Mum #01/2017

Page 1

mum M AGA Z I N E # 01 / 2 017


2

INHOUD / SOMMAIRE

06

14 04

04

MUM VIEW

MUM VIEW

06

06

ACHTER DE SCHERMEN: WIM DECLERCQ Head breeder Gediflora

EN COULISSES : WIM DECLERCQ Head breeder Gediflora

10

10

MUMS PEOPLE “Als we ergens aan beginnen maken we het af”

MUMS PEOPLE “Lorsqu’on commence quelque chose, on le finit”

14

14

GEDIFLORA PRESENTEERT: Primo Sunny & Primo Pistache

GEDIFLORA PRÉSENTE : Primo Sunny & Primo Pistache

16

16

TOEPASSINGEN Alexander Delanghe & Geert Pattyn

APPLICATIONS Alexander Delanghe & Geert Pattyn

22

22

MUMS KITCHEN

MUMS KITCHEN

24

24

DUURZAAMHEID Elien Pieters, CEO aan het woord

DURABILITÉ Elien Pieters, CEO prend la parole

10

COLOFON MUM magazine is een uitgave van Gediflora, Schierveldestraat 14, B-8840 Oostnieuwkerke, +32 (0)51 26 88 88 TEKSTEN EN EINDREDACTIE Ruben De Vooght FOTOGRAFIE Wouter Buyse, David Samyn, Gediflora, Fee Wydaeghe REALISATIE Kliek Creatieve Communicatie


V O O R W O O R D / AVA N T- P R O P O S

G

efeliciteerd! Je hebt ons nieuwe magazine in handen en we zijn er buitengewoon trots op. Gediflora, dat is één en al energie en dat is ook voelbaar in dit eerste nummer, waarin we je graag meenemen achter de schermen. Mum is de naam, naar analogie met ‘chrysanthemum’ en als verwijzing naar de Belgische roots van ons moederbedrijf. Ons merk, Belgian Mums, is een gouden combinatie van unieke genetica, strenge selectie, en gedurfde creativiteit. Dat blijft de basis, die we aanvullen met een uitmuntende kwaliteit en service. Geen compromissen op dat vlak. We willen een goede en betrouwbare partner voor onze klanten zijn, nu en in de toekomst! Die toekomst, die begint vandaag. In 2017 mag het allemaal net iets kleurrijker, meer trendy en hip. The sky is the limit en ook de Belgian Mums moeten naar een hoger niveau. In één vloeiende beweging mag het imago van de bolchrysant versterkt worden. Tot de wereldtop behoren, doe je niet zomaar. Ambitie en liefde zijn nodig, maar vooral de nadruk op constante verbetering en innovatie die we nu al decennia aan de dag leggen. Persoonlijk motiveren de “5 D’s” van mijn vader mij elke dag opnieuw om dat na te streven: Dromen, Denken, Durven, Doen en … Deuredoen*!

COLOPHON MUM magazine est une publication de Gediflora, Schierveldestraat 14, B-8840 Oostnieuwkerke, +32 (0)51 26 88 88 TEXTES ET RÉDACTION FINALE Ruben De Vooght PHOTOGRAPHIE Wouter Buyse, David Samyn, Gediflora, Fee Wydaeghe RÉALISATION Kliek Creatieve Communicatie

*deuredoen: typisch West-Vlaams woord, tekenend voor de mentaliteit van de streek. Betekent: altijd verder blijven werken. Elien Pieters CEO Gediflora

F

élicitations ! Vous tenez entre vos mains notre nouveau magazine et nous en sommes particulièrement fiers. Gediflora, c’est avant tout une énergie qui se ressent aussi dans ce premier numéro, dans lequel nous amenons nos lecteurs en coulisses. Il s’appelle Mum, en référence à ‘chrysanthemum’ et aux racines belges de notre entreprise mère. Notre marque, Belgian Mums, est une combinaison en or de génétique unique, de sélection sur le volet et de créativité audacieuse. Elle est le pilier que nous agrémentons d’une qualité optimale et d’un service hors normes. Nous ne faisons aucun compromis à ce niveau. Nous tenons à être un partenaire fiable pour nos clients, tant aujourd’hui que demain ! Et l’avenir commence aujourd’hui. En 2017, voyez les choses plus en couleurs et laissez-vous emporter par les tendances. Les possibilités sont illimitées et les Belgian Mums aussi doivent aller de l’avant. L’image des chrysanthèmes mérite d’être renforcée. Atteindre le sommet ne se fait pas sans mal. Il faut de l’ambition et de l’amour, mais il convient surtout d’améliorer et d’innover constamment, comme nous le faisons depuis des dizaines d’années. Personnellement, ce sont les préceptes de mon père qui me motivent chaque jour à atteindre ses objectifs : rêver, imaginer, oser, faire et persévérer ! Elien Pieters CEO Gediflora


4

MUM VIEW


In volle glorie Een zonnige dag. Oktober. Duizenden bolchrysanten, in volle bloei op onze velden. Bestaat er iets mooiers?

