Mum #04/2020

Page 1

NL/FR

M AGA Z I NE # 0 4 / 2 0 2 0


2

INHOUD / CONTENU

06

14 04

04

MUM VIEW

MUM VIEW

06

06

ACHTER DE SCHERMEN: Paavo Vanden Bussche & Sofie Vander Beke

EN COULISSES : Paavo Vanden Bussche & Sofie Vander Beke

10

10

MUM PEOPLE Logistiek

MUM PEOPLE Logistique

14

14

GEDIFLORA PRESENTEERT: Arluno

GEDIFLORA PRÉSENTE : Arluno

16

16

PRODUCT SUPPORT

SUPPORT PRODUIT

18

18

TOEPASSINGEN De Belgian Mums online

APPLICATIONS Belgian Mums en ligne

22

22

MUM BEER

MUM BEER

24

24

GOEDE DOELEN De MUM RUN

LA BONNE CAUSE Le MUM RUN

COLOFON MUM magazine is een uitgave van Gediflora, Schierveldestraat 14, B-8840 Oostnieuwkerke, +32 (0)51 26 88 88 TEKSTEN EN EINDREDACTIE Ruben De Vooght, Valerie De Clercq FOTOGRAFIE Luc Bruggeman, Joke Couvreur, Gediflora, Lenzer, Plopsa, David Samyn REALISATIE Kliek Creatieve Communicatie


V O O R W O O R D / AVA N T- P R O P O S

O

pgepast! Wie deze vierde editie van ons magazine leest, loopt het risico aangestoken te worden door ons enthousiasme en onze ambities.

Niet dat we dat erg vinden, integendeel: we werken er elke dag aan om onze goesting en onze passie door te geven aan kwekers, retailers en consumen­ ten. Alles bij Gediflora vertrekt vanuit ons enthou­ siasme. Deze positieve energie en onze kernwaarden liggen aan de basis van ons merk Belgian Mums.

24

Elke Belgian Mum is een authentiek en eerlijk product. Ze komen stuk voor stuk hun beloftes na, omdat wij dat als onderneming ook doen. Eerlijkheid is een cruciale factor in de zoektocht naar die per­ fecte combinatie van topgenetica, kritische selectie en moedige creativiteit. Het evenwicht tussen al deze zaken kan alleen gevonden worden door wie eerlijk is met zichzelf en met klanten, leveranciers en mede­werkers. Onze kwaliteitseisen liggen op elk vlak hoog. Innovatie en vernieuwing zijn onze constante drijfveren en vormen de bron van groei en winst voor onze klanten en voor onszelf. Wat we doen, willen we ook beter doen. We willen het verschil maken. Niet meelopen, wel voorop lopen. De weg wijzen. Onze goesting, onze betrouwbaarheid, het streven naar innovatie en onze ambitie zorgen ervoor dat we niet tevreden zijn met ‘alleen maar’ een schitterende bolchrysant. Imago, beleving, productondersteu­ ning, op zoveel mogelijk gebieden trachten we mee te werken en mee te helpen aan een algemene opwaardering van ons product. De volhardende koppigheid waarmee we dat doen, is diepgeworteld in onze West-Vlaamse traditie en de ondertussen beroemde en beruchte 5D’s: Dromen, Denken, Durven, Doen en Deuredoen*. Elien Pieters & David Daenens CEO’s Gediflora

COLOPHON MUM magazine est une publication de Gediflora, Schierveldestraat 14, 8840 Oostnieuwkerke, Belgique, +32 (0)51 26 88 88 TEXTES ET RÉDACTION FINALE Ruben De Vooght, Valerie De Clercq PHOTOGRAPHIE Luc Bruggeman, Joke Couvreur, Gediflora, Lenzer, Plopsa, David Samyn RÉALISATION Kliek Creatieve Communicatie

*Deuredoen: West-Vlaams woord dat de ‘we werken altijd verder’-mentaliteit van de streek perfect samenvat. *Deuredoen : est un terme typique de la Flandre occidentale, caractéristique de la mentalité de la région. Ça signifie : toujours continuer, toujours faire mieux.

A

ttention ! Toute personne qui lit ce quatrième numéro de notre magazine court le risque d’être contaminée par notre enthousiasme et nos ambitions. Non pas que cela nous dérange, au contraire : nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour transmettre notre enthousiasme et notre passion aux producteurs, aux détaillants et aux consommateurs. Tout ce que nous faisons chez Gediflora est basé sur cet enthousiasme. Cette énergie positive et nos valeurs fondamentales sont au cœur de notre marque Belgian Mums. Chaque Belgian Mum est un produit authentique et honnête, qui tient ses promesses parce que nous, en tant qu’entreprise, faisons la même chose. L’honnêteté est un facteur crucial dans la recherche de cette combinaison parfaite de génétique de pointe, de sélection critique et de créativité audacieuse. L’équilibre entre toutes ces choses ne peut être trouvé que par ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes et avec leurs clients, fournisseurs et collaborateurs. Nos exigences de qualité sont élevées à tous les niveaux. L’innovation et la modernisation constituent des moteurs permanents et sont source de croissance et de profit pour nos clients et pour nous-mêmes. Nous sommes motivés à toujours faire mieux, à faire la différence, à ne pas simplement suivre, mais à nous positionner en tête du peloton. Nous voulons indiquer la voie à suivre. Notre envie, notre fiabilité, la recherche d’innovation et notre ambition nous poussent à ne pas nous contenter d’un ‘simple’ chrysanthème pomponette brillant. L’image, l’expérience, le support produit : dans le plus grand nombre de domaines possible, nous essayons de coopérer et de contribuer à la valorisation générale de notre produit. L’obstination persévérante avec laquelle nous le faisons, est profondément ancrée dans notre tradition ouestflamande et dans les désormais célèbres et fameux 5Ds, les 5 mots clés de la devise de Gediflora : Rêver (Dromen), Imaginer (Denken), Oser (Durven), Faire (Doen) et Améliorer (Deuredoen*). Elien Pieters & David Daenens CEOs Gediflora


4

MUM VIEW


De Jazzy Soul Sisters zijn een schattige collectie MiniMums die klaar zijn om de wereld te veroveren.

