Klaverbledtsje editie 5 jaargang 47 2023

Page 1

Nr.
De 8
17
11
5 010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 1 13-01-2023 13:51
5 - jaargang 47 - 2023
van Langezwaag
Redactie
Dorpshuis

Dorpsagenda

21 januari 2023 ................................ 10.00 uur Kaartavond

5 februari 2023 10.00 uur Kerkdienst ds. Frans Willem Verbaas

15 februari 2023 ............................... 19.00 uur Spreekuur Plaatselijk Belang 18 februari 2023 ............................... 19.30 uur Kaartavond

19 februari 2023 10.00 uur Kerkdienst ds. Frans Willem Verbaas 22 februari 2023 ............................... 19.00 uur Kerkdienst ds. Frans Willem Verbaas (aswoensdag)

25 februari 2023 10.30 uur

8 van Langezwaag

5 maart 2023..................................... 11.00 uur

Kerkdienst ds. Piet Hulshof 29 maart 2023................................... 20.00 uur

Jaarvergadering Plaatselijk Belang

Planning seizoen 2022 – 2023
16
6
mei
Nr. 5 - jaargang 47 - 2023
Kopijdatum Verschijningsdatum Editie 6
februari 2023 3 maart 2023 Editie 7
april 2023 21 april 2023 Editie 8 18
2023 9 juni 2023
Kijk voor de actualiteit van de kerkdiensten ook op www.kerklangezwaag.nl 010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 2 13-01-2023 13:51

Voorwoord en inhoud Voorwoord

Nummer 5 januari 2023 - Jaargang 47

Er is weer een nieuw jaar begonnen en over en weer zijn inmiddels regelmatig ‘de beste wensen’ uitgewisseld. Menigeen heeft goede voornemens of plannen voor dit jaar gemaakt. Voor ’t Klaverbledtsje zijn wij (bestuur en redactie) aan het nadenken over de toekomst van onze dorpskrant. Binnenkort zullen de ideeën worden gedeeld met de vaste kopijleveranciers. Uiteraard gaan wij u als lezer daar in één van de komende edities ook over informeren. Alleen een planning daarvoor kunnen wij op dit moment nog niet geven.

Colofon

Bestuur: Wietse Bosma, Mattie Homsma Redactie: Hans Dekker, Bart Boersma en Wietse Bosma Vrijwilligers: Uilkje de Jong, Oege de Jong, Elly Flapper, Jantine Rozenberg, Petra Kip, Piet de Jong, Henk Sietzema, Alie Kramer, Jantsje Brinkhoff, Mattie Homsma, Jimmie de Haan, Maaike Bijker, Laurens Sierdsma en Karin Otter.

Voor deze editie, de 5e in de jaargang 2022/2023, hebben meerdere organisaties (kerk, dorpshuis en Plaatselijk Belang) weer hun bijdrage geleverd; de sport heeft deze keer geen nieuws te melden. De actie voor de vrijwillige bijdragen heeft eind vorig jaar een bedrag opgeleverd van iets meer dan € 1.300,00. Alle gulle gevers willen wij langs deze weg hartelijk danken.

Ik wens u weer veel leesplezier met deze editie.

Namens bestuur en redactie, Wietse Bosma

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

3
Redactie
Advertenties/bestuur:
Inhoudsopgave: Voorwoord ...........................................................3 Dorpshuis ............................................................5 Column Hielke.....................................................7 Redactie...............................................................9 Kerk....................................................................13 De 8 van Langezwaag 17 Plaatselijk Belang 19 Dorpsarchief 21 It Aventoer 22 Recept ..............................................................27 Overig nieuws ...................................................30 Bezorgklachten: Klaverbledtsje niet of (te) laat ontvangen? Mail ons: info@klaverbledtsje.nl of bel: 06 45 63 04 63 010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 3 13-01-2023 13:51
E-mail: Redactie: redactieklaverbledtsje@outlook.com
info@klaverbledtsje.nl
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 4 13-01-2023 13:51

Dorpshuis nieuws

Een bewogen 2022 ligt alweer achter ons. Hopelijk wordt 2023 stabieler, mooier en aangenamer. De Kerstfair was een groot succes. Het was erg gezellig en druk en de standhouders hebben goede zaken kunnen doen. Van 18 tot 22 uur was het een drukte van belang, waarbij ook van de sportkantine gebruik gemaakt mocht worden. Sportvereniging bedankt.

