__MAIN_TEXT__

Page 1

Teija Kerbs

Juoksevasta kirjanpidosta tilinpäätökseen käytännönläheisesti TAMMIKUU

HELMIKUU

MAALISKUU

HUHTIKUU

TOUKOKUU

KESÄKUU

HEINÄKUU

ELOKUU


Teija Kerbs

Juoksevasta kirjanpidosta tilinpäätökseen käytännönläheisesti

Kauppakamari


© Helsingin Kamari Oy ja tekijä ISBN 978-952-246-642-6 ISBN 978-952-246-643-3 (Ammattikirjasto) 3. painos Ulkoasu: Heljä Silvennoinen Kansi: Heljä Silvennoinen Taitto: Keski-Suomen Sivu Oy Meedia Zone OÜ, Viro 2020 Kirja on saatavilla myös Ammattikirjastosta, ammattikirjasto.fi


ALKUSANAT

J

uoksevasta kirjanpidosta tilinpäätökseen -teos pohjautuu niihin kirjanpitolain muutoksiin, joita on sovellettava 2016 alkavilta tilikausilta. Lain uudistus pohjautui EU-tilinpäätösdirektiiviin 2013/34, jonka myötä entinen tilinpäätösdirektiivi (vuodelta 1973) ja konsernitilinpäätösdirektiivi (vuodelta 1983) kumottiin. Suurimmat muutokset koskivat tilinpäätöstä, mutta myös juoksevaan kirjanpitoon tuli joitakin muutoksia. Kirjassa kuvataan käytännönläheisesti esimerkkien avulla, miten päivittäisistä kirjanpitotapahtumista johdetaan tilinpäätös. Tämä kirjanpitäjän työn tueksi tarkoitettu teos toimii apuna ja muistilistana asioista, joita tulee noudattaa ja jotka tulee ottaa huomioon kirjanpitoa tehtäessä. Kirjanpitäjän työ on monipuolista ja mielenkiintoista, mutta ajoittain jokaiselle tulee varmasti eteen asioita, joista ei ole kokemusta entuudestaan. Kirjan rakenne on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta siitä löytyisivät helposti vastaukset yleisimmin askarruttaviin kysymyksiin, jotka liittyvät kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Helsingin seudun kauppakamarin kirjanpidon asiantuntijana olen kaikkien Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritysten apuna kirjanpidon kysymyksissä. Otan myös mielelläni vastaan palautetta kirjan sisällöstä. Teija Kerbs

3


Sisällys

Lyhenteet 10 1

2

Kirjanpidon perusteet 1.1 Kirjanpitovelvollisuus 1.1.1 Luonnollinen henkilö 1.2 Lait ja asetukset 1.3 Liiketapahtumien kirjaaminen 1.4 Tosite 1.4.1 Tositteelle asetetut vaatimukset kirjanpitolain mukaan 1.4.2 Tositteelle asetetut vaatimukset arvonlisäverolain mukaan 1.4.3 Muista laeista tulevat vaatimukset 1.4.4 Kevennetyt laskumerkinnät 1.4.5 Laki kuitin tarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa 1.5 Tililuettelo 1.5.1 Tilinavaus 1.6 Kustannuspaikka 1.7 Projekti 1.8 Osakirjanpito 1.9 Debet vai kredit? 1.10 Yritysten kokoluokat 1.10.1 Mikroyritys 1.10.2 Pienyritys 1.10.3 Suuryritys 1.10.4 Yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö 1.11 Poistokäsitteet

11 12 12 13 13 15 15 16 16 17 17 17 18 18 19 20 22 24 24 24 24 24 25

Arvonlisäverotus ja kirjanpito 2.1 Rekisteröitymisvelvollisuus 2.1.1 Arvonlisäveron alarajahuojennus 2.2 Ilmoitus- ja maksuvelvollisuus 2.3 Arvonlisäveroton toiminta 2.4 Arvonlisäveron määrä 2.5 Vaatimukset kirjanpidolle 2.6 Arvonlisäveron kirjaaminen 2.7 Arvonlisäveron vähennysoikeus 2.7.1 Osittainen vähennysoikeus 2.7.2 Vähennysoikeuden rajoitukset

28 29 29 29 30 30 31 31 32 33 33


2.8 Oma käyttö 2.9 Nollaverokannan alainen myynti 2.10 Marginaaliverotus 2.11 Käännetty arvonlisäverotus 2.11.1 Rakentamispalvelut ja romukauppa 2.11.2 Ostot ja myynnit muihin EU-maihin 2.11.3 Ostot EU:n ulkopuolelta 2.12 Ilmoitukset verottajalle 2.13 Verovelvollisuuden päättyminen

34 34 35 35 35 36 38 38 39

Tuloverotus ja kirjanpito 3.1 Tulolähteet 3.1.1 Tulolähteiden erillisyys 3.1.2 Elinkeinotoiminnan tulolähde 3.1.3 Maatalouden tulolähde 3.1.4 Henkilökohtaisen toiminnan tulolähde 3.2 Konserniavustus 3.3 Vähennysoikeuden rajoituksia 3.3.1 Edustusmenot 3.3.2 Sakot ja rangaistusmaksut 3.3.3 Verojen viivästysseuraamukset 3.3.4 Vähennyskelvottomat menetykset 3.3.5 Käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappiot 3.3.6 Muut vähennyskelvottomat erät 3.4 Verovapaat tulot 3.5 Verovuosi 3.6 Verolaskelma

