Page 1

WWW.HELSINKI.CHAMBER.FI

HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI

2/2016

HENKILÖ TEM:N KANSLIAPÄÄLIKKÖ JARI GUSTAFSSON: LAPIN HANGET OVAT HISTORIAA – DIGI-AIKANA VERKOSTOT TOIMIVAT 24/7 10–12

KEHU KAVERIA NAISENERGIAA KLUBISTA 14–15

CONNECTING BUSINESS YRITYSTEN MENESTYMINEN 6–9 VAATII VERKOTTUMISTA VUOSILOMALAKI MUUTTUI

KUMIPYÖRIEN VIA DOLOROSA

AVOIMELLA EKOSYSTEEMILLÄ ON KIIRE KAUPPAKAMARI 1


Kuvalähde: Helsingin kaupunginmuseon kuvakokoelmat

KAUPPAKAMARI 100 VUOTTA 2017 Yhdessä yritysten puolesta! Helsingin seudun kauppakamarin Juhlakirja 2017 Helsingin kauppakamari perustettiin lokakuussa 1917. Helsingin kauppakamariyhdistykseen liittyi perustamiskokouksessa jo 300 yritystä. Kauppakamarin ainutlaatuisuus oli jo tuolloin siinä, että se yhdisti talouselämän eri ”branshit ja erilaiset toimintamuodot”. Tämä on kauppakamarin vahvuus myös siirryttäessä kohti seuraavaa 100 vuotta. Kauppakamari julkaisee 100-vuotisen toiminnan kunniaksi Juhlakirjan 2017. Juhlakirjaan ja v. 2017 avattavaan Kauppakamariverkko.fi:n listataan kaikki kauppakamarin jäsenyritykset. Kirja jaetaan metropolialueella tärkeimmille päättäjille ja vaikuttajille. Varmista näkyvyytesi ilmoittamalla kirjassa! Kirjassa on useita ilmoitusvaihtoehtoja, joista otamme yhteyttä yrityksesi päättäjään syksyn 2016 aikana. Mediakortin löydät osoitteesta www.helsinki.chamber.fi/verkostoidu/juhlakirja-2017

A U G U S T R A M S AY “ Todellinen valtioneuvos August Ramsay oli kauppakamarin ensimmäinen puheenjohtaja.”

H E L S I N G I N S E U D U N K AU P PA K A M A R I HELSINKI REGION CHAMBER OF COMMERCE


PÄÄKIRJOITUS

CONNECTING BUSINESS VANHA LOBBARIN ohje on, että yhteiskuntasuhteita on liian myöhäistä alkaa rakentaa silloin, kun niitä tarvitsee. Sama pätee nykyään kaikkiin verkostoihin. Erityisesti taloudellisesti haastavana aikana verkostot voivat olla yrityksille kullan arvoisia. KAUPPAKAMARI AUTTAA yrityksiä

verkostojen rakentamisessa. Eri toimialojen yrityksiä ja niiden avainhenkilöitä yhdistävä kauppakamari on oivallinen perusta asiakaspotentiaalin kasvattamiseen. Kauppakamarin jäsentapaamisiin kannattaa aina ottaa pino käyntikortteja mukaan. Erityisesti yrityspalveluyritykset ovat onnistuneet laajentamaan asiakaspintaansa kauppakamarin tilaisuuksissa.

AUTAMME YRITYKSIÄ myös sidosryh-

mäsuhteiden hoitamisessa. Päätöksentekijöiden, viranomaisten ja yritysten avainhenkilöiden saattaminen yhteen on kauppakamarin avaintehtäviä. Esimerkiksi maankäytön, kaavoituksen ja liikennesuunnittelun kysymyksissä on tärkeää, että yritykset ja viranomaiset ymmärtävät toistensa näkemyksiä ja tarpeita. Yhtä tärkeää on viranomaisten, oppilaitosten ja yritysten yhteistyö, jolla tähdätään koulutuksen ennakoinnin parantamiseen niin, että yritystoiminnan nousevat tarpeet otetaan koulutuksen suunnittelussa huomioon. Kauppakamarin vaikuttamistyö perustuu juuri tällaiseen avoimeen vuorovaikutukseen yritysten ja viranomaisten välillä.

KAUPPAKAMARI 2/2016 PÄÄTOIMITTAJA ESSI LINDQVIST TAITTO MARIANNE HOLM JULKAISIJA HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI KUSTANTAJA HELSINGIN KAMARI OY PAINOS 10 000 SAVION KIRJAPAINO OY KANNEN KUVA MEERI UTTI

HEIKON TALOUSKASVUN oloissa vertaiskontaktien arvo on korostunut voimakkaasti. Pienten ja keskisuurten yritysten johtaminen on usein varsin yksinäistä puuhaa eikä keskeneräisiä suunnitelmia voi aina avoimesti pohtia asiakkaiden, rahoittajien tai edes oman henkilökunnan kanssa. Tällaisissa tilanteissa on hyvä kuulla muiden, toisilla aloilla toimivien yritysten kokemuksista samojen kysymysten ratkaisemiseksi. Keskinäiseen kokemusten vaihtoon ja sparraukseen kauppakamarin klubit tarjoavat hyvän mahdollisuuden. KEHITÄMME JA tuotteistamme verkot-

tamispalveluitamme yritysten tarpeiden mukaisesti. Viimeaikaisista toiminnoista Johtajuuden naiskamari on osoittautunut hyvin tarpeelliseksi. Kehitämme myös startupien ja suurten yritysten keskinäistä verkostoitumista, joka avaa molemmille uusia näköaloja yritystoimintaan.

kauppakamari voi tuoda lisäarvoa yritystoimintaan. Eräs kokenut yritysjohtaja tiivisti asian ytimen sanoiksi: ”Kauppakamarit olivat rakentamassa yrityksille verkostoja kauan ennen kuin verkostoista oli kukaan kuullutkaan.”

TÄLLÄ TAVOIN

HEIKKI J. PERÄLÄ toimitusjohtaja

PÄÄTÖKSENTEKIJÖIDEN, VIRANOMAISTEN JA YRITYSTEN AVAINHENKILÖIDEN SAATTAMINEN YHTEEN ON KAUPPAKAMARIN AVAINTEHTÄVIÄ.

