__MAIN_TEXT__

Page 1

WWW.HELSINKI.CHAMBER.FI

HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI

4/2015

MUUTOS HAASTAA JOHTAJAN TIEDOSSA OTETTIIN UUSI OTE JOHTAMISEEN

OIKEUTTAAKO SAIRAUSLOMA AINA PALKKAAN?

›› 8–9

KASVU OPEN -VOITTO FOURDEGILLE JÄSENEXTRA 1


Kauppakamarin Koulutus

Helppoa henkilöstön kouluttamista Pyydä tarjous yrityskohtaisesta koulutuksesta tai hanki rahanarvoinen Kauppakamarikortti.

Tuomme koulutukset sinne minne haluat ja sellaisena kuin haluat

Kauppakamarikortti tukee budjetointia ja koulutusten suunnittelua ja seurantaa

Yrityksen tarpeiden mukaisesti suunniteltu koulutus on helppo tapa huolehtia henkilöstön osaamisen päivittämisestä. Laadukkaan koulutuksen takaavat omat asiantuntijamme ja kokenut kouluttajaverkostomme.

Kauppakamarikortille voit ladata arvoa, joka on käytettävissä kaikissa kauppakamarin koulutustilaisuuksissa sekä klubeissa* ja Kauppakamaritieto.fi- palvelun paketeissa.

Yrityskohtainen koulutus voidaan toteuttaa intensiivisenä työpajana, verkko-opintoina, lyhytkestoisena esim 1. päivän koulutuksena tai laajempana valmennuskokonaisuutena.

Kortilla saat jopa 10% lisäalennuksen jäsenetuhinnoista. Saat selkeän yhteenvedon kortin käytöstä, joten kortti on myös erinomainen apu koulutusvähennystä haettaessa.

Kysy lisää! *1. klubikauden maksamiseen

myynti@chamber.fi kimmo.sallinen@chamber.fi, puh. 09 2286 0310


PÄÄKIRJOITUS

UUSI OSAAMINEN KÄYTTÖÖN TYÖELÄMÄÄN TULEVIEN sukupolvien joh-

tamisesta kohistaan paljon. Z-sukupolven väitetään haastavan yritysten johtamisen ja muuttavan työpaikkojen kulttuurin. Juuri työelämään tulleet etsivät työelämästä sisältöä, vaativat vapautta, viestivät jatkuvasti ja avoimesti ja kammoksuvat hierarkioita – ainakin edellisiin sukupolviin verrattuina. Se, miltä asiat näyttävät, tuntuu olevan nuorille usein tärkeämpää kuin asioiden taustojen ja perusteiden tunteminen.

UUDEN SUKUPOLVEN odotukset eivät vaadi koko johtamisen myllertämistä. Strateginen näkemys, tehtävien tehokas organisointi ja oikeat rekrytoinnit muodostavat toiminnan perustan henkilöstön ikärakenteesta riippumatta. Sitouttamisen, motivoinnin ja päivittäisen henkilöjohtamisen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Palautteen välitön antaminen ja sen aktiivinen kerääminen on tärkeää, olipa kyse x-, z- tai y-sukupolvesta.

nuorille kuin työpaikan ilmapiiri, nousee palkkaus merkittäväksi tekijäksi viimeistään siinä elämänvaiheessa, kun ansioilla pitäisi rahoittaa asunnon hankinta ja perheen perustaminen. Ainakaan minä en ole onnistunut tekemään yhtään työsopimusta pelkkiin ilmapiiritekijöihin vetoamalla. TOTTA KUITENKIN on, että odotukset työn-

antajaa ja työyhteisöä kohtaan muuttuvat ja menestyvän yrityksen on otettava nämä muutokset huomioon. Tässä työssä jo hankituista kokemuksista voi olla paljon apua. Kauppakamarin klubeissa onkin käyty monia mielenkiintoisia keskusteluja muutoksiin vastaamisesta.

NUORILLA ON paljon osaamista, joka kannattaa ottaa yrityksissä aktiiviseen käyttöön. Some-ajassa koko elämänsä toimineiden vuorovaikutustaidot ovat aivan eri tasolla kuin vanhempien sukupolvien. Näistä taidoista voi olla yrityksille arvaamattoman suurta hyötyä.

mukaan monet tutkimuksissa esiin nousevat erot sukupolvien odotuksissa tasoittuvat kummasti iän ja kokemusten karttuessa. Vaikka tutkimuksissa usein todetaankin, etteivät kannustimet ole yhtä tärkeitä asioita

HEIKKI J. PERÄLÄ toimitusjohtaja

KAUPPAKAMARI 4/2015

SISÄLTÖ

OMAN KOKEMUKSENI

PÄÄTOIMITTAJA ESSI LINDQVIST TAITTO MARIANNE HOLM JULKAISIJA HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI KUSTANTAJA HELSINGIN KAMARI OY PAINOS 10 000 SAVION KIRJAPAINO OY KANNEN KUVA MEERI UTTI

4 AJANKOHTAISTA Matti Niemi valittiin kauppakamarin puheenjohtajaksi

UUDEN SUKUPOLVEN ODOTUKSET EIVÄT MYLLERRÄ JOHTAMISTA KOKONAAN.

14–15 KEHU KAVERIA Mentoroinnissa kannustetaan naisia eteenpäin urallaan

18-19 NEUVONTAPALVELUT Lääkärintodistus ei aina velvoita palkanmaksuun

6–9 TEEMA Johtajan kompastuskivi: Uudet opit, mutta vanhat keinot 10–12 HENKILÖ Muista arvot ja etiikka, neuvoo pääjohtaja Taavi Heikkilä

20–21 Kasvu Open huipentui finaaliin.

KAUPPAKAMARI 3


AJANKOHTAISTA

KIRJA

AJANKOHTAISTA

ASENNEJOHTAJA ASENNE RATKAISEE kohtaamisissa,

yhteistyössä ja tulosten saavuttamisessa. Hyvällä asenteella energisoidaan, herätetään luottamusta ja synnytetään menestystarinoita. Jaksetaan ne viimeiset metrit. Selviydytään vaikeista tilanteista. Kehitytään. Voitetaan. Asenne on aina ihmisen oma henkilökohtainen valinta riippumatta ovatko asiat itsessään vaikeita tai

HYVÄLLÄ ASENTEELLA ENERGISOIDAAN, HERÄTETÄÄN LUOTTAMUSTA JA SYNNYTETÄÄN MENESTYSTARINOITA.

helppoja. Asennejohtaja -kirja sisältää runsaasti parhaita käytäntöjä ja työkaluja asenteen kehittämiseen ja johtamiseen. Kirjassa on runsaasti käytännön esimerkkejä asenteista erilaisissa johtamistilanteissa. Kirjaan on haastateltu poikkeuksellisen vaikuttava joukko asennejohtajuutta osoittaneita huippuammattilaisia ja -johtajia. Kirjan opit ja työkalut antavat uutta energiaa johtajuudessa kehittymiseen ja boostia positiiviseen kierteeseen. Marjo sai idean kirjaan asiakkaiden kanssa toteutetuissa muutosohjelmissa: ”Johtajien ja esimiesten silmät syttyivät aina, kun keskustelimme asenteen merkityksestä.” 4 JÄSENEXTRA

Puheenjohtajaksi valittu Matti Niemi kiitti syyskokousta luottamuksesta sekä puheenjohtajapestin päättävää Jukka Hienosta ansiokkaasta panoksesta. – Jukan monipuolinen kokemus liike-elämässä on vaikuttanut suuresti kauppakamarin ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Jukka on laittanut itsensä peliin täysillä.