Dans toute sa splendeur Une journée ensoleillée. Octobre. Des milliers de chrysanthèmes pomponettes en fleur dans nos champs. Quoi de plus magique ?


6

ACHTER DE SCHER MEN / EN COULISSES

Wim Declercq Head Breeder Gediflora • Bedacht en creëerde al 400 rassen en varianten voor Gediflora. • Maakte de nood aan eigen rassen van nabij mee en hielp actief aan de eerste veredelingen die in 1991 als Belgian Mums op de markt kwamen. • Werkte zich op, volgde van 1994 tot 1996 een veredelingscursus en combineert sindsdien theorie, ervaring en een grote marktkennis om Belgian Mums van topkwaliteit te creëren.

• A déjà conçu et créé 400 sortes et variétés pour Gediflora. • A vécu de près le besoin de créer des variétés propres et a contribué activement aux premières améliorations qui ont été lancées sur le marché sous le nom de Belgian Mums en 1991. • A gravi les échelons, a suivi une formation d’amélioration des plantes entre 1994 et 1996 et combine depuis lors théorie, expérience et connaissance étendue du marché pour créer des Belgian Mums d’une qualité optimale.


Wist je dat … Le saviez-vous ? … er bij Gediflora doorgaans 175.000 planten op het proefveld staan? Hieruit worden alle nieuwe soorten geselecteerd!

Chez Gediflora, le champ expérimental compte en moyenne près de 175 000 plantes.

“Ze zeggen dat een veredelaar een beetje gek moet zijn. Passie heb je nodig, dat is zeker” Wim Declercq | Head breeder Gediflora

Wim Declercq, head breeder in Gediflora, vertelt met passie en liefde over chrysanten. ‘Zijn’ chrysanten, want sinds 1988 veredelt Wim de planten in Oostnieuwkerke. Samen met het bedrijf specialiseerde hij zich en groeide van vermeerderaar tot hoofd van de veredeling.

M

ijn titel staat op een visitekaartje maar het werk wordt gedaan door een heel team natuurlijk. Ik zit nog weinig met de handen in de aarde. Het schrijven van kruisingsprogramma’s, het denkwerk bij het veredelingsproces, dat is mijn hoofdtaak vandaag. Ik ben in het uitvoerende luik minder actief dan vroeger. De uitzondering daarop is het proefveld, waar ik de eerste tot de laatste pot opvolg. Daar worden de zaailingen uitgeplant en daaruit selecteren we de beste planten. Vervolgens worden die het jaar nadien opnieuw geplant, getest en al dan niet geselecteerd voor een nieuw proefjaar. Enkel als de plant meerdere testjaren goed doorstaan heeft, wordt ze aan het assortiment van de Belgian Mums toegevoegd en als volwaardig productie­ras op de markt gebracht.”

Toekomstgericht

Wim werkt in en voor de toekomst. ”Mijn werk is apart in die mate dat ik nu bezig ben met finaliseren wat in 2019 op de markt komt. De veredeling en het ontwikkelen van nieuwe rassen en varianten vergen tijd. Elke bloeicyclus duurt sowieso een jaar. Chrysanten zijn herfstbloeiers en dus een seizoensproduct. We testen alles buiten, wat betekent dat we slechts één kans per jaar hebben. Kruisen en bestuiven, zaad oogsten en uitzaaien en daarna bevestigen, het vereist minstens drie jaar voor iets ‘af’ is.” Gediflora investeert bovendien nog in extra bloeicycli om zeker te zijn dat wat op de markt komt echt top is. “Onze catalogus staat er. We nemen bewust de tijd om nieuwe variaties volledig op punt te zetten en absoluut zeker te zijn.” Sinds 1988 heeft Wim Declercq voor Gediflora 400 rassen

ontwikkeld. Altijd wordt gestreefd naar verbetering. “Net zoals in de sport records gebroken worden, is ook bij chrysanten telkens ruimte voor verbetering. Dit wordt steeds moeilijker want we hebben al een enorme vooruitgang gemaakt. Continue verbetering blijft altijd ons doel”, glimlacht de man die veredeling eigenlijk “zeer eenvoudig” vindt. “Dat is het ook”, lacht Wim. “De chrysant is een vegetatief vermeerderd gewas, wat betekent dat je via stekjes of wortelstukjes verder ontwikkelt. Zaad komt alleen van pas in de beginfase, wanneer we iets nieuws creëren. Uit een goede vaderplant en een goede moederplant proberen we een nog betere plant te ontwikkelen. In eerste instantie betekent dat stuifmeel met een penseeltje op de stamper aanbrengen. De zaadjes worden geoogst en opnieuw geplant, waarna we

via scheutjes of kloontjes terug vegetatief aan de slag gaan.”

