Page 1


6

ZÁKLADY ÚČTOVÁNÍ NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH

6. 1

ÚČTOVÁNÍ O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU

6. 1. 1

POKLADNA A CENINY

Společnost ROBERT, s.r.o. (není plátce DPH) měla k 1. 1. 2018 mimo jiné tyto zůstatky: pokladní hotovost 5 000 Kč, ceniny 1 500 Kč (3 kolky po 500 Kč) V lednu byly tyto účetní případy: 4. 1.

p/1

Tržby za prodej zboží

50 000 Kč

10. 1.

p/2

Odvod části tržby na běžný účet (výpis z běžného účtu zatím není k dispozici)

45 000 Kč

10. 1.

p/3

Nákup tiskopisů, kancelářských potřeb

11. 1.

p/4

Zaplaceno právníkovi

1 000 Kč

17. 1.

p/5

Nákup benzínu za hotové

1 200 Kč

19. 1.

p/6

Nákup stravenek za hotové (nebyly dosud vydány zaměstnancům )

2 000 Kč

21. 1.

p/7

Výběr z běžného účtu do pokladny (výpis z běžného účtu zatím není k dispozici)

9 000 Kč

21. 1.

p/8

Výplata dlužných mezd zaměstnancům za prosinec

9 000 Kč

28. 1.

u/1

Výdej 2 kolků do spotřeby

1 000 Kč

28. 1.

p/9

Nákup známek za hotové (byly ihned spotřebovány)

29. 1.

p/10

Přijato v hotovosti za pronájem části nebytových prostor

u/2

Při inventarizaci byly zjištěny tyto skutečné stavy: Peníze v pokladně 15 900 Kč Ceniny 2 400 Kč Inventarizační rozdíly:

31. 1.

250 Kč

150 Kč 10 000 Kč

a) pokladna

..............

b) ceniny

..............

ÚKOLY:

1. Vyhotovte pokladní knihu (pouze pro peníze, tzn. ceniny do pokladní knihy nezapisujte). 2. Zaúčtujte jednotlivé účetní případy na účtech hlavní knihy.

53


Datum Doklad

p/0

Text

Příjem

Výdej

Zůstatek

Převod počátečního zůstatku

p/1 p/2 p/3 p/4 p/5 p/6 p/7 p/8 p/9 p/10

MD

Pokladna

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

54


6. 1. 2

BANKOVNÍ ÚČTY

K 1. 1. 2018 měla účetní jednotka na účtech mimo jiné tyto zůstatky: 2 - Bankovní účty 2 - Krátkodobé bankovní úvěry 3 - Odběratelé f/2017120 - FAV za daňové poradenství 18 500 Kč f/2017154 - FAV za reklamní služby 89 000 Kč 3 - Dodavatelé F/54,v/14857903 - FAP za telefonní hovory 1 800 Kč F/87,v/10001003 - FAP za nákup auta 120 000 Kč 3 - Zaměstnanci jedná se o závazky vůči zaměstnancům z prosincových mezd 3 - Ostatní přímé daně jedná se o závazky vůči FÚ z titulu daně z příjmů ze závislé činnosti

254 000 Kč 560 000 Kč 107 500 Kč 121 800 Kč 40 000 Kč 6 000 Kč

Výpis z běžného účtu (datum 10. 1., pořadové číslo výpisu 1) a) úhrady od odběratele f/2017120 18 500 Kč b) úhrady dodavatelům F/54,v/14857903 - 1 800 Kč c) splátka úvěru - 12 000 Kč d) vyúčtování odvodu peněz 45 000 Kč e) úroky z úvěru - 5 500 Kč f) převod mzdy na účty zaměstnanců - 40 000 Kč g) odvod daně z příjmů ze závislé činnosti - 6 000 Kč Rekapitulace výpisu: Počáteční stav 254 000 Kč Ve prospěch 63 500 Kč Na vrub 65 300 Kč Konečný stav 252 200 Kč Výpis z úvěrového účtu (datum 14. 1., pořadové číslo 1) splátka úvěru Rekapitulace výpisu: Počáteční stav 560 000 Kč Ve prospěch 0 Kč Na vrub 12 000 Kč Konečný stav 548 000 Kč Výpis z běžného účtu (datum 21. 1., pořadové číslo 2) a) částečná úhrada od odběratele - f/2017154 b) úhrada dodavatelům F/87,v/10001003 c) vyúčtování výběru peněz d) poplatky bance e) připsané úroky Rekapitulace výpisu: Počáteční stav Ve prospěch Na vrub Konečný stav

