Klaverbledtsje editie 3 jaargang 47 2022

Page 1

Nr. 3 - jaargang 47 - 2022

jdrage. Zonder de i b e g i ragen ijk en lige bijd rijwill

se v nze actie voor de vrijweeil r per jaar een kleaunrrier als ro Jaarlijk lfde m om 8 k wij wee ogelijk op deze ouden

van actie is et niet m hoogte en. De v gen is h e ra g d ij te oor de b v it e u e g ti el erg li je s il e e ts h led vrijw sugg n wij Klaverb t u een dres zij il rd a e r W e e ie door . ri ll p a rd ju 0 gev gen 10,0 anisee ra € v rg n r . o a a e v a g g ar steunen eur m bedra vorig ja an de d dtsje te et een a le M ie rb ? ll e e ju v je g ra ’t Kla p op iet bij uw bijd nieren ikkie-ap omen n 3 nde ma of de T a n. Wij k e ra ta d e 294965 rs 2 re m e 3 v te de ca ABO0 an ond n v R a L v 1 N n lp g a u v beh kenin middel en met bankre drage. e scann ken op d e o o illige bij -c rb e R jw v ri Q v O . . n rbledtsje .v o telefo tsje o.v ‘t Klave d r le u le ie tu rb b s e o e m nb ’t Klav dactie e tichting nkt. Re a t.n.v. S d e b eel erg Alvast h

Ook dit

jaar h

ge lli i ijw vr e e s rag 30 jk rli bed ina a g Ja pa p o

Kerknieuws

Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 1

13

Kinderwoud

21

SV Langezwaag

29

04-11-2022 14:10


Planning seizoen

2022 – 2023 Kopijdatum

Verschijningsdatum

Editie 4

1 december 2022

16 december 2022

Editie 5

5 januari 2023

20 januari 2023

Editie 6

16 februari 2023

3 maart 2023

Editie 7

6 april 2023

21 april 2023

Editie 8

18 mei 2023

9 juni 2023

Dorpsagenda 13 november 2022 ............................ 10.00 uur Kerkdienst ds. Frans Willem Verbaas 18 november 2022 ............................ 20.00 uur Benefietconcert in de kerk 19 november 2022 ............................ 14.00 uur Intocht Sinterklaas 22 november 2022 ............................ 19.30 uur Film ‘The Visitor’ in de kerk 23 november 2022 ............................ 20.30 uur Algemene ledenvergadering Sportvereniging 26 november 2022 ............................ 14.30 uur Grote kerstkaart maken in de kerk 26 november 2022 ............................ 19.30 uur Kaartavond 27 november 2022 ............................ 10.00 uur Kerkdienst da. Christine Schlette 10 december 2022 ................18.00 – 22.00 uur Kerstfair in dorpshuis 11 december 2022 ............................ 10.00 uur Kerkdienst ds. Frans Willem Verbaas 12 december 2022 ............................ 20.00 uur Ledenvergadering IJsclub 17 december 2022 ............................ 19.30 uur Kaartavond 7 januari 2023 Langsweachster snertwandeltocht 24 januari 2023 Nieuwjaarreceptie 25 februari 2023 8 van Langezwaag

Nr. 3 - jaargang 47 - 2022

Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 2

Kijk voor de actualiteit van de kerkdiensten ook op www.kerklangezwaag.nl

04-11-2022 14:11


Redactie Voorwoord en inhoud

Voorwoord

Nummer 3 - november 2022

Op een hele mooie oktoberdag, het lijkt wel zomer, schrijf ik dit voorwoord. De zon schijnt regelmatig, de bladeren vallen van de bomen en struiken, de paddestoelen groeien en buiten is het (bijna) 20 graden.

3

Jaargang 47

Colofon Bestuur: Wietse Bosma, Mattie Homsma

Redactie: Hans Dekker, Bart Boersma en Wietse Bosma

Het aanbod aan kopij voor deze 3e editie van ’t Klaverbledtsje was weer divers. Zo als gewoonlijk treft u weer bijdragen aan van It Aventoer, de kerk, de sportvereniging, het dorpshuis, het dorpsarchief en Kinderwoud. Ook de column van Hielke de Vries ontbreekt niet. Daarnaast een aantal andere bijdragen en (voor)aankondigingen over komende activiteiten.

Vrijwilligers: Uilkje de Jong, Oege de Jong, Elly Flapper, Jantine Rozenberg, Petra Kip, Piet de Jong, Henk Sietzema, Alie Kramer, Jantsje Brinkhoff, Mattie Homsma, Jimmie de Haan, Maaike Bijker, Laurens Sierdsma en Karin Otter.