Top

Nieuwe dingen creëren is één luik. De bestaande productierassen controleren is een tweede belangrijke taak. “De bloeitijd, de kleur, die moet juist zijn en blijven. Bovendien blijven we altijd verder zoeken naar verbetering.” De Belgian Mums zijn daardoor een begrip geworden en daar is Wim terecht trots op. “De mooie bolvorm is iets wat wij hier hebben gecreëerd. Belgian Mums hebben een uniforme bloei, een hoge kwaliteit en zijn zeer ziekteresistent.” Af en toe bezorgt een nieuwe variant de veredelaar extra plezier. “De Primo Pistache, daarvan was ik zeker dat we de primeur te pakken hadden. Die kleur was bij bolchrysanten nog niet eerder gecreëerd. Dat zijn leuke momenten.”


8

ACHTER DE SCHER MEN / EN COULISSES

“Ooit herkende ik aan de stek welke variant ik in de hand had. Tegenwoordig ben ik te weinig bij het uitvoerende luik betrokken om dat nog te kunnen, maar ik herken ‘mijn’ varianten natuurlijk wel.”

“Jadis, je reconnaissais la variété à la bouture. Aujourd’hui, je ne participe plus suffisamment à l’exécution pour pouvoir le faire, mais je reconnais évidemment toujours ‘mes’ variétés.”


Wist je dat … Le saviez-vous ? … Gediflora in de loop der jaren om en bij de 400 chrysantenvariëteiten heeft ontwikkeld? Om een nieuwe familie op punt te zetten is al snel 10 tot 12 jaar nodig.

Au fil des années, Gediflora a développé près de 400 variétés de chrysanthèmes. Il faut en moyenne entre 10 et 12 ans pour mettre au point une nouvelle famille.

“On dit qu’un transformateur doit être un peu fou. Fou, je ne sais pas, mais passionné, certainement !” Wim Declercq | Head breeder Gediflora

Wim Declercq, head breeder chez Gediflora, parle avec amour et passion des chrysanthèmes. De ‘ses’ chrysanthèmes, car Wim améliore les plantes à Oostnieuwkerke depuis 1988. Il s’est spécialisé conjointement avec l’entreprise et est passé de transformateur à responsable du service améliorations. “

M

on titre est sur ma carte de visite, mais le travail est bien entendu effectué par toute l’équipe. Je ne travaille plus beaucoup sur le terrain. Écrire les programmes de croisement, réfléchir au processus d’amélioration, voilà mes occupations principales aujourd’hui. Je suis moins actif qu’avant en ce qui concerne l’exécution. La seule exception est le champ expérimental, où je suis chaque pot. C’est là que sont plantés les semis parmi lesquels nous sélectionnerons les meilleures plantes. Celles-ci sont replantées l’année suivante, testées et triées pour une nouvelle année d’expérimentations. Ce n’est qu’après avoir surmonté plusieurs années d’essais que la plante rejoint l’assortiment des Belgian Mums et est lancée sur le marché en tant que variété de production à part entière.”

Tourné vers l’avenir

Wim travaille pour l’avenir.

“Mon travail est différent en ce sens où je finalise aujourd’­hui ce qui sera lancé sur le marché en 2019. L’amélio­ration et le développement de nouvelles sortes et variétés demandent du temps. Chaque cycle de floraison dure un an. Les chrysanthèmes fleurissent en automne et sont donc un produit de saison. Nous testons tout à l’extérieur, ce qui signifie que nous n’avons qu’une chance par an. Croiser et polliniser, récolter, semer et ensuite confirmer les semences... Il faut au moins 3 ans avant qu’un produit ne soit ‘fini’.” Gediflora investit en outre dans des cycles de floraison supplémentaires pour être certaine de la qualité de ce qu’elle lance sur le marché. “Notre catalogue est bien pensé. Nous prenons le temps de perfectionner les nouvelles variétés et d’être certains de leur qualité.” Depuis 1988, Wim Declercq a développé 400 variétés pour

Gediflora. Il veut toujours faire mieux. “Comme pour les records sportifs, il y a toujours moyen d’améliorer les chrysanthèmes. Certes, cela se complique, car nous avons déjà fait d’énormes progrès, mais améliorer nos produits reste notre objectif”, explique en souriant l’homme qui trouve l’amélioration ‘très simple’. “C’est parce que c’est le cas”, déclare Wim. “Le chrysanthème est une plante à multiplication végétative, ce qui signifie que le développement se poursuit par le biais de boutures et de racines. Les semences n’entrent en jeu qu’au début du processus, lorsque nous créons une nouveauté. Nous tentons de créer une plante encore meilleure à partir d’une bonne plante mère et d’une bonne plante père. Cela signifie premièrement que le pollen est appliqué sur le pistil avec un petit pinceau. Les semences sont récoltées et replantées, et nous

reproduisons le processus végétatif sur les boutures ou clones.”

