Page 1

ANGLIČTINA

PRO K AŽDÉHO ENGLISH GRAMMAR GUIDE

001-360_Gramatika.indd 1

22/02/18 17:34


Konzultant, britská angličtina Diane Hallová se více než 30 let věnuje výuce anglického jazyka jako učitelka, školitelka, redaktorka, nakladatelka a spisovatelka. Publikovala několik jazykových učebnic a učebnic zaměřených na gramatiku u největších nakladatelství anglicky mluvícího světa. Má magisterský titul z aplikované lingvistiky a pracuje jako asistující lektorka na katedře anglické gramatiky a funkční lingvistiky na Open University.

Konzultant, americká angličtina Profesorka Susan Barduhnová je zkušená učitelka angličtiny, školitelka a autorka, která přispěla do množství jazykových publikací. Vedle vedení kurzů anglického jazyka přinejmenším na čtyřech různých kontinentech působila jako předsedkyně Mezinárodní organizace učitelů angličtiny (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) a poradkyně organizace British Council a dále Ministerstva zahraničí Spojených států amerických. V současné době působí jako profesorka na School for International Training ve Vermontu v USA.

001-360_Gramatika.indd 2

22/02/18 17:34


ANGLIČTINA

PRO K AŽDÉHO E N G LI S H G R A M M AR G U I D E conditional

negative

verb

comparative noun

KNIŽNÍ KLUB

001-360_Gramatika.indd 3

22/02/18 17:34


Original Title: English for Everyone English Grammar Guide Copyright © 2016 Dorling Kindersley Limited A Penguin Random House Company ISBN 978-80-242-6048-8 Angličtina pro každého, English Grammar Guide Z anglického originálu English for Everyone English Grammar Guide, vydaného nakladatelstvím Penguin Random House Company v Londýně roku 2016, přeložila Lucie Byronová Odpovědný redaktor Jan Grabec Technická redaktorka Růžena Hedrichová Počet stran 360 Vydala Euromedia Group, a. s., Knižní klub v edici Universum, Nádražní 30, 150 00 Praha 5, v roce 2018 jako svou 9704. publikaci. Sazba TYPOSTUDIO, Praha Tisk TBB, a. s., Banská Bystrica Vydání první Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce, Nádražní 30, 150 00 Praha 5 Zelená linka: 800 103 203 Tel.: 296 536 111 Fax: 296 536 246 objednavky-vo@euromedia.cz Knihy lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.knizniklub.cz A WORLD OF IDEAS: SEE ALL THERE IS TO KNOW www.dk.com

001-360_Gramatika.indd 4

Obsah Přítomný čas prostý

8

Přítomný čas prostý: zápor

12

Přítomný čas prostý: otázky

14

Přítomný čas průběhový

16

Přítomné časy: přehled

20

Imperativy

22

Minulý čas prostý

24

Minulý čas prostý: zápor

28

Minulý čas prostý: otázky

30

Minulý čas průběhový

32

Předpřítomný čas prostý

34

Předpřítomný čas průběhový

38

Předminulý čas prostý

40

Předminulý čas průběhový

42

„Used to“ a „would“

44

Minulé časy: přehled

46

Budoucnost s „going to“

48

12/03/18 09:29


Budoucnost s „will“

50

Podmětné a předmětné otázky

102

Budoucnost a přítomný čas

54

Nepřímé otázky

104

Budoucí čas průběhový

56

Tázací dovětky

106

Předbudoucí čas

60

Krátké otázky

108

Budoucnost v minulosti

62

Krátké odpovědi

110

Budoucnost: přehled

64

Otázky: přehled

112

Trpný rod

66

Nepřímá řeč

114

Trpný rod v minulosti

68

Časy v nepřímé řeči

116

Trpný rod v budoucnosti

72

Uvozovací slovesa

120

Trpný rod modálních sloves

74

Nepřímá řeč se záporem

122

Další použití trpného rodu

76

Nepřímé otázky

124

Podmínkové věty

78

Nepřímá řeč: přehled

128

Další podmínkové věty

84

Druhy sloves

130

Podmínkové věty: přehled

86

Akční slovesa

132

Spekulace o budoucnosti

88

Infinitivy a příčestí

134

Přání a lítost

90

Slovesné vzorce

138

Otázky

94

Slovesné vzorce s předměty

142

Tázací výrazy

98

Slovesné vzorce s předložkou

145

Frázová slovesa

146

Otevřené otázky

001-360_Gramatika.indd 5

100

22/02/18 17:34


Modální slovesa

152

Vyjádření množství

202

Schopnosti

154

Přibližný počet

208

Povolení, žádosti a nabídky

156

Osobní zájmena

210

Návrhy a rady

158

Zvratná zájmena

212

Povinnosti

162

Neurčitá zájmena

216

Spekulace

164

Přivlastňování

220

Pravděpodobnost

166

Určující vztažné věty

226

Členy

168

Neurčující vztažné věty

228

Členy: přehled

174

Další vztažné věty

230

„This/that/these/those“

176

Tázací výrazy končící na „ever“

232

„No/none“

180

„There“

234

„Each/every“

182

Zájmeno „it“

238

„Either/neither/both“

184

Vytýkací konstrukce

240

Číslo podstatných jmen

188

Inverze

242

Počitatelnost

190

Elipsa

244

Shoda podmětu se slovesem

192

Zkrácené infinitivy

246

Abstraktní a konkrétní podstatná jména

194

Substituce

250

Složená podstatná jména

196

Přídavná jména

252

Číslovky

198

Stupňovatelnost přídavných jmen

256

001-360_Gramatika.indd 6

22/02/18 17:34


Komparativ

258

Spojovací výrazy: přehled

312

Věty se dvěma komparativy

263

Předpony

314

Vazba „as… as“

266

Přípony

316

Superlativ

268

Snadno zaměnitelné vazby

320

Příslovce způsobu

272

Uspořádání řeči

322

Komparativ a superlativ příslovcí

274

Nesouhlas a změna tématu

324

Příslovce míry

276

Rozhodování a relativizování

326

Příslovce času

280

Konverzační techniky

328

Příslovce četnosti

282

„So“ a „such“

284

Příloha

330

Enough“ a „too“

286

Slovník pojmů

350

Předložky

288

Rejstřík a poděkování

354

Místní předložky

290

Časové předložky

292

Další předložky

296

Závislé předložky

298

Spojky souřadicí

302

Spojky podřadicí

306

Další spojovací výrazy

310

001-360_Gramatika.indd 7

22/02/18 17:34


Přítomný čas prostý Přítomný čas prostý (present simple) slouží k popisu trvale platných skutečností, opakujících se dějů a dlouhodobých stavů.

