razvijanje matematičkih vještina i stvaralačkih sposobnosti razvoj logičkog i matematičkog razmišljanja kod učenika

Zadaće

-

-

naučiti donositi logičke zaključke, biti uporan i ne odustati sudjelovanje na natjecanjima (školskom, županijskom, državnom), na Festivalu matematike u Puli, Mathema u Koprivnici i Rokovim matematičarima (ekipna natjecanja) i ostalim matematičkim aktivnostima. Učenici koji žele naučiti ono što nisu uspjeli na redovnoj nastavi i učenici koji žele proširiti svoje znanje te sudjelovati na matematičkim natjecanjima. -

Ciljana skupina i nositelji

Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima

Nositelji: profesori B. Inđić, A. Razlog, M. Uzelac, M. Vidalina Prvo i drugo polugodište po jedan sat tjedno poslije redovne nastave.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. Potrebni materijali Oblici i metode rada Očekivani rezultati Sustav procjenjivanja c) Kriteriji d) Instrumenti Evaluacija

Potencije i algebarski izrazi i razlomci (4 sata) Problemi prvog stupnja (1 sat) Rad u matematičkom programu GEOGEBRA (4 sata Matematička indukcija (4 sata) Izučavanje teorije brojeva (8 sati) Dirichletov princip (5 sati) Trigonometrija (4 sata) Polinomi (5 sati)

Udžbenik, zbirka zadataka, pribor za crtanje, prijenosno računalo, projektor, zadaci sa dosadašnjih natjecanja Frontalni, grupni i individualni Postići veći uspjeh u redovnoj nastavi i natjecanjima

Sustavno praćenje napredovanja učenika tijekom godine bez ocjenjivanja Matematička natjecanja

16


Dopunska nastava Ciljevi: -opći

Matematika za prvi, treći i četvrti razred

-

-specifični Zadaće

-

ostvarivanje zadataka i ciljeva postavljenih nacionalnim obrazovnim kurikulumom za matematičko područje za gimnazije pomoći učenicima koji imaju poteškoća u svladavanju gradiva i onima koji žele što bolje usvojiti nastavno gradivo usvajanje i ponavljanje matematičkog znanja potrebnog za razumijevanje nastavnog sadržaja

Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima

Učenici 1., 3., 4. razreda Nositelji: M. Uzelac, M.Vidalina, A.Razlog Tijekom nastavne godine

Potrebni materijali Oblici i metode rada Očekivani rezultati Sustav procjenjivanja c) Kriteriji d) Instrumenti Evaluacija

Udžbenik, zbirka zadataka, pribor za crtanje, prijenosno računalo, projektor, nastavni listići Frontalni, grupni i individualni

-

ponavljanje i vježbanje nastavnog sadržaja s kojim učenici imaju poteškoća

Postići bolji uspjeh u redovnoj nastavi Sustavno praćenje napredovanja učenika tijekom godine u redovnoj nastavi Bolji uspjeh učenika u redovnoj nastavi

17


FAKULTATIVNA NASTAVA Fakultativna nastava Ciljevi: - opći

- specifični Zadaće

Ciljana skupina Nositelj Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada

KEMIJA ˗ stjecanje osnovnih znanja o kemijskim elementima i anorganskim spojevima, njihovim svojstvima te tehnologiji dobivanja važnijih proizvoda kemijske industrije; ˗ razumjeti načine i mehanizme kemijski reakcija; ˗ opisati glavne metode kvalitativne i kvantitativne analize sastava uzoraka; ˗ povezati svojstva tvari sa strukturnim svojstvima molekule; ˗ objasniti kako reakcije mogu biti izvor termičke energije; ˗ objasniti reaktivnost i međudjelovanja tvari na temelju strukturnih svojstava molekula. ˗ usvajanjem istraživačkih metoda poticati na samostalan istraživački rad i kreativnost - razvijati potrebu opažanja , bilježenja podataka i pravilnog zaključivanja - probuditi i razvijati ekološku svijest, shvatiti važnost razumnog gospodarenja prirodnim izvorima te razviti znanstveni pogled na svijet - dogovoriti timski rad učenika - ispravno iskazivati kvantitativni sastav uzoraka - uključiti učenike u postavljanje pretpostavaka, izvođenje pokusa,mjerenje, obradu podataka, rješavanje problema, zaključivanje, raspravu i kritičko prosuđivanje ˗ razumjeti važnost pokusa u laboratoriju i prirodnoj sredini Zainteresirani učenici četvrtog razreda.

Prof. Ivana Salajić - školska godina 2016./ 2017.; četvrtak ili petak, 8. I 9. sat ˗ Uvod 1 ˗ Kemijske veze ˗ Periodni sustav elementa 6 ˗ Kemijske račun ˗ Hessov zakon 4 ˗ Iskazivanje sastava otopina 4 ˗ Redoks reakcije ˗ Kieline, baze i soli 6 ˗ Elektrokemija ˗ Kemijske reakcije 10 ˗ Zaključivanje ocjena ˗ Primjeri s DM ˗ učeničke bilješke ˗ periodni sustav elemenata ˗ pribor i kemikalije ˗ propisani udžbenici i zbirke zadataka ˗ individualni rad ˗ rad u skupinama ˗ timski rad ˗ interaktivno učenje ˗ mjerenje ˗ dokumentiranje ˗ radionički rad

2 8 10 6 6 1

Očekivani ˗ spremnost za timski rad i kurikularno planiranje unapređivanje kvalitete nastave rezultati Sustav ˗ rješavanjem računskih i problemskih zadataka izvršiti samoprocjenu i usporediti procjenjivanja rezultate sa rezultatima drugih učenika - kriteriji ˗ usporediti i analizirati dobivene rezultate s ciljevima i očekivanjima Evaluacija ˗ predočiti ostvarenje i rezultate na sjednicama razrednih vijeća i NV

18


Program Ciljevi: - opći

- specifični Zadaće Ciljana skupina Nositelj Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada

Očekivani rezultati Sustav procjenjivanja - kriteriji Evaluacija

Fakultativna nastava iz Talijanskoga jezika ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗

razumjeti osnovne riječi i fraze iz neposredne okoline predstaviti se opisati osobe koje učenici poznaju voditi jednostavan razgovor napisati kratku poruku ispuniti formulare osobnim podatcima upoznati učenike s talijanskom kulturom usvajanjem osnova poticati interes o jeziku, kulturi i samostalan rad

- probuditi i razvijati svijest o vrijednosti poznavanja stranog jezika - motivirati učenike za interes o Italiji i talijanskom jeziku Zainteresirani učenici svih razreda.

Prof. Ines Harmund - školska godina 2016./ 2017.; utorak, 8. i 9. sat, četvrtak 8. sat ˗ ˗ ˗ ˗

Uvod Abeceda Pozdravljanje Razgovor u kafiću (naručivanje) ˗ Neodređeni član ˗ Glagol biti ˗ udžbenik ˗ vježbenica ˗ računalo ˗ projektor ˗ CD player ˗ individualni rad ˗ rad u skupinama ˗ timski rad ˗ interaktivno učenje

1 6 4 4 6 10

˗ ˗ ˗ ˗ ˗ ˗

Glagol imati Određeni član Množina imenica Zanimanja Opisivanje osoba Zaključivanje ocjena

2 8 10 6 6 1

˗ razumijevanje jezika na osnovnoj razini ˗ rješavanjem zadataka i razgovora usporediti znanje s drugim učenicima ˗ usporediti i analizirati dobivene rezultate s ciljevima i očekivanjima

19


Fakultativna nastava

LIKOVNA UMJETNOST

Ciljevi:

Analizom umjetničkih djela uočiti povijesni razvoj likovne umjetnosti, njihovu etičku i estetsku vrijednost - Utvrditi kronologiju, ulogu i podudarnost likovne umjetnosti, društveno-povijesnih i političkih programa - Usvojiti likovne pojmove u svim likovnim umjetnostima - Spoznati, prepoznati i istražiti likovne elemente, odnose i korelacije s drugim nastavnim predmetima - Objasniti sveze likovnih elemenata unutar likovnih umjetnosti Nositelj: Dubravka Sikora, prof. Ciljana skupina: 4. razred Tijekom školske godine 2016./2017.; 1 sat tjedno

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada:

Očekivani rezultati:

Sustav procjenjivanja: a) kriteriji b) instrumenti

Evaluacija:

1. Uvod u predmet, upoznavanje s programom i literaturom te elementima i mjerilima ocjenjivanja Antička Grčka, Antički Rim, 3 sata – rujan 2. Kasnoantička i Ranobizantska umjetnost, Predromanika, Starohrvatska umjetnost, Srednjobizantska umjetnost, 4 sata – listopad 3. Islamska umjetnost, Romanika, Gotika, Renesansa i Manirizam, 4 sata – studeni 4. Barok, Rokoko, provjera znanja – 3 sata- prosinac 5. Klasicizam, Umjetnost 19.st. – 3 sata – siječanj 6. Umjetnost 1.pol.20.st. – 8 sati – veljača, ožujak 7. Umjetnost 2.pol.20.st., provjera znanja – 10sati – travanj, svibanj, lipanj

Udžbenik, knjige likovnih umjetnosti, ploča, kreda, video, TV, DVD, računalo, projektor Nastavne metode se izmjenjuju tijekom rada: usmeno izlaganje, razgovor, metoda demonstriranja, metoda rada sa likovnim primjerom, te samostalni rad učenika Metodički oblici rada: frontalni, rad u parovima, individualni, skupni Razvijena sposobnost samostalne analize umjetničkih djela te njihova spoznaja glede političko-povijesnih okvira te etičkih i estetskih vrijednosti -

individualna usmena i pismena raščlamba likovnog djela, domaće zadaće i zalaganje (odličan – izvrsno poznavanje, samostalna analiza i interpretacija; vrlo dobar – prilično dobro poznavanje, samostalna analiza i interpretacija, dobro – dobro poznavanje, samostalna analiza i interpretacija uz pomoć profesora; dovoljan – okvirno snalaženje, analiza i interpretacija po osobnom izboru) - pismena zadaća i analiza nepoznatog likovnog primjera djela svjetske umjetnosti Budući da učenici biraju fakultativnu nastavu po svom osobnom izboru i sklonostima očekuju se vrlo visoki rezultati – 90% usvojenosti nastavnog gradiva

20


Program

Fakultativna nastava iz Hrvatskoga jezika za 4. razred

Ciljevi Opći:

razvijati ljubav prema materinskom jeziku i književnosti općenito podizati svijest o važnosti učenja hrvatskoga jezika steći književno i jezično znanje te sposobnosti za uporabu hrvatskoga jezika u eseju - steći književnu kulturu i sposobnosti kako bi učenici mogli samostalno čitati književna djela, razumijevati ih, tumačiti i prosuđivati - poticati samostalni istraživački rad i kreativnost - upoznavati se s tipovima zadataka za DM - upoznati i razumijevati tipove eseja - upoznati sustav hrvatskoga standardnog jezika na fonološkoj, gramatičkoj, leksičkoj, stilističkoj, pravogovornoj i pravopisnoj razini - upoznati reprezentativna djela hrvatske i antologijska djela svjetske književnosti - upoznati povijest i teoriju jezika - poticati zanimanje za jezično i književno stvaralaštvo zainteresirani učenici 4. razreda

Specifični:

Zadaće:

Ciljana skupina: Nositeljica: Vrijeme ostvarenja: Plan i program po koracima:

Materijali potrebni za izvođenje programa: Oblici i metode rada: Očekivani rezultati: Sustav procjenjivanja – kriteriji: Evaluacija:

-

prof. Maja Bašnec školska godina 2016./2017., četvrtak 8. i 9. sat 1) Upoznavanje s planom i programom 2) Obrada jezičnoga i književnoga sadržaja 3) Primjeri zadataka (DM) 4) Tipovi eseja – obrada i primjena (DM) 5) Zaključivanje ocjena učeničke bilješke, ispiti i eseji DM, tekstovi književnoga i jezičnoga sadržaja (proširen sadržaj obveznoga programa)

individulani rad, rad u skupinama, rad u paru spremnost za timski rad, unaprjeđivanje kvalitete nastave rješavanjem zadataka DM izvršiti samoprocjenu i usporediti rezultate s rezultatima drugih učenika usporediti i analizirati dobivene rezultate s ciljevima i očekivanjima

21


Program

FAKULTATIVNA NASTAVA IZ MATEMATIKE ZA 3. i 4. RAZRED

Ciljevi: - opći

˗ razviti znanja, vještine i stavove učenika gimnazijskog programa, potrebnih za analiziranje uzroka i posljedica koje se javljaju u prirodoslovnim znanostima

- specifični

unapređenje kompetencija učenika gimnazija u području algebra i funkcije. Korištenjem matematičkog programa GeoGebra u prikazivanju matematičkih funkcija, analiziranju uzoraka i posljedica pojava koje se javljaju u fizici, biologiji, kemiji i geografiji, doprinosi se interesu za prirodoslovlje te jačanju praktičnog znanja. Učenici će temeljem usvojenih znanja, vještina i procesa: primijeniti matematičko modeliranje u rješavanju konkretnih problema iz područja prirodoslovlja korištenjem novih tehnologija (matematičkog programa Geogebra); ˗ razviti samopouzdanje o svojim matematičkim sposobnostima, pozitivan odnos prema matematici i radu; ˗ primijeniti jezik matematike u modeliranju problema i izražavanju; ˗ razvijati i primjenjivati matematički način razmišljanja; ˗ razviti sposobnost uporabe prikladnih metoda za prikupljanje podataka, analizu istih, kritičko vrednovanje tih rezultata te donošenje kvalitetnih zaključaka;

Zadaće

Ciljana skupina Nositelj Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada

Očekivani rezultati Sustav procjenjivanja - kriteriji Evaluacija

Zainteresirani učenici trećeg i četvrtog razreda. Prof. Azra Razlog (po potrebi prof. Jasminka Viljevac, ravnateljica) - školska godina 2016./ 2017.; petak, 8. i 9. sat ˗ Uvod ˗ Analiza svojstva matematičkih funkcija ˗ Primjena linearne i kvadratne funkcije pri rješavanju problema gibanja ˗ Primjeri s DM

˗ Primjena eksponencijalne i logaritamske funkcije u biologiji , fizici i geografiji 15 ˗ Primjena trigonometrijskih funkcija u opisivanju prostiranja valova, harmonijskih oscilacija i predstavljanju izmjenične struje 10 ˗ Zaključivanje ocjena 1 5

25

13

1

˗ učeničke bilješke ˗ računalo ˗ projektor ˗ ˗ ˗ ˗

individualni rad rad u skupinama timski rad interaktivno učenje

˗ spremnost za timski rad i kurikularno planiranje unapređivanja kvalitete nastave ˗ rješavanjem računskih i problemskih zadataka izvršiti samoprocjenu i usporediti rezultate sa rezultatima drugih učenika ˗ usporediti i analizirati dobivene rezultate s ciljevima i očekivanjima ˗ predočiti ostvarenje i rezultate na sjednicama razrednih vijeća i NV

22


Program Ciljevi: - opći

- specifični Ciljana skupina Nositelj Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada

Fakultativna nastava iz informatike za II., III. i IV. razrede - znati i moći odabrati i primijeniti najprikladnije tehnologije ovisno o zadatku, području ili problemu koji se rješava - riješiti kreativno i inovativno dane projektne zadatke iz područja obrade multimedije, geometrije, izrade prezentacija i promidžbenih materijala, dizajniranja interijera i rada s podacima u oblaku - odgovorno komunicirati i surađivati u digitalnom okruženju ˗ usvajanjem istraživačkih metoda poticati na samostalan istraživački rad i kreativnost - razvijati potrebu opažanja , bilježenja podataka i pravilnog zaključivanja Zainteresirani učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda. Prof. Tomislav Šipek - školska godina 2016./ 2017.; ponedjeljak, 8. i 9. sat ˗ Uvod ˗ Podaci u oblaku ˗ Obrada slike ˗ Obrada zvuka ˗ Obrada videozapisa ˗ Izrada prezentacija ˗ računala ˗ projektor ˗ učeničke bilješke ˗ različiti programski alati ˗ individualni rad ˗ rad u skupinama ˗ timski rad ˗ interaktivno učenje ˗ radionički rad

1 2 8 7 5 14

˗ Dizajn interijera ˗ Promidžbeni materijali ˗ GeoGebra – program dinamične geometrije ˗ Zaključivanje ocjena

10 10 12 1

Očekivani ˗ spremnost za timski rad i kurikularno planiranje unapređivanje kvalitete nastave rezultati Sustav ˗ nakon izrade projektnih zadataka izvršiti samoprocjenu i usporediti radove sa procjenjivanja radovima drugih učenika - kriteriji ˗ usporediti i analizirati dobivene rezultate s ciljevima i očekivanjima Evaluacija ˗ predočiti ostvarenje i rezultate na sjednicama razrednih vijeća i NV

23


FAKULTATIVNA NASTAVA IZ FIZIKE

ISHODI UČENJA

CILJEVI

Reci mi i zaboravit ću. Pokaži mi i možda ću zapamtiti. Uključi me i razumjet ću.

Ciljana skupina Nositelji aktivnosti Vrijeme ostvarenja Materijali potrebni za izvođenje programa

-Naučiti se odgovorno ponašati prema društvenoj imovini - Naučiti poštivati pojedinaca s drugačijim stavovima i mišljenjima - Steći vještine rada s mjernim instrumentima - Učenik treba biti osposobljen da se racionalno i svjestan odgovornosti sučeljava s problemima koristeći se znanjem i pojmovima stečenima u matematičkoprirodoslovno-tehničkom području. - Učenik treba promišljati o položaju i djelovanju pojedinca u uvjetima brzoga znanstveno-tehnološkoga razvoja. - Na temelju sudjelovanja u postupcima istraživanja, i primjene, steći određene sposobnosti i vještine koje je u stanju primijeniti na nove situacije. Učenik će moći: -

osmisliti jednostavne pokuse i mjerenja te prikazati i protumačiti njihove rezultate analizirati složene zapise pravocrtnih gibanja kinematički i dinamički opisati jednoliko kružno gibanje primijeniti I., II. i III. Newtonov zakon primijeniti zakon očuvanja energije primijeniti zakon očuvanja količine gibanja analizirati složena gibanja primijeniti opći zakon gravitacije primijeniti zakonitosti iz mehanike fluida primijeniti plinske zakone i opću jednadžbu stanja idealnoga plina objasniti i primijeniti pojmove unutrašnje energije, topline i rada primijeniti znanja o specifičnom toplinskom kapacitetu tvari i toplinskom kapacitetu tijela primijeniti znanja o latentnoj toplini pri promjeni agregatnog stanja primijeniti zakone elektrostatike primijeniti zakone elektrodinamike analizirati krugove istosmjerne struje primijeniti znanja iz magnetizma primijeniti znanja iz elektromagnetizma analizirati krugove izmjenične struje primijeniti i analizirati harmonijsko titranje usporediti mehaničko i elektromagnetsko titranje analizirati širenje mehaničkog i elektromagnetskog vala

Učenici III. I IV. razreda Aljoša Graovac, prof.

