__MAIN_TEXT__

Page 1

‘t Klaverbledtsje Dorpsblad voor Langezwaag

Kinderspeelweek

Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 1

17

Nr. 2 - jaargang 44 - 2019

Nieuwe schooldirecteur

23

Jeugdvoetbal

29

29-09-19 (week39) 12:20


Planning seizoen 2019 – 2020 Editie 3: Kopijdatum: Maandag 4 november 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 15 november 2019 Editie 4: Kopijdatum: Maandag 2 december 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 13 december 2019 Editie 5: Kopijdatum: Maandag 13 januari 2020 (Toneel) Uitdeelavond: Vrijdag 24 januari 2020 Editie 6: Kopijdatum: Maandag 2 maart 2020 Uitdeelavond: Vrijdag 13 maart 2020 Editie 7: Kopijdatum: Dinsdag 28 april 2020 Uitdeelavond: Vrijdag 8 mei 2020

Dorpsagenda Zaterdag 12 oktober Dorpshuis Jubileumbijeenkomst 16.00 tot 20.00 uur Zondag 20 oktober Kerkdienst 10.00 uur ds. P. Crom Zondag 3 november Kerkdienst 10.00 uur ds. E. Kronemeijer Zondag 17 november Kerkdienst 10.00 uur ds. Y. Slik

Editie 8: Kopijdatum: Maandag 8 juni 2020 Uitdeelavond: Vrijdag 19 juni 2020 Bezorging vindt bij voorkeur plaats in het weekend na de uitdeelavond, maar ‘t Klaverbledtsje moet uiterlijk een week later dan de uitdeelavond op de mat liggen.

Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 2

Heeft u ook wat voor de agenda, mail dan naar redactieklaverbledtsje@outlook.com, voor de laatste stand van zaken kunt u ook www.langezwaag.com bezoeken daar staat de agenda online.

29-09-19 (week39) 12:20


Redactie Voorwoord en inhoud

Voorwoord

3

Nummer 2 - Jaargang 44 - oktober 2019

Colofon Inmiddels is daar dan het tweede nummer van het Klaverbledtsje van deze 44ste jaargang alweer. De afgelopen weken zijn de activiteiten in ons dorp behoorlijk opgestart. Je vindt dan ook in deze editie al een korte terug blik om een aantal activiteiten in het dorpshuis en bij de sport. Een uitgebreid artikel over de kinderspelweek, wat afgelopen zomer weer een succes was. En Maarten Simmelink is de nieuwe directeur van de basisschool en stelt zich even voor aan alle inwoners van Langezwaag. Ook staan we even stil bij de overleden Anne van der Ende. Deze bijzondere en fanatieke sportman verdiende het om extra aandacht te krijgen in dit nummer. We hebben het Klaverbledtsje weer aardig gevuld gekregen, maar willen toch graag een beroep op iedereen blijven doen. Want zonder aanleveren van kopij, wordt het voor ons lastig om de volgende keer weer een editie bij je in de bus te krijgen. Namens bestuur en redactie wens ik je veel leesplezier! Karen Boersma

Bestuur: Wietse Bosma, Mattie Homsma en vacature Redactie Hans Dekker, Suzanne Dekker - de Heer, Karen Boersma en Wietse Bosma Vrijwilligers Uilkje de Jong, Oege de Jong, Elly Flapper, Jantine Rozenberg, Petra Kip, Piet de Jong, Henk Sietzema, Alie Kramer, Jantsje Brinkhoff, Jaap Flapper, Jimmie de Haan, Maaike Bijker, Laurens Sierdsma en Karin Otter. E-mail: Redactie: redactieklaverbledtsje@outlook.com Advertenties/bestuur: info@klaverbledtsje.nl Inhoudsopgave Agenda ....................................................................2 Voorwoord inhoud ....................................................3 Column Hielke .........................................................5 Dorpshuis .................................................................7 Kerknieuws ..............................................................9 Nieuws ................................................................... 11 Redactie .................................................................13 Milieu Centraal .......................................................15 Kinderspeelweek ....................................................17 In Memoriam Anne van de Ende ............................21 Even voorstellen .....................................................23 Milieu Centraal .......................................................25 Redactie .................................................................27 Jeugdvoetbal ..........................................................29 Overig Nieuws ........................................................30 Belangrijke contactgegevens Huisarts en Apotheek: ......................... 0513 854000 Huisarts SPOED: ................................. 0513 854020 Dokterswacht Friesland: ................... 0900-1127112 (voor avond en weekend) Gemeente Opsterland: ........................ 0512 386222 Dorpshuis: ........................................... 0513 436268 Sportkantine: ....................................... 0513 688088 Kerk, scriba Tjitske de Jong - Reidsma Reidsma0513 688021 Plaatselijk Belang .................. pb@langezwaag.com Dorpssteunpunt Langezwaag ........................... ...........................dorpssteunpunt@langezwaag.com www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 3