Viz také: Přítomný čas průběhový 4 Budoucnost a přítomný čas 19 Příslovce četnosti 102

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Přítomný čas prostý je obvykle tvořen základním tvarem slovesa (infinitiv bez částice „to“).

Základní tvar slovesa „to eat“

S přítomným časem prostým se často pojí příslovce četnosti.

Ve spojení s třetí osobou jednotného čísla: „he“, „she“ a „it“ přidejte k infinitivu „s“.

DALŠÍ PŘÍKLADY

JAK SE TVOŘÍ

Základní tvar slovesa

PODMĚT

SLOVESO

ZBYTEK VĚTY

Ve spojení s „he“, „she“ a „it“ přidejte „s“.

8

001-360_Gramatika.indd 8

22/02/18 17:34


KONCOVKY „S“ A „ES“ K některým slovesům přidáváme ve třetí osobě („he“, „she“ a „it“) koncovku „es“. Patří sem slovesa končící na „sh“, „ch“, „o“, „ss“, „x“ a „z“.

Přidejte „es“ ke slovesům končícím na „o“.

Přidejte „es“ ke slovesům končícím na „ss“.

Přidejte „es“ ke slovesům končícím na „sh“.

Přidejte „es“ ke slovesům končícím na „ch“.

Přidejte „es“ ke slovesům končícím na „x“.

Přidejte „es“ ke slovesům končícím na „z“.

DALŠÍ PŘÍKLADY

ČASTÉ CHYBY TVARY PŘÍTOMNÉHO ČASU PROSTÉHO Ve spojení s „he“, she“, „it“ nebo se jménem osoby, tedy ve třetí osobě jednotného čísla, končí sloveso vždy na „s“ nebo „es“.

V oznamovacích větách není třeba používat pomocné sloveso „do“; to se používá pouze v otázkách a záporech.

Přidejte „s“ k infinitivu slovesa „start“.

„Start“ bez „s“ se shoduje pouze s osobami „I“, „you“, „we“ a „they“.

Pomocné sloveso „do“ se používá pouze v záporu nebo otázce.

9

001-360_Gramatika.indd 9

22/02/18 17:34


„BE“ V PŘÍTOMNÉM ČASE PROSTÉM „Be“ je důležité nepravidelné sloveso.

„Is“ se pojí také s „she“ a „it“.

„Are“ se používá také ve spojení s „we“ a „they“.

JAK SE TVOŘÍ PODMĚT

DALŠÍ PŘÍKLADY

„BE“

ZBYTEK VĚTY

Můžete použít stažené tvary.

10

001-360_Gramatika.indd 10

22/02/18 17:34


„HAVE“ V PŘÍTOMNÉM ČASE PROSTÉM „Have“ je nepravidelné sloveso. Tvar třetí osoby jednotného čísla je „has“, ne „haves“.

JAK SE TVOŘÍ

PODMĚT

„HAVE“

PŘEDMĚT

„Has“ se pojí s třetí osobou jednotného čísla: „he“, „she“ a „it“.

DALŠÍ PŘÍKLADY

11

001-360_Gramatika.indd 11

22/02/18 17:34


Místní předložky Předložky místní vyjadřují prostorové vztahy mezi věcmi nebo lidmi. Změníme-li místní předložku, obvykle změníme i význam věty.

Viz také: Tázací výrazy 35 Předložky 105

„IN“, „AT“, AND „ON“ Předložka „in“ vyjadřuje, že se objekt nachází v uzavřeném prostoru nebo na území větších rozměrů. „In“ vyjadřuje, že David je v ložnici.

„At“ používáme k určení přesného místa.

Předložku „on“ používáme, pokud se objekt nachází na povrchu nebo na vrcholu nebo je k něčemu připevněn.

DALŠÍ PŘÍKLADY

290

001-360_Gramatika.indd 290

22/02/18 17:34


PŘESNĚJŠÍ MÍSTNÍ PŘEDLOŽKY Některé místní předložky vyjadřují, v jaké přesné pozici je daný objekt vůči jinému objektu. Můžeme je použít, odpovídáme-li na otázky s tázacím výrazem „where“.

DALŠÍ PŘÍKLADY

291

001-360_Gramatika.indd 291

22/02/18 17:34


Snadno zaměnitelné vazby V angličtině je několik vazeb, které znějí nebo vypadají podobně, ale mají jiný význam. Neměli bychom je zaměňovat.

Viz také: Přítomný čas prostý 1 Přítomný čas průběhový 4 „Used to“ a „would“ 15

„GET USED TO“ A „BE USED TO“ Vazba „get used to“ (doing) vyjadřuje, že si někdo na něco zvyká nebo si zvykl.

„Be used to“ (doing) vyjadřuje, že je někdo na něco zvyklý, protože daný děj nebo činnost probíhá již dostatečně dlouho.

TIP

DALŠÍ PŘÍKLADY

[Když cestuji, snadno se přizpůsobuji novým zvykům.]

Tyto vazby by se neměly zaměňovat s tvarem „used to“ (bez „be“ nebo „get“), který slouží k popisu pravidelných minulých dějů.

[Za dva týdny jsem si na chladné počasí zvykl.]

[Na pálivé jídlo jsem zvyklý.]

[Byli jsme zvyklí na naši bývalou učitelku, ale odešla.] 320

001-360_Gramatika.indd 320

22/02/18 17:34


„HAVE/GET SOMETHING DONE“ Slovesa „get“ a „have“ ve spojení s podstatným jménem a minulým příčestím vyjadřují, že si někdo nechal něco udělat někým jiným. „Get“ je hovorovější než „have“.