Školska godina 2016./2017. Dva školska sata tjedno Pripremljeni radni listići s pomno odabranim zadacima Udžbenici iz fizike, enciklopedije, Internet

Rad u skupinama Individualni rad Interaktivno učenje (izrada pokusa, snimanje i fotografiranje pokusa) Eksperimentalna i grafička metoda Metode rada Analiza rezultata Rasprava Evaluacija Izložiti rezultate rada na Školskom stručnom vijeću matematike, fizike i informatike projekta Pripremljene materijale koristiti u nastavi Oblici rada

24


IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI Izvannastavna aktivnost Cilj i namjena:

Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja izvannastavne aktivnosti:

Oblici i metode rada: Očekivani rezultati:

Izvannastavna aktivnost

Ciljevi: -opći

-specifični

Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarenja

Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada

Recitatorska družina obogaćenje sposobnosti govornog izražavanja, recitiranja i govorenja Sudjelovanje na školskim priredbama, školskim projektima i na LiDraNu učenici recitatori i voditeljica recitatorske družine Vera Žužić rujan - lipanj Osnivanje družine, dogovor, zadaće …rujan Sudjelovanje u izvanučioničnoj nastavi u Muzeju P.Preradovića Sudjelovanje u školskim projektima književnih obljetnica Izbor tekstova i uvježbavanje Sudjelovanje u projektu tjedna darovitih učenik Sudjelovanje na LiDraNu… Sudjelovanje na školskim priredbama … Individualni rad, rad u skupinama, rad na tekstu Uspješni javni nastupi

NADARENI FIZIČARI -na temelju usvojenih znanja o fizikalnim zakonitostima i vještina uporabe fizikalnih metoda, osposobiti učenike za rješavanje problema u svakodnevnom životu. -povećati interes mladih za studij fizike, tehnike i biomedicinskih znanosti uključivanjem u istraživački rad -razvijati suradničko, projektno i radioničko učenje s ciljem interaktivnog učenja, planiranje i izvođenje pokusa - pripremanje učenika za natjecanje iz fizike od školske do državne razine - uključivanje učenika kao odgovornih sudionika u razvoju ljudskog društva - zainteresirani učenici I., II., III. i IV. razreda Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici - školska 2016./2017. godina - rujan: formiranje skupina i planiranje aktivnosti na razini učenika i nositelja aktivnosti - rujan - svibanj: izrada zadataka izvan nastavnog programa - siječanj - svibanj: sudjelovanje na natjecanjima (od školske do državne razine ) -materijali: razni udžbenici i zbirke zadataka, enciklopedije, ostala literatura, internet - individualni, grupni, timski rad po grupama učenika - interaktivno učenje 25


Očekivani rezultati

Sustav procjenjivanja a) Kriteriji b) Instrumenti

Evaluacija

Izvannastavna aktivnost Ciljevi: Namjena:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme i način ostvarenja: Način i koraci realizacije:

Materijali potrebni za izvođenje programa Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

- spremnost za timski rad i kurikularno planiranje - samostalno rješavanje zadataka izvan nastavnog programauključenost - dobar plasman na svim razinama natjecanja (od školske do državne) Kriteriji: broj učenika Osvojeno prva mjesta na županiji – odličan rezultat Plasman na državno natjecanje (pozvanih je manje od 20 u cijeloj RH) – izvrstan rezultat Osvojeno 1.,2., ili 3.mjesto na državnoj razini – fantastičan rezultat - analizirati dobivene rezultate s ciljevima i očekivanjima, - popraviti rezultat u idućoj školskoj godini - povećan broj učenika koji žele studirati prirodoslovlje

GLOBE družina Razvoj svijesti o potrebi očuvanja i zaštite lokalnog i globalnog okoliša - osposobljavanje učenika za mjerenja i opažanja - omogućavanje suradnje sa znanstvenicima - nadopunjavanje nastavnog programa prirodoslovnih predmeta Svi zainteresirani učenici Voditelji: Ines Tovarović, prof. Borna Louvar, prof. Tijekom školske godine, -svakodnevna atmosferska mjerenja temperature zraka i tla, hidrološka mjerenja, procjena oblačnosti 1. Formiranje družine 2. Svakodnevno prikupljanje atmosferskih podataka: minimalna, maksimalna i trenutačna temperatura zraka, voluman kiše ili visina snijega, temperature tla na tri dubine, tlak zraka 3. određivanje vrste oblaka i procjena prekrivenosti neba oblacima 4. Jednom tjedno određivanje kemijske analize vode Ođenice (nitrati, nitriti, pH, fosfati) 5. Redovito okupljanje družine i slanje prikupljenih podataka 6. Pripremanje istraživačkog projekta za susrete GLOBE škola 7. Sudjelovanje na regionalnom susretu i natjecanju GLOBE škola 8.Izrada panoa, obilježavanje značajnih ekološkim datuma 9.Ostvarivanje suradnje s drugim GLOBE školama i medijima 10. rezultate mjerenja slati u Središnji Globe server u Miami na Floridi gdje se skupljaju podaci iz cijelog svijeta pa su i nama dostupni

meteorološka kućica i instrumenti, pribor, umreženo računalo -uspjeh na međužupanijskim i državnim susretima i natjecanjima -korištenje podataka u nastavi biologije, kemije i geografije 26


VJERONAUČNA DRUŽINA „KAPLJICE“ Cilj: otkrivati vrijednost i ljepotu zajedništva,vrijednosti koje ga unaprjeđuju, jedinstvenost osobe Namjena: sudjelovanje u projektima vjeronaučne družine Nositelji: Ivan Mikolić, učenici članovi družine Način vrednovanja rezultata: na kraju šk. god. kritička analiza i vrednovanje ostvarenog Način korištenja rezultata: poboljšanje kvalitete međusobnog suživota i prihvaćanja različitosti Program (projekt) Ciljevi: - opći

- specifični

Zadaće

Božićna priredba  okupiti gimnazijalce Gimnazija Petra Preradovića  osmisliti program projekta i način njegovog prezentiranja u školi  gimnazijalcima i profesorima ponuditi događaj obilježavanja Božića  timskim radom gimnazijalaca osmisliti prigodni božićni program  oblikovati poučne tekstove i osmisliti scenska događanja  osmisliti kostime i izraditi sve potrebne materijale i opremu - organizirati zajednički tim odabranih učenika gimnazija za osmišljavanje bitnih elemenata projekta - nakon definiranja konačnog izgleda božićnog događanja proširiti broj učenika ovisno o potrebama projekta - odrediti vrijeme održavanja događanja, organizirati i urediti prostor - osmisliti i izraditi plakate za prezentiranje događanja

Ciljana skupina

i nositelji Vrijeme ostvarivanja Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada

Očekivani rezultati

-

učenici Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici

-

učenici vjeronaučne družine „Kapljice“ iz Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici, profesori, članovi aktiva društvene grupe predmeta

Predbožićno vrijeme 2016. g. 1. 2. 3. 4. 5.

korak - prezentirati ideju projekta korak - osnovati radni tim za osmišljavanje božićnog događanja korak - proširiti radnu skupinu učenika ovisno o potrebama projekta korak - uvježbati konačnu verziju cjelokupnog događanja na zadanu temu korak - osmisliti predstavljanje projekta u javnosti i dogovoriti i osmisliti izgled prostora događanja 6. korak - izvedba programa 7. korak - analiza reakcija i odjeka projekta među učenicima škola Lista potrebnih materijala definirat će se nakon osmišljavanja konkretne provedbe projekta  timski rad  rad u skupinama  scenski prikaz  zainteresiranost učenika gimnazije za projekt  izrada i provedba programa, scenskog prikaza  zainteresiranost roditelja i učenika škola za projekt

27


Program (projekt) Ciljevi: - opći

- specifični

Zadaće

Ciljana skupina

Križni put mladih Požeške biskupije 2017. g.  sudjelovati na biskupijskom događanju  izgrađivati zajedništvo i produbljivati svijest o pripadnosti mjesnoj Crkvi  obogatiti svoj korizmeni hod prema blagdanu Uskrsa  produbiti duhovni doživljaj korizme kroz križni put prilagođen mladima  promišljati događaj Kristove muke i njezinog značenja za život svake osobe  u zajedničkom hodu i susretima s vršnjacima izgrađivati osjećaj bratske ljubavi i međusobnog služenja  doživjeti značenje i važnost žrtve u osobnom vjerničkom životu svake mlade osobe  kroz međusobne susrete s vršnjacima iz različitih krajeva biskupije istaknuti važnost eklezijalne pripadnosti mjesnoj Crkvi na čelu s mjesnim biskupom  susresti se s mjesnim biskupom u završnom euharistijskom slavlju - na primjeren i zanimljiv način prezentirati smisao i važnost biskupijskog križnog puta za mlade u našoj biskupiji - organizirati potreban prijevoz i izraditi potrebnu dokumentaciju - pratiti mlade na biskupijskom križnom putu i pružiti ili organizirati svu potrebnu pomoć -

učenici Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici

-

Vjeroučitelj i učenici vjeronaučne družine „Kapljice“ iz Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici

i nositelji

Vrijeme ostvarivanja Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvođenje programa

Korizmeno vrijeme 2016. g. 1. korak - prezentirati križni put mladih Požeške biskupije na zanimljiv i primjeren način 2. korak – organizirati prijevoz i izraditi svu potrebnu dokumentaciju 3. korak – zajedničko sudjelovanje na biskupijskom križnom putu 4. korak – analizirati i osluhnuti dojmove sudionika biskupijskog križnog puta mladih Lista potrebnih materijala definirat će se nakon osmišljavanja konkretne provedbe projekta

Oblici i metode rada

 timski rad

Očekivani rezultati

 zainteresiranost učenika za odlazak na biskupijski križni put mladih  primjereno ponašanje i vedro raspoloženje svih sudionika biskupijskog križnog puta mladih  duhovni rast i rast u vjeri svih sudionika biskupijskog križnog puta mladih

28


Izvannastavna aktivnost Ciljevi:

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarenja aktivnosti:

LIKOVNA GRUPA: foto klub, strip klub, likovni klub Omogućiti razvoj kreativnosti učenika Osposobljavati učenike za cjeloživotno učenje Osmišljavanje slobodnog vremena učenika za kreativan i koristan rad, za učenje na novi način Otvoriti školu javnosti, zainteresirati roditelje za suradnju Razvijati timski i istraživački rad učenika Surađivati s institucijama u gradu Motivirati učenike za rad Formirati grupe i timove Dogovoriti zaduženja Pratiti rad grupa i timova Izraditi plakate, likovnu knjižicu sa radovima Dogovoriti suradnju s Gradskom knjižnicom i Muzejom Nositelj: Dubravka Sikora, prof., Ciljana skupina: učenici svih razrednih odjela prema iskazanom interesu Tijekom školske godine 2016./2017.; 1 sat tjedno rujan 2016. – formirati klubove unutar likovne grupe listopad, studeni 2016. – foto klub - izrada božićnih ukrasa i čestitki prosinac 2016., siječanj 2017. – strip klub - izrada božićnih ukrasa i čestitki i prezentacija istih veljača, ožujak 2017. – likovni klub - izrada uskrsnih ukrasa i čestitki i prigodnih poklona za Valentinovo te prezentacija istih Dan škole, travanj, svibanj, lipanj 2017. – prezentacija rada klubova i godišnja izložba likovne grupe

Materijali potrebni za izvođenje programa

Digitalni fotoaparat, prijenosno računalo, projektor, fotokopirni stroj sredstva za izradu fotografija i kaširanje Ostali troškovi: papir, kopiranje, pozivnice, likovna knjižica

Oblici i metode rada:

Nastavne metode i metodički oblici rada se izmjenjuju tijekom sata. Metode su: usmeno izlaganje, metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda rada s likovnim primjerom te samostalni rad učenika. Metodički oblici rada su: frontalni, rad u parovima, individualni, individualizirani i skupinski Obogaćivanje znanja i informiranosti učenika naše škole o različitim likovnim načinima izražavanja

Očekivani rezultati: Sustav procjenjivanja: c) kriteriji d) instrumenti

a) Izvrsno: uključenost 30 učenika, posjećenost prezentacija prosječno pedesetak osoba, pobuđen interes sugrađana za rad Vrlo dobro: uključenost 20 učenika, posjećenost prezentacija prosječno tridesetak osoba Dobro: uključenost 15 učenika, tiskanje samo likovne knjižice ili izložba radova b) Vrijednost i brojnost likovnih radova

Evaluacija:

Anketiranje učenika, dojmovi posjetilaca prezentacija, objavljivanje članaka u tiskanim medijima

Program izradila:

Dubravka Sikora, prof.

29


Izvannastavna aktivnost Ciljevi:

Namjena:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme i način ostvarenja

Način i koraci realizacije:

Troškovnik

Školsko športsko društvo „Gimnazija“ Pridonijeti fizičkom zdravlju učenika te razvoju sportskog duha i sportskog ponašanja. Sve aktivnosti ostvariti kroz natjecanja na svim razinama Učenice: košarka, rukomet, odbojka, cross , stolni tenis,atletika, badminton Učenici: nogomet, košarka, rukomet, stolni tenis, atletika, cross, odbojka, badminton Svi zainteresirani učenici Voditelji: Darko Međimorec, prof., Maja Tkalčec, prof -redovito tijekom cijele školske godine 2016./2017., natjecanje u sportovima koji su u organizaciji Hrvatskog školskog športskog saveza -prema vremeniku Športskog saveza -obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana, sudjelovanje na gradskoj trci 1,2,3,4, doživjeti stotu te polumaratonskoj trci Virovitica-Barcs -kroz redovnu nastavu i razne oblike razrednih i međurazrednih natjecanja selekcionirati učenike i usmjeriti ih u njima poznatu sportsku aktivnost unutar školskog športskog društva -najbolje učenike uključiti na međuškolska, županijska, regionalna i državna natjecanja kao reprezentante škole Škola će osigurati materijalne pretpostavke vezane uz standard natjecanja

Način vrednovanja i - s obzirom na uspjeh pojedinca i/ili sportske ekipe na natjecanjima način korištenja -korištenje rezultata u svrhu kandidiranja učenika za izbor najboljeg rezultat.vrednovanja sportaša škole

Izvannastavna aktivnost Ciljevi: Namjena:

Ciljana skupina i nositelj:

Literarno - novinarska družina - uputiti učenike u novinarske vrste i žanrove - razvijati kreativno i pravilno pisanje - razvijati kod učenika interes za praćenje događaja vezanih za školu - zabilježiti događanja u školi - sudjelovati na učeničkim smotrama i susretima - učenici od 1. do 4. razreda - Z. Kos,prof.

Vrijeme ostvarenja: Način i koraci realizacije:

- tijekom cijele školske godine - oformiti skupinu prema interesu učenika (IX.) - utvrditi program i vrijeme rada - naučiti osnove novinarskih vrsta i žanrova - Pratiti i bilježiti događaje vezane za školi objaviti tekstove na webu škole

Materijali potrebni za izvođenje programa:

- papiri za ispis - računalo

Oblici i metode rada:

- individualni rad, timski rad, rad u paru, razgovor - istraživanje,pisanje,čitanje,analize tekstova - sudjelovanje na županijskim smotrama - suradnja u Godišnjaku škole - objava na web-stranici škole

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

30


Izvannastavna aktivnost Ciljevi:

Školski pjevački zbor -

Namjena :

razvoj pjevačkih sposobnosti učenika pojedinačno i zborno, motivacija za zborno pjevanje odgoj aktivnih sudionika u glazbenom životu svoje životne sredine

omogućiti učenicima sudjelovanje u radu školskog pjevačkog zbora, te ih upoznati s temeljima rada i životom pjevačkoga zbora - omogućiti učenicima odlazak na koncerte drugih pjevačkih zborova (amaterskih i profesionalnih) - poticati i razvijati potrebu i želju mladih za kasnijim aktivnim sudjelovanjem u pjevačkim zborovima amaterskih društava - upoznati učenike s većim brojem zborne literature (domaće i strane) Učenici svih razreda, voditeljica: Vanja Stamenić, prof. -

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja:

Nastava ce se odvijati tijekom nastavne godine 2016./2017., a pred nastupe rad će se intenzivirati prema potrebi

Način i koraci realizacije:

1. upoznavanje sa sadržajima rada pjevačkoga zbora 2. postava zbora- podjela po glasovima 3. rad na interpretaciji zborskih skladbi, koji obuhvaća nekoliko faza - čitanje notnog teksta po glasovima (ritam, melodija) - spajanje dionica zbora - rad na dotjerivanju skladbe (artikulacija, dinamika, tempo, spajanje s instrumentalnom pratnjom) 4. generalne probe za nastupe 5. nastup (božićna priredba, Dan škole, završna priredba na kraju šk. god)

Troškovnik Vrednovanje

Škola raspolaže svim potrebnim sredstvima za rad Sustavno praćenje rada i napredovanja učenika; Povratne informacije od strane učenika i drugih dionika kulturnih događanja; pohvale učenicima

Projekt

Međurazredna natjecanja u malom nogometu ( mladići)

Obilježavanje dana škole – radionica o pravilnoj prehrani ( mjerenje ITM)

Cilj aktivnosti:

Poznavanje i primjenjivanje pravila malog nogometa, kao sportske igre i međusobno izgrađivanje humanih ,međuljudskih odnosa i fair-play iz među učenika.