12 000 Kč

40 000 Kč - 120 000 Kč - 9 000 Kč - 600 Kč 150 Kč 252 200 Kč 40 150 Kč 129 600 Kč 162 750 Kč

ÚKOLY: 1. Zaúčtujte na účty hlavní knihy. 2. Vypočítejte na běžném účtu a úvěrovém účtu konečné zůstatky a porovnejte se zůstatky na výpisech.

55


MD

MD

Běžný účet

Dal

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

56


6. 1. 3

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování peněžních prostředků

Název firmy: Sídlo firmy: IČO: DIČ: Předmět činnosti:

Martin Parma, s.r.o. Miroslav, Lesní 14 63493497 CZ63493497 Výuka cizích jazyků

Bankovní spojení: Společnost má běžný účet u KB Znojmo, číslo účtu 195057880267/0100. V průběhu roku 2018 si společnost vzala úvěr u ČS Znojmo, číslo úvěrového účtu 004503-0256678499/0800. V souvislosti s tím, si musela založit také běžný účet u ČS Znojmo, číslo účtu 1584096329/0800. Společnost je plátcem DPH s měsíčním intervalem pro podání daňového přiznání. Na účtech byly k 1. 1. 2018 tyto počáteční stavy: 211 – Pokladna 6 000,221 – Běžný účet u KB Znojmo 980 500,311 – Odběratelé 38 400,f/ 2017987 - fy A.S.A. Přímětice, s.r.o., za výuku ANJ - Kč 14 400,f/2017994 - fy Cukrovary Znojmo,a.s., za výuku NEJ – Kč 24 000,321 – Dodavatelé 28 000,F/450, v/2017115 - Ing. Jiří Zabloudil za účetnictví – Kč 10 000,F/451, v/20172087 - BLANÍK, s.r.o., za pronájem nebytových prostor - Kč 18 000,311 – Zaměstnanci 52 000,491 – Účet individuálního podnikatele (tj. vlastní kapitál) …… 1. Pokladní doklady

4.1.

p/1

Nákup dálniční známky na firemní auto (vydána do spotřeby)

1 500 Kč

5.1.

p/2

Výběr platební kartou do pokladny

20 000 Kč

5.1.

p/3

Zaplacen poplatek za založení (poskytnutí) úvěru

18 000 Kč

5.1.

p/4

Nákup benzínu do firemního automobilu (cena s daní, sazba 21 %)

1 100 Kč

7.1.

p/5

Vyplaceno cestovné zaměstnanci za pracovní cestu

2 900 Kč

16.1. p/6

Výběr hotovosti z běžného účtu KB – viz Výběrní lístek (příloha č. 2)

…….

16.1. p/7

Výplata mzdy zaměstnancům

17.1. p/8

Zaplaceno poštovné

400 Kč

18.1. p/9

Nákup odborné publikace (cena s daní, sazba 15 %)

740 Kč

52 000 Kč

25.1. p/10 Příjem za jazykový kurz angličtiny (cena bez daně 20 000 Kč, DPH 21 % 4 200 Kč) 25.1. p/11 Odvod peněz na běžný účet KB – viz Pokladní složenka (příloha č. 1)

57

24 200 Kč ……..