E-mail: Redactie: redactieklaverbledtsje@outlook.com Advertenties/bestuur: info@klaverbledtsje.nl

In deze editie vragen wij als bestuur van ’t Klaverbledtsje ook extra aandacht voor ons zelf. Om elk seizoen 8 edities van ’t Klaverbledtsje uit te kunnen geven is er een bepaald budget nodig. Het budget wordt samengesteld uit de advertentieopbrengsten en de vrijwillige bijdragen. In

Inhoudsopgave: Voorwoord ...........................................................3 Dorpshuis ............................................................5 Column Hielke.....................................................9 Kerknieuws .......................................................13

deze editie vragen wij u, zie voorpagina en pagina 30,

Dorpsmaaltijd....................................................19

om uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage weer aan ons over

Kinderwoud .......................................................21

te maken. Daarvoor kunt u de QR-code gebruiken

It Aventoer .........................................................23

maar u kunt uw bijdrage ook overmaken naar onze

Recept................................................................27

bankrekening NL 90 RABO 0322 949 653.

Sportvereniging ................................................29 Overig nieuws ...................................................30

Ik wens u weer veel leesplezier.

Namens bestuur en redactie, Wietse Bosma Bezorgklachten: Klaverbledtsje niet of (te) laat ontvangen? Mail ons: info@klaverbledtsje.nl of bel: 06 45 63 04 63

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 3

04-11-2022 14:11


Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 4

04-11-2022 14:11


Dorpshuis Berichten op een rij .....

Op vrijdag 30 september ging dan toch de lang geleden aangekondigde pubquiz door. Monique Jansma en Marieke van Grootel verzorgden met veel enthousiasme een zeer geslaagde avond. De ruim 60 deelnemers moesten de hersenen regelmatig goed laten kraken, want er zaten pittige vragen tussen. Desondanks was iedereen erg tevreden; hopelijk voor herhaling vatbaar.

5

Nagekomen dorpshuis nieuws Het dorpshuis is – naast het binnen schilderwerk – ook opgefleurd met nieuwe schilderijen. Deze zijn door Marian van der Werf gemaakt en blijven voor onbepaalde tijd hangen. Het geeft nieuw elan aan de saamhorigheid in het dorp en kan zorgen voor nieuwe impulsen en ideeën. Wij zijn erg blij met dit initiatief en hopelijk onze gasten en bezoekers ook.

Het binnenwerk van het dorpshuis ziet er na de schilderbeurt weer pico bello uit. Zoals al eerder door de sportvereniging gemeld, hebben ook wij erg veel last van de hoge energieprijzen. Daardoor zijn wij genoodzaakt passende maatregelen te nemen, zoals: Hoofdzakelijk 1 ruimte (’t Petear) gebruiken De andere ruimtes niet of nauwelijks gebruiken De schuifdeuren van toneel sluiten De temperatuur standaard lager zetten. Hiermee hopen wij de energiekosten enigszins te kunnen temperen. Daarnaast zijn we samen met de sportvereniging ook in gesprek met de gemeente om te kijken naar hulp en ondersteuning m.b.t. dit vraagstuk. Als u dit leest hebben we - na vele jaren van afwezigheid – weer een muziekavond mogen beleven. Reinder, Wytze en Jannie verzorgden op 5 november een avondvullend programma met quiz en muziek uit de 60’s, 70’s en 80’s. Op dit moment staan de volgende activiteiten gepland:

Zaterdag 10 december KERSTFAIR Zaterdag 14 januari 2023 NIEUWJAARSRECEPTIE We hopen dit jaar ook weer een kinderdisco op oudejaarsdag te organiseren, maar dat is nog niet helemaal zeker. De nieuwjaarsreceptie wordt gezamenlijk georganiseerd door het dorpshuis, de sportvereniging, plaatselijk belang en de kerk. Nadere informatie volgt in de volgende edities van het Klaverbledtsje en op sociale media. Benno van den Akker, voorzitter dorpshuis