SISÄLTÖ 6–9 TEEMA Kauppakamari palvelee yrityksiä monipuolisesti 14–15 KEHU KAVERIA Johtajanaisten Klubissa tankataan naisenergiaa 18–19 NEUVONTAPALVELUT Muutoksia kirjanpito- ja vuosilomalakeihin 22 HYVÄ UUTINEN CM Tools voitti Yrityspalkinnon

10-12 TEM:n kansliapäällikkö Jari Gustafsson: Verkottumisfoorumit menivät uusiksi

KAUPPAKAMARI 3


AJANKOHTAISTA

KIRJA

AJANKOHTAISTA

Tule mukaan EntryPoint 2016 -mentorointiohjelmaan TEKSTI SATU SALONEN

INNOSTA ONNISTUMAAN – YHDESSÄ! MISTÄ INNOSTUS syntyy? Miten minä johtajana innostun? Entä miten innostukseni ja innottomuuteni vaikuttaa muihin? Miten innostan, miten luon tilaa innostua? Innostus nostaa energiatasoa ja aktivoi hyödyntämään havaitut mahdollisuudet. Se orientoi tulevaisuuteen. Tätä me yksilöinä, organisaatioina ja yhteiskuntana tarvitsemme. Taloudellinen kasvu edellyttää innostusta, joka

INNOSTUS NOSTAA ENERGIATASOA JA AKTIVOI HYÖDYNTÄMÄÄN HAVAITUT MAHDOLLISUUDET.

ohjaa mahdollisuuksien näkemiseen ja voimavarojen vapauttamiseen. Onnistuminen ruokkii onnistumista. Syntyy positiivinen kehä, jossa ihmiset voivat käyttää vahvuuksiaan kokonaisvaltaisesti. Innostu johtaja, innosta ja onnistu! Kirjoittajan Maarit Tiililän vahva osaaminen johdon coachina perustuu monipuoliseen kokemukseen henkilöstöjohtamisesta ja johtoryhmätyöskentelystä suomalaisissa ja amerikkalaisessa pörssiyhtiöissä eri toimialoilla. 4 KAUPPAKAMARI

Rekisteröityminen Chamber of Multicultural Employments (COME) -projektin mentorointiohjelman ensimmäiseen vaiheeseen on avautunut. Mentorointiohjelmaan haetaan mentoreita, mentoroitavia sekä pitkäaikaisia yritys- ja työnantajakumppaneita. COME:N ENTRYPOINT-MENTOROINTIOHJELMAN tavoitteena on vahvistaa yritysten ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten korkeakoulutettujen ja tutkinto-opiskelijoiden vuorovaikutusta. Tavoitteena on luoda vastavuoroinen kumppanuus mentorin ja mentoroitavan välille, vahvistaa yritysten edellytyksiä houkutella, rekrytoida ja johtaa monikulttuurisia osaajia sekä laajentaa yritysten verkostoja ja poikkikulttuurista osaamista. Mentorointiohjelma soveltuu hyvin asiantuntijatyöympäristöön, ja mentoreina voivat toimia esimerkiksi lähiesimiehet, tiimivastaavat, asian­tuntijat ja liiketoimintavastaavat. Ohjelman ensimmäinen vaihe alkaa mentoreiden osalta lokakuussa 2016 ja jatkuu huhtikuuhun 2017. EntryPoint-mentorointiohjelma on yrityksille maksuton, eikä työnantajalle ole asetettu työllistämisvelvoitetta. Mentorointiohjelma on englanninkielinen. EntryPoint-mentorointiohjelma on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa At Work in Finland -hanketta.

MENTORIN PÄTEVYYSVAATIMUKSIA AVOIN MIELI HALUA KUUNNELLA JA JAKAA OMIA JA YHTEISIÄ KOKEMUKSIA MENTOROITAVAN JA MUIDEN MENTORIEN KANSSA MAHDOLLISUUS OSALLISTUA OHJELMAN RYHMÄ- JA PARITAPAAMISIIN HALU KEHITTÄÄ OMIA MONIKULTTUURILLISIA VUOROVAIKUTUS-, ESIMIES- JA VALMENNUSTAITOJA TAHTO MOTIVOIDA JA ROHKAISTA MENTOROITAVIA LÖYTÄMÄÄN OMAT TYÖELÄMÄVAHVUUTENSA

LISÄTIETOA JA REKISTERÖITYMINEN: WWW.COME2.FI


NYT PUHUTTAA

Kumipyöräliikenteen via dolorosa TEKSTI TIINA PASURI

Helsingin seudun henkilöautoliikennettä halutaan suitsia tulevaisuudessa merkittävästi. Helsinki suunnittelee noin 80 000 asukkaan sijoittamista moottoriteiden varrelle Kehä I:n sisäpuolella. Ajonopeuksien laskeminen, eritasoliittymien poistaminen ja liikennevalojen lisääminen vähentäisivät sisääntuloväylien välityskykyä merkittävästi.

KAUPUNGIN SELVITYSTEN mukaan toimenpiteillä ei olisi kovinkaan suuria vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen. Väitetyt vähäiset vaikutukset perustuvat kuitenkin siihen, että samanaikaisesti käytössä olisi ruuhkamaksujärjestelmä, joka myös vähentäisi liikennettä. Kauppakamari on korostanut kaupunkibulevardien uhkaavan Helsingin keskusta-alueen saavutettavuutta sekä koko seudun liikennejärjestelmän sujuvuutta. Helsingin seudun liikenne HSL on puolestaan selvittänyt ajoneuvoliikenteen hinnoittelun käyttöön ottamista Helsingin seudulla. Hinnoittelun tavoitteena olisi ohjata liikkumista sekä kerätä rahoitusta seudun liikennejärjestelmän kehittämiseen.

RUUHKAMAKSU LISÄISI VERORASITUSTA Tiemaksua perittäisiin vyöhykerajojen ylittämisestä arkisin 6.00–18.00. Ruuhka-aikoina perittäisiin tuplamaksu. Tavaraliikennettä maksu ei koskisi. Työmatkalaiselle tiemaksu tarkoittaisi keskimäärin 340–670 euron lisäkustannusta vuodessa maksun suuruudesta riippuen. Suhteutettuna seudun asuntokuntien mediaanituloihin se vastaisi noin 0,9–1,9 prosentin verorasitusta. Kauppakamari on vastustanut alueellista tiemaksua. Kysymyksessä olisi ylimääräinen vero, joka nostaisi jo ennestään korkeaa kustannustasoa Helsingin seudulla. Laajalla alueellisella maksulla voisi olla myös vaikeasti ennustettavia vaikutuksia yhdyskuntara-

kenteeseen, työvoiman saatavuuteen ja yritysten sijoittumiseen. Ei ole myöskään mitään keinoa varmistaa, että maksu todella lisäisi liikennejärjestelmän rahoitusta Helsingin seudulla. Tulojen korvamerkinnästä huolimatta valtion satsaukset seudun liikenneinvestointeihin todennäköisesti vähenisivät ajan kuluessa. Liikenteen hinnoittelun voi kuitenkin hyväksyä, jos liikenteen koko verojärjestelmä uudistetaan ja otetaan käyttöön valtakunnallinen kilometripohjainen maksu. Samalla on huolehdittava siitä, ettei liikenteen kokonaisverorasitus lisäänny.

KAUPPAKAMARI VASTUSTAA ALUEELLISTA TIEMAKSUA KAUPPAKAMARI 5


6 KAUPPAKAMARI


Rakennetaan yhdessä avoin ekosysteemi TEKSTI ESSI LINDQVIST KUVA MEERI UTTI

Miten luodaan startupeille ja vakiintuneille yrityksille yhteinen ja avoin ekosysteemi, johon kaikki yritykset voivat liittyvä? Miten ylipäätään yhytetään erilaiset yritykset yhteen? Siten, että uskalletaan ajatella ”out of the box” ja astua mukavuusalueen ulkopuolelle.