2. Kupní smlouva o prodeji nemovitosti

Společnost REALITA, s.r.o. (dále jen prodávající) je vlastníkem nemovitosti v katastrálním území Znojmo – město, a to budovy číslo popisné 132, prodává firmě Martin Parma, s.r.o., IČO 63493497 (dále jen kupující), který kupuje a do vlastnictví přijímá budovu číslo popisné 132, na parcele číslo 155/2 v katastrálním území Znojmo-město za ujednanou kupní cenu 2 250 000 Kč (slovy dvamilionydvěstěpadesáttisíc korun českých). U prodeje nemovitosti byly splněny podmínky pro osvobození od daně z přidané hodnoty. Kupní smlouva byla sepsána ve Znojmě 5. 1. 2018. Kupní cena bude zaplacena na účet prodávajícího u Komerční banky, č. ú. 6015-224741/0100, VS/221660005 nejpozději do 15. 1. 2018. Poznámka: Převod nemovitosti na společnost Martin Parma, s.r.o., byl zapsán v katastru nemovitostí dne 29. 1. 2018. 3. Bankovní účty VÝPISY Z BĚŽNÉHO ÚČTU U KOMERČNÍ BANKY Výpis z běžného účtu č. 1 ze dne 15.1.2018 Platební karta – vyúčtování výběru Poplatek za výběr z platební karty Převod peněz na běžný účet ČS Úhrada firmě REALITA, s.r.o., VS 221660005 Úhrada do jiné banky - ing. Josef Zabloudil, VS 2017115 Úhrada z jiné banky - A.S.A. Přímětice s.r.o., VS 2017987 Rekapitulace: Počáteční stav 980 500,0 Na vrub 630 005,0 Ve prospěch 14 400,0 Konečný stav 364 895,0 Výpis z běžného účtu č. 2 ze dne 31. 1. 2018 Pokladna - vyúčtování výběru peněz Úhrada z jiné banky - Moravskoslezské Cukrovary, VS 2017994 Pokladna - vyúčtování vkladu peněz Připsaný úrok Poplatek za položky Rekapitulace: Počáteční stav 364 895,0 Na vrub 52 400,0 Ve prospěch 44 150,0 Konečný stav 356 645,0

-20 000,0 -5,0 -50 000,0 -550 000,0 -10 000,0 14 400,0

-52 000,0 24 000,0 20 000,0 150,0 -400,0

Poznámka: U rekapitulace bankovních výpisů jsou strany MD (na vrub) a Dal (ve prospěch) opačně oproti účetnictví u podnikatelského subjektu. Peněžní ústav se totiž dívá na uložené peníze podnikatele z pohledu, že tyto peníze nejsou jeho majetkem, ale dluží je podnikateli a obráceně poskytnuté úvěry znamenají z hlediska peněžního ústavu pohledávku (aktivum) za podnikatelským subjektem.

58


VÝPISY Z BĚŽNÉHO ÚČTU U ČESKÉ SPOŘITELNY Výpis z běžného účtu č. 1 ze dne 5.1.2018 Vyúčtování převodu peněz z běžného účtu u KB Poplatek bance - za položky Rekapitulace: Počáteční stav 0,0 Obrat MD 25,0 Obrat Dal 50 000,0 Konečný stav 49 975,0

50 000,0 - 25,0

Výpis z běžného účtu č. 2 ze dne 31.1.2018 Splátka úvěru Úroky z úvěru Poplatek bance - za položky Poplatek bance - za vedení účtu Připsaný úrok Rekapitulace: Počáteční stav 49 975,0 Obrat MD 25 600,0 Obrat Dal 15,0 Konečný stav 24 390,0