Op oudejaarsdag hebben ruim 40 kinderen genoten van de Kinderdisco met Sander Metz als muzikant/ DJ. Wij hopen dat we deze activiteit eind 2023 toch wel weer kunnen organiseren, maar – zoals al eerder gemeld – is dit allesbehalve zeker i.v.m. het kostenplaatje.

Mooi om te zien is, dat diverse buurtverenigingen hun nieuwjaarsreceptie weer in het dorpshuis organiseren. Daarnaast zijn de vaste gebruikers (o.a. Vrouwen van Nu en Toneelvereniging) weer volop actief. Er worden weer familiefeestjes georganiseerd, maar ook nieuwe activiteiten (o.a. schilderen) opgepakt. Dit laat zien dat er nog steeds volop leven in onze dorpsgemeenschap zit; hartverwarmend. I.v.m. de nieuwe consumptieprijzen hebben we de prijslijst aangepast en duidelijker leesbaar gemaakt. De gele en rode munten zullen verdwijnen. U kunt deze munten nog gebruiken tot en met 1 april 2023 (toneeluitvoering). Wel hebben we ondertussen een nieuw pinapparaat aangeschaft, zodat er nu ook met pinpas betaald kan worden.

Het bestuur van het dorpshuis wenst u een gezond en vrolijk jaar.

Dan nog iets geheel anders, namelijk: een inzameling schone conservenblikken en kaarsen voor Oekraïne. In de bijlage treft u een oproep voor het inzamelen van schone conservenblikken en kaarsen.

Met deze restmaterialen maken Oekraïense vrouwen hier in Nederland warmtekaarsen. Deze kaarsen bieden de mensen aan het front en de mensen zonder voorzieningen in Oekraïne een beetje licht en warmte. Wij willen u vragen of u zich met ons wilt inzetten om deze restmaterialen te verzamelen. Bij het dorpshuis staat een inleverpunt (ton of bak).

Vrijwilligers zullen de ingezamelde blikken en kaarsen dan met regelmaat ophalen. Op veel verschillende plekken in de gemeente zullen inleverpunten komen. Wij hopen dat u dit initiatief omarmt. Dat we met elkaar een dankbare bijdrage mogen leveren in het creëren van een beetje warmte en licht in deze koude en donkere tijd.

Benno van den Akker, voorzitter dorpshuis

Dorpshuis 5
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 5 13-01-2023 13:51
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 6 13-01-2023 13:51

Kloof

Zoals waarschijnlijk bekend heeft Johan Remkes een rapport opgesteld (‘Wat kan wel’) om uit de impasse te komen tussen de boeren en de regering. Bij het aanbieden van het rapport sprak Remkes ook over de kloof tussen stad (Den Haag) en platteland. Wie zich regelmatig langs ’s heerenwegen verplaatst, zal het zijn opgevallen dat op protestborden en de vele omgekeerde Nederlandse vlaggen duidelijk een boodschap is te lezen dat de boerenstand de stikstof-aanpak van de regering niet pikt. De maatregelen om de stikstofemissie fors te laten verminderen, werden gezien als onrealistisch, te rigide en als ‘boven af’-beleid uit Den Haag. Men gelooft Den Haag niet en een nieuwe kloof tussen platteland en stad is een feit. Dat is niet de enige kloof die er is tussen stad en platteland; de zwarte pieten-discussie, vluchtelingenopvang en de trage afhandeling van de schade van de gaswinning in Groningen en overstromingen in Zuid-Limburg.

Nu is een kloof tussen stad en platteland niet een nieuw fenomeen. Eeuwen geleden ommuurden de steden zich tegen overvallers en legers, terwijl mensen op het platteland zichzelf moesten redden. De meeste middelbare scholen en universiteiten staan in steden en daarmee is ook een verschil ontstaan in opleidingsniveau tussen stad en platteland. Door afnemende werkgelegenheid op het platteland, is de trek van vooral hoger opgeleiden naar de stad voor werk toegenomen. Dat verklaart ook voor een deel het inkomensverschil tussen stad en platteland. In de 19e eeuw is er een kentering geweest in de waardering van de stad. Door de industrialisatie gingen veel mensen vlakbij de fabrieken wonen en werken. Door het veelal ontbreken van goede hygiënische omstandigheden (riolering en slechte werkomstandigheden) kwamen in steden veel besmettelijke ziekten voor. Toen deze slechte hygiënische omstandigheden werden verbeterd, zette de ontvolking van het platteland weer door naar de steden. Dit is overigens een wereldwijd verschijnsel.