Extraordinaire

Créer de nouvelles plantes n’est qu’un volet. Contrôler les variétés de production existantes en est un autre. “La floraison, la couleur, doivent être bonnes et le rester. En outre, nous cherchons toujours à améliorer nos produits.” C’est ce qui a fait des Belgian Mums un véritable concept, ce dont Wim est – à raison – très fier. “La belle forme pomponette est quelque chose que nous avons créé ici. Les Belgian Mums disposent d’une floraison uniforme, d’une qualité exceptionnelle, et sont très résistantes aux maladies.” De temps à autre, une nouvelle variété fait la joie du transformateur. “Je savais que nous tenions une primeur avec le Primo Pistache. Cette couleur n’avait encore jamais été créée pour les chrysanthèmes pomponettes. Ce sont des moments qui comptent.”


10

MUMS PEOPLE

“Als we ergens aan beginnen maken we het af”12

Wist je dat … Le saviez-vous ?

MUMS PEOPLE

… er wetenschappelijke gronden zijn om te veronderstellen dat bepaalde stoffen in de chrysant ons kunnen helpen in de strijd tegen

kanker?

Les scientifiques ont des raisons de croire que certaines substances contenues dans les chrysanthèmes peuvent contribuer à la lutte

contre le cancer.

“Lorsqu’on commence quelque chose, on le finit” Gediflora heeft haar hoofdzetel in Oostnieuwkerke. Dagelijks gaat daar een gemotiveerd team van 32 vaste medewerkers aan de slag met de bolchrysanten die het bedrijf een plaats aan de top van de belangrijkste veredelings- en vermeerderingsbedrijven garanderen. Eén groep medewerkers springt daarbij extra in het oog.

Gediflora a son siège à Oostnieuwkerke. Chaque jour, une équipe motivée de 32 collaborateurs permanents s’occupe des chrysanthèmes pomponettes qui valent à l’entreprise une place parmi les grands noms de l’industrie d’amélioration et de multiplication des plantes. Un groupe de collaborateurs se distingue particulièrement.

M

I

et zeven zijn ze. Turkse Belgen. Belgische Turken. Goede werkers, dat vooral. Elke dag komen ze met een busje van Charleroi naar Oostnieuwkerke. Hüseyin Demirhan: “Dagelijks rijden we 300 kilometer om hier te komen werken. Goed voor een viertal uur in de wagen. Vind je dat uitzonderlijk? Ik ken mensen die verder van huis werken ook.” Ethem Katkaya verhuisde een paar jaar terug als enige van de groep naar Roeselare. Hüseyin dacht er wel eens over na, maar het werd nooit concreet. “Mijn vrouw, de familie, in Charleroi zijn we verankerd. De kinderen groeien er op en zo is er altijd wel een reden. Ondertussen

gaan de jaren voorbij en dan stel je plots vast dat je al 27 jaar pendelt.” Ooit was de groep arbeiders uit Charleroi nog groter. “Er zijn periodes geweest waarin we met twee busjes de oversteek maakten. Tot 18 mensen uit Charleroi en omgeving. Er zijn mensen weggegaan en er zijn er onderweg bijgekomen, maar deze groep van zeven is een vaste waarde voor het bedrijf. Het is een goede groep, met ondertussen een pak ervaring. En werken is werken voor ons, wees daar maar zeker van. Als we ergens aan beginnen maken we het af. Na al die jaren kennen we het bedrijf en de sector natuurlijk door en door.”

ls sont sept. Des Turcs belges. Des Belges turcs. De bons travailleurs avant tout. Chaque jour, ils viennent en van depuis Charleroi. Hüseyin Demirhan : “Nous parcourons chaque jour 300 kilomètres pour venir travailler ici, soit près de 4 heures de route. Exceptionnel, dites-vous ? J’en connais qui travaillent encore plus loin.” Ethem Katkaya est le seul du groupe qui a déménagé à Roulers il y a quelques années. Hüseyin y a bien pensé, mais n’a jamais concrétisé cette idée. “Mon épouse, ma famille... Nous sommes ancrés à Charleroi. Les enfants y vont à l’école et il y a toujours bien une raison qui nous retient. Les années

passent et soudainement, vous vous rendez compte que vous faites la navette depuis 27 ans déjà.” Le groupe d’ouvriers carolorégiens était jadis encore plus important. “Il y a eu des moments où nous faisions la route avec 2 vans. Jusqu’à 18 personnes de Charleroi et des environs. Certaines sont parties, d’autres se sont rajoutées, mais ce noyau de sept est une valeur sûre pour l’entreprise. On est un bon groupe, qui a développé une solide expérience. Et nous nous donnons à fond, croyez-moi. Lorsqu’on commence quelque chose, on le finit. Après toutes ces années, on connaît l’entreprise et le secteur comme notre poche.”