[Nechal sis aktualizovat počítač?]

[Ano, firma si nechává počítače pravidelně aktualizovat.]

DALŠÍ PŘÍKLADY „Should“ používáme, pokud chceme někomu poradit.

[Myslím si, že by sis měl nechat zkontrolovat spojení.]

[Ještě si nenechali vyměnit zámky.]

[Necháte si tu troubu brzy opravit?]

[Někdo každý den kontroluje zboží v obchodě.]

[Potřebuji se nechat ostříhat.]

[Většina lidí si nechává nainstalovat bezpečnostní alarm.]

JAK SE TVOŘÍ

PODMĚT

„Have“ a „get“ mohou být v různých slovesných časech.

PŘEDMĚT

„HAVE/GET“

MINULÉ PŘÍČESTÍ

Předmět je zasažen slovesným dějem.

321

001-360_Gramatika.indd 321

22/02/18 17:34


Uspořádání řeči Pořadí jednotlivých událostí lze v angličtině popsat mnoha různými vazbami. Ty slouží také k lepšímu uspořádání textu a usnadňují porozumění.

Viz také: Další spojovací výrazy 112 Konverzační techniky 120

VÝRAZY VYJADŘUJÍCÍ POSLOUPNOST Určitá slova a slovní spojení vyjadřují, v jakém pořadí se jednotlivé události odehrály.

DALŠÍ PŘÍKLADY

322

001-360_Gramatika.indd 322

22/02/18 17:34


FORMÁLNÍ PROSTŘEDKY ORGANIZACE ŘEČI Některé spojovací výrazy naznačují, jaký typ informace bude následovat. Pomáhají uspořádat odstavce a delší části formálních textů.

TIP Tyto výrazy obvykle stojí na začátku hlavní nebo vedlejší věty.

Výrazy označující pořadí nebo posloupnost pomáhají informace seřadit.

Některé výrazy přidávají novou nebo dodatečnou informaci.

Jiné výrazy uvádí příklady.

Spojení „such as“, za nímž následují příklady, může stát pouze uprostřed věty.

Tyto výrazy slouží ke shrnutí a uzavření textu.

323

001-360_Gramatika.indd 323

22/02/18 17:34


Rejstřík Všechny odkazové číslice se týkají čísel jednotlivých kapitol. Číslice zvýrazněné tučně označují hlavní odkaz. Odkazy s předponou P, např. „P 1“, se týkají informací v příloze.

A „a“ 63, 64, 70 abeceda P2 „-able“, přípony 115 „about“ 101, 108, 109 „absolutely” 100 absolutní přídavná jména 93 abstraktní podstatná jména 72 „actually” 118 adjektiva viz přídavná jména „afford” 90 „afraid” 90, 118 „after” 105, 107, 117 „afternoon” a „morning” 107 akční slovesa 49, 50 v přítomném čase 4, 5 „all” 77, 82 „almost” 76, 96 „a lot” 75, 94 „already” 101 „although” 111 „always” 102 „am” 24 viz také „be” americká angličtina viz britská a americká angličtina, rozdíly „an” 63, 64, 70 „-ance”, přípona 115 „and” 68, 89 souřadicí spojka 110 v číslovkách 74 anticipační „it“ 86 „any” 63, 70 „anyone” a „anybody” 79 „anything” 79 „anyway” 20, 118 apostrofy 80 „appear” 119 „are” a „is” 24, 71, 85 „are not” a „aren’t” 2 viz také „be” „as… as” 76, 96 „as soon as” 111 „at” 106, 107, 109 „-ate”, přípona 115 „awful” 93

B „bad” a „badly” 98, 99 barvy, přídavná jména 92 „be” s osobními zájmeny 77

s přídavnými jmény 92 s „used to” 116 se zkrácenými infinitivy 90 stažené tvary P13 v budoucím čase 20, 26, 85 v krátkých odpovědích 41 v minulém čase 7, 8, 9 v přítomném čase 1, 2, 3, 4, 5, 11 krátké otázky 40 otevřené otázky 36 v otázkách 4, 34, 39 v trpném rodě 24, 26, 27, 28 „beautiful” 94 „because” 111, 112 „been” „have been” 12, 27, 28 v budoucím čase 21, 26 v minulém čase 14 v přítomném čase 11, 12, 25 „before” 107 „being” 24 „best” 97 „better” 99 „between” 106, 109 „between…and…” 107 „both” 68 britská a americká angličtina, rozdíly časy 11 čtení čísel 74 „further” a „furthest” 94 kolektivní podstatná jména 71 krátké otázky 40 předložky 107 „quite” 100 vedlejší časové věty 111 budoucí čas prostý 23, 26 budoucí čas průběhový 20, 23 budoucnost 19, 23, 33, P10 blízká, s „about to” 101 možnosti 32, 62 povinnosti 60 s „yet” 101 budoucnost s „going to” 17, 23 budoucnost s „shall” 18 budoucnost s „will be able to” 57 budoucnost s „will” 18, 23 s frázovými slovesy 55 s „there” 85 v nepřímé řeči 44 v prvním kondicionálu 29 budoucnost, trpný rod 26 budoucnost v minulosti 22, 23 „but” 110, 112 s elipsou 89 s inverzí 88 „by” „by far” 97 „by the way” 118 jako předložka 105, 107, 108, 109 v trpném rodě 24

C „can” 56, 57 „cannot” a „can’t” 41, 57, 61 krátké odpovědi 41 po „not” 110 povolení a žádosti 58 první kondicionál 30 „certainly” 118 „chance” 90 citoslovce P1 viz také vykřičník „wow 120 „yes” 41, 47 „completely” 100 „could” 44, 56 „could not” a „couldn’t” 61, 62 „could you tell me” 38 dedukce 61 druhý kondicionál 29, 30 minulé schopnosti 57 návrhy 59 povolení a žádosti 58 s „wish” 33