TEEMA

L

iian monessa yrityksessä toimitaan omissa siiloissa ajatellen vain omaa lisäarvoa. Ekosysteemin idea on päinvastainen; tehdään triviaalit asiat kertaalleen ja luodaan näin kustannustehokas, avoin ja rikas alusta keskisuurille ja startup-yrityksille. – Ikkuna on auki juuri nyt! Suomessa pitäisi toimia hyvin nopeasti, jotta päästään ajajan istuimelle, eikä jouduta takapenkille kun asioita aletaan toteuttaa, patistaa Nokian teknologiakeskuksen Executive Experince Centerin johtaja Reino Tammela. Digitalisaatio merkitsee murrosta monella alalla, kun ”raudasta” on siirrytty pilvipalvelu- ja server-maailmaan. Tietoliikenteen big data tulee kaikkien käyttöön, ja IoT eli Internet of Things muuttaa kaikki elämänalueet. – Resepti on yksinkertainen: rikotaan raja-aidat ja ruvetaan yhteistyöhön. Kaikkien ei tarvitse ryhtyä yrittäjiksi tai innovaattoreiksi, mutta tulevaisuuden voittajia ovat ne, jotka osaavat tehdä yhteistyötä yrittävien ihmisten ja organisaatioiden kanssa, korostaa EEX Oy:n perustaja Tapio Peltonen. Julkiselle keskustelulle on suuri tilaus, sillä Suomi tarvitsee kasvua. Tärkeitä kysy-

myksiä on paljon. – Mitä ovat sellaiset alueet, joihin Suomi haluaa panostaa? Löytyykö jo toimivia alustoja? Millaiset ekosysteemin palvelisivat parhaiten sekä startup-yrityksiä että isoja toimijoita?, haastaa EEX Oy:n Senior Advisor Liisa Lundström. PUUHASTELULLA EI LUODA KASVUA Avoimen alusta kehittäminen vaatii johtajatason sitoutumista. Se on otettava osaksi yrityksen strategiaa ja toiminnan on oltava systemaattista. Muuten se jää vain joidenkin puuhasteluksi. Tarkoituksena on saada vakiintuneet yritykset ja startup-yritykset tekemään töitä tosissaan, kädet savessa. Esimerkit, kokemukset ja hyvät käytännöt kannattaa jakaa. Siinä, kuten sopivan kumppanin löytämisessä tarvitaan laajaa verkostoa. – Kauppakamariin kuuluu varsin ainutlaatuisella tavalla suuryrityksiä, keskikokoisia ja pieniä yrityksiä kaikilta toimialoilta. Koen suorastaan velvollisuudeksemme sysätä Suomi kasvun tielle yritysten välistä yhteistyötä edistämällä, sanoo johtaja Pia Pakarinen kauppakamarista.

AVOIN EKOSYSTEEMI MILJOONAT KÄYTTÄJÄT JA

kumppaniyritykset ympäri maailman rikastuttavat ekosysteemiä. RIKASTUNUT YMPÄRISTÖ ON

kustannustehokas, sillä triviaalit perusasiat ovat jo valmiina. UUDEN KEHITTÄJÄT PÄÄSEVÄT

keskittymään olennaiseen asiaan välittömästi ja jalostamaan ideaansa. YRITYKSET SAAVAT

innovaationsa nopeasti toimivaan muotoon. RIKAS EKOSYSTEEMI KIINNOSTAA

parhaimmillaan ympäri maailman esimerkiksi miljoonia ohjelmistokehittäjiä.

KAUPPAKAMARI 7


Satoja tapahtumia

– juuri sinulle!

Kauppakamari on mainio verkostoitumisen väline; moni jäsenyrityksemme ilmoittaakin verkostoitumisen syyksi jäsenyyteensä kauppakamarissa. Järjestämme vuosittain lähes 400 tapahtumaa, joista noin 150 on jäsenille maksuttomia.

SEURAA MAKSUTTOMAT TILAISUUDET -KUTSUA

KLUBISTA LUOTTAMUSVERKOSTO TUEKSESI

JÄSENYRITYSTEN yhteyshenkilöille

KAUPPAKAMARIN KLUBIT ovat erityinen foorumi osaamisen ja kokemusten jakamiseen ja tehokkaaseen verkostoitumiseen. Klubeihin osallistuu yli 200 työelämän päättäjää monipuolisesti eri toimialoilta ja kaikenkokoisista yrityksistä. Klubit tarjoavat osallistujille luottamusverkoston, josta klubilaiset ammentavat uutta inspiraatiota ja uusia näkökulmia oman työelämänsä tueksi. Klubitoiminta perustuu luottamuksellisiin pienryhmätapaamisiin, joissa käydään avointa keskustelua klubilaisten valitsemista, heille itselleen tärkeistä ja ajankohtaisista teemoista. Klubilaiset sparraavat toisiaan jakamalla tietoa, kokemuksia ja ideoita. On helpottavaa havaita, että muutkin painivat samojen haasteiden kanssa. Tapaamisissa on aina mukana myös ammattifasilitaattori, jonka tehtävänä on ohjata ja innostaa keskusteluja. Klubitoiminnasta saat lisätietoa maksuttomalla klubiaamiaisella. Seuraavan kerran aamiaistilaisuus järjestetään 8.9.2016. Syksyn tapahtumiin ja koulutuksiin voit ilmoittautua jo nyt!

lähetetään noin kolmen viikon välein Maksuttomat tilaisuudet -kutsu, josta on helppo valita kiinnostavia aiheita: kasvu ja kansainvälistyminen, yritysturvallisuus, ennakointi, talousnäkymät ja muut ajankohtaiset asiat. Moni on löytänyt tilaisuuksissa uusia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Jos et vielä saa sähköpostiisi Maksuttomat tilaisuudet -kutsua, voit tilata sen kauppakamari@helsinki.chamber. fi -osoitteesta. Tapahtumat löydät myös verkkosivujemme helsinki.chamber.fi etusivulta.

KOULUTUKSET LÖYDÄT KAUPPAKAMARIKAUPASTA MAKSULLISET KOULUTUKSET löytyvät www.kauppakamarikauppa.fi -osoitteesta. Koulutuksessa voit paitsi laajentaa ja syventää osaamistasi, myös keskustella ja verkostoitua muiden samoista aihepiireistä kiinnostuneiden osaajien kanssa. Jäsenet pääsevät koulutuksiin aina edullisin jäsenhinnoin.

TIEDÄ MITÄ TAPAHTUU – TULE JÄSENTAPAAMISEEN NELJÄ KERTAA VUODESSA JÄRJESTÄMME Jäsentapaamisen, jossa voit päivittää tietosi

kauppakamarin toiminnasta sekä kuulla asiantuntija-alustuksia ajankohtaisista aiheista ja kauppakamarin vaikuttamistyön kohteista. Jäsentapaamiseen kuuluu myös mahdollisuus esittää lyhyt pitch eli hissipuhe omasta yrityksestä. Seuraava Jäsentapaaminen järjestetään 26.9.2016.

