Kvinnokraft nr 2 2013

Page 1

KVINNOKRAFT NR 2. 2013

KVINNOKRAFT NR 2. 2013

__________________________________________________________________

Lösningen är nära: Nu skapar vi jämställdhet i arbetslivet Vi samarbetar även i år genom Q4, Alliansens kvinnoförbund, som på tema ”jämställdhet i arbetslivet” arrangerar ett rundabordssamtal med sakkunniga samt ett riksdagsseminarium där vi avser gå ut med gemensamma politiska förslag samt göra inspel till regeringens delegation för ett jämställt arbetsliv. För att ta fram socialt och ekonomiskt hållbara förslag har Kvinnoförbundet medverkat till att barnets perspektiv finns representerat på rundabordssamtalet genom Louise Hallin, psykoterapeut med inriktning på barn och ungdomar samt leg barnmorska. Rebecka Edgren Aldén, chefredaktör på två av Sveriges största föräldratidningar – mama och Family Living – medverkar för att utifrån dagens moderna mamma göra inspel. I övrigt deltar representanter från fackförbund, arbetsgivarrörelsen, finansvärlden, kvinnliga företagare samt Män för Jämställdhet. Rundabordssamtalet följs av ett riksdagsseminarium den 14 maj där förbundsordförande Maria Fälth medverkar.

Håll dig uppdaterad på www.kd-k.se Följ oss på Facebook Följ twitterflödet på @KDKSverige KONTAKTA OSS: MARIA FÄLTH, Förbundsordförande/ansvarig utgivare maria.falth@kristdemokraterna.se, 076 527 25 62 ANNIKA WÅLINDER, politisk sekreterare/redaktör annika.walinder@kristdemokraterna.se, 076-527 25 60 CHRISTINA BLOM ANDERSSON, organisationssekreterare, cba@kristdemokraterna.se, 08-723 25 61

KALENDARIUM 10 april Rundabordssamtal om jämställdhet i arbetslivet, Q4 13-14 april, Förbundsstyrelsesammanträde 14 maj, Riksdagsseminarium, Q4

KDK behövs i den politiska debatten och vi behöver bli fler! From 1 mars 2013-1 mars 2014 har vi en medlemsvärvartävling. Bästa länsavdelning får ett fint pris. För var femte ny värvad medlem deltar enskilda värvare i ett vinstlotteri. Många medlemmar leder till ett starkt förbund som kan fortsätta att arbeta för kvinnors rättigheter. Beställ medlemsvärvarfoldrar och en handledning kostnadsfritt hos vår organisationssekreterare. Alla nya medlemmar som anmäls till rikskansliet får ett välkomst brev med information och en liten gåva. Lycka till med att värva medlemmar! Bitten Brynielsson, första vice förbundsordförande

Vår nya gröna jämställdhetspolitik

”All politik måste ta hänsyn till det känsliga samspelet i naturen” (KD:s principprogram, s 9)

Vi har bestämt oss, nu är det allvar. År 2013 lanserar Kristdemokratiska Kvinnoförbundet den nya tidens jämställdhetspolitik. Vi låter social, ekonomisk och miljömässig bärighet samspela, på en och samma gång. Detta kallas på FN-språk för hållbar utveckling och i kristdemokratiska termer heter det förvaltarskap. Jämställdhet är grunden i vårt politiska mästerverk. I vår nya jämställdhetspolitik förstärks det gröna perspektivet. Miljöfrågan är inte en separat fråga utan står i nära förbund med vår sociala och ekonomiska politik. Ett ständigt miljöperspektiv gör vår jämställdhetspolitik ännu mer kristdemokratisk. Att konstant beakta natur och miljö är en av kristdemokratins främsta kännetecken. I vår nya jämställdhetspolitik tillämpar vi ett helhetsperspektiv på vår politikutveckling. Istället för att fastna i trångbodda analyser lyfter vi blicken och ser hur alla politikområden hör ihop. När vi placerar vår politik i en hållbarhetsstruktur synliggörs dess progressivitet. Graviditetspeng och barndagar främjar social hållbarhet. Vi driver jämställdheten ett steg längre när vi visar att den håller för nästkommande generationer. Detta, mina vänner, är en vinnande politik. Nödlösningar hör inte hemma i vårt moderna samhälle. Det gör däremot hållbara lösningar med livslängd långt in i framtiden. Att ta hänsyn till känsliga samspel, såsom det mellan barnet och dess föräldrar, naturens ekosystem och ekonomins påverkan på miljö och människa, är en förutsättning för vår planets fortlevnad. Alla samhällsproblem, miljömässiga, sociala eller ekonomiska, är uttryck för en ohållbar utveckling. Vi har påbörjat politikens arbete för en förändring. Tiden är inne. Nu formar vi framtiden.