Č čárka se souřadicími spojkami 110 v číslovkách 74 v souvětí 29, 31, 82 čas, vyjádření 15, 107, P26 příslovečná určení 88 specifická časová určení 19, 44, 86 spojky a časová určení 113 časté předpony 114 časté přípony 115 časy frázových sloves 55 pomocná slovesa 49 v nepřímé řeči 43, 44, 47 viz také budoucí, minulý, přítomný četnost, otázky 35 četnost, příslovce 102 číslovky 74, 67 členy 63, 64, 69, P1 určitý člen („the”) 97

D data 74, 75 dedukce 56, 61 delší složená podstatná jména 73 desetiletí 80 desetinná čísla 74 determinátory P1 „each” a „every” 67 „no” 41, 47, 66 přivlastňovací 80 s „either”, s „neither” a s „both” 68 „whichever” a „whatever” 84

354

001-360_Gramatika.indd 354

22/02/18 17:34


„did” „did not” a „didn’t” 8, 60 v otázkách 9, 34, 37 v otevřených otázkách 36 diskurzivní ukazatele 117 diskuze 119 dlouhá přídavná jména 94, 95, 97 „do” a „does” 49, 80 „do you know” 38 v krátkých odpovědích 41 v odpovědích 3, 34, 37 v otázkách 3, 34, 37 nepřímá řeč 47 tázací dovětky 39 v substituci 91 v žádostech 6 viz také „do not” a „don’t” „do not” a „don’t” 2, 79 „does not” a „doesn’t” 2, 80 „don’t have to” 60 jako imperativ 6 s „have” 80 v krátkých odpovědích 41 v nepřímé řeči 46 „-dom”, přípona 115 doporučení 59 druhá osoba, zájmena 77 druhý (přítomný nereálný) kondicionál 29, 31 „if I were you” 59 s modálními slovesy 30 druhy, slovní viz slovní druhy důkaz, předpovědi 17 dummy subject („it”) 86 důraz 59, 78 imperativy 6 „no” a podstatná jména 66 opakováním 95 pomocí spojek 112 s „far” a s „much” 104 s „little” 75 se „so” a se „such” 103 v inverzi 88 ve formálních spojovacích výrazech 117 viz také přízvuk vytýkací konstrukce 87 „during” 107 důsledek, ve větě 29, 108, 111 důvodu, ve větě 111 dva předměty, slovesa 53

E „each” 67, 78 „-ed”, přípona 7, 11, 51 přídavná jména 92 „either” 68, 110 elipsa 89, 110, P3 elize viz stažené tvary „-en”, přípona 115 „-ence”, přípona 115 „enough” 75, 104

„entirely” 100 „-er”, přípona 94, 99, 115 „-es”, přípona 1, 5, 69 „-est”, přípona 97, 99 „even though” 111 „-ever” s tázacími výrazy 84 „every” 67 „everyone” a „everybody” 79 „everything” 79 extrémní přídavná jména 93

F „fairly” 91, 100 „fast”, „faster” a „fastest” 97 „feel” a „felt” 43, 50 „few” a „fewer” 75, 91 „fine” a „finely” 98 „finnally” 117 „first” 11 „for” 107, 109 „for example” 117 formální angličtina inverze 30, 88 „nor” 110 „ought to” 59 spojky 112 „whether” 47 „whom” 35, 81, 82 zdvořilé žádosti 6, 58 formální prostředky organizace řeči 117 frázová slovesa 54, 55, P20-P21 viz také trojslovná frázová slovesa „friendly” a „friendlier” 94 „from… to…” 107 „-ful”, přípona 115

G generické „the” 63 gerundia 51, 52, 54, P18 po předložkách 105 vzorce 53, 54 „get” and „got” 28 „get on/up” 55 „get used to” 116 „get/have something done” 114 „go” 7, 11, 102 „going to be” 85 „going to” 17, 20, 22, 23 „gone” 11 „good” 93, 98, 99 „good question” 120

H „had” 13, 25, P13 „had been” 14 „had better” 59 v podmínkových větách 29, 30 „half” 96 „harder” 95 „has” 1, 11, 49

„has been” 28, 85 „has not” a „hasn’t” 46 „has to” 60 přivlastňování 80 shoda podmětu a slovesa 71 viz také „have” „hate” 87, 90 „have” 10, 21, 90 „have been” 12, 27, 28 „have got” 80 „have not” a „haven’t” 80 „have to” 56, 60 „have/get something done” 116 se zájmeny 77 stažené tvary P13 třetí kondicionál 29, 31 v otázkách 40, 80 viz také „has” „he”, „him” a „his” 77, 80, P13 „he has” a „he’s” 12 „hence” 112 „her” a „hers” 77, 80 „herself” a „himself” 78 hovorová angličtina viz neformální angličtina hovorové prostředky organizace řeči 120 „how” 35, 89 „how often” 35, 102 „however” 84 hypotetické situace 29, 31

I „I” 77, 80, P13 „I am not” 2 „I am” 1 „I have” a „I’ve” 12 „-ible”, přípona 115 „-ier”, přípona 94 „-iest” přípona 97 „if” 47 „if I were you” 59 „if only” 33 uzavřené otázky 38 v podmínkových větách 29, 30, 31 „ify”, přípona 115 „-ily”, přípona 98 „im-“, předpona 114 imperativy 6, 29, 78, P5 „in” 106, 107, 109 „in case” 32 „in order to” 111 „indicate” 119 infinitivy (slovesa) 51, 105, P18 konstrukce 28, 86, 90 krácení 90 s „enough” a „too” 104 s uvozovacími slovesy 45, 46 viz také základní tvar (slovesa) vzorce 52, 53 „-ing”, přípona 115 gerundia 51, 52, 54, P18