8 KAUPPAKAMARI

Ennakointikamari innostaa keskusteluun tulevaisuuden osaamisesta yhteen koulutuksen, osaamisen ja tulevaisuuden työelämän asiantuntijat. Yhteisenä kiinnostuksen kohteena on ammattitaitoisen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen, osaamisen kehittäminen sekä yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön vahvistaminen. Vuosittain järjestetään viidestä kuuteen Ennakointikamari-tapahtumaa, jotka keräävät vuositasolla satoja osallistujia verkostoitumaan sekä kuulemaan eri toimialojen tulevaisuuksista ja osaamistarpeista. Yritysten edustajat pääsevät tuomaan esille omia näkökulmiaan, jakamaan ajatuksiaan muiden yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa sekä vaikuttamaan tulevaisuuden koulutukseen ja olemaan mukana kilpailukykyisen toimintaympäristön rakentamisessa. Ennakointikamareissa käydään inspiroivaa keskustelua, jossa tulevaisuusorientoituneet yritykset haluavat olla mukana. Ennakointikamaria toteuttavat kauppakamarin kanssa Uudenmaan liitto sekä seudun oppilaitokset. Ennakointikamaria vetää projektipäällikkö Mari Korpiola. www.ennakointikamari.fi ENNAKOINTIKAMARI KOKOAA


COME luo verkostoja yritysten, viranomaisten ja kansainvälisten osaajien välille Kauppakamarin COME on osa At Work in Finland -hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on luoda yhteistyöverkostoja yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välille sekä helpottaa eri toimijoiden yhteistyötä ja kommunikaatiota kehittämällä työperäiseen maahanmuuttoon liittyvää palveluntarjontaa. COME:N NEUVONTAPALVELU tuo yhteen työnantajat ja yritykset, jotka kohtaavat ulkomaiseen työvoimaan liittyviä kysymyksiä ja haasteita. COME mahdollistaa yritysten välisen kokemusten jakamisen sekä parantaa yritysten valmiuksia rekrytoida kansainvälisiä osaajia ja toimia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. COME edesauttaa yritysten verkostoitumista myös kansainvälisten osaajien kanssa EntryPoint-mentorointiohjelman kautta. Mentorointiohjelma edistää muun muassa yritysten kykyä tunnistaa ja tavoittaa kansainväliset osaajat, sekä vahvistaa yritysten, korkeakoulujen ja kansainvälisten osaajien vuorovaikutusta. Tavoitteena on myös perustaa maahanmuuton työllistymis- ja yrityspalveluja tarjoava International House. COME-palvelua johtaa Project Director Markku Lahtinen. cometeam@helsinki.chamber.fi

Enterprise Europe Networkin kanavat kansainvälistymiseen Enterprise Europe Network on kaikille pk-yrityksille avoimia ja maksuttomia kansainvälistymispalveluita tarjoava Euroopan komission alainen verkosto, joka toimii yli 60:ssa maassa. Suomessa verkostossa on mukana kauppakamarin lisäksi Finpro ja Turku Science Park. TAPAAMISIA KANSAINVÄLISILLÄ B2B-MESSUILLA Kansainvälisten messujen yhteydessä järjestetyissä, etukäteen sovituissa yrityskontaktitapahtumissa on mahdollisuus tavata lyhyessä ajassa potentiaalisia uusia yhteistyökumppaneita kahdenkeskisissä tapaamisissa. NEUVONNAN, TIEDOTTAMISEN,

innovaatioiden kaupallistamiseen liittyvän analysointipalvelun ja sisämarkkinaongelmista raportoimisen lisäksi autamme yrityksiä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kartoittamisessa ja tarjoamme verkostoitumismahdollisuuksia.

KANSAINVÄLISTYMISEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT Maksuttomissa aamukahviseminaareissamme ja muissa tapahtumissamme tarjoamme tietoa eri markkinoista ja aiheista tiiviissä paketissa.

TUHANSIA PROFIILEJA YRITYSKONTAKTIPÖRSSISSÄ Yrityskontaktipörssistä voi etsiä kansainvälisiä teknologia-, liiketoiminta- ja tutkimusyhteistyökumppaneita. Yritysprofiileja voi selata profiilityypin, alkuperämaan, kohdemaan tai eri hakusanojen mukaan sekä tilata vahtipalvelun. Profiilit ovat nimettömiä ja yhteydenotto kiinnostavaan yritykseen tapahtuu verkostomme kautta, samoin kuin oman profiilin tekeminen. Kauppakamarissa EEN-toiminnasta vastaa päällikkö on Maija Kärkäs. een@helsinki.chamber.fi KAUPPAKAMARI 9


10 KAUPPAKAMARI


Verkostot vaativat virtaa TEKSTI TIMO SORMUNEN KUVAT MEERI UTTI

Lapin hanget, golf-kentät, messut ja seminaarimatkat ovat olleet suomalaisyrityksille ja yrittäjille perinteisiä verkostoitumisväyliä. Tänä päivänä asiakkaat, kontaktit ja uudet bisnekset löytyvät entistä useammin sähköisten kanavien, globaalien ammattilaisverkostojen ja paikallisen läsnäolon kautta. HENKILÖ

KAUPPAKAMARI 11


K JARI GUSTAFSSON

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN

kansliapäällikkö, s. 1958 kotipaikka Helsinki, VTM 1986 Helsingin yliopisto URA

Kansliapäällikkö TEM 2015– SUURLÄHETTILÄS

Peking ja Tokio 2009–2015 TYÖSKENNELLYT

Euroopan jälleenrakennusja kehityspankissa Lontoossa sekä UM:n apulaisosastopäällikkönä.