In Den Haag zetelt ons parlement en ook de meeste volksvertegenwoordigers en ambtenaren komen uit Den Haag en omstreken (Randstad). Vaak wordt gesproken over het ‘Hoge Noorden’ terwijl het maar twee uur rijden is vanaf de Randstad naar bijvoorbeeld Langezwaag. Feitelijk zou dat geen kloof hoeven te zijn, maar meer een dicht getrapte greppel. Voor het leven op het platteland pleit het hogere veiligheidsgevoel en het positieve geluksgevoel. Toch is vorig jaar de kloof tussen stad en platteland bijna geëscaleerd. Ook verschenen bij de boerenprotesten ineens andere aanhangers (dan boeren zelf) van het protest. De eeuwenlange kloof tussen stad en platteland zal dan ook altijd blijven, alleen al gezien het grote verschil in karakters tussen stad en platteland. Bovendien, als ingrijpende beleidsbeslissingen, zoals over stikstof, alleen in Den Haag worden genomen en niet MET het platteland, zal de kloof de grens van onoverkomelijk bereiken. Om dit te voorkomen, zou het helpen als het woon-werkverkeer tussen stad en platteland veel sneller en gemakkelijker wordt, om zodoende een verdere ‘braindrain’ op het platteland te voorkomen. Dus werk en vasthoudendheid aan de winkel voor de samenleving (politiek) en op het platteland om de door Remkes toegestoken handschoen op te pakken.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

7
Column Hielke
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 7 13-01-2023 13:51
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 8 13-01-2023 13:51

Redactie

Honderd jaar klokkijken op de kerktoren 1923 - 2023

Het zal de inwoners van Langezwaag bijna niet hebben kunnen ontgaan dat de kerktoren (gebouwd in 1781) een grondige restauratie heeft ondergaan. Met hoog opgebouwde steigers konden de werklieden veilig hun werk doen. En als we toch bezig zijn was dit een goed moment om de vier wijzerplaten en wijzers ook een flinke opknapbeurt te geven, moet men gedacht hebben. De firma De Boer uit Hemrik voerde de restauratie van de kerktoren uit, in opdracht van de gemeente Opsterland die eigenaar is van de kerktoren en schildersbedrijf R. Bethlehem uit Gorredijk zorgde voor het schilderwerk van de wijzerplaten en nieuw bladgoud op de wijzers en paard. In 1978 is de laatste opknapbeurt geweest en heeft schilder Anne van der Ende de vier grote wijzerplaten (165cm hoog en breed!) een verfbeurt gegeven en de 8 wijzers (85 en 110 cm lang) en het paard op de spits van nieuw bladgoud voorzien. De kostenbegroting en de werkelijke kosten (schilderwerk, reparatie uurwerk door de heer Fontein uit Terwispel en verzinken van de wijzerplaten door fa. Ybema Tijnje) lieten een flink financieel gat van f 2360,- zien dat uiteindelijk met opbrengst van een bazar en verloting door de Hervormde Vrouwenvereniging in Langezwaag/Luxwoude, kon worden aangevuld. Wie regelmatig wil weten hoe laat het op de dag is en zich bevindt in de buurt van de kerktoren in Langezwaag, zal het op hebben kunnen vallen dat het uurwerk in 2023 al honderd jaar geleden op het ingesnoerde deel van de achtkantige kerktoren is geplaatst.

Om vanuit elke windrichting de tijd te kunnen lezen zijn toentertijd vier wijzerplaten geplaatst. Trouwens bij oude kerken is de toren altijd aan de westkant en wijst het schip van de kerk naar het oosten. Zo

werden op oude kerkhoven vroeger de overledene met het hoofd naar het westen begraven. Zonder een blik op het kompas te hoeven werpen kun je gemakkelijk bij het zien van een kerk gemakkelijk bepalen waar de windstreken zich bevinden.