Kauppaneuvos Matti Niemi aloittaa kauppakamarin puheenjohtajana Kauppakamarin puheenjohtajana aloittaa ensi vuoden alussa HOKElannon toimitusjohtaja, kauppaneuvos Matti Niemi. Kauppakamarin viime kuussa järjestetty syyskokous valitsi hänet yksimielisesti.

MATTI NIEMI aloitti työnsä S-ryhmässä vuon-

na 1982. Niemi on myös SOK:n hallituksen varapuheenjohtaja ja S-Pankin hallituksen jäsen. Kauppakamarin varapuheenjohtajiksi valittiin toimialajohtaja Terho Kalliokoski Kesko Oyj:stä, Tikkurila-konsernin toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja Dextran toimitusjohtaja, Pihlajalinna Konsernin varatoimitusjohtaja Leena Niemistö.

Hyvää Joul

ua

Kiitos kulu neesta vuod esta ja menestys tä vuodelle 2 016! Jo

ulutervehdyk siin varatut ra hat lahjoitam Suomen Pun me aisen Ristin p akolaistyöhö n.


NYT PUHUTTAA

Kaavoituksen ja rakentamisen sääntely uusitaan Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmien sujuvoittamiseksi. Kyse on metropolialueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta erittäin merkittävä hanke. – OLEMME jo pitkään vaatineet kaavoitus-

prosessin keventämistä ja nopeuttamista, joten työryhmän asettaminen on askel oikeaan suuntaan, sanoo kauppakamarin maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri. Pasuri edustaa kauppakamareita ministeriön työryhmässä. Uudistuksia valmistellaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Työryhmän on määrä saada luonnos hallituksen esitykseksi valmiiksi ensi vuoden toukokuun

loppuun mennessä. Lainvalmistelu on jaettu kahdeksaan osahankkeeseen, joista yritysten kannalta merkittävimmät liittyvät ELY-keskusten roolin muuttamiseen ja niiden valitusoikeuden rajoittamiseen kaavoituksessa, kaavoitus- ja lupaprosessien lyhentämiseen, kaupan laatuluokituksesta luopumiseen kaavoituksessa ja suuryksikkösääntelyn keventämiseen keskustatoimintojen alueella sekä rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamiseen. ELY-keskusten roolin kehittäminen liittyy viranomaisyhteistyön suuntaamiseen strategisesti tärkeimpiin asioihin ja ELY-keskusten valitusoikeuden kohdentamiseen erityisen merkittäviin asioihin. Päätösprosessien lyhentämisen osalta tarkastellaan esimerkiksi valitusmenettelyjen muuttamista ja sitovien määräaikojen asettamista viranomaiskäsittelylle kaavoitusprosessissa. Vähittäiskauppaan liittyen tavoitteena on muun muassa lisätä suuryksikköjen sijoittumisedellytyksiä keskustatoimintojen alueelle vähentämällä kaupan keskusta-alueita koskevaa sääntelyä. Muita työryhmässä käsiteltäviä kokonaisuuksia ovat hajarakentamisen ja pienimuotoisen piharakentamisen helpottaminen sekä lomarakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen.

6.1. 2016 Kaupat auki

Helsingissä, Espoossa , Vantaalla ja

Porvoossa JÄSENEXTRA 5


Johtaja kompastuu muutokseen TEKSTI TIMO SORMUNEN KUVA MEERI UTTI

Uusimmat opit ja työkalut, mutta takavuosien metodit. Kokeneen konsulttiguru Tero J. Kauppisen mielestä tämä johtamisen pulma on yksi keskeinen syy, miksi suomalaisyrityksissä ei tartuta ajoissa potentiaalisiin kasvutrendeihin ja jätetään oman toiminnan uudistukset puolitiehen.

TEEMA

S

uomalaisjohtajat ja heidän esikuntansa ovat tänä päivänä koulutetumpia kuin koskaan. Lisäksi heillä on käytössään monipuolinen valikoima erilaisia työkaluja, joilla organisaation toimintaa ja tehokkuutta voidaan mitata ja kehittää hyvinkin yksityiskohtaisesti. Samalla hoetaan mantraa, jonka mukaan asiakaslähtöisyys ja oman toiminnan jatkuva terävöittäminen ovat kantavia ajatuksia läpi koko organisaation. Epäonnistumisen hetkellä tarjotaan selitykseksi heikkoa suhdannetta, markkinoiden epävarmuutta ja yhtiössä vielä käynnissä olevaa muutosprosessia, jonka todelliset tulokset nousevat esiin vasta pidemmän ajan kuluessa. JOHTAJA OPPII, ORGANISAATIO EI Edellä kuvattu tarina on tullut vuosien varrella tutuksi myös konsulttitalo Via Groupin toimitusjohtajalle ja pääomistajalle Tero J. Kauppiselle. Toistakymmentä kirjaa

6 JÄSENEXTRA

johtajuudesta julkaissut ja parhaillaan väitöskirjaa tekevä Kauppinen on kansainvälisesti arvostettu liikkeenjohdon konsultti, joka on vuosien varrella valmentanut yli kahta sataa johtoryhmää. Eipä siis ihme, että mies ampuu yritysjohtajien yleisimmät suhdanneselitykset alas kuin savikiekot ampumaradalla. Harvardin tutkimuksen mukaan lähes kaikki johtajat ovat tyytyväisiä luomaansa strategiaan, mutta tyytymättömiä sen toteutukseen. Tulos vastaa myös Kauppisen käytännön kokemuksia. – Kun organisaatio kohtaa uuden tulevaisuuden vanhoilla työkaluilla ja vanhoilla toimintatavoilla, on edessä ongelmia. IMD:n mukaan 70 prosenttia johtajien potkuista johtuu siitä, ettei hän saa strategiaansa toteutumaan. ONNISTUMINEN KAIKKIEN ETU Kauppinen korostaa johtajan onnistumisen olevan kaikkien etu. Se on tärkeää yrityk-


TERO J. KAUPPISEN JOHTAJUUSTEESIT

1

OLE USKOTTAVA JA LUOTETTAVA. SANOJEN JA TEKOJEN ON OLTAVA AINA LINJASSA.

2 3

NÄYTÄ SUUNTAA KOKO ORGANISAATIOLLE.