12 KAUPPAKAMARI

omistaja, olet sitä asiakkaillesi, verkostollesi ja kumpansainvälistä uraa muun muassa suurläpaneillesi 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä. Kahta hettiläänä tehneen Työ- ja elinkeinomiroolia ei voi enää esittää, Gustafsson opastaa. nisteriön kansliapäällikön Jari Gustafssonin puheesta nousee tämän tästä esiin LÄSNÄOLO TUO USKOTTAVUUTTA sana verkostoituminen. Siihen suomalaisyrityksiä on Vaikka sähköiset kanavat ja sitä kautta syntyvät konkannustettu jo 1990-lamasta lähtien. taktit helpottavat varsinaista verkottumista, on yhtiSilloin motiivina oli reippaamman kasvun ja öiden kansainvälistymis- ja kasvustrategioissa oltava kansainvälistymisen sijasta lähinnä oman selustan edelleen tilaa perinteiselle ja aidolle läsnäololle. turvaaminen: jos tärkein päämies ajautui vaikeukSe on kansliapäällikön siin, oli jäljellä silti muutama mukaan uusissa kohdepienempi asiakkuus, joiden DIGI-AIKAKAUDELLA maissa usein myös selkeä avulla saattoi sinnitellä pauskottavuuskysymys. Kun himman yli. YRITTÄJIEN, bisnestä ovat rakentamassa Jos olivat motiivit tuolloin YRITYSJOHTAJIEN yhtiön avainhenkilöt, samalla hieman erilaiset, sitä olivat JA OMISTAJIEN vahvistuu kuva, että ollaan myös verkottumisfoorumit. ON TOIMITTAVA liikkeellä tosissaan. Perinteisten messujen ja – Esimerkiksi sopii Nokiseminaarien ohella yrittäjät, AVOIMEMMIN JA an meno Kiinan markkinoilyritysjohtajat ja päättäjät OLTAVA LÄSNÄ le. Toimitusjohtajakaudellaan tapasivat toisiaan Lapin VERKOSTOISSA 24/7. Jorma Ollila vieraili Kiinassa hiihtohangilla, golf-kentillä useammin kuin kukaan ja muilla arjesta hieman toinen suomalaisyrityksen irrallaan olevissa maisemissa, toimitusjohtaja. Harva pystyy usein vain kerran tai kaksi vieläkään samaan läsnäoloon, muistelee entinen vuodessa. Pekingin suurlähettiläs. – Metodi ei yksinkertaisesti enää toimi, koska siihen sisältyi aina myös ajatus piiloon menemisestä kavereiden kanssa. Sosiaalisen median ja sähköisten VERKOSTOITUMINEN VAATII VIRTAA JA LÄSNÄOLOA viestintäkanavien aikakaudella yrittäjien, yritysKeväällä TEM:n virkamiehet kertoivat pienistä vajohtajien ja omistajien on toimittava avoimemmin lonpilkahduksista Suomen taloudessa. Tuntuma on, ja pystyttävä olemaan mukana verkostoissa lähes että kuopan pohja on saavutettu ja suunta on jo tänä 24/7-periaatteella, Gustafsson sanoo. vuonna aavistuksen parempaan. Kovin suureen riemuun ei silti ole vielä aihetta. AVOIMUUS ON AJAN HENKI Työ ja tekijät eivät nyky-Suomessa edelleenkään kohTulevaa suuntaa ja samalla mallia voi katsoa nykyitaa, pitkäaikaistyöttömyys on kasvava ongelma ja valsestä opiskelijasukupolvesta, joka on äärimmäisen taosa yritysten investoinneista pysyy sitkeästi jäissä. verkostoitunutta ja samalla kansainvälistynyttä. Ja ilman investointeja, tulevaisuudenuskoa ja uusia Tämä on nähtävissä myös nuoremmissa yrittäjissä, markkina-avauksia ei synny myöskään työpaikkoja. jotka kutovat ympärilleen monipuolisia kansainväliKovin haaste kohdistuu pk-yrityksiin, joita myös siä verkostoja jo ideansa alkuvaiheessa. ministeriössä kannustetaan entistä vahvemmin Käytännössä koko startup-yrityksen kasvutarina kasvun ja kansainvälistymisen tielle. Tehtävä ei ole voi perustua verkostoitumiseen ja osaaviin kumppakansliapäällikön mukaan helppo, sillä apuna ei enää neihin, jotka Suomen sijasta voivat toimia eri puolilla ole takavuosien tapaan isoja päämiehiä, jotka ulkomaailmaa. maille lähtiessään patistivat mukaan myös kotimaisia – Sukupolvien välisen eron näkee varsin hyvin, kumppaneita, avasivat näille ovia ja joiden kainalossa kun käy ensin perinteisillä toimialamessuilla ja mesaattoi saada jalansijaa parhaassa tapauksessa useamnee sen jälkeen Slushiin, Gustafsson sanoo. maltakin mantereelta. Samaan hengenvetoon hän kuitenkin painot– Nyt yritysten on kudottava verkostoja ja taa, ettei suomalaisyrittäjien kannata tässä kohtaa haettava asiakkaita itse entistä monipuolisemmin. ripotella tuhkaa päälleen. Saman kansainvälistyGlobaalissa kilpailussa se ei ole helppoa ja juuri siksi mishaasteen, kiristyvän kilpailun ja kasvuvaateisiin laitamme lisäpanoksia Team Finland -verkostoon, liittyvän verkostoitumisen edessä kipuillaan monessa joka omilla kontakteillaan pyrkii auttamaan suomamuussakin maassa. laisyrityksiä vientimarkkinoille, kansliapäällikkö Jari – Tuskaa lisäävät vielä alati kasvavat vaatimukset Gustafsson kertoo. yritysjohdon ja omistajien avoimuudesta ja rehellisyydestä. Jos olet menestyvä yrittäjä tai yrityksen


K U I

RJ UU A DE T

UT

Timo Kultanen

Esimies ongelmien aiheuttaja ja ratkaisija Ajattele mitä ajattelet! Valtaosa esimiestyön ongelmista on esimiesten itsensä rakentamia. Kirja antaa esimiehille ja johtajille eväitä pohtia itseään ja omia ajatteluja toimintamallejaan, suoraan ja kaunistelematta. Olemmeko sellainen yritys tai yhteisö, johon halutaan tulla ja jossa halutaan pysyä? Tässä kirjassa on pohdittavaa jokaiselle työyhteisölle! Jäsenetuhinta 35 € Hinta 39 €

!

Su

s

lemme m e t y it

ös

o

6/2016, 230 sivua

SEURAA BLOGIA Ammattikirja.fi

Jukka Saksi

Johtaja on media!

Hintoihin lisätään alv 10%.

Minna Kurttila, Pia Aalto

Pomon parhaat ratkaisut

kustannus@helsinki.chamber.fi | www.kauppakamarikauppa.fi


KEHU KAVERIA

TOIMITUSJOHTAJA ROSE-MARIE SKOGSTER TELEMAST NORDIC OY

Klubissa kasvaa johtajana MIKSI PÄÄTIT LÄHTEÄ MUKAAN JOHTAJANAISTEN KLUBIIN?

Johtaminen on yrityksen jatkuvaa eteenpäin viemistä. Välillä tie on sileä, meno suoraa ja nopeata, välillä karikot hidastavat menoa. Matkan varrella on hyödyllistä pysähtyä, katsoa kokonaisuutta sivusta. Tähän klubitapaamiset ovat olleet omiaan. MIKÄ OLET OPPINUT RIIKALTA?

Riikan ammatillinen tausta on erilainen kuin omani. Hänen tapansa tuoda näkemyksensä eri aihealueista esimerkiksi tutkimusten kautta on ollut varsin avartavaa ja rikastuttavaa. Kahdenkeskinen keskustelumme johtajan yksinäisyydestä (Anneli Valpolan kirjasta Johtajuuden salat) lisäsi ymmärrystäni siitäkin miksi tämä työni motivoi ja innostaa. MITÄ HYÖTYÄ SINULLE ON OLLUT VERKOSTOITUMISESTA KLUBISSA?

Klubitapaamiset ovat intensiivisiä, vuorovaikutus avointa ja suoraa. Liikutaan ongelmien ytimissä. Hyvä alusta irrottautumiselle työn arjesta ja käsitellä asiakokonaisuuksia käytännönläheisellä tavalla myös teorioiden ympäriltä. KENELLE SUOSITTELISIT OSALLISTUMISTA KLUBITOIMINTAAN?

Itsensä kehittämisestä johtajana ja muiden johtamisesta kiinnostuneet, jotka työskentelevät tällä saralla.

TELEMAST NORDIC OY TOIMIALA

Radiolähetysverkkojen suunnittelu, toteutus ja valvonta valtakunnallisesti PERUSTETTU 1999

www.telemast.com

1414 KAUPPAKAMARI KAUPPAKAMARI


CEO RIIKKA HACKSELIUS-FONSÈN BRAND AGENCY PUNDA OY

Johtaminen on yksinäistä, mutta johtajan ei tarvitse olla yksin. Kauppakamarin Klubit tuovat yhteen samantyyppisten haasteiden kanssa työskentelevät. Klubissa puhutaan avoimesti ja suoraan; niin voi tehdä porukassa, jossa yhteenkuuluvuuden tunne antaa energiaa.