Wie na de WO I het initiatief heeft genomen om de kerktoren van een torenuurwerk te voorzien is niet duidelijk geworden uit de notulen van 1923 van het bestuur van Plaatselijk Belang van Langerzwaag & Luxwoude. Daar is wel te lezen over de wegaanleg van de Boerestreek (Nieuweweg) en de verharding van de Tsjerkeleane en Bonteboksterleane en de moeizame onderhandelingen om een weg door de Wijngaarden aan te leggen. Bovendien is in het jaar 1923 te lezen dat na lang wikken en wegen het besluit genomen om in te stemmen met de aanleg van een elektrisch netwerk (!) in Langezwaag. Naspeur werk in oude kerkboeken bij provinciaal archiefcentrum Trèsoar leverde ook geen informatie op wie het besluit heeft genomen tot de aanschaf van het uurwerk.

Ook hebben de archieven van de gemeente Opsterland geen bezit van informatie opgeleverd

wat betreft een opdracht tot plaatsing van een torenuurwerk in Langezwaag. Tenslotte is de gemeente-eigenaar (!) van de kerktoren die tegelijk met het kerkgebouw (eigendom diaconie Langezwaag) in 1782 in de plaats kwam van het oude kerkgebouw. De kerktorens in Nederland hadden vroeger een militaire functie van uitkijktoren en toen Napoleon het Kadaster inrichtte kreeg het ook een landmeetkundige functie tot de satellietnavigatie zijn intrede deed. We moeten maar aannemen dat het toenmalige kerkbestuur in 1923 heeft besloten tot de aanschaf van een toren uurwerk, geplaatst door Gebr. Van Bergen uit Midwolda. Deze fabriek met de naam Concordia richtte zich op het maken van ‘Motor- en handbrandspuiten, torenuurwerken, brandslangen, koppelingen enz. Bovendien had de fabriek een ‘Torenluidklokkengieterij’. Omdat een torenuurwerk wel eens niet helemaal precies de juiste tijd aangaf (het mechaniek was door het zware ijzerwerk gevoelig voor temperatuurverschillen) is er soms in de zuid-wijzerplaat of anderzijds in de toren een klein gat gemaakt.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

9
> 010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 9 13-01-2023 13:51
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 10 13-01-2023 13:51

Redactie

wijzerplaten bij kerktorens is deze ‘foute’ cijfer aanduiding aangebracht. Eén verklaring is dat men bewust de IV met vier streepjes IIII aanduidde om een visueel evenwicht te bieden aan het complexe VIII aan de andere zijde van de wijzerplaat. Er zijn trouwens nog meerdere verklaringen (soms gruwelijke) te vinden voor deze ‘foute’ cijfer aanduiding.

(VERVOLG VAN PAGINA 9)

Omdat de zon bij ons altijd om twaalf uur precies in het zuiden staat zal de lichtstraal welke op dat moment door het gat schijnt op een gemarkeerde balk daarmee aangeven dat het dan twaalf uur is. (Moet de zon wel schijnen uiteraard) Met dit hulpmiddel kon de klok-beheerder regelmatig de stand van de wijzers controleren of ze alle vier op dat moment de juiste tijd van twaalf uur aangaven. Bovendien kon met verticaal markering op balk men ook nog aflezen in welke dag/jaargetijde men zich bevond.

De reden waarom men indertijd er voor koos om op de kerktoren met een uurwerk het tijdstip van

de dag af te kunnen laten lezen is niet helemaal achterhaald. In de turfmakerij gebruikte men de lawei om de tijd aan te geven van werken schafttijd. Toen in begin 20e eeuw de turfmakerij grotendeels verdween en met de opkomst van melkfabrieken (industrialisatie), de aanleg van meer wegen en snellere verbindingen met het spoorwegennetwerk werd de behoefte aan openbare tijdsaanduiding ook belangrijker.

Het bezit van horloges was toentertijd nog niet gemeengoed te noemen.