29-09-19 (week39) 12:20


Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 4

29-09-19 (week39) 12:20


Overig nieuws

5

Column

Geloof De vorige keer hebben we het gehad over het toekomstig dreigend voedseltekort door klimaatverandering en uitputting van de bodem. En wat de mens ook blijkt nodig te hebben is een vorm van geloof, een anker of houvast voor het zoeken naar zekerheid, steun of troost in God(en) of geesten. Zolang men heeft kunnen nagaan in het tweehonderd duizend jarige bestaan van onze menssoort zijn er altijd wel vormen van geloof in een God(en) of geesten beleden. Prehistorisch afbeeldingen in grotten bevestigen dat. De mens in zijn vroegste hoedanigheid als verzamelaar en jager aanbaden en brachten offers aan de geesten voor een succesvolle jacht of het verdrijven van boze geesten. Nog niet zolang geleden op de tijdsladder van de mens waren het de Romeinse keizers die hun zelf als goddelijk zagen en dat ook graag bij de bevolking wilden afdwingen. Maar hun liederlijk gedrag en asociale houding ten opzichte van de bevolking deed het opkomend christelijk geloof eigenlijk vanzelf opkomen onder het volk. Uiteindelijk was het de Romeinse keizer Constantijn die de vervolging van de christenen liet ophouden. De christelijke feestdagen zoals wij die nu kennen zijn ook weer een mix van heidense gebruiken en het christelijke geloof. Tegenwoordig zijn er ook in het christelijk en islamitisch geloof verschillende stromingen inspelend op de vele opvattingen over het geloven in een god(en). Voor zover is na te gaan heeft er in Langezwaag al voor de middeleeuwen een kerk gestaan. Voor de reformatie zal dat een katholieke geloof gemeenschap zijn geweest en daarna protestant. De kerk had een brede functie in de over het algemeen boerengemeenschap die was ontstaan door afgraving van het hoog en laagveen. De kerk als gemeente was en is een plaats waar de mensen hun god aanbeden en elkaar toewijden en bemoedigen in voor en tegenspoed en van elkaar houden. De mens kreeg het gevoel bij het geloven in god,dat hij of zij er niet alleen voor staat en steun vindt in zijn dagelijkse worsteling in het ‘bestaan’. De laatste twee eeuwen heeft de andere gemeenschap de ‘staat’ (‘het rijk’), taken overgenomen van de kerkgemeenschap, zoals onderwijs en sociale zorgtaken. Daarnaast is, wellicht bevorderd door welvaart stijging, de mens door individualisering verder uit de kerk gedreven. Echter door steeds hogere prestaties te vragen van de mens op school, sport en werk en niet te vergeten invloed van de social media blijkt dat een steeds grotere groep mensen hier problemen mee te krijgen en het gevoel te krijgen er alleen voor te staan. Daar komt bij door de dagelijkse stortvloed aan nieuwsinformatie waarbij steeds afgevraagd moet worden wat is waar en wat is nepnieuws. Kortom er is een grote complexe buitenwereld aan het ontstaan en wat staat ons allemaal nog te wachten van de nu nog ondenkbare mogelijkheden van de voortrazende ontwikkelingen in de informatie-en biotechnologiewereld. Zou niet juist een kerkgemeenschap een rustpunt kunnen zijn voor de mens zoals in de goeie zin zij dat ook altijd is geweest in het bestaan van deze mens, u en ik. Hielke

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 5

29-09-19 (week39) 12:20


Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 6

29-09-19 (week39) 12:20


Dorpshuis

7

JUBILEUM DORPSHUIS 12 oktober 2019 Het dorpshuis viert op zaterdag 12 oktober 2019 het 10-jarig jubileum. Op hetzelfde moment vieren we dat de Stichting Dorpshuis Langezwaag 12 ½ jaar bestaat. Hierbij worden alle dorpsbewoners uitgenodigd om dit gezamenlijk te vieren van 16.00 tot ca. 20.00 uur.

Van 17.00 tot 18.00 uur: HAPPY HOUR In dit uur bieden wij de hapjes en drankjes gratis aan, waarbij ook de kinderen niet vergeten worden. Er zal o.a. een springkussen aanwezig zijn. Hiermee willen wij als bestuur van het dorpshuis al onze gebruikers en dorpsbewoners danken voor de steun en het gezamenlijk in stand houden van het dorpshuis. Ook spreken wij de hoop uit dat zoveel mogelijk dorpsbewoners actief blijven meedoen met allerlei activiteiten, waarmee de basis voor het in stand houden van het dorpshuis gewaarborgd is. Zaterdag 16 november wordt er in het dorp, vanuit het dorpshuis, door een aantal actieve dames een speurtocht georganiseerd. Dit belooft echt een erg leuke en gezellige activiteit te worden voor iedereen die van spanning houdt. De traditionele muziekavond zal zeer waarschijnlijk weer in november georganiseerd worden. Nadere informatie volgt in het volgende Klaverbledtsje. Op zaterdag 21 september was er een erg gezellige reünie met vele oud bezoekers van Bar Cosy Corner en Café Krist. Ruim 100 mensen haalden oude herinneringen op onder begeleiding van de Green Apple band. Deze band speelde muziek uit de jaren 70, 80 en 90 van de vorige eeuw. Gerrie en Zus Krist voelden altijd nog warme gevoelens uit de tijd dat zij de bar en het café gerund hadden en daarom wilden ze graag die tijd met de gasten van toen enigszins terughalen. Het is voor hen een onvergetelijke avond geworden.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 7

29-09-19 (week39) 12:20


Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 8

29-09-19 (week39) 12:20


Kerknieuws

9

Religieus erfgoed ?! Afgelopen maanden verscheen er een serie artikelen in Trouw over het onderhoud en de zorg voor ons religieus erfgoed. Religieus erfgoed gaat onder andere over al die kerkgebouwen die er in Nederland zijn. Sommigen eeuwenoud, anderen wat jonger van leeftijd. minder kerkgangers is er ook minder behoefte aan die gebouwen. De afgelopen jaren kregen kerkgebouwen nieuwe bestemmingen of werden ze gesloopt. Soms wordt een kerk verbouwd tot woonhuis. In het voormalig gereformeerde kerkje in Hemrik (aan de Binnenwei tussen Hemrik en Lippenhuizen) huist nu een kleinschalige dagbesteding: de Weefplaats. In de artikelen in Trouw werd de vraag gesteld wat het betekent dat kerkgebouwen zo uit het landschap verdwijnen en hun functie verliezen. Is het erg, verliezen we iets, of is het gewoon praktisch? In het platte Friese land steken de kerktorens boven alles uit. Uitkijkend over de velden kun je soms verschillende kerken zien liggen. Verwijzers naar de hemel. Ze bepalen mede het landschap. Zo zijn ze ons vertrouwd. Veel kerkgebouwen staan midden in het dorp. Ook de kerk van Langezwaag. Gesitueerd aan het Hou, op het kruispunt met de Tsjerkeleane. Iets verhoogd, met de begraafplaats er om heen. Het kerkgebouw waar je niet om heen kon en kunt. Zo is dat vroeger gegaan. Zo was dat in het verleden logisch, in al die dorpen en steden waar kerken werden gebouwd. De valkuil van zo’n opzet is dat de kerk zich het centrum van de wereld gaat wanen. Met het recht te oordelen en regels te stellen. Velen dragen de littekens daarvan mee. Misschien dus zelfs opgeruimd staat netjes, dat kerkgebouwen langzaamaan verdwijnen. Je het centrum van de wereld wanen, die tijd is als kerkgemeenschap absoluut voorbij. We zijn weer waar we wat mij betreft horen, in de marge.