Ösregn

4 april, 2013, Maria Fälth, förbundsordförande


KVINNOKRAFT NR 2. 2013

The pollutor pays – och förorenaren är oftast en man Principen om att förorenaren ska betala för orsakad miljöförstöring är en av 27 principer i Riodeklarationen som antogs av FN i Rio de Janeiro år 1992. Principen innebär att förorenaren ska vidta försiktighetsåtgärder och kompensera miljöskada. Principen finns uttalad i miljöbalken och har ett tydligt förvaltarskapstänk om ansvar för kommande generationer. Förorenaren är oftast en man, rik eller fattig. Det skriver Gerd Johnson Latham, departementsråd på UD, i sin studie ”Jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling”. Kvinnor konsumerar mindre, till exempel när det gäller transporter. Mänsklig välfärd mäts ofta i materiell standard i stora delar av världen. Ökad konsumtion av lyxvaror påverkar konsumtionens globala inriktning. I kontrast till detta står andliga ledare som exempelvis Mahatma Gandhi som framhållit människans ädla förmåga att välja och avstå. Världsbanken och forskarna Amartya Sen och Naila Kabeer visar att kvinnor och flickor i fattiga familjer ofta äter minst samt att pojkar och mäns behov av utbildning prioriteras. Män behåller ofta stora delar av familjeinkomsten för eget bruk.

FN:s oro: Socialt hållbar utveckling i skuggan av miljö – och klimatfrågorna Principen om hållbar utveckling innebär att social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet ska beaktas på samma gång. Ett för stort fokus på en dimension skapar obalans. FN oroas idag över att miljö och klimat uppmärksammas på bekostnad av den sociala och ekonomiska dimensionen. Processen POST 2015 har inletts med syftet att ta fram en agenda efter att FN:s millenniemål går ut (år 2015). Diskussionen förs om hållbarhetsmål ska leda oss in i framtiden. Biståndsminister Gunilla Carlsson sitter med i denna högnivåpanel och ett resultat väntas i juni 2013. (källa: regeringen.se)

Kvinnors missbruk visar på socialt ohållbara mönster i samhället Missbrukande kvinnor behöver i regel behandling som skiljer sig åt från mäns. Kvinnor missbrukar ofta av andra skäl än män. De använder droger för att må bättre, orka med livet och stärka sitt självförtroende. Skuld och skam gör att kvinnor väntar länge med att söka hjälp. Att sätta ett alltför stort fokus på missbrukande kvinnors utsatthet resulterar i att deras resurser inte beaktas. Det är viktigt att betrakta dessa kvinnor som ”subjekt”, menar Lena Stenberg, föreståndare på kvinnohemmet Rosen, vars verksamhet beskrivs i rapporten ”Tryggare än såhär kan det inte vara” (Lis-Bodil Karlsson). Trasiga uppväxtvillkor, samhället hårda sociala dom och mäns våld är regel och inte undantag i missbrukande kvinnors verklighet. Detta vill Kvinnoförbundet förändra. Vi bereder en rapport i ämnet under våren.

”Världens utveckling alltmer ohållbar” År 2012 hölls FN:s globala konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro. Här konstaterades att världens utveckling är alltmer ohållbar. Sha Zukang, generalsekreterare för konferensen: Naturkapitalet och den biologiska mångfalden minskar, befolkningen ökar och vi har en allvarlig klimatförändring. Det krävs en revolution; stora systemförändringar som kan få mänskligheten att ställa om kurs på väg mot ett hållbart samhälle.

Höstblåst

EXKLUSIV INTERVJU I KVINNOKRAFT!

”En hållbar ledare lever som den lär” Nina Ekelund, programdirektör på Hagainitiativet och före detta framträdande profil i Kristdemokraterna, arbetar numera med att göra näringslivet mer klimatsmart. Hon är en av fem finalister till priset Hållbart ledarskap som delas ut av Näringslivets Miljöchefer 23 april i Stockholm. Kvinnokraft har fått en exklusiv intervju med Nina. Vilken är den mest akuta miljöfrågan i Sverige idag? Tänk om vi kunde komma bort från bilden av att miljöproblem kan lösas isolerat och att det är miljöpolitiker som ska lösa detta. Vi har inga miljöproblem idag utan istället ett akut samhällsproblem som orsakats av ohållbar miljöförvaltning. Miljön utgör själva basen för vår ekonomi, välfärd, säkerhet, utrikespolitik, jordbruk, hälsa och allt som betyder något för vår framtid. Vi har ett tryck på planeten idag vad gäller ökad klimatpåverkan, förgiftning, minskad biologisk mångfald, för stora mängder kväve och fosfor mm - detta tillsammans blir ohållbart. Vi tillsammans; politik, näringsliv och civila samhället kan lösa detta. Handlingsplanen Agenda 21 som antogs av FN år 1992 anses idag vara tillräckligt för att få till stånd en hållbar utveckling i världen. Varför går det så trögt? Detta är en fråga som engagerar tankeverksamhet hos beteendevetare och psykologer: När vi nu vet detta varför agerar vi inte. Jag tror att det finns flera skäl. 1. När man inte ser hur arter försvinner eller hur klimatförändring en kommer krypande så är det svårt att prioritera dessa frågor när det finns andra dagsaktuella frågor. 2. Hjälper det att jag agerar? 3. Feedbacksystemen på miljöbättre beteende är svagt. 4. Brist på engagemang från centrala grupper såsom finansiella sektorn. 5. För lite lösningsorienterade samtal mellan viktiga aktörer såsom näringsliv, politik, forskning etc. 6. Och det mest uppenbara - det politiska systemet levererar inte de nödvändiga besluten. Vilken är den tuffaste utmaningen med ditt jobb? Att det finns så mycket man vill men så lite man hinner. Grattis till finalplats i det prestigefulla priset Hållbart ledarskap! Vad anser du utmärker ett hållbart ledarskap? Tack! Jag tror att det är viktigt att vara trovärdig själv, att leva som man lär. Det andra är att försöka motivera flera att ta hållbara beslut i sitt privatliv, i sitt företag, i politiken etc.

KVINNOKRAFT NR 2. 2013

Direkt från regeringskansliet:

”Kvinnors inflytande centralt för en hållbar miljö” Nätverket för kvinnliga miljöministrar diskuterar jämställdhet och miljö samt stödjer kvinnors beslutsfattande i internationella miljöförhandlingar. Miljöminister Lena Ek delar ordförandeskap med Sydafrikas vice miljöminister. Nätverket träffas i samband med UNEP:s styrelsemöten (FN:s miljöprogram). Linnea Sundblad, handläggare på miljödepartementet och nätverkets samordnare, berättar mer: Vilka blev slutsatserna när nätverket träffades 17 februari i år? Man diskuterade hur genusfrågor och miljö ska tillvaratas i nya hållbarhetsmål efter år 2015 samt kopplingen genusfrågor, klimatförändringar och kemikaliers påverkan på kvinnor och barn. Kvinnor i beslutsprocesser och fattiga kvinnors utsatthet diskuterades. Positiva nyheter var beslutet avseende FN:s klimatkonvention att aktivt öka kvinnors deltagande i klimatförhandlingarna och den nya konventionen om begränsning av kvicksilver (Minamatakonventionen). Vilka frågor engagerar kvinnliga miljöministrar – och vilka engagerar manliga? Det går möjligtvis att säga att kvinnliga miljöministrar i utvecklingsländer är mer engagerade i frågor om inflytande och påverkan än sina manliga kollegor. Detta vad gäller kvinnors inflytande både på det internationella, nationella och det lokala planet. Utöver detta är det svårt att dra några generella slutsatser om kvinnliga och manliga miljöministrars hjärtefrågor. Kvinnor beskrivs ofta som offer för klimatförändringen och för miljöförstöringen. Vilka frågor driver Sverige när det gäller kvinnors aktörskap på dessa områden? Kvinnors ökade inflytande i relation till anpassningsåtgärder för klimatförändringar, tillgång till energi, vattenresurshantering samt livsmedelstrygghet. I regeringens policy för miljö och klimat understryks kvinnors deltagande i beslutsprocesser vilket innefattar livsmedelsproduktion, jordbruk och hållbar naturresurshantering. FAKTA: 34 av världens 181 miljöministrar är kvinnor Källa: regeringskansliet