Keski-Suomen Kiinteistöviesti 4/2019

Page 12

”Monesti etua on siitä, että sovittelija tulee nimenomaan konfliktin ulkopuolelta.

12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.