Wie is wie? Qui est qui ?

Katkaya Ethem 17 jaar in Gediflora. Woont als enige van de groep in Roeselare. 17 ans chez Gediflora. Seule personne du groupe à vivre à Roulers.

Demirhan Hüseyin 27 jaar in Gediflora. Uit Charleroi. 27 ans chez Gediflora. De Charleroi.

Sahin Sezai 13 jaar in Gediflora. Uit Charleroi. 13 ans chez Gediflora. De Charleroi.

CesIm Irfan 27 jaar in Gediflora Uit Charleroi. 27 ans chez Gediflora. De Charleroi.

Keles Hüseyin 14 jaar in Gediflora. Uit Charleroi. 14 ans chez Gediflora. De Charleroi.

Ördek Bünyamin

Illdiz Mehmet

5 jaar in Gediflora. Uit Charleroi. 5 ans chez Gediflora. De Charleroi.

13 jaar in Gediflora. Uit Charleroi. 13 ans chez Gediflora. De Charleroi.


14

PR IMO SU N N Y & PR IMO PISTACHE

nieuw u nouvea

Gediflora presenteert / présente :

PRIMO SUNNY D

e nieuwste Belgian Mumtelg is de Primo Sunny, net zoals al onze rassen en families het resultaat van een jarenlang veredelings- en vermeerderingsproces. Een decoratieve en rijkbloeiende bolchrysant die zowel binnen als buiten tot zijn recht komt. De gele bloemen met het unieke groene hart zijn stuifmeelvrij en lang houdbaar. Ze brengen letterlijk en figuurlijk de zon in huis en op het terras.

L

e petit dernier des Belgian Mums est le Primo Sunny, qui est, à l’instar de toutes nos variétés et familles, le résultat d’un long processus d’amélioration et de multiplication. Les chrysanthèmes pomponnettes décoratifs et très fleuris ont leur place à l’intérieur comme à l’extérieur. Les fleurs jaunes et le cœur vert unique ne libèrent pas de pollen et se conservent longtemps. Elles ensoleillent votre maison et votre terrasse au propre comme au figuré.


De Primo Pistache staat symbool voor de nieuwste veredeling van Gediflora. Deze eigenwijze chrysant met ijzersterke troeven blijft vernieuwend, eigentijds en hip. De limoengroene chrysant is stuifmeelvrij, waardoor vlekken op textiel of kledij tot het verleden behoren. Met een lange houdbaarheid van minstens zes weken en een beperkte nood aan zonlicht om mooi open tot bloei te komen, is de Primo Pistache een definitieve topper in ons gamma.

Le Primo Pistache symbolise la dernière amélioration en date de Gediflora. Ce chrysanthème hors du commun aux avantages incroyables est novateur, moderne et tendance. Cet exemplaire vert limon est exempt de pollen, finies donc les taches sur les textiles et vêtements. Avec une durée de vie d’au moins 6 semaines et un faible besoin d’exposition au soleil, le Primo Pistache est un incontournable dans notre gamme.

PRIMO PISTACHE


16

T O E PA S S I N G E N / A P P L I C AT I O N S


Wist je dat … Le saviez-vous ? … de chrysant het symbool is van lang leven en geluk is in Japan. Ieder jaar vieren de Japanners het “Festival of Happiness” waarbij ze de chrysant eren.

Le chrysanthème symbolise une vie longue et prospère au Japon. Chaque année, les Japonais célèbrent le “Festival de la joie” où le chrysanthème est à l’honneur.

“De chrysant heeft veel voordelen”

“Le chrysanthème a de nombreux avantages”

Alexander Delanghe | bloembinderij Exacum Tielt

Alexander Delanghe | Fleuriste Exacum Tielt

Alexander Delanghe, eigenaar van bloembinderij Exacum in Tielt, pleit voor een ruim gebruik van chrysanten in allerlei toepassingen. “Persoonlijk ben ik fan en ik zou de bloem nog vaker integreren, maar in België wordt de chrysant vooral geassocieerd met de periode rond 1 november. Eigenaardig, want in Japan is de chrysant een nationaal symbool en staat ze op het nationaal zegel.”

Alexander Delanghe, propriétaire du magasin fleuriste Exacum à Tielt, appelle à un usage plus étendu des chrysanthèmes pour diverses occasions. “Personnellement, je suis fan et j’aimerais intégrer plus souvent les chrysanthèmes, mais en Belgique, ces fleurs sont surtout associées à la Toussaint. Étrange, car au Japon, le chrysanthème est un symbole national et est repris sur le timbre officiel.”

