Elävän perinnön seutu - Kaustisen seudun matkailun kehittämisen strategia 2024-2030

Page 1

Elävän perinnön seutu

Kaustisen seudun matkailun edistämisen strategia

2024-2030

Kaustisen seutu – Kaustinen, Halsua, Toholampi, Lestijärvi ja Veteli – on ainutlaatuinen seutu, jonka vahvuuksia ovat rikas kulttuuriperintö, karun kaunis ja koskematon luonto sekä vahva yhteisöllisyys.

Tervetuloa

Elävän perinnön seudulle

Tämä strategia:

• on syntynyt alueen toimijoiden todellisesta tarpeesta tuoda kehittämiseen pitkäjänteisyyttä ja kutoa yhteen alueen vahvuudet kestävällä ja nykyaikaisella tavalla.

• korostaa, että toimet, jotka ovat aidosti kestävää kehittämistä kulttuurin ja matkailun aloilla merkitsevät myös myönteistä kehitystä alueen asukkaiden kannalta.

• Painottaa, että alueen toimijoiden välisellä selkeällä työnjaolla ja vastuuttamisella tavoitteet ja yhdessä sovitut toimenpiteet voidaan toteuttaa käytännössä.

Teemat: Digitalisaatio

• Matkailun,kulttuurin,hyvinvointielinkeinojen, luontoelämyspalveluiden ja matkailuyritysten näkökulmasta digitalisaatio on tänä päivänä elintärkeää, erityisesti sellaisella alueella kuin Kaustisen seutu, joka saattaa olla kansainvälisesti vielä tuntematon.

• Kuten Visit Finlandin tutkimuksissa on havaittu, matkailijatkotimaassa ja ulkomailla suunnittelevat, etsivät tietoa ja tekevät matkavarauksensa pääosin verkossa. Lisäksi matkakokemuksia jaetaan laajasti verkossa, joko matkan aikana tai sen jälkeen.

➔Näkyvyys verkossa, eli digitaalinen löydettävyysvoi siis merkittävästi vaikuttaa alueen näkyvyyteen ja houkuttelevuuteen.

➔Matkailuyrityksilletämä tarkoittaa sitä, että niiden on oltava läsnä verkossa ja tarjottava digitaalisia palveluita.

Digitaalinen löydettävyys,hakukoneoptimointi ja muut tekniset kyvykkyydet eivät ole enää vain kilpailuetu,vaan ne ovat välttämättömiä liiketoiminnan menestykselle.

Teemat: Kestävä kehitys

Kaustisen seudulla kestävän kehityksen lähestymistapa on avainasemassa.

Kestävä kehitys ei ole pelkästään vastuullinen valinta, vaan se on strateginen investointi alueen pitkän aikavälin menestykseen, myös matkailussa ja kulttuuritoiminnassa.

Kestävän kehityksen konkreettisia toteutustapoja:

Ekologinen kestävyys:

• Jätteiden lajittelu, kierrätys ja jätemäärän vähentäminen.

• Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja vaikuttaminen ilmastonmuutokseen.

Sosio-kulttuurinen kestävyys:

• Paikallisen kulttuuriperinnön suojeleminen ja kunnioittaminen.

• Osallistaminen ja vuorovaikutus paikallisten kanssa, paikallisyhteisön kunnioittaminen.

• Lähiruoan ja paikallisten tuotteiden suosiminen.

Taloudellinen kestävyys:

• Matkailutulon jääminen alueelle paikallisten hyväksi.

• Kestävien investointien toteuttaminen ja yritystoiminnan pitkäjänteisyys.

Vetovoimatekijät (USP:t)

• Suomeen matkustavat kansainväliset vierailijat arvostavat aitoja kohtaamisia ja toivovat pääsevänsä nauttimaan luonto- ja kulttuuriympäristöstä niiden aidoimmassa muodossa eli samoin kuin paikalliset asukkaat. Luonto ja ulkoilu ovat se, mitä kansainväliset matkailijat Suomesta tietävät ja myös mihin liittyviä elämyksiä odottavat kokevansa.

• Visit Finland on määritellyt Suomelle kansalliset USP:t

(Unique Selling Points):

• Onnellisuus,

• metsä ja suomalaisten luontosuhde,

• sauna,

• joulupukki,

• tuhannet järvet,

• turvallisuus ja vapaus matkustaa ja liikkua.

Kohderyhmät

• Visit Finlandin laatiman vapaa-ajan matkailijoiden segmentointimallin mukaisia, Kaustisen seudulle erityisen mielenkiintoisia kohderyhmiä ovat

• Culture Traveller (Kulttuurimatkailija) - kiinnostunut Suomessa arkkitehtuurista ja muotoilusta, UNESCOn maailmanperintökohteet, museot sekä taiteet kuten tanssi, ja klassinen musiikki

• Lifestyle Traveller (Elämäntapamatkailija) - kiinnostunut kiertomatkoista, uusista paikoista ja välttää tunnettuja turistikohteita, matkapalveluissa tulisi korostaa aitoja ja autenttisia kokemuksia, esim. kotivierailuja.

• Wellbeing Seekers (Hyvinvoinnin tavoittelijat) - kiinnostunut rentoutumisesta, rauhasta ja hyvinvoinnista. Hieronta, hyvinvointiretriitti tai kylpyläloma ovat todennäköisesti kiinnostavia tälle kohderyhmälle.

• Selkeitä Kaustisen seudulle jo tällä hetkellä huomionsa suuntaavia kohderyhmiä ovat esimerkiksi:

• erä- ja luontomatkailusta kiinnostuneet matkailijat

• seudulla tapahtuvien mittavien kehityshankkeiden (esim. uusiutuva energia ja kaivostoiminta) työntekijät työmatkailijoina tai seudun väliaikaisina asukkaina

• seudun kulttuuri- tai hyvinvointisisällöistä (kansanmusiikki, jäsenkorjaus, mökkeily) nyt jo vahvasti kiinnostuneet matkailijat läheltä ja kaukaa.

Kaustisen seudun matkailualan

SWOT-analyysi

• Kaustisen seudun toimijoiden, yritysten ja yhteisöjen oman alan sisällöllinen osaaminen ja asiantuntemus on vastaansanomattoman vahvaa ja monipuolista.

• Yhteistyö muiden kuin oman sisällöllisesti yhteisen vertaisryhmän kesken on kuitenkin vielä alkutekijöissä. Siiloutuminen on uhka myös tulevaisuudessa.

• Samoin matkailijoille soveltuvat kulttuurimatkailun tuotteet ja palvelut ovat tällä hetkellä suppeat ottaen huomioon alueen osaajien lukumäärän sekä UNESCO-potentiaalin.

• Alueella ei vahvan kulttuuri- ja luovan alan ammatillisen ja tapahtumatuotannon osaamisen lisäksi ole valmiuksia tai resursseja markkinoida, ja edelleen kehittää saavutettavia tuotteita ja palveluja kansallisille ja kansainvälisille matkailijoille. Esimerkiksi markkinointiin, viestintäänja digitaaliseen löydettävyyteen liittyvä osaaminen kaipaa paljon tukea.

• Ohuilla resursseilla näiden osaamisalueiden vahvistaminen koetaan monien toimijoiden mielestä vaivalloiseksi ja aikaa vieväksi, mikä edelleen hidastaa hedelmällisten yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämistä.

Kaikumahankkeen (20212023) satoa

• Etätyölomapilotti eri matkailuja koulutustoimijoiden kanssa

• Polkkaa, puolukkaa ja patikointia -Kulttuuri-, ruoka-, luonto- ja hyvinvointimatkailun yhteispilotti

• Kaustislaisen viulunsoiton ohjelmapaketit - Eri kokoisille ryhmille soveltuvat ohjelmapaketit eri toimipisteissä. Julkaisu alkuvuodesta 2024.

• Kaustislainen viulunsoitto –esite

• Kaustislaisen viulunsoiton infovideot

• Elävän perinnön seutu –kartta

• Unesco –lyhytdokumentti

• Kansainvälisiä verkostovierailuja Kaustisen ja Puolan välillä

• Ja paljon muuta. Ks. Lisää: kaustisenseutu.fi -> Hankkeet -> Kaikuma-hanke

Visio 2030

Kaustisen seutu on elävän

perinnön seutu, joka tarjoaa vierailijoille rikkaan aineettoman kulttuuriperinnön antimia, koskemattoman luonnon kauneutta ja perinteestä ammentavia hyvinvointi- ja ruokapalveluita.

Esimerkkejä elävän perinteen yhdistelmätuotteista ja -elämyksistä

Vision kärki 1: Kulttuurin ja historian rikkaus

Kulttuurin ja historian rikkaus, elävä kulttuuriperintö, muodostaa vetovoimaisen matkailuelämyksen Kaustisen seudulla.

Vision kärki 1:n tavoitteet:

• Kotimaiset ja kansainväliset matkailijat hankkivat vastuullisesti tuotteistettuja ja saavutettavia matkailupalveluja alueelta ympärivuotisesti.

• Unesco-statusta hyödynnetään vahvasti matkailumarkkinoinnissa.

• Kulttuuriperintö ja matkailun liiketoiminta yhdistetään kestävästi.

• Kulttuurimatkailupalvelujen kehittäminen toteuttaa vastuullisen matkailun neljää osaaluetta: ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys.

Vision kärki 1:n toimenpiteet:

1. Palveluiden tuotteistamista ja saavutettavaa myyntiä tuetaan: Järjestetään säännöllisesti verkostoitumistilaisuuksia ja tuotteistamiskoulutustaja varmistetaan, että palvelut ovat saavutettavissa oikeissa jakelukanavissa.

2. Kulttuuriperintö ja matkailun liiketoiminta tuodaan kestävästi yhteen:Järjestetään resurssit matkailun alueellisen koordinaation toteuttamiseen, toimijat sertifioivat palvelutuotteitaan ja tekevät tietoista vastuullisuustyötä.

3. Osa matkailutulosta ohjataan Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelutyöhön.

4. Toimijat verkostoituvat muiden Unesco-kohteiden ja esimerkiksi alan tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa yhteistyö- ja vertaisoppimismahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

5. Verkostoitumalla ja kouluttautumalla toimijat tunnistavat ja hyödyntävät alueensakylä- ja kuntakohtaisia elävän perinnön sisältöjä.

Vision kärki 2: Saavutettava luonto

Saavutettava luonto muodostaa

merkittävän vetovoimatekijän alueen kulttuurimatkailussa.

Vision kärki 2:n tavoitteet:

• Kulttuurimatkailussasaavutettavaluonto ja paikallinen luontosuhde yhdistyy kulttuurisisältöihin erottuvissa ja vetovoimaisissakokonaiselämyksissä.

• Yhdistelmätuotteiden rakentaminen yritys- ja yhdistysryppäinä ja verkostona.

• Ekologinen kestävyys: Matkailutoiminta ei jätä kohtuuttomiajälkiä luontoympäristöön.

• Saavutettavuusja esteettömyys:Vesistöjen ja luontoreittien äärelle pääsee esteettömästi.

• Ympärivuotisuus:Kesäpainotteisuuden kehittäminen kohti ympärivuotisuutta.

Vision kärki 2:n toimenpiteet:

1. Saavutettavan luonnon yhdistäminen kulttuurisisältöihin: Viikko-ohjelmat omatoimimatkailijoille, maatilamatkailun hyödyntäminen kulttuuri- ja luontosisältöjen yhdistäjänä.

2. Kulttuuriperinnöstä ja luonnosta kiinnostuneiden matkailijasegmenttien tunnistaminen: Lifestyle Seekers -segmentin käyttämissä jakelukanavissa näkyminen ja markkinoiminen käyttäen kulttuuri- ja luontosisältöjen yhdistelmiä.

3. Saavutettavuus ja esteettömyys:Esteettömän kulun varmistaminen luontokohteisiin ja saavutettavista kohteista viestiminen.

4. Ympärivuotisuus: Vuodenaikoihin liittyvien yhdistelmätuotteiden potentiaalin tunnistaminen.

Vision kärki 3: Hyvinvoinnin elementit

Hyvinvoinnin elementit ovat keskeinen osa kulttuurimatkailun palvelutarjontaa.

Vision kärki 3:n tavoitteet:

• Erottuvien ja vetovoimaisten yhdistelmätuotteiden (kulttuuri+hyvinvointi) rakentaminen paikallisista vahvuuksista.

• Hyvinvoinnin elementit liittyvät kulttuuriperintöön (jäsenkorjaus, kuppaus jne), paikalliskulttuuriin (saunominen, avantouinti), ja taideosallistumiseen (yhdessä soittaminen ja tanssi)

• Tuotteistamisessa tunnistetaan ja hyödynnetään hyvinvoinnin elementit osana palveluja ja palveluiden markkinointia

• Markkinoinnissa kiinnittyminen laajempiin kansallisiin tai kansainvälisiin konteksteihin, esim. Visit Finlandin markkinointikärkiin (USP:t)

Vision kärki 3:n toimenpiteet:

1. Hyvinvointipalvelujen tarjoajat ja kulttuuriperintötoimijat tuotteistavat yhteistuumin sisältöjään matkailijoille.

2. Toimijat markkinoivat yhdessä verkostona tuotteitaan yhteiselle kohderyhmälle, jota kiinnostaa hyvinvointi, kulttuuriperintö ja paikalliskulttuuri (Lifestyle Seekers)

3. Tuotteita markkinoidaan hyvinvointivaikutus- ja/tai hyvinvointimatkailukärjellä

4. Paikallistuotteet, luontaistuotteiden valmistajat ja myyjät tuovat tuotteita myös matkailijoiden saataville, esimerkiksi hyvinvointipalvelujen yhteydessä

Vastuut

Kaustisen seudun alueellinen matkailukoordinaattori

• Toimii alueen verkostointegraattorina ja välittäjäaineena verkoston jäsenten kesken.

• Varmistaa eri toimijoiden vuoropuhelun sekä mahdollistaa ja fasilitoi yhteistyötä eri osapuolten välillä.

• Sparraa tuotekehityksessä ja tuotteiden saamisessa myyntiin, esimerkiksi hyödyntämällä Visit Finlandin Datahubia.

Kuntien, yritysten ja yhdistysten rooli

• Kaikkien toimijoiden - kuntien, yritysten ja yhdistysten - ydintehtävät pysyvät ja ovat entistä tärkeämpiä.

• Kulttuurimatkailun sisältöjä ei tuota alueellinen koordinaattori vaan verkoston jäsenet.

• Ratkaisevaa on myös toimijoiden aktiivinen osallistuminen oman osa-alueensa kehittämiseen ja toteutukseen.

Kunnat aktiivisina tekijöinä

• Kunnilla on keskeinen rooli strategian toteutuksessa: Kunnat edistävät alueen elinvoimaisuutta ja matkailun kehitystä omilla toimenpiteillään.

• Unesco-suojelutehtävän myötä kunnilla on vastuu kestävän kehityksen varmistamisesta matkailuun ja kulttuuriperintöön liittyen.

• Kunnat mahdollistavat alueellisen koordinaation toteutumisen, ja tukevat osaamisen lisäämistä ja koulutusten tarjontaa esimerkiksi Kaustisen seutukunnan hanketoiminnan kautta

Kulttuuritoimijat

Vastuut

• Nykyisten päätehtävien - kulttuurisisältöjen ja tapahtumien tuottamisen – osaamisen vaaliminen.

• Tapahtumien ja sisältöjen saattaminen matkailijoiden ja asukkaiden ulottuville.

• Aktiivinen vuoropuhelu matkailutoimijoiden ja muiden verkoston jäsenten kanssa.

Matkailutoimijat

• Nykyisen päätehtävänsä toteuttaminen: matkailijoiden palveleminen.

• Aktiivinen vuoropuhelu kulttuuri- ja hyvinvointitoimijoiden kanssa.

• Osallistuminen kulttuurimatkailutuotteiden kehittämiseen ja kulttuurimatkailutuotteiden vieminen matkailun myyntikanaviin

Toteutumisen mittarit

• Majoitustilastot: Seurataan alueen majoitustilastoja saadaksemme käsityksen matkailijoiden määrästä ja yöpymisajoista.

• Tapahtumien tilastot: Analysoimme erilaisten tapahtumien tilastoja, mukaan lukien Crowd Insights -datantarkastelu, joka antaatietoa mobiiliverkon käyttäjien liikkeistäerityisestitapahtumien aikana.

• Mediahuomion kasvu ja seutuun liittyvien hashtagien seuranta: Mittaamme seutukunnan näkyvyyttämediassa ja seuraamme alueeseen liittyviä hashtagienkäyttöä sosiaalisessa mediassa.

• Datahubissa olevat seudun tuotteet: Tarkastelemme Datahubissaolevien matkailutuotteiden määrääja niiden saatavuutta.

• Viestinnän ja toimintojen seuranta: Seuraamme nettisivujen tilastoja, sosiaalisen median käyttöä, kampanjaraporttejaja toiminnan tunnuslukuja, kuten asiakasmääriä, opastuksiaja tapahtumien määrää.

Lopuksi

• Kulttuuri, luonto ja hyvinvointi liittyvät erottamattomasti toisiinsa niin matkailussa kuin alueen asukkaiden hyvinvoinnissa. Näitä ei tulisi ajatella erillisinä tai toistensa kanssa kilpailevina elementteinä, vaan kaikkia tarvitaan ja niiden äärelle tulee päästä niin asukkaiden kuin alueella vierailevienkin.

• Digitaalisten työkalujen ja alustojen sekä kestävän kehityksen periaatteiden hallinta eivät enää ole kilpailuvaltteja, vaan elinehtoja matkailun ja alueen näkyvyyden edistämisessä.

• Tuotteistamisessa kulttuurin, luonnon ja hyvinvoinnin yhdistäminen on yhtä lailla tärkeää, alueemme ainutlaatuiset valtit piilevät kokonaisvaltaisissa elämyksissä.

• Kaustisen seudun toimijoiden, onpa kyseessä sitten kunta, yritys, yhdistys tai yksilö, perustehtäväteivät muutu, vaan on entistäkin tärkeämpää, että toimijat tuntevat oman toimintansa ja tekevät yhteistyötä ympäröivän verkoston kanssa.

• Kaustisen seudulle tarvitaan alueellinen kulttuurin ja matkailun koordinaattori, jonka tehtävät eivät rajaudu kuntarajojen mukaan.

• Yhdessä tekeminen on elinehto kaikille toimijoille. Kaustisen seudun matkailun ja asuinympäristön kehittämisessä alueellinen ja ylimaakunnallinen yhteistyö on avainasemassa.

Lisää matkailua, elävää perintöä, luontoa ja hyvinvointia sivuavista hankkeista:

• Kaikuma-hankkeen materiaaleja:

https://kaustisenseutu.fi/kaustisenseutukunta/hanketoiminta/omat-hankkeet/kaikuma/

• Hyvinvointimatkailun esiselvityshankkeen materiaaleja:

https://kaustisenseutu.fi/kaustisenseutukunta/hanketoiminta/omat-hankkeet/hyvinvointimatkailu/

• Kalastus- ja erämatkailun kehittämishankkeen materiaaleja: https://kaustisenseutu.fi/kaustisenseutukunta/hanketoiminta/omat-hankkeet/kalastus-jaeramatkailun-kehittaminen-keski-pohjanmaalla/

• Kansanmusiikki-instituutin käynnissäolevia hankkeita: https://kansanmusiikki-instituutti.fi/hankkeet/

• Centria ammattikorkeakoulun hankkeita:

https://net.centria.fi/tki/hankkeet/?project-str=&projectstate=195&project-field=&project-theme=&project-area=#projectsearch-form

Kiitokset kuvista: Krista Järvelä, Lauri Oino, Eläkeliiton Kaustisen yhdistys ry, Pro Kaustinen ry

Lisätietoja ja strategian kokopitkä versio: kaustisenseutu.fi

Tytti Pohjola (tytti.pohjola@kaustisenseutukunta.fi)

Kirsi Ojanen (kirsi.ojanen@kaustisenseutukunta.fi

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.