MIKSI PÄÄTIT LÄHTEÄ MUKAAN JOHTAJANAISTEN KLUBIIN?

Johtaminen on yksinäistä. Peilikuva voi vääristyä, ellei ympärillä ole ihmisiä, jotka jakavat samankaltaisia tilanteita arjessa. Alussa myös kaupallinen verkostoituminen tuntui mahdollisuudelta. Myöhemmin sillä ei enää ole ollut merkitystä. MIKÄ OLET OPPINUT ROSE-MARIELTA?

Rose-Mariella oli alustuspuheenvuoro heti ensimmäisessä klubitapaamisessa, johon osallistuin. Hän kertoi kokemuksistaan hevoskuiskaamisen kautta saamiensa oppien soveltamisesta johtamistyössä. Ryhmätilanteiden rauhoittaminen ja vahvistaminen sai tämän kertomuksen myötä uusia työvälineitä. MITÄ HYÖTYÄ SINULLE ON OLLUT VERKOSTOITUMISESTA KLUBISSA?

Erilaiset, itselle uudet näkökulmat virkistävät ja vaativat pohtimaan. Kaikki klubilaiset ovat motivoituneet kehittymään työssään ja ajatusten vaihto on hyvin avointa. Ryhmän oma yhteenkuuluvuuden tunne kasvaa nopeasti. Näihin tuttavuuksiin on helppo palata myös klubin ulkopuolella. KENELLE SUOSITTELISIT OSALLISTUMISTA KLUBITOIMINTAAN?

KUVAT MEERI UTTI

Klubissa kasvaa johtajana. Yrityksen koolla tai tilanteella ei ole niinkään väliä, vaan sillä, että haluaa oppia ja vahvistaa omaa sisäistä johtajuuttaan.

BRAND AGENCY PUNDA OY TOIMIALA

Brandijohtamisen asiantuntijaorganisaatio FREELANCE TOIMINTA ALKANUT 1997, yhtiöksi 2003 HENKILÖSTÖÄ 12 LIIKEVAIHTO 0,7 milj. euroa

www.punda.fi KAUPPAKAMARI 15


KALENTERI LUE LISÄÄ KOULUTUKSISTAMME KAUPPAKAMARIKAUPPA.FI

14.9.

KEY ACCOUNT MANAGER (KAM) -AJOKORTTI®

saat ajatuksia ja konkreettisia työkaluja oman organisaation avainasiakastoiminnan suunnitelmalliseen johtamiseen, kehittämiseen ja syventämiseen.

KAKSIPÄIVÄISESSÄ VALMENNUKSSA

Mäntyneva, FT, KTL, MCS-Management Consulting Services Oy

ASIANTUNTIJA MIKKO

”Käteen jäi oikeasti työkaluja esim. asiakashoitosuunnitelmien tekemiseen.”

ELO

18 24 25 30

KEHITTÄMINEN NYT! – WEBINAARI

LIIKE- JA ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAUS

TALOUSHALLINNON ELOSEMINAARI TALLINNASSA

TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ UUDISTUU -BRUNSSISEMINAARI

SYYS

1 6 7 13 14 20 21

31

21 TUNNISTA JA TUHOA TYÖPÄIVIEN AIKASYÖPÖT

16 KAUPPAKAMARI

HINTA ALK. 650 EUROA (+ ALV 24%)

22

KOLLEKTIIVIPERUSTEINEN IRTISANOMINEN JA YT TYÖKYKY HEIKKENEE TOIMINTAOHJEET UUDISTETUN TILAAJAVASTUULAIN TAVOITTEET JA TARKOITUS UUDISTUNUT EU:N TULLILAINSÄÄDÄNTÖ

UUDEN ESIMIEHEN BRUNSSI

27 27 28 28 29

ARVOPAPEREIDEN KÄSITTELY KIRJANPIDOSSA JA VEROTUKSESSA PALVELUHANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN VALTIONTUKISÄÄNNÖKSET 2016

TYÖPAIKAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT

YRVA – YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

UUDISTUVA HANKINTALAKI

KIRJANPITO-OSAAJAN VALMENNUSKOKONAISUUS

IT-RISKIEN HALLINTA - TEKNOLOGIA- JA ULKOISTUSSOPIMUKSET SUURI PALKKAPÄIVÄ

29 29 30

TIIMIVASTAAVAN AJOKORTTI

®

SUURI ARVONLISÄVEROTUKSEN AJANKOHTAISSEMINAARI PALKKA JA TYÖKORVAUS VEROTUKSESSA - VEROHALLINNON UUSI OHJE


10.10. JOHTAMISEN AJOKORTTI kokonaisuus tarjoaa monipuolisen päivityksen johtamisen ajankohtaisista aiheista.

KOLMEN KOULUTUSPÄIVÄN

KOULUTUS SISÄLTÄÄ onnistuneita johta-

mismalleja, esityksiä tulevaisuuden haasteista ja digitalisaatiosta sekä katsauksen riskienhallintaan, juridiikkaan ja vaikuttavaan viestintään.

Asiantuntijoina mm. Peter Nyman, Petteri Järvinen ja Jaana Juutilainen

HINTA ALK. 990 EUROA + ALV 24 %

LOKA

4 4 5

SALLITTUA VAI KIELLETTYÄ TYÖELÄMÄSSÄ?

HENKILÖTIETOJEN LAINMUKAINEN KÄSITTELY

LEAN - TÄRKEIMMÄT METODIT JA TYÖKALUT

10 10 10 11 12

6 7

HENKILÖKUNTA- JA LUONTOISEDUT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA KIELENHUOLLON AAMUPÄIVÄ

12

TOTTI KARPELA: KOHTUUTTOMAT VALITTAJAT PETER NYMAN: VAIKUTTAVAN VIESTINNÄN -BRUNSSI

ARVONLISÄVEROTUKSEN AJOKORTTI

®

SUURTEN TIETOAINEISTOJEN ANALYSOINTI EXCELISSÄ POWER PIVOTILLA

13 13 13

VEROTUSMENETTELY MUUTTUU 2017 -BRUNSSI

POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA SALASSAPITO

SIHTEERI-JA ASSISTENTTIPÄIVÄT 2016 TALLINNA

EPÄTYYPILLISET TYÖSUHTEET KUNNASSA

HYVÄKSYTTY TOIMINNANKEHITTÄJÄ HTK

14

12

TYÖSOPIMUS - SOPIMUKSEN TEKEMINEN JA EHTOJEN MUUTTAMINEN

26

12

TYÖAIKA JA SIIHEN LIITTYVÄT KORVAUKSET KÄYTÄNNÖNLÄHEISESTI

27

12

HHJ - HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN -KURSSI

®

28

TYÖSUHTEEN ONGELMATILANTEET

TALOUS JA VERO -LAIVASEMINAARI

TYÖSUHTEEN SOPIMUSJURIDIIKKA JA IMMATERIAALIOIKEUDET RAKENTAMISILMOITUSTEN MENETTELYT NYT

KAUPPAKAMARI 17


NEUVONTAPALVELUT

KIRJANPITO

TYÖSUHDEASIAT

VEROTUS

YHTIÖOIKEUS

MUU YRITYSJURIDIIKKA

MAAHANTUOJAN JA jakelijan vastuu tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta kasvaa. Maahantuojien pitää muun muassa varmistaa, että valmistaja on suorittanut kaikki tuotetta koskevat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt. Jakelijan täytyy taas varmistaa, että tuotteessa on vaadittavat merkinnät, tiedot ja ohjeet suomen- ja ruotsinkielellä.