E

en grote troef van de chrysant is dat ze in heel veel kleuren en variaties beschikbaar is. Dat maakt een zeer gevarieerd gebruik mogelijk en het zorgt ervoor dat de laatste trends gevolgd kunnen worden. Momenteel zijn bordeaux en vieux-roze als kleuren bijvoorbeeld ‘in’ en die vind ik probleemloos terug in het aanbod chrysanten. Ze zorgen voor een aparte en frisse toets. Met chrysanten kan je

veel richtingen uit: van modern tot het creëren van een veldsfeer, van heel strak tot romantisch. Het is een zeer sterke bloem, met een uitstekende houdbaarheid. Ze vraagt bovendien relatief weinig. Het maakt ze perfect geschikt om in het najaar een terras te decoreren. De voordeur of ingang een extra toets geven is ook mogelijk. Alweer kom je automatisch uit bij een van de grootste troeven van de chrysant: de vele kleurvariaties.”

U

n avantage indéniable des chrysanthèmes est qu’ils se déclinent dans de nombreuses couleurs et variétés. Un usage très varié est donc possible et les dernières tendances peuvent être respectées. Actuellement par exemple, les couleurs tendance sont le bordeaux et le vieux rose, qui se retrouvent sans problème dans notre offre de chrysanthèmes. Ils apportent une touche de fraîcheur inhabituelle. Les chrysanthèmes vous permettent une multitude de

possibilités : de la modernité à la création d’une ambiance champêtre en passant par l’épuré et le romantique. C’est une fleur puissante qui reste belle longtemps. Elle ne demande en outre que peu de travail, ce qui en fait la décoration d’automne parfaite pour votre terrasse. Elle agrémente aussi à merveille la porte d’entrée ou le vestibule. Ce qui nous amène une nouvelle fois à l’un des principaux atouts du chrysanthème : les nombreuses variations de couleurs.”


18

T O E PA S S I N G E N / A P P L I C AT I O N S20

T O E PA S S I N G E N / A P P L I C AT I O N S


Wist je dat … Le saviez-vous ? … de term ‘chrysanthemum’ ook verwijst naar een bepaald vuurwerk? Het vonkenpatroon na de knal lijkt sprekend op een chrysant.

“Ik ga telkens opnieuw enthousiast met chrysanten aan de slag”

“J’aime toujours autant travailler avec des chrysanthèmes”

Geert Pattyn | bloembinder uit Geluwe

Geert Pattyn / maître-fleuriste à Geluwe

Geert Pattyn, zelfstandig bloembinder uit Geluwe, gebruikt bolchrysanten voor events, beurzen en terrasaankleding. “De bolchrysant is een dankbaar product, met veel verschillende toepassingsmogelijkheden. Ik ga telkens opnieuw enthousiast met chrysanten aan de slag.” “

H

Le terme ‘chrysanthemum’ renvoie aussi à un certain type de feu d’artifice. Le dessin que fait celui-ci en explosant ressemble à un chrysanthème.

et uitgebreide kleurengamma en de lange houdbaarheid maken de chrysant een ideale plant om te gebruiken voor projecten buiten en binnen. Ik gebruik bolchrysanten voor events, beurzen en terrasaankleding. Speciale ontwerpen zoals plantaardige sculpturen vormen geen enkel probleem voor de chrysant, aangezien de pot klein is ten opzichte van het volume van de plant. Persoonlijk kan ik me dan ook geen nazomer voorstellen zonder de warme kleuren van de mooie bolchrysanten op mijn terras.”

“Klanten staan soms – ten onrechte – weigerachtig tegenover chrysanten. In dat geval overtuig ik hen door te tonen welk breed scala aan mogelijkheden de bolchrysant dankzij haar talrijke positieve eigenschappen biedt. Als extra troef gebruik ik het argument dat de chrysant in Japan een bloem is die respect afdwingt. De bol op de Japanse vlag staat eigenlijk symbool voor de chrysant. Keer op keer zijn klanten heel tevreden met het resultaat, dankzij de sterke en mooie chrysanten.”

Geert Pattyn, maître-fleuriste indépendant à Geluwe, utilise des chrysanthèmes pomponettes pour la décoration d’événements, de salons et de terrasses. “Le chrysanthème pomponette est un produit agréable à utiliser, et permet nombreuses possibilités d’application. J’aime toujours autant travailler avec des chrysanthèmes.” “

L

a gamme étendue de couleurs et la longue durée de vie font du chrysanthème la plante idéale pour des projets à l’intérieur comme à l’extérieur. J’utilise des chrysanthèmes pomponettes pour la décoration d’événements, de salons et de terrasses. Des projets spéciaux, tels que des sculptures végétales, ne posent aucun problème aux chrysanthèmes, vu la petite taille du pot comparée au volume de la plante. Personnellement, je ne peux m’imaginer une fin d’été sans les couleurs chaudes des beaux chrysanthèmes pomponettes sur ma terrasse.