Les Soul Sisters sont une jolie collection de MiniMums qui sont prêts à conquérir le monde.


6

ACHTER DE SCHER MEN / EN COULISSES

Paavo Vanden Bussche en Sofie Vander Beke zijn de kwekers bij Gediflora.

Paavo Vanden Bussche et Sofie Vander Beke sont les cultivateurs chez Gediflora.

Na een eerste werkervaring in de sierteelt kwamen de jonge bio-ingenieurs bij Gediflora terecht, waar ze het volledige groeiproces van de Belgian Mums in kaart brengen. Ze ondersteunen zowel de veredeling als de kwekers door zoveel mogelijk data en referenties te verzamelen.

Après une première expérience professionnelle en floriculture, les jeunes bio-ingénieurs se sont retrouvés chez Gediflora, où ils passent en revue tout le processus de croissance de Belgian Mums. Ils soutiennent à la fois les obtenteurs et les producteurs en recueillant autant de données et de références que possible.


Wist je dat …

Saviez-vous que ...

er een olympisch zwembad aan zonnepanelen op de daken van Gediflora ligt? Goed voor een oppervlakte van 1200 m². Met de elektriciteit die ze opwekken per jaar kan je 870 000 kilometer met een elektrische wagen rijden.

qu’il y a une piscine olympique de panneaux solaires sur les toits de Gediflora? Elle s’étend sur une superficie de 1.200 m². Avec l’électricité qu’ils produisent par an, vous pouvez parcourir 870.00 kilomètres dans une voiture électrique.

“Voortdurend alle parameters blijven testen” Bio-ingenieurs Paavo Vanden Bussche en Sofie Vander Beke bevinden zich in de spreekwoordelijke speeltuin: de kwekers van dienst mogen zich bij Gediflora uitleven. “We verzamelen zoveel mogelijk data om onze stekjes verder te perfectioneren.” “

“De Belgian Mums zijn een mooie, kwaliteitsvolle nazomerbloeier.”

B

innen Gediflora zijn wij verantwoordelijk voor de teelt en productie. Met ondersteuning van onze collega’s, voor alle duidelijkheid. Enerzijds streven we naar die perfecte en meest ideale groeicurve, anderzijds kunnen we ook aan veel knopjes draaien en registreren welk effect dat oplevert. Vocht, water, bemesting, temperatuur … we testen ons eigen product in zeer uiteenlopende omstandigheden. Theorie en praktijk zijn niet altijd identiek, ook al zouden we dat willen. Door te proberen en te ondervinden, leren we bij. En kunnen we bijsturen.” “We willen de chrysant zo goed mogelijk leren kennen: van klein stekje tot de perfecte bolchrysant die bij de consument in huis

en tuin komt te staan. Met onze data en de opgedane ervaring kunnen we de klanten bijstaan en adviseren, maar net zo goed werkt het omgekeerd en tippen zij ons als ze iets opmerken. Wekelijks scouten we insecten en controleren we op ziektes, er zijn regelma­tige groeime­tingen in hoogte en breedte, tweewekelijks analyseren we substraten, er zijn de wekelijkse productie­meetings … We trachten alles in kaart te brengen wat te maken heeft met onze bolchrysanten. Hoe groeien ze? Hoe zien ze eruit? Wat ondervindt de kweker op dit moment en zien wij dat ook?” Paavo werkt ondertussen 2,5 jaar tussen de Belgian Mums. Sofie kwam een

goed jaar terug het team versterken. “We studeerden elk aan een andere universiteit, dus vullen we elkaar met eigen accenten aan. Kwaliteitscontrole is voor ons een prioriteit: we zorgen ervoor dat we voldoen aan de kwaliteitslabels zoals Benefits of nature en MPS-GAP.” Paavo en Sofie zetten sterk in op ‘duurzaamheid’ en zien een mentaliteitswijziging binnen de sector: “Algemeen is er een verschuiving, hoor. Gediflora heeft natuurlijk het voordeel dat de zaakvoerders volledig mee zijn in dat verhaal. We proberen bijvoorbeeld ‘bee-friendly’ te werken en al ons water wordt 100% gerecirculeerd binnen het bedrijf. Je moet soms verder durven kijken dan de opgelegde eisen.”


8

ACHTER DE SCHER MEN / EN COULISSES


Wist je dat …

Saviez-vous que ...

99,8% van Gediflora-

99,8% des commandes de

orders uitgeleverd worden zoals ze geboekt en bevestigd zijn? Slechts 0,02% moet na beves­ tiging vervangen worden. Een indrukwekkend percentage wordt dus correct en foutloos geleverd.

Gediflora sont livrées telles que réservées et confirmées ? Seulement 0,02% doit être remplacé après confirmation. Un pourcentage impressionnant est ainsi livré correctement et sans erreur.

“Tester en continu tous les paramètres” Les bio-ingénieurs Paavo Vanden Bussche et Sofie Vander Beke retrouvent chez Gediflora un ‘terrain de jeu’ idéal. “Nous collectons autant de données que possible pour perfectionner nos boutures.”