Zadaće:

Procesima tjelesnog vježbanaj u učeniku treba razviti osobine, sposobnosti i motorička znanja te stvoriti stalnu naviku bavljenja sportom.

Upoznati i naučiti što veći broj učenika pravilnoj prehrani. Stvoriti naviku redovitog obroka primjenom zdravih namirnica. Pomoću zdravih obroka utjecati na smanjenje tjelesne težine, potkožnog masnog tkiva i povećanju mišićne mase.

Nositelj

Prof.TZK-a

Način realizacije:

Aktivnosti će se provoditi na razini škole.

Vremenik: Troškovnik:

Travanj Potrebnu opremu financira škola.

Način vrednovanja

Analiza igre, pohvale i nagrade. Rezultati vrednovanja Rezultati vrednovanja koristiti će se mogu se koristiti kao poticaj za daljnje razvijanje za usporedbu različitih uzrasta. kreativnih sposobnosti i proširivanje znanja. 31

Magistar nutricionizma Maja Gradinjan u suradnji s prof.tzk-a Radionica će se održati u dvorani ili u učionici usmenim i praktičnim izlaganjem. Ožujak Potrebnu opremu financira škola.


Izvannastavna aktivnost Cilj:

Zadaće:

Ciljanja skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja izvannastavne aktivnosti:

Materijali potrebni za izvođenje programa; način financiranja Oblici i metode rada: Sustav procjenjivanja: a) kriteriji b) instrumenti

Očekivani rezultati:

Evaluacija:

Dramska družina bogaćenje sposobnosti govornog izražavanja i glume, kreativni i estetski razvoj učenika, sposobnost kritičnog promišljanja, socijalni razvoj, razvijanje sposobnosti komuniciranja sudjelovanje na školskim priredbama, kreativne radionice, razvijanje sposobnosti scenskoga izraza, poticanje stvaralačke slobode učenika, razvoj govorne kulture i kulture javnog nastupanja učenici, voditeljica dramske družine Maja Bašnec, prof. rujan - lipanj 1) Okupljanje i formiranje dramske družine (rujan) 2) Prijedlozi rada, dogovori, odabir tekstova (listopad) 3) Uvježbavanje, gluma, kreativne radionice (ekspresija osjećanja), studeni – veljača 4) Sudjelovanje na priredbi za Dan škole (ožujak) 5) Odabir prigodnih tekstova, kreativne radionice (izrađivanje didaskalija), sudjelovanje na priredbi za Božić i kraj školske godine (travanj – lipanj) - materijali potrebni za izradu didaskalija (kolaži, ljepila, tempere...), papir za kopiranje dramskih predložaka, CD-player - škola snosi troškove individualni rad, rad u paru i skupinama, radionice, internetsko istraživanje a) kriterij za procjenjivanje uspješnosti bit će usvojenost sadržaja (dramskog teksta), uspješnost glume i scenografije u skladu s odabranim likom i prostorom b) dramski predlošci razvoj glumačkih sposobnosti, kreativnosti i stvaralačke slobode učenika, usavršavanje interpretativnog čitanja teksta, razvijanje govorne kulture i kulture javnog nastupanja vrednovanje rada izvest će sami učenici samoprocjenjivanjem, usmenim izvještavanjem, razgovorom s ostalim članovima družine i voditeljicom; također, tu je i publika koja će ocijeniti je li rad uložen u izvedbu određene predstave dao očekivane rezultate

32


NATJECANJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA Cilj i namjena natjecanja učenika je pokazati usvojena znanja i vještine, razvoj natjecateljskog duha i vjere u svoje mogućnosti. Profesori tijekom godine pripremaju učenike. Učenici će sudjelovati u svim natjecanjima vezanim uz gimnazijski program prema vremeniku i uputama Agencije za odgoj i obrazovanje – Katalog natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola RH u 2016./2017.g.: hrvatski jezik, engleski jezik, njemački jezik, latinski jezik, povijest, geografija, matematika, biologija, informatika, filozofija, logika, vjeronauk i, naravno u sportskim natjecanjima. Osim redovnih natjecanja prema Katalogu, provest će se i natjecanje iz matematike „Klokan bez granica“ kao i skupno natjecanje učenika iz matematike (festival matematike). Procjenu i evaluaciju donijet ćemo na osnovi uspjeha učenika na svim razinama natjecanja.

ŠKOLSKE PRIREDBE I DRUGE MANIFESTACIJE U ŠKOLI Cilj i namjena ovih aktivnosti je izgradnja pripadnosti školi i zajedništva, prezentacija rada škole , izvannastavnih družina, nagrađivanje učenika za uspjehe na natjecanjima 1. Obilježavanje Europskog dana jezika i Dana hrvatskoga jezika 2. Obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje i ostalih ekoloških datuma 3. Priredba za Božić, ispraćaj maturanata, završna školska priredba 4. ¨Maškare u školi¨, učenici 5. Dan fakultativnih nastava 6. Međunarodni dan srednjoškolaca 7 Obilježavanje Dana škole, 17.ožujka u sklopu Tjedna darovitih učenika (11.3. – 17.3.2017.) 8. Sudjelovanje na manifestaciji ¨Zbogom školo do jeseni¨; učenici 9. Izložba radova Likovne družine 10. Maturalne zabave, učenici s razrednicima i roditeljima KAZALIŠNE PREDSTAVE , IZLOŽBE, OPERE Svi učenici Gimnazije gledat će dvije predstave (Fran Galović, Pred smrt i predstavu Shakespeare pir)u Kazalištu Virovitica (financiranje iz doprinosa roditelja) Učenici četvrtih razreda idu u Zagreb, Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja. Prilikom posjete Interliberu, učenici će posjetit i izložbu Alberta Giacomettia u Zagrebu Cilj i namjena je izgrađivati kazališnu publiku, razumijevanje kazališne umjetnosti i povezivanje književnosti kao umjetnosti sa scenskom umjetnosti. Učenici će posjetiti izložbe u Gradskom muzeju u Virovitici. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM Cilj: promicanje pozitivnih vrijednosti i spoznajnih sposobnosti učenika, roditelja i djelatnika u izgradnji sposobnosti učenika za zdrav i uspješan razvoj i otpornost na negativne utjecaje Namjena: upoznavanje učenika sa štetnosti zloporabe sredstava ovisnosti, problemom trgovanja ljudima, zaštitom od različitih oblika nasilja i; usmjeravanje učenika prema oblicima nenasilnog rješavanja sukoba, tolerancije, poštovanja osobnosti, ravnopravnosti spolova, poštovanja ljudskih prava i razvijanja uljuđenog ponašanja; poticanje vještina rješavanja problema i donošenja odluka ; prepoznavanje i pomoć učenicima s teškoćama u učenju, ponašanju i dr. 33


Naziv projekta Cilj:

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelj Način realizacije koraci:

Vremenik:

Materijali potrebni za izvođenje programa i način financiranja: Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Zdravstveni odgoj Promicanje zdravlja, zdravih stilova života i usvajanje zdravih životnih navika kroz interdisciplinarni rad i provedbu odg-obraz.sadržaja u okviru obveznih i izbornih predmeta ,školskih preventivnih programa, projekata i sadržaja na satovima razrednika -

Osposobljavanje za kritičko prosuđivanje životnih situacija i vlastitih postupaka - Odgovorno donošenje odluka - Razvoj tolerancije i pozitivne slike o sebi - Razvoj empatije i osjetljivosti za potrebe drugih - Ukazivanje na neprihvatljiva ponašanja i devijantne pojave Svi učenici, razrednici, liječnica školske medicine, stručni suradnici Na satovima razrednika: teme iz Nastavnog plana i programa zdravstvenog odgoja za srednje škole satovi biologije: Biologija čovjeka, Genetika, Ekologija, satovi psihologije: Učenje i pamćenje, Adolescencija i ovisnosti satovi tjelesne i zdravstvene kulture satovi vjeronauka i etike: Sloboda - izbor i odgovornost, Čovjek – moralno biće, Dostojanstvo ljudskoga života, Odgovornost za sebe, prirodu i druge, Izazovi odrastanja i sazrijevanja, Bioetika satovi sociologije: Obitelj, brak i srodstvo -nastavnici će u dnevniku rada oznakom ZO označiti teme na kojima su bili obrađivani sadržaji zdravstvenog odgoja -

Tijekom cijele školske godine; prema planovima i programima te prema dogovoru s vanjskim suradnicima i ostalim odgojno-obrazovnim radnicima u školi

Priručnik za nastavnike i stručne suradnike u srednjoj školi, Vlastiti materijali, udžbenici Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Agencija za odgoj i obrazovanje Ankete za učenike i nastavnike, samovrednovanje Rezultati će biti vidljivi u ponašanju učenika i njihovom međusobnom ophođenju

Način i vrijeme ostvarenja: u redovnoj nastavi kroz nastavne sadržaje i satove razrednika, u natjecanja u znanju i športskim aktivnostima, kroz rad Vijeća učenika i roditelja i u suradnji s Institucijama i ustanovama lokalne zajednice, putem predavanja i radionica tijekom cijele godine. Sadržaji: Problem ovisnosti, suzbijanje trgovanja ljudima, opasnosti u prometu (PU), ljudska prava, učeničke obveze,zdravstvena problematika… Detaljan plan i program rada: u Godišnjem planu i programu škole

34


Naziv projekta Cilj:

Zadaće:

Ishodi: prema dimenzijama GOO

Građanski odgoj razvijati građanska znanja, vještine i stavove u svim strukturnim dimenzijama kompetencije u skladu sa spiralno-razvojno postavljenim kurikulumom građanskog odgoja i obrazovanja -

osposobiti učenike za razumijevanje europske i međunarodne dimenzije aktivnog i odgovornog građanstva

-

pripremiti učenike za aktivno sudjelovanje u europskim i međunarodnimpolitičkim, društvenim, kulturnim i gospodarskim procesima, promicati znanja i vještine kritičke analize, tumačenja i vrednovanja europskih i međunarodnih politika, globalnih društvenih i kulturnih procesa, stvaranja svjetskog tržišta i proizvodnje novih tehnologija prema njihovu doprinosu razvoju demokracije i održivom razvoju općenito te dobrobiti pojedinca, društvenih grupa i država, osobito hrvatskih građana i Republike Hrvatske; razvijati otvorenost prema kulturnoj različitosti Europe i svijeta i svijest o važnosti očuvanja svoje lokalne, nacionalne i domovinske kulture poticati na aktivno sudjelovanje u akcijama za očuvanje kulturne različitosti osposobiti učenike za razumijevanje uzroka i posljedica kao i mjera za suzbijanje najakutnijih svjetskih problema, osposobiti učenike za razumijevanje važnosti osobne inicijative, strategijskog planiranja i cjeloživotnog učenja za osobno i profesionalno ispunjenje u visokokonkurentnom svijetu.

-

-

Ciljana skupina i nositelj Način realizacije koraci:

Vremenik:

Svi učenici i nastavnici razrednici, stručni suradnici Na satovima razrednika 5 sati: teme u Godišnjem planu rada razrednika Međupredmetno: 20 sati (u godišnjim planovima nastavnika i u razrednim mapama) Izvannastavno/izvanučionično: 10 sati (planovi se nalaze u kurikulumu) Izložbe: Alberto Giacometti u Zagrebu posjet zajednici Cenacolo, pojet NE Krško, Škole za Afriku, Europski dan jezika, PASCH projekt, projekt Eko škole, Sjećanje na Vukovar, Plastičnim čepovima do skupih lijekova, Kampanja Za manje otpada, Zeleni dan -nastavnici će u dnevniku rada oznakom GO označiti nastavne jedinice na kojima su bili obrađivani sadržaji građanskog odgoja - Tijekom cijele školske godine; - prema planovima i programima Materijali dostupni na stranicama AZOO Vlastiti materijali, udžbenici

Materijali potrebni za izvođenje programa Način vrednovanja i Ankete za učenike i nastavnike, samovrednovanje način korištenja Rezultati će biti vidljivi u ponašanju učenika i njihovom međusobnom rezultata ophođenju vrednovanja:

35


STRUČNE EKSKURZIJE, PROJEKTNA IZVANUČIONIČNA NASTAVA Stručne ekskurzije vezane su uz nastavne planove i programe, planirane su i kao razredne ekskurzije, a neke kao izvanučionična nastava. Ekskurzije se planiraju u nenastavno vrijeme. Detaljni plan i program voditelji posebno izrađuju. Nastavničko vijeće daje suglasnost za provedbu ekskurzija na prijedlog povjerenstva. Povjerenstva za provođenje ekskurzija i izbor agencije razrednih ekskurzija čine razrednici, predsjednici razrednog odjela i predstavnici roditelja u Vijeću roditelja.

Razred Zainteresirani učenici (do 200)

Sadržaj/tema odredište Zagreb; Interliber; Izložba Alberta Giacomettia

Učenici prvih razreda

Lisičine, Rupnica, Jankovac, Ružica grad

Učenici trećih razreda

Grabrovnica, rodna kuća P.Preradovića Zagrebu, Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja

Učenici četvrtih razreda

4.d razred

Učenici 2. i 3. razreda

Tehnički muzej u Zagrebu i NE Krško (GOO)

Glavni gradovi EU

2.d, 3.d

Prirodoslovni muzej u Beču (GOO)

Učenici 3. razreda

NP Krka

Učenici 2.razreda

NP Plitvička jezera

Učenici 2.razreda

Aquatika – slakovodni akvarij

Ciljevi Razvijanje interesa za čitanje, upoznavanje opusa A.Giacomettia Upoznati biološke raznolikosti Papuka Upoznati zelene površine Jankovca Održati terensku nastavu

Voditelji

Vrijeme

Razrednici J.Viljevac D.Sikora N.Hečimović

12.studenoga 2016.

Razrednici prvih razreda, prof.geografije

Nastava na izvornom lokalitetu

M.Bašnec, S.Srnak, Z.Kos

Razvoj kazališne kulture

Profesorice hrv.jezika

Rujan, 2016.

Listopad, 2016.

Studeni, 2016.

Saznati o korištenju nuklearne energije i prednostima njene uporabe, sigurnosti rada nuklearnih reaktora, te moguće opasnosti i načini zaštite Upoznati glavne gradove, povijesnu i kulturnu baštinu EU

I.Salajić A.Graovac J.Viljevac

Proljeće 2017.

M.Mlinarić, razrednici

Travanj, 2017.

Popularizacija učenja prirodoslovlja Kulturne i povijesne znamenitosti grada

J. Viljevac, prof I. Salajić, prof A.Razlog D.Brlas

uočiti geološka i hidrološka obilježja rijeke prepoznati endeme biljnog i životinjskog svijeta Upoznavanje s biološkom i geološkom raznolikošću žive i nežive prirode

Razrednici 3.razreda, prof.geografije, kemije, biologije

upoznavanje učenika s faunom hrvatskih rijeka i 36

Razrednici 2.razreda, prof.geografije, kemije, biologije Razrednici 2.razreda, prof.geografije, kemije,

prosinac 2016 ili proljeće, 2017.

Proljeće 2017.

Proljeće 2017.

Prema dogovoru


Učenici 1.razreda

Karlovac Virovitička šećerana Virkom

Učenici 2.razreda

Zainteresirani učenici

London

Učenici trećih razreda

Posjet zajednici za liječenje ovisnika i Dječjem domu Nazor (GOO)

Učenici 2.d razreda

Školski nagradni natječaj: razred s najmanjim brojem izostanaka

Učenici drugih razreda

Sarajevo

Učenici trećih razreda

Mljet – Dubrovnik Sarajevo

„Kapljice“, polaznici fak.nastave tal.jezika

Rim – Assisi Firenza

Učenici prvih razreda

Ljubljana – Bled Bohinj

Učenici drugih razreda

Memorijalni centar Vukovar

jezera

upoznavanje učenika s rafiniranjem sirovog šećera

biologije Profesori kemije, razrednici

Prema dogovoru

informiranje učenika o javnoj vodoopskrbi, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda Virovitice i okolnih mjesta upoznavanje i promoviranje baštine V. Britanije s posebnim naglaskom na umjetnost, kulturu arhitekturu, politiku tradiciju upoznavanje s vrstama sredstava ovisnosti i posljedicama njihove zloupotrebe te s jednim od oblika liječenja ovisnika. Nagraditi razred s najmanjim brojem izostanaka, motivirati učenike na smanjenje broja izostanaka, poticati natjecateljski duh Upoznati povijesne, kulturne i prirodne znamenitosti Sarajeva

Razrednici, profesori kemije i biologije

Razrednici drugih razreda

travanj

Promocija ranokršćanske i renesansne kulture, uočavanje biljne i životinjske raznolikosti -aktualizirati kršćanskoreligiozni svjetonazorski utjecaj na kulturu, jezik, društvo Europe i Hrvatske -popularizacija učenja talijanskog jezika i kulture

D.Brlas, N.Hečimović, K.Kovačić, A.Razlog

Lipanj, 2017.

-razvoj tolerancije -praktična primjena znanja iz geografije -usporedba gl.gradova (Ljubljana-Zagreb) Učenje o Domovinskom ratu i njegovim posljedicama na izvornom lokalitetu

37

Prema dogovoru

I.Harmund,prof. Travanj , 2017.

Lj.Main, prof. I.Bezak, prof.

Travanj, 2017.

Studeni, 2016. Razrednica Ivana Salajić, prof.

Ines Harmund, prof. Ivan Mikolić, dipl.teol.

Proljeće, 2017.