355

001-360_Gramatika.indd 355

22/02/18 17:34


po předložkách 105 přídavná jména 92 s předložkami 54 v průběhových časech 4, 10, 12 vzorce 53, 54 interpunkce P3 apostrofy 80 viz také čárka intonace 39, 40, 44, 55 intranzitivní slovesa 49 inverze slov 38, 88 „is” a „are” 24, 71, 85 viz také „be” „is not” a „isn’t” 2, 4, 46 „-ism”, přípona 115 „-ist”, přípona 115 „it” 77, 80, 86 „it is” a „it’s” 80, 86, 87 „it was” 87 „its” 80 „itself” 78 jako podmět 86, 87 stažené tvary P13 v trpném rodě 28 „-ize”, přípona 115

J jednotné číslo, podstatná jména 69, 73 použití apostrofu 80 použití členů 64 s „either” a „neither” 68 s „there” 85 s „this” a s „that” 65 shoda podmětu a slovesa 71 substituce 91 viz také počitatelná podstatná jména, nepočitatelná podstatná jména jednotné číslo, slovesa 79 jména, osob 63 „just” 6, 101 „just in case” 32 ve statistikách 76 zdůraznění 96

K kladné věty 79 s „but” 110 s „do” 88 s tázacími dovětky 39 substituce 91 kolektivní podstatná jména 71 komparativ přídavných jmen 94, 95, 103 komparativ příslovcí 94, 95, 103 konatel 24, 25 koncovky a přípony 7, 115 konkrétní podstatná jména 72 kontrast, vazby 110, 111, 113 konverzační angličtina viz mluvená angličtina krátké odpovědi 41 krátké otázky 40, 42 kvantifikátory 76, 82

L „later” a „latest” 99 „least” 97, 99 „-less”, přípona 115 „less” 75, 99 „less… than…” 94 „let’s” a „let’s not” 6, 120 „like” 44, 87, 90 jako spojky 112 lítost 33 „little” 75 „look up to” 55 „lots” 75 „loudly” 98 „love” 87, 90 „-ly”, přípona 98

M „majority” a „minority” 76 „man” a „men” 69 „many” 70 materiály, přídavná jména 92 „may” 56 „may not” 62 povolení a žádost 58 v dedukci 61 v možnostech 62 viz také „might” „me” 77 „-ment”, přípona 115 „might not” 61, 62 „might” 56 v dedukci 61 „minority” a „majority” 76 minulé příčestí 13, 51 pravidelné a nepravidelné 11 v trpném rodě 24, 25, 26, 27, 28 ve třetím (nereálném) kondicionálu 29 minulé 16 P6 možnosti 62 nedávné, s „just” a s „already” 101 schopnosti 57 minulost, budoucnost v 22 minulý čas prostý 7, 11, 14, 31 frázová slovesa 55 trpný rod 25, 28 ve druhém kondicionálu 29, 31 v přímé a nepřímé řeči 44 zápor 8 otázky 9, 34, 39 krátké otázky 40 s jinými slovesnými časy 10, 13, 14 s „there” 85 s „wish” 33 v nepravděpodobných možnostech 32 minulý čas průběhový 10, 15, 16, 22 trpný rod 25 v nepřímé řeči 44 míra, přídavná jména a příslovce 100, 104

„mis-“, předpona 114 místa, popis 44, 106 mluvená angličtina 120 „although” 111 elipsa 89 frázová slovesa 55 „have got” 80 intonace 39, 40, 44, 55 otázky 38, 39, 40 množné číslo členy 63, 64 nepravidelné P24 podstatná jména a zájmena 69, 77, 78 s apostrofem 80 s „both” 68 s „there” 85 s „these” a s „those” 65 shoda podmětu a slovesa 71 složená podstatná jména 73 substituce 91 viz také počitatelná podstatná jména, nepočitatelná podstatná jména množství a počet, výrazy 70, 76 modální slovesa 49, 56 dedukce 61 krátké odpovědi 41 nabídky a žádosti 18, 20, 58 nepřímá řeč 44 otázky 39, 40 podmínkové věty 29, 30 povinnosti 60 přání a lítost 33 rady a návrhy 18, 59 schopnosti 57 trpný rod 27 viz také „could”, „would” „more” 75, 94, 99 „more” and „more” 95 „more… than…” 94 „morning” and „afternoon” 107 „most” 76, 97, 99 „much” 70, 94 „must” 56, 59 dedukce 61 „must not” a „mustn’t” 60 povinnost 60 mužský a ženský rod podstatných jmen 80, 92 viz také „he”, „him”, „his” a „she” „my” a „mine” 80 „myself” 78

N nabídky 18, 56, 58 nadpisy v novinách 73 národnosti, přídavná jména 92 návrhy 18, 56, 59 názory 92 „nearly” 102 neformální angličtina „can” 58 elipsa 89, 111

356

001-360_Gramatika.indd 356

22/02/18 17:34


„get” a „have” 116 odpovědi 58 spojky 112 tázací dovětky 39 viz také mluvená angličtina „neither” 68, 88 nejistota 62 neoddělitelná frázová slovesa 55, P21 nepočitatelná podstatná jména 64, 70, 75 abstraktní 72 s „enough” 104 s nulovým členem 63 s „there is” 85 viz také počitatelná podstatná jména nepravděpodobné děje 29 nepravidelná minulá příčestí 69, P24 nepravidelná příslovce 98, 99 nepravidelná slovesa 1, 7 nepravidelný komparativ přídavných jmen 94 nepravidelný superlativ 97 nepřímá řeč 43 časy 44 otázky 47 se zápory 46 nepřímé otázky 38 nepřímý předmět 33 zájmena 77 nereálné minulé děje 29 nesouhlas 118 „-ness”, přípona 115 nestupňovatelná přídavná jména 93 nestupňující příslovce 100 neurčitá zájmena 79 neurčité členy 63, 64 neurčující vztažné věty 82 viz také určující vztažné věty neutrální otázky 20 „never” 88, 102 „next” 117 „next to” 105, 106 nezvratná slovesa 78 „no” 41, 47, 66 „no sooner” 88 „none” 66 „no one” 79 „nor” 68, 110 viz také „or” „not” 2, 8, 17 „not as… as” a „not so… as” 96 „not enough” 75 „not only” 88 „not quite” 96 s modálními slovesy 61 v nepřímé řeči 46 v substituci 91 „nothing” 79 „nowhere near” 96 nulový člen 63, 64 nulový kondicionál 29, 31