En dan kan ik met nieuwe ogen kijken naar dat kerkgebouw. Geen winkel, geen praktijk, geen woonhuis, maar ‘een huis van God’. Én een huis van mensen. Van een gemeenschap. Een huis waarvan de deur openstaat. Een huis dat een huis wil zijn voor iedereen. Een open ruimte. Een plek waar het stil mag zijn. Niet ‘nuttig’, in de ons gangbare taal. Hier wordt geen winst gemaakt, of productie gedraaid. Als protestant heb je geen ‘heilige ruimte’ nodig. In principe kun je overal samen komen en de Bijbel open slaan. Zo zijn er ook geloofsgemeenschappen die samen komen in gymzalen of dorpshuizen. Er is iets voor te zeggen. Van lichtvoetig zijn en eenvoudig. En toch hecht ik ook aan die kerkgebouwen, log en kosten slurpend soms. Maar ook een vrijplaats van non-productie. Van zijn. Van een verwijzing naar iets meer dan dat wat het oog kan zien of een hand kan meten. Als die verwijzing naar vrijheid helemaal zou verdwijnen, zou ik dat jammer vinden. Wat vindt u? ds. Sietske Blok

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 9

29-09-19 (week39) 12:20


Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 10

29-09-19 (week39) 12:20


Kerknieuws

Als protestantse gemeente van Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân vinden wij het belangrijk om midden in het dorp te staan. Als diaconie dragen wij ons steentje daaraan bij. 

Wat betekent diaconie eigenlijk? Het woord diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia en betekent dienst, dienen. Het is eigenlijk het maatschappelijke werk van de kerk. Wat betekent dit voor onze gemeente? Wanneer er iemand ziek is brengen we een bloemetje. Ook sturen we een kaartje bij het overlijden van naaste familieleden en bij geboorte. Met de kerst krijgen de 70+ uit de dorpen een fruitbakje. We proberen hiermee iedereen te bereiken, maar helaas lukt dat niet altijd. We waarderen het ook enorm als dit soort dingen aan ons worden doorgegeven, zodat we niemand kunnen vergeten. Sinds een aantal jaren hebben wij het huis aan de Finne. Dit huis kunnen mensen voor maximaal een half jaar huren als ze snel onderdak nodig hebben en nergens anders terecht kunnen. Dit huis is al gemeubileerd en de mensen kunnen er zo in voor een redelijke huur. Ook is de consistorie verbouwd tot dokterspraktijk met apotheek. Hierdoor is het mogelijk gemaakt dat Langezwaag een eigen huisarts en een apotheek heeft behouden. Een nieuw project is de dorpstuin en boomgaard. Door samenwerking met Plaatselijk Belang willen we dat realiseren. Hier kunnen mensen gezellig samen

11

tuinieren. Ook de school is hierbij betrokken. In het vorige Klaverbledtsje heeft u kunnen lezen dat het enthousiasme hiervoor groot is. Dit zijn allemaal activiteiten binnen de dorpen maar ook hierbuiten zijn we actief. Een belangrijk activiteit is het Nijkleaster in Jorwert. Dit is een klooster die staat voor stilte, bezinning en verbinding. Een bijzondere plek waar je je even kunt terugtrekken voor een adempauze en stille tijd. Maar ook een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling. Voor meer informatie kunt u altijd even op hun website kijken (https//nijkleaster.frl). Verder doen we mee aan projecten zoals Edukans schoenmaatjes en projecten van Kerk in Actie.

Hoe komt de diaconie aan het geld. Vaak krijgen ze inkomsten door middel van collectes en door pacht van grondbezit. De collecte wordt gehouden tijdens de diensten in de kerk. Aan het begin van de dienst wordt aan de mensen verteld waar de collecte voor bestemd is. Zij kunnen dan een donatie doen in het “Ponkje”. Zo proberen we als protestantse gemeente om aan elkaar te denken. Geartsje Cuperus en Liset Otten

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 11

29-09-19 (week39) 12:20


Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 12

29-09-19 (week39) 12:20


Redactie

13

Column Gebiedsteam W38

Een andere energieleverancier Wij zien de laatste tijd regelmatig dat het mis gaat wanneer mensen overstappen naar een andere energieleverancier. Dat is erg jammer, want je kunt als consument best een aardig centje verdienen aan een dergelijke overstap. Wij geven graag een paar tips en benoemen de valkuilen. Het beste moment om over te stappen is zes weken voor het eind van het contract. Zeg je eerder op, dan moet je bijna altijd een opzegvergoeding betalen. Heb je een contract voor onbepaalde tijd, dan kun je ieder moment overstappen. Maar het meest gunstige moment is na het ‘volmaken’ van een heel jaar. Na een opzegging volgt namelijk altijd de jaarafrekening. Stap je direct na de winter over, dan is de jaarafrekening veel hoger dan wanneer je overstapt na de zomer. De zomer trekt namelijk de hoge winterrekening weer recht. Geef de standen van gas en elektra uiterlijk vijftien dagen na de overstap door aan de nieuwe energieleverancier. Vergeet je dit dan worden de meterstanden geschat en dit leidt tot een onjuiste energienota. Tip: maak een foto van de energiestanden en maak een kopie van het opgestuurde formulier waarop de standen zijn genoteerd. Dan heb je altijd iets om op terug te vallen. De energieprijzen veranderen voortdurend en daarom is het slim om een contract voor een jaar af te sluiten. Stap je ieder jaar over, dan krijg je elk jaar een inke korting. Nazomergroeten van de budgetcoaches!

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 13

29-09-19 (week39) 12:20


Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 14

29-09-19 (week39) 12:20


je fietsbanden, maar dan

Milieu Centraal

15

Pomp elke 2 maanden je autobanden op voor je portemonnee én het milieu. Je autobanden oppompen, kleine moeite maar beter

Goede bandenspanning: veiliger, zuiniger én schoner

Zo vind je de juiste bandenspanning Stap 1: Zoek de adviesspanning op in het instructieboekje, de binnenkant van het portier of aan de binnenkant van de tankdop. Stap 2: Check je bandenmaat op de

zijkant van je band. Stap 3: Vergelijk de maat van je band met die in de tabel. Doe dit voor

zowel de voor­ als de achter wielen en kies hoe zwaar je auto de komende tijd beladen is.

x

Stap 4: 5 min of 15 km gereden? Tel 0,3 bar bij de adviesspanning op!