Opmerkelijk is dat op de wijzerplaten van het torenuurwerk, er een ‘foute’ romeinse cijfer is gebruikt, namelijk de IIII (4) i.p.v. IV. Echter op veel openbare

Nog niet zo lang geleden moest de veer van elke klok of horloge dagelijks worden opgewonden. Dat was ook het geval met het opwinden van het torenuurwerk. Dagelijks moest de koster als klokbeheerder of tijdelijk door andere buurtbewoners de klim via trap en wankele ladder naar het uurwerk maken om de klok op te winden en tegelijk controleren of de tijdsaanduiding nog de juiste tijd aangaf. Wanneer de het uurwerk maximaal was opgewonden kon de klok 30 uur vooruit. Dus de klokbeheerder had dagelijks 6 uur speling om op tijd de klok bij de tijd te houden. In 2012 is de plaatselijke techneut Willem Lycklama à Nijeholt erin geslaagd om met behulp van een elektrisch aandrijving het torenuurwerk elke dag automatisch te laten opwinden. Nu de restauratie van de kerktoren is afgerond en de vier wijzerplaten weer geverfd zijn, kunnen de blinkende wijzers de Langezwaagsters en de vele passanten weer jarenlang de juiste tijd laten zien!

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com
11
Tekst Hielke de Vries Foto’s Bareld van der Meer
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 11 13-01-2023 13:51
(YouTube link – Bareld)
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 12 13-01-2023 13:51

Een nieuw jaar met weer een zo goed als nieuwe kerktoren. Die kan er in ieder geval weer een tijdje tegen. Met nieuw voegwerk, nieuwe leien en nieuw verguldsel. We prijzen ons er gelukkig mee dat de toren eigendom is van de gemeente Opsterland die het onderhoud zeer serieus neemt. Soms profiteren wij daar een beetje van mee. Zo konden wij deze keer een reparatie laten uitvoeren op de aansluiting van kerk en toren omdat de steiger er toch al stond.

Fijn ook dat de klus nog vóór de kerst kon worden afgerond en de steiger weer was afgebroken. De harde wind in november had namelijk voor wat vertraging in de uitvoering gezorgd.

Vluchtelingentent

Een aantal jaren hebben we een meer of minder levende kerststal gehad op de hoek van ’t Hou en Tsjerkeleane. Vorig jaar al hadden we het plan om in de plaats daarvan een vluchtelingentent te plaatsen om daarmee de aandacht te vestigen op de moeilijke omstandigheden waaronder vluchtelingen moet leven. De actie is vorig jaar niet doorgegaan omdat we toen in een lockdown zaten vanwege corona. Jammer genoeg is de situatie voor vluchtelingen in 2022 niet verbeterd. Eerder verslechterd, met de nieuwe stroom vluchtelingen uit Oekraïne. Reden genoeg dus om de actie van vorig jaar alsnog uit te voeren. De tent is op de dag voor kerst opgebouwd. In de tent werd

het verhaal verteld van Dunia, Ilana, Ibrahim en Asif. Vier kinderen/jongeren die verblijven in één van de tentenkampen in Griekenland. Na een gevaarlijke reis en nu soms al jaren in een tentenkamp, hebben zij nauwelijks zicht op verbetering van hun situatie. De tent was ‘bemensd’ voorafgaand aan de kerstdiensten voor uitleg en een praatje. Wij hadden het daarbij, met poeijermolke, koekjes en een terrasverwarmer, een stuk comfortabeler dan de vluchtelingen.

Vervolg op volgende pagina >

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com
13
Kerk
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 13 13-01-2023 13:51
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 14 13-01-2023 13:51

De DE-kof epunten actie

Heeft u dat ook? Dat u wel meedoet aan allerlei spaaracties maar vergeet om de volle spaarkaarten in te leveren? In de maand december was er een actie om Douwe Egbertspunten van koffie- en theepakken in te zamelen. Deze zijn ingeleverd bij de Voedselbank die er op hun beurt pakken koffie en thee voor kregen om in de voedselpakketten te doen. We hebben de ingeleverde punten niet geteld maar dank is ook niet in punten of in geld uit te drukken. Het waren een aantal flinke plastic tassen vol en de dank van de Voedselbank was dan ook groot voor deze bijdrage uit Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân.

Kerstdiensten

Op kerstavond was er om 22.00 uur de kerstnachtdienst. Het thema was ‘Geef elkaar warmte’ zoals ook op de banner voor de kerk in het Nederlands, het Fries en het Oekraïens was aangegeven. Warmte waarvan de noodzaak in de vluchtelingentent nog eens werd beklemtoond. De fanfare OKK uit Jonkerslân verzorgde de muzikale begeleiding zodat iedereen voluit de bekende kerstliederen kon meezingen en speelde daarnaast ook een aantal instrumentale werken. Op kerstmiddag was er om 15.30 uur het traditionele kerstfeest voor jong en oud. Een mooie volle kerk met een hoofdrol voor basisschoolleerlingen die een kerstspel hadden ingestudeerd dat was geschreven door Folkert Vrijburg. Een kerstspel waarin de geboorte van Jezus en vluchtelingenkinderen met elkaar

verbonden werden. Met dank aan Meta Oud voor het instuderen van de muziek met de kinderen en aan Femke de Haan op dwarsfluit.