O obecná podstatná jména 69 obecné hodnocení 92 „occasionally” 102 oddělitelná frázová slovesa 55, P20 odpověď 41, 66, 80 odstup, od sdělení 119 odstup, s „it” 86 „of” 68, 109 „often” 102 „OK” 120 „on” 105, 106, 107 „on the one / other hand” 119 „on the top of” 106 „one” a „ones” 91 „one another” 78 „one of” 97 „only when” 88 opakování, vyhnutí se 89, 90, 91 opravování 118 „or” 110 s „either” 68 s elipsou 89 v návrzích 59 v otázkách 47 osobní zájmena 68, 77 otázky 34, 42, 56 dovětky 39 krátké 40 na četnost 102 na množství 70 nepřímé 38 otevřené otázky 36 podmětné a předmětné 37 použití členů 63 s „have” 80 s neurčitými zájmeny 79 s „might” 62 v budoucím čase 17, 20 v minulém čase prostém 9 v nepřímé řeči 47 v přítomném čase 3, 4, 5 otevřené otázky 4, 36, 42 nepřímé 38 v nepřímé řeči 47 „other” 65 „ought to” 33, 56, 59 „our” a „ours” 80 „ourselves” 78 „-ous”, přípona 115 „over-“, předpona 114 označení menšího množství 75

P „past” , hodiny 107 „pick up” 55 plány 52 „please” 6 pocity 52

počasí, prázdné „it” 86 počitatelná podstatná jména 70, 75 abstraktní 72 s „enough” a s „not enough” 104 substituce 91 viz také nepočitatelná podstatná jména podmět a sloveso 49 inverze 38, 88 shoda 7, 71 podmět s imperativy 6 podmět v nepřímé řeči 47 podmět v otázkách 34 v budoucím čase 17 v minulém čase 9 v přítomném čase 3, 4 podmět v trpném rodě 24, 25, 28 podmět v učujících vztažných větách 81 podmětná zájmena 77 podmětné otázky 37, 42 podmínkové věty 29, 30, 31, 59 podobně znějící slova 74, P22 podřadící spojky 111, 113 podstatná jména P1 a zkrácené infinitivy 90 abstraktní a konkrétní 72 jednotné a množné číslo 69 odvozená od frázových sloves 55 s imperativy 6 s „no” 66 s předložkami 105, 109, P16 s příponami 115 s přivlastňovacími zájmeny 80 se členy 63 shoda, se slovesy 68 složená 73 vytýkání 87 zdůraznění 103 podstatná jména slovesná 51 viz také gerundia podstatné jméno – sloveso 68 podmět – sloveso 71 pomlčka 73 pomocná slovesa 1, 49, 88, P13 s přítomným a minulým příčestím 51 v krátkých odpovědích 40, 41 v nepřímých otázkách 38 v otázkách 34, 37 v otevřených otázkách 36 v tázacích dovětcích 39 viz také modální slovesa popisná přídavná jména 92 popisování viz přídavná jména porovnávání 94, 95, 103 argumentů 119 se spojkami 112 posloupnost, výrazy 117 povinnosti 56, 60 povolení 56, 58 pozdržovací techniky 120 pravděpodobné děje 29

357

001-360_Gramatika.indd 357

22/02/18 17:34


pravděpodobnost 62 modální slovesa 56, 59 v otázkách 35 pravidelná minulá příčestí 11 pravidelná slovesa 7 pravopisná pravidla P23 geundia 51 minulý čas prostý 7 množné číslo 69 přípony 7, 115 přítomné příčestí 4 prázdný podmět („it”) 86 „pretty” 100 „probably” 18 procenta 74 „promise” 90 prosté tvary 13, 26, 50 v předpřítomném čase 11, 12 viz také minulý čas prostý, přítomný čas prostý průběhové tvary 12, 14, 50 v budoucím čase 20, 21 viz také minulý a přítomný čas průběhový první osoba, zájmena 77 první (reálný) kondicionál 29, 30, 31 přání 33 přání 52 předbudoucí čas 21, 23, P11 trpný rod 26 předložky 105, 108, P1, P14-P17 časové 107 místní 106 se slovesy 53, 54 závislé 109 předmětná zájmena 77 předmětné otázky 37, 42 předměty s předložkami 105 se členy 63 se slovesy 49, 53, 54 uvozovací slovesa 45, 46 v nepřímé řeči 47 v určujících vztažných větách 81 v trpném rodě 24 předminulý čas o pravděpodobnosti 32 prostý 13, 16 průběhový 14, 16 s „wish” 33 trpný rod 25 v nepřímé řeči 44 ve třetím kondicionálu 29, 31 předpony 114 předpovědi 17, 18 předpřítomný čas P7 prostý 11, 12, 16 průběhový 12, 14, 16 s minulým příčestím 51 s pomocnými slovesy 49 „there has been/have been” 85 trpný rod 25

v nepřímé řeči 44 přibližný počet 76 příčestí 10, 51 viz také minulá příčestí příčina a následek, přídavná jména 95 přídavná jména 63, 84, 92, P1 komparativ 94, 95, 96 s „enough” a s „too” 104 s předložkou 109, P15 s příponou 115 stejný tvar jako příslovce 98, 99 stupňovatelná a nestupňovatelná 93 superlativ 97 v relativizování 119 zdůraznění 103 přímá řeč 44 viz také nepřímá řeč přímý předmět 53, 55 zájmena 77 přípony 7, 115 příslovce P1 času 101 četnosti 102 komparativ a superlativ 99 míry 93, 100 popisující slovesa 100 s „enough” a s „too” 104 stejný tvar jako přídavná jména 98, 99 ve frázových slovesech 55 způsobu 98 viz také stupňovatelná přídavná jména příslovečná částice 55 příslovečná určení 88, P25 přitakání 120 přítomná příčestí 4, 10, 51 přítomnost 5, 34, P4 s budoucím časem průběhovým 20 se „still” 101 v budoucích dějích 19 ve spekulacích 32 přítomný čas prostý 1, 5, 23 frázová slovesa 55 otázky 3, 39, 40 trpný rod 28 v plánech do budoucna 19 v podmínkových větách 29, 31 v přímé řeči 43 zápor 2 přítomný čas průběhový 4, 5, 23 frázová slovesa 55 s budoucím časem průběhovým 20 s přítomným příčestím 51 trpný rod 24 v budoucích dějích 19 v nepřímé řeči 44 přítomný trpný rod 21 přivlastnění 80, 83, 108 přízvuk 74, 112 na poslední slabice 4, 7, 51, 115 na první slabice 55