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 5

04-11-2022 14:11


Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 6

04-11-2022 14:11


Dorpshuis

7

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 7

04-11-2022 14:11


Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 8

04-11-2022 14:11


Column Hielke

9

‘Remkessen’ We leven in een tijd van onzekerheden. Mensen worden hard geraakt door de oplopende energiekosten welke hoofdzakelijk een gevolg zijn van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Bijna alles wat we dagelijks eten of gebruiken, heeft een grote component energie met als gevolg forse prijsstijgingen van producten in de food en non-food. De woningmarkt is schaars met als gevolg torenhoge prijzen. En voor veel starters is een huis kopen onbereikbaar. De stikstofcrisis heeft de landbouw in haar greep. Maar ook andere belangrijke sectoren in onze economie zoals woningbouw ervaren de gevolgen van reductie van stikstof om de natuur te behoeden voor verslechtering. Er is een stijgende trend te zien dat wereldwijd het klimaat grilliger en extremer wordt en de gemiddelde temperaturen stijgen met als gevolg misoogsten en natuurrampen. Dan is er ook nog een crisis wat betreft immigratie. Ons hart zegt dat mensen die door oorlog of vervolging het land moeten ontvluchten welkom moeten zijn, maar ons verstand zegt dat we niet ongebreideld economische vluchtelingen hiernaartoe kunnen laten komen, ondanks de grote schaarste aan personeel. Nee, de huidige tijd kent veel onzekerheden en grote vraagstukken waar wij in Langezwaag of zelfs in Nederland soms weinig of geen invloed op hebben. Toch hoor je veel zorgen over de toekomst voor onze jonge generaties en ook voor onszelf. Terecht als je bedenkt dat een paar wereldleiders met een druk op een rode knop kunnen bepalen ‘er zijn of niet’. Dat zwart / wit denken zie je ook in de polariserende samenleving, verschil in rijk en arm en stad en platteland. Het lijkt steeds lastiger te worden om besluiten te nemen die nodig zijn voor het oplossen van grote vraagstukken in onze samenleving. Dit probleem lijkt meer of minder ook waarneembaar in de rest van de wereld. Voorop gesteld dat crisissen van alle tijden zijn, het verschil is dat we elke nieuwe crisis tegenwoordig uitgebreid op tafel krijgen door de diverse media. Zelfs het Klaverbledtsje doet daar, zij het op beperkte schaal, aan mee. Nu is het probleem niet om een probleem of crisis te benoemen, maar hoe lossen we het op. Vooral in deze polariserende samenleving met stevig gewortelde meningen is dat lastig aan het worden. Als we de stikstofcrisis nu even nemen, dan leek die bijna onoplosbaar door onder andere oplopende verschillen tussen stad en platteland en hoe om te gaan met rentmeesterschap en klimaatadaptatie. Politiek en boeren stonden lijnrecht tegenover elkaar. Tot een oude wijze man met ervaring en gezag, de Groninger Johan Remkes na uitgebreide consultatie alle stakeholders aan tafel kreeg. Zijn advies aan de betrokkenden was in feite simpel; toon respect voor elkaars positie en dan is een oplossing binnen handbereik zonder dat het doel uit het oog wordt verloren. De trekkers worden weer gebruikt waar ze voor zijn en boer en politiek zitten weer aan tafel om kansen en oplossingen uit te werken. Dit voorbeeld van een oude wijze man/vrouw zien we ook in de geschiedenis terug in het stamhoofd of de dorpsoudste, om mensen met een geschil bij elkaar te brengen en een oplossing voor te stellen. Daarom is de titel van deze column ‘Remkessen’. Schijnbaar onoplosbare crisissen, laat daar een Remkes-figuur op los!

Hielke

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 9

04-11-2022 14:11


Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 10

04-11-2022 14:11


Redactie

11

Hij komt, Hij komt…! Sinterklaas komt op zaterdag 19 november 2022 met z’n Pieten naar Langezwaag! En nu weten we ook hoe! Sinterklaas gaat met z’n Pieten door de straten van Langezwaag en stopt in elke straat om daar de kinderen te bezoeken! Op de volgende plaatsen maakt de Sint een stop: 1

14.05 uur terrein Garage Bosscha ‘t Hou

2

14.20 uur terrein fam. Eppinga, Boerestreek 12

3

14.35 uur terrein Autobedrijf Klaassen Hegedyk

4

14.50 uur parkeerplaats school Klamp/de Finne

5

15.05 uur Skoalplein t.h.v. nr. 17

6

15.20 uur Jister t.h.v. nr. 17

7

15.35 uur Tsjerkeleane t.h.v. nr. 7 en 9

3

6 5 7

4 1

2

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 11

04-11-2022 14:11


Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 12

04-11-2022 14:11


Kerk 1 Miljoen Mini-Missies (1MMM) start in Langezwaag Op 3 september stond er tijdens het dorpsfeest een caravan voor het dorpshuis. Daar werden 32 ideeën voor mini-missies opgehaald over hoe het in Langezwaag beter, duurzamer en socialer kan. Het project, waarin inwoners van dorpen (of plekken in Zuidoost-Fryslân) worden aangespoord zelf na te denken over verbeteringen in hun omgeving, kan mogelijk worden gemaakt door geld uit de Regiodeal, aldus Gretha Oost, oprichter en initiatiefnemer van 1MMM. (foto: JurjoesMedia)

13

Zuidoost-Fryslân een project gelijk als in Langezwaag te doen. Akkrum is in de gemeente Heerenveen daarvoor al aangewezen. Voor alle projecten die in Langezwaag worden opgestart onder 1 Miljoen Mini Missies (1MMM) zijn Monique Jansma en Wietse Bosma de coördinatoren, of, zoals wij dat noemen Mienskipskapteins. Wil je hier meer over weten of wil je een bijdrage leveren? Monique is te bereiken op telefoonnummer 06 10 62 18 12 en Wietse op 06 45 63 04 63.