Oudejaarsdienst

Op 31 december was er om 19.00 uur weer de oudejaarsdienst. Deze dienst staat vanouds in onze dorpen in het teken van het gedenken van de mensen die gestorven zijn. In het bijzonder van de inwoners van onze dorpen die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Hun namen zijn voorgelezen en hun nabestaanden waren uitgenodigd aanwezig te zijn. Ook was er gelegenheid om een kaars aan te steken. Omdat familie soms van ver moet komen en niet altijd in de gelegenheid is om ’s avonds aanwezig te zijn, was de kerk ook ’s middags al open. Een mooi moment om het jaar in stilte af te kunnen sluiten naast de meestal minder stille afsluiting om middernacht.

Kerkdiensten

De komende diensten vindt u in de dorpsagenda. Daarin is niet opgenomen de oecumenische viering op 22 januari. Deze vindt plaats in de RK-kerk in Gorredijk (Compagnonsstrjitte 102a) en wordt georganiseerd door de Raad van Kerken. De dienst begint om 9.30 uur en staat onder leiding van Pastoor Koos Tolboom, Rinze Spits en onze eigen predikant Frans Willem Verbaas.

Op 22 februari om 19.00 uur begint de vastentijd (de 40 dagen voor Pasen) met een aswoensdagviering.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com
15
Kerk
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 15 13-01-2023 13:51
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 16 13-01-2023 13:51

De 8 van Langezwaag 17

De 8 van Langezwaag

Nu de oliebollen al weer lang binnen zijn en het eerste wintertje half december is geweest bereiden wij ons al druk voor op de komende editie van de 8 van Langezwaag. Op zaterdag 25 februari kan iedereen weer de sportschoenen aantrekken voor een georganiseerd rondje in en om Langezwaag. Onderweg staan natuurlijk weer de diverse verversingposten, we zijn altijd erg blij met de vele vrijwilligers die we kunnen mobiliseren. De laatste jaren hebben we de tijdsregistratie elektronisch geregeld in samenwerking met EventTimer, mijninschrijving.nl.

Dit jaar is alweer de 34ste editie van de 8 van Langezwaag met afstanden over 5, 10, 16 en 21 km en niet te vergeten de 2 km lange kidsrun. Meedoen aan de 8 van Langezwaag is geschikt voor iedereen die wel eens aan hardlopen doet, kom in beweging en neem je vrienden, collega’s of teamgenoten mee! Je hebt nog wel een aantal weken om in vorm te komen. Inschrijven kan nu al via www.mijninschrijving.nl! Zien we jou ook de 25ste februari aan de start?

De organisatie 8 van Langezwaag

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 17 13-01-2023 13:51
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 18 13-01-2023 13:51

Energiecoaches gezocht!

In januari 2023 start een nieuwe cursus voor energiecoaches. Ben je geïnteresseerd in energiebesparende maatregelen en wil je dat vervolgens graag delen met dorpsgenoten?

Geef je dan op voor de cursus (5 avonden) via pb@ langezwaag.com! Deelname is gratis, de planning is in overleg en de organisatie is in handen van de gemeente Opsterland.

Verplaatsing bushalte

Bij het kruispunt Hegedyk-Boenders-De Plasse is eind vorig jaar een nieuwe bushalte geplaatst.

De twee bushaltes uit de kom van Langezwaag zijn hiermee komen te vervallen.

De provincie Fryslân heeft dit het afgelopen jaar voor diverse plaatsen besloten om zo te kunnen bezuinigen op het vervoer.

Met ingang van week 50 van vorig jaar is de nieuwe dienstregeling ingegaan.

Vanaf dat moment is de in- en uitstapplaats voor de bus aan de noordkant van Langezwaag bij de kruising van De Boenders met de Hegedyk!

