JP Ahonen: Belzebubové / ukázka

Page 1jp ahonen Přeložila NAĎA ŠPETLÁKOVÁ


Pro Mimmi Poděkování si zaslouží následující lidé: KP, Niilo, Marion, Olivier, Janne-Matti, Chris, Leigh, Lefteris, Lise, Becky, Bannister, Julia, Jens, kapela Belzebubs a všechny spřízněné belzeduše. Moc pro mě znamenáte! A díky samozřejmě patří hlavně mojí rodině. Maikki, Aamosi, Ukko & Mimmi, z celého srdce vás miluju. Děkuju, že vás mám.

Vychází s podporou finské literární agentury FiLi / Ministerstva školství a kultury Finské republiky

BELZEBUBS Copyright © 2018 by JP Ahonen First published in Spain by Dibbuks, www.dibbuks.com All rights reserved Translation © Naďa Špetláková, 2020 iSBN 978-80-7637-064-7


NEMŮŽEM SE PROSTĚ VYFOTiT A VYPADNOUT?

POČKEJ. VíM O SKVĚLÝM MíSTĚ.

HELE, ŽE MY JSME SE ZTRATiLi?

NO TAK TO není moc dobrý.

N-NE, TADY NĚKDE BY TO MĚLO BEJT…

7


NEVíM, ASi SLOUŽiT ZLOVOLNÝ BESTii S CHLUPATÝMA NOHAMA A OHNiVÝM POHLEDEM, KTERÁ HLTÁ NiCOTNÝ SMRTELNíKY A PLODí ĎÁBELSKÝ POTOMSTVO?

SMYSL ŽiVOTA?

NE. NEMLUVíM O SATANOVi.

MLUVíM O LUCYFEŘE.

MOJí ŽENĚ.

TY SEŠ TAKOVEJ ROMANTiK.

13


14

TADY. TADY BYCH TĚ KUCHLA.

PAK BYCH Ti VYRVALA VNiTŘNOSTi…

ÁCH. POKRAČUJ.

POMAZALA BYCH Si TVOU TEPLOU, PRÝŠTíCí KRVí OBLiČEJ… A DÁL? …a ze střev CO DÁL? bych si udělala masku tý nejděsivější stvůry.

DO MĚ!

PAJŠLCTHULHU!

JO! POJĎ NA TO!


JAK TO, ŽE JSi VZHŮRU?

ŠUP SPÁT, LEViATANE.

TO JO, HRÁT Si ALE BUDETE ZASE AŽ ZíTRA.

A-A-ALE JÁ MÁM POD POSTELí NESTVŮRY!

HEZKY SE VYSPi, ZLATO. Ty taky, mami.

BROU, PANiNKO. ab

21


26

DOKONCE i MŮJ CHLAPEČEK LEViATAN… NEVíM, CO TO DO NĚJ VJELO. JE DRZÝ, ODMLOUVÁ… TO JE VĚKEM. ON HO TEN VZDOR PŘEJDE.

NEJDŘíV SE POMODLíME.

TÁÁK!

DOBROU CHUŤ VŠEM.

Ehm.

Žehnej, Ježíši, našemu stolu, tvoje dary budeme jíst spolu. Amen. Kde ty kraviny pochytil?

Nejspíš měÚplně přešla v televizi. chut ˇ.


Osude ohro m jsi zlovolný, zdrav ný i j í je alov ma ý, rno tvé st ko a v lo s ždy e točí, vadn e do nico ty

48

KAM BYS RÁDA NA VEČEŘi, MÁ SLADKÁ SUCCUBO? NEZKUSíME PYRiFLEGETHÓN?

PODLE TRiPADViSORU TAM MAJí NEJLEPŠí PHO.


y58

NA CO KOUKÁŠ? TO JE BELZEBOB ROSS.

AHA, TEN UČiTEL MALBY?

A TEĎ TROCHU OHNĚ. JÁ OHEŇ RÁD.

JÁ OSOBNĚ POUŽíVÁM KRAVSKOU KREV A POPEL, ALE VY Si VYBERTE PODLE LiBOSTi. JE TO VÁŠ OBRÁZEK.

JEN V RYCHLOSTi NANESU BARVU… tct tct tct… ASi NĚJAK TAKHLE.

Bezva.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.