Nieuwe afspraken met koster Henk de Vries Met Henk de Vries, onze koster, zijn nieuwe afspraken gemaakt. Het takenpakket van Henk gaat toenemen met onderhoud van het kerkhof en voor een groot deel ook het onderhoud van de begraafplaats. Als kerk zijn we blij de prettige samenwerking met Henk op deze wijze voort te kunnen zetten.

OPROEP Tijdens een zeepkistsessie zo’n twee weken later in de kerk van Langezwaag werden vier ideeën uitgekozen die in het dorp de meeste steun kregen. Het dorp gaat bezig met de uitvoering van deze ideeën. Anderen worden later opgepakt of samengevoegd.

Wie van u heeft leuke ideeën en wil meedenken en helpen bij het mooier en toegankelijker maken van onze begraafplaats? Meld u aan bij scriba@ kerklangezwaag.nl.

Zo zal er een dorpsmaaltijd georganiseerd worden met groenten uit de eigen dorpstuin, wil de dominee de begraafplaats mooier en toegankelijker maken, wordt geprobeerd het dorp schoner te krijgen door het te ontdoen van afval en hondenpoep, en wordt het dorpsbos de komende vijf jaar mooier gemaakt en krijgt het een educatieve functie. De mini-missies worden in de uitvoering verder niet gefinancierd door 1MMM. Dat moet Langezwaag zelf doen. Deze mini-missies, of ‘mienskipsinitiatieven’, worden zichtbaar en tastbaar gemaakt door een 1MMM kunstwerk, een baken dat symbool staat voor de gedeelde visie voor een duurzame toekomst. Een lokaal gekozen kunstenaar legt de essentie van de dromen, ideeën en mini-missies vast op het herkenbare 1MMM-kunstwerk als symbool van de nieuwe energie. 1MMM is in Langezwaag van start gegaan, maar het doel is om in tenminste alle vijf gemeenten in www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 13

04-11-2022 14:11


Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 14

04-11-2022 14:11


Kerk

15

Dankbaarheid is een kunst Begin november wordt vanouds in kerkelijke kringen een ‘Dankdag voor gewas en arbeid’ gevierd. Aan het eind van het oogstseizoen wordt God gedankt voor de opbrengst van het land, van de natuur en van het werk van onze eigen handen. In onze kerkelijke gemeente cultiveren we onze dankbaarheid niet meer in een aparte, doordeweekse ‘dankdienst’, en eigenlijk is dat jammer. Want wat is ertegen om één dag van het jaar onze dankbaarheid een beetje op te poetsen? Wat is ertegen om ons één dag in het jaar te oefenen in de elegante kunst van de dankbaarheid? Het tegenovergestelde van dankbaar zijn is klagen. Of mopperen. Of boos zijn. Om de een of andere reden gaat klagen of mopperen of boos zijn ons heel makkelijk af. Alsof we er een natuurlijk talent voor hebben. En we kunnen het ook heel lang volhouden. Soms blijven we moeiteloos jarenlang boos op deze of gene, of op onszelf, of op God. Dankbaarheid houden we vaak minder lang vol. Alsof we het vanzelfsprekend vinden als het ons goed gaat, of als iemand goed voor ons is. Dankbaarheid is een blomke dat in weinig hofke bloeit, dichtte Guido Gezelle al. Wij leven in een tijd waarin velen van ons wel reden hebben om zich zorgen te maken. De inflatie is torenhoog. De energieprijzen zijn nog hoger. Veel boeren voelen zich bedreigd in hun bestaan. Veel burgers maken zich zorgen om het klimaat. Werkgevers kunnen amper personeel vinden. Jongeren hebben de grootste moeite een fatsoenlijk huis te huren of te kopen. De betrouwbaarheid van onze overheid heeft een paar flinke deuken opgelopen. In de zorg en in het onderwijs loopt heel veel niet op rolletjes. Aan de rand van Europa woedt een oorlog waarvan wij tot in onze Friese dorpen de gevolgen merken. Allemaal reële zorgen, en deze opsomming kan met gemak nog worden uitgebreid. Wie wil, kan dag en nacht doorgaan met klagen. En op de social media vinden we altijd wel iemand die er nog een schepje bovenop wil doen. Maar juist in zorglijke tijden is het goed om ook oog te hebben voor wat juist wel goed is en goed gaat. Zo’n positieve visie kan helpen om niet weg te zakken in gemopper en geklaag. Om niet te verzuren. Om een gezonde en realistische balans te bewaren. Want laten we eerlijk zijn: er gaat nog steeds heel veel goed in deze wereld. Al is het maar dat de zon iedere dag nog steeds gratis opkomt en begint te schijnen. En dat de natuur ons iedere dag blijft verbazen. En dat we jaren van ongekende welvaart achter de rug hebben. En dat we ons leven kunnen delen met anderen. En dat de meeste mensen bereid zijn een helpende hand uit te steken als ze zien dat mensen in hum omgeving gebrek lijden. En al is ons democratische bestel beslist niet perfect, in vergelijking met zoveel andere landen doen we het nog steeds helemaal niet slecht.