OTA KAPTEENIN ROOLI JA TODISTA, ETTÄ OSAAT HOMMASI.

selle, henkilöstölle, yhteistyökumppaneille, asiakkaille ja itse asiassa koko yhteiskunnalle. – Keskeistä on tunnistaa liiketoiminnasta, strategiasta ja organisaatiosta johtamiseen kohdistuvat vaateet. Hyvä johtaminen määräytyy organisaation tarpeiden, ei johtajan mieltymysten tai tottumusten perusteella. Lisäksi ammattimainen toiminta perustuu aina diagnoosiin, kiteyttää kauppakamarin Johtajaklubin fasilitaattorinakin toimiva Kauppinen. Johtajan haaste ei ole helppo, sillä uutta suuntaa ja toimintatapoja valittaessa kampittajia ja vastarinnan kiiskejä voi riittää organisaation jokaisella portaalla. Lisäksi omistajat odottavat johtajalta vain ja ainoastaan tuloksia. – Yrityksen perimmäinen tehtävä on tuottaa voittoa ja lisäarvoa. Siihen on kuitenkin vaikea päästä, jos koko organisaatio ei seiso johdon ja sen tavoitteiden takana, Kauppinen lisää.

VÄÄRÄ JOHTAJAVALINTA KALLISTA HARJOITTELUA Kokenutta konsulttia harmittaa myös toinen helmasynti, josta ei ole päästy eroon vielä vuosikymmenten paasausten jälkeenkään. Esimies- ja johtotehtävät ovat edelleen monissa organisaatioissa palkintoja, joita jaetaan kiitokseksi hyvistä työsuorituksista tai kertyneistä työvuosista. Pahimmillaan niillä kuitenkin tehdään karhunpalvelus sekä nimitetylle että koko organisaatiolle. – Vieläkään ei ymmärretä riittävästi, että asiantuntijan nimittäminen esimieheksi tarkoittaa hänen kohdallaan aivan uuden ammatin opettelemista. Siihen on oltava valmis ja uuteen toimenkuvaan on saatava myös tukea. Samaa harkintaa pitää käyttää myös johtajavalinnoissa. Epäonnistunut nimitys voi olla kohtalokas toimitusjohtajan omalle uralle, mutta pahimmillaan myös yritykselle.

– Väärä valinta on yritykselle kallis harjoitus. Siksi siihen pitää paneutua todella tarkasti ja hakea vaihtoehtoja hyvinkin yllättävistä suunnista, Kauppinen tähdentää. Viime vuodet ovat olleet useassa organisaatiossa saneerausten sävyttämiä. Vaikeat säästö- ja henkilöstöpäätökset ovat osa johtajan työn arkea. Jossain vaiheessa on kuitenkin pystyttävä löytämään uutta kasvua ja rakentamaan luottamusta. Toisaalta myös hallituksen ja omistajien on osattava viheltää ajoissa pilliin. Parinkolmen saneerauskierroksen jälkeen johtajan on löydettävä muitakin tervehdytyskeinoja kuin säästöt. Jos niitä ei ole, on aika vetää johtopäätökset. – Nykyisiä liiketoiminnan vaivoja ei enää paranneta takavuosien rohdoilla ja 1950-luvun opeilla. Voittajia ovat ne, jotka löytävät aallonpohjassa makaamisen sijaan digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet ja uuden nosteen, Kauppinen opastaa. JÄSENEXTRA 7


Tieto teki täyskäännöksen TEKSTI ESSI LINDQVIST KUVA MEERI UTTI

Neljä vuotta sitten tietotekniikkayritys Tiedossa vanhat tavat unohdettiin, kun mietittiin, miten yhtiön toimintamallit ja organisaatio saadaan tukemaan yhtiön uutta strategiaa. Samalla tuli selväksi, että toimintamalli vaatii täysin uudenlaista otetta johtajuuteen. Avoimeen dialogiin on otettava mukaan niin työntekijät kuin asiakkaatkin.

8 JÄSENEXTRA


MINNA TORNIKOSKEN JA NINA EKLUNDIN OHJEET JOHTAJALLE

1 2

OLE HEREILLÄ MUUTOKSESSA.

KUUNTELE NÖYRÄNÄ JA TARKKAILE TRENDEJÄ.

K

un muutetaan yrityksen kulttuuria, kyse on valtavan suuresta muutoksesta. Siinä johtajuus punnitaan. – Aiemmin meillä vallitsi ”ei voida jakaa, ei voida kertoa” -asenne. Mutta lopulta aika moni asia pystytään kertomaan. Johtajien on oltava valmiita avoimeen vuoropuheluun, muistuttavat Tiedon Head of Talent & Leadership Delelopment Minna Tornikoski ja Senior Communications Manager Nina Eklund. Johdon on pystyttävä viestimään, ettei kulttuurinmuutoksessa ole kyse yksittäisestä projektista, vaan tavasta muuttaa ajattelua ja asennetta. Prosessi ei pysähdy, onhan muutoskin jatkuvaa. – Johtajan haasteena on päästä niin lähelle ihmistä, että hän tietää, mikä työntekijää motivoi. Kun tuntee, että pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä ja siihen, mihin yritys on menossa, syntyy ympäristö, jossa niin työntekijät kuin asiakkaat haluavat jatkossakin olla. JOHTAJAN KUUNNELTAVA ITSEÄÄN JA YMPÄRISTÖÄ ”Vanhassa maailmassa” johtaja rakensi itselleen johtajabrändin, mutta enää se ei toimi. Johtajan pitää olla aito, valmis haastamaan itsensä ja hakemaan palautetta sekä hyväksyä sekin, että aina ei osaa vastata. Johtajan on luotettava omaan intuitioonsa, mutta samalla luettava ympäristöstä

3 4

TEE VALINTOJA JA PÄÄTÖKSIÄ, MUTTA TARVITTAESSA OSAA JOUSTAA. VIESTI AKTIIVISESTI: ”TÄNNE HALUAMME MENNÄ”.

tulevia signaaleja. – Ollaan johtajan menestystekijän äärellä, ja samalla johtajuuden hankalimmalla alueella. On oltava visio, johon uskoo. Samaan aikaan pitää olla herkkä ja avoin ympäristölle, Minna Tornikoski kuvaa. Johtaja, joka ei pysty luomaan omaa visiota ja näkemystä, eksyy. Mutta jos on kovin vahva oma tahtotila eikä suostu kuuntelemaan signaaleja, voi mennä metsään. – Koordinaatteja täytyy tarkistaa jatkuvasti ja tehdä muutoksia, jos huomaa, ettei tähän suuntaan kannatakaan mennä. Johtaja elää jatkuvassa epävarmuudessa ja epämukavuudessa. Tornikoski myöntää, ettei ihmettele lainkaan, etteivät kaikki nuoret halua johtajiksi tai esimiehiksi. – Kaikki me elämme tätä samaa kaaosta. Maailmaa ei pysty ennustamaan, mutta silti on mentävä nopeiden muutosten tahdissa. Jotta pystyy seuraamaan, mitä maailmalla tapahtuu, verkostojen täytyy olla laajat ja monipuoliset. On tunnettava ihmisiä, sillä yksilöiden käyttäytymismuutokset vaikuttavat muutoksen suuntaan kaikkein eniten. JOHTAJA VIESTII ESIMERKILLÄÄN Muutoksen vaikutusta on sekin, että tapa viestiä on erilainen kuin ennen. – En minä tee muutosviestintää, sillä sellaista ei ole enää olemassakaan. Muutos on päällä jatkuvasti, sanoo sisäisen viestinnän päällikkö Nina Eklund.