Razrednici prvih razreda, prof.geografije

Svibanj ili lipanj 2017

Razrednici drugih razreda

Po dogovoru


Projekt Cilj:

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelj Način realizacije koraci:

Upoznajmo svoje susjede – Ljubljana, Bled i Bohinj Razvijati toleranciju među ljudima Istražiti i upoznati prirodne ljepote susjedne države i razvijati projektni način učenja Usporediti dva glavna grada (Zagreb i Ljubljanu) Povezivanje nastavnih sadržaja geografije s njihovom praktičnom primjenom, pobuđivanje interesa za geografiju kao znanost Uključivanje učenika kao odgovornih sudionika u nastavi Razvijati potrebu opažanja u prirodi, bilježenja podataka i pravilnog zaključivanja Utvrditi nastavne teme i nositelje aktivnosti Dogovoriti timski rad učenika i skupina Izraditi plan aktivnosti, izvoditi nastavu na terenu

Učenici prvih razreda naše škole Razrednici (Marija Vidalina, Ines Tovarović, Sanja Srnak, Renata KosBadanjek) i profesor Geografije Domagoj Brlas Planiranje aktivnosti na razini nositelja i u suradnji sa stručnom službom Određivanje i podjela zaduženja nositeljima i učenicima Održati sastanak nositelja i izvijestiti o radu te dogovoriti prijevoz Održati nastavu u Ljubljani i na jezerima (Bled i Bohinj)

Vremenik:

Svibanj ili lipanj 2017.

Materijali potrebni za izvođenje programa i način financiranja:

Propisani udžbenici, enciklopedije i ostala literatura GPS, nastavni listići Financiraju roditelji učenika

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Usporediti i analizirati dobivene rezultate s ciljevima i očekivanjima Predočiti ostvarenje i rezultate na sjednicama RV i NV Učenici će izložiti svoja zapažanja u obliku plakata

38


Interaktivna i izvanučionična nastava Ciljevi: -opći

Rim - Assisi - Firenza

-

-specifični

Zadaće

Ciljana skupina Nositelji aktivnost Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada Evaluacija projekta

popularizacija učenja talijanskog jezika i kulture proširiti zanimanje i aktualizirati jezično-komunikacijske, umjetničke te društveno-humanističke kompetencije aktualizirati kršćansko-religiozni svjetonazorski utjecaj na kulturu, jezik, društvo Europe i Hrvatske, kao i na osobni razvoj pojedinca

- razvijati suradničko, projektno i radioničko učenje s ciljem interaktivnog učenja, planiranje i izvođenje nastave u izvanučioničnom prostoru - uključivanje učenika kao odgovornih sudionika u razvoju ljudskog društva - uporaba tal. jezika u svakodnevnoj komunikaciji na osnovnoj razini - upoznavanje povijesti talijanskoga jezika i kulture kao temelja europske civilizacije i kultura - istražiti društveno-povijesni razvoj Rima, Asiza i Firenze utjecajem kršćanskog svjetonazorskog i vrijednosnog sustava - upoznati kršćanske pov. ličnosti (svece), njihovo životno okruženje i utjecaj na povijest Crkve i kršćanstva, kao i utjecaj na razvoj moderne Europe i Hrvatske - istražiti specifičnosti arhitekture i umjetnosti nadahnute kršćanstvom - istražiti internacionalizme u talijanskom, engleskom i hrvatskom jeziku - upoznati različitosti u ponašanju i komunikaciji među ljudima u Hrvatskoj i Italiji - upoznavanje talijanske renesanse kao temelja europske civilizacije Članovi vjeronaučne družine „Kapljice“, polaznici fakultativne nastave talijanskoga jezika, zainteresirani učenici Ines Harmund, prof. i Ivan Mikolić, dipl. teolog proljeće, 2017. g prvo polugodište 2016. g. : anketirati zainteresirane siječanj, veljača, 2017.. g. : traženje ponuda proljeće 2017. g. : realizacija zadataka prezentacija projekta Internet, enciklopedije, udžbenici iz talijanskoga jezika, vjeronauka i povijesti umjetnosti skupni rad, istraživanje interaktivno učenje kroz upotrebu nastalih audio-vizualnih materijala u nastavi 39


Projektna izvanučionična nastava

Ciljevi

Zadaće

Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima Materijali potrebni za izvođenje programa

Oblici i metode rada

Očekivani rezultati Evaluacija

Cilj: Zadaće Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarenja potrebni materijali i način financiranja Način vrednovanja Način korištenja rezultata

Interliber; Posjet izložbi Alberta Giacomettia u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu

Omogućiti razvoj kreativnosti učenika Osposobljavati učenike za cjeloživotno učenje Osmišljavanje slobodnog vremena učenika za kreativan i koristan rad, za učenje na novi način Razvijati timski i istraživački rad učenika Suradnja s umjetničkim paviljonom Motivirati učenike za dodatni rad Dogovoriti zaduženja Pratiti rad grupe Izraditi plakat Upoznavanje s stvaralačkim opusom Alberta Giacomettia Nositelji: Dubravka Sikora, prof., Nikolina Hečimović, prof., Jasminka Viljevac, prof. Ciljana skupina: zainteresirani učenici 12.studenoga 2016. Rujan – listopad – priprema projekta listopad, studeni 2016. – obrada sadržaja vezanih uz izložbu 12. studenoga – izvođenje izvanučionične nastave prosinac – analiza projekta s učenicima prosinac – izrada plakata i prezentacija u prostorima škole Dodatna literatura, Internet ,digitalni fotoaparat, prijenosno računalo, projektor, printer Ostali troškovi: papir, kopiranje Nastavne metode i metodički oblici rada se izmjenjuju tijekom sata. Metode su: usmeno izlaganje, metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda rada s likovnim primjerom te samostalni rad učenika. Metodički oblici rada su: frontalni, rad u parovima, individualni, individualizirani i rad u grupi Obogaćivanje znanja i informiranosti učenika naše škole o različitim likovnim načinima izražavanja Anketiranje učenika, objavljivanje članka o realiziranom projektu na Web stranici škole i Godišnjaku Gimnazije

Školski nagradni natječaj: razred s najmanjim brojem izostanaka Nagraditi razred s najmanjim brojem izostanaka u šk. God-2015./2016. Motivirati učenike ostalih razreda na smanjenje broja izostanaka, poticanje natjecateljskog duha među učenicima/razredima 2.d razred, razrednica Ivana Salajić, prof. 12.studenoga, 2016. Autobus Troškove snosi škola Zadovoljstvo učenika, razgovor na satu razrednika Prezentacija izleta na web stranici škole; rezultati se koriste kao motivacija za smanjenje broja izostanaka u školskoj godini 2015./2016. 40


Naziv aktivnosti

Cilj:

Zadaće/ namjena:

Nositelji: Ciljana skupina: Način realizacije:

Očekivani rezultati: Vremenik: Način financiranja: Planirani troškovnik: Način vrednovanja: Program izradila:

Stručna ekskurzija: Glavni gradovi Europske Unije (Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg) Upoznati učenike sa glavnim gradovima i institucijama Europske Unije Podizanje razine osviještenosti o povijesnoj i kulturnoj baštini EU - razvijati suradničko, projektno i radioničko učenje s ciljem interaktivnog učenja, učenje u izvanučioničnom prostoru - uključivanje učenika kao odgovornih sudionika u društvu - promocija povijesne, kulturne i geografske povezanosti Hrvatske i Europe - uključivanje učenika u svijet političkih institucija (Vijeće Europe, Europski sud za ljudska prava, Europski parlament, Eurostat, EU Parlament, Generalno tajništvo EU Parlamenta, Europska četvrt sa posjetom vijeću EU, EU komisije, glavnoj upravi za prevođenje - upoznavanje povijesnih i kulturnih znamenitosti sva tri grada - stvaranje pozitivnog stava o timskom i istraživačkom radu - razvijati istraživački, timski i suradnički odnos Maja Mlinarić Učenici drugih i trećih razreda naše škole, razrednica Maja Mlinarić

- rujan : planiranje aktivnosti na razini nositelja aktivnosti u suradnji s roditeljima učenika te stručnom službom Škole - listopad : raspisivanje natječaja za provođenje ekskurzije - studeni : održati sastanak nositelja i odabrati najbolju ponudu pristiglu na pozivni natječaj - prosinac: roditelji učenika sklapaju pojedinačne ugovore s izabranom Agencijom te počinju plaćati putovanje u ratama te Škola potpisuje predugovor s Agencijom - siječan do vremena putovanja: razrednici koordiniraju sve aktivnosti oko ekskurzije - veljača : potpisivanje konačnog Ugovora između Škole i Agencije - ožujak: na satu razrednika detaljno razraditi plan putovanja, dogovoriti sve aktivnosti na putovanju te virtualno prikazati putovanje i informirati učenike o dužnostima i pravima na putovanju -travanj: izvođenje ekskurzije u odabranom termu uz pratnju vodiča i razrednika -spremnost za timski rad i kurikularno planiranje - unapređivanje kvalitete nastave - aktivna uključenost prvih razreda, min 35 učenika -12.-13-14-15.04. - 4 dana - materijali: udžbenici, internet - troškovnik i predviđeni izvori financiranja: roditelji učenika -Oko 2000kn po učeniku -Prezentacija projekta roditeljima i učenicima -izrada plakata -pisanje putopisa Maja Mlinarić, 6.09.2016.

41


Razredna ekskurzija

Upoznaj prirodne ljepote svoje županije: Rupnica, Lisičine, Jankovac, Orahovačko jezero

Cilj:

Upoznavanje učenika s prirodnim i kulturnim značajkama Virovitičko – podravske županije

Zadaće:

- motivirati učenike za boravak i istraživanje u prirodi razviti suradničko učenje kod učenika dogovoriti zaduženja - pratiti rad grupa - izraditi plakate - dogovoriti suradnju s vodičima

Ciljana skupina i nositelji:

Učenici svih prvih razrednih odjela Nositelji: razrednici prvih razreda, profesori biologije, geografije i kemije, stručni suradnici

Način realizacije – koraci:

- formiranje grupa - pripreme na satu - terenska nastava - analiza i zaključci rezultata - izrada plakata Školska godina 2016./2017.

Vremenik: Materijali potrebni za izvođenje programa i način financiranja: Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Projektna nastava

U prvom polugodištu, prema dogovoru fotoaparat, termometar, bilježnica, lupa, pH metar

- učenici trebaju upoznati instrumente za terenski rad - naučiti ponašati u prirodi - pratiti rad vodiča Evaluacija rada na terenu i izrađeni plakat

Posjet Nacionalnom parku Krka

Cilj: Upoznati Nacionalni park iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti.

Zadaće:

- proučiti zemljopisni položaj rijeke Krke, njezina geološka i hidrološka obilježja te nastanak - izlet brodom prema Visovcu, Roškom slapu, Manastiru Krka, starohrvatskim utvrdamaTrošenju i Nečvenu - uočiti i objasniti nastajanje sedre - zabilježiti karakteristike slapova: Skradinski buk, Roški slap, Miljacka slap, slap Rošnjak itd. - prepoznati endeme biljnog i životinjskog svijeta

42


Ciljana skupina i nositelji:

Učenici trećih razreda Nositelji: razrednici trećih razreda, profesori biologije, kemije, geografije, stručni suradnici

Način realizacije – koraci:

- planiranje aktivnosti - koordiniranje svih aktivnosti oko ekskurzije - detaljno razrađivanje plana i programa putovanja i informiranje učenika o njihovim dužnostima na putovanju - izvođenje ekskurzije u odabranom terminu - analiza i zaključci rezultata - izrada plakata

Vremenik:

proljeće 2017. godine

Materijali potrebni za izvođenje programa i način financiranja: Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

- fotoaparat, dalekozor, termometar, bilježnica, lupa, pH metar, enciklopedije - troškovnik i predviđeni izvori financiranja: roditelji učenika - učenici trebaju upoznati instrumente za terenski rad - naučiti ponašati u prirodi - pratiti rad vodiča Evaluacija rada na terenu i izrađenog plakata

Stručna ekskurzija

Plitvička jezera – nacionalni park zapanjujućih prirodnih ljepota

Cilj: Cilj posjeta prvom hrvatskom Nacionalnom parku Plitvičkim jezerima je upoznati učenike s biološkom i geološkom raznolikošću žive i nežive prirode. Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Način realizacije – koraci:

- proučiti zemljopisni pložaj Plitvičkih jezera, njezina geološka i hidrološka obilježja te nastanak - povezati značaj očuvanja geološke raznolikosti s opstankom vrsta i cjelovitosti ekoloških sustava - objasniti nastanak sedre - proučiti utjecaj vegetacije na sedrene barijere - determinirati najčešće vrste drveća - prepoznati endeme biljnog i životinjskog svijeta Učenici drugih razreda Nositelji: razrednici drugih razreda, profesori biologije, kemije, geografije, stručni suradnici - planiranje aktivnosti - koordiniranje svih aktivnosti oko ekskurzije - detaljno razrađivanje plana i programa putovanja i informiranje učenika o njihovim dužnostima na putovanju 43


- izvođenje ekskurzije u odabranom terminu - analiza i zaključci rezultata - izrada plakata Vremenik: Materijali potrebni za izvođenje programa i način financiranja: Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

proljeće 2017. godine

- fotoaparat, dalekozor, termometar, bilježnica, lupa, pH metar, enciklopedije - troškovnik i predviđeni izvori financiranja: roditelji učenika Evaluacija rada na terenu i izrađenog plakata. Fotodokumentacija, objavljivanje izvješća i fotografija na službene stranice škole

Stručna ekskurzija

AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

Cilj: Cilj posjeta prvom slatkovodnom akvariju u Hrvatskoj je upoznavanje učenika s faunom hrvatskih rijeka i jezera. Zadaće: - proučiti zemljopisni pložaj Karlovca - upoznati podvodni svijet tipične krške rijeke od izvora do ušća - objasniti biologiju preko 100 vrsta riba koje obitavaju u hrvatskim rijekama - objasniti biologiju dvadesetak endemskih vrsta riba Ciljana skupina i nositelji:

Učenici drugih razreda Nositelji: razrednici drugih razreda, profesori biologije, kemije, geografije, stručni suradnici

Način realizacije – koraci:

- planiranje aktivnosti - koordiniranje svih aktivnosti oko ekskurzije - detaljno razrađivanje plana i programa putovanja i informiranje učenika o njihovim dužnostima na putovanju - izvođenje ekskurzije u odabranom terminu - analiza i zaključci rezultata - izrada plakata Školska godina 2016./2017.

Vremenik: Materijali potrebni za izvođenje programa i način financiranja: Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Prema dogovoru - fotoaparat, enciklopedije - troškovnik i predviđeni izvori financiranja: roditelji učenika Evaluacija rada na terenu i izrađenog plakata. Fotodokumentacija, objavljivanje izvješća i fotografija na službene stranice škole

44


Stručna posjeta Cilj:

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Način realizacije – koraci:

Vremenik: Materijali potrebni za izvođenje programa i način financiranja: Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: Stručna posjeta Cilj: Zadaće:

Posjet Virkomu Cilj posjeta Virkomu je informiranje učenika o javnoj vodoopskrbi, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda Virovitice i okolnih mjesta. - upoznati fizikalno-kemijske i kemijske analize vode: (temperatura, boja, miris, okus, pH-vrijednost, elektrovodljivost, isparni ostatak, sumporovodik, ukupna tvrdoća, ukupni organski ugljik, kisik, BPK, KPK, TOC, DOC, ukupni fosfor, ukupni dušik, utrošak KMnO4,hidrogenkarbonati, amonijak, nitriti, nitrati, fluoridi, kalcij, kalij, natrij, magnezij, silikati, kloridi, sulfati, fosfati, fenoli, mineralna ulju itd.) - upoznati mikrobiološku analizu vode: ukupne koliformne bakterije, Escherichia coli, enterokoki, broj aerobnih mezofilnih bakterija pri 22 i 37 oC, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, Legionellae, enterovirusi , norovirus, Hepatitis A.,… Učenici drugih razreda Nositelji: razrednici drugih razreda, profesori biologije, kemije, fizike, stručni suradnici - planiranje aktivnosti - koordiniranje svih aktivnosti oko stručne posjete - detaljno razrađivanje plana i programa posjete i informiranje učenika o njihovim dužnostima - izvođenje posjete u odabranom terminu - analiza i zaključci rezultata - izrada plakata Školska godina 2016./2017. Prema dogovoru - fotoaparat, stručna literatura

Evaluacija rada na terenu i izrađenog plakata. Fotodokumentacija, objavljivanje izvješća i fotografija na službene stranice škole

Posjet virovitičkoj tvornici šećera - Viro Cilj posjeta Virkomu je upoznavanje učenika s rafiniranjem sirovog šećera. - upoznati tehnološki postupak proizvodnje šećera iz šećerne repe koji se odvija po koracima, međusobno povezanim u tehnološku cjelinu - objasniti ekstrakciju šećera difuzijom iz repnih rezanaca, izdvajanje soka i izluženih rezanaca - opisati čišćenje ekstrakcijskog soka - objasniti koncentriranje i uparavanje soka - opisati kristalizaciju šećera (saharoza) - objasniti doradu kristalnog šećera

45


Ciljana skupina i nositelji:

Učenici prvih razreda Nositelji: razrednici drugih razreda, profesori kemije, biologije, fizike, stručni suradnici

Način realizacije – koraci:

- planiranje aktivnosti - koordiniranje svih aktivnosti oko stručne posjete - detaljno razrađivanje plana i programa posjete i informiranje učenika o njihovim dužnostima - izvođenje posjete u odabranom terminu - analiza i zaključci rezultata - izrada plakata Školska godina 2016./2017.