En voor wie het wil zien, gebeurt er iedere dag ergens wel een groot of klein wonder, vaak vlak voor onze ogen. Net als een lichamelijke conditie, is ook een positieve, dankbare kijk op het leven iets dat geoefend moet worden. Anders raken we die kijk ongemerkt kwijt. Daarom was die jaarlijkse dankdag nog niet zo’n slechte uitvinding. De dankdag valt dit jaar op woensdag 2 november. Ik schuif hem dit jaar in Langezwaag gewoon drie dagen terug: naar zondag 30 oktober. Ik maak van die zondag een dankdag, en van de kerkdienst een dankdienst. Zodat we ons ook dit jaar kunnen oefenen de kunst van de dankbaarheid. Ds. Frans Willem Verbaas

Voor de kinderen: Samen een reusachtige kerstkaart maken op zaterdagmiddag 26 november Het plan is om in de maand december een grote kerstkaart op te hangen voor de kerk. We weten al welke wens we erop gaan zetten: Geef elkaar warmte! Maar de kaart zelf moet nog geschilderd worden. We denken aan sterren, en engelen en een kerststal... Wanneer de kaart geschilderd is, laten we er een mooie banner van maken. Kinderen van Langezwaag, Luxwoude en Jonkerslân zijn op zaterdagmiddag 26 november om 14:30 uur welkom in de kerk om mee te werken aan deze enorme kerstkaart. De kerk zorgt voor verf en kwasten en limonade en wat lekkers. Hopelijk zorgen de kinderen voor de rest. En o ja, vaders en moeders en pakes en beppes zijn ook welkom! Inlichtingen bij ds. Frans Willem Verbaas, ‘t Hou 2a, 06-39510898. www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 15

04-11-2022 14:11


Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 16

04-11-2022 14:12


Kerk

17

GROOTSCHEEPSE INZAMELINGSACTIE VOOR OEKRAÏNE ZEER GESLAAGD

Onder de oproep ‘Laat uw hart spreken’ werd een grootscheepse inzamelingsactie georganiseerd door de kerken in de regio rond Gorredijk. Ook de kerk van Langezwaag deed aan deze actie mee die liep tot 16 oktober. Het was hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen in Langezwaag en de regio spullen beschikbaar hadden gesteld. Dozen en tassen vol dekens, warme kleding, voedsel, allerlei medicijnen en toiletartikelen werden binnengebracht. De mensen daar zijn écht geholpen met de spullen die zijn ingezameld. We willen alle gulle gevers hartelijk bedanken. Op zaterdag 22 oktober werden de laatste spullen naar Gorredijk gebracht. Er was een groot aantal vrijwilligers, waaronder ook veel Oekraïners, die hielpen bij het sorteren en uit- en inladen van alle spullen in het busje van de organisatie. Er waren zelfs zoveel goederen dat er maar liefst drie ritten gemaakt moesten worden. Een deel (ongeveer 1 verhuiswagen vol) moet later nog worden opgehaald. Een ongekend succes! De spullen zijn eerst naar een loods gegaan in de Noordoostpolder. Daar wordt alles gesorteerd, dat wat nog niet in dozen zit in dozen gedaan en op soort en formaat op pallets gezet. Volgende week brengen vrijwilligers alles in vrachtwagens naar een distributiecentrum in Polen. Daar wordt alles verdeeld over vrachtwagens en bussen die de goederen naar Oekraïne brengen, met name naar Oost-Oekraïne waar de nood het hoogst is.