Nieuws over het uitbreidingsplan

Maandag 28 november sprak de gemeenteraad over

Plaatselijk Belang 19

het bestemmingsplan Langezwaag Noord. Plaatselijk Belang heeft tijdens deze oriënterende raadsvergadering ingesproken om een toelichting te geven op het proces dat tot het voorstel heeft geleid.

Een nieuwbouwplan voor de kleine dorpen in Opsterland is momenteel alleen mogelijk onder de voorwaarde dat het een initiatief vanuit het dorp is. Er is nog niet veel ervaring met een dergelijke aanpak vandaar PB aanwezig was op deze vergadering. er ook een aantal aanbevelingen meegegeven aan de raad.

Op maandag 12 december heeft de raad een beslissing over het voorstel genomen. Met een royale meerderheid van stemmen is het voorstel goedgekeurd.

Spreekuur 60KM zone Hegedyk – Skeane Ein

Op woensdag 15 februari a.s. van 19.00 tot 20.00 uur, organiseert Plaatselijk Belang een spreekuur voor omwonenden van de afslag Hegedyk – Skeane Ein, in het Dorpshuis.De gemeente geeft dan uitleg over de 60 km zone die daar in de 2e helft van 2023 gerealiseerd gaat worden.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 19 13-01-2023 13:51
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 20 13-01-2023 13:51

Het huidige pand. Laatst bekend als dorpscafé Sweagen sloot haar deuren op 1mei 2000

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com Dorpsarchief 21 Contactpersoon: Wil Zwanenburg Telefoon 0616895069 E-mail dorpsarchieflangezwaag@gmail.com https://dorpsarchieflangezwaag.jouwweb.nl
het Dorpsarchief
Uit
1910 – Café Zwaan ’t Hou 11 De ansichtkaart is gestempeld op 17 september 1910
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 21 13-01-2023 13:51

It Aventoer 22

Het kalenderjaar zit er op en op school vierden we de decembermaand als vanouds. Op vrijdag 2 december hebben we met veel kabaal Sinterklaas en zijn pieten ontvangen. Wellicht heeft u de aankomst meegekregen… Meester Maarten had de pepernoten aan laten branden, de hal vulde zich met rook en toen … Gelukkig was daar de brandweer om de rook te bestrijden. Het is goed gekomen en Sinterklaas kon daarna rustig de klassen in. De kinderen hebben een gezellige ochtend gehad met mooie surprises en cadeaus.

De verkeerssituatie is in de vorige dorpskrant ook al even besproken en blijft ook in de komende tijd op de agenda staan. Zo hebben we “nieuwe” afspraken gemaakt voor het halen en brengen van de kinderen, waarbij we nogmaals vragen om zoveel als mogelijk op de fiets te komen. Deze afspraken zijn terug te vinden op skoalleitaventoer.nl, de website van school. Indien ouders, pakes of oma’s met de auto komen dan het verzoek om in de zijstraten van de school te parkeren en het rijden in de straat van de school te voorkomen. Mocht u als (dorps) bewoner hierover in gesprek willen gaan, bent u van harte welkom bij de directeur.

De bijdrage komt dit keer van groep 4, zij schrijven en tekenen over tradities in de winter. Kijk, lees en geniet! Voor nu wensen wij u, samen met uw dorpsgenoten, familie en vrienden, namens alle kinderen en teamleden van It Aventoer een goede start van 2023.

Het team van It Aventoer

Het Klaverbledtsje
Beste inwoners van Langezwaag, Luxwoude en Jonkersland,
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 22 13-01-2023 13:51
23 010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 23 13-01-2023 13:51
It Aventoer
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 24 13-01-2023 13:51
25 010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 25 13-01-2023 13:51
It Aventoer
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 26 13-01-2023 13:51

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

27
Recept
smakelijk, Marjo de
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 27 13-01-2023 13:51
BEEF TERRIYAKI Eet
Haan
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 28 13-01-2023 13:52
De 8
Langezwaag 29 010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 29 13-01-2023 13:52
van

Overig nieuws

Spotta folders

Met ingang van 1 januari 2023 is het bezorgen van de folders veranderd.

Gemeente Opsterland is van mening dat er meer gedaan moet worden aan papierverspilling. In diverse grote steden werkt Spotta al langer met deze Ja sticker, met redelijk goed resultaat. In Friesland zijn wij echter de eerste gemeente die aan dit project deelnemen. Groot nadeel hiervan is dat er wijken opgedoekt zijn en dus ook hele wijken geen folders meer krijgen.