Les clients hésitent parfois – à tort – à utiliser les chrysanthèmes. Dans ce cas, je les persuade en soulignant le grand éventail de possibilités qu’offre le chrysanthème pomponette grâce à ses nombreuses caractéristiques positives. Et comme avantage supplémentaire, j’avance l’argument qu’au Japon, le chrysanthème est une fleur qui inspire le respect. Le disque rouge au milieu du drapeau japonais symbolise en fait le chrysanthème. Les clients sont, à chaque fois, très contents du résultat obtenu avec ces chrysanthèmes forts et beaux.”


22

MUMS KITCHEN

MUMS kitchen Gediflora probeert actief het imago van de chrysant te boosten door alle mogelijke toepassingen te tonen op beurzen en magazines. En één van die toepassingen is het chrysantenbier. Misschien een onverwachte toepassing, maar wel eentje dat een glimlach op het gezicht tovert. Gediflora hoopt dat deze positieve associatie het imago van de bolchrysant verder verbetert.

G

ediflora werkt aan een toenemend gamma eet- en drinkbare producten, waarin de smaak van chrysanten duidelijk aanwezig is. Speciale planten worden daarvoor met de grootste zorg en selectie geteeld onder strenge hygiëneprotocols. Van de bloeirijpe bloemen worden de bloemblaadjes geoogst en gedroogd. Uit het gedroogde mengsel van bloemblaadjes wordt vervolgens een uniek en delicaat extract geraffineerd, dat zorgt voor de unieke smaak in Mums kitchen. Met trots stelt Gediflora het resultaat van maandenlange ontwikkeling voor: Belgian Mum Beer N°1. Het is een amberkleurig ambachtelijk gebrouwen bier met een complex, zelfs koppig aroma. Gediflora wil het gamma bovendien verder uitbreiden. Chocolade, worstjes, likeur, … alles is mogelijk. Bezoek www.mumbeer.be voor meer info!

Altijd al willen weten hoe een chrysant smaakt? Proef dan ons chrysantenbiertje … Envie de connaître le goût d’un chrysanthème ? Dégustez notre bière de chrysanthème !


Gediflora tente activement de booster l’image des chrysanthèmes. Lors de salons et dans les magazines, Gediflora montre de nombreuses applications possibles, dont la bière de chrysanthème. Surprenant, certes, mais cette bière ravit les papilles de ceux et celles qui y goûtent. Gediflora espère que cette association positive améliorera l’image des chrysanthèmes pomponettes.

G

ediflora travaille sur une gamme de plus en plus étendue de produits comestibles où la saveur des chrysanthèmes est clairement perceptible. C’est pourquoi des plantes spéciales sont cultivées avec le plus grand soin et souci de sélection, tout en respectant des protocoles d’hygiène stricts. Les pétales des fleurs écloses sont récoltés et séchés. Du mélange des pétales séchés est tiré un extrait unique et délicat qui garantit un goût unique dans Mums kitchen. Gediflora a fièrement présenté le résultat après des mois de développement: la Belgian Mum Beer N°1. Il s’agit d’une bière ambrée artisanale aux arômes complexes et tenaces. Gediflora entend d’ailleurs développer la gamme. Chocolat, saucisses, liqueur… Tout est possible. Consultez www.mumbeer.be pour de plus amples informations !


24

DUURZA AMHEID / DUR ABILITÉ

Elien Pieters & David Daenens

Elien Pieters & David Daenens

CEO’s Gediflora Runnen samen sinds 2013 Gediflora en bouwen het bedrijf met passie en ‘drive’ uit tot een wereldspeler in de veredeling van bolchrysanten.

CEO Gediflora Gèrent ensemble Gediflora depuis 2013 et développent l’entreprise avec passion et dynamisme pour la hisser au rang d’acteur mondial de l’industrie d’amélioration des chrysanthèmes pomponettes.


Wist je dat … Le saviez-vous ? … met Elien Pieters sinds 2013 de derde generatie aan het hoofd van Gediflora staat? Vader Dirk Pieters runde het bedrijf tussen 1982 en 2013. Grootvader Georges Pieters stichtte Gediflora in 1952.

Depuis 2013, Elien Pieters est la troisième génération à la tête de Gediflora. Son père Dirk Pieters a géré l’entreprise entre 1982 et 2013. Son grand-père Georges Pieters a fondé Gediflora en 1952.

Duurzaamheid als kwaliteitslabel Duurzaamheid is een containerbegrip voor alles wat met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken te maken heeft. In 1987 definieerden de Verenigde Naties het als volgt: “duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.” Elien Pieters, CEO, legt uit hoe duurzaamheid voor haar elke dag opnieuw deel uitmaakt van modern ondernemen.