Pomp je banden bij voorkeur op als je nog niet ver hebt gereden. De adviesspanning is namelijk gebaseerd op een tempera­ tuur van 20o Celsius. Tijdens het rijden warmt de lucht in je banden al snel op. Warme lucht zet uit en bij de advies­ spanning is er rekening mee gehouden dat de spanning bij warme banden hoger is. Tel bij daarom altijd 0,3 bar op bij adviesspanning als je meer dan 5 min of 15 km hebt gereden.

Voorbeeldtabel

TE HARD op de weg

In Nederland rijden ongeveer “Als je fiets zachte banden heeft, 8,5 miljoen auto’s op de weg. En voel je dat meteen: je moet dan uit onderzoek blijkt dat meer harder trappen om vooruit te dan zestig procent van de aukomen. tomobilisten, zonder het te weBij een auto werkt dat net zo, ten, op te zachte banden rijdt. alleen voel je dat niet in je benen Dat is niet goed voor het milieu. maar in je brandstofverbruik en 70 R 13 7 / je 5 5 Als alle Nederlandse auto’s dus in portemonnee. Bovendien T 15 op de juiste bandenspanning stoot je meer CO2 uit en slijten je rijden, scheelt dat ieder jaar banden sneller.” BANDENMAAT VOORBANDEN ACHTERBANDEN zo’n 400 miljoen kilo aan CO2 1-3 pers. 3+ pers. 1-3 pers. 3+ gepiept pers. uitstoot. En er is meer: rijden Banden oppompen, zo met goed op gepompte banden Het valt Linda op dat veel mensen 70 R 13 2,3 2,5 dat 1,8 2,5 van is veiliger155 én /goedkoper. denken het oppompen

Hier staat je bandenmaat

autobanden moeilijk of lastig is: 165 / 65 R 13 2,1 2,5 dat valt 1,8reuze mee 2,5hoor. Linda Nijenhuis van Milieu Cen“Maar traal geeft aan waarom je veiliger Het is eigenlijk net als het oppom165 / 60 R 14 2,3 2,5van je fi1,8 rijdt met goed opgepompte autopen etsbanden,2,5 maar dan banden: met een paar extra stappen. Je “Te zachte banden hebben minder stelt de pomp in op de goede bangrip op de weg en een slechtere denspanning, zet de bandenpomp wegligging. Je kunt hierdoor eerop het ventiel en als je een piepje der in een slip komen en je hebt hoort is het klaar. Zo gepiept dus.” een langere remweg. Bovendien heb je met zachte banden meer Iedere twee maanden kans op een klapband.” Een goede tip van Linda die helpt omofvan je banden Banden oppompen kan bij een benzinestation wasstraat bij jouoppompen in de buurt. Minder brandstof vaste prik te maken: “Zet een Daarnaast staan er op steeds meer plekken in Nederland slimme bandenpompen Zachte banden voel je bovendien herinnering voor elke 2 maanden in jevan Stichting Band op Spanning. Zo’n slimme bandenpomp berekent de juiste portemonnee vervolgt Linda. in je telefoon en koppel het aan

Slimme bandenpomp

? geven pas

bandenspanning voor jouw auto op basis van je kenteken en is bovendien gratis.

• Met zachte banden heb je meer kans op een klapband. Het constant indrukken van de ‘wangen’ van de band geeft wrijving waardoor de lucht in zachte banden heel erg warm kan worden. De band kan dan uiteindelijk klappen. Te hard opgepompte banden veroorzaken geen klapband.

• Met zachte banden ben je gemiddeld 50 euro per jaar extra kwijt aan brandstof en slijtage van je banden.

ADVIESSPANNING

Zo vind je de goede spanning (in bar)

Harde feiten over zachte banden

• Als je op zachte banden rijdt, stoot je zo’n 40 kilo CO 2 extra per jaar uit. • Als we in Nederland allemaal onze banden elke 2 maanden oppompen, besparen we elk jaar zo’n 400 miljoen kilo CO 2 . • Per auto komt jaarlijks zo’n 700 gram slijtagedeeltjes van de banden vrij. Een deel daarvan komt terecht in het milieu. Als je met goed opgepompte banden rijdt, slijten je banden een stuk minder snel.

iets wat je regelmatig doet, bijvoorbeeld het wassen van je auto. Het moet een gewoonte worden. Dat duurt even, maar als je het Deze informatie wordt je aangeboden eenmaal gewend bent, is het een door voorlichtings kleine moeite.” organisatie Milieu Centraal.

Meer weten?

Kijk op: Deze informatie wordt je aangeboden door milieucentraal.nl/bandenspanning voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Voor voor meer handige tipsin over de juiste alles over energie en milieu het dagelijks leven.

bandenspanning.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Ook waarschuwen deze pompen wanneer ze een lekke band vermoeden. Kijk op www.bandenpomp.nl Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 15

29-09-19 (week39) 12:20


Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 16

29-09-19 (week39) 12:20


Overig nieuws

17

Kinderspelweek 2019 Dit jaar hebben we ons lustrum gevierd, we organiseerden voor het 5e jaar op rij de kinderspelweek in Langezwaag. Vele thema’s zijn al gepasseerd. Zo hebben we het veld achter de Jister, Finne en Skoalplein omgetoverd tot circusdorp, een prairie, een boerendorp en een onderwaterwereld. Dit jaar hadden we het thema: Dans en muziek.

Traditiegetrouw startten we op woensdag met het bouwen van hutten. Elk jaar kunnen we voor pallets en hout terecht bij onze trouwe sponsoren Bouwbedrijf de Jong en hoveniersbedrijf Fraxinus. Van al deze pallets en het hout worden elk jaar prachtige kunstwerken gemaakt. We staan elke keer

weer versteld wat er in een paar uurtjes tijd neergezet wordt door alle kinderen, soms met wat hulp van creatieve ouders. Erg blij zijn we elk jaar te vernemen dat er nog altijd veel animo is. Dit jaar hadden we zelfs een ongekend aantal deelnemers, maar liefst 70 kinderen uit Langezwaag en Jonkerslân deden mee. Hiervan waren er ook een aantal nieuwe inwoners uit Langezwaag en Jonkerslân. Fijn hun te mogen verwelkomen! Zo konden ze alvast kennismaken met een ieder alvorens school weer start. Elke ochtend zijn we met het oefenen van een dans gestart. 2 enthousiaste en talentvolle jonge dames uit het dorp hebben zich hierover gebogen. Met veel inzet en hier en daar wat zweetdruppels, konden we op vrijdag een leuke dans aan alle ouders laten zien. Op donderdagochtend zijn we het dorp in getrokken met de jongste kinderen, deze hebben jullie vast niet gemist, want ze deden dit met veel lawaai! Met zelfgemaakte instrumenten zijn we een lawaaioptocht door het dorp gaan maken. Met de kinderen van de bovenbouw zijn we het bos ingetrokken en hebben we een bosspel gespeeld. Na het succes van vorig jaar, dit jaar wederom op de donderdagavond, nog een activiteit voor de bovenbouw. Deze is mede mogelijk gemaakt door het dorpshuis, waar we ze zeer erkentelijk voor zijn. We hadden het dorpshuis omgetoverd tot een ware chillroom, waar je lekker kon relaxen, een muziekje www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 17