A

“Les Belgian Mums sont des fleurs de fin d’été de haute qualité.”

u sein de Gediflora, nous sommes responsables de la culture et de la production. Avec le soutien de nos collègues, pour être tout à fait clair. D’une part, nous nous efforçons d’obtenir une courbe de croissance parfaite et idéale, d’autre part, nous pouvons également tourner de nombreux boutons et enregistrer l’effet que cela produit. L’humidité, l’eau, la fertilisation, la température : nous testons notre propre produit dans une grande variété de circonstances. La théorie et la pratique ne coïncident pas toujours, même si nous le souhaitons. En essayant et en expérimentant, nous perfectionnons nos connaissances et effectuons des ajustements.” “Nous faisons tout notre possible pour connaître le chrysanthème dans le plus grand détail : de la petite bouture au chrysanthème

pomponette parfait qui égaiera l’intérieur et le jardin du consommateur. Grâce à l’expérience acquise, nous pouvons assister et conseiller nos clients, mais cela fonc­tionne aussi dans l’autre sens et ils nous préviennent s’ils remarquent quelque chose. Chaque semaine, nous dépistons les insectes et vérifions les maladies, nous mesurons régulièrement la croissance en hauteur et en largeur, nous analysons les substrats toutes les deux semaines, nous organisons des réunions de production hebdomadaires... Nous essayons de répertorier tout ce qui a trait à nos chrysanthèmes pomponettes. Comment grandissent-ils ? À quoi ressemblent-ils ? Quelle est l’expérience du producteur en ce moment et comment nous la vivons ?” Paavo travaille entre les Belgian Mums depuis maintenant 2,5 ans. Sofie est

venue renforcer l’équipe il y a une bonne année. “Nous avons tous étudié dans une autre université, alors nous nous complétons mutuellement en mettant nos propres accents. Le contrôle de la qualité est une priorité pour nous : nous veillons à respecter les labels de qualité tels que ‘Benefits of nature’ et MPS-GAP.” Paavo et Sofie sont fortement engagés en faveur de la ‘durabilité’ et aperçoivent un changement de mentalité dans le secteur : “Il y a un changement général, vous savez. Gediflora a évidemment l’avantage que les gestionnaires sont pleinement impliqués dans cette histoire. Nous essayons, par exemple, de travailler ‘sans danger pour les abeilles’ (bee-friendly) et notre eau est recirculée à 100 % au sein de l’entreprise. Parfois, il faut oser regarder au-delà des exigences qui vous sont imposées.”


10

MUM PEOPLE - LOGISTIEK / LOGISTIQUE

Geert Aernoudt Vrachtwagenchauffeur Chauffeur de camion


Transportplanner Planificateur de transport

Davy Debruyne

“Geert kent onze klanten en dat is goud waard”

“Geert connaît nos clients et cela vaut son pesant d’or”

Transportplanner Davy Debruyne en vrachtwagenchauffeur Geert Aernoudt zorgen er samen voor dat alles wat bij Gediflora vertrekt op het juiste moment op de juiste plaats terechtkomt.

Davy Debruyne, le planificateur de transport et Geert, le chauffeur de camion veillent ensemble à ce que tout ce qui quitte Gediflora se retrouve au bon endroit au bon moment.

H

C

’est un rituel qui se répète chaque année. Après l’hiver, la saison des boutures commence lentement au printemps et explose complètement à l’approche de l’été.

extra-communautaires, par exemple, imposent une administration beaucoup plus lourde, comportant des certificats phytosanitaires, des certificats d’origine, la légalisation des documents …”

Geert Aernoudt: “En période de pointe, c’est tout le monde sur le pont. Bien que je maîtrise la situation après 35 ans. Je suis le dernier des trois chauffeurs de Gediflora. Au début, j’étais mon propre planificateur. Aujourd’hui, ce que Davy fait est indispensable, mais à l’époque cela s’est passé comme ça. Je me souviens que nous étions en route avec des piles de ‘bons’. Mais les temps ont bien changé! Au fil des ans, la cabine de mon camion s’est transformée en un cockpit équipé d’ordi­ nateurs. Dans le passé, nous faisions le tour de l’Europe. Il y avait beaucoup moins de facteurs externes. Maintenant, nous devons tenir compte de temps de conduite et de repos, de taxes kilométriques, de surtaxes diesel, de la mobilité ...”

Geert effectue lui-même la plupart des voyages en camion, en Belgique ; pour l’Europe et pour le reste du monde, Gediflora coopère avec des partenaires extérieurs. “Nous visons l’efficacité. J’essaie de planifier tout cela le mieux possible... et puis, Geert suit un ordre différent (sourit). Parce qu’il sait que c’est mieux. Savez-vous ce qui est particuliè­ rement précieux ? Il connaît nos clients. Il sait comment les approcher, quand il peut livrer quelque part. Il comprend son métier.... Toutes ces années d’expérience et de connaissances valent leur pesant d’or. Le contact avec les clients reste important. Le produit, le service et le cadre sont toujours les clés du succès. La qualité que vous offrez, dépend de ces trois choses.”

et is een ritueel dat zich elk jaar opnieuw herhaalt. Na de winter begint het stekkenseizoen langzaam tijdens het voorjaar om – naarmate de zomer nadert – volop los te breken. Geert Aernoudt: “In volle piekperiode is het alle hens aan dek. Al heb ik het na 35 jaar wel onder de knie. Ik ben de laatste van drie eigen chauffeurs. In het begin was ik mijn eigen planner. Vandaag is wat Davy doet onmisbaar, maar toen ging dat gewoon zo. Ik herinner me dat wij met stapels ‘bonnen’ onderweg waren. De tijden zijn veranderd: mijn vrachtwagenca­ bine is nu een cockpit met computers geworden. Vroeger reden wij gewoon Europa rond. Er waren veel minder externe factoren: nu moeten we rekening houden met rij- en rusttijden, kilometerheffingen, dieseltoeslagen, mobiliteit …” Davy Debruyne: “Vandaag is trans­ port zeer gespecialiseerd en tegelijk heel wat omvangrijker. Bovendien is Gediflora als bedrijf exponentieel gegroeid en het afzetgebied strekt zich uit over de hele wereld. De organisatie is dus volledig veranderd. Om een idee te geven van de complexiteit: bij extracommunau­taire zendingen komt er

bijvoorbeeld veel extra administratie kijken zoals fytosanitaire certificaten, originecertificaten, legaliseren van documenten … “ Voor België voert Geert de meeste ritten uit, voor Europa en de rest van de wereld werkt Gediflora samen met externe partners. Davy: “We streven naar efficiëntie. Ik probeer dat allemaal zo goed mogelijk te plannen … en dan rijdt Geert een andere volgorde (lacht). Omdat hij weet dat het beter is. Weet je wat vooral van onschatbare waarde is? Hij kent onze klanten. Hij weet hoe hij ze moet benaderen, wanneer hij ergens mag leveren. Hij verstaat zijn job. Al die jaren ervaring en kennis zijn goud waard. Het contact met de klanten blijft belangrijk. Het product, de service en de omkadering, samen zijn ze nog steeds de sleutel tot succes. De kwaliteit die je biedt hangt van die drie zaken af. ” Geert: “De romantiek van de lange afstand verdwijnt maar mijn vracht­ wagen is nog steeds mijn eerste liefde hoor (lacht). Wanneer er, zoals nu, een nieuwe vrachtwagen komt, dan is dat weer een nieuwe boost. Het evo­ lueert enorm, maar het interesseert me nog steeds en ik ben nog mee.”