Vremenik: Materijali potrebni za izvođenje programa i način financiranja: Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Prema dogovoru - fotoaparat, stručna literatura

Evaluacija rada na terenu i izrađenog plakata. Fotodokumentacija, objavljivanje izvješća i fotografija na službene stranice škole

Izvanučionična nastava Cilj:

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja izvanučionične nastave:

Potrebni materijali, način financiranja Oblici i metode rada Očekivani rezultati:

Sustav procjenjivanja: a) kriteriji b) instrumenti

Evaluacija:

Kazališna predstava u Zagrebu Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja na temelju kazališne predstave od učenika se očekuje kritičko promišljanje predstave, razvijanje moralnih i duhovnih vrijednosti, stvaranje interesa za gledanje kazališnih predstava, poticanje i njegovanje kazališne kulture uživljavanje u predstavu i određene životne situacije, uživljavanje u tuđu situaciju, razmatranje određenog problema iz perspektive drugoga; povezati predstavu s nastavnim sadržajem; kritičko vrednovanje predstave - nastavnice hrvatskoga jezika (Kos, Žužić, Srnak, Bašnec), učenici četvrtih razreda, članovi Dramske družine, izborna nastava studeni, 2016. 1) Pripremanje učenika za gledanje kazališne predstave 2) Upoznavanje sa sadržajem odabrane predstave 3) Pogledati predstavu 4) Doživljaj predstave - autobus - učenici (roditelji) razgovor o odabranoj predstavi, gledanje predstave, doživljaj predstave kroz razgovor i pisani rad (osvrt – individualni rad) kritičko vrednovanje predstave, osvrt na scenografiju, glazbu, glumu, iznijeti svoje mišljenje o predstavi, stvaranje interesa za gledanje kazališnih predstava a) kriterij za procjenjivanje predstave bit će razgovor s učenicima, pisani rad (osobni doživljaj predstave), razgovor o kvaliteti glume, scenografije, glazbe, povezanost sa životom i nastavnim sadržajem b) nastavni listić (osvrt na predstavu) vrednovanje terenske nastave iznijet će sami učenici u razgovoru s nastavnicima hrvatskoga jezika 46


Projektna izvanučionična nastava (GOO)

Posjet zajednici za liječenje ovisnika i Dječjem domu Nazor Psihologija-Preventivni program Opasnosti od ovisnosti i posljedice institucionalizacije djece bez adekvatne roditeljske skrbi

Ciljevi:

Proučavanje i usvajanje zakonitosti iz razvojne psihologije, upoznavanje s vrstama sredstava ovisnosti i posljedicama njihove zloupotrebe te s jednim od oblika liječenja ovisnika (smještaj u komunu).

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja:

Koraci ostvarivanja projekta:

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada:

Prijedlozi tema seminarskih radova i prezentacija:

Očekivani rezultati:

Sustav procjenjivanja: a) kriteriji b) instrumenti

Evaluacija:

Učenici trećih razreda pripremiti će prije izvođenja izvan učioničke projektne nastave sadržaje prema predloženim temama. Pedagoginja će na SRZ-u provesti radionicu Donošenje odluka. Nakon povratka učenici će materijale, napraviti pano i prezentaciju te izložiti projekt drugim učenicima i roditeljima. Ciljana skupina za prezentaciju su svi učenici, te roditelji učenika koji su sudjelovali u projektu. Nosioci projekta biti će učenici trećih razreda, Ljiljana Main, prof. psihologije-koordinator školskog preventivnog programa, Ivana Bezak, prof. pedagogije-stručni suradnik pedagog Proljeće, 17. 1. 2. 3. 4. 5. 1.

Priprema projekta rujan-listopad Obrada sadržaja – rujan-ožujak Izvođenje izvan učioničke projektne nastave Analiza - svibanj Prezentacija projekta svibanj Dodatna literatura, časopisi, Internet

1. Individualni i grupni 2. Istraživanje, internetsko istraživanje 1. Zloupotreba sredstava ovisnosti 2. Vrste sredstava ovisnosti i posljedice njihove konzumacije 3. Liječenje u Komuni - za i protiv 4. Utjecaj institucionalizacije na djetetov razvoj 5. Parlaonica potreba opstanka dječjih domova Za i Protiv Očekujemo da će učenici usvojiti zakonitosti ranog razvoja djeteta, naučiti o posljedicama zloupotrebe sredstava ovisnosti, da će naučiti samostalno istraživati te raditi u grupi, kao i preuzimati odgovornost za svoj dio zadataka, da će naučiti surađivati s nastavnicima i zajednički ostvarivati ciljeve, te razvijati kritičko mišljenje i donošenje stavova. a) kriterij za procjenjivanje uspješnosti biti će usvojenost sadržaja b) ankete Vrednovanje projekta realizirati će učenici u suradnji s voditeljima projekta na kraju putovanja usmenim i pisanim izvješćivanjem, te ispunjavanjem evaluacijskog listića. Učenici će projekt prezentirati drugim učenicima i roditeljima koji će moći ocijeniti jesu li sredstva i rad uloženi u projekt dali očekivane rezultate.

47


Naziv aktivnosti

Cilj:

Zadaće/ namjena:

Nositelji: Ciljana skupina: Način realizacije:

Očekivani rezultati: Vremenik: Način financiranja: Planirani troškovnik: Način vrednovanja: Program izradila:

Stručna ekskurzija: Sarajevo -upoznati učenike sa povijesnim , kulturnim i prirodnim znamenitostima Sarajeva - razvijati suradničko, projektno i radioničko učenje s ciljem interaktivnog učenja, učenje u izvanučioničnom prostoru - upoznavanje povijesnih i kulturnih znamenitosti grada - stvaranje pozitivnog stava o timskom i istraživačkom radu - razvijati istraživački, timski i suradnički odnosa Razrednici drugih razreda Učenici drugih razreda naše škole i razrednici - rujan : planiranje aktivnosti na razini nositelja aktivnosti u suradnji s roditeljima učenika te stručnom službom Škole - rujan : raspisivanje natječaja za provođenje ekskurzije - rujan : održati sastanak nositelja i odabrati najbolju ponudu pristiglu na pozivni natječaj - listopad: roditelji učenika sklapaju pojedinačne ugovore s izabranom Agencijom te počinju plaćati putovanje u ratama te Škola potpisuje predugovor s Agencijom - listopad do vremena putovanja: razrednici koordiniraju sve aktivnosti oko ekskurzije - potpisivanje konačnog Ugovora između Škole i Agencije - na satu razrednika detaljno razraditi plan putovanja, dogovoriti sve aktivnosti na putovanju te virtualno prikazati putovanje i informirati učenike o dužnostima i pravima na putovanju - izvođenje ekskurzije u odabranom termu uz pratnju vodiča i razrednika -spremnost za timski rad i kurikularno planiranje - unapređivanje kvalitete nastave - aktivna uključenost prvih razreda -2 dana, jedno noćenje -22./23.10. - materijali: udžbenici, internet - troškovnik i predviđeni izvori financiranja: roditelji učenika -Oko 700 kn po učeniku -Prezentacija projekta roditeljima i učenicima -izrada plakata -pisanje putopisa Maja Mlinarić, 12.09.2016.

48


Projekt (GOO)

Ciljevi:

Namjena

Ciljana skupina i nositelji

London

-upoznavanje i promoviranje baštine Velike Britanije s posebnim naglaskom na umjetnost (National Gallery, Tate Modern, Madame Tussauds), kulturu (British Museum, Globe Theatre), arhitekturu (St Pancras Station, Tower Bridge), politiku (Downing Street, Queen's guard), tradiciju (fish & chips, full English breakfast) te način života (London underground) -poticanje kreativnosti naših učenika -uključivanje učenika u istraživanje tema vezanih za kulturu grada Londona uz dostupnu literaturu -razgledavanje i upoznavanje kulturnih znamenitosti -poticati učenike da se angažiraju oko priprema vezanih za upoznavanje Londona (trgovi, crkve, galerije, muzeji, parkovi, prijevoz, tradicionalna gastronomska ponuda) -zainteresirani učenici svih razreda gimnazije koji pohađaju nastavu engleskog jezika -nositelj projekta: prof. Ines Harmund

Vrijeme ostvarenja Vremenik aktivnosti (koraci) Sredstva i pomagala Način vrednovanja rezultata Način korištenja ostvarenih rezultata Projekt osmislila:

travanj, 2017. 1) listopad 2016. – upoznavanje učenika s projektom, uključivanje učenika 2) studeni 2016. – podjela zadaća (grupni rad) 3) ožujak 2017. – realizacija projekta 4) svibanj 2017. – evaluacija projekta -učionice (računalo, projektor, bilježnica kao zapisnik) -rasprava na satovima engleskog jezika

-prezentacija i objava rezultata na internetskim stranicama škole te u medijima

Ines Harmund, prof.

49


Interaktivna i izvanučionična nastava fizike, kemije i geografije Ciljevi:

POSJET PRIRODOSLOVNOM MUZEJU U BEČU, RAZGLED ZNAMENITOSTI GRADA I BLIŽE OKOLICE (Prirodoslovni muzej u Beču, Hundertwasserhaus, Schӧnbrunn i ZOO. Advent u Beču) - Popularizacija učenja prirodoslovlja - Zainteresirati veći broj učenika za studiranje prirodoslovlja - Interaktivno učenje, planiranje i izvođenje nastave izvan učionice - razvijati suradničko i projektno učenje s ciljem

Zadaće:

- istražiti područja istraživanja od #Velikog praska# do danas - izvesti sve interaktivne pokuse koji su izloženi u muzeju - uključiti učenike u svijet znanosti i tehnologije - stvoriti pozitivan stav prema timskom istraživačkom radu - Učenici II. i III. d razreda - zainteresirani učenici i nastavnici škole (prema broju slobodnih mjesta) A. Razlog, I. Salajić, J. Viljevac, D. Brlas - prosinac 2016. Ili proljeće 2017. prema dogovoru s učenicima - anketirati zainteresirane učenike, podjela zadataka, snimanje interaktivnih pokusa, prezentacija rezultata pokusa - Internet, udžbenik iz fizike, enciklopedija, fotoaparat

Ciljana skupina:

Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarenja projekta: Materijali potrebni za izvođenje programa: Oblici i metode rada: Evaluacija: Interaktivna i izvanučionična nastava fizike, kemije i geografije Ciljevi:

Zadaće: Ciljana skupina: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarenja projekta:

Potrebni materijali Oblici i metode rada: Evaluacija:

- skupni rad, istraživanje, interaktivno učenje - snimljeni materijal koristiti u nastavi

POSJET TEHNIČKOM MUZEJU U ZAGREBU (ODSJEK ENERGIJA) I NUKLEARNOJ ELEKTRANI KRŠKO Podizanje svijesti o: - ograničenim resursima energije - korištenju nuklearne energije i prednosti njene uporabe, sigurnosti rada nuklearnih reaktora, te moguće opasnosti i načine zaštite. - važnosti upotrebe nuklearne energije samo u mirotvorne svrhe Razviti suradničko i projektno učenje, interaktivno učenje, planiranje i izvođenje nastave izvan učionice - istražiti isplativost korištenja prirodnih resursa pri dobivanju energije - Učenici IV. d razreda i zainteresirani učenici i nastavnici škole I. Salajić, J. Viljevac, A. Graovac - proljeće 2017. - listopad - planiranje aktivnosti - dogovor sa stručnom službom škole i Tehničkog muzeja - studeni - podjela zadataka zaduženim nositeljima radnih skupina - veljača - održati sastanak s nositeljima, izvijestiti o radu i radovima učenika, dogovoriti prijevoz - travanj ili prema pozivu Tehničkog muzeja - odlazak na terensku nastavu - Internet, udžbenik iz fizike, materijali iz fizike, enciklopedija, fotoaparat Troškove prijevoza plaćaju roditelji učenika - skupni rad, istraživanje, anketa - za ili protiv nuklearne energije - izrada seminarskih radova, prezentacija rada na panou škole 50


Projekt – Mljet – Dubrovnik - Sarajevo CILJEVI:

NAMJENA:

CILJANA SKUPINA I NOSITELJI: VRIJEME OSTVARENJA: KORACI OSTVARIVANJA PROJEKTA: MATERIJALI POTREBNI ZA IZVOĐENJE PROJEKTA: OBLICI I METODE RADA: OČEKIVANI REZULTATI: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:

upoznavanje i promoviranje ranokršćanske i renesansne kulture (Dubrovnik, Mljet), a kroz posjete muzejima i parkovima prirode upoznati samu prirodu mjesta i uočiti biljnu i životinjsku raznolikost kraja; isticanje važnosti hrvatskih latinista (Dubrovnik) na oblikovanje čitave hrvatske renesanse u europskim razmjerima; poticanje kreativnosti učenika i uključivanje u istraživanje tema vezanih za kulturu navedenih gradova uz dostupnu literaturu; razgledavanje i upoznavanje kulturnih znamenitosti Dubrovnika, Mljeta i Sarajeva (Malakološki muzej, Knežev dvor, Dubrovačka katedrala, Rimska palača, arhitektura grada Sarajeva) poticati učenike da se angažiraju oko priprema vezanih za upoznavanje Dubrovnika, Mljeta i Sarajeva (muzeji, zvjezdarnica, trgovi, crkve, katedrale, palače, galerije, špilje) - učenici trećih razreda; nositelji projekta: prof. Krunoslav Kovačić, prof. Domagoj Brlas, prof. Nikolina Hećimović i prof. Azra Razlog - lipanj, 2017. - planiranje aktivnosti, upoznavanje učenika s projektom, prijava zainteresiranih učenika, podjela zadaća učenicima, podjela materijala - radni listići, hamer papir - povijesni izvori (video materijali, novinski članci, dostupna literatura)

- frontalni rad- individualni rad - rad u paru - rad u skupinama - učenici će imati jasniju predodžbu i moći će povezati viđeno s nastavnim gradivom na nastavi geografije i likovne umjetnosti izvješće učenika nakon posjeta muzejima, prirodnim zaštićenim lokalitetima i gradovima -praktičan rad (terenski rad) na jednodnevnim terenskim izletima te izrada postera i prezentacija

51


Izvanučionična nastava Ciljevi:

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja projekta:

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada: Prijedlozi tema seminarskih radova i prezentacija: Očekivani rezultati:

Način vrednovanja:

Muzej – rodna kuća Petra Preradovića u Grabrovnici - upoznati građanski i stvaralački životopis Petra Preradovića - uočiti i objasniti njegovu ulogu u kontekstu hrvatskoga romantizma - osvijestiti vezu između Preradovićeve lirike i životne stvarnosti - upoznati zavičajnu kulturnu baštinu - upoznati domoljubnu, ljubavnu i refleksivnu Preradovićevu poeziju - objasniti ulogu domoljubne lirike i narodnoga jezika u kontekstu hrvatskoga narodnog i književnog preporoda - objasniti na primjeru Preradovićeve poezije da je pravi jezik zapravo domovina - povezati pjesnikov životopis s njegovim stvaralaštvom - osvijestiti uvjerenje o važnosti jezika za nacionalni identitet - učvrstiti ljubav prema materinskom jeziku i ponos zbog nacionalne pripadnosti - razvijati istraživački, timski i suradnički rad - učenici 3.a,3.b,3.c i 3.d razreda - profesorice hrvatskoga jezika (Srnak, Žužić) - listopad 2016. - upoznati učenike (i roditelje) s projektom - organizirati (dogovoriti) vrijeme posjeta rodnoj kući - organizirati prijevoz učenika - učenicima podijeliti zadaće koje se tiču pripremnih predradnji za ostvarenje izvanučionične nastave - boravak u Muzeju u Grabrovnici i rješavanje planiranih zadaća - papir i fotokopirni stroj – nastavni listići - fotoaparat - knjige, internet - dva autobusa - skupinski rad; individualni; čeoni - istraživački rad, pisanje, čitanje, fotografiranje - razgovor - pisanje eseja: Preradović- preporoditelj i romantičar - izrada prigodnoga panoa

- učenici će bolje osvijestiti povezanost Preradovićeva stvaralačkog i građanskog životopisa služeći se izvornim materijalom na izvornom lokalitetu - snažnije će doživjeti osobnost pjesnika čije ime nosi naša škola - razgovor s učenicima, provjeravanje znanja i analiza rezultata - esej, usmena provjera

52


Naziv aktivnosti

Terenska nastava: Memorijalni centar Vukovar

Cilj:

-Cilj je učenicima i učenicama prenijeti pozitivno ozračje u kojem će se razvijati kao odgovorni građani svjesni potrebe uvažavanja različitosti

Zadaće/ namjena:

-na suvremen i dostojanstven način učiti nove generacije o vrijednostima Domovinskog rata -spojiti prošlost, sadašnjost i budućnost -učit će o vukovarskoj tragediji i Domovinskom ratu uopće te o značaju pojedinih akcija i operacija u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

Nositelji: Ciljana skupina: Način realizacije:

Maja Mlinarić i razrednici drugih razreda (Louvar, Salajić, Stamenić) Učenici drugih razreda naše škole listopad: planiranje aktivnosti u suradnji s Memorijalnim centrom Vukovar - listopad do vremena putovanja: razrednici koordiniraju sve aktivnosti oko ekskurzije - na satu razrednika detaljno razraditi plan putovanja, dogovoriti sve aktivnosti na putovanju te virtualno prikazati putovanje i informirati učenike o dužnostima i pravima na putovanju -izvođenje ekskurzije u odabranom termu uz pratnju razrednika

Plan izvođenja:

predavanje na temu Domovinski rat i bitka za Vukovar muzej Vučedolske kulture Obilazak memorijalnih lokaliteta: -Spomen dom Ovčara i masovna grobnica (ulaznica se plaća 5kn) -Trpinjska cesta -Kukuruzni put -Mjesto sjećanja Vukovarska bolnica '91.

Vremenik: Način financiranja: Planirani troškovnik: Način vrednovanja:

-1 dan u dogovoru sa slobodnim terminom Memorijalnog centra Vukovar - materijali: udžbenici, internet - troškovnik i predviđeni izvori financiranja: roditelji učenika Oko 100-200 kn po učeniku

Program izradila:

Maja Mlinarić, 26.09.2016.