Digitalisuuden ansiosta esimerkiksi Tiedon sisäinen intra on muuttunut sosiaalisemmaksi, ja keskusteluja käydään aktiivisesti. Johdon on oltava läsnä sielläkin, osallistuttava keskusteluun ja vastattava kysymyksiin. Myös sosiaalinen media on tullut johtajan tehtävänkuvaan, ja yhä useampi johtaja on mennyt mukaan someen. Johtajan esimerkki on äärimmäisen tärkeää, sillä se paljastaa, onko hän oikeasti kiinnostunut uusista viestinnän keinoista. – Viestinnästä on tullut yhä vahvemmin henkilökohtaista, näkyvämpää ja merkityksellisempää. Kyllä sen huomaa, onko kyse viran puolesta bloggaamisesta vai pystyykö laittamaan peliin oman persoonansa, Minna Tornikoski muistuttaa. TULOKSET NÄKYVÄT VIIVAN ALLA Tieto on tehnyt kulttuurimatkaansa kolme vuotta. Usko avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen on säilynyt, vaikka vielä on tekemistä. – Kieltämättä kesti pitkään, ennen kuin tuli usko, että tämä vie meitä eteenpäin. Mutta nyt olemme ottaneet merkittävän askeleen ja luotamme, että olemme oikealla polulla. Muutos näkyy myös yhtiön tuloksen kohentumisessa. – Työtyytyväisyys korreloi selvästi asiakastyytyväisyyden kanssa. Hyvän työpaikan luominen ja asiakkaiden odotusten täyttäminen kulkevat täysin käsi kädessä, Tornikoski ja Eklund vakuuttavat. JÄSENEXTRA 9


10 JÄSENEXTRA


Johtaminen on harjoituslaji TEKSTI HEIDI HAMMARSTEN KUVAT STT-LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Johtajaksi ei tarvitse syntyä, riittää että jaksaa harjoitella ja kehittyy. Tähän uskoo Taavi Heikkilä, joka soveltaa nyt oppimaansa S-ryhmän ykkösmiehenä. HENKILÖ

JÄSENEXTRA 11


K TAAVI HEIKKILÄ SOK:N PÄÄJOHTAJA

ja hallituksen puheenjohtaja KOULUTUS

KTM, Helsingin kauppakorkeakoulu AIKAISEMMAT TEHTÄVÄT

Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja, SOK:n kehitysjohtaja ja rahoitusjohtaja LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

EK:n varapuheenjohtaja, Keskuskauppakamarin ja Kaupan liiton hallituksen jäsen PERHE

Vaimo ja kolme aikuistuvaa lasta HARRASTUKSET

Koripallo ja muu urheilu, Espanja

14 KAUPPAKAMARI

ti. Jo ennen johtoryhmän kokoamista vauhdissa oli un Taavi Taavi Heikkilästä Heikkilästätuli tuliSOK:n SOK:n strategiatyö, joka valmistui sopivasti alkuvuonna. pääjohtaja vuoden 2014 alussa, hänen Ulospäin uusi strategia alkoi kunnolla näkyä vasta ensimmäisiä toimiaan oli koota ympätämän vuoden puolella. Kyseessä oli marketkauppa rilleen oikeat ihmiset. Heikkilän dream ja halpuuttaminen eli tuotteiden pysyvä hinnanlasteamiin eli SOK:n johtoryhmään kuuluu sekä uusia ku, jolla S-ryhmä herätti keskustelua, suorastaan tulokkaita että kokenutta osuuskauppaväkeä, jolla kohua. on kentän luottamus. Pääjohtaja korostaa, että ”Aiomme toimiva tiimi vaatii sopivasti erilaisia ihmisiä. – Aiommepitkäjänteisesti pitkäjänteisestilaskea laskeahintoja hintoja edelleen, kyseessä ei ole yksittäinen kampanja. ”Tulokseen – Tulokseenvoi voipäästä päästämonella monellatyylillä. tyylillä.Jotkut Jotkut Ja rinnalla kehitämme myös valikoimia entistä meistä ovat nopeampia, toiset huolellisempia. Yksi paremmin juuri kunkin kaupan asiakaskunnalle on innovatiivisempi, toinen analyyttisempi. Yhdellä sopiviksi.” on auktoriteettia ja karismaa, toinen on kuunteleva Heikkilä korostaa, että hintojen lasku on tehty ja demokraattinen. Tiimin kokonaisuus ratkaisee.” ja aiotaan tehdä S-ryhmän sisäistä tehokkuutta Heikkilä on lukenut johtamiskirjansa ja löytänyt parantamalla eikä tuottajien kustannuksella. niistä lohdullisen tiedon: ei tarvitse olla syntynyt ”Säästöjä johtajaksi, vaan treenaamalla voi edetä hyväksi. – Säästöjäon onetsitty etsittylukemattomista lukemattomistakohteista kohteista esimerkiksi uusista kylmälaitteista, tietotekniikasta, Häneen vetoaa ajatus johtamisen tarkistuslistasta. hallinnosta ja markkinoin”Aika – Aikapitkälle pitkällepääset pääset nista. Digitaalisuuden avulla sillä, että teet asiat, jotka ARVOT JA ETIIKKA OVAT esimerkiksi mainostuotankuuluvat hyvään esimiesnossa aiemmin neljä tuntia työhön: annat positiivista YLLÄTTÄVÄN TÄRKEITÄ vienyt työvaihe on puserrettu palautetta ja kehittävää ASIOITA, SE MITEN ITSE 15 minuuttiin.” palautetta, asetat selkeät TOIMII PIENISSÄKIN Seuraavaksi on näkynyt tavoitteet, sparraat ja tuet näkyASIOISSA. uudenlainen viestintä asiakaongelmissa. Kokemusta nyt uudenlainen viestintä somistajuudesta. Osuuskaukeräämällä vankistuu asiakas­omistajuudesta. pan kassalla eikassalla enää kysytä myös oma käsitys siitä, Osuuskaupan ei enää etukorttia vaan tiedustellaan mikä toimii.” kysytä etukorttia vaan tiereippaasti: ”Oletko omistaja?” Mainosfilmillä isä Heikkilä on havainnut, että kunhan oma johdustellaan reippaasti: ”Oletko omistaja?” Mainosesittelee reteästi pojalleen, kaikkea perheen tamistapa löytyy, se toimii hyvin samalla tavalla, filmillä isä esittelee reteästimitä pojalleen, mitä kaikkea omistuksiin kuuluu. kuuluu. vaikka tehtävät ja ihmiset ympäristössä muuttuvat perheen omistuksiin ”Strategiaan eri organisaatiotasoilla. On tärkeää, että kaikki – Strategiaankuuluu kuuluuneljä neljäpitkävaikutteista pitkävaikutteistajaja seitsemän nopeavaikutteista ohjelmaa, joista yksi pelaavat samoilla säännöillä. on viestinnän ja markkinoinnin uudistaminen. ”Johtajan – Johtajanoma omaesimerkki esimerkkinäkyy näkyykaikilla kaikillatasoilla Viestinnän kärkiin kuuluu osuustoiminnan ja sen organisaatiossa, yhtä lailla pääjohtajan kuin alimtasoilla organisaatiossa, yhtä lailla pääjohtajan hyvien puolien kirkastaminen.” man osalta. Arvot ja etiikka ovat yllättäkuin esimiehen alimman esimiehen osalta. Arvot ja etiikka vän asioita, se miten itse ovattärkeitä yllättävän tärkeitä asioita, se toimii miten pienissäkin itse toimii YHTEISTYÖTÄ STARTUPIEN KANSSA asioissa. ” asioissa. pienissäkin Iso muutos on tapahtunut myös siinä, miten S-ryhmässä suhtaudutaan digitaalisuuteen ja PÄÄJOHTAJAN KAKSOISROOLI innovaatioihin. Yksi pitkävaikutteisista ohjelmista Uutta pääjohtajaa valittaessa loppusuoralla paikasta etsii uusia avauksia ja kehittämiskohteita niin koko kisasi myös kaksi S-ryhmän ulkopuolista kandihenkilöstöltä kuin yhdessä ulkopuolisten kanssa. daattia. Heikkilä arvelee, että hänen valintansa S-ryhmä on esimerkiksi pyytänyt avoimesti ratkaisi nimenomaan pitkä kokemus osuuskaupan startup-yrityksiltä etenkin digitaalisuuteen liittyviä omaperäisestä johtamismallista. uusia ideoita. Joukosta on poimittu kolme kiinSOK:n pääjohtaja on samalla yhtymän hallituknostavinta, joiden kanssa innovaatioita kehitetään sen puheenjohtaja, jolla on hallituksessa jäseninä nyt yhdessä. Tämä hanke on tarkoitus toistaa, kun ’asiakasomistajia’ ”asiakasomistajia”eli elialueosuuskauppojen alueosuuskauppojenjohtajia. johtajia. ensimmäiset projektit on saatu päätökseen kesällä. Pääjohtajan tehtävä on luoda agenda hallitukselle. Organisaation sisällä on tavoitteena järjestelmä, ”Avainroolissa – Avainroolissatässä tässämallissa mallissaon onluottamus luottamusjaja johon kaikki työntekijät voisivat esittää kehittämistasapaino. Pääjohtajalla pitää olla vahvasti visiointivisiointi­ ajatuksia ja arvioida toisten ideoiden toteuttamiskykyä, omaa näkemystä ja kykyä tuoda asioita kelpoisuutta. esille – ja samalla on oltava herkkyyttä kuunnella ”Yritämme osuuskauppoja. Jos liikaa kuuntelee, ei voi tuoda – Yritämmekannustaa kannustaasiihen, siihen,ettei etteitarvitse tarvitsetehdä samaa rutiinia aamusta iltaan.iltaan. Se antaa esiin omaa näkemystä, mutta ei tähän diktaattoriatehdä samaa rutiinia aamusta Se henkilösantaa töllekin laajemman näkökulman omaan tehtävään”, kaan haluta”, Heikkilä kuvailee. kuvailee. henkilöstöllekin laajemman näkökulman omaan haluta, Heikkilä Heikkilä Niinpä uuden tehtävän haltuunotto sujui ripeästehtävään,toteaa. Heikkilä toteaa.