HANKINTALAKI VOIMAAN VUODEN LOPULLA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ on

viimeistelemässä uutta lakia julkisista hankinnoista. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle viimeistään tässä kuussa. Tavoitteena on, että uusi hankintalainsäädäntö olisi voimassa loppuvuodesta.

YRITYKSILLE LISÄÄ VELVOITTEITA LÄHETETYISTÄ TYÖNTEKIJÖISTÄ TÄSSÄ KUUSSA voimaan tullut uusi laki si-

sältää säännökset muun muassa Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäistyöehdoista, lähettävän yrityksen ja työn tilaajan velvollisuuksista sekä lain rikkomisen seuraamuksista.

KIRJANPITO

Kirjanpitolain uudistuksen myötä myös kirjanpidon järjestelmiin kohdistuu uusia vaatimuksia. Viranomaisille on jouduttu tähän päivään mennessä jo antamaan ilmoituksia uuden lain voimassa ollessa, jos tilikausi on alkanut 1.1.2016 tai sen jälkeen.

on, että kirjanpito on järjestettävä siten, että liiketapahtumien, tositteiden ja kirjausten yhteys mahdollisten osakirjanpitojen kautta pääkirjanpitoon ja siitä tilinpäätökseen on vaikeuksitta todettavissa kumpaankin suuntaa. Sama koskee kirjanpidosta viranomaisille verotusta tai muuta tarkoitusta varten määräajoin tehtävää ilmoitusta. VELVOITE KOSKEE myös vakuutus- tai työeläkelaitokselle tehtäviä lakiperusteisia kuukausi- ja vuosi-ilmoituksia. Kirjausketju tulee myös säilyä eheänä, jos tehdään korjauksia jo annettuihin ilmoituksiin tai myöhemmin muutetun tiedon perusteella tehtyyn ilmoitukseen. UUTTA LAISSA

TILINPÄÄTÖKSIÄ KOSKEVAT JÄRJESTELMÄMUUTOKSET LIITETIETOTOSITE ON uutta ja se laajentaa tositekäsitettä tilinpäätöksen liitetietojen perustana oleviin asiakirjoihin ja laskelmiin. Liitetietotosite tulee käsitellä samoin kuin muutkin kirjanpidon tositteet. Liitetiedon ja sen todentavan liitetietotositteen välisen yhteyden tulee olla vaikeuksitta todettavissa.

LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA LUETTELOSTA TULEE käydä ilmi mistä eri osista ja aineistoista tilinpäätöksen perustana oleva kirjanpito koostuu ja perustuu, miten ne liittyvät toisiinsa ja missä ja miten niitä säilytetään ja pystyy lukemaan. Luettelo palvelee

HALLITUKSELLA ON VASTUU KIRJANPIDON ASIANMUKAISESTA JÄRJESTÄMISESTÄ.

tarvittaessa myös viranomaisten tiedonsaantitarpeita.

VASTUUKYSYMYKSET HALLITUKSELLA ON vastuu kirjanpidon asianmukaisesta järjestämisestä. Ensisijainen vastuu osakeyhtiössä on toimitusjohtajalla. Tällöin hallituksen tulee valvoa, että toimitusjohtaja suoriutuu tästä tehtävästä.

KIRJANPIDON ASIANTUNTIJA TEIJA KERBS 18 KAUPPAKAMARI

MUU YRITYSJURIDIIKKA

Kirjanpidon järjestelmille uusia vaatimuksia

SEURAA NÄITÄ

MAAHANTUOJAN VASTUU TUOTTEISTA KASVAA

SOPIMUSASIAT


KOLME KYSYMYSTÄ

Kauppakamarin syksyn klubit Klubeissa keskustellaan luottamuksellisesti ammattifasilitaattorin luotsaamana. Tervetuloa syksyn klubeihin!

Kolme kysymystä vuosilomasta Vuosilomalaki muuttui 1.4.2016. Muutoksia tuli säännöksiin, jotka koskevat vuosiloman kertymistä perhevapaan aikana sekä työkyvyttömyyttä vuosiloman alettua. MITEN VUOSILOMAN KERTYMINEN MUUTTUI PERHEVAPAAN OSALTA? 1.4.2016 alkaen työssäolon veroista aikaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta on synnytystä tai adoptiota kohden vain kuusi kuukautta eli 156 arkipäivää. Siten äidille voi kertyä lomaa äitiys- ja vanhempainvapaalta yhteensä enintään 156 arkipäivältä, ja isälle isyys- ja vanhempainvapaalta yhteensä enintään 156 arkipäivältä. 35 tunnin ansaintasäännön piirissä vastaava aika on 182 kalenteripäivää. Säännöstä ei sovelleta ennen 1.4.2016 kertyneisiin vuosilomiin eikä silloin, jos kyseisen lapsen osalta perhevapaa on alkanut ennen 1.4.2016, vaan silloin työssäolon veroista aikaa on äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa kokonaisuudessaan. MITEN MUUTOS VAIKUTTAA VUOSILOMAKUSTANNUSKORVAUKSEEN? Työnantaja saa Kelasta vuosilomakustannuskorvausta vastaavasti vain lakisääteisen vuosiloman osalta. MITEN VUOSILOMAN SIIRTÄMINEN TYÖKYVYTTÖMYYDEN VUOKSI VUOSILOMAN JO ALETTUA MUUTTUI? 1.4.2016 lähtien jos työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai sen osan aikana, työntekijällä on pyynnöstä oikeus saada siirrettyä vain kuusi lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Omavastuupäivät eivät saa kuitenkaan vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan. Täyttä kuuden päivän omavastuuta sovelletaan siten vain, jos työntekijälle on kertynyt täysi viiden viikon vuosiloma, ja esimerkiksi 26 lomapäivän kertymällä omavastuu voi olla kaksi päivää. Päiviä tulee seurata lomanmääräytymisvuosikohtaisesti. Muutos koskee myös ennen 1.4.2016 kertyneitä vuosilomia.

CHAMBER CLUB Uutta FOR EXECUTIVES ! The Club Season starts on Thursday 24th November 2016. JOHTAJAKLUBI 3 PK-yritysten toimitusjohtajille suunnattu klubikausi alkaa 27.9.2016. JOHTAJAKLUBI 4 PK-yritysten toimitusjohtajille suunnattu klubikausi alkaa 27.10.2016. JOHTAJANAISTEN KLUBI Uusi klubikausi alkaa 10.11.2016. MYYNTIJOHTAJAKLUBI Uusi klubikausi alkaa 12.10.2016. TALOUSPÄÄTTÄJÄKLUBI Uusi klubikausi alkaa 17.11.2016.