-Prezentacija projekta roditeljima i učenicima -izrada plakata -pisanje putopisa

53


ŠKOLSKI PROJEKTI

Projekt (GOO) Ciljevi:

Zadaće

Ciljana skupina i nositelji

Vrijeme ostvarenja Vremenik aktivnosti

Materijali potrebni za izvođenje programa Način vrednovanja rezultata Način korištenja ostvarenih rezultata

EKO-ŠKOLA u okviru udruge „Lijepa naša“ - na učeničkoj razini: SVAKI UČENIK – JEDAN CVIJET - na razrednoj razini: SVAKI RAZRED – JEDAN CVJETNJAK - na školskoj razini: štednja električne energije i štednja vode u školi i kod kuće, sakupljanje plastičnih boca - razvijanje svijesti o potrebi očuvanja vlastite zemlje i njenog prirodnog okoliša - uređenje dvorišta i stalna briga o posađenim biljkama - stvaranje odgovornosti svakog razreda za vlastiti cvjetnjak u hodniku Gimnazije obilježavanje Dana zaštite ozonskog omotača 16.09., obilježavanje Dana planeta Zemlje, organiziranje aktivnosti i izložbi povodom Dana kruha i dana, zahvalnosti za plodove zemlje, popunjavanje i uređivanje cvjetnjaka, uređivanje panoa sa programskim koracima i panoa o radu Eko-škole, provjera dokumentacije o radu prema nastavnim planovima i programima, redovito tjedno ocjenjivanje cvjetnjaka, izrada bocka za sakupljanje boca, sudjelovanje u humanitarnim akcijama, provođenje i organizacija Eko-kviza, svaki razred izrađuje svoj bocko te se provodi ocjenjivanje najboljeg bocka, dodatno uređenje dvorišta, skupljanje i vraćanje plastičnih boca - predstavnici razreda u Eko-odboru, a preko njih svi učenici Gimnazije, - razrednici, profesori biologije, geografije i vjeronauka - voditelji Eko-škole: Hrvoje Turčinović, prof., Borna Louvar, prof., Ines Tovarović, prof. Tijekom školske godine 2016./2017. - rujan 2016. formiranje i prvi sastanak Eko-odbora, donošenje i usvajanje Plana djelovanja za šk. godinu 2016./2017. - osnivanje učeničkog Eko-odbora - obilježavanje Dana zaštite ozonskog omotača 16.09 - listopad 2016. organiziranje manifestacije Dana kruha i dana zahvalnosti za plodove zemlje - studeni 2016. izrada bocka za sakupljanje boca, provedba izbora najboljeg bocka - proljetno uređenje dvorišta, sadnja maćuhica, zelenkada i drugog cvijeća kao i egzotičnog bilja - završno ocjenjivanje cvjetnjaka i proglašavanje razreda s najboljim rezultatima - objavljivanje rezultata o ušteđenoj energiji i vodi te informiranje učenika i profesora o ostvarenim aktivnostima u toku školske godine - obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša - analiza rada i ostvarenih rezultata - zemlja za cvijeće, sredstva za gnojidbu i zaštitu bilja, alati za obradu zemlje i rezidbu stabala, prskalice, vreće za smeće, papiri u boji, printer fotografija, digitalni fotoaparat  Eko-patrole - objava ocjenjivanja cvjetnjaka na panou škole u obliku tablice s cvjetićima i kaktusima  objava na web stranici škole i na stranicama udruge Lijepa naša, stranici virovitica – online, u lokalnom glasilu „Virovitički list“

54


INICIJATIVA „ŠKOLE-PARTNERI BUDUĆNOSTI“ - PASCH-projekt (Gimnazija je 26.XI. 2008. primljena u ovaj međunarodni projekt) -

PASH PROJEKT

-

ŠKOLE-PARTNERI BUDUĆNOSTI

-

Ciljevi:

-

motivirati učenike za učenje njemačkoga jezika unaprijediti nastavu njemačkoga jezika upoznati njemačku kulturu i mogućnost usmjeravanja prema njemačkim putovima obrazovanja razvijati svijest o vrijednosti poznavanja i učenja njemačkog jezika u okvirima Europe i svijeta razvijati suradničko učenje poticati istraživački duh među učenicima razvijati interkulturalno učenje, toleranciju i svijest o različitostima ljudi, zemalja i običaja metodičko-didaktičko usavršavati nastavnika njemačkog jezika formirati grupe i timove sudjelovati u projektima Goethe-Instituta pratiti aktualnosti na mrežnoj-stranici PASCH-inicijative istraživački rad na internetu komunicirati s učenicima drugih PASCH-škola (pisati mailove i chatati na njemačkom jeziku) izraditi plakate pisati izvješća redovito objavljivati aktivnosti na mrežnoj stranici-stranici škole i pasch.net-a unaprijediti nastavu njemačkog jezika učenici svih razreda jezične, opće i prirodoslovno-matematične gimnazije koji uče njemački kao prvi ili drugi strani jezik profesori njemačkog jezika: Lidija Benković (voditeljica projekta), Goran Grba Hrvoje Turčinović Tijekom školske godine 2016./2017.

-

-

Zadaće

-

-

-

Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarenja Vremenik aktivnosti

              

formiranje PASCH-tima (rujan) prezentacija boravka učenika stipendista Goethe-Instituta u Njemačkoj (Bielefeld, St. Peter Ording) (rujan/listopad) obilježavanje Europskog dana jezika (rujan) pisanje članaka za pasch.net ( kroatische Schülerzeitung Nasch Pasch) (tijekom školske godine) uspostavljanje suradnje s partnerskom školom u Njemačkoj radionica za učenike (Comic-Workshop) u Goethe-Instiutu u Zagrebu pod voditeljstvom Kitty Kahane (5. – 7. listopada 2016.) obilježavanje 8. rođendana PASCH-inicijative na našoj školi (studeni) Međunarodni susret uredništva školskog online-časopisa NASCHPASCH u Berlinu (21. - 25.studenog 2016.) Projekt preko Instagrama „Mein Lieblings…“ (veljača /ožujak) Izložba „Lautstak“ i aktivnosti vezane za temu Njemačka glazba za mlade (ožujak) Sudjelovanje na različitim projektima ponuđenih na www.paschnet.de (tijekom školske godine po izboru učenika (PASCH-Kochbuch / Made in Germany – mein Lieblingsprodukt aus Deutschland … ) projekcije njemačkih filmova (tijekom školske godine) vođenje i aktualiziranje FB-grupe sudjelovanje nastavnika njemačkog jezika na didaktičkim i metodičkim seminarima (tijekom cijele školske godine) boravak učenika stipendista u ljetnim kampovima u Njemačkoj (ljetni praznici) 55


-

odlazak profesora njemačkog jezika na studijsko putovanje u Njemačku i Švicarsku (dobitnika stipendije i termin određuje GI u studenom) provođenje ispita «Fit in Deutsch 1» i «Fit in Deutsch 2» i za razinu B1 (travanj/svibanj) polaganje ispita viših razina ( B2 / C1) u Zagrebu (veljača, lipanj) mnogobrojne daljnje aktivnosti u skladu s prijedlozima i inicijativama Goethe-Instituta Kroatien internet, časopisi , digitalni fotoaparat, digitalna kamera, diktafon…

-

Rasprava / evaluacija na satovima njemačkog jezika

-

prezentacija na Školskom i Županijskom vijeću nastavnika stranih jezika prezentacija u Goethe-Institutu Zagreb objava na web stranici škole, FB-stranici PASCH-projekta, stranici virovitica – online, u lokalnom glasilu „Virovitički list“, te u novinama „Večernji list“ i „Glas Slavonije“

   -

Potrebni materijali Način vrednovanja Način korištenja rezultata

-

Obilježavanje Europskog dana jezika (GOO) Ciljevi:

Europski dan jezika: Koliko jezika znaš, toliko vrijediš

 promicanje i zagovaranje važnosti učenja stranih jezika u okviru Europe  uključivanje učenika kao odgovorne sudionike u projekt  postizanje masovnosti tj. uključivanje što više učenika i profesora Gimnazije Namjena  osvijestiti učenike da je za napredovanje u karijeri od velike važnosti poznavanje što više stranih jezika i njihovih kultura  osvijestiti učenike o potrebi i važnosti učenja stranih jezika kao cjeloživotnog učenja Ciljana skupina i  učenici svih razreda jezične gimnazije nositelji  profesori stranih jezika  ostali učenici i profesori Vrijeme ostvarenja 26. rujna 2016.  2. i 3. tjedan rujna: Način i koraci dogovor za profesore i učenike: planiranje događanja, odrediti realizacije učenike za podjelu poslovica o važnosti učenja stranih jezika   

23.rujna : izrada poslovica i plakata 26.rujna: podjela poslovica u svim razredima Papir u boji, škarice, hamer papir, gumice, vrećice

Materijali potrebni za izvođenje programa Način vrednovanja Osvrt na projekt na satovima stranog jezika rezultata Način korištenja  objava vijesti na www.icv.hr ostvarenih rezultata

56


Naziv projekta:

Provedba jedinstvenoga ispita znanja iz hrvatskoga jezika u svim razredima

Cilj:

redovito praćenje i vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi; uočavanje sličnosti i razlika u analizi uspjeha u svim prvim razredima Zadaće/namjena: 1. razredi provjeriti znanje iz teorije književnosti i nastavne cjeline lirika te jezične sadržaje nastavne cjeline glasovi; 2.razredi provjeriti znanje iz jezika, iz nastavne cjeline morfologija i barok 3.razredi provjeriti znanje o hrvatskom književnom preporodu, filološkim školama i Gajevoj reformi slovopisa 4.razredi provjeriti znanje teorije i povijesti književnosti nastavne cjeline avangarda i jezika iz cjeline leksičko značenje riječi Ciljana skupina i nositelji: svi učenici škole i profesorice hrvatskoga jezika Način realizacije - koraci 1) Upoznati učenike svih razreda (od 1. do 4.) s projektom 2) Sastaviti zajednički ispit - 1.razredi - prof. Kos - 2.razredi - prof. Žužić - 3.razredi - prof. Srnak - 4.razredi - prof. Bašnec 3) Provedba jedinstvenoga ispita znanja 4) Evaluacija Vremenik: 1. razredi - listopad 2016. 2. razredi – travanj/svibanj 2017. 3. razredi – listopad 2016. 4. razredi – listopad 2016. Potrebni materijali i način fotokopirni papir – škola snosi troškove financiranja: Način vrednovanja i način korištenja rezultata:

Naziv aktivnosti Cilj Namjena aktivnosti Nositelji Način realizacije

Vremenik Troškovnik Način vrednovanja I korištenja rezultata

prezentacija rezultata za svaki razred i pregled rezultata te zajednička obrada podataka za sve razrede; rezultati ispita utjecat će na poboljšanje nastave i usvajanje znanja te samovrednovanje Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana Održati razredno prvenstvo škole u krosu razvijati duh olimpizma i promicati vrednote olimpijskog sporta poticati učeničke za ostvarivanje što boljih i kvalitetnijih uspjeha kroz fair-play sustav natjecanja Profesori tjelesne i zdravstvene kulture, svi učenici škole Složiti razredne ekipe (3 učenice i 3 učenika) i održati natjecanje na stazi u gradskom parku. Zbrojiti rezultate i proglasiti pojedinačne pobjednike, a zatim i najbolji razred i uručiti prigodne poklone. 9. rujna 2016. Pokloni za osvojena prva mjesta; trošak snosi škola Valorizacija zdravstvenih efekata trke. Objava u medijima i na web stranici škole

57


Naziv projekta

Kampanja „Za manje otpada“

Cilj: Cilj kampanje ''Za manje otpada'' je utjecati i poticati učenike da sortiraju otpad u školi, a stečeno znanje i navike primjenjuju u svojim obiteljima.

Zadaće: - podizanje svijesti o utjecaju otpada na okoliš lokalne i šire zajednice - pomoć učenicima u stjecanju novih znanja i vještina u gospodarenju otpadom - suradnja škola na promociji odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj - izvještavanje o tijeku kampanje kroz metodologiju sedam koraka - obavještavanje o postignutim rezultatima putem medija Ciljana skupina i nositelji:

Učenici svih razreda opće gimnazije, matematičke gimnazije i jezične gimnazije Nositelji: Borna Louvar, prof. i Hrvoje Turčinović, prof.

Način realizacije – koraci:

1. KORAK - Osnivanje ekoodbora koji će biti zadužen za provođenje kampanje. 2. KORAK - Ocjena stanja okoliša vezana uz otpad. Analizira se: situacija s otpadom u školi, što je dobro, a što bi se trebalo popraviti, na koji način možemo smanjiti otpad i poboljšati gospodarenje otpadom u našoj školi. 3. KORAK - Plan rada za provođenje kampanje. Na koji način ćemo smanjiti otpad, pratiti napredak kampanje, tko će biti nosioci aktivnosti, kada će se aktivnosti odrađivati, što će nam biti cilj kampanje. 4. KORAK - Praćenje stanja i ocjenjivanje – tijekom cijele kampanje pratit ćemo provedbu kampanje i plan rada, te mjerenja. 5. KORAK - Rad prema kurikulumu – na koji način kampanju povezati s kurikulumom. U kojim područjima/predmetima uključiti akcije kampanje „Za manje otpada“. 6. KORAK - Obavješćivanje javnosti i uključivanje medija – organizacija projektnog dana u travnju 7. KORAK - Eko-kodeks na temu otpada, smanjenje otpada ili gospodarenja otpadom.

Vremenik:

Tijekom školske godine 2016./2017.

Materijali potrebni za izvođenje programa i način financiranja: Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Digitalna vaga, fotoaparat, plastične vreće za otpad

Tijekom kampanje Nacionalni koordinator zamolit će dvije Eko-škole da napišu kraći članak za objavu na stranici https://esllc.exposure.co/. Škole će moći birati između nekoliko tema za članak (pokretanje i promocija kampanje; najveći uspjeh kampanje, najveći izazov kampanje, suradnja s drugim školama/vrtićima, akcijski/projektni dan…). Članak treba sadržavati 150 riječi + 1-2 fotografije ili link za video uradak. Na kraju kampanje potrebno je dostaviti izvješće na obrascu koji ćemo dobiti od Nacionalnog koordinatora. Tijekom kampanje provodit će se vanjska evaluacija od strane Međunarodnog koordinatora, a u kojoj će sudjelovati 10 Eko-škola izabrane od strane Međunarodnog koordinatora (anketni upitnik). Voditi računa da na kraju kampanje u izvješću treba navesti točne brojke o prikupljenom otpadu kroz kriterij koji smo izabrali (izraženo u kilogramima).

58


Naziv projekta Cilj:

„Plastičnim čepovima do skupih lijekova“  

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji:

Način realizacije – koraci:

Vremenik: Materijali potrebni za izvođenje programa i način financiranja: Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

- podupiranje novih metoda liječenja, te organiziranje financijske pomoći sakupljanjem plastičnih čepova za oboljele od hematoloških bolesti - upoznati učenike s udrugom oboljelih od leukemije i limfoma sa sjedištem u Čakovcu (UOLL) koja djeluje od 1998. godine (neprofitna je, a osnovana je sa svrhom pružanja pomoći oboljelima od teških malignih bolesti na području Hrvatske) - izrada kutija u kojima će se odlagati plastični čepovi - slanje prikupljenih čepova udruzi (udruga će prikupljene čepove prodavati, a novcem od prikupljenih čepova će se nabavljati potrebni lijekovi) - poticati učenike da ne bacaju plastične čepove u komunalni otpad - mogućnost zamjene kilograma plastičnih čepova dvijema ulaznicama za neki Nacionalni park Hrvatske Zainteresirani učenici Nositelji: Borna Louvar, prof., Hrvoje Turčinović, prof. Ines Harmund, prof., Ines Tovarović, prof. - izrada kutija za prikupljanje plastičnih čepova - odlaganje čepova tijekom školske godine - vaganje i fotodokumentacija - slanje čepova udruzi - ovisno o količini prikupljenih čepova određeni broj učenika i profesora dobiva mogućnost nagradnog izleta Nacionalnom parku Krka Tijekom školske godine 2016./2017.

vaga, fotoaparat, troškovi slanja čepova udruzi

Objavljivanje provedbe humanitarne akcije na službenim stranicama škole.

59


Projekt

Škole za Afriku

Cilj:

Razviti osjećaj suosjećanja i solidarnosti učenika prema vršnjacima u Africi kojima je potrebna pomoć.

Zadaće:

Obilježavanje Halloween-a (31. listopada)

Poticati timski rad kod učenika.

Osvijestiti učenike o nedostatku mogućnosti za normalnim obrazovanjem u Africi

Motivirati učenike za doniranjem novca

Izrezbariti bundeve (29 kom) i prodati ih na licitaciji u kojoj bi sudjelovala cijela škola (učenici i nastavnici te stručno osoblje)

Sakupiti i uplatiti novac na račun Unicef-a

Ciljana skupina i nositelji:

Učenici Gimnazije i profesori

Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja

Listopad 2016.

Formirati grupe i podijeliti zadaće

Najaviti događaj na mrežnoj stranici škole i pozvati što više sudionika

Obilježiti značajni datum

Sakupiti i uplatiti novčana sredstva

Potrebni materijali

Bundeve i sredstva za rezbarenje

Roditelji I učenici

Oblici i metode rada:

Individualni rad

Metode razgovora

Očekivani rezultati: Sustav procjenjivanja

Osjećaj zadovoljstva i želja za daljnjim humanitarnim aktivnostima

Odaziv što većeg broja učenika i profesora.

Objavljivanje fotografija i fotokopije uplatnice na stranici škole.

Evaluacija:

Razgovor o rezultatima provedenog projekta na satovima razrednika

60


Kako čitati grafove?