De organisatie draait helemaal op vrijwilligers. De enige kosten die gemaakt worden, is voor diesel. Als er nog organisaties of diaconieën zijn die daarvoor geld beschikbaar willen stellen, dan is dat zeer welkom. Geld wat over is, wordt gebruikt om voedsel te kopen waarmee de vrachtwagens worden afgevuld: partijen aardappels, wortelen, uien, lang houdbare producten zijn tegen kostprijs aangeboden door producenten. Veel dank aan iedereen die zich voor deze actie heeft ingezet! NL97RABO0384769179 t.n.v. Diaconie HHG Doornspijk-Nunspeet ovv: Sponsoring Hulp Oekraïne via Van het Goor.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 17

04-11-2022 14:12


Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 18

04-11-2022 14:12


Dorpsmaaltijd

19

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 19

04-11-2022 14:12


Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 20

04-11-2022 14:12


Kinderwoud Bso Langezwaag.

De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het kinderwoud brede thema Aju Paraplu! Binnen dit thema deden we allerlei herfstachtige activiteiten waarbij de paraplu centraal stond. We knutselden spinnetjes, maakten zelf parapluutjes, maakten mooie herfstbomen en deden herfstspelletjes buiten. Deze week hebben we herfstvakantie! We werken aan het thema de Waanzinnige Boomhut. Misschien kennen jullie deze boeken wel. De Jongens Andy en Terry hebben een boomhut met wel meer dan 200 verdiepingen. En dat is dus niet zomaar een boomhut. De boomhut heeft een eigen bioscoop, een marshmallowmachine, een zwembad met echte haaien, een bowlingbaan en ga zo maar door. Je kunt het zo gek niet verzinnen. We gaan dus op de bso ook allerlei knotsgekke activiteiten doen. Zo staat er onder andere levend bowlen op het programma en gaan we ons eigen kampvuur maken waar boven we pompoensoep gaan maken. Na de herfstvakantie gaan we griezelen op de bso! We starten dan met het thema Griezelende Griezels!

21

Zo was er een week lang een herfst blotevoetenpad op onze groep. Met je blote voetjes voelt het toch heel anders dan met je handen. (Zo konden we meteen ook goed oefenen met het zelfstandig aan en uittrekken van onze sokken en schoenen). Ook kwam Ute bij ons op de peuteropvang voor een hele leuke workshop. Het was echt een ochtend vol kleur, muziek, lichtjes en heel veel plezier! We hebben een regenboog gemaakt met m&m’s en warm water, tenten gebouwd en wind gemaakt met de parachute. Ute had ook een harp meegenomen en kon prachtige lichtjes op ons plafond toveren.

Peuteropvang Boartlik Begjin Langezwaag. Deze maand zijn we nog druk bezig met het thema Ajuparaplu!. We hebben een herfstbak op de groep waar we kunnen spelen met kastanjes, eikels, bladeren, takken en dennenappels. We hebben de herfstspulletjes hiervoor met zijn allen opgezocht. We hebben een mooie wandeling gemaakt in het dorp en toen allemaal bladeren en eikels gevonden. De kinderen hebben thuis met hun ouders ook heel veel opgezocht en nu hebben we dus een mooie bak vol! We konden er ook leuke activiteiten mee doen.

Oproep: We zoeken nog een vrijwilliger op de peuteropvang. Lijkt het je leuk om samen met de peuters een ochtend plezier te hebben dan is dit nu je kans. We zoeken iemand die één ochtend in de week van half 9 tot half 1 ons wil komen helpen. Voor informatie mag je contact met ons opnemen (Langezwaag@ kinderwoud.nl), maar Je mag natuurlijk ook gewoon een keer langskomen. Wie weet tot snel!

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 21

04-11-2022 14:12


Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 22

04-11-2022 14:12


It Aventoer

23

Beste inwoners van Langezwaag, Luxwoude en Jonkersland, De eerste bladeren waaien op het moment van schrijven van de bomen en landen ergens verderop in een struik of in een berm; de herfst is dan nu echt begonnen. Met het intreden van de herfst beginnen ook de donkere dagen voor de kinderen en de dagen dat zij -in ieder geval- in de ochtend door het donker naar school moeten komen. Voor de kinderen vanuit Luxwoude voor het eerst een donkere tocht naar school. Voor de kinderen uit Jonkersland inmiddels vaste prik. Mocht u het licht op de fiets nog niet hebben gecheckt? Doe het dan na het lezen van mijn verhaal. Dan kunnen alle kinderen straks veilig op de fiets naar school. Ook de verkeerssituatie voor de school zal drukker gaan worden. Met meer auto’s en minder fietsen is de ruimte die we met elkaar moeten delen schaars. Dit leidt soms tot kleine ergernissen van de buurt of van ouders die staan te wachten. Maar als we elkaar allemaal de ruimte geven, zorgen we er samen voor dat het voor kinderen veiliger wordt. Daarom aan de ouders/verzorgers nogmaals het verzoek om zoveel mogelijk op de stoep of op de parkeerplaats te gaan staan wanneer u staat te wachten op de kinderen en uw auto niet in de bochten te parkeren. Bij voorkeur komt u natuurlijk op de fiets of te voet. Aan de buurtbewoners de vraag om tijdens de piekmomenten (tussen 8.15 uur - 8.45 uur en tussen 14.15 uur en 14.45 uur) indien mogelijk het dorp in of uit te rijden via het Spant of de Tsjerkeleane. Zo rijden er minder auto’s voor de school langs tijdens deze -toch