29-09-19 (week39) 12:20


Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 18

29-09-19 (week39) 12:20


Overig nieuws

kon luisteren of een potje tafelvoetbal kon spelen. Maar ook hadden we een vuurkorfje buiten staan waar we marshmallows geoosterd hebben. Maar liefst 30 kinderen uit de bovenbouw waren van de partij, we hebben een hele gezellige avond gehad met elkaar! Op vrijdag de afsluiting, al onze artiesten mochten op vrijdag in een zelf opgevoerde show hun talenten laten zien. We hebben van maar liefst 3 acts mogen genieten. Het laatste deel van de ochtend heeft Sander Metz een optreden voor ons verzorgt, wat hebben we een prachtige slotochtend gehad met zijn allen. Als afsluiter hebben we met zijn allen patat gegeten, want van al dat dansen en feest vieren krijgt een mens trek. Zo konden we onze zeer geslaagde spelweek goed afsluiten. Echter geen spelweek zonder onze sponsoren, hulpen en vrijwilligers. We willen een ieder daarom

19

ook bedanken voor zijn/haar inzet op welke manier dan ook. In het bijzonder willen we nog even terugkomen op de sponsoring die we afgelopen Koningsdag in ontvangst hebben mogen nemen. In samenwerking met het dorpshuis werd het ons mogelijk gemaakt wat activiteiten te organiseren, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de Kinderspelweek. We hebben deze dag een ink bedrag mogen ontvangen van de Familie van Es, namens de trekkerbehendigheidscommissie, we zijn hier heel erg blij mee en willen hun hiervoor nogmaals hartelijk danken! Met deze opbrengst kunnen wij in de basis weer een aantal jaren vooruit en hopen dan ook nog vele mooie spelweken te mogen organiseren in dit prachtige dorp! De kinderspelweek commissie

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 19

29-09-19 (week39) 12:20


Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 20

29-09-19 (week39) 12:20


Afdeling Sport

21

In memoriam Anne van der Ende Maandag 23 september is overleden Anne van der Ende op de leeftijd van 83 jaren oud. Langezwaag heeft in Anne een icoon van de sport verloren in het algemeen en in het bijzonder voor de voetbal, volleybal en tennis.

Anne is op 18 mei 1936 geboren als boerenzoon aan de Hegedyk in Gersloot en daar in ‘ De Polder’ is Anne op 12-jarige leeftijd ook zijn lange sportcarrière begonnen. Gelijk maar twee sporten namelijk korfballen en voetballen en later kwam Anne al vroeg in het bestuur van de korfbalvereniging “Mei Inoar Ien”. De naam ‘mei inoar ien ‘is eigenlijk de leus die Anne in zijn lange sportcarrière heeft gehanteerd. De sportkwaliteiten van Anne waren ook bij de toenmalige voetbalbestuurders Jackie Kuiper en Eldert Huisman opgevallen en toen Anne verkering kreeg met Lize, zijn de transfair onderhandelingen gestart om de verdienstelijke keeper uiteindelijk in 1962 voor een appel en ei over te nemen van VV Gesloot. Anne roemde vaak dat hij nog steeds de eerste en enige profvoetballer van VV Langezwaag is geweest. De bestuurderskwaliteiten van Anne leiden er toe dat hij ook vele jaren secretaris is geweest van de VV Langezwaag en zoals een goed secretaris betaamt, Anne hield alles nauwgezet bij. Veel mensen hebben kunnen genieten van de vele plakboeken vol met voetbal feiten en andere wetenswaardigheden. Anne was niet alleen een goed voetballer maar de volleybalen tennissport konden ook rekenen op een fanatieke beoefenaar daarvan. Velen zullen zich nog kunnen herinneren dat wanneer Anne een tenniswedstrijd op zomeravond moest spelen hij zijn schildersfiets tegen het hek rondom het veld plaatste, zich ter plaatse omkleedde, vervolgens met veel passie de wedstrijd speelde en zich daarna weer omkleedde als schilder en dan nog een naar ‘Loeksterhoek’ fietste om een raampje te plaatsen. Na de oprichting van de Sport vereniging Langezwaag werd Anne in 1992 afgevaardigde in het hoofdbestuur voor de afdeling volleybal. Naast het bestuurswerk deed Anne nog veel ander vrijwilligerswerk voor de vereniging van kantinedienst tot verfklusjes voor het onderhoud van het sportcomplex. Op de vaste vrijdagnacht moest Anne om e’e’n uur afsluiten maar eerst bracht Anne om goed twaalf uur twee kroketten naar huis om vervolgens tegen enen terug te keren naar de sportkantine om af te sluiten maarrrr als liefhebber van gezelligheid bleek hij daarna de tijd wel eens te vergeten….

