Page 1

Outi Tähtinen •  Kirsi Parnila

Työsopimuslaki käytännönläheisesti


ALKUSANAT

T

yösopimuslaki on tullut voimaan jo vuonna 2001 ja sitä on sen jälkeen muutettu ja täydennetty lukuisia kertoja, viimeksi 1.1.2017, jolloin muun muassa koeaikaa on pidennetty, takaisinottovelvollisuusaikaa lyhennetty ja määräaikaisten työsopimusten tekemistä helpotettu. Koska laissa ei voida säätää ja ennakoida jokaista työelämän eteen tuomaa tilannetta, on lakiteksti monilta osin hyvin yleisluonteista ja antaa lukijalle kovin vähän vastauksia käytännön tulkintakysymyksiin. Työsopimuslaki on kuitenkin työelämän peruslaki, ja siksi jokaisen työnantajan edustajan on syytä se käytännön tasolla tuntea. Pyrimme kirjassa antamaan käytännönläheisiä ohjeita työelämässä ilmeneviin työsopimuslain tulkintakysymyksiin. Kirjan tarkoituksena on toimia nopeana ja helppokäyttöisenä hakuteoksena, josta löytyy vaivatta ratkaisu ja lainmukainen toimintaohje erilaisiin työsuhteisiin liittyviin tilanteisiin. Kirjassa käsitellään lain keskeiset kokonaisuudet. Lukija saa tiedot • • • • • •

työnantajan ja työntekijän yleisistä velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä ja muuttamisesta työsuhteen vähimmäisehtojen määräytymisestä työntekijän oikeudesta perhevapaisiin ja sairausajan palkkaan työntekijän lomauttamisesta työsopimuksen päättämisestä.

Kirjan lopussa on mallilomakkeet työsopimuksen tekemisestä, varoituksesta, lomautusilmoituksesta ja työsuhteen päättämisilmoituksesta. Liitteenä on myös työsopimuslaki. Kirjassa on sivuutettu tarkoituksellisesti kansainvälisluonteiset työsopimukset (luku 11) sekä luku 11 A työnantajien yhteisvastuusta palkattaessa laittomasti maassa oleskelevia työntekijöitä. Myös luku 13 erinäisistä säännöksistä on rajattu tämän teoksen ulkopuolelle. Olemme jakaneet kirjoitusvastuun mutta lukeneet, keskustelleet ja korjanneet toistemme tekstejä. Otamme myös mielellämme vastaan palautetta osoitteisiin kirsi.parnila@chamber.fi ja outi.tahtinen@castren.fi.

Kirsi Parnila   Outi Tähtinen

V


Sisällys

1

Yleistä työsopimuksesta ja työsuhteesta 1 1.1 Työsopimuksen ja työsuhteen syntyminen 1 1.1.1 Työsuhteen tunnusmerkit ja täyttyminen käytännössä 1 1.1.2 Työsopimuksen sisällöstä 3 1.2 Työntekijä vai yrittäjä 4 1.3 Poikkeukset työsopimuslain soveltamisalasta 7 1.3.1 Julkisoikeudellinen palvelussuhde ja palvelusvelvollisuuden täyttäminen 7 1.3.2 Tavanomainen harrastustoiminta 8 1.3.3 Erikseen lailla säädellyt tilanteet 9 1.4 Työsopimuksen muoto ja kesto 9 1.5 Määräaikainen työsopimus 9 1.5.1 Perusteltua syytä ei tarvita 10 1.5.2 Perusteltu syy 10 1.5.2.1 Työn luonne 10 1.5.2.2 Työn kausiluonteisuus 11 1.5.2.3 Projekti 11 1.5.2.4 Sijaisuus 11 1.5.2.5 Muu perusteltu syy 12 1.5.2.6 Kysynnän vakiintumattomuus 12 1.5.2.7 Harjoittelu 12 1.5.3 Määräajan ilmoittaminen 13 1.5.4 Toistuvat määräaikaiset työsopimukset 13 1.5.5 Määräaikaisen työsopimuksen muuttuminen toistaiseksi voimassa olevaksi 15 1.5.5.1 Ilman perusteltua syytä tehty 15 1.5.5.2 Sopimuskauden hiljainen pidennys 16 1.5.6 Sekamuotoinen työsopimus 16 1.6 Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen pitkäaikaistyöttömän kanssa 17 1.7 Koeaika 17 1.7.1 Koeajasta sopiminen 17 1.7.2 Koeajan pituus 18 1.7.2.1 Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 18 1.7.2.2 Määräaikainen työsopimus 18 1.7.2.3 Vuokratyötekijät 18 1.7.2.4 Rekrytointikokeilu ja koeaika 18