Davy Debruyne: “Aujourd’hui, le transport est hautement spécialisé et en même temps beaucoup plus étendu. De plus, Gediflora a connu une croissance exponentielle en tant qu’entreprise et sa zone de distribution s’étend dans le monde entier. L’organisation a donc complètement changé. Pour vous donner une idée de la complexité : les transports

Geert: “Le côté romantique des longues distances disparaît, mais mon camion est toujours mon premier amour, vous savez (sourit). Quand, comme maintenant, un nouveau camion arrive, cela donne un nouvel élan. Les choses évoluent beaucoup, mais cela m’intéresse toujours et je suis les évolutions de près.”


12

MUM PEOPLE - LOGISTIEK / LOGISTIQUE


Gediflora kijkt graag vooruit en investeert regelmatig in innovatie. En soms komt die van andere specialisten. De vrachtwagen waarin Geert Aernoudt in 2020 mag plaatsnemen is de nagelnieuwe Actros van Mercedes. “Een truck die nu al kan waarover anderen alleen maar praten” volgens Mercedes en daar zit absoluut een kern van waarheid in. Zo zijn bijvoorbeeld alle spiegels vervangen door camera’s. Dankzij de indrukwekkende technische eigenschappen heeft de nieuwe Gediflora-vrachtwagen alles aan boord om tegemoet te komen aan de vraag naar meer efficiëntie, meer betrouwbaarheid en een hoog rendement.

Gediflora aime regarder en avant et investit régulièrement dans l’innovation. Et parfois, elle lui parvient d’autres spécialistes. Le camion dans lequel Geert pourra s’asseoir en 2020 est le tout nouveau Mercedes Actros. “Un camion qui peut déjà faire ce dont les autres ne font que parler pour l’instant”, dixit Mercedes, et il y a certainement un grain de vérité dans ces mots. Par exemple, tous les miroirs ont été remplacés par des caméras. Grâce à ses caractéristiques techniques impressionnantes, le nouveau camion Gediflora a tout ce qu’il faut pour répondre à la demande de plus d’efficacité, de fiabilité et de rendement.

Bovendien ziet hij er schitterend uit.

De plus, il a fière allure.


14

ARLUNO

“Dit is uitzonderlijk” Met de Arluno-familie voegt Gediflora een topper toe aan de catalogus. Daarover bestaat geen twijfel. Genetisch heel sterk en bovendien ook nog eens zeer teeltvriendelijk, raakt sales manager Vincent Verbaeys er – terecht – amper over uitgepraat. “

S

oms kan je als veredelaar blij worden van een klein stapje in de goede richting, maar met de Arluno-familie zet Gediflora een reuzenstap. De veredeling ontwikkelde vorig jaar uit de roze variant al geel, rood en paars en vanaf 2020 komen daar nog twee kleuren bij, wat de Arluno-familie compleet maakt. Dat is op zich al uitzonderlijk, zeker in combinatie met topgenetica.”

Een Arluno kan bovendien zowel binnen als buiten gekweekt worden, in kleine én grote potmaten. “Het is een familie die past voor verduistering, met een bloem die groter is dan de standaardchrysant en opvallend intense kleuren. Het lijkt wel alsof ik de troeven van een aantal families aan het opnoemen ben, maar het zijn allemaal kenmerken van de Arluno. De natuurlijke bloeiweek valt in september en de Arluno is vrijwel ongevoelig voor heat-delay (hittevertraging), wat de familie dus zo goed als perfect maakt voor de vroege markt in Europa, Azië en de Verenigde Staten.” “Dit is zonder meer een enorme verrijking. Voor ons, als veredelaar, is het schitterend. Daarnaast is het ook een zeer grote aanwinst voor de markten waar ze dol zijn op de felle kleuren, zoals de Verenigde Staten en Azië. Iedereen heeft hier baat bij. Voor de kweker is het een makkelijke familie om te kweken, voor de retail levert het zekerheden op in kwaliteit en levermogelijkheden, wij worden hier als veredelaar enthousiast van … Dit is super! Arluno wordt sowieso een familie die wereldwijd heel wat successen zal scoren.”


nieuw u nouvea

“Cela est exceptionnel” Avec la famille Arluno, Gediflora ajoute un produit phare au catalogue. Il n’y a aucun doute là-dessus. Génétiquement très fort et en plus très facile à cultiver : le directeur des ventes Vincent Verbaeys ne peut pas s’arrêter d’en parler, et pour cause.