Er is nog een memorabele activiteit van Anne in de sport die beslist niet onbenoemd mag blijven en dat is zijn scheidsrechters carrière zowel bij voetbal als bij volleybal. Reeds in de beroemd en beruchte elfstedenwinter van 1963 ging Anne naar de scheidsrechtercursus Voetbal. In 2003 werd het respectabele en uitzonderlijke aantal van 1000 officiële voetbalwedstrijden gefloten door Anne, bereikt. Van Urk tot Kollumerpomp van Bakkeveen tot Kimswerd op bijna elk voetbalveld blies Anne de wedstrijd van begin tot een goed eind. Gele en rode kaarten werden meestal diplomatiek vermeden met “ rustig oan jonkje, net wer he`”. Als rapporteur van de KNVB heeft de ervaring rijke Anne ook menig jonge scheidsrechter mogen beoordelen. Als ‘halaanwijzer’ bij de volleybalbond regelde Anne ook de scheidsrechters bij de wedstrijden. Het gebeurde nog wel eens dat een scheidsrechter afbelde of niet op kwam dagen, maar Anne had altijd zijn fluitje bij zich om op de ’bok’ de wedstrijd toch door te laten gaan. Anne zijn lange sportleven zou een dik boek waard zijn met belevenissen en anekdotes. Het heeft de toenmalige Koningin Beatrix in ieder geval behaagd dat Anne zeer terecht de versierselen kreeg opgespeld als Lid in de Orde van Oranje Nassau voor grote vrijwillige inzet voor de sport. De VV Langezwaag houdt elk jaar een wedstrijd penalty -schieten en de winnaar komt in de Anne van der Ende Penalty Bokaal en dit jaar kon Anne vol trots zijn eigen Anne van der Ende Passage openen tussen het terras en het voetbalveld. Anne was een sportman in “ ieren en sinnen “ . We zullen Anne altijd blijven herinneren als sportman met ongekend enthousiasme voor het beoefenen van sport en dat ook graag wilde delen met anderen. “Mei Inoar Ien”, de schouders eronder en nooit opgeven……!

Het bestuur en leden van de Sport Vereniging Langezwaag wensen Lize, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het heengaan van Anne van der Ende

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 21

29-09-19 (week39) 12:20


Uw advertentie in het

‘t Klaverbledtsje

info@klaverbledtsje.nl of bel 06 30 458 498

Het Klaverbledtsje

Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 22

29-09-19 (week39) 12:20


Redactie

23

Even voorstellen‌ Beste inwoners van Langezwaag en omstreken, Graag zou ik mijzelf in dit bericht aan u willen voorstellen. Mijn naam is Maarten Simmelink en ik ben sinds 1 augustus benoemd als directeur van obs de Wjukslach. Ik vertel u graag iets meer over mijzelf en over de school. In 1986 ben ik geboren in Enschede en ik heb daar mijn gehele jeugd doorgebracht met mijn twee zussen en ouders tot mijn achttiende. Een tijd waar ik met veel plezier aan terugdenk en wanneer ik zo af en toe nog eens de stad in rijd. In 2005 heb ik een tussenjaar gehad en ben ik een jaar gaan reizen door AustraliÍ. Na dit jaar ben ik gaan studeren Groningen en heb daar direct na het afronden van mijn studie een vaste baan gevonden in Hoogezand. Hier heb ik enorm veel ervaring opgedaan als leerkracht van verschillende groepen. Naarmate de tijd vorderde kwam mijn interesse steeds meer te liggen op het reilen en zeilen van een school. Reden genoeg om deze interesse om te zetten in een studie; de opleiding tot schoolleider. Tijdens het volgen van de studie ben ik ook mijn eigen school gaan leiden wegens omstandigheden. Een leerzame en interessante tijd! Inmiddels zat ik ook thuis niet stil en heb ik besloten om mijn liefde achterna te gaan richting Friesland. Haar naam is Hilde en wij wonen inmiddels bijna drie jaar samen in Wolvega. Samen genieten we van de mooie dingen in het leven. In mijn vrije tijd speel ik graag een potje volleybal of vaar ik graag op een van de vele Friese wateren. Als directeur van de Wjukslach streef ik naar harmonie en betrokkenheid. Een goede school waar professionele leerkrachten op een goede en gedegen wijze onderwijs kunnen geven aan de kinderen van Langezwaag en omstreken. De leerkracht is de kern en kracht van de klas en zorgt samen met het team voor een goede ontwikkelingslijn van de kinderen. Mijn rol is daarbij om leerkrachten in hun kracht te zetten en er met hen voor te zorgen dat zij en de kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. De komende weken zal ik mij verder gaan verdiepen in de school en de toekomst van de Wjukslach. Samen met het team gaan we kijken naar de wijze waarop we het onderwijs kunnen aanpassen aan de tijd van nu met daarbij oog voor cultuur, techniek, zelfontplooiing, sport en een gezonde leefstijl. Ook zullen we gaan kijken naar de visie van de school en de uitdagingen die er liggen met betrekking tot een nieuw te bouwen school. We kijken hierbij niet alleen naar de school, maar ook naar het dorp. Wat past in de omgeving en hoe kunnen wij de kinderen van Langezwaag en omstreken het best voorbereiden op de toekomst. Tot slot wil u laten weten dat ik erg uitkijk naar mijn nieuwe baan en de afgelopen weken als zeer prettig heb ervaren. Er heerst een grote betrokkenheid bij de school en bij de kinderen en dit doet mij erg goed. Wellicht spreken we elkaar eens. Ik kijk er naar uit! Met vriendelijke groet, Maarten Simmelink Directeur obs de Wjukslach www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 23

29-09-19 (week39) 12:20


Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 24

29-09-19 (week39) 12:20


Milieu Centraal

25

Ongedierte te lijf zonder gif

Kriebelbeestjes: zo voorkom je plagen 1 op de 3 Nederlanders grijpt naar gif als ze last hebben van klein ongedierte. Onnodig, want kriebelbeestjes hou je vaak prima uit je buurt zonder gif. Met horren, schoonmaken en doorwaaien kom je al een heel eind. Tips om plagen in en om je huis milieuvriendelijk te lijf te gaan:

Stap één: zoek uit met welk plaagbeest je te maken hebt. Het verschilt namelijk per dier hoe je er het beste van afkomt. Weet je het niet zeker? Op de site van Milieu Centraal staan tips om het beestje te herkennen. Voor vrijwel alle plagen geldt dat voorkomen makkelijker is dan genezen. Geef ze niets te snacken. Wespen zijn dol op vlees en een paar koekkruimels vormen een feestmaal voor mieren. Wil je geen beestenboel in huis? Laat afwas niet staan, ruim etensresten direct op en haal dagelijks een doek met een sopje over je aanrecht en eettafel. Onderzoek hoe de beestjes binnenkomen. Maak kieren en naden dicht, scherm luchtgaten af met gaas en plaats horren voor deuren en ramen. Een klamboe beschermt je ’s zomers tijdens je

kakkerlakken, ratten of exotische mieren in huis? Roep dan hulp in van een professionele bestrijder. Doe dit ook bij wespennesten.

