Q4s punkter

Page 1

KVINNOFÖRBUNDEN I

Ett jämställt arbetsliv – hur når vi dit?

Under våren har Alliansen kvinnoförbund träffat företrädare från fackförbund, arbetsgivarsidan, näringslivet, barn – och familjeterapi och kvinnors media för att konstruktivt hitta fler konkreta lösningar för ett jämställt arbetsliv. Utifrån dessa möten har vi nu enats om ett antal förslag: 1. Heltid som norm. Deltid som möjlighet. Kommuner, landsting och regioner ska organiseras så att fler kvinnor ges möjlighet att arbeta heltid. Det innebär större krav på schemaläggningen samt att så kallade ”delade turer” inte accepteras – om de inte är önskade. 2.Tydliggör fördelarna med jämställt uttag av föräldraförsäkringen och delat ansvar för familj och hem. Ge Försäkringskassan i uppdrag att informera om fördelarna med jämställt uttag och delat föräldraansvar. De ska även tillhandahålla verktyg som illustrerar konsekvenserna av deltidsarbete, inklusive pensioner. Därtill bör fakta om alla fördelar med ett jämställt föräldrauttag spridas. 3. Årliga lönekartläggningar. Återinför årliga lönekartläggningar, med könsuppdelad statistik som inkluderar lönespridningen mellan män och kvinnor för företag med fler än 10 anställda. Krav på öppna redovisningar.

Jämställdheten i Sverige år 2013

• Under ett yrkesliv tjänar genomsnittsmannen 3,600,000 mer än en kvinna i Sverige. • Kvinnor utbildar sig mer, men tjänar 85:70 för varje 100-lapp män tjänar. • Kvinnor tar ut 76 % av föräldraledigheten. • Kvinnor utför obetalt arbete i hemmet i 7 veckor/år mer än männen. • Efter första barnets födelse dubbleras kvinnors sjukskrivningar - i 15 år framåt. • Kvinnor utgör endast ¼ av Sveriges företagare, sämre än övriga Europa. • Svenska börsstyrelser har 12 % kvinnor och 88 % män. • 50% av kvinnor i Sverige får garantipension = 5,000-8,000/månad efter skatt.

4.Utveckla välfärden och öka kvinnors möjligheter till företagande genom att tillåta vinst. I välfärden jobbar en stor del kvinnor. På senare år har många av dem startat och utvecklat välfärdsföretag – vilket utvecklar kvinnorna, välfärden och ger mer makt till brukarna. Välfärden ska kunna utvecklas genom vinst i företagen, inte bara för de som bygger sjukhusen, utan även för de som jobbar på sjukhusen. Räntesnurror ska dock begränsas för samtliga bolag. Pengar intjänade i Sverige ska beskattas i Sverige. 5. Transparens i bolagens årsrapporter med könsuppdelad statistik. Näringslivet ska arbeta med offentliga och mätbara mål avseende representation på ledande poster. Årsredovisningar ska inkludera könsuppdelad statistik. Även titlar, lönespridning, valberedningars sammansättning och rekryteringsmetoder ska redovisas. De offentligt ägda verksamheterna ska ta ett särskilt ansvar genom att vara förebilder. 6. Genusperspektiv i undervisningen från förskola till högskola och universitet. Genuspedagogik, jämställdhet och mångfald ska vara en obligatorisk del av all undervisning. Dessutom ska utbildning i jämställdhet, inklusive privatekonomi med genusperspektiv utgöra en obligatorisk kurs inom ämnet samhällsvetenskap i skolan. 7. Krav på analys av våra offentliga resurser ur ett jämställdhetsperspektiv (gender budgeting) inom offentlig förvaltning. Beslutsfattare ska göra demokratiskt rättvisa fördelningar av gemensamma resurser. Exempel: Kommunerna har ansvar för en rättvis fördelning av resurser till tjej- och pojkidrotter, eller att en bostadslös pappa har samma möjligheter att umgås med sina barn som en bostadslös mamma. Sveriges Kommuner & Landstings arbete med jämställdhetsintegrering bör därför fortsätta tills vi ser tydliga förbättringar. 8. Främja kvinnors långsiktiga företagande, öka tillgång till riskkapital och inför ett mer systematiskt arbete för entreprenörskap inom utbildningssystemet. Kvinnors företagandestatus måste höjas, det är här fler jobb och tillväxt skapas. Fler regelförenklingar och stöd, inte bara för uppstart, utan också för växande företag, samt riskkapital för investeringar behövs. Därtill bör entreprenörskap ingå i hela utbildningssystemet.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.