- 14 300,0 - 10 800,0 - 300,0 - 200,0 15,0

VÝPISY Z ÚVĚROVÉHO ÚČTU U ČESKÉ SPOŘITELNY Výpis z úvěrového účtu č. 1 ze dne 5. 1. 2018 Čerpání úvěru – zaplacení faktury fy REALITA, s.r.o., VS 221660005 Rekapitulace: Počáteční stav 0,0 Obrat MD 1 700 000,0 Obrat Dal 0,0 Konečný stav 1 700 000,0 Výpis z úvěrového účtu č. 2 ze dne 31. 1. 2018 Splátka jistiny Rekapitulace: Počáteční stav 1 700 000,0 Obrat MD 0,0 Obrat Dal 14 300,0 Konečný stav 1 685 700,0

1 700 000,0

- 14 300,0

Výběr údajů ze smlouvy o úvěru: Výše poskytnutého úvěru = 1 700 000 Kč, Doba splatnosti = 10 let Účel poskytnutí úvěru = na nákup nemovitosti (z úvěru bude přímo proplacena dodavatelská faktura) Roční úroková sazba = 8,0 %

59


Pokladní složenka

CZK

195057880267

Měna účtu Account currency

0100

/

Ve prospěch účtu číslo/ To be credited to account no.

Deposit Form

CZK

Kód banky Bank Code

Měna hotovosti Cash currency

= 20 000,= Částka / Amount

Martin Parma Jméno a příjmení složitele hotovosti / First name and surname of depositor

Počet ks No. of urits

Miroslav, Lesní 14

Hodnota Value

Částka / Amount

Adresa / Address

630409/3497

5000,-

2 16

Rodné číslo/datum narození, druh a č. dokladu totožnosti, platnost a stát vydání

.

Personal No./date of birth, type and No identity document, date of expiry, country

Martin Parma

2000,1000,-

Vklad jménem (název podniku, provozovny atd. – max. 26 znaků) Deposit on behalf of (name of company, place of business etc. – max. 26 characters) Variabilní/Variable symbol*

Konstantní/Constant symbol*

Specifický/ Specific symbol (DS3)

*Vyplňuje se při vkladu Kč na účet vedený v Kč. / To be completed when depositing CZK to the CZK account. Pro případ žádosti příjemce peněžní úhrady o identifikaci složitele hotovosti souhlasím s předáním mých výše uvedených identifikačních údajů příjemci peněžní úhrady, a to za účelem shora uvedeným. / In case the payee requests the cash payor to be identified, I agree to have my information divulged to the payee for purpose specified above.

Martin Parma

KB

Podpis složitele / Signature of depositor

25 – 01 - 2018 33 074

-

4 0 0 0 1 6 0 0 0

-

500,-

-

200,-

-

100,-

-

50,-

-

20,-

-

10,-

-

5,-

-

2,-

-

1,-

-

0,50

Pro potřeby banky / Bank use only

Celkem / Total

1010 TRN

Ostatní TRN

Kód služby

Infolinka 800 11 10 55, www.kb.cz. Expresní linka 800 11 11 24, internetové bankovnictví www.mojebanka.cz, PC bankovnictví www.profibanka.cz

Razítko KB / KB stamp

Výběrní lístek

CZK

195057880267

Měna účtu Account currency

0100

/

Na vrub účtu číslo/ To be debited to account no.

Withdrawal Form

CZK

Kód banky Bank Code

Měna hotovosti Cash currency

= 52 000,= Částka / Amount

Martin Parma Jméno a příjmení příjemce hotovosti / First name and surname of withdrawer

Počet ks No. of urits

630409/3497 Rodné číslo / u cizinců datum narození Personal No. / for foreigners date of birth

Variabilní/Variable symbol*

Konstantní/Constant symbol*

Martin Parma

Částka / Amount

5000,-

Specifický/ Specific symbol (DS3)

25 2

*Vyplňuje se při výběru Kč z účtu vedeného v Kč. / To be completed when withdrawing CZK from the CZK account.