Käytännönläheisesti jokaiselle työpaikalle Teija Kerbs

Juoksevasta kirjanpidosta tilinpäätökseen Uutuuskirjan avulla tiedät jatkossakin miten juoksevaa kirjanpitoa tehdään ja kuinka tilinpäätökset toteutetaan uuden kirjanpitolain säädösten mukaisesti. Kirjassa käydään esimerkkien avulla läpi kirjanpidon sekä tilinpäätöksen perusteet, päivittäisiä kirjauksia ja jaksotettavia eriä sekä huomioidaan kirjanpidon verotuskysymykset tiliöintejä tehdessä. Teoksesta löytyvät myös uuden kaavan mukaiset tuloslaskelma ja tase sekä liitetietovaatimukset.

Kirjanpit olaki uudistuu , mikä muuttuu ?

Jäsenetuhinta 39 € Hinta 49 € Ilm. alkuvuodesta 2016 n. 250 sivua

Kirsi Parnila • Hanna Skurnik-Järvinen

Työpaikan poissaolot käytännönläheisesti

Kirsi Parnila, Hanna Skurnik-Järvinen

Työpaikan poissaolot käytännönläheisesti

Kirsi Parnila

Työsuhteen päättäminen käytännönläheisesti

2. uud. painos

Jäsenetuhinta 39 € Hinta 49 € 180 sivua

Suositun teoksen uudistettu painos tarjoaa kattavasti lisätietoa lakisääteisistä poissaoloista. Myös uusia oikeustapauksia on lisätty runsaasti.

Jäsenetuhinta 39 € Hinta 49 €

Kirsi Parnila

Työsuhteen päättäminen käytännönläheisesti Kirjassa käsitellään kaikki työsuhteen päättämistilanteet. Kirjan avulla on helppo varmistaa, että työsuhteen päättämistilanteessa toimitaan lain edellyttämällä tavalla.

137 sivua

Hintoihin lisätään alv 10% + mahdolliset toimituskulut. kustannus@helsinki.chamber.fi | puh. 09 2286 0360 | Kalevankatu 12, 00100 Helsinki

www.kauppakamarikauppa.fi


KEHU KAVERIA

KOPPICATCH KAJ HAGROS AIKAISEN VAIHEEN PÄÄOMASIJOITTAJA JA STARTUP-KIIHDYTTÄJÄ, PARTNER

Nainen, käsi ylös kun kysytään johtotehtäviin! MITÄ MENTORINA TOIMIMINEN ANTOI SINULLE?

On aina hyödyksi ja iloksi oppia tuntemaan uusia ihmisiä. Koen olevani tärkeän asian äärellä, jos voin piirun verran avittaa naisjohtajuuden kehittymistä. MITEN YHTEISTYÖNNE SUJUI?

Tapasimme noin kuukauden välein. Minna lähetti etukäteen toivomiaan teemoja ja keskustelimme vapaamuotoisesti niiden ympäriltä. Teemoja olivat muun muassa hallitustyöskentely, alaisten johtaminen ja myyntityö. MITEN SAADAAN LISÄÄ NAISIA JOHTOTEHTÄVIIN?