P

“Het lijkt wel alsof ik de troeven van een aantal families aan het opnoemen ben, maar het zijn allemaal kenmerken van de Arluno.” “J’ai l’impression d’énumérer les atouts de plusieurs familles, mais ce sont toutes des caractéristiques de l’Arluno.”

arfois, en tant qu’obtenteur, vous devez vous contenter d’un petit pas dans la bonne direction, mais avec la famille Arluno Gediflora fait un pas de géant. L’année dernière, le processus d’obtention a déjà mené aux couleurs jaune, rouge et violet à partir de la variante rose, et à partir de 2020, deux autres couleurs s’ajouteront pour compléter la famille Arluno. C’est déjà exceptionnel en soi, surtout en combinaison avec une génétique de pointe.” Un Arluno peut aussi bien être cultivé à l’intérieur qu’à l’extérieur, dans de petites et grandes tailles de pots. “C’est une famille qui se prête à l’obscurcissement, avec une fleur plus grande que le chrysanthème standard et présentant des couleurs remarquablement intenses. J’ai l’impression d’énumérer les atouts de plusieurs familles, mais ce sont toutes des caractéristiques de l’Arluno. La semaine de floraison naturelle tombe en septembre et l’Arluno est pratiquement insensible à la déperdition de chaleur (heatdelay), ce qui rend la famille presque parfaite pour le marché précoce en Europe, en Asie et aux États-Unis.” “L’Arluno est certainement un énorme enrichisse­ ment. Pour nous, obtenteurs, c’est merveilleux. À part cela, il constitue un grand atout pour les marchés qui sont friands de couleurs vives, comme les États-Unis et l’Asie. Tout le monde en profite. Pour le producteur, c’est une famille facile à cultiver, pour le détaillant, elle garantit la qualité et la capacité de livraison. Cela nous enthousiasme en tant qu’obtenteur… C’est génial ! La famille Arluno va conquérir le monde.”


16

PRODUCT SUPPORT / SUPPORT PRODUIT

“Het gaat over enthousiasme! Over een extra inspanning die we maken om ons product, waar we trots op zijn, in de kijker te zetten. En – vooral – over het overzetten van datzelfde enthousiasme op inkoopen marketingmensen verderop in de productieketen.”


“C’est une question d’enthousiasme ! Un effort supplémentaire que nous faisons pour mettre notre produit, dont nous sommes fiers, sous les feux de la rampe. Et surtout, il s’agit de transmettre ce même enthousiasme aux responsables des achats et du marketing en aval de la chaîne de production.”

“Ons enthousiasme, dat wil ik overal zien”

“Notre enthousiasme, je veux le voir partout”

Elien Pieters | CEO Gediflora

Elien Pieters | CEO Gediflora

Het kan niet onopgemerkt zijn: Gediflora investeert tijd, energie en middelen in de product support van de Belgian Mums en daarmee ook de bolchrysant in het algemeen. Een zeer bewuste keuze, al is die voor een veredelaar zeker niet evident. “

D

at klopt”. CEO Elien Pieters is er zich van bewust dat Gediflora als veredelaar op korte termijn misschien weinig voelbare winst zal boeken door de promotie mee vorm te geven. “Maar daar gaat het dan ook helemaal niet over. De product support die we verlenen, is slechts een eerste stap en een zichtbare manifestatie van iets wat veel belangrijker is: de wil om met een topproduct zoals de fantastische Belgian Mums naar buiten te komen. We stappen resoluut af van het ’luie zetel’-principe, waarbij je wacht en ziet wat er gebeurt.” Gediflora tracht daarbij de hele productieketen en dus niet alleen de klanten mee te nemen in het verhaal.

“Beeldmateriaal, een online platform, folders, stekers, hoezen, een banner … de vorm speelt geen rol. Het belangrijkste is het feit dat er geïnvesteerd wordt in marketing. De precieze uitwerking hangt af van het imago, van de troef die je op dat moment in de verf wil zetten, en dat mag gerust variëren. Troeven genoeg. Het gaat over enthousiasme! Over een extra inspanning die we maken om ons product, waar we trots op zijn, in de kijker te zetten. En – vooral – over het overbrengen van datzelfde enthousiasme op inkoop- en marketingmensen verderop in de productieketen. Daar moeten ze net zo vurig achter de Bel­ gian Mums staan als wij.” “En onze Belgian Mums zijn een topproduct!”

Cela ne peut pas rester inaperçu : Gediflora investit du temps, de l’énergie et des ressources dans le support produit des Belgian Mums et donc du chrysanthème pomponette en général. Un choix très conscient, même s’il n’est pas du tout évident pour un obtenteur. “

C

’est vrai”. La CEO Elien Pieters est consciente que Gediflora, en tant qu’obtenteur, pourrait ne pas être en mesure de réaliser des profits tangibles à court terme en aidant à façonner la promotion. “Mais ce n’est pas du tout de cela qu’il s’agit. Le support produit que nous fournissons n’est qu’un premier pas et une manifestation visible de quelque chose de beaucoup plus important : la volonté de présenter un produit haut de gamme comme les fantastiques Belgian Mums. Nous abandonnons résolument le principe du ‘fauteuil paresseux’, où vous attendez de voir ce qui se passe.” “Ce faisant, Gediflora essaie d’inclure toute la chaîne de production et donc pas seulement les clients dans l’histoire. Du matériel visuel, une plateforme en ligne, des

dépliants, des fiches, des housses, une bannière... la forme n’a pas d’importance. Le plus important, c’est que des investissements sont faits dans le marketing. Les détails exacts dépendent de l’image, de l’atout que vous voulez mettre en évidence à ce moment-là. Cela peut varier. Et ce ne sont pas les atouts qui manquent. C’est une question d’enthousiasme ! Un effort supplémentaire que nous faisons pour mettre notre produit, dont nous sommes fiers, sous les feux de la rampe. Et surtout, il s’agit de transmettre ce même enthousiasme aux responsables des achats et du marketing en aval de la chaîne de production. Ils doivent défendre les Belgian Mums aussi férocement que nous.” “Et nos Belgian Mums sont un produit haut de gamme !”


18

T O E PA S S I N G E N / A P P L I C AT I O N S


2

Kies een mooie bloempot uit Choisissez un beau pot de fleurs

1

Kies jouw favoriete Belgian Mum Choisissez votre Belgian Mum préféré

3

Decoreer jouw huis Décorez votre maison

4

Geniet! Profitez-en !


20

T O E PA S S I N G E N / A P P L I C AT I O N S

Belgian Mums gespot op Instagram Tien Vlaamse en tien Nederlandse influencers kregen een bijzondere levering van een groot aantal Belgian Mums en mochten hun bevindingen daarover met de (online) wereld delen. Het leverde twee ambassadeurs op, en het is een nieuwe stap in de creatie van een heuse Belgian Mums-community.