Podpis(y) příkazce / Signature of withdrawer

Hodnota Value

KB 16 – 01 - 2018 37 074

2000,1000,-

-

5 0 0 0 0 2 0 0 0

-

500,-

-

200,-

-

100,-

-

50,-

-

20,-

-

10,-

-

5,-

-

2,-

-

1,-

-

0,50

Pro potřeby banky / Bank use only Celkem / Total

1110 TRN

Ostatní TRN

Kód služby

Razítko KB / KB stamp

60

Infolinka 800 11 10 55, www.kb.cz. Expresní linka 800 11 11 24, internetové bankovnictví www.mojebanka.cz, PC bankovnictví www.profibanka.cz


ÚKOLY: 1. Zaúčtujte jednotlivé účetní případy na účty hlavní knihy.

MD

Pokladna

Dal

MD

BÚ - KB

Dal

MD

MD

Úvěry

Dal

MD

BÚ - ČS

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

61

Peníze na cestě

Dal


MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

2. Sestavte ROZVAHU

AKTIVA

PASIVA

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJ.

VLASTNÍ ZDROJE

Stavby

Účet individuálního podnikatele

Oprávky ke stavbám

Výsledek hospodaření běžného období

OBĚŽNÝ MAJETEK

CIZÍ ZDROJE

Pokladna

Dodavatelé

Běžný účet – Komerční banka

Zaměstnanci

Běžný účet – Česká spořitelna

Bankovní úvěry

Odběratelé

Aktiva celkem

Pasiva celkem

3. Vypočítejte náklady, výnosy a výsledek hospodaření NÁKLADY = VÝNOSY

=

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (ZISK + , ZTRÁTA -) =

62


Rozšiřující úloha Pan David podniká jako fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (NENÍ plátcem DPH), vykázal v oblasti finančního majetku v prosinci 2017 následující hospodářské operace: Pokladna, ceniny Nedostatek peněžních prostředků v hotovosti byl řešen vkladem soukromých peněžních prostředků do firemní pokladny ve výši 50 000 Kč. Tento vklad byl proveden 1. 12. 2017. 2. prosince 2017 za hotové nakoupil pro zaměstnance firmy 200 ks stravenek po 100 Kč. Ve stejný den jich bylo vydáno zaměstnancům 100 ks, zbývající množství stravenek bude vydáno zaměstnancům v lednu 2018. Firma hradí zaměstnancům polovinu hodnoty stravenek, druhá polovina je požadována po zaměstnancích. Do nákladů firmy byla v roce 2017 zaúčtována částka 10 000 Kč. 15. 12. 2017 nakoupil za hotové kancelářské potřeby za 500 Kč. Na tento nákup obdržel od prodávajícího zjednodušený daňový doklad, kde byla uvedena sazba DPH 21 %. Ve vnitropodnikové směrnici má uvedeno, že drobné nákupy do 1 000 Kč lze účtovat přímo do spotřeby. Na konci roku byly při inventarizaci zjištěny tyto skutečné stavy finančního majetku: - peníze v pokladně 30 000 Kč - 95 ks stravenek po 100 Kč / ks Případné manko bude předepsáno zaměstnanci k úhradě v plné výši. Bankovní účty, úvěry U peněžního ústavu sjednal v prosinci 2017 provozní úvěr se splatností 1 rok (od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018) ve výši 400 000 Kč. Peněžní prostředky byly převedeny na běžný účet podnikatele. Roční úroková sazba byla sjednána ve výši 9 %. Jistina bude splácena od února 2018 do listopadu 2018 v měsíčních splátkách ve výši 40 000 Kč. Úroky banka vyúčtovává podnikateli na konci každého měsíce. Za prosinec 2017 činily dle výpisu z běžného účtu 3 000 Kč. 30. 12. 2017 vyhotovil příkaz k úhradě na provedení platby dodavatelům za nakoupený materiál ve výši 15 000 Kč (dodavatelská faktura byla zapsána v knize závazků v minulém měsíci). Na základě tohoto příkazu zaúčtoval ve svém účetnictví platbu z běžného účtu jako snížení závazku vůči dodavatelům. Na běžném účtu byla platba odepsána 31. 12. 2017. Poplatky bance za vedení běžného účtu činily za prosinec 200 Kč. Úkol č. 1: V zadání jsou úmyslně uvedeny dvě věcné chyby. Najděte je a vysvětlete, v čem chyby spočívají. Chybně uvedený text v zadání

Zdůvodnění, příp. správné zadání textu

63


Úkol č. 2: Doplňte chybějící údaje do tabulky Dat.