Q „quietly” 98 „quite” 75, 100

R rada 56, 59 „rarely” 102 „re-“, přípona 114 reakce, na tvrzení 120 „really” 59, 100, 120 „regulaly” 102 relativizování 119 „right” 120 rod, podstatná jména 69 rozhodnutí s „going to” 17 s „will” 18 rozvíjející větné členy předpony 114 příslovce 101 s komparativy 96 s přídavnými jmény 94 se složenými podstatnými jmény 73 se superlativy 97 stupňovatelná přídavná jména 93

Ř řadové číslovky 74 řeč těla 118

S „-s” přípony 1, 5, 69 pro pravidelné události 107 v otázkách 3 v záporech 2 ve shodě v jednotném čísle 71 samohlásky 63, P2 „say” a „said” 43, 45 „seem” 119 „-self” a „-selves”, přípony 78 „shall” 18, 56, 58 „she” 77, 80, P13 shoda podstatné jméno – sloveso 68 podmět – sloveso 71 „should” 36, 56, 59 „should have” 33 schopnosti 56, 57 „since” s časy a daty 107 „-sion”, přípona 115 slabiky 74, 94, 97 viz také dlouhá přídavná jména, přízvuk sliby s „will”18 „slightly” 94 slovesa 49, 52, P1, P17-P19 akční 4, 5, 50 frázová 55, P20-21        viz také trojslovná frázová slovesa inverze podmětu 17, 47, 88

358

001-360_Gramatika.indd 358

22/02/18 17:34


nezvratná 78 popsána příslovci 100 pravidelná a nepravidelná 1, 7 relativizující 119 s předložkou s předmětem 53 s přídavnými jmény 92 shoda, ve větě 68, 71 stavová 4, 5, 50 uvozovací 28, 47 v otázkách 3, 4, 9, 34 krátké otázky 40 otevřené otázky 36 tázací dovětky 39 ve zkrácených infinitivech 90 zápor 2, P12 viz také základní tvar (slovesa), „-ing”, přípona, infinitiv (slovesa) slovní druhy P1 citoslovce 41, 47, 120 členy 63, 64, 69, 97 spojky 89, 110, 111 viz také přídavná jména, příslovce, determinátory, podstatná jména, předložky, zájmena, slovesa slovosled inverze 17, 47, 88 v otázkách 34, 38, 40 ve formální angličtině 30 „slower” a „slowest” 99 složená podstatná jména 73 složené předložky 105 smíšený kondicionál 79 „so” 18, 88, 103 jako hovorový spojovací výraz 120 jako spojka 110 „so that” 111 v porovnávání 96 v substituci 91 „some” 63, 64, 76 s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény 70 v neurčujících vztažných větách 82 v substituci 91 „someone” a „somebody” 79 „something” 79 „sometimes” 102 souhlásky P2 souvětí, části viz slovní druhy specifické hodnocení 92 spekulace viz dedukce spisovná angličtina viz formální angličtina spojení, komparativy 95 spojení se zvratnými zájmeny 78 spojky 110, 111, 113, P1 s elipsou 89 spojovací výrazy 49, 112, P25 spojky 89, 110, 111, P1 statistika 76 stavová slovesa 49, 50, P19 v přítomném čase 4, 5

stažené tvary 6, 77, P13 apostrofy 80 záporné 2, 4 „still” 101 „stop” 6 „stronger” 95 stupňovatelná přídavná jména 93 stupňující příslovce 100 substituce 65, 91 „suggest” 119 „such” 103, 117 superlativ přídavných jmen 97 superlativ příslovcí 99 „suppose” 32

T „tall” a „taller” 94 tázací výrazy 35, 36 s elipsou 89 s „-ever” 84 s modálními slovesy 58 ve vztažných větách 83 „tell” a „told” 43, 45 „than” 94 „that” 65, 86, 87, P13 jako vztažné zájmeno 81 se „so” a se „such” 103 v trpném rodě 28 viz také „this” „the” 63, 64, 97 „the more… the better” 95 „the more… the merrier” 95 „their” a „theirs” 80, P13 „them” 68 „themselves” 78 „then” 94, 117 „there” 28, 41, 85 „therefore“ 112 „these” a „those” 44, 65 „they” 77, 80, P13 „think” 18 „this” 43, 45, 65 viz také „that” „those” a „these” 44, 65 „though” 112 „-tion”, přípona 115 „to” jako předložka 105, 109 v určení času 107 ve zkráceném infinitivu 90 viz také infinitivy (slovesa) „tomorrow” 19 „too” 75, 104 „totally” 100 tranzitivní slovesa 49, 53 trojslovná frázová slovesa 55 trpný rod modálních sloves 27 trpný rod 24, 28 „by” 108 s modálními slovesy 27

v budoucnosti 26 v minulosti 25 trvání, předložka 107 třetí (minulý nereálný) kondicionál 29, 30, 31 třetí osoba 1, 5, 77 tvary, přídavná jména 92

U ukazovací determinátory 65 „un-“, předpona 114 „under-“, předpona 114 „underneath” 106 „unique” 93 „unless” 30 „until” 107 určitý člen („the”) 63, 64, 97 určující vztažné věty 63, 81 viz také neurčující vztažné věty „us” 68, 77 „used to” a „use to” 15, 16, 116, P9 „usually” 102 uvozovací slovesa 28, 45 uvozovací věty 38 uzavřené otázky 38, 41, 42, 47