Projekt Cilj:

-

naučiti iščitati korisne informacije iz grafa

Zadaće:

-

naučiti pažljivo gledati koje su veličine i mjerne jedinice nanesene na osi koordinatnog sustava naučiti prognozirati događaj pomoću grafa uočiti u kojim sve područjima i predmetima možemo doći do korisnih informacija iz grafa

-

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja projekta/izleta… Potrebni materijali Oblici i metode rada: Očekivani rezultati:

Učenici 1.A, 1.D i 4. D razreda Nositelj: Mateja Uzelac, prof. Drugo polugodište -

motivacija učenika provedba projekta nastavni listići Rad u skupinama

-

Sposobnost učenika za očitavanjem grafova

Projekt

Informatika u matematici

Cilj:

-

Zadaće:

-

povećati aktivnost učenika i njihov interes za matematiku i korelaciju s informatikom kroz rad na računalu stjecanja novih znanja i vještina

-

razvijanje samostalnosti, sigurnosti i timskog rada

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja projekta/izleta…

Učenici 1. A, 1. D i 4. D razreda Nositelj: Mateja Uzelac, prof. Tijekom cijele nastavne godine -

Potrebni materijali

Oblici i metode rada: Očekivani rezultati: Evaluacija:

-

upoznati učenike i pokazati im povezanost informatike i matematike (primjeri u programskim paketima Geogebra, Sketchpad i Mathematica) kroz nastavne teme redovne nastave povremeno organizirati rad učenika na računalu zadavati učenicima domaće zadaće matematičkih zadataka na računalu u programskom paketu Geogebra programski paket Geogebra nastavni listići računala za učenike rad u skupinama, individualni rad sposobnost učenika da koriste računalo za rješavanje matematički problema prezentacija projekta na Školskom stručnom vijeću i u razredima u kojima se provodi projekt anketni upitnik za učenike

61


Projekt

„ZELENI DAN“

Ciljevi:

- Pobuditi svijest učenika i djelatnika škole o važnosti gospodarenja otpada s

ciljem očuvanja okoliša.  osvještavanje o važnosti primarnog odvajanja otpada  ukloniti žvakaće gume s klupa  ukloniti opuške i ostali otpad  podignuti svijesti o odlaganju otpada

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja projekta:

Materijali potrebni za izvođenje programa: Način vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja:

Učenici svih razrednih odjela i svi djelatnici Nositelji: Borna Louvar, Hrvoje Turčinović, Ines Tovarović Školska godina 2016./2017. Tjedan darovitih učenika, prema dogovoru - pripreme na satu - formiranje grupa - zbrinjavanje otpada - izrada plakata - Lopate, vreće za smeće, špahtle, kante (dobra volja ) - učenici trebaju upoznati instrumente za terenski rad - učenici će naučiti kako se trebaju ponašati izvan škole - pratiti upute nastavnike - izrada plakata

- prenošenje dobrih navika u okrilje svoje obitelji

Naziv projekta:

Provedba jedinstvenoga ispita znanja iz kemije u 1. i 3. razredima Cilj: redovito praćenje i vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi; uočavanje sličnosti i razlika u analizi uspjeha u svim prvim i trećim razredima Zadaće/namjena: 1. razredi provjeriti znanje iz tvari, izvori tvari, atom 3.razredi provjeriti znanje metala, njihovih fizičkih i kemijskih svojstava te upotrebu najpoznatijih tehničkih metala Ciljana skupina i nositelji: svi učenici škole i profesorice hrvatskoga jezika Način realizacije - koraci 1) Upoznati učenike svih razreda s projektom 2) Sastaviti zajednički ispit - 1.razredi - prof. Tovarović - 3.razredi - prof. Salajić, prof.Piškur 3) Provedba jedinstvenoga ispita znanja 4) Evaluacija Vremenik: 1. razredi – studeni, 2016. 3. razredi – ožujak 2017. Potrebni materijali i način fotokopirni papir – škola snosi troškove financiranja: Način vrednovanja i način korištenja rezultata:

prezentacija rezultata za svaki razred i pregled rezultata te zajednička obrada podataka za sve razrede; rezultati ispita utjecat će na poboljšanje nastave i usvajanje znanja te samovrednovanje

62


Projekt

Svjetski dan poezije – velike književne obljetnice

Cilj: Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja projekta/izleta…

Potrebni materijali

Oblici i metode rada: Očekivani rezultati: Evaluacija:

Poticanje čitanja, pisanja i proučavanja poezije. Istražiti životopis i pjesničko stvaralaštvo Dobriše Cesarića  analizirati odabrane lirske pjesme hrvatskih i avangardnih pjesnika  argumentirati vlastite stavove i tumačenje poezije  smjestiti odabrane pjesnike u nacionalne književnosti i pjesničke pravce  potaknuti učenike na čitanje pjesama i razvijati sposobnost pronalaženja i vrjednovanja informacija u knjižnici Projekt je namijenjen svim zainteresiranim učenicima Voditelji nastavnice Vera Žužić, Zdenka Kos, Sanja Srnak i Maja Bašnec te knjižničar Josip Strija ožujak 2017. 1. izrada projekata 2. upoznavanje učenika s projektima 3. formiranje skupina učenika i podjela zadataka 4. realizacija projekta 5. evaluacija projekta Literatura: internet, zbirke pjesama, udžbenici, časopisi Materijali: fotokopirni papir, plakat, papir u boji, web stranica škole, nagrade učenicima Individualni, rad u skupinama, rad na tekstu, izrada plakata i prezentacije Zainteresiranost učenika za različite oblike književnosti i potaknuti čitanje i pisanje poezije. Prezentacija projekta 21. ožujka 2017. na Svjetski dan poezije, odnosno u Tjednu darovitih učenika povodom Dana škole.

Izvannastavna aktivnost projekt

„Koraci sjećanja“ (Memory walk metoda u sklopu projekta Historija, Istorija, Povijest)

Cilj:

Istaknuti važnost pojedinih povijesnih spomenika i naučiti vrednovati spomenike u današnjem društvu. Istraživati dostupne literature i razvijanje sposobnosti javnog iznošenja tema.Razvijati osjećaj domoljublja i pripadnosti lokalnoj zajednici. Poticati učenike na promišljanje i raspravu o povijesti, njenim poukama i posljedicama.

Zadaće: Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja projekta Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada: Očekivani rezultati: Sustav procjene

Uključeni zainteresirani učenici, profesori povijesti i treneri metode „Koraci sjećanja“. Tijekom školske godine 2016./17. Koraci radionice prema planu voditelja radionice (projekcije kratkih dokumentarnih filmova povijesne tematike, vježbe i rasprave) Materijali u okviru radionice „Koraci sjećanja“

- korištenje stručne literature - analiza podataka - izrada zadataka radionice Obogaćivanje znanja i informiranosti učenika naše škole o hrvatskoj povijesti. Razvijanje kreativnosti u pripremanju radionice i njezinoj realizaciji. Uključenost nastavnika i učenika škole. Rasprava – mišljenje učenika o tematici i sadržaju projekta. 63


Projekt Postali smo srednjoškolci Cilj:

Uspješna prilagodba učenika prvih razreda na srednju školu  Upoznati učenike sa školom, programom, obvezama i profesorima  Pomoći učenicima da se prilagode na novu sredinu (razred, prof.)  Upoznati roditelje s mogućim poteškoćama koje se javljaju tijekom Zadaće: procesa prilagodbe i uputiti ih na načine na koje mogu pomoći svojoj djeci  Upoznati učenike s različitim strategijama i metodama učenja  Prepoznati kod sebe jake strane i javno ih izreći  Koristiti JA-govor u komunikaciji s drugima Ciljana skupina i Učenici prvih razreda i njihovi roditelji nositelj pedagoginja, psihologinja, ravnateljica, razrednici, nastavnici  Prvi nastavni dan – predstavljanje škole, ravnateljica, stručna služba, profesori, razrednici; upoznavanje s prostorom škole, Način realizacije – projektima, INA koraci:  Roditeljski sastanak s roditeljima prvih razreda: ravnateljica, razrednici, pedagoginja, psihologinja; upoznavanje roditelja s radom u školi i mogućim poteškoćama koje se javljaju tijekom procesa prilagodbe. Upućivanje na načine na koje mogu pomoći svojoj djeci  Radionice Učimo učiti; psihologinja; upoznavanje učenika s različitim strategijama i metodama učenja; prepoznavanje vlastitog stila učenja  Radionica Komunikacija; pedagoginja; međusobno predstavljanje i upoznavanje; prepoznavanje svojih jakih strana, vježbanje JA-govora na zadanim situacijama; jačanje razrednog zajedništva i komunikacije (na SRZ-u i na jednom od roditeljskih sastanaka) Vremenik: Rujan i listopad 2016. Materijali potrebni ppt.prezentacija, anketni listići, za izvođenje radni materijali za izvođenje radionica programa flomasteri, bojice Način vrednovanja i Kako i koliko su se učenici uspješno prilagodili na srednju školu i novu način korištenja sredinu vidjet će se prema ponašanju i zadovoljstvu učenika, kroz razgovor s rezultata: njima te prema uspjehu u nastavi

64


Izvannastavna aktivnost -projekt

Obilježavanje značajnih datuma hrvatske povijesti i međunarodnih spomendana

Cilj:

Obilježiti važne događaje u hrvatskoj povijesti, ali i međunarodne značajne datume te pokušati uočiti njihov značaj. Poticati kreativnost naših učenika prilikom ostvarenja koraka projekta. Istraživanje dostupne literature i razvijanje sposobnosti javnog iznošenja tema.Razvijati osjećaj domoljublja i pripadnosti široj europskoj zajednici.

Zadaće:

Upoznati učenike detaljnije sa hrvatskom poviješću. Istaknuti važnost pojedinih povijesnih događaja i osoba te objasniti njihov utjecaj na daljnji tijek povijesnih zbivanja. Prikazati okolnosti nastanka događaja koji su ostavili duboki trag na živote ljudi danas.

Ciljana skupina i nositelji:

Uključeni učenici svih razrednih odjela i profesori povijesti

Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja projekta

Tijekom školske godine 2016./17. 1. prikupljanje tekstualnog materijala 2. izrada seminarskih radova, eseja i prezentacija 3. prezentacija projekta

Materijali potrebni za izvođenje programa; način financiranja

Računalo, projektor, papir, pisač. Financiranje iz vlastitih izvora škole.

Oblici i metode rada:

- korištenje stručne literature - analiza podataka - izrada plakata - izrada seminarskih radova

Očekivani rezultati:

Obogaćivanje znanja i informiranosti učenika naše škole o hrvatskoj povijesti. Razvijanje kreativnosti u pripremanju i realizaciji projekta.

Sustav procjenjivanja:

Uključenost nastavnika i učenika Razgovor – mišljenje učenika o tematici i sadržaju projekta.

65


Projektna nastava

Obilježavanje Dana ružičastih majica Psihologija-Preventivni program

Ciljevi:

Senzibiliziranje učenika i nastavnika o problemima nasilja u školama

Zadaće:

Učenici i nastavnici obući će ružičaste majice u znak podrške borbi protiv nasilja

Ciljana skupina i nositelji:

Ciljana skupina za prezentaciju su svi učenici i djelatnici škole. Ljiljana Main, prof. psihologije-koordinator školskog preventivnog programa

Vrijeme ostvarenja:

Koraci ostvarivanja projekta:

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada:

Prijedlozi tema seminarskih radova i prezentacija:

Očekivani rezultati:

Sustav procjenjivanja: c) kriteriji d) instrumenti

Evaluacija:

24. veljače, 2017. 6. Priprema projekta-obavijesti učenicima kao i na web stranici škole 7. Obrada sadržaja vezano uz prevenciju svih oblika nasilja listopad, prosinac 8. Obilježavanje Dana ružičastih majica 9. prezentacija projekta svibanj 2. Dodatna literatura, časopisi, Internet, ružičaste majice 3. grupni 4. Istraživanje, internetsko istraživanje 6. Nasilje i različiti oblici nasilja 7. Radionice nenasilnog rješavanja sukoba 8. Plakat sa zajedničkom fotografijom učenika i djelatnika škole Očekujemo da će učenici usvojiti nenasilne oblike rješavanja sukoba, asertivnost, da će naučiti samostalno istraživati te raditi u grupi, kao i preuzimati odgovornost za svoj dio zadataka, da će naučiti surađivati s nastavnicima i zajednički ostvarivati ciljeve, te razvijati kritičko mišljenje i donošenje stavova. c) kriterij za procjenjivanje uspješnosti biti će prihvaćanje obilježavanja „Dana ružičastih majica“ kao školske tradicije d) ankete Vrednovanje projekta realizirati će učenici u suradnji s voditeljima projekta pisanim izvješćem, te ispunjavanjem evaluacijskog listića. Učenici će projekt prezentirati roditeljima kao i medijima koji će moći ocijeniti jesu li sredstva i rad uloženi u projekt dali očekivane rezultate.

66


Projekt Ciljevi:

Namjena:

Ciljana skupina i nositelj:

Međunarodni dan glazbe Razvijati ljubav prema glazbi Razvijati timski rad učenika aktivno muziciranje motiviranje na kreativnost Promocija glazbe među svim pripadnicima zajednice, širenje UNESCO-ova ideala mira i prijateljstva među narodima, razmjena iskustava i međusobno poštovanje te promocija programske politike International Music Councila i njegovih suradnika, Učenici Vanja Stamenić, prof.

Vrijeme i način ostvarenja:

30.9. 2016.

Način i koraci realizacije:

Formirati grupe i animirati pojedinačno učenike Dogovoriti zaduženja i podijeliti zadaće Pratiti rad grupa i pojedinačno učenika prezentirati povodom Međunarodnog dana glazbe 1.10. 2016. CD, glazbeni instrumenti, razglas...

Materijali potrebni za izvođenje programa: Oblici i metode rada: Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Cilj: Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja projekta/izleta… Očekivani rezultati:

Razgovor, pjevanje, sviranje individualni, skupni Po brojnosti učenika Uočiti ljepotu glazbe i njen značaj u svakodnevnom životu Poticati na aktivno muziciranje i profesionalno i amaterski Dobivenim rezultatima osmisliti kreativniji pristup radu i tijekom redovne nastave

Maturalne svečanosti Obilježiti završetak gimnazijskog obrazovanja Upoznati roditelje i goste s obrazovnim i odgojnim djelovanjem tijekom gimnazijskog školovanja. Predstaviti školu i aktivnosti učenika maturanata Učenici četvrtih razreda, roditelji i razrednici IV. a, b, c, d razreda 1.travnja, 8.travnja, 22.travnja, 6.svibnja 2017. Planiranje, organizacija i provedba maturalne svečanosti u nekom ugostiteljskom objektu. Maturalnom svečanošću obilježiti završetak jednog razdoblja u životu mladih.

67


Izvannastavna aktivnost -projekt Cilj:

„Arheološki susreti“

Zadaće:

Upoznati učenike na edukativno-interaktivan način s arheološkim istraživanjima. Približiti učenicima arheologiju, kulturnu baštinu i društvenu ulogu Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Ciljana skupina i nositelji:

Uključeni učenici svih razrednih odjela, profesori povijesti i voditelji radionice.

Vrijeme ostvarenja:

Tijekom školske godine 2016./17.

Popularizirati arheologiju kod učenika naše škole u okviru programa koji provodi Arheološki muzej u Zagrebu.

Koraci ostvarivanja projekta

Materijali potrebni za izvođenje programa; način financiranja Oblici i metode rada: Očekivani rezultati:

Sustav procjenjivanja: a)kriteriji b)instrumenti Evaluacija:

4. 5. 6. 7.

prikupljanje tekstualnog materijala posjet arheološkim lokalitetima u Virovitici i okolici izrada prezentacije prezentacija projekta

Računalo, projektor, papir, pisač. Financiranje iz vlastitih izvora škole. Materijali u sklopu radionice (privremena izložba o arheologiji u vidu samostojećih postera) - korištenje stručne literature - analiza podataka - izrada plakata Obogaćivanje znanja i informiranosti učenika naše škole o arheološkim lokalitetima na našem području (Virovitica i okolica). Razvijanje kreativnosti u pripremanju i realizaciji projekta.

Uključenost nastavnika i učenika Razgovor – mišljenje učenika o tematici i sadržaju projekta. -

68


Izvannastavna aktivnost -projekt Ciljevi: - opći

- specifični

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja projekta:

Sredstva i pomagala: Oblici i metode rada:

Prijedlozi tema seminarskih radova i prezentacija:

Očekivani rezultati: Sustav procjenjivanja: e) kriteriji f) instrumenti

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara (1991. – 2016.) Obilježiti 25. godišnjicu herojske borbe grada Vukovara za svoj opstanak od velikosrpske agresije i uspjeh Domovinskog rata. Približiti našim učenicima riječju i slikom (dokumenti i dok. filmovi) događaje iz novije hrvatske povijesti. Poticati kreativnost naših učenika prilikom izrade samostalnih istraživačkih radova. Istraživanje dostupne literature i razvijanje sposobnosti javnog iznošenja tema. Razvijati osjećaj domoljublja i poštovanja prema herojskoj prošlosti. Detaljnije upoznati učenike četvrtih razreda s novijom hrvatskom povijesti. 1. Istražiti razloge napada JNA na grad Vukovar 2. Opisati herojsku obranu Vukovara. 3. Objasniti ulogu ključnih osoba u obrani grada Vukovara. 4. Prikazati razmjere stradanja stanovništva Vukovara. 5. Upoznati učenike s neslomljivim patriotskim duhom branitelja. 6. Analizirati pokušaje oslobađanja Vukovara. 7. Prikazati tragediju nakon pada grada Vukovara: a) sudbine ranjenika vukovarske bolnice b) sudbine zarobljenih branitelja 8. Istaknuti značaj Vukovara za hrvatsku povijest danas – poruke prošlosti za budućnost. - učenici četvrtih razreda - Ana Novosel Grgić, prof., Miroslav Novosel, prof. 18. studeni 2016. listopad 2016. - prikupljanje i proučavanje tekstualnog i video materijala - izrada seminarskih radova i prezentacija - prezentacija projekta - laptop i projektor - korištenje stručne literature - analiza podataka - izrada plakata - izrada powerpoint prezentacija i seminarskih radova 1. Pad Vukovara 2. Vukovarska bolnica 3. Heroji obrane Vukovara – Blago Zadro i Marko Babić 4. Siniša Glavašević – Priča o gradu 5. Sudbina ranjenika i zarobljenika 6. Značaj Vukovara za Hrvatsku 7. Pregled povijesti hrvatske države – borba za samostalnost Obogaćivanje znanja i informiranosti učenika o Domovinskom ratu Razvijanje patriotskog duha u pripremanju i realizaciji projekta Uključenost nastavnika i 15 učenika Razgovor – mišljenje učenika o tematici i sadržaju projekta.