al- drukke momenten. Ook is er voor de kinderen een extra ingang naar de fietsenstalling gecreëerd, waardoor zij niet meer over de weg naar de fietsen hoeven te lopen. Zo doen we allemaal wat om de situatie rondom school voor de kinderen zo veilig mogelijk te maken. Werkt u mee? Op school zit nu ook de eerste periode erop. Een drukke en gezellige periode waar, naast hard leren, ook tijd was voor ontspanning. Zo deden wij mee aan de ‘groene spelen’. Een sportactiviteit waarbij sporten vooral in het thema staat van samenwerken. Ook hebben groep 5 en 6 bezoek gehad van niemand minder dan Pieter Koolwijk, kinderboekenschrijver van de boeken ‘Gozert’ en ‘Luna’. We hebben een verkeersflits gehouden waarbij de kinderen van alles leerden over de remweg, dode hoek, oversteken en afleidingen in het verkeer. En voor de herfstvakantie sloten we af als winnaar van een prijsvraag. We wonnen een gigantisch parcours op het plein van het James Bond spel. Benieuwd? Vraag uw (klein)(buurt) kinderen eens. Ze zullen er vast heel enthousiast over vertellen. De bijdrage komt deze editie van groep 6. Zij hebben in tweetallen gewerkt aan een acrostichon, oftewel een naamgedicht. Veel leesplezier!

Het team van It Aventoer

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 23

04-11-2022 14:12


Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 24

04-11-2022 14:12


It Aventoer

25

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 25

04-11-2022 14:12


Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 26

04-11-2022 14:12


Recept

27

Heerlijk toetje voor kinderen

Ingrediënten

•• •• Bereidingswijze ••

1 pakje dr Oetker Kloppudding 500 ml. melk 500 ml. yoghurt Halve perziken

• • •

Verhit de wokolie in een soeppan. Klop de kloppudding door de melk en daar doe je vervolgens de yoghurt ook doorheen met de siroop van de perziken. Snijdt de perziken in blokjes en roer er ook doorheen. Even een uurtje in de koelkast laten staan en voor het opscheppen Nog even doorroeren. Eet smakelijk! Henny Lycklama ä Nijeholt

Ik geef de po�epel doo� aan Margriet Sietzema www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 27

04-11-2022 14:12


Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 28

04-11-2022 14:12


Sportvereniging Algemene ledenvergadering

Op woensdag 23 november staat onze algemene ledenvergadering gepland. Onze leden hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. Belangrijke agendapunten zijn de enorm stijgende energiekosten en de gevolgen voor financiële positie van de vereniging. Verder presenteren we een nieuw vrijwilligersbeleid. We vragen alle leden dringend om naar deze belangrijke ledenvergadering te komen.

Energie kosten De energiekosten voor onze vereniging lopen hoog op. Vooral de slecht geïsoleerde sportzaal zorgt voor veel gasverbruik en daardoor een enorme toename van de kosten. Met de huidige energie prijzen komen we uit op een stijging van ruim €25.000. Dit is ongeveer €120 per lid.

29

Gymnastiek We zijn in gesprek met een nieuwe gymleidster, die zowel peuter- en kleutergym als een turngroep gaat begeleiden. Dit biedt onze vereniging weer nieuwe kansen en hier zijn we bijzonder blij mee. Samen met deze gymleidster onderzoeken we de mogelijkheden, wat er nodig is aan kleding en toestellen en natuurlijk ook wat de kosten zijn. Ook zal er een commissie gym moeten komen.Op dit moment zijn we de turntoestellen aan het inventariseren. Deze worden jaarlijks gekeurd en op basis van het laatste keurrapport bekijken we nu of er voldoende goedgekeurde toestellen zijn om verantwoord van start te gaan. Zodra we meer weten volgt er meer informatie.

Tennis

Natuurlijk treffen we maatregelen. Zoals een lagere temperatuur in de sportzaal en kantine. Verder is er het energie prijsplafond van de overheid. Dan blijft er nog een bedrag van €20.000 over.

Het herenteam dat op donderdagavond tenniscompetitie speelt is als gedeeld eerste geëindigd in de najaarscompetitie. Proficiat met dit mooie resultaat!