Liity klubiin! kauppakamarikauppa.fi/klubit

LAKIMIES KATI MATTINEN KAUPPAKAMARI 19


KAMARIKUULUMISIA

Vilkasta verkostoitumista ITÄ-UUDENMAAN KAUPPAKAMARIYKSIKÖN

Elinkeinoaamussa puhunut Jorma Ollila luottaa Suomen nuorisoon. – Osaaminen ja kyky sopeutua – tästä yhdistelmästä syntyy positiivinen kierre. Esimerkkinä startup-piirit, joissa on sellaista positiivista draivia, jota nyt tarvitaan. Kauppakamariyksikön jäsen Kirsti Castren ja puheenjohtaja Risto Volanen iloitsivat mielenkiintoisen puhujavieraan saamisesta Porvooseen.

TAVARALIIKENNE TUTUKSI -vierailulla

Helsingin kaupungin kaavoittajille ja liikennesuunnittelijoille kuljetusyritykset kertoivat muun muassa city-logistiikan haasteista.

DB SCHENKERIN VANTAAN TERMINAALISTA

ja varastosta lähtee päivittäin satoja erilaisia kuljetuksia niin Pohjois-Suomeen kuin eteläiseen Eurooppaan.

20 KAUPPAKAMARI


Ota käyttöön digitaalinen Ammattikirjasto

KEVÄÄN JOHTAJUUDEN NAISKAMARIA emännöi Varman HR:stä, viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Katri Viippola, joka muistutti nuoren naisjohtajapotentiaalin tukemisesta. – Jos olet kyllin onnekas menestyäksesi itse, on sinun tehtävänäsi lähettää vuorostasi hissi alas.

Ammattikirjasto KauppakamariTieto-palvelun osaksi on avattu Ammattikirjasto, josta voit helposti lukea Kauppakamarin julkaisemia kirjoja. Digitaalinen kirjasto, joka toimii kaikilla päätelaitteilla. Monipuolisia kirjoja, kätevästi yhdessä paikassa ja kaikkien käytettävissä. Sinun on helppo hakea tietoa isosta määrästä kirjoja sekä tehdä lainauksia ja viittauksia. Ammattikirjaston sisältöalueet ovat käytännönläheisiä, olennaisiin aihealueisiin keskittyviä sekä asiakkaan näkökulmasta kirjoitettuja. Uusimpana lisäyksenä Ammattikirjastosta löytyy Teija Kerbsin suosittu Juoksevasta kirjanpidosta tilinpäätökseen käytännönläheisesti -kirja. Koe itse ja tutustu Ammattikirjastoon:

www.ammattikirjasto.fi VUOSAAREN SATAMAN MERKITYS ELINKEINOELÄMÄLLE on merkittävä. Kolmasosa kulutustavaroista

kulkee sataman kautta, kertoi Helsingin Sataman toimitusjohtaja Kimmo Mäki. Finnlines-varustamo kuljettaa rahdin lisäksi matkustajia. Satama- ja liikennevaliokunnan puheenjohtaja Staffan Herlin kertoi kesästä tulevan vilkas.

|TIETO ASIAKASPALVELU puh. 09 2286 0360 asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi


KAMARIKUULUMISIA HYVÄ UUTINEN

ITÄ-UUDENMAAN YRITYSPALKINNON VOITTI CM TOOLS OY

VERKOSTOITUMALLA VAHVEMMAKSI YRITYSPALKINNON TÄMÄNVUOTISELLA TEEMALLA VERKOSTOITUMISEN JA VERKOTTUMISEN VAIKUTUS TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN KOROSTETTIIN, ETTÄ VERKOSTOITUNUT YRITYS PYSTYY YHTEISTYÖKUMPPANEIDENSA KANSSA KEHITTYMÄÄN, PARANTAMAAN KANNATTAVUUTTAAN JA KESKITTYMÄÄN YDINOSAAMISEENSA.

22 KAUPPAKAMARI JÄSENEXTRA

CM TOOLS Oy on keskisuuri palveluyritys.

– Tarjoamme valmistusteollisuudessa toimiville asiakkaillemme tuotantoautomaatiota, työvälinevalmistusta, huolto ja elinkaaripalveluita, sekä koneistusta ja sopimusvalmistusta, kertoivat palkinnosta iloinneet toimitusjohtaja Juha Martikainen ja kehitysjohtaja Teijo Lundberg. Yrityspalkinto-lautakunnan mukaan CM Tools on loistava esimerkki määrätietoisesta työstä ja sitä seuraavasta toiminnan kehittymisestä. – Aktiivisen ulospäin suuntautuneen osallistumisen ja verkostoitumisen

myötä CM Tools Oy:n toiminta on löytänyt kasvualustansa. Tuloksellinen ja kasvuhakuinen yritys tarvitsee hyvien työntekijöiden ja tuotteiden lisäksi toimintasuunnitelman, johon sitoudutaan. Toimintasuunnitelma tulee olla innovatiivinen ja ehkä myös rohkea, jotta tavoitteisiin päästään, perusteli ItäUudenmaan kauppakamariyksikön sekä Yrityspalkinto 2016 -palkintolautakunnan puheenjohtaja Risto Volanen. Yrityspalkinnolla korostetaan ja vahvistetaan yritystoiminnan keskeistä asemaa ja merkitystä Itä-Uudenmaan kehittymisessä.


Yrityskohtainen

koulutus sellaisena kuin haluat

Kauppakamarin yrityskohtaisilla koulutuksilla henkilöstön osaamisen ylläpitäminen onnistuu vaivattomasti. Laadukkaan räätälöidyn koulutuksen takaavat omat asiantuntijamme ja laaja kouluttajaverkostomme. Yrityskohtaisesti koulutamme muun muassa • • • •

Kauppakamarikortilla keskität hankinnat ja saat keskittämisetuja. Kysy lisää!

esimiestyöstä ja johtamisesta kirjanpidosta ja verotuksesta myynnistä ja asiakaspalvelusta julkisista hankinnoista.

! s u

Kysy lisää! Muista myös Kauppakamarikortti, jolla kauppakamarin jäsenenä saat keskittämisetua hankinnoista! Kimmo Sallinen yhteyspäällikkö kimmo.sallinen@chamber.fi | puh. 09 2286 0310 myynti@chamber.fi

www.kauppakamarikauppa.fi

P

ä d yy

o j r ta


Taloushallinnon eloseminaari Tallinnassa 25.–28.8. Sihteeri- ja assistenttipäivät 2016 Tallinna 13.–14.10. Talous ja Vero -laivaseminaari 28.–29.10. Kuntien hallintofoorumi Helsinki 3.–4.11. Esimiespäivät Vierumäellä 10.–11.11. Työsuhteen ajankohtaispäivät Haikon kartano 17.–18.11. Osastonsihteerit 2016 Helsinki 24.–25.11.

Matkaseminaari on enemmän kuin koulutustilaisuus.

Se on sopivasti kaikkea. www.kauppakamarikauppa.fiatkat

Profile for Kauppakamari

Kauppakamarilehti 2 2016  

Digi-aikana verkostot toimivat 24/7. Lue uusin – Kauppakamari

Kauppakamarilehti 2 2016  

Digi-aikana verkostot toimivat 24/7. Lue uusin – Kauppakamari

Advertisement