Naisia pitäisi kannustaa tekniikan opintoihin, sillä ne ovat tukitoimintoja todennäköisempi väylä operatiivisiin johtotehtäviin. Opinnot Otaniemessä ei todellakaan edellytä, että pitäisi osata korjata moottoria tai juottaa kolvilla. Teknisen toimialan kontekstin oppii ymmärtämään siinä missä minkä tahansa muunkin toimialan. Naisia pitäisi myös kannustaa riskinottoon uravalinnoissa – reilusti epämukavuusalueelle esimerkiksi myyntitehtäviin, liiketoimintayksikön johtoon, yrittäjyyteen. Kun työpaikalla aukeaa tilaisuus, käsi pitää nostaa ylös. Perhe ei ole estänyt miehiäkään vastaanottamasta vaativia tehtäviä. Edetä voi myös olematta aggressiivinen. Alfa-johtaminen kuolee miehilläkin sukupuuttoon sadan vuoden kuluessa ja valtavirraksi muodostuu yhteisöllinen johtamistapa, jossa naisten vahvuudet pääsevät entistä paremmin esille. KENELLE SUOSITTELIST NAISJOHTAJIEN MENTOROINTIOHJELMAA?

Suosittelen ohjelmaa, jos aavistelet, että sinussa olisi potentiaalia, joka ei ole vielä kokonaan käytössä. Tai jos haluat testata ja harkita innostaisiko sinua operatiivinen vastuu tai liiketoimintajohto. Tai jos olet jo liiketoimintajohdossa, mutta haluat kehittyä ja sparrailla askarruttavia kysymyksiä, toimintatapoja tai haastavia tilanteita.

14 KAUPPAKAMARI


MITÄ MENTOROINTI ANTOI SINULLE?

Pysähtymishetkiä, joina voi pohtia työhön liittyviä asioita monista näkökulmista, avoimin mielin. Tukena ihminen, joka katsoo tilannetta hiukan kauempaa ja toisenlaisten kokemusten läpi. MITEN YHTEISTYÖNNE SUJUI?

Kaj on kokenut yritysjohtaja ja hallitusammattilainen. Toimin itse Air0 Oy:n hallituksessa, ja ohjelman aikana otin vastaan Airmodus Oy:n toimitusjohtajan tehtävän. Kaj kannusti ja auttoi ihan käytännön pohdinnoissa tehtäviini liittyen. Mahtavaa oli se, että Kaj oli aina tavatessamme valmis keskustelemaan vaikka samana päivänä tapahtuneista haasteista – startup-yrityksessä kun yllätyksiä riittää. Vaikka varsinainen mentorointiohjelma on jo päättynyt, uskon että luotettava sparraussuhde säilyy. MITEN SAADAAN LISÄÄ NAISIA JOHTOTEHTÄVIIN?

Tekemällä. Me kaikki tahoillamme. Täydet pisteet Kanadan pääministeri Justin Trudeaulle oikean suunnan näyttämisestä. Puhutaan paljon, että naiset itse ovat este etenemiselleen. Tämä on harhaanjohtavaa. Asenteet ja arvot rakennetaan pitkällä aikavälillä, ja etenemisen huolestuttavuus johtuu yleensä aiemmin koetusta vähättelystä ja arvostuksen puutteesta. Jokaisen johtajan velvollisuus on huolehtia siitä, että työyhteisössä ja verkostoissa ihmisiä kannustetaan ja arvioidaan koko työuransa ajan kykyjen, ei ennakkoasenteiden perusteella. KENELLE SUOSITTELISIT NAISJOHTAJIEN MENTOROINTIOHJELMAA?

Erityisesti johtajille, jotka haluavat tavata huipputyyppejä. Itse mentoroinnin lisäksi ohjelman suuri hyöty on verkosto, joka ohjelman aikana muodostuu. Tapahtumiin osallistuu sekä aktoreita että mentoreita, ja kaikki ovat paikalla positiivisella ”laitetaan tapahtumaan”-asenteella.

KUVAT MEERI UTTI

Keskuskauppakamarin järjestämä naisjohtajien mentorointiohjelma vauhdittaa osaavien naisten nousua liiketoiminnan johtotehtäviin ja pörssiyritysten hallituksiin. Ohjelmaan osallistuneet mentori Haj Hagros ja aktori Minna Väkevä kiittävät niin ohjelmaa kuin toisiaankin. Parasta on kannustaminen, neuvojen saaminen ja verkostoituminen. Tukena on ihminen, joka osaa katsoa asioita kokemuksistaan viisastuneena, mutta myös ulkopuolisena tarkkailijana.

AIRMODUS OY MINNA VÄKEVÄ CEO


KALENTERI LUE LISÄÄ KOULUTUKSISTAMME WWW.KAUPPAKAMARIKAUPPA.FI

28.1., 12.2., 11.3. KIRJANPITOLAKI UUDISTUI! VALMISTAUTUMINEN MUUTOKSIIN JA TILINPÄÄTÖS 2016 -BRUNSSISEMINAARIT UUTTA KIRJANPITOLAKIA on noudatettava tilikaudella, joka alkaa 1.1.2016 tai sen jälkeen. Tule kuulemaan, mikä muuttui. Muutokset käydään tarkasti läpi lain rakenteen mukaisesti ja muutoskohtia tarkastellen.

Asiantuntija Teija Kerbs, kirjanpidon asiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari

HINTA ALK. 300 EUROA (+ ALV 24 %)

TAMMI

19 19 21

KEY ACCOUNT MANAGER (KAM) -AJOKORTTI®

HELMI

22

UUSI TYÖTAPATURMAVAKUUTUSLAKI

SAIRAANHOIDON ENGLANTI

26

HHJ ® – HYVÄKSYTTY

2 2

EU:N TULLILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS

ESIMIEHEN MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

HALLITUKSEN JÄSEN -KURSSI

TÄRKEIMMÄT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAT AJAN TASALLE!

4 29

TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ UUDISTUU -BRUNSSISEMINAARI

4 5

21

1.5.2016 VOIMAAN TULEVA

TULOSLASKELMAN JA TASEEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN JOHTAMISESSA

16 JÄSENEXTRA

9 11

YHTEISTOIMINTALAKI – LAIN VAATIMUKSET JA VELVOITTEET YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

TYÖSUHTEEN ABC

HHJ ® – PUHEENJOHTAJAKURSSI

UUDISTUNUT SÄÄTIÖLAKI -BRUNSSISEMINAARI


2.3.

TOIMITUSJOHTAJAVALMENNUS TOIMITUSJOHTAJAVALMENNUS ON käytännönlä-

heinen johtamisen läpileikkaus ja keskustelufoorumi toimitusjohtajan keskeisistä haasteista. ASIANTUNTIJOINA

Toivo Koski, Hanno Nevanlinna, Johanna Pystynen, Vesa Ristikangas, Petteri Järvinen ja Jaana Juutilainen

Teemat: toimiva johtoryhmä, stateginen talousjohtaminen ja digitalisaatio

HINTA ALK. 1460 EUROA (+ ALV 24 %)

HELMI

11 16 16 17 18

TYÖNANTAJAN KUSTANTAMAN KOULUTUKSEN VEROTUS

JULKISTEN HANKINTOJEN AJANKOHTAISPÄIVÄ

1 3

ULKOMAALAINEN TYÖNTEKIJÄ SUOMESSA JA SUOMESTA ULKOMAILLE TÖIHIN

ESIMIESPÄIVÄT VIERUMÄELLÄ

KIRJANPITO-OSAAJAN VALMENNUSKOKONAISUUS

PALKANLASKENNAN VAATIVAT TILANTEET

YHDISTYSTEN JA YLEISHYÖDYLLISTEN YHTEISÖJEN KIRJANPITOJA TILINPÄÄTÖSPÄIVÄ 2016

19

MAALIS

VEROILMOITUS 2015

3 3 3 8 9 9

TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA JA YMMÄRTÄMINEN EIRAHOITUSAMMATTILAISILLE

SOPIMUSTEN RÄÄTÄLÖINTI KÄYTÄNNÖSSÄ

10 11 14 16

TEHOA ASIAKASTAPAAMISTEN SOPIMISEEN

MITÄ TAPAHTUU KAAVOITUKSESSA NYT?