N

ee, Jennifer Aniston heeft nog geen Belgian Mums op haar terras. De actrice slaagde er in om Instagram tijdelijk te laten ontploffen, door een reünie-foto te posten waarop ze met haar collega’s uit Friends te zien was. Instagram was snel weer op de been, maar het illustreert welke impact één goedgeplaatste foto aan de vooravond van 2020 kan hebben. Zover hoeft het voor marketingverantwoordelijke Celine Devos en CEO Elien Pieters

niet te gaan. “Voorlopig nog niet. Al willen we onze online aanwezigheid en de Belgian Mums-community wel stelselmatig uitbreiden. We zetten op dit moment onze eerste stappen in wat met een trendy woord ‘influencermarketing’ heet en we merken dat het werkt. Geleidelijk maar zeker. Hoe groter de Mums-aanhang, hoe groter de community, hoe groter ook de vraag op het winkelpunt uiteindelijk wordt. Dat is niet onze primaire bedoeling maar


Belgian Mums, répéré sur Instagram Dix influenceurs flamands et dix influenceurs néerlandais ont reçu une livraison spéciale de Belgian Mums et ont pu partager leurs commentaires avec le monde (en ligne). Il en est résulté la désignation de deux ambassadeurs, constituant une nouvelle étape dans la création d’une véritable communauté Belgian Mums.

N

belgianmums Gediflora belgian_mums belgian_mums

als we een grotere groep volgers kunnen creëren, vergroten we ons bereik en ons gewicht in het Belgian Mums-verhaal.” “Deels speelt budget daarin een rol natuurlijk: als ik een Kardashian voldoende betaal, zal zij ongetwijfeld iets over onze Belgian Mums willen zeggen. We bekijken het liever op een andere manier en merken dat de reacties ook zo komen. We hebben tien Vlaamse

en tien Nederlandse influencers uitgenodigd om ons enthousiasme over de Belgian Mums te delen. Iedereen publiceerde een post nadat we ze zowat letterlijk hadden bedolven onder de bolchrysanten. Uiteindelijk leidde dat tot de keuze van een Vlaamse en Nederlandse ‘Ambassadeur’. Laat dit stukje dus misschien de aanleiding zijn voor onze klanten om ons online te volgen? Een community is immers wat het woord zegt: een gemeenschap.”

on, Jennifer Aniston n’a pas encore de Belgian Mums sur sa terrasse. L’actrice a récemment réussi à faire exploser temporairement Instagram en publiant une photo d’une réunion de retrouvailles avec ses collègues de Friends. Ceci illustre l’impact qu’une photo bien réfléchie peut avoir à la veille de 2020. Pour Céline Devos, la responsable de marketing, et Elien Pieters, la CEO, il ne faut pas aller si loin. “Pas pour l’instant, en tout cas. Bien que nous voulons systématiquement étendre notre présence en ligne et la communauté Belgian Mums. Nous faisons actuellement nos premiers pas dans ce qu’on appelle le marketing d’influence avec un mot à la mode, et nous avons remarqué que ça marche. Lentement mais sûrement. Plus le nombre d’adeptes des Mums est grand, plus la communauté est grande, plus la demande dans les points de vente sera grande. Ce n’est

pas notre intention pre­ mière, mais en agrandissant le groupe d’adeptes, nous augmenterons également notre portée et notre poids dans l’histoire des Mums.” “Bien sûr, le budget joue un rôle : si je donne suffi­ samment d’argent à une Kardashian, elle voudra sans aucun doute dire quelque chose de positif sur nos Belgian Mums. Mais nous préférons agir autrement et remarquent que les réactions suivent d’elles-mêmes. Nous avons invité des personnes à partager notre enthousiasme pour les Belgian Mums. Tout le monde a publié un post après que nous les ayons presque littéralement enterrés sous les chrysanthèmes pomponettes. En fin de compte, cela a conduit au choix d’un ‘ambassadeur’ flamand et néerlandais. Et peut-être que ce petit texte incitera nos clients à nous suivre en ligne ? Après tout, une communauté est ce que le mot dit : une communauté.”


22

MUM BEER

Aveve Roeselare / Aveve Roulers

www.mumbeer.be


“Le mum sorti de son contexte traditionnel est un mum intéressant. Ainsi, de beaux chrysanthèmes exposés dans un centre commercial ou un parc d’attractions deviennent un objet de conversation.”

Mum Beer en Belgian Mums versterken elkaars imago

La Mum Beer et les Belgian Mums se renforcent mutuellement

Benieuwd hoe Belgian Mums smaken? Proef het Mum Beer en ervaar zelf de karaktervolle smaak van het amberkleurige bier.

Vous êtes curieux de découvrir le goût de la bière Mum ? Goûtez vous-même la bière Mum et dégustez le goût corsé de la bière ambrée.

M

L

um Beer is het eerste bier op basis van een delicaat extract, geraffineerd uit de bloemblaadjes van de Belgian Mums. Dit plantenextract geeft een unieke smaak aan het Mum Beer. De complexe, koppige geur en smaak van een Mum Beer maakt het iets voor fijnproevers. Voor de betere momenten. Daar zijn ze het bij Gediflora over eens: “Het Mum Beer past in het breder verhaal van de cross-marketing. Enkele jaren geleden is het bier ontwikkeld naar aanleiding van de IPM-beurs in januari, maar al snel werd het grotere potentieel

duidelijk. Via het Mum Beer willen we de chrysant op een nieuwe en originele manier doen opvallen, los van bestaande associaties en vooroordelen. Ons bier is een originele aanleiding om over de bolchrysanten te praten. Het levert gespreksstof op, een kans om een andere insteek te vinden en het biedt leukere promotiekansen dan pakweg ‘3 voor de prijs van 2’. Het ene product versterkt het andere. We willen het imago, en dus de waarde, van onze Belgian Mums net omhoog tillen. Dan moet je ze niet gratis weggeven. Nee, schenk er liever een biertje bij. Het is nog lekker ook.”