69


Izvannastavna aktivnost Cilj:

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji:

Vrijeme ostvarenja: Teme

Materijali potrebni za izvođenje programa; način financiranja Oblici i metode rada: Očekivani rezultati: Sustav procjenjivanja: a)kriteriji b)instrumenti Evaluacija

Virovitica u Domovinskom ratu (domaći znanstveno-stručni skup s međunarodnim djelovanjem) Upoznati učenike sa zbivanjima na području Virovitice i okolice tijekom Domovinskog rata. Uočiti značaj Domovinskog rata. Razvijati osjećaj domoljublja i pripadnosti lokalnoj zajednici. Upoznati učenike detaljnije s novijom hrvatskom poviješću. Istaknuti važnost pojedinih povijesnih događaja i osoba vezanih uz Domovinski rat. Učenici četvrtih razreda i profesori povijesti. Nositelji su Državni arhiv u Virovitici, Hrvatski institut za povijest, Institut društvenih znanosti Ivo PilarPodručni centar Osijek, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Grad Virovitica, HVIDR-a RH (Zajednica županijskih zajednica Udruga hrvatskih invalida Domovinskog rata) i Hrvatski časnički zbor grada Virovitice. 6. listopada 2016. Okvirne tematske cjeline skupa: 1. Uzroci rata i Virovitica u velikosrpskim planovima – povijesno-politički aspekti; 2. Političke prilike u Virovitici uoči početka Domovinskog rata (početak višestranačja, osnivanje političkih stranaka, provedba Referenduma o suverenosti i autonomiji srpskog naroda na području Virovitice); 3. Uhićenje „virovitičke skupine” u siječnju 1991., tijek suđenja na Vojnom sudu u Zagrebu, demonstracije građana, presuda u svibnju 1991., politička pozadina uhićenja i suđenja; 4. Formiranje 50. samostalnog bataljuna ZNG-a i operativno djelovanje u Domovinskom ratu; 5. Sudjelovanje pripadnika Policijske stanice Virovitica u Domovinskom ratu; 6. Stanje sigurnosti javnog reda i mira na području općine Virovitica 1991.; 7. Akcija Jasenaš – prvo oslobođeno naselje u RH u Domovinskom ratu Znanstveni skup u organizaciji Državnog arhiva u Virovitici i Grada Virovitice, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH.

Predavanja prema planu programsko-organizacijskog odbora skupa. Obogaćivanje znanja i informiranosti učenika naše škole o novijoj hrvatskoj povijesti. Uključenost nastavnika i učenika. Razgovor – mišljenje učenika o tematici i sadržaju projekta. Rasprava na satu povijesti.

70


Dan fakultativnih nastava U projektu „Zajedno kroz prirodoslovlje“ nastavnici triju škola Virovitičko-podravske županije: Gimnazije Petra Preradovića, SŠ Marka Marulića i SŠ „Stjepan Ivšić“ izradili su kurikulume, priručnike za nastavnike, priručnike za učenike i materijale za e- poučavanje u Moodlu za osam fakultativnih predmeta. Predmeti su: 1. Geografija rizika i klimatske promjene, 2. Linearna funkcija i vektori u eksperimentima, 3. Funkcije u prirodoslovlju, 4. Biološki sustavi i matematika, 5. Biologija s kemijom u životnim procesima 6. Fizikalna kemija, 7. Fizikalni eksperimenti, 8. Informatika u multimediji i dizajnu. Učenici naše škole 5. listopada u sklopu radionica proći će neke sadržaje iz svih predmeta i time steći uvid u sadržaje predmeta i metode rade na fakultativnoj nastvi koja je inovativna, međupredmetna i u realizaciji se koristi IKT.

Projekt

Dan fakultativnih nastava

Cilj aktivnosti:

Upoznavanje sadržaja novih fakultativnih predmeta iz prirodoslovlja nastalih u projektu „Zajedno kroz prirodoslovlje“

Zadaće:

U svakom pojedinom predmetu obraditi sadržaje iz barem jedne teme dva školska sata

Nositelji

Način realizacije: Vremenik: Troškovnik: Način vrednovanja

Aktivnosti Učenici će upoznati sadržaj predmeta, izrađene materijale i metode za učenje novih predmeta

Učenici će usvojiti nove sadržaje koristeći eksperimet, platformu za e-poučavanje, matematički program Geogebru ili Chemsketch ovisno o predmetu Članovi projektnog tima, učenici Profesori matematike, fizike, kemije, biologije, geografije, informatike motivirat će učenike prirosdoslovno-matematičkog smjera i učenike četvrtih razreda za sudjelovanje na radionicama Aktivnosti će se provoditi u školi koristeći IKT i pribor za Radionice će se održati u učionici eksperimente informatike i specijaliziranim učionicama. 5. listopada 2016. Tijekom radnog dana Potrebnu opremu nabavili smo iz sredstava projekta Projekt EU, ESF-a „Zajedno kroz prirodoslovlje“ Pohvale i nagrade. Rezultati vrednovanja mogu se Rezultati vrednovanja koristiti će se koristiti kao poticaj za daljnje razvijanje kreativnih za usporedbu u stvarnoj nastavi sposobnosti i proširivanje znanja. fakultativnih predmeta

71


Tjedan darovitih učenika - projektni tjedan (od 11. do 17. ožujka 2017.)

Tema

Cilj /zadaće

Voditelji

Vrijeme realizacije

Rokovi matematičari

Popularizacija matematike

11. ožujka

Klokan bez granica

Popularizacija matematike

A.Razlog, M.Uzelac, J. Viljevac, nastavnici matematike Mateja Uzelac, prof., nastavnici matematike

Svjetski dan prava potrošača

uključivanje učenika u istraživanje tema vezanih za potrošačko društvo

prof. Krunoslav Kovačić, prof. Nikolina Hečimović, prof. Ivan Fiškuš

Otvorenje izložbe Likovne grupe Školska priredba povodom Dana škole Dan škole: Zajedno do cilja u utrci prijateljstva

prezentirati rad i uspjeh učenika, izvesti predstave i monologe s kojima su se učenici predstavili na smotri LiDraNo Učenici i nastavnici škole prošetat će do Virovitičkih ribnjaka gdje će se održati razne sportske manifestacije i druženje

72

Dubravka Sikora, prof. Vera Žužić, prof. Učenici i nastavnici

M. Tkalčec, prof. D. Međimorec, prof. B. Louvar H. Turčinović

16. ožujka

15.ožujka

14. ožujka

17. ožujka


Ekipno natjecanje iz matematike “Rokovi matematičari“ Ciljevi: Zadaće: Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja projekta:

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada: Očekivani rezultati:

Sustav procjenjivanja:

Program Ciljevi: -opći

-specifični Namjena Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarenja Vremenik aktivnosti (koraci) Sredstva i pomagala Način vrednovanja rezultata Način korištenja ostvarenih rezultata

Popularizacija matematike Rješavanje matematičkih zadatka i problema na tri razine složenosti Ekipe od po četiri učenika (najmanje jedan iz prvog ili drugog razreda i najviše dva iz četvrtog iz gimnazija i strukovnih škola županije) Profesorice matematike iz gimnazija i strukovnih škola županije 11. ožujak 2016. - planiranje projekta - anketiranje učenika i slaganje ekipa - prikupljanje financijskih sredstava - sastavljanje i izrada zadataka za testove - provođenje natjecanja - vrednovanje uradaka i izrada rang lista - medijsko praćenje projekta - valorizacija projekta - papir, toner i ostali sitni uredski materijal - hrana i piće za sudionike - ekipni rad nastavnika i učenika Bolje motivacija učenika (ne samo posebno nadarenih) za praćenje nastave matematike i njihov veći angažman u matematici u redovnoj nastavi. Zadaci će ovisno o razini složenosti nositi 5, 10 ili 20 bodova, a netočno riješeni -5, -10 ili -20 bodova. Svjetski dan prava potrošača

-upoznavanje učenika sa specifičnim problemima koji se tiču prava potrošača u modernim društvima; -isticanje važnosti uloge građanina kao potrošača u konzumerističkim društvima -poticanje kreativnosti naših učenika -uključivanje učenika u istraživanje tema vezanih za potrošačko društvo (kviz, radionice, vizualni i pisani mediji itd.) uz dostupnu literaturu – npr. E. Fromm: Imati ili biti -poticati učenike da se uključe u sastavljanje pitanja za kviz, te samo natjecanje u kvizu kao i u radionice koje se odnose na istraživački rad o pravima potrošača -učenici svih razreda gimnazije, a posebno oni koji pohađaju nastavu etike nositelji projekta: profesori filozofije: prof. Krunoslav Kovačić, prof. Nikolina Hečimović, prof. Ivan Fiškuš 15. ožujak 1) siječanj 2017. – upoznavanje učenika s projektom, uključivanje učenika 2) veljača 2017. – podjela zadaća 3) ožujak 2017. – realizacija projekta -učionice (računalo, pametna ploča, bilježnica kao zapisnik) -rasprava na satovima etike i filozofije

-prezentacija i objava rezultata na internetskim stranicama škole

73


Naziv aktivnosti Cilj: Namjena: Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci i način ostvarivanja:

Materijali potrebni za izvođenje programa; način financiranja Oblici i metode rada: Očekivani rezultati: Sustav procjenjivanja:

Natjecanje „Klokan bez granica“ Popularizacija matematike i širenje matematičke kulture Organizacija igre-natjecanja koja popularizira matematiku među mladima. Rješavanje zanimljivih problema i zadataka iz matematike u kategorijama kadeta, juniora i studenata. Učenici od prvog do četvrtog razreda svih gimnazijskih programa Nositelji: profesori B. Inđić, A. Razlog, M. Uzelac, M. Vidalina od veljače do svibnja 2017. Prijava učenika i uplata kotizacije Provođenje natjecanja (16.3.) Objava rješenja zadataka i objava rezultata Nagrađivanje učenika (10% najboljih) natjecanje se organizira istoga dana u isto vrijeme u svim zemljama sudionicama. Kopirani zadaci, čisti papiri za izradu zadataka pribor za pisanje i crtanje nagrade i pokloni za učenike Pojedinačni rad Rješavanje testova Povećan interes kod učenika za matematikom procjenjivanje testova vrši Udruga “Klokan bez granica“ i nagrađuje 10% najboljih

Naziv aktivnosti, program, projekt Cilj aktivnosti:

Međurazredna natjecanja u malom nogometu( mladići)

Zadaće:

Procesima tjelesnog vježbanja u učeniku treba razviti osobine, sposobnosti i motorička znanja te stvoriti stalnu naviku bavljenja sportom.

Nositelj Način realizacije: Vremenik: Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Prof.TZK-a Aktivnosti će se provoditi na razini škole. Travanj Analiza igre, pohvale i nagrade.Rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje razvijanje motoričkih sposobnosti i proširivanje znanja.

Poznavanje i primjenjivanje pravila malog nogometa, kao sportske igre i međusobno izgrađivanje humanih , međuljudskih odnosa i fair-play iz među učenika.

74


Naziv aktivnosti, program, projekt Cilj aktivnosti:

Obilježavanje dana škole – Zajedno do cilja u utrci prijateljstva

Zadaće:

Zadovoljavanje potrebe za kretanjem druženjem, stvaranjem zdravih navika, stavova i emocija prema tjelesnom vježbanju i zdravlju.

Nositelj Način realizacije: Vremenik: Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Prof.TZK-a, voditelji Eko škole Razna sportska natjecanja, druženje u prirodi Ožujak Analiza igre, pohvale i nagrade. Rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje razvijanje motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te razvijanje zdravih navika.

Uključiti što veći broj učenika na tjelesnu aktivnost (utrka prijateljstva, stari i zanimljivi sportovi) .Utjecati na fizičko i psihosocijalno zdravlje učenika.

ESF projekti ESF- projekti (Europskog socijalnog fonda) u okviru operativnog program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013., broj poziva:HR.3.1.20. U projektu „Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini“ sudjelujemo u dva projekta. „Zajedno kroz prirodoslovlje“ u kojem smo prijavitelj, a partneri u projektu su SŠ Marka Marulića iz Slatine i SŠ Stjepan Ivšić iz Orahovice. Projekt je vrijedan 2.260.000 kn. U tom projektu izrađujemo osam kurkuluma, priručnika za nastavnike i priručnika za učenike za osam novih fakultativnih predmeta. Kurikulumi koje smo osmislili su međupredmetni i modularni, a nastavni sadržaji će se poučavati koristeći e-platformu za poučavanje. Sami nazivi predmeta govore o njihovoj interdisciplinarnosti:  Geografija rizika i klimatske promjene,  Linearna funkcija i vektori u eksperimentima,  Funkcije u prirodoslovlju,  Biološki sustavi i matematika,  Biologija s kemijom u životnim procesima,  Fizikalna kemija,  Fizikalni eksperimenti,  Informatika u multimediji i dizajnu. U projektu „Suvremena tehnologija i edukacijske metode za stjecanje vještina i kompetencija u gimnazijama“ (STEM za SvaKoG) prijavitelj je Gimnazija iz Bjelovara, a naša škola zajedno s Visokom tehničkom školom iz Bjelovara i SŠ Marka Marulića jedan je od partnera. Projekt je vrijednosti 1.297.625,28. U ovom projektu izrađuju se četiri kurikuluma fakultativne nastave: dva iz matematike (Linearno programiranje i Nacrtna geometrija), jedan iz informatike(Razvoj aplikacija) i jedan iz kemije (Računalna kemija).

75


Znatna sredstva iz projekata uložena su u edukaciju nastavnika između ostalog i edukacije za epoučavanje učenika, edukacije za poduzetništvo i naravno u opremanje škole: nova računala, oprema za biologiju, kemiju i geografiju kao i za proučavanje školskih sustava i primjera dobre prakse u Hrvatskoji i Europi (Pula, Nizozemska, Belgija, Švedska) Ovi projekti traju do 23. 10. 2016. godine.

Projekt e-Škole Projekt e- Škole - nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet. (Mjerodavno tijelo koje je nadležno CARNetu je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta). Ugovor smo sklopili 27.11. 2015. Projekt traje do 28. veljače 2018. godine. Cilj projekt je razvoj digitalno zrelih škola u kojima adekvatna uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije doprinosi učinkovitom i transparentnom upravljanu školom, razvoju digitalno kompetentnih nastavnika spremnijih za inoviranja vlastitih pedagoških praksi te razvoju digitalno kompetentnih učenika spremnijih za nastavak školovanja i konkurentnijih na tržištu rada. U sklopu projekta napravljen je projekt funkcionalne bežične mreže i škola priključena na optičku vezu. Očekujemo opramanje jedne učionice tabletima i prezentacijskom opremom te osiguravanje računalnih uređaja za sve zaposlenike škole. Napravljen je plan edukacija zaposlenika za korištenje opreme, e-usluga i digitalnih obrazovnih Sadržaja Projekti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Ukupna vrijednost projekta je 200.000,00 kn, a tijekom projekta izradit će se projektna dokumentacija (Glavni projekt) za energetsku obnovu Gimnazije Petra Preradovića.

GODIŠNJAK ŠKOLE Godišnjak škole izašao je četrnaest puta u kontinuitetu, stoga ga planiramo i ove godine, u digitalnom DVD obliku. Sadržavat će sažet, ali cjelovit prikaz rada škole. Svi će ga učenici dobiti uz svjedodžbe, kao i članovi Školskog odbora, Vijeća roditelja, Županija, Grad, Ministarstvo i ostali suradnici škole. Način vrednovanja: čitatelji Godišnjaka; primjedbe će se usvojiti za sljedeću godinu Način korištenja rezultata: Godišnjak je, uz dopunu tablica o uspjehu učenika, zapravo godišnje izvješće o radu škole i tako ga prikazujemo, a sigurno će koristiti budućim autorima publikacije za obilježavanje 100 godina Gimnazije.

76


Projekt Ciljevi:

GODIŠNJAK ŠKOLE

Sustav procjenjivanja

- prezentacija rada škole kroz nastavnu godinu - javnost rada škole - promocija škole, prepoznatljivost škole u društvenom okružju -svi učenici dobivaju Godišnjak u digitalnom DVD oblikuna kraju nastavne godine - roditeljima učenika kako bi dobili uvid u rad škole - suradnici škole: članovi Školskog odbora, Županija, Grad, ustanove kulture u gradu … - ostvarivanje timskog rada ravnateljice, nastavnika i učenika - redovito praćenje događanja, bilježenje i pohranjivanje podataka - motivirati što više osoba za uključivanje u rad - uređivanje i izdavanje, uručivanje učenicima, nastavnicima, suradnicima - ravnateljica škole Jasminka Viljevac - knjižničar Josip Strija i pedagoginja Ivana Bezak kao urednici s ravnateljicom - nastavnici škole - učenici koji se žele uključiti u rad - tijekom cijele godine; objava krajem lipnja (svi učenici ga dobiju uz svjedodžbe) - rujan: dogovor i zaduženja - tijekom cijele godine: bilježe se podaci, vremenik događanja, novinari i školski knjižničar snimaju i pohranjuju slike , nastavnici surađuju s tekstovima, kao i učenici koji žele - svibanj: završna verzija - lipanj: priprema i objava - lipanj i srpanj: učenici ga dobivaju uz svjedodžbe , kao i ostali suradnici Škole - računala, fotoaparat i sav ostali materijal imamo u školi - izrada i umnažanje u digitalnom DVD obliku (prema ponudama i sredstvima) -iz doprinosa roditelja - timski rad – međusobna suradnja, dogovori - bilježenje podataka, osvrta - snimanje događaja u školi i na izletima, pohranjivanje podataka i slika - uređivanje i priprema za izradu - uspješna prezentacija rada škole - spremnost za timski rad - uključenost najmanje 8 nastavnika i 5 učenika- izvrsno - uspješnost prezentacije : mišljenja učenika, roditelja, Nastavničkog vijeća, Školskog odbora, društvenog okružja

Evaluacija

- prema dobivenim komentarima i anketama

Namjena

Zadaće

Nositelji

Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima

Potrebni materijal i način financiranja Oblici i metode rada

Očekivani rezultati

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA OSTVARENIH REZULTATA

Na kraju školske godine Tim za kvalitetu, Nastavničko vijeće, Školski odbor, kao i Vijeće učenika i Vijeće roditelja procijenit će ostvarene rezultate ovog kurikuluma. Ostvareni rezultati bit će vidljivi i u Godišnjaku škole. Nastavničko će vijeće donijeti procjenu i prijedloge za sljedeću školsku godinu, u suglasnosti s Nacionalnim okvirnim kurikulumom i predmetnim kurikulumima. 77

Kurikulum Gimnazije Petra Preradovića za školsku godinu 2016./2017.  

Kurikulum Gimnazije Petra Preradovića za školsku godinu 2016./2017.