1.8 1.9 1.10

1.11

2

1.7.3 Koeajan pidentäminen 1.7.4 Koeajan sijoittaminen 1.7.4.1 Peräkkäiset työsopimukset 1.7.4.2 Työsuhteen aikana Työsuhteen kestosta riippuvat työsuhde-etuudet Vajaavaltaisen työsopimus Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen 1.10.1 Työntekijän avustaja 1.10.2 Työnantajan sijainen Liikkeen luovutus 1.11.1 Ei liikkeen luovutus 1.11.2 Liikkeen luovutuksen tunnusmerkit 1.11.2.1 Toimintojen ulkoistaminen 1.11.2.2 Alihankkijan vaihtaminen 1.11.3 Vastuut liikkeen luovutuksessa

19 20 20 21 21 22 23 23 23 23 24 24 25 25 25

Työnantajan velvollisuudet 26 2.1 Työnantajan yleisvelvoite 26 2.2 Tasapuolinen kohtelu ja syrjintäkielto 27 2.2.1 Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu 27 2.2.2 Määrä-aikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden asema 29 2.2.3 Syrjintäkielto 29 2.3 Työturvallisuus 34 2.4 Selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista 35 2.4.1 Työsopimuksen keskeiset ehdot 36 2.4.1.1 Osapuolet 36 2.4.1.2 Alkamisajankohta 36 2.4.1.3 Määräaikaisen työsopimuksen kesto ja peruste 36 2.4.1.4 Koeaika 37 2.4.1.5 Työntekopaikka 37 2.4.1.6 Työtehtävät 38 2.4.1.7 Työehtosopimus 39 2.4.1.8 Palkka 40 2.4.1.9 Työaika 41 2.4.1.10 Vuosiloma 42 2.4.1.11 Irtisanomisaika 42 2.4.1.12 Ulkomaantyö 44 2.4.2 Muut ehdot 44 2.4.2.1 Vähimmäispalveluaika 44 2.4.2.2 Sivutoimet 45 2.4.2.3 Rekrytointi- ja houkuttelukielto 45 2.4.2.4 Tekijänoikeudet 45


2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11

2.4.2.5 Työsuhdekeksinnöt 46 2.4.2.6 Sähköposti 46 2.4.3 Työsuhteen ehtojen muuttaminen 48 2.4.3.1 Vakiintunut käytäntö 48 2.4.3.2 Muuttaminen sopimalla 48 2.4.3.3 Muuttaminen työnjohto-oikeuden nojalla 48 2.4.3.4 Muuttaminen irtisanomismenettelyä käyttäen 49 2.4.3.5 Tilapäiset muutokset 49 Velvollisuus tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälle 50 Vapautuvista työpaikoista tiedottaminen 50 Työehtosopimusten yleissitovuus 51 Yleissitovuuden vahvistaminen ja voimassaolo 52 Vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa sovellettavat vähimmäistyöehdot ja oikeus käyttäjäyrityksen palveluihin ja järjestelyihin 53 Vähimmäispalkka työehtosopimuksen puuttuessa 53 Sairauspoissaolot ja sairausajan palkka 54 2.11.1 Oikeus poissaoloon 54 2.11.1.1 Sairaudesta ilmoittaminen 54 2.11.1.2 Sairauspoissaolon keskeyttäminen 54 2.11.1.3 Korvaavan työn mahdollisuus 55 2.11.2 Oikeus sairausajan palkkaan 55 2.11.2.1 Sairaus tai tapaturma 55 2.11.2.2 Lääkärintodistus 55 2.11.2.3 Työntekijän oman toiminnan merkityksen arviointi 57 2.11.2.4 Sairausajan palkanmaksuvelvollisuus lain mukaan 58 2.11.2.5 Sairausajan palkkaa koskevat työehtosopimusmääräykset 59 2.11.2.6 Sairausajan palkan laskeminen 60 2.11.2.7 Saman sairauden uusiutuminen 64 2.11.3 Osasairauspäiväraha 65 2.11.3.1 Edellytyksenä sopimus osa-aikatyöstä 65 2.11.3.2 Työntekijän terveydentilan arviointi 66 2.11.3.3 Osasairauspäivärahan suuruus ja pituus 66 2.11.3.4 Muutokset tehtyyn sopimukseen 66 2.11.3.5 Kokoaikaiseen työhön paluu 67 2.11.3.6 Vuosiloman ansainta 67 2.11.4 Sairaus- ja tapaturmapäivärahat työnantajan kannalta 67 2.11.4.1 Työnantajan ilmoitusvelvollisuus 68 2.11.4.2 Sairauspäiväraha 68