KUNTALAINSÄÄDÄNNÖN AJANKOHTAISPÄIVÄ

PALKANLASKENTA 2016 LAIVASEMINAARI

INNOVAATIOJOHTAMINEN JA INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN

ONNISTU KOULUTTAJANA JA ESIINTYJÄNÄ

ARVONLISÄVEROTUKSEN AJOKORTTI® (PERUSKURSSI)

TYÖSUHTEEN AJANKOHTAISPÄIVÄ

17 29 30

SIIRTOHINNOITTELUN AJANKOHTAISPÄIVÄ

UUDISTUVA HANKINTALAKI

KUNTATALOUDEN AJANKOHTAISPÄIVÄ

JÄSENEXTRA 17


NEUVONTAPALVELUT

KIRJANPITO

TYÖSUHDEASIAT

SEURAA NÄITÄ

SOPIMUSASIAT

HALLITUS ON ehdottanut eduskunnalle,

TYÖTAPATURMAVAKUUTUSLAKI MUUTTUU TAPATURMAVAKUUTUSLAKI, AMMATTITAUTILAKI ja kuntoutuslaki yhdistyvät ensi

vuoden alussa. Uudessa laissa vakuuttamisvelvollisuus perustuu teetettyjen työpäivien sijaan työntekijöille maksettujen palkkojen euromäärään.

MARKKINAT AVAUTUVAT UUSELINTARVIKKEILLE KOKONAAN UUDET elintarvikkeet pääse-

vät helpommin EU:n markkinoille uuden asetuksen ansiosta. Tavoitteena on parantaa yritysten edellytyksiä, jotta ne voivat tuoda helpommin uusia ja innovatiivisia elintarvikkeita EU:n markkinoille.

SAFE HARBOR EI TURVAA TARPEEKSI USEAT VERKKO- ja pilvipalvelut siirtävät

henkilötietoja Yhdysvaltoihin tallennettavaksi tai prosessoitavaksi käyttäen Safe Harbor -menettelyä. Yritykset ja muut asiakkaat joutuvat nyt muuttamaan toimintatapaansa, sillä EU-tuomioistuin ei pidä USA:n henkilötietosuojaa riittävänä.

18 JÄSENEXTRA

YHTIÖOIKEUS

MUU YRITYSJURIDIIKKA

Lääkärintodistus ei aina velvoita palkanmaksuun

AUKIOLOAJAT VAPAUTUVAT

että nykyinen laki vähittäiskaupanMUU sekä parturi- ja kampaamoliikkeenYRITYSJURIDIIKKA aukioloajoista kumotaan. Jos näin käy, aukioloajat vapautuvat mahdollisimman pian. Kauppakeskuksessa toimiva pienyrittäjä saa pitää liikkeensä suljettuna yhtenä päivänä viikossa.

VEROTUS

TYÖSUHDEASIAT

Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle työkyvyttömyydestään ja sen arvioidusta kestosta. Ongelmien välttämiseksi työnantajan on hyvä ohjeistaa selkeästi miten, milloin ja kenelle työkyvyttömyydestä ilmoitetaan.

on annettava pyynnöstä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään, ensisijaisesti lääkärintodistus. Työnantaja voi edellyttää lääkärintodistuksen toimittamista jokaisesta poissaolopäivästä, vaikka tavallista onkin sallia poissaolo omalla ilmoituksella muutaman päivän ajan. Lääkärintodistuksessa on mainittava, johtuuko työkyvyttömyys sairaudesta tai vammasta, sillä vain sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuneesta työkyvyttömyydestä maksetaan sairausajan palkkaa. Lisäksi todistuksesta on ilmettävä diagnoosi, työkyvyttömyysaika, työkyvyttömyyden toteamisen ajankohta sekä lääkärintodistuksen antopäivä. Jos työkyvyttömyys on aiheutunut muusta kuin sairaudesta tai vammasta, työnantajalla ei lähtökohtaisesti ole sairausajan palkanmaksuvelvoitetta. Esimerkiksi esteettiset toimenpiteet, kuten silmien taittovirhekirurgia (H52.0, H52.1, H52.2), rintarauhasleikkaukset, suonikohjujen poisto tai yläluomileikkaukset (H02.3, H02.4) eivät oikeuta palkalliseen poissaoloon kuin aivan poikkeustilanteissa. Myöskään sairauteen perustumattomat hedelmättömyyshoidot (N97, N46) tai oireettomien LISÄKSI TYÖNTEKIJÄN

LAKIMIES KIRSI PARNILA

viisaudenhampaiden poisto (K00, K01) eivät velvoita palkanmaksuun. Z-ryhmän diagnooseja ei pääsääntöisesti hyväksytä poissaoloajan palkanmaksun perusteeksi ilman, että mukana on myös varsinainen sairautta

TYÖNANTAJA VOI EDELLYTTÄÄ LÄÄKÄRINTODISTUKSEN TOIMITTAMISTA JOKAISESTA POISSAOLOPÄIVÄSTÄ. osoittava koodi. Työntekijä ei saa palkkaa työkyvyttömyysajalta, jos hän itse on aiheuttanut sairauden tai vamman itse tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Kun työnantajalla on perusteltu syy epäillä lääkärintodistuksen luotettavuutta tai työkyvyttömyyden aitoutta, on viipymättä pyydettävä työtekijältä lisäselvitys tai velvoittaa työntekijä menemään työnantajan nimeämälle ja kustantamalle lääkärille uuden lääketieteellisen arvion saamiseksi.