Dokl. Text

MD

Dal

1.12.

….

Osobní vklad do pokladny

50 000

…..

…..

1.12.

….

………

400 000

2.12.

….

………

400 000

2.12.

….

Nákup 200 ks stravenek

…..

……….

….

………..

…..

2.12.

….

2 – Běžný 2 – Peníze účet na cestě 2 – Peníze 2 – Krátkod. na cestě úvěry …. 5 – Sociální náklady 3 – Pohled. za zaměstn.

…. 2 – Ceniny 2 – Ceniny

15.12. ….

Nákup kancelářských potřeb

500

….

…..

31.12. ….

Úroky z úvěru

3 000

…..

…..

31.12. ….

Úhrada faktury dodavatelům

15 000

…..

….

31.12. ….

…….

5 – Ostatní fin. náklady 5 – Manka a škody

2 – Běžný účet

31.12. VÚD

…….

…….

31.12. VÚD

Inventarizační rozdíl v pokladně

........

…..

….

31.12. VÚD

……..

........

3 – Pohled. za zaměstn.

6 – Ostatní fin. výnosy

……

64

2 – Ceniny


6. 3

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU

6. 3. 1

POŘÍZENÍ A ODPISY DHM - příklad č. 1

Pan Jaroslav Vondráček má firmu, která se zabývá šitím pánských a dámských obleků. Firma je plátcem DPH. V oblasti dlouhodobého majetku došlo v roce 2017 k těmto účetním případům: 1. Faktura přijatá za nákup staršího nákladního automobilu: cena bez daně DPH 21 % celkem

400 000 Kč 84 000 Kč 484 000 Kč

2. Faktura přijatá za nákup speciálního vyšívacího stroje: cena bez daně DPH 21 % celkem

120 000 Kč 25 200 Kč 145 200 Kč

3. FAP za montáž vyšívacího stroje: cena bez daně DPH 21 % celkem

2 100 Kč 441 Kč 2 541 Kč

4. Nákup kontrolní pokladny v hotovosti: cena bez daně DPH 21 % celkem

40 000 Kč 8 400 Kč 48 400 Kč

5. Za dovoz pokladny bylo hotově zaplaceno přepravní firmě (neplátci) 6. Výpis z běžného účtu: a) zaplacena první splátka za nákup nákladního automobilu b) zaplacena faktura za montáž vyšívacího stroje

1 500 Kč 100 000 Kč 2 541 Kč

7. Protokoly o převzetí: a) nákladního automobilu b) vyšívacího stroje c) kontrolní pokladny

............ ............ ............

8. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2017

.............

Tabulka pro výpočet odpisů: Název dlouhodobého hmotného majetku

Pořizovací cena

Odpisová skupina

Způsob odpisování

Odp.sazba, koeficient

Nákladní automobil

2

zrychlený

koef. 5

Vyšívací stroj

1

zrychlený

koef. 3

Kontrolní pokladna

1

rovnoměrný

20,0 %

CELKEM

X

X

X

Poznámka: Pořizovací cenu doplňte z bodu č. 7.

76

Odpis v Kč


ÚKOL: Zaúčtujte účetní případy na účty hlavní knihy.