a Mum Beer est la première bière à base d’un extrait délicat, obtenu à partir des pétales de nos Belgian Mums. Cet extrait de plante donne un goût unique à la bière Mum. L’odeur et le goût complexes et tenaces d’une Mum Beer en font la boisson idéale pour les meilleurs moments entre gourmets. Gediflora est d’accord : “La Mum Beer s’inscrit dans l’histoire plus large du cross-marketing. Il y a quelques années, la bière a été développée à l’occasion de la foire IPM en janvier, mais nous avons vite compris son plus grand potentiel. À travers la Mum Beer, nous voulons faire ressortir

le chrysanthème d’une manière nouvelle et originale, sans associations et préjugés existants. Notre bière est un motif original pour parler des chrysanthèmes pomponettes. Elle fournit un sujet de conversation, une occasion de trouver une approche différente et offre de meilleures possibilités de promotion que, disons, “3 pour le prix de 2”. Un produit en renforce un autre. Nous voulons en effet rehausser l’image, et donc la valeur, de nos Belgian Mums. Alors, il ne faut pas les donner gratuitement. Non, nous préférons y ajouter une bière. C’est délicieux, en plus.”

“De mum die uit de traditionele context getild wordt, is een interessante mum. Als we in een shoppingcentrum of pretpark komen waar schitterende chrysanten staan, dan levert dat gespreksstof op.”


24

G OEDE DOEL EN / L A BON N E CAUSE


Wist je dat …

Saviez-vous que ...

de MUM RUN het mooie bedrag van 10 547,23 euro opgebracht heeft? Noteer alvast zaterdag 3 oktober 2020 in uw agenda, dan vindt de tweede editie van de MUM RUN plaats.

le MUM RUN a rapporté la jolie somme de 10 547,23 euros ? Veuillez déjà noter le samedi 3 octobre 2020 dans vos agendas, la deuxième édition du MUM RUN aura lieu à cette date.

Het goededoelencomité

Le comité de charité

Het kersverse goededoelencomité van Gediflora pakte op 5 oktober meteen uit met een voltreffer. De allereerste MUM RUN bracht een pak volk op de been en dat leverde een mooi bedrag op voor BuBaO Sint-Idesbald.

Le 5 octobre, le tout nouveau comité de charité de Gediflora a tout de suite marqué le coup. Le tout premier MUM RUN a rassemblé beaucoup de monde et rapporté pas mal d’argent à l’école primaire BuBaO Sint-Idesbald.

E

U

en onderneming als Gediflora is op allerlei manieren lokaal verankerd: klanten, leveranciers, medewerkers, buurtbewoners, stadsgenoten … Deze lokale betrokkenheid wilde Gediflora ook vertalen bij het steunen van goede doelen. Wout Buyse: “Gediflora ondersteunt jaarlijks een aantal initiatieven maar wanneer je als onderneming x aantal keer op een affiche prijkt als sponsor blijft het engagement een beetje uit. Het mist ‘verhaal’, hoe goedbedoeld – en broodnodig – het ook is. Het budget dat vorig jaar naar sponsoring ging, mocht door een nieuw goededoelencomité aangewend worden om de zaken eens anders aan te pakken. We hebben via stemming drie mensen verkozen en die kregen eigenlijk carte blanche.” Michiel Declerck, Wout Buyse en Wim Declercq – drie sportieve heren – overwogen een aantal mogelijke pistes. “We hebben een paar zaken samengelegd. Wim en ik herinnerden ons nog de ter ziele gegane opendeurdagen, er was snel sprake van een loopwedstrijd en als je dan toch de boel op stelten zet, is een afterparty altijd een goede afsluiter. Drie doelpogingen dus, en eigenlijk hebben we drie keer gescoord.” “We houden de eerste zaterdag van oktober aan als vaste dag van afspraak, ook in de toekomst. Het is echt het laatste nog haalbare weekend van het seizoen voor ons. Letterlijk op maandagmorgen begint het pottenseizoen en barst de drukte los. Het was dus meteen ook een voorwaarde dat op zondag zo goed als alle sporen uitgewist raakten (lacht). De feedback na afloop was fenomenaal. En zeer deugddoend. Grote dank aan de vele sponsors ook, want met hen staat of valt het initiatief en dan is de cirkel eigenlijk toch weer rond.”

ne entreprise comme Gediflora est ancrée localement de toutes sortes de façons : clients, collaborateurs, riverains, concitoyens. Gediflora souhaitait également traduire cette implication locale dans le soutien à des associations caritatives. Wout Buyse: “Gediflora soutient un certain nombre d’initiatives chaque année, mais lorsqu’une entreprise apparaît x fois sur une affiche en tant que sponsor, l’engagement se perd un peu. Il lui manque une ‘histoire’, aussi bien intentionné et aussi nécessaire soit-il. Un nouveau comité de charité développant une autre approche pouvait disposer du budget consacré au sponsoring l’an dernier. Nous avons élu trois personnes par vote et leur avons donné carte blanche.” Michiel Declerck, Wout Buyse et Wim Declercq, trois hommes sportifs, ont envisagé plusieurs pistes possibles. “Nous avons rassemblé quelques éléments. Wim et moi, nous nous sommes souvenus des journées portes ouvertes du passé. Très vite, l’idée d’une course à pied nous est venue à l’esprit et puis, lorsqu’on chamboule tout, pourquoi ne pas organiser une after-party pour clôturer la journée ? Trois tentatives de but et, en fait, nous avons marqué trois fois.” “Le premier samedi d’octobre est la date fixe de l’événement, aussi à l’avenir. C’est vraiment le tout dernier weekend de la saison qui nous convient. Le lundi matin déjà, la saison de vente en pots commence, c’est le début d’une période fort chargée. Il fallait donc aussi que, le dimanche, presque toutes les traces soient effacées. Les commentaires à l’issue de cette première édition ont été phénoménaux et très satisfaisants. Un grand merci aux nombreux sponsors parce que c’est grâce à eux que cette initiative a pu voir le jour. Le cercle se referme, finalement.”