40 40 40 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 44 44 46 46

4 Tuloslaskelma 4.1 Kululajikohtainen tuloslaskelma 4.2 Toimintokohtainen tuloslaskelma 4.3 Kiinteistön tuloslaskelma 4.4 Aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelma 4.5 Pienyrityksen lyhennetty tuloslaskelma 4.6 Mikroyrityksen lyhennetty tuloslaskelma 4.7 Liikevaihto 4.7.1 Osatuloutus 4.8 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 4.9 Valmistus omaan käyttöön 4.10 Liiketoiminnan muut tuotot 4.11 Materiaalit ja palvelut 4.11.1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4.11.2 Ulkopuoliset palvelut

47 48 49 50 51 52 53 53 53 54 55 55 55 55 56

3


4.12 Henkilöstökulut 4.13 Poistot ja arvonalentumiset 4.14 Liiketoiminnan muut kulut 4.15 Liikevoitto (-tappio) 4.16 Rahoitustuotot ja -kulut 4.17 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja 4.18 Tilinpäätössiirrot 4.19 Tuloverot 4.20 Muut välittömät verot 4.21 Tilikauden voitto (tappio) 5 Tase 5.1 Tasekaava 5.1.1 Pienyrityksen lyhennetty tase 5.1.2 Mikroyrityksen lyhennetty tase 5.2 Vastaavaa 5.2.1 Pysyvät vastaavat 5.2.1.1 Aineettomat hyödykkeet 5.2.1.2 Aineelliset hyödykkeet 5.2.1.3 Sijoitukset 5.2.2 Vaihtuvat vastaavat 5.2.2.1 Vaihto-omaisuus 5.2.2.2 Saamiset 5.2.2.3 Rahoitusarvopaperit 5.2.2.4 Rahat ja pankkisaamiset 5.3 Vastattavaa 5.3.1 Oma pääoma 5.3.1.1 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 5.3.1.2 Ylikurssirahasto 5.3.1.3 Arvonkorotusrahasto 5.3.1.4 Muut rahastot 5.3.1.5 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 5.3.1.6 Tilikauden voitto (tappio) 5.3.2 Tilinpäätössiirtojen kertymä 5.3.2.1 Poistoero 5.3.2.2 Verotusperusteiset varaukset 5.3.3 Pakolliset varaukset 5.3.3.1 Eläkevaraus 5.2.3.2 Verovaraukset 5.2.3.3 Muut pakolliset varaukset 5.3.4 Vieras pääoma 5.3.4.1 Joukkovelkakirjalainat 5.3.4.2 Vaihtovelkakirjalainat

56 57 57 58 58 58 59 59 59 59 60 60 62 63 64 64 64 65 67 67 67 68 69 70 70 70 70 71 71 71 72 72 73 73 73 74 74 74 75 75 75 75


5.3.4.3 Lainat rahoituslaitoksilta 5.3.4.4 Takaisinlainat työeläkevakuutuslaitoksilta 5.3.4.5 Saadut ennakot 5.3.4.6 Ostovelat 5.3.4.7 Rahoitusvekselit 5.3.4.8 Velat saman konsernin yrityksille 5.3.4.9 Velat omistusyhteysyrityksille 5.3.4.10 Muut velat 5.3.4.11 Siirtovelat 6

Kuukauden aikaisten tapahtumien kirjaus 6.1 Jaksotukset 6.1.1 Pysyvien vastaavien poistot 6.1.2 Pysyvien vastaavien arvonalentumiset 6.1.3 Kaluston myynti 6.1.4 Henkilöstökulut 6.1.5 Varaston arvo 6.1.6 Luottotappiot 6.1.7 Korkojaksotus 6.1.8 Kulut ja tuotot 6.1.9 Pakolliset varaukset 6.2 ALV-tilien siirrot maksettavan veron tilille 6.3 Täsmäytykset 6.3.1 OmaVero 6.4 Raportointi

7 Tilinpäätös 7.1 Tilinpäätöksen sisältö 7.2 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 7.3 Arvostus- ja jaksotussäännökset 7.4 Tilinpäätösviennit 7.4.1 Poistot tilinpäätöksessä 7.4.2 Rahoitusvälineet ja sijoituskiinteistöt 7.4.3 Tulon kirjaaminen tuotoksi valmistusasteen perusteella 7.4.4 Rahoitusleasingsopimuksella hankitun omaisuuden merkitseminen 7.4.5 Verotusperusteinen varaus 7.5 Vastuu tilinpäätöksestä ja kirjanpidoista 7.6 Toimintakertomus 7.6.1 Lyhennetty tilinpäätös ja toimintakertomus 7.7 Rahoituslaskelma 7.8 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus

75 75 75 76 76 76 76 76 77 78 86 86 87 88 89 92 93 94 94 95 95 96 97 97 98 99 100 102 102 105 106 106 106 107 108 108 109 109 112


7.9

Liitetiedot 7.9.1 Liitetietotosite 7.9.2 Pien- ja mikroyrityksiltä vaadittavat liitetiedot, PMA 7.9.3 Kirjanpitoasetuksen mukaiset liitetiedot 7.9.4 KILAn yleisohjeita ja lausuntoja hyvän kirjanpitotavan mukaisista liitetiedoista 7.10 Allekirjoitukset 7.11 Tase-erittelyt 7.12 Kirjanpitoaineisto 7.13 Säilyttäminen 7.14 Ilmoitus osakeyhtiön oman pääoman menettämisestä 7.15 Yhtiökokous 7.16 Tilintarkastusvelvollisuus 7.17 Tilinpäätöksen rekisteröinti

113 113 113 114 119 120 120 121 121 121 122 122 123

Liitteet 124 Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista 126 Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus 128 Liikekirjuriin perustuva tilikartta 129 Kirjanpitoharjoituksia 137 Asiahakemisto 149

Profile for Kauppakamari

Juoksevasta kirjanpidosta tilinpäätökseen käytännönläheisesti  

Juoksevasta kirjanpidosta tilinpäätökseen käytännönläheisesti  

Advertisement