Afgelopen december is er een aantal keren een flyer bij de folders bezorgd met een Ja sticker. Wij zijn al een hele tijd bezorger in het buitengebied rond Langezwaag.

Tot 2 dagen voor kerst wisten wij niet anders dan dat we voortaan iets minder folders hoefden te bezorgen want ja wij zagen ook hier en daar de Ja stickers verschijnen.

‘s Avonds krijg ik een telefoontje van ik denk de hoofdvestiging van Spotta ( Utrecht) met de mededeling dat mijn wijk komt te vervallen! Wel wordt mij meteen gevraagd of ik de wijk Langezwaag wil gaan doen. Na overleg thuis besluiten wij dit te gaan doen.

Ons nieuwe wijk is het dorp, een stuk Hegedijk en een stuk Lytse Wijngaarden. Het achterste deel van de Hegedijk vanaf de Bonteboksleane, Plasse, Klidze Rjocht, Alde Ie, Lange Ein en een deel Lytse Wijngaarden zijn komen te vervallen. En juist hier zitten veel stickers!

Inmiddels ben ik met Spotta aan het touwtrekken om deze adressen toch te mogen gaan bezorgen maar de kans is zeer klein dat dit gaat lukken. Als reden geven ze op dat dan de wijk te groot worden. Communicatie met dit bedrijf loopt helaas erg stroef.

Tot die tijd kunnen mensen die wel folders willen ze in het weekend bij ons thuis afhalen. Andere mogelijkheid is om via internet een folderpakket samen te stellen. Dit kan op Kiesjefolders.nl

Ik hoop binnenkort beter nieuws te hebben, we wachten af. Hopelijk krijgen we groen licht!

Als er nog mensen zijn die wel folders willen hebben maar geen sticker meer hebben, die kun je ook nog bij ons afhalen

Vriendelijke Groet, Elina en Sietske Voolstra Skoalplein 4

Druk gezin in Langezwaag zoekt poets- en opruimwonder

Het speelgoed van de kinderen puilt uit de bakken. De vaatwasser is nog niet leeggeruimd, de ontbijtborden vind je op het aanrecht. Plakkerige kinderhandjes hebben afdrukken achtergelaten op de ramen en deuren. En in de vensterbanken liggen wolkjes stof. Krijg jij hier poets- en opruimkriebels van? Lees dan snel verder!

Een druk gezin (werkende ouders, twee kinderen, een hond en een kat) uit Langezwaag is op zoek naar een hulp in de huishouding voor drie à vier uren per week. Wat ons betreft kun je niet snel genoeg beginnen en we hopen dat we over een paar weken tegen elkaar kunnen zeggen dat we nooit meer zonder je willen.

Wat verwachten we van jou?

Dat je van aanpakken weet, het werk zelf ziet en een handen-uit-de-mouwen-mentaliteit hebt. Binnen een paar weken heb je een fijne routine gevonden voor het werk in ons huis. Je bent grondig in je schoonmaakwerk en houdt van orde scheppen in de chaos. Je bent niet bang voor honden en katten en staat open voor feedback.

Wat bieden we jou?

- Een mooie klus voor 3 à 4 uren per week, bij voorkeur op maandag, dinsdag of vrijdag.

- Als je eens wat langer blijft voor een extra klus, betalen we hier uiteraard voor.

- Jouw favoriete schoonmaakmiddelen om mee te werken.

- Een overheerlijk kopje koffie voordat je aan onze monsterklus begint :-) - Vergoeding in overleg.

Neem contact op!

Wij zijn heel hard op zoek naar diegene die het leuk vindt om ons dit wekelijkse werk uit handen te nemen. Denk jij bij ons te passen? Stuur dan snel jouw reactie naar hulpgezochtlangezwaag@gmail.com.

Naam van de indiener is bij de redactie bekend.

Kaartavonden

Aanvang

Het Klaverbledtsje
30
januari 2023 18 februari 2023 18 maart 2023 8 april 2023
21
19.30 uur in de kantine.
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 30 13-01-2023 13:52
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 31 13-01-2023 13:52
010-076 Klaverbledtsje ed_5_47_2023.indd 32 13-01-2023 13:52
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.