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

77


6. 3. 2

POŘÍZENÍ A ODPISY DHM - příklad č. 2

Název firmy: PROFIT, a.s. Sídlo firmy: Havraníky 10 Společnost je plátcem DPH. 1. Počáteční stavy Společnost vykazovala k 1. 1. 2018 mimo jiné tyto počáteční stavy: Dlouhodobý HM (viz inventární karta č. 1) ..…… Oprávky k DHM (viz inventární karta č. 1) …….. Pokladna 70 000 Kč Bankovní účty 1 150 000 Kč Základní kapitál 1 400 000 Kč 2. V roce 2018 nastaly tyto účetní případy související s pořízením dlouhodobého majetku 23-01-2018

FAP za nákup administrativní budovy – kupní smlouva na cenu 5 490 000 Kč (hodnota budovy 5 000 000 Kč, pozemek 490 000 Kč)

30-01-2018

Výpis z BÚ – částečná úhrada faktury

790 000 Kč

30-01-2018

V hotovosti nákup kopírovacího stroje: cena bez daně DPH 21 % cena s daní Poznámka: Kopírovací stroj byl zařazen do užívání 30. 1. 2018. 05-02-2018

50 000 Kč 10 500 Kč 60 500 Kč

Z bankovního úvěru uhrazena zbývající část faktury

4 700 000 Kč

Poznámka: Na katastrálním úřadě byla nakoupená budova zapsána 18. 2. 2018.

3.

Daňové odpisy DHM Vypočítejte daňové odpisy DHM (a to jak u stávajícího majetku, tak u nově pořízeného DHM) a vypočtené údaje doplňte na zjednodušené inventární karty.

Inventární karta dlouhodobého majetku - číslo 1 Název a popis dlouhodobého majetku: Nákladní automobil Pořizovací cena: 960 000 Kč Datum uvedení do užívání: 1. 4. 2017 Způsob odpisování: Zrychlený Odpisová skupina: 2 (5 let)

Datum 31. 12. 2017

Text Odpisy 2017

Koef.

Odpis

5

31. 12. 2018

6

31. 12. 2019

6

31. 12. 2020

6

31. 12. 2021

6

192 000

Datum vyřazení:

Oprávky 192 000

Způsob vyřazení:

78

Zůst. cena 768 000


Inventární karta dlouhodobého majetku - číslo 2 Název a popis dlouhodobého majetku: Administrativní budova Pořizovací cena: Datum uvedení do užívání: Způsob odpisování: Zrychlený Odpisová skupina: 6

Datum

Text

Koef.

31.12.2018

50

31.12.2019

51

31.12.2020

51

31.12.2021

51

Datum vyřazení:

Odpis

Oprávky

Zůst. cena

Způsob vyřazení:

Inventární karta dlouhodobého majetku - číslo 3 Název a popis dlouhodobého majetku: Kopírovací stroj Pořizovací cena: Datum uvedení do užívání: Způsob odpisování: Rovnoměrný Odpisová skupina: 1

Datum

Text

Odp. sazba

31.12.2018

20,0

31.12.2019

40,0

31.12.2020

40,0

Datum vyřazení:

Odpis

Způsob vyřazení:

79

Oprávky

Zůst. cena


4. Účtování

MD

Zapište (zaúčtujte) počáteční stavy.

Zaúčtujte účetní případy související s pořízením DHM v roce 2018.

Zaúčtujte odpisy za rok 2018 (účetní odpisy = daňové odpisy).

Vypočítejte na účtech DHM a oprávek k DHM konečné stavy k 31. 12. 2018 a tyto částky porovnejte s údaji na evidenčních kartách.