V vedlejší věty 111, 113 věk, přídavná jména 92 velikosti, přídavná jména 92 velká písmena 69 „very” 93, 94, 100 více předložek v jedné větě 105 vlastní podstatná jména 69 vlastnictví 80, 83,108 výčet podstatných jmen, spojky 110 vyhnout se opakování 89, 90, 91 vyjádření souhlasu 118 vykřičníky 6 vynechaná slova 95 elipsa 89, 110, P3 vyprávění, časy 10, 16 výrazy určující četnosti 102 výrazy uvozující shrnutí 117 výslovnost 74 intonace 39, 40, 44, 55 viz také přízvuk vytýkání, v části věty 87 význam, změny viz změna významu významové sloveso 49 akční (dynamické) 4, 5, 50 stavové (statické) 4, 5, 50, P19 vztahová přídavná jména 93 vztažná zájmena 81 vztažné věty 87, 82, 83

W „want” 53, 87, 90 „was” a „were” 25 budoucnost v minulosti otázky 9, 34

359

001-360_Gramatika.indd 359

22/02/18 17:34


podmět – sloveso, shoda 71 s „there” 85 v minulém čase 7, 8, 10 „were not” a „weren’t” 8 „we” 77, 80, P13 „well” 99 pozdržování 120 přibližné množství 76 „went” 7 „were” see „was” a „were” „what” 35, 87 elipsa 89 ve vztažných větách 83 „what if” 32 „whatever” 84 „when” 35, 87 v otázkách na četnost 102 v podmínkových větách 29 ve vedlejších časových větách 111 ve vztažných větách 83 „whenever” 84 „where” 35, 87, 106 elipsa 89 ve vztažných větách 83 „whereas” 112 „whereby” 83 „wherever” 84 „whether” 38, 47 „which” 35, 87 jako vztažné zájmeno 81, 82 „whichever” 84 „while” 111 „who” a „whom” 35, 37, 87, P13 elipsa 89 jako vztažné zájmeno 81, 82 „whoever” 84 „whom” viz „who” a „whom” „whose” 35, 83 „why” 35 „will” 18, 20, 21, 23, P12-P13 trpný rod 26 v prvním (reálném) kondicionálu 30, 31 „will be able to” 57 „will be” 85 „will have to” a „will not have to” 60

„will not” a „won’t” 18 „wish” 33 „with” a „without” 108, 109 „woman” a „women” 69 „won’t be able to” 57 „work out” 55 „would” 44, 56, 59, P9 budoucnost v minulosti 22 minulé návyky 15, 16 s „wish” 33 stažené tvary P13 v podmínkových větách 29, 30, 31 „would like” 90 „wow” 120

Y „-y”, přípona 69,115 „yes” 41, 47 „yet” 101, 110, 112 „you” 68, 77, 80, P13 „your” a „yours” 80, P13 „yourself” a „yourselves” 78

Z zájmena 6, 53, 75, P1 neurčitá 79 „none” 66 osobní 77 přivlastňovací 80 s oddělitelnými frázovými slovesy 55 s předložkou 105 „this” a „that” 65 v nepřímé řeči 44 vztažná 81 zvratná 78 základní číslovky 74 základní tvar (slovesa) 51 s „can” a s „cannot” 57 s „did” a s „did not” 8, 9 s „going to” 17 s „might” 62 s modálními slovesy 56 s „should” 59 s „used to” 15 v otázkách 34

viz také infinitivy (slovesa) zápory P12 imperativy 6 modální slovesa 56, 57 odpovědi na otázky 58 otázky 39, 40 příslovečná určení 88 s „but” 110 s „have” 80 s „neither” 68, 88 s neurčitými zájmeny 79 s počitatelnými a nepočitatelnými výrazy 70 s „use to” a s „used to” 15 se členy 63 v komparativech „as… as” 96 v budoucím čase 17, 18 v minulém čase 8, 33 v nepřímé řeči 46 v přítomném čase 2, 4, 5 viz také „not” vyhnutí se opakování 90, 91 závislé předložky 109 zdůraznění části věty 87 zkrácená slova viz stažené tvary zkrácený infinitiv 90 zlomky 74 změna slovního pořádku (inverze) 38, 88 změna tématu 118, 120 změna významu 52, 55, P22 míra, přídavná jména a příslovce 100, 104 pomocná slovesa s významovými slovesy 49 předložky 106, 109 předpony a přípony 114, 115 tázací výrazy s „-ever” 84 určující vztažné věty 81 způsob, příslovce 98 zvažování argumentů 119 zvratná slovní spojení 78 zvratná zájmena 78

Ž žádosti 20, 56, 58 ženský a mužský rod u podstatných jmen 80, 92 viz také „he”, „him” a „his”, „she”

Poděkování Nakladatel by rád poděkoval: Carrie Lewisové za korekturu, Elizabeth Wiseové za vytvoření rejstříku, Lili Bryantové a Lauře Sandfordové za asistenci při redakci, Timu Bowenovi za jazykovou konzultaci, Chrissy Barbardové, Amy Childové, Alexu Lloydovi a Michelle Staplesové za asistenci při tvorbě designu a Gusu Scottovi za dodatečné ilustrace. Autorská práva na veškerý materiál patří nakladatelství DK. Pro více informací navštivte www.dkimages.com. Průvodce anglickou gramatikou Podrobný vizuální průvodce anglickou gramatikou, který obsahuje jasná a srozumitelná vysvětlení – ideální pro všechny jazykové úrovně.

Jazyková příručka zahrnuje gramatické okuhy odpovídající úrovním A1 – C1 podle mezinárodní normy pro popis jazykových schopností CEFR. Tabulka níže srovnává úrovně podle CEFR s přibližným počtem bodů dosažených u dané zkoušky. Pro všestrannou přípravu na jazykové zkoušky doporučujeme průvodce používat společně s učebnicí Angličtina pro každého. TOEFL – papírový test TOEFL – počítačový test TOEFL – internetový test DK dále nabízí: Angličtina pro každého, jazykový kurz pro samouky

360

001-360_Gramatika.indd 360

22/02/18 17:34

0039428  
0039428