slaap tegen prikkende zoemers. Met de hand weghalen lost vaak al een hoop problemen op: veeg de mierenhoop op je terras weg, pluk de slakken van je planten, zuig de zilvervisjes op en gebruik een vliegenmepper. Zie je houtwormen,

Realiseer je dat elk beestje nut heeft. Zo ruimen mieren afval op in je tuin en eten wespen muggen en vliegen. Insecten en slakken zijn ook voedsel voor andere dieren zoals vogels en egels. Laat de beestjes rustig zitten als je zelf nauwelijks overlast ervaart. 30% van de Nederlanders denkt er zo over! Je houdt deze nuttige diertjes te vriend met een tuin waarin ook ruimte is voor andere beesten. Hang bijvoorbeeld nestkastjes op voor vogels en speciale hotels voor insecten, laat wat hoopjes bladeren en takken liggen als schuilplaats voor egels en padden en zet verschillende bloemen en planten in de tuin. Dus weg met die tegels in je tuin en ga voor groen!

“Meer frisse lucht, minder vocht en oud papier opruimen” Elke winter werd de familie Van Iersel uit Hilvarenbeek geteisterd door zilvervisjes en papiervisjes. Vader Dirk (39): “Zodra het buiten kouder wordt en we de verwarming een zwiep geven, komen ze tevoorschijn. Vooral onze slaapkamers en de badkamer zijn populair bij deze zilveren monstertjes.”

Dochter Fenne (11): “Ik zie ze vaak wegglippen als ik ’s avonds mijn kamer binnenkom en het licht aandoe. Ze doen eigenlijk geen kwaad, maar ik vind het geen fijn idee zo bij mijn bed.” Het

gezin greep niet naar de spuitbus, vertelt Dirk. “Dat leek ons niet fijn voor onze eigen gezondheid. En voor het milieu zijn die gassen natuurlijk ook niet oké.” Zilvervisjes houden van een warme en vochtige omgeving. De familie Van Iersel volgde daarom de tip op om goed te

ventileren. “Door de verwarming voortaan laag te houden in de ruimtes waar we over--dag niet komen en het raam op een kiertje te zetten, zorgen we nu voor voldoende frisse lucht en minder vocht. Dit is voor onszelf ook nog eens gezonder én het scheelt op de energierekening!”, aldus Dirk. Wat ze verder deden? “Veel stofzuigen en opruimen, het oud papier op tijd weggooien en boeken opbergen in plastic boxen in plaats van kartonnen dozen. Wat dé gouden tip is, is moeilijk te zeggen, maar we zien de beestjes bijna nooit meer!”

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 25

29-09-19 (week39) 12:20


Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 26

29-09-19 (week39) 12:20


Redactie

27

WhatsApp Buurtpreventie Langezwaag In de twee vorige edities van ’t Klaverbledtsje heeft Plaatselijk Belang Langezwaag een oproep geplaatst voor het doorgeven van groepsapps in de buurten en straten van ons dorp. Per abuis is toen een verkeerd mailadres van Plaatselijk Belang geplaatst.

Tijdens de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Langezwaag op 3 april jl. sprak onze wijkagent Ron Leich over het gebruik van whatsappbuurtpreventie. De politie wil hier wel een rol in spelen, maar kan onmogelijk alle groepsapps van de diverse straten en buurten in de gaten houden. PB wil daarom graag onderzoeken of we een soort ‘dorpsapp’

op kunnen zetten en zo onze wijkagent kunnen ondersteunen. We doen daarom de volgende oproep:

Heb je in jouw straat/buurt een preventie-app? Meld dit dan bij het bestuur van PB! Ook wanneer je een preventie-app zou willen of beheerder bent van een ‘gewone’ app, laat het weten! Weet je niet of er al een app is in je straat/buurt? Informeer ernaar bij je buren! Stuur een mail naar: pb@langezwaag.com, of meld

het bij een van de bestuursleden: Henk Klok, Gerda Tuinstra, Suzanne Dekker-de Heer, Alie Cnossen, Thijs Oud, Fulco Hoekstra.

Zwerfvuil Neem jij wel eens zwerfvuil mee naar huis? Of wil je eigenlijk wel wat rommel in de bermen opruimen, maar beschik je niet over de benodigde materialen? Geef dit door aan Plaatselijk Belang Langezwaag.

De gemeente Opsterland heeft PB laten weten dit soort initiatieven zeer te waarderen en dat zij graag haar steentje daaraan wil bijdragen. Dit doet de gemeente in de vorm van het beschikbaar stellen van materiaal als prikstokken en gele veiligheidshesjes bijvoorbeeld. Ben jij hierin geïnteresseerd? Laat het Plaatselijk Belang weten door een mail te sturen naar pb@ langezwaag.com. Dan maken wij melding bij de gemeente, zodat de materialen deze kant op kunnen komen en we met zijn allen kunnen genieten van een schoner en opgeruimder dorp.

Vrouwen van Nu - Programma 2019- 2020 10 september: 2 personen van het Provinciaal bestuur komen met een interactief programma in het kader van het 100-jarig jubileum. Men mag zelf ook vertellen over de rijke historie van de bond. 8 oktober: Tresoar met het programma ‘ triedsjes nei it ferliene’ In Luxwoude. Een gedeelte van het programma gaat ook over onze omgeving en men brengt ook voorwerpen en kaarten van onze gemeente mee. Men mag een voorwerp met een verhaal meebrengen. 12 november: Veearts Pauline Thywissen vertelt over haar werk als veearts. 28 november: Donderdagmorgen. Tine Glas-Dubois. Wat gebeurt er achter de schermen bij het telefoonnummer 112? 14 januari: Baukje de Jong- Spoor vertelt winterse verhalen in “Winterwille”.