Dal

MD

Dal

MD

Dal

. . MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

MD

Dal

80


Rozšiřující úloha Podnikatel pan David (NENÍ plátcem DPH) se rozhodl postavit pro účely svého podnikání administrativní budovu, kde bude mít kanceláře a dále učebny pro pořádání seminářů. Od rodičů dostal darem stavební pozemek, který bude využit právě pro stavbu administrativní budovy. Cena pozemku dle znaleckého posudku byla stanovena ve výši 1 mil. Kč. Za vyřízení stavebního povolení zaplatil 5 000 Kč a za vypracování projektu na stavbu budovy přijal fakturu ve výši 34 000 Kč. Vzhledem k tomu, že součet těchto dvou výdajů nepřekročil částku pro zařazení do DHM (40 000 Kč), zaúčtoval tyto platby jednorázově do nákladů. Od stavební firmy obdržel rozpočet na stavbu administrativní budovy: - cena bez daně 6 000 000 Kč - DPH 21 % 1 260 000 Kč Celkem vč. DPH 7 260 000 Kč Financování administrativní budovy bude provedeno: a) 20 % z vlastních zdrojů b) zbývající část z hypotečního úvěru

1 452 000 Kč 5 808 000 Kč

Doba splatnosti hypotečního úvěru byla sjednána na 15 let. Banka bude z hypotečního úvěru proplácet faktury přímo stavební firmě. Úroky budou bankou účtovány vždy na konci měsíce. Splátka úvěru začne až od listopadu 2018. Poznámka: Úroky z hypotečního úvěru dle rozhodnutí účetní jednotky nevstupují do ceny stavby. V listopadu 2017 byla provedena a vyfakturována hrubá stavba ve výši 2 420 000 Kč (cena bez daně 2 000 000 Kč + DPH 21 %). Hrubá stavba byla ještě v prosinci 2017 zařazena do obchodního majetku podnikatele. V průběhu prvního pololetí 2018 byly stavební práce na administrativní budově dokončeny a vyfakturovány. Stavební firma vystavila fakturu na 4 840 000 Kč (cena bez daně 4 000 000 Kč + DPH 21 %). Kolaudace administrativní budovy byla provedena v červnu 2018. Ve vnitropodnikové směrnici měla účetní jednotka uvedeny tyto údaje týkající se odpisování DHM: - začíná se odpisovat od prvního dne následujícího měsíce po zařazení do DHM - doba životnosti administrativní budovy byla stanovena na 50 let - účetní odpisy budou provedeny rovnoměrným způsobem Pro účely daňového odpisování byla budova zařazena dle ZDP do 6. odpisové skupiny (50 let), odpisování bude provedeno zrychleným způsobem. Úkol č. 1:

V zadání jsou úmyslně uvedeny dvě věcné chyby. Najděte je a vysvětlete, v čem chyby spočívají.

Chybně uvedený text v zadání

Zdůvodnění, příp. správné zadání textu

81


Úkol č. 2: Doplňte chybějící údaje do tabulky Dokl.

Text

MD

Dal

VÚD

...........................

1 000 000

0 - Pozemky

4 – Vlastní kapitál

VPD

Stavební povolení

…….

......

.....

FAP

Projekt na stavbu administrativní budovy

…….

......

.....

FAP

Hrubá stavba

2 420 000

......

.....

VBÚ

......................

1 452 000

3 - Dodavatelé

2 - Běžný účet

968 000

......

.....

1 800

......

.....

4 840 000

......

.....

4 840 000

......

.....

0 - Stavby

0 – Pořízení DHM

Výpis Zaplacena zbývající část faktury z HYP z hypotečního úvěru VBÚ

Úroky z úvěru za prosinec 2017

Rok 2018 FAP

Stavební práce

Výpis Zaplacena faktura z hypotečního úvěru z HYP VÚD

....................

.......

VBÚ

Úroky z úvěru za leden - červen 2018

20 000

......

.....

........

......

.....

......... ........ VÚD

Odpis budovy za rok 2018

Úkol č. 3: Vypočítejte účetní a daňové odpisy budovy v prvních dvou letech Účetní odpisy Rok

Výpočet

Roční odpisová sazba

2018

2%

2019

2%

Odpis

Oprávky

ZC

Odpis

Oprávky

ZC

Daňové odpisy Rok

Výpočet

Koef.

2018

50

2019

51

82

0324367  
0324367