G

ediflora is op meerdere vlakken actief bezig met duurzaam ondernemen. We gebruiken restwarmte, afkomstig van het lokale warmtenet MIROM, en besparen zo 70 % op CO2 emissies ten opzichte van het gebruik van aardgas voor verwarming. Het kweekproces maakt gebruik van een gesloten watercircuit waarbij water en meststoffen maximaal gerecycleerd worden. Biofilters en zonnepanelen zijn vaste elementen in het productieproces geworden.” Benefits of Nature is een organisatie die in de tuinbouwsector duurzaamheid meet, verbetert en innoveert. Als een van de Founding Fathers werd ook Gediflora doorgelicht. “Bedoeling was allereerst inzicht te krijgen in de huidige milieu-impact van de onderneming. Uiteindelijk moet dat vanzelfsprekend leiden tot een verduurzaming van het hele productieproces.

Van bij de bron tot het product Gediflora verlaat. Klimaatverandering speelt daarin een belangrijke rol, maar in totaal worden maar liefst 27 impactcategorieën onderzocht en zo nodig bijgestuurd.” Gediflora is bovendien MPS GAP gecertificeerd. “Dit certificaat behalen, was voor Gediflora een belangrijke doelstelling. De standaarden van MPS zijn internationaal geaccepteerd en toonaan­ gevend in de tuinbouw­sector. Milieu, kwaliteitszorg en de sociale aspecten die daaruit voortvloeien, alles is met elkaar verweven. Het gaat om het zoeken naar een gezond evenwicht”, legt Elien uit. “Gediflora blijft een onder­ neming. Dat neemt niet weg dat we niet voor mens en milieu moeten zorgen. En dat gaat verder dan het eigen personeel of de directe omgeving. Geen enkele milieu-impact nastreven is onmogelijk, maar een goed evenwicht bereiken, daar werken we elke dag aan.”


26

DUURZA AMHEID / DUR ABILITÉ

Wist je dat … Le saviez-vous ? … Gediflora door het gebruik van restwarmte uit het warmtenet van MIROM tot 70% bespaart op CO2 -emissies ten opzichte van het gebruik van aardgas voor verwarming?

Grâce à l’utilisation de la chaleur résiduelle du réseau de chaleur MIROM, Gediflora épargne jusqu’à 70 % d’émissions de CO2 comparé à l’utilisation de gaz naturel pour le chauffage.

La durabilité comme label de qualité La durabilité est un concept reprenant tout ce qui a trait à la responsabilité sociale, l’environnement, l’écologie et les perspectives d’avenir. En 1987, les Nations Unies le définissaient comme suit : “Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.” Elien Pieters, CEO, explique pourquoi elle estime que la durabilité fait partie intégrante du quotidien d’une entreprise moderne.

G

ediflora est active sur plusieurs fronts en matière de durabilité. Nous utilisons la chaleur résiduelle émise par le réseau de chaleur local MIROM et épargnons ainsi près de 70 % des émissions de CO2 comparé à l’utilisation de gaz naturel pour le chauffage. Le processus de culture utilise un circuit hydraulique fermé permettant de recycler au mieux l’eau et les engrais. Les biofiltres et panneaux solaires sont devenus des

éléments clés dans le processus de production.” Benefits of Nature est une organisation qui mesure, améliore et innove la durabilité dans le secteur horticole. En tant qu’un des pères fondateurs, Gediflora a également été auditée. “Nous voulions avant tout avoir un aperçu de l’impact environnemental actuel de l’entreprise. L’objectif à terme est de durabiliser l’ensemble

du processus de production, de la source au produit fini. Le changement climatique y joue un rôle important, mais au total, 27 catégories d’impact ont été étudiées et au besoin recadrées.” Gediflora est en outre certifiée MPS - GAP. “Obtenir ce certificat était un objectif important pour Gediflora. Les normes GAP jouissent d’une reconnaissance internationale et font autorité dans le secteur

horticole. L’environnement, le contrôle de la qualité et les aspects sociaux qui en découlent... Tout est lié. Il s’agit de trouver un équilibre sain”, explique Elien. “Gediflora reste une entreprise. Toutefois, cela ne nous empêche pas de nous soucier de l’environnement et de la société. Ce devoir dépasse de loin le personnel ou l’entourage. Il est impossible de n’avoir aucun impact sur l’environnement, mais nous travaillons chaque jour à l’obtention d’un bon équilibre.”MUM SPOTLIGHT

Goud van Gediflora Een stekje van een Belgian Mum. Witte wortels, zwarte aarde en groene blaadjes. Alleen de bloem ontbreekt nog. Jarenlang wordt er liefde en passie geïnvesteerd in de veredeling.

L’or de Gediflora Une bouture d’un Belgian Mum. Racines blanches, terre noire et feuilles vertes. Il ne manque que la fleur. Depuis de nombreuses années, Gediflora investit amour et passion dans l’amélioration des chrysanthèmes.