11 februari: Jaarvergadering: Harrie Bosma, werkt bij het waterschap en vertelt over het gedrag van otters. 10 maart: 1-dag-bestuur verzorgt de avond. Het is de beurt aan de dames van Luxwoude en de postadressen. 14 april:In Jonkerslân, de hulphond. Viola Baas uit Heerenveen komt vertellen over haar hulphond. De meeste avonden vinden plaats in het Dorpshuis van Langezwaag, anders wordt het wel aangegeven. Aanvang 19.30 uur. Heeft u belangstelling ? Inlichtingen bij Maria van Ginneken: 06-51728050

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 27

29-09-19 (week39) 12:20


Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 28

29-09-19 (week39) 12:20


Jeugdvoetbal

29

Korte evaluatie na de beker voorronde Inmiddels zijn de beker voorrondes afgesloten. In deze voorronde spelen de teams vanaf JO9 tot en met JO19 in een kleine poule met 3 tegenstanders. Er worden ook maar 3 wedstrijden gespeeld en de beste uit de poule gaat door naar de volgende ronde in de beker wedstrijden. Al onze teams, behalve de JO7, hebben mee gedaan aan de voorronden van de beker. Voor sommige teams was dit zeer zwaar, voor andere teams erg makkelijk. Ook zijn er teams geweest die tegenstanders van hetzelfde niveau tegen kwamen. Uiteindelijk zijn er 2 teams op basis van deze wedstrijden een klasse hoger ingedeeld. De JO13 en

JO15 komen in de competitie uit in de derde klasse. De eerste competitie wedstrijden zijn ook alweer gespeeld en alle teams zijn met veel enthousiasme en plezier begonnen. Ook de JO7 heeft hun eerste toernooi gespeeld en wel meteen in Langezwaag. De eerste wedstrijd was nog even wennen, maar daarna gingen ze voor de volgende twee wedstrijden voor de winst! De najaarscompetitie wordt gespeeld tot en met 7 december 2019. Elke zaterdag zijn in de verschillende leeftijdscategorieĂŤn thuis wedstrijden te bewonderen. Kom gerust een keertje langs, de kofďŹ e en thee staat klaar!

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 29

29-09-19 (week39) 12:20


Overig nieuws

Uitnodiging lezing over het leven van Johannes Hijlkema 1919 - 1941 Johannes Hijlkema geboren in Langezwaag is maar 22 jaren oud geworden. Hij voer enkele jaren op de onderzeeër de HR. Ms. O16 en is verdronken toen de onderzeeër op een zeemijn liep in de Zuid Chinese Zee. Het opmerkelijke levensverhaal van deze jonge matroos geboren aan de Hegedyk en zijn leven heeft gegeven voor onze vrijheid, zal worden verteld door Janni Bouwhuis ( nicht van Johannes) en Hielke de Vries. De lezing zal plaats vinden op: Zaterdag 19 oktober a.s. Aanvang : 15.00 uur. Plaats: het Dorpshuis ’t Paradyske te Langezwaag. Entree: 3,00 Euro

Bedankje Via deze weg wil ik een ieder heel hartelijk bedanken voor het meeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de herstel periode daarna. Naast de vele kaarten, de bloemen en fruitmanden kreeg ik van diverse kanten de groeten en veel beterschapswensen. Nou, ik kan u vertellen dat dit alles heeft zijn vruchten afgeworpen. Ik ben zo goed als genezen en pak rustig de activiteiten weer op. Dus nogmaals, bedankt voor alle steun en mee leven. Hartelijke groeten Gerrit Arends

30

Nederland viert in 2020: 75 jaar Bevrijding! Zingen in de mooiste kerken van Nederland omdat Nederland 75 jaar is bevrijd! Wat een schitterend moment om dit samen te vieren met muziek en zang. Daarom zal er in januari 2020 een gemengd projectkoor starten waar jong en oud in mee kunnen zingen! We gaan prachtige liederen zingen die met vrede en bevrijding te maken hebben.

NEDERLAND

nieuw projectkoor!

viert 75 jaar bevrijding

2020 Het Groot Nederlands Bevrijdingskoor o.l.v. Martin Zonnenberg Joost van Belzen: vleugel Peter Wildeman: orgel

Groot Bevrijdingsmannenkoor o.l.v. Martin Mans (bestaande uit de leden van zijn Mannenkoren)

Wie wil er nu niet meezingen met dit koor en deze musici?

Wie wil dit nu niet?

U kunt dit heugelijke feit met ons mee vieren en u nu al aanmelden voor dit gelegenheidskoor. We gaan o.a. repeteren in de regio’s Hardenberg, Nunspeet, Amersfoort, Veenendaal, regio Krimpen, Sliedrecht, Middelharnis en Goes en een plaats in Friesland! Natuurlijk hopen we dan ook op vele aanmeldingen, de eersten zijn al binnen. Komt u ook mee zingen, iedereen is welkom vanaf 15 jaar tot …….. om mee te doen aan dit unieke project. Misschien zit u al op een koor en wie weet gaan daar ook mensen van mee zingen. Het betreft maar een korte periode en dan stopt dat ook weer dus u hoeft uw eigen koor er niet voor op te geven, dat zouden we ook niet willen maar misschien een mooie

samenwerking tot stand brengen zou een prachtige mogelijkheid zijn. Ook als u nog nooit met een koor gezongen heeft bent u van harte welkom, iedereen kan dit mee zingen. Dus meldt u zich aan dan gaan wij de rest regelen. De repetities vinden 1 maal per maand plaats en starten in januari 2020. U ontvangt dan alle informatie met de muziek en oefenbestanden voor thuis. De concerten zullen plaats vinden rond Koningsdag en bevrijdingsdag in 2020.

Voor meer informatie en opgave verwijs ik u naar de site: www.grootbevrijdingskoor.nl

HELP DE VOEDSELBANK OPSTERLAND MET DE WERVING VAN DONATEURS ---! Beste redacties van de Dorpskranten / Besturen Plaatselijke Belang in de Gemeente Opsterland. Hierbij verzoek ik u vriendelijk of u de Stichting Voedselbank wilt helpen bij de broodnodige Fondsenwerving. Met zomer van 2019 bijna achter de rug, moeten wij helaas constateren dat de neergaande trend ten aanzien van de giften en (kerkelijke-) instellingen zich doorzet. Tegelijkertijd stijgen de kosten voor Transport, Huur, Energie, (Gemeentelijke)

Het Klaverbledtsje

Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 30

29-09-19 (week39) 12:20


Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 31

29-09-19 (week39) 12:20


Klaverbledtsje ed_2_44_2019.indd 32

29-09-19 (week39) 12:20

Profile for Hans Dekker

Klaverbledtsje editie 2 jaargang 44 2019  

Klaverbledtsje editie 2 jaargang 44 2019

Klaverbledtsje editie 2 jaargang 44 2019  

Klaverbledtsje editie 2 jaargang 44 2019

Advertisement