26

G OEDE DOEL EN / L A BON N E CAUSE

De MUM RUN Met 500 lopers voor de vijf en de tien kilometer, en meer dan 1000 nieuws­ gierige enthousiastelingen die zich wandelend door de chrysantenvelden baanden, mag Gediflora terugblikken op een geslaagde eerste editie van de MUM RUN. “

W

e hebben heel wat lokale maar ook internationale wedstrijden bezocht en bijvoorbeeld Plantise Kassenloop leverde effectief heel wat bruikbare informatie op. Veel tips en uiteindelijk ook een draaiboek later, was er iets om mee te werken. En dan komt er nog verrassend veel bij kijken voor je echt een organisatie hebt die er staat. We trachtten het beste over te houden want de kwaliteitsvereisten liggen bij alles wat Gediflora doet hoog.” “Gediflora heeft het potentieel om dat te dragen: er is parking, er is een parcours, het terrein kan het aantal bezoekers ontvangen … dat zijn dingen die zeker niet evident zijn. Als startende organisatie voel je dat. We hadden 75 medewerkers op de dag zelf. Ik was aangenaam verrast dat het zo leefde. Uiteindelijk bekokstoven wij dat wel, maar alle medewerkers waren zeer betrokken in het gebeuren en stonden op 5 oktober klaar om een shift – en vaak meer – voor hun rekening te nemen. Chapeau!”


Het goede doel Na de eerste MUM RUN mocht het goededoelencomité een mooie cheque overhandigen aan BuBaO Sint-Idesbald. Die basisschool voor buitengewoon onderwijs ligt op een boogscheut van de chrysantenvelden en richt zich op kinderen type basisaanbod, type 3 (gedrags- en emotionele stoornissen) en type 9 (autismespectrumstoornissen). Geen lichte opdracht, waarbij extra middelen altijd welkom zijn. “Het was snel duidelijk dat we een link met het goede doel in kwestie wilden. Er kwamen een aantal voorstellen maar BuBaO Sint-Idesbald was het meest concrete. Het dichtstbijzijnde ook. We zijn er op bezoek geweest en – eerlijk – dat was een bezoek dat bleef ‘plakken’. Het maakt het nog eens zo plezant en waardevol dat we uiteindelijk een mooi bedrag mochten overhandigen”, aldus Wout Buyse. De plannen voor volgend jaar kregen ondertussen ook vorm. “De datum blijven we behouden, dat is zeker. Het evenement was een schot in de roos. Verbeteren kan altijd, maar de basis zat meteen goed en dat is aangenaam om te ervaren. Het is niet de bedoeling om een werking of voorziening afhankelijk te maken van ons jaarlijks project, maar we blijven wel de lokale kaart trekken. Het verhaal is zeker niet ten einde.”

La bonne cause Après le premier MUM RUN, le comité de charité a remis un beau chèque à l’école primaire BuBaO Sint-Idesbald. Cette école primaire d’enseignement spécial, située à deux pas des champs de chrysanthèmes de Gediflora, s’adresse aux enfants du type 3 (troubles émotionnels et du comportement) et du type 9 (troubles du spectre autistique). Ce qui n’est pas une mission facile, et toutes les ressources supplémentaires sont toujours les bienvenues. “Dès le début, il était important pour nous d’avoir un lien avec la bonne cause en question. Nous avons reçu un certain nombre de propositions, mais Sint-Idesbald était la plus concrète. La plus proche aussi. Nous avons visité l’école et – honnêtement – c’est une visite qui nous est restée. Le fait que nous avons finalement pu remettre une belle somme d’argent à l’école, rend cette expérience encore plus agréable et précieuse”, dit Wout Buyse. Entre-temps, les plans pour l’année prochaine prennent déjà forme. “Nous maintiendrons la date, c’est sûr. L’événement était en plein dans le mille. Il y a toujours place à l’amélioration, mais la base a été jetée dès le départ et c’est agréable à vivre. Nous n’avons pas l’intention de faire dépendre une organisation ou une structure de notre projet annuel, mais nous allons continuer à soutenir des projets locaux. Cette histoire n’est certainement pas terminée.”

Le MUM RUN Avec 500 coureurs pour le cinq et le dix kilomètres et plus que 1.000 enthousiastes qui ont fait un tour à pied le long des champs de chry­ santhèmes, Gediflora peut s’enorgueillir d’une première édition réussie du MUM RUN. “

N

ous avons visité de nombreuses compétitions locales et internationales comme, par exemple, le Plantise Kassenloop qui a effectivement fourni beaucoup d’informations utiles. Après de nombreux conseils et l’élaboration d’un script, nous avions enfin quelque chose avec quoi travailler. Mais il est surprenant de voir combien de travail reste à faire avant d’avoir vraiment une organisation qui tient la route. Nous essayons d’en tirer le meilleur parti, parce que les exigences de qualité sont très élevées chez Gediflora.” “Gediflora possède le potentiel pour supporter une telle organisation : il y a un parking, un parcours, le site peut recevoir un certain nombre de visiteurs... ces choses-là ne sont pas du tout évidentes. On le ressent en tant qu’organisation débutante. Nous avions 75 collaborateurs le jour même. J’ai été agréablement surpris par leur engagement et enthousiasme. En fin de compte, c’est nous les organisateurs, mais tous les collaborateurs étaient très impliqués dans l’événement et étaient prêts, ce 5 octobre, à effectuer un et souvent plusieurs shifts. Chapeau !”


MUM SPOTLIGHT

Gediflora mocht in januari 2019, tijdens de uitreiking van de International Grower of the Year-award van de ‘Association of Horticultural Producers’, twee keer het podium op: de ‘Gold Rose’-award en ‘Young Plants Gold’-award prijken sindsdien in Oostnieuwkerke.

En janvier 2019, lors de la remise du prix ‘International Grower of the Year’ par la ‘Association of Horticultural Producers’, Gediflora est monté deux fois sur le podium : les trophées ‘Gold Rose’ et ‘Young Plants Gold’ ornent maintenant les bureaux à Oostnieuwkerke.