Het bestuur is druk bezig om andere opties uit te zoeken en is hierover in gesprek met de gemeente Opsterland. Natuurlijk kunnen we de contributie en consumptie prijzen verhogen. Maar dat zou een contributie verhoging van €100 per lid moeten zijn! Voor het bestuur is het volstrekt duidelijk. Er zal vanuit de overheid ondersteuning moeten komen. Komt deze niet, dan kunnen we de sportzaal niet meer verwarmen. Afhankelijk van de temperatuur is het afwachten hoe lang er nog verantwoord kunnen sporten in de zaal kan worden gesport of gegymd. Wordt de temperatuur te laag, zijn we helaas genoodzaakt de sportzaal te sluiten.

Lichtstraat In opdracht van gemeente Opsterland is de lichtstraat tussen kleedkamers en sportzaal voorzien van nieuwe polycarbonaatplaten door Glaszetbedrijf Bart de Jong met assistentie van Jan ten Hage. Het ziet er weer fris uit, het zonlicht komt er weer doorheen en dat levert vast een besparing aan verwarmingskosten op! Mannen bedankt voor jullie werk!

Geluidsinstallatie We beschikken sinds kort over een nieuwe geluidsinstallatie in de kantine. De oude was sterk verouderd en niet gebruikersvriendelijk. Met de keuze voor een nieuwe installatie hebben we vooral gekeken naar gebruikersvriendelijkheid en toepassing van moderne technieken. We hebben de installatie uitgebreid met geluid op het terras en ook de speakers op het dak richting voetbalveld zijn erop aangesloten. Het geheel wordt mede gefinancierd vanuit Rabo Clubsupport en de Grote Clubactie. De opbrengst van Rabo Clubsupport bedroeg € 925, alle stemmers hartelijk dank! De Grote Clubactie loopt nog door tot 21 november, wie nog loten wil kopen kan contact opnemen met een van de bestuursleden.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 29

04-11-2022 14:12


Overig nieuws

30 Nieuws van de ijsbaan

JAARLIJKSE VRIJWILLIGE BIJDRAGE Ook dit jaar houden wij, zoals gebruikelijk, weer onze actie voor de vrijwillige bijdragen. Onze kosten zijn helaas, net als voor heel veel andere dingen, dit jaar ook gestegen. Zonder de vrijwillige bijdragen is het niet mogelijk om ‘t Klaverbledtsje 8 keer per jaar in de gebruikelijke uitvoering uit te geven. De donateursactie is weer op dezelfde manier als vorig jaar opgezet. Wilt u een suggestie voor de hoogte van uw bijdrage? Met een bijdrage van € 10,00 per adres zijn wij heel erg tevreden. Wij vragen jullie door middel van 1 van onderstaande manieren ’t Klaverbledtsje te steunen. • De QR-code scannen met behulp van de camera of de Tikkie-app op je mobiele telefoon, het bedrag van uw bijdrage invullen en de betaalactie afronden • Uw bijdrage overboeken naar bankrekening NLRABO0322949653 t.n.v. Stichting ’t Klaverbledtsje o.v.v. vrijwillige bijdrage. Alvast heel erg bedankt. Wilt u meer informatie? Mail of bel ons dan info@klaverbledtsje.nl of 06 45 63 04 63. Redactie en bestuur van ‘t Klaverbledtsje

Iedereen bedankt voor het stemmen op ijsclub Langezwaag met de Rabo ClubSupport Aktie! Ijsclub Langezwaag krijgt € 913,15 ! De ledenvergadering van de ijsclub wordt gehouden op Maandag 12 dec. 2022. Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw van de ijsbaan. Alle leden zijn van harte welkom! Namens het bestuur, Linda Hakze.

Vooraankondiging Langsweagster wandeltocht De Langsweagster Snertwandeltocht wordt gehouden op zaterdag, 7 januari 2023. Al voor de 10e keer wordt deze gezellige snertwandeltocht georganiseerd. Gezelligheid en saamhorigheid, na afloop van de tocht staat voor iedereen een overheerlijk bord snert klaar. De afstanden zijn 5 km, 10 km en 15 km. Noteer alvast de datum 7 januari 2023 in je agenda. Opgave kan alvast via: wandeltochtlangezwaag1@hotmail.com Nadere informatie is te lezen in het eerstvolgende ’t Klaverbledtsje. Oant sjen, de Stroffelklup, Anny, Grietje, Ineke en Mattie

Kaartavonden 26 november 2022 17 december 2022 21 januari 2023 18 februari 2023 18 maart 2023 8 april 2023 Aanvang 19.30 uur in de kantine.

Het Klaverbledtsje

Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 30

04-11-2022 14:12


Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 31

04-11-2022 14:12


Klaverbledtsje ed_3_47_2022.indd 32

04-11-2022 14:12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.