2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 3

2.11.4.3 Työkyvyn arviointi 2.11.4.4 Tapaturmapäiväraha 2.11.5 Työkyvyttömyys ja vuosiloma 2.11.5.1 Siirtoa pyydettävä ”ilman aiheetonta viivytystä” 2.11.5.2 Työkyvyttömyys osoitetaan lääkärintodistuksella 2.11.5.3 Lomapalkan muuttaminen sairausajan palkaksi 2.11.5.4 Siirretyn loman antaminen Työntekijän oikeus palkkaansa työnteon estyessä Palkan maksuaika ja palkan maksukausi Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä Palkan poikkeuksellinen erääntyminen Palkan maksaminen Työnantajan kuittausoikeus ja palkkaennakko Työntekijän oikeus saada vapaata työstään kunnallisen luottamustoimen hoitamista varten

Työntekijän velvollisuudet 3.1 Yleiset velvollisuudet 3.2 Työturvallisuus 3.3 Kilpaileva toiminta 3.4 Liike- ja ammattisalaisuudet 3.5 Kilpailukieltosopimus

4 Perhevapaat 4.1 Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa 4.1.1 Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa 4.1.2 Isyysvapaa 4.1.3 Vanhempainvapaa 4.2 Työnteko äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana 4.3 Hoitovapaa 4.4 Perhevapaista ilmoittaminen 4.5 Osittainen hoitovapaa 4.6 Osittaisen hoitovapaan keskeyttäminen 4.7 Tilapäinen hoitovapaa 4.8 Poissaolo pakottavasta perhesyystä ja poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi 4.8.1 Poissaolo pakottavasta perhesyystä 4.8.2 Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi

68 68 69 69 70 70 70 71 72 73 73 74 75 75 77 77 79 79 81 82 85 85 85 86 86 87 88 88 90 91 92 93 93 93


4.9

Palkanmaksu perhevapaiden aikana 4.9.1 Palkanmaksuvelvollisuus 4.9.2 Perhevapaakorvaus ja muut korvaukset 4.10 Työhönpaluu

5 Lomauttaminen 5.1 Lomauttamisen määritelmä 5.2 Lomautusperusteet 5.2.1 Irtisanomisperuste 5.2.2 Tilapäinen työn väheneminen 5.2.3 Lomautuksesta sopiminen 5.2.4 Lomautusaikainen työ 5.3 Ennakkoselvitys ja työntekijän kuuleminen 5.3.1 Ennakkoselvitys 5.3.2 Työntekijän kuuleminen 5.4 Lomautusilmoitus 5.4.1 Lomautuksen peruuttaminen 5.4.2 Lomautuksen keskeyttäminen 5.5 Todistus lomauttamisesta 5.6 Työhön paluu lomautuksen jälkeen 5.6.1 Päättymisilmoitus 5.6.2 Määräaikaisen lomautuksen päättyminen 5.7 Työsuhteen päättäminen lomautusaikana 5.7.1 Lomautettuna olevan työntekijän irtisanominen 5.7.1.1 Irtisanomisaika 5.7.1.2 Henkilökohtainen ilmoitus 5.7.2 Lomautetun työntekijän oikeus päättää työsopimus 5.7.2.1 Niin sanottu ”200 päivän sääntö” 5.7.2.2 Lomautuksen ajaksi tehdyn työsopimuksen irtisanomisoikeus 5.8 Työsuhteen etuudet lomautusaikana 5.8.1 Lomautus ja vuosilomat 5.8.1.1 Loman ansainta kokoaikaisen lomautuksen ajalta 5.8.1.2 Loman ansainta osalomautuksen ajalta 5.8.1.3 Säästövapaa ja lomautus 5.8.2 Luontoisedut ja henkilökuntaedut lomautusaikana 5.8.2.1 Luontoisedut 5.8.2.2 Työsuhdeasunto 5.8.2.3 Muut henkilökuntaedut 5.8.3 Sairausajan palkka ja lomautus 5.8.4 Lomautus ja äitiysvapaa