KOLME KYSYMYSTÄ

VERKKOKURSSIT osaamisen päivittämiseen missä ja milloin vain

Kolme kysymystä johtajasopimuksista MIKÄ ON JOHTAJASOPIMUS? Yleisesti se on sopimus, joka tehdään organisaatiossa johtavassa asemassa olevan henkilön kanssa. Johtaja-asemassa oleva henkilö käyttää yleensä päätöksentekovaltaa toimimassaan organisaatiossa ja saattaa edustaa organisaatiota. Varsinainen johtajasopimusnimike ei kuitenkaan välttämättä vielä kerro johtaja-asemasta ja henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista. Laissa sopimusta ei määritellä. JOHTAJA-ASEMAN MERKITYS? Johtajan asema riippuu siitä, onko kyseessä toimielintyyppinen toimitusjohtaja vai työsuhteessa oleva toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja on toimielin silloin, kun toimitusjohtajasta on säädetty asianomaista yhteisöä tai säätiötä koskevassa laissa. Esimerkiksi osakeyhtiön ja osuuskunnan toimitusjohtajat ovat toimielimiä kuten myös uuden joulukuun alussa voimaan tulleen säätiölain mukaiset toimitusjohtajat. Sen sijaan tällä hetkellä voimassaoleva säätiölaki eikä esimerkiksi yhdistyslaki tunne toimitusjohtaja-nimistä toimielintä, vaan tällaiset toimitusjohtajat ovat työsuhteessa. Mikäli toimitusjohtaja on toimielin eikä työntekijä, eli toimitusjohtajalla ei ole työsuhdeturvaa eikä työlainsäädäntö lähtökohtaisesti sovellu. MITÄ JOHTAJASOPIMUKSESSA SOVITAAN? Työntekijäasemassa oleva johtaja saattaa jäädä esimerkiksi työaikalain ulkopuolelle ja häneen voidaan ulottaa normaalia laajempi kilpailukielto. Erityisesti näistä asioista olisi sovittava, kuten myös muista työsopimuksessa yleisesti sovittavista asioista. Toimitusjohtajasopimuksen tulisi kattaa asiat, joilla voi olla merkitystä toimisuhteessa. Koska työlainsäädäntö ei sovellu, lainsäädäntö ei sääntele kattavasti osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. Niistä on sovittava nimenomaisesti toimitusjohtajasopimuksella, eivätkä työlainsäädännön rajoitukset ole voimassa. LAKIMIES MIKA LAHTINEN

• • • • • • • • • • • •

Office Tähtipelaaja Tietoturvakoulutus Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet Sosiaalinen media työkäyttöön Twitter työkäyttöön Organisaatioblogin päätoimittajuus Markkinointisuunnitelma - miten ja miksi Kirjanpitoa käytännönläheisesti verkossa Kielikurssit Esimiestyö ja johtaminen Viestintä Webinaarit ja webinaaritallenteet

Katso myös EDUBOX- OPETUSVIDEOKIRJASTO! Ohjelmistojen, sovellusten ja päätelaitteiden käyttökurssit vain alk. 80 € / vuosi!

Kaikki verkkokurssit osoitteessa

www.kauppakamarinkoulutus.fi


KAMARIKUULUMISIA

alittiinritystä. v n a Muka 0 kasvuy 50 lähes ellista Suomea. e u l a 25 ympäri a alla. polku a u v m s a l a l K Uudeuton. a u k l vupo maks 3 Kas rityksille Y

K s

Open Kasvu finaaliin tui huipen skylässä. Jyvä

20 JÄSENEXTRA


KUVAT JESSE KÄMÄRÄINEN JA MATIAS ULFES

rityksiä0 y u v s a K i yli 90 s a r r a p s ä. mylläri

ASTU KASVUPOLULLE JA OSALLISTU SPARRAUKSEEN. KASVU OPEN -kiertue käynnistyy jälleen ensi vuonna.

Pääkaupunkiseudun yritysten Kasvupolkustarttipäivä järjestetään 3.3.2016. Kiertue kurvaa myös Keski-Uudellemaalle ja ItäUudellemaalle, tarkemmat tiedot vahvistuvat tammihelmikuussa. Osallistuminen on yrityksille maksutonta. KASVU OPENIIN osallistuvat yritykset pääsevät testaamaan suunnitelmiaan, saamaan ideoita sekä verkostoitumaan ja vauhdittamaan kasvuaan oman alansa parhaiden asiantuntijoiden sparrauksessa.

Hyödynnä kasvun

mahdollisuus!


KAMARIKUULUMISIA HYVÄ UUTINEN

KASVUPOLKU KULJETTI FOURDEGIN KASVU OPENIN VOITTOON

ILON ILMAPIIRISSÄ SYNTYY KASVUA ESPOOLAISYRITYS FOURDEGIN ENERGIANSÄÄSTÖRATKAISU JA SEN HUIKEA KASVUPOTENTIAALI TOI VOITON KASVU OPENIN START UP -SARJASSA.

22 JÄSENEXTRA

– TUNTUU hienolta, että tarkkaan mietittyä kasvusuunnitelmaamme arvostettiin parhaimpana, iloitsee voittajayrityksen toimitusjohtaja Markku Makkonen. Kasvu Open ei ole vain kilpailu, vaan erinomainen tapa saada spar­ rausta ja solmia liiketoimintasuhteita. – Parasta, mitä start up -yritykselle voi tapahtua, on yritysten välisen ekosysteemin syntyminen. Verkostoitumisen tulokset pitää olla liiketoi-

mintamittareilla mitattavia. Makkosen mielestä Kasvu Open on monin tavoin poikkeuksellinen. – Kasvupolun varrella käydyt aidot keskustelut ja saadut neuvot olivat parhaimmillaan loistavia. Ne vaikuttavat tekemisiimme ihan oikeasti. Ja Jyväskylässä järjestetyssä finaalissa oli suorastaan hämmentävän positiivinen tunnelma, kun bisnessparrausta tehtiin hymyssä suin.


KauppakamariTieto - pysy ammattilaisena ajan tasalla!

KauppakamariTiedosta löydät olennaiset tiedot ja ohjeet kirjanpitoon, verotukseen, työlainsäädäntöön ja palkkahallintoon liittyen. Mukana myös ulkomaankauppaan, markkinointilainsäädäntöön ja yhtiöoikeuteen pureutuvat osiot. Näin pysyt ajantasalla, koska tarvitsemasi tieto on aina helposti saatavilla ja reaaliaikaista. • • • • •

Toimii verkossa, kaikilla päätelaitteilla Luotettava tieto yhdessä paikassa Asiantuntijoina alansa erityisosaajat Säännölliset päivitykset sähköpostiin Jo tuhansia käyttäjiä eri aloilla

Kokeile veloituksetta! www.kauppakamaritieto.fi


Kauppakamarin

klubit

–oppimista, oivaltamista ja verkostoitumista Klubitoiminta perustuu luottamuksellisiin pienryhmätapaamisiin, joissa käydään avointa keskustelua klubilaisten valitsemista, heille itselleen tärkeistä ja ajankohtaisista teemoista. Klubilaiset sparraavat toisiaan jakamalla keskenään tietoa, kokemuksia ja ideoita. Keskusteluja ohjaa ammattifasilitaattori.

Johtajaklubi suuryrityksille

Klubi-info

HR-päättäjäklubi

4.2.2016

19.4.2016 - 18.4.2017

21.4.2016 - 20.4.2017

Johtajaklubi 1

Johtajaklubi 2

26.4.2016 - 25.4.2017

1.6.2016 - 30.5.2017

Klubimatka Lontoo 12. - 13.5.2016

www.kauppakamarikauppa.fi/klubit

Profile for Kauppakamari

Kauppakamari lehti 4 2015  

Kauppakamari lehti 4 2015  

Advertisement