94 94 95 95 97 97 98 98 99 99 100 100 100 101 101 102 103 103 103 103 104 104 104 105 105 106 106 107 107 107 107 108 108 108 108 109 110 110 111


6

Työsopimuksen päättäminen 6.1 Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen 6.1.1 Päättymisajankohdan ilmoittaminen 6.1.2 Yli viittä vuotta pidempi määräaika 6.1.3 Poikkeukselliset päättämistilanteet 6.1.4 Sekamuotoinen työsopimus 6.1.5 Muuttuminen toistaiseksi voimassa olevaksi 6.2 Eroamisiän saavuttaminen 6.2.1 Eroamisikä 6.2.2 Osittainen varhennettu vanhuuseläke 6.2.3 Työuraeläke 6.2.4 Sopimus alemmasta eläke- tai eroamisiästä 6.3 Irtisanomisajat 6.4 Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen 6.5 Sopimussuhteen hiljainen pidennys 6.6 Työnantajan takaisinottovelvollisuus 6.6.1 Tiedustelu 6.6.2 Työsuhteen ehdot 6.6.3 Työn samanlaisuus 6.7 Työtodistus

112 112 112 113 113 113 114 114 114 115 115 115 115 116 117 117 118 118 118 119

7

Työsuhteen päättämisperusteet 7.1 Yleissäännös irtisanomisperusteista 7.2 Työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet 7.2.1 Varoitus irtisanomisen edellytyksenä 7.2.2 Kielletyt irtisanomisperusteet 7.2.2.1 Työntekijän sairaus, vamma tai tapaturma 7.2.2.2 Työtaistelutoimenpiteeseen osallistuminen 7.2.2.3 Työntekijän poliittiset, uskonnolliset tai muut mielipiteet tai osallistuminen yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan 7.2.2.4 Turvautuminen oikeusturvakeinoihin 7.2.3 Muun työn tarjoamisvelvollisuus 7.2.4 Laillisia päättämisperusteita ja niihin liittyviä oikeustapauksia 7.2.4.1 Luvaton poissaolo 7.2.4.2 Työvelvoitteen tahallinen laiminlyönti 7.2.4.3 Työvelvoitteen tahaton laiminlyönti 7.2.4.4 Sopimaton käytös 7.2.4.5 Puutteellinen ammattitaito ja alisuoriutuminen 7.2.4.6 Kilpaileva toiminta 7.2.4.7 Rikollinen toiminta 7.2.4.8 Alkoholi ja muut päihteet

120 120 121 122 125 125 125

125 126 127 128 128 129 131 132 134 135 136 138


7.2.4.9 Sairaus 7.2.4.10 Liike- ja ammattisalaisuudet 7.3 Irtisanominen työn vähyyden perusteella 7.3.1 Vaihtoehdot työn vähetessä 7.3.2 Työn väheneminen 7.3.2.1 Työn vähenemisen määrä 7.3.2.2 Syy 7.3.2.3 Kesto 7.3.2.4 Ennakointi 7.3.3 Muun työn tarjoaminen ja koulutusvelvollisuus 7.3.3.1 Alueellinen laajuus 7.3.3.2 Konsernit 7.3.3.3 Työsuhteen ehdot 7.3.3.4 Koulutusvelvollisuus 7.3.4 Irtisanottavan valinta 7.3.4.1 Työehtosopimuksen vähentämisjärjestys 7.3.4.2 Erityissuoja 7.3.5 Tilanteet, joissa ei ole irtisanomisoikeutta 7.3.5.1 Uusi työntekijä 7.3.5.2 Ei tosiasiallista työn vähenemistä 7.4 Purkaminen 7.4.1 Koeaikapurku 7.4.1.1 Syrjivät syyt 7.4.1.2 Epäasialliset syyt 7.4.1.3 Menettely 7.4.1.4 Koeaikapurku ja palkanmaksu 7.4.2 Työsuhteen purkaminen 7.5 Työsopimuksen purkautuneena pitäminen 7.5.1 Poissaoloilmoitus 7.5.2 Luvaton poissaolo 7.5.3 Työnjohto-oikeus 7.5.4 Lomautus 7.5.5 Hyväksyttävä syy poissaololle ja ilmoittamatta jättämiselle 7.5.5.1 Sairaus 7.5.5.2 Väärinkäsitys 7.5.6 Menettely 7.6 Erityiset päättämistilanteet 7.6.1 Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän työsuhteen päättäminen 7.6.1.1 Raskaana olevan työntekijän irtisanominen 7.6.1.2 Irtisanominen perhevapaan aikana työntekijästä johtuvin syin

140 143 144 144 145 145 145 147 148 148 150 151 152 152 153 154 155 156 156 158 158 158 159 160 161 163 163 164 165 165 165 166 166 167 167 167 168 168 169 169


7.6.1.3 Irtisanominen perhevapaan aikana taloudellisin ja tuotannollisin päättämissyin 7.6.1.4 Koeaikapurku ja raskaus 7.6.1.5 Työntekijän irtisanoutuminen perhevapaan aikana 7.6.1.6 Maanpuolustusvelvollisuutta suorittavan irtisanominen 7.6.2 Henkilöstön edustajan työsuhteen päättäminen 7.6.2.1 Työntekijästä johtuvat päättämissyyt 7.6.2.2 Taloudelliset ja tuotannolliset päättämissyyt 7.6.3 Konkurssi 7.6.4 Työnantajan kuolema 7.6.5 Osa-aikaistaminen 7.6.6 Työllistymisvapaat 7.6.7 Irtisanotun työntekijän työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus 7.6.8 Työterveyshuollon palvelut irtisanotulle 7.6.9 Irtisanominen liikkeen luovutuksen yhteydessä 7.6.9.1 Ei liikkeen luovutus 7.6.9.2 Liikkeen luovutuksen vaikutukset työsuhteisiin 7.6.9.3 Työehtosopimukset 7.6.9.4 Yhteistoimintamenettely 7.6.9.5 Työntekijän oikeus irtisanoutua 7.6.10 Yrityssaneeraus ja työsopimuksen irtisanominen 7.6.10.1 Laajennettu irtisanomisoikeus 7.6.10.2 Ennen saneerausohjelmaa 7.6.10.3 Saneerausohjelman aikana 7.6.11 Työsopimuksen raukeaminen 8 Päättämismenettely 8.1 Päättämismenettely henkilöön liittyvällä perusteella 8.1.1 Päättämisperusteeseen vetoaminen 8.1.2 Kuuleminen 8.2 Päättämismenettely irtisanottaessa työn vähyyden perusteella 8.2.1 Työnantajan selvitysvelvollisuus 8.2.2 Yhteistoimintaneuvottelut 8.2.3 Työllistymisvapaat 8.2.4 Irtisanotun työntekijän työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus 8.2.5 Työterveyshuollon palvelut irtisanotulle

169 170 171 172 172 173 174 175 176 176 176 177 179 180 181 182 184 184 185 185 185 186 186 186 187 187 187 187 188 188 189 189 189 190


9

10

8.3 Työsopimuksen päättämisilmoituksen toimittaminen 8.3.1 Ensisijaisesti henkilökohtaisesti 8.3.2 Päättämisilmoituksen antaminen muulla tavoin 8.4 Päättämisperusteiden ilmoittaminen työntekijälle

190 190 190 191

Työsopimuksen pätemättömyys ja kohtuuttomat ehdot 9.1 Oikeustoimilain mukainen pätemättömyys 9.2 Kohtuuttomat ehdot 9.3 Mitättömän ehdon vaikutukset 9.4 Vajaavaltaisuuteen perustuva pätemättömyys

192 192 193 193 194

Vahingonkorvaus ja seuraamukset 10.1 Yleinen vahingonkorvausvelvollisuus 10.2 Korvaus perusteettomasta työsopimuksen päättämisestä 10.3 Korvauksen yhteensovittaminen 10.3.1 Yhteensovittaminen tuomioistuimessa 10.3.2 Yhteensovittaminen työnantajan ja työntekijän välisessä sopimuksessa

195 195 196 197 197 198

Liitteet Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 200 Määräaikainen työsopimus 203 Kirjallinen varoitus 206 Lomautusilmoitus 207 Työsuhteen päättämisilmoitus 208 Työsopimuslaki 26.1.2001/55 210

Profile for Kauppakamari

Tyosopimuslaki